De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

CBS: 9400 Friese kinderen groeiden in 2018 op in gezin onder lage-inkomensgrens

10-12-2019

Dit blijkt uit de jongste cijfers over dit onderwerp die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren op een rijtje heeft gezet. In 2018 zat gemiddeld 7,9 procent van de Nederlandse huishoudens onder de zogeheten lage inkomensgrens. Sinds 2016 is dat percentage ongewijzigd.
In Friesland ligt dat percentage arme huishoudens hoger: op 8,2 procent.

Concreet betekent dit dat 22.900 Friese gezinnen het al ten minste één jaar moeten doen met een laag inkomen. Voor een eenoudergezin met twee kinderen houdt dit in dat zij minder dan 1600 euro per maand te besteden hadden in 2018. Bij een paar met twee kinderen was dat minder dan 2000 euro. In Friesland leven 9400 kinderen in deze situatie.

Het percentage ligt iets onder het landelijk gemiddelde en is lager dan het jaar daarvoor, maar de dalende trend vlakt wel iets af. ,,Dat roept de vraag op of in de toekomst nog een verdere daling zal plaatsvinden. Dat is intrigerend. Met de economische groei en krapte op de arbeidsmarkt zou je verwachten dat deze daling nog verder doorzet”, zegt Keimpe Anema van het Fries Sociaal Planbureau, die de CBS-cijfers bestudeert en vertaalt naar de Friese situatie.

Landelijk bleef het aantal kinderen dat in armoede opgroeit gelijk. 264.000 kinderen van onder de achttien jaar horen bij een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 8,1 procent van het totaal. 3,3 procent van alle kinderen (zo’n 103.000 kinderen) leeft al minstens vier jaar in dergelijke omstandigheden. Dat zijn er vijfduizend minder dan in 2017. In Fryslân leefden in dat jaar nog 9800 kinderen in gezinnen onder de grens (7,7 procent).

Anema: ,,We moeten voorzichtig zijn met overhaaste conclusies. Er zijn veel instanties die zich bezighouden met kinderen in armoede. Ondanks dat het aantal kinderen in armoede niet meer zo sterk afneemt, kan de kwaliteit van leven van kinderen wél verbeterd zijn. Bijvoorbeeld door kindpakketten, maar ook aan een voorziening als de
Voedselbank."

 

De lage-inkomensgrens staat voor het bedrag waarmee iemand kan rondkomen bij een minimaal consumptieniveau. In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1060 euro per maand, voor een stel op 1460 euro (ongeveer de bijstandsbedragen) en voor een gezin met twee minderjarige kinderen op tweeduizend euro. Van de landelijk bijna 7,4 miljoen huishoudens in 2018 hadden er 584.000 (7,9 procent) een inkomen onder hun grens. Dat aantal is stabiel ten opzichte van 2017. In Fryslân ging hen om 22.900 huishoudens, 8,2 procent, met in totaal 39.000 mensen, 6,3 procent van de Friese bevolking.

Lees verder

Verduurzaming moet betaalbaar zijn voor huurder

10-12-2019

In het verlengde van het pleidooi van voormalig directeur van De Bewonersraad, Frank van den Broek, vragen ook Aedes en Woonbond aandacht voor verduurzaming, die betaalbaar moet zijn voor de huurder. Hierbij hun persbericht:

9 december 2019

Uitvoering van het klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

 

Energielabel

Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is.

Aedes en Woonbond zijn doordrongen van de klimaatproblematiek en willen zeker een bijdrage leveren aan de oplossing daarvan. Maar voor de woonsector staan betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voorop.

 

Vraagtekens financiering

Aedes en Woonbond hebben vanaf het begin laten weten dat uitvoering van het verduurzamingsprogramma alleen mogelijk is als er iets verandert aan de fiscale aanslagen op de sociale huursector. Als de fiscale lasten van woningcorporaties lager zijn, is er ruimte om woningen te verduurzamen, nieuwe woningen te bouwen en woningen betaalbaar te houden voor huurders. Daarmee komt ondertekening van dit Klimaatakkoord pas aan de orde, als blijkt dat de financiering werkelijk op orde is.

 

Eerlijke verdeling lusten en lasten

Uitvoering van het Klimaatakkoord is in ieders belang. Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten is dan ook niet meer dan redelijk. Aedes en Woonbond steunen het Klimaatakkoord van harte maar zullen de uitwerking daarvan door het kabinet kritisch volgen, met name als het gaat om de verdeling van kosten voor verduurzaming

Lees verder

Oproep tot Friese zorgpolis

10-12-2019

In onze prachtige provincie is het van grote invloed in welke gemeente je woont. Het bepaalt bijvoorbeeld hoeveel premie je het komende jaar gaat betalen voor je aanvullende zorgverzekering (zie LC 7 december), als je die al kunt betalen overigens. Je zult maar tot de minima in Opsterland horen. Ik vind het kwalijk dat hierin verschillen zijn per gemeente. Hoe mooi zou het zijn als onze Friese gemeenten de handen ineenslaan? En dan gezamenlijk voor alle inwoners één polis aanbieden, namelijk de beste polis tegen de laagste prijs.

Als je veel mensen tegelijk bedient, krijg je binnen het marktgebonden systeem toch korting? Wat maakt dat onze gemeentebesturen dat dan niet doen? En misschien kan de provincie hierin het voortouw nemen?

Doe eens iets geks zou ik zeggen: werk samen en zorg voor een goede en goedkope minimapolis voor heel Fryslân.


Marianne Borgman. Leeuwarden

Lees verder

Vestia mag huurwoningen uit de sociale sector halen

10-12-2019

Vestia mag van de Haagse rechtbank in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas honderden sociale huurwoningen liberaliseren.

De betrokken gemeenten maakten bezwaar tegen deze liberalisering omdat er dan weinig van hun sociale woningvoorraad overblijft. Zij vochten het besluit aan van het ministerie van BZK om de overheveling van sociale huurwoningen (daeb) naar de commerciële tak (niet-daeb) van Vestia goed te keuren.

 

Aanvullend verlies voor noodlijdende corporatie

Vestia stelde dat het tegen een aanvullend verlies van 125 miljoen euro zou aanlopen, als het de woningen niet zou kunnen liberaliseren. De rechter toonde zich gevoelig voor dat argument.

 

Karakus pleitte voor behoud van sociale woningen

Eerder dit jaar nog adviseerde Hamit Karakus, als 'bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten' door het ministerie van BZK aangesteld, dat de sociale woningvoorraad in die gemeenten zoveel mogelijk overeind moest blijven. 'Het gebrek aan investeringen en het relatief forse aandeel woningen dat wordt geliberaliseerd, heeft in de maatwerkgemeenten een grote volkshuisvestelijke impact', schreef hij in zijn begin juli verschenen rapport met aanbevelingen aan de minister.

 

Woningen verdwijnen uit krappe sociale huurvoorraad

In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt. En in Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia's sociale woningvoorraad.

 

Rechter gaf gemeenten geen gelijk

Toch heeft de rechter nu de zes gemeenten op alle punten in het ongelijk gesteld. Zij overwegen een hoger beroep bij de Raad van State. Ondertussen vestigen zij hun hoop op Den Haag.

 

Regionale woningcorporaties willen Vestiabezit overnemen

In Zuidplas bijvoorbeeld hebben drie woningcorporaties (Woonpartners Midden-Holland, Woonbron en Mozaïek Wonen) interesse om de sociale woningvoorraad van Vestia over te nemen, ruim 2500 woningen. Probleem is dat Vestia daar meer geld voor wil hebben dan de woningcorporaties kunnen betalen. De wethouders van de betrokken gemeenten hopen dat de overdracht met een financiële handreiking vanuit Den Haag toch mogelijk wordt.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.