De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

Friese huizenbouw gaat de komende decennia hard omlaag

09-10-2019

De Friese woningvoorraad zal de komende twintig jaar nauwelijks meer groeien, verwachten de rijksbureaus voor statistiek (CBS) en leefomgeving (PBL).

Van 2020 tot 2040 komen er in Friesland per saldo nog 12.000 huizen bij, aldus een veronderstelling voor de middellange termijn. Dat is amper een derde van de groei in de voorgaande twintig jaar. In de periode 2000-2020 dikte de woningvoorraad nog aan met ruim 36.000.
De tanende groei zet volgend jaar al in, aldus de onderzoekers. Ze is het gevolg van de afnemende groei van het aantal particuliere huishoudens. Het aantal Friese huishoudens nam tussen 2000 en nu nog met bijna 33.000 toe. Voor de komende twintig jaar ramen CBS en PBL de groei nog maar op 6000 (een plus van 7800 tot 2030, gevolgd door een min van 1800 tussen 2030 en 2040).

De omslag is het gevolg van een optelsom van enkele demografische trends, zegt projectleider Andries de Jong (Planbureau voor de Leefomgeving). In Friesland overlijden meer mensen dan er worden geboren. De provincie heeft daarnaast een negatief vestigingsoverschot: er verhuizen meer mensen naar andere provincies dan dat er hier komen wonen. Immigranten uit het buitenland nestelen zich vooral in de Randstad. Ze kunnen er sneller een baan vinden. Vluchtelingen worden eerst wel over het land gespreid,
maar een flink deel van die groep zoekt uiteindelijk zijn heil in het Westen, vanwege de kans op werk en voor geborgenheid tussen lotgenoten met dezelfde achtergrond.

Lees verder

HARLINGEN | Bouwvereniging zoekt duurzaam alternatief

08-10-2019

Bouwvereniging en Huurdersvereniging Harlingen gaan samen op zoek naar alternatieven voor 150 huurders in de binnenstad om hun woningen duurzamer te maken. Zonnepanelen zijn binnen het beschermd stadsgezicht verboden. Partijen hopen dat de alternatieven voor de huurders op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid iets opleveren. De gemeente wil op termijn de criteria van de welstandsnota verruimen. Eerder plaatste de verhuurder op 1850 woningen zonnepanelen.

Lees verder

AKKRUM | Bouw 18 appartementen voor sociale huur

08-10-2019

Woningcorporatie Elkien bouwt aan de Rakswâl in nieuwbouwwijk Sinnebuorren in Akkrum twee appartementengebouwen. Het ene telt achttien wooneenheden en is bestemd voor sociale huur. Het andere, met veertien appartementen, wordt door een deelnemende aannemer verkocht of verhuurd in het hogere huursegment. De eerste woningen in Sinnebuorren werden in december 2016 opgeleverd.

Lees verder

Corporaties zijn boos op het rijk: heffing dupeert huurder

08-10-2019

De verhuurderheffing kost de Friese wooncorporaties ruim 40 miljoen euro, geld dat niet geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld nieuwbouw. Ze maken massaal bezwaar bij het rijk.

De heffing, een belasting over de WOZ-waarde van huurwoningen, is in 2013 ingevoerd om de crisis in de overheidsfinanciën op te lossen. Intussen is er een woningmarktcrisis ontstaan. De woningnood neemt toe en de kosten voor huisvesting stijgen. ,,Het gaat om meer dan twee maanden huur per huurder die rechtstreeks in de staatskas vloeit en waar mensen niks voor terug krijgen. Hiermee wordt huurders
onrecht aangedaan. Daarom hebben we besloten dat we allemaal bezwaar gaan maken bij het rijk’’, zegt Harro Eppinga, bestuurder van woningcorporatie Elkien, na een overleg donderdagmorgen met de Vereniging van Friese Woningcorporaties. Die hebben samen 62.000 huurders in hun bestand.

De corporaties maken zich vooral zorgen over de lange termijn. ,,Deze heffing gaat ten koste van onze ambities in krimpgebieden, sloop en vervangende nieuwbouw, van investeringen in duurzaamheid, het betaalbaar houden van huren en investeringen in kwetsbare buurten in grotere steden, zoals Heechterp-Schieringen en het Eiland in Sneek.’’

WoonFriesland stelde eerder deze week al dat de heffing ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in onderhoud, verduurzaming, kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en leefbaarheid. ,,Het gaat om meer dan twee maanden huur per huurder. Voor 11,1 miljoen euro
kunnen we jaarlijks ruim 60 extra nieuwbouwwoningen bouwen of bij zo’n 450 huizen extra kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. Dan komt dit geld echt ten goede aan onze huurders. Nu niet’’, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.