De Bewonersraad

De Bewonersraad is een huurdersvereniging met bijna 30.000 leden in Friesland. De leden zijn huurders van corporatiewoningen. Zij laten via De Bewonersraad hun belangen vertegenwoordigen bij instanties als gemeenten en corporaties. Bovendien kunnen leden altijd terecht bij de Telefonische en digitale informatiedienst van De Bewonersraad voor alle vragen en ondersteuning rondom huuronderwerpen.

content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties. 

De Bewonersraad werkt voor huurders!

content image

De Bewonersraad zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Friesland.
De vereniging werkt voor huurders en met name voor haar bijna 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Prestatieafspraken 2017 DDFK-gemeenten ondertekend

05-12-2016

Persbericht: Prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. De huurdersvereniging De Bewonersraad is voor het eerst bij het maken van de afspraken als gelijkwaardige partij aangesloten.

In 2016 is een gezamenlijke 'DDFK-Woonvisie' in de gemeenteraden vastgesteld. In het belang van de volkshuisvestelijke opgave zijn de vier gemeenten al geruime tijd in overleg met de twee betrokken woningcorporaties en de huurdersvereniging over het (sociale) woningbouwbeleid in Noordoost-Fryslân. Er komen namelijk veel ontwikkelingen op de regio af zoals bevolkingsafname, vergrijzing, veranderingen in de zorg, decentralisatie van overheidstaken. Een belangrijke doelstelling is ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Onderwerpen
In juli 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 - 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen voor de lange termijn vastgelegd. Nu zijn in de prestatieafspraken de concrete activiteiten beschreven op onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg, leefbaarheid en omgeving. De prestatieafspraken maken duidelijk inzichtelijk welke inzet de individuele partijen op de genoemde onderwerpen leveren.

Woningcorporaties
Kerntaak van de woningcorporaties is om te zorgen dat mensen tot een inkomen van € 39.874 bruto per jaar (prijspeil 2016) goed en betaalbaar kunnen wonen. Inzet wordt gepleegd op de kwaliteit van de sociale huurwoningen (verbouw en nieuwbouw) en een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

Fotobijschrift: Ondertekening van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging.

EINDE PERSBERICHT

Nadere informatie bij Paul Loonstra, communicatieadviseur a.i. gemeente Dongeradeel
tel. (0519) 298 752 of 06-26 904 567, e-mail: p.loonstra@dongeradeel.nl

Lees verder