De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

SNEEK | Bewoners verliezers bij verkoop Parkflat Stadsfenne

23-07-2018

De 114 appartementen van Parkflat Stadsfenne in Sneek gaan in de verkoop. De eigenaren wacht mogelijk een fors verlies.
,,We moeten er voor zorgen dat Parkflat Stadsfenne in Sneek nog jaren een fijne plek voor ouderen is’’, omschreef bestuursvoorzitter Wouter Willems vorig jaar de taak van het bestuur van de serviceflat. Er werd een toekomstvisie opgesteld, die heeft geleid tot verkoop van de 114 flatwoningen.

De eerste gesprekken met potentiële kandidaten zijn gevoerd. Toch heerst er onrust en onvrede. Een aantal woningeigenaren heeft het
gevoel dat het bestuur mogelijk andere belangen heeft. En dat bewust is aangestuurd op de verkoop, waarbij ontwikkelaars mogelijk miljoenen euro’s in hun zak steken. De eigenaren reppen van tegenwerking, onlogische keuzes en onjuiste voorstelling van zaken.
Bestuursvoorzitter Wouter Willems ontkent een sturende rol. ,,Wij hebben hierin geen positie. Persoonlijk maakt het mij niet uit welke
kant de leden op willen.’’


Sinds de mededeling van het bestuur, najaar 2017, dat op korte termijn 3,5 miljoen euro nodig is voor onderhoud aan het uit 1971 daterende wooncomplex, is er ongerustheid onder de veelal oudere bewoners. Door het bestuur zijn de voorbije maanden verschillende scenario’s uitgewerkt om de serviceflat te kunnen laten voortbestaan. Een ingewikkelde bijkomstigheid is de coöperatieve structuur van de
serviceflat. Er zijn 73 particuliere eigenaren (deels bewoners, deels erven).
De overige 41 appartementen zijn gezamenlijk bezit. Deze woningen worden verhuurd. Als coöperatie is het lastig om geld te vergaren
om het onderhoud uit te voeren. De voorgestelde mogelijkheden varieerden van een eenmalige storting van 50.000 euro, de oprichting van
een vereniging van eigenaren (vve) of verkoop tegen een lagere prijs.
Onlangs is door de leden gestemd over de verschillende mogelijkheden. Voor verkoop stemden 35 leden, voor een vve 25. De uitwerking
van de verkoop zal maanden kunnen duren. ,,We zijn nu bezig met het opstellen van een bidbook voor investeerders of financiers. Daarin
zijn ook allerlei voorwaarden opgenomen waaraan deze partijen moeten voldoen’’, zegt Willems. Opmerkelijk is dat de  onderhoudswerkzaamheden nu 1 miljoen euro lager uitvallen. Dit komt door te kiezen voor een ‘pragmatische aanpak’ in plaats van een ‘modelmatige’. Willems: ,,De leden vonden het een hoog bedrag, dus toen zijn we gaan kijken of het ook anders kon. Maar als we het gebouw toekomstbestendig willen maken, zullen we andere aanpassingen moeten doen. Die kosten veel geld en dan kom je ongeveer weer op hetzelfde bedrag uit.’’

Volgens deskundig onderzoek is het gebouw in redelijke tot goede staat. Een deel van de oudere bewoners zou onvoldoende inzicht in de materie hebben en gemakshalve vertrouwen op het bestuur. Daartegenover staat dat voor bewoners, die na verkoop hun woning kunnen huren van de ontwikkelaar, snel een einde komt aan de onduidelijkheid. Ook een aantal erven wil graag snel van de woningen en bijbehorende betalingsverplichtingen af. Dat er verdeeldheid is onder de eigenaren is logisch, meent de voorzitter. ,, Van meet af aan heb ik gezegd dat dit traject 73 verliezers telt.’’
Een door bewoners en eigenaren gevormde klankbordgroep adviseerde na onderzoek voor de variant met een vve. Volgens sommigen is
deze optie door het bestuur niet serieus aan de eigenaren voorgelegd. Met de vve bedraagt het verlies enige tienduizenden euro’s als erven kiezen voor directe verkoop van hun appartement. Eigenaar/bewoners zullen weinig tot niets merken. Bij verkoop en terughuur zal een ieder een forse financiële schade lijden.

De vrees bestaat dat investeerders een laag bod zullen doen, dat uiteindelijk door de bewoners geaccepteerd moet worden. Ook leeft de
angst dat de nieuwe eigenaar bewust aanstuurt op een vermindering van het woongenot en beëindiging van de zorgverlening. Dat maakt de weg vrij om de appartementen voor een hogere prijs te verkopen. In geval van opzettelijk gecreëerde leegstand ontstaat nog een andere optie: sloop van de Parkflat en nieuwbouw. Het bestemmingsplan staat die mogelijkheid toe. De herbouwwaarde en winst voor de ontwikkelaar zou een veelvoud zijn van de aanschafprijs.Ookhier nuanceert Willems. ,,Dat mag in Nederland niet. Die voorwaarden zijn er niet voor niets. Zeker de eerste tien jaar zal er weinig veranderen.’’

Lees verder

Celstraffen verdachten in zwendelzaak Vestia

18-07-2018

De twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia zijn veroordeeld tot celstraffen.
De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Marcel de V. (52) zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in
geschrifte en witwassen. Hij kreeg gisteren drie jaar cel opgelegd, na een eis van vier jaar. Arjan G. (47) is schuldig bevonden aan omkoping en fraude en kreeg 2,5 jaar cel, na een eis van vier jaar en negen maanden.

De twee waren de spil in een omkopingsschandaal bij de destijds zeer grote woningcorporatie. V. was kasbeheerder bij Vestia en G. financieel tussenpersoon. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af - ter waarde van 23 miljard euro - voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia.

Uiteindelijk bleek dat De V. en G. voor deze contracten zelf heimelijk ruim 20 miljoen euro aan commissie opstreken. G. ontving deze ‘fees’ en betaalde de helft aan De V., die binnen Vestia veel vertrouwen en vrijheid genoot.

Lees verder

Corporatie stopt verkoop van huurwoningen

23-07-2018

Wonen Noordwest Friesland stopt met de verkoop van huurwoningen omdat er momenteel een grote vraag naar huurhuizen is.
Waar mogelijk haalt de woningcorporatie huurwoningen terug die op de nominatie staan voor verkoop. Het speelt vooral in de kernen Sint
Annaparochie, Dronryp en Menaam, licht beleidsmedewerker Germ Reitsma toe.

Huurwoningen die al verkocht zijn, maar met een terugkoopverplichting aan de corporatie, zal de corporatie terugnemen als de eigenaar
er vanaf wil. Als ze tenminste geschikt zijn voor de huurmarkt. Ook woningen waar de laatste huurder vertrekt en die in de planning
stonden om verkocht te worden, blijven in de verhuur. ,,We wilden dik twintig woningen per jaar verkopen, maar dat halen we zeker niet.’’
Een voorbeeld is de Van Wijngaardenstraat in Sint Jacobiparochie waar huurwoningen op de nominatie stonden voor verkoop. Die blijven
nu in de huurmarkt. ,,Het is een positieve ontwikkeling vergeleken met zo’n zeven jaar geleden. Toen was er leegstand en hadden we
moeiteomons bestand te verhuren. We gaven zelfs premies van 250 euro als iemand een huurder aandroeg.’’

Er is een sterke stijging van de huurvraag. Kwamen er vijf jaar geleden gemiddeld zeven reacties op een huurwoning, nu zijn dat er gemiddeld dertig. Voor grote steden zijn dat geen grote aantallen, maar voor de plattelandscorporatie wel. ,,Er zit meer druk op. De wachttijden lopen op tot minimaal een jaar.’’ Naar een verklaring zoekt de woningbouwvereniging nog. ,,Omdat we jaarlijks monitoren, kunnen we hier direct op inspelen. Toen we de toenemende huurvraag zagen, dachten we: hier moeten we wat mee.’’ Als mogelijke oorzaak noemt Reitsma starters die niet altijd meer een woning kunnen kopen. Zij worden weer richting huurmarkt gedreven. De grote vraag komt vooral van één- en tweepersoonshuishoudens. Starters die willen wonen in kernen waar wel wat voorzieningen zijn, zoals
een supermarkt. Het is precies de groep waar de stichting momenteel voor bouwt.

De ontwikkeling staat lijnrecht tegenover de resultaten uit een onderzoek van Partoer. Daaruit bleek dat het grootste deel van de starters op de woningmarkt niet in de dorpen wil wonen. Het is voor corporatie Elkien aanleiding om zich terug te trekken uit de kleine dorpen en het woningbezit daar af te stoten. Het onderzoek speelde in dorpen met grote kernen als Leeuwarden, Sneek of Heerenveen in de nabijheid. 
Elkien heeft altijd een ander beleid gevoerd dan Wonen Noordwest Friesland, constateert Reitsma. ,,Wij hebben ons nooit teruggetrokken
uit de dorpen, ook niet toen het minder ging. Wij vinden dat er huurwoningen moeten zijn voor wie op deze manier in eigen dorp wil blijven
wonen.’’ Het komt ook doordat Noordwest Friesland een echte plattelandscoöperatie is, denkt Reitsma.

Noordwest Friesland probeert huurders tevens te sturen. Wie snel een woning zoekt, wordt verzocht niet lukraak overal op te reageren.

Lees verder

Corporaties blij met vermindering uitvraag

18-07-2018

Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Dit is een van de positieve geluiden tijdens de startbijeenkomsten van het expertteam van SBR-wonen. Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben kritisch naar het proces van het aanleveren van gegevens gekeken. Op basis daarvan is het detailniveau projectopvraag geschrapt.

Verder kwamen tijdens de bijeenkomsten suggesties aan bod voor vereenvoudigingen aan de uitvraag. De toezichthouders Aw, WSW en het ministerie van BZK nemen deze mee in het proces. Ook de onderliggende taxonomie kwam aan de orde.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.