De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

LEMMER | Fusie corporaties Balk en Lemmer

17-07-2019

De kleinste woningbouwcorporaties van Friesland, Lyaemer Wonen in Lemmer en Wonen Zuidwest Friesland in Balk, gaan fuseren.
De twee denken samen beter te zijn toegerust op grote klussen, zoals de verduurzaming van het huizenbestand en de krimp in de regio. Eind dit jaar moet de fusie een feit zijn.

De raden van commissarissen, de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, ondernemingsraden en beide huurdersverenigingen zijn akkoord. De huurders hebben bij een fusie instemmingsrecht.

De twee corporaties hebben samen 3800 woningen in bezit. Wonen Zuidwest Friesland is de grootste. Zij beheert 2200 woningen. Lyaemer Wonen in Lemmer heeft er 1600. Vorig jaar zijn de eerste voorzichtige stappen gezet, vertelt Wilma Hoekstra van
Lyaemer, en is er een intentieverklaring opgesteld. ,,We werken in hetzelfde gebied en we staan allebei voor dezelfde grote opgaven.’’ Na de fusie moet er een slagvaardiger corporatiebedrijf staan tegen een – voor de huurders – betere prijs.

Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest zijn de Klein Duimpjes in corporatieland op het Friese vasteland. Na de fusie belanden ze in een grotere groep kleinere, lokaal georiënteerde woningbouwcorporaties, waartoe bijvoorbeeld ook Woningstichting Weststellingwerf (2700 eenheden), de Harlinger Bouwvereniging (2466), Stichting Woningbouw Achtkarspelen (3065) en Woningstichting Noordwest Friesland
(4000) behoren. Hun omvang staat in geen vergelijk met grootmachten als Accolade (ruim 15.000 eenheden) en Elkien (19.000). Prima ook, zegt Hoekstra namens Lyaemer. ,,Wij denken dat we met deze nieuwe schaal nog voldoende dicht bij de klant kunnen blijven staan. En voor die huurder doen we het natuurlijk allemaal.’’

De twee corporaties deden na de eeuwwisseling al eens een poging om samen te gaan. Dat mislukte in januari 2010. Lyaemer wilde bij nader inzien toch liever zelfstandig blijven. Het zag economisch onvoldoende voordelen. In Balk waren ze destijds erg teleurgesteld. Uit extern onderzoek bleek namelijk dat een samenvoeging een efficiëntie- en fiscaal voordeel van 600.000 euro tot mogelijk 1 miljoen euro per jaar had kunnen opleveren. Dat de Lemsters alsnog overstag gaan heeft vooral te maken met de tijdgeest. Het Klimaatakkoord staat bol van de ingrijpende plannen. In de volkshuisvesting moet veel gebeuren op het vlak van verduurzaming. Hoekstra: ,,We zijn ook nooit
concurrenten geweest van elkaar. Dit is het juiste moment.’’ Directeur/bestuurder Aart Rekers van Lyaemer Wonen spreekt in een brief aan alle partijen van ‘een breed draagvlak’.

Lees verder

BURGUM | Nieuw woongebouw voor Kúpersstrjitte

13-07-2019

WoonFriesland vervangt de 28 seniorenwoningen aan de Kúpersstrjitte in Burgum. Het gebouw van twee woonlagen gaat waarschijnlijk eind dit jaar plat. Er komt nieuwbouw voor terug, geschikt voor kleine huishoudens van 1 tot 2 personen. In totaal komen er 39 appartementen in drie lagen. Op dit moment is de helft van de senioren al verhuisd. Ze mogen terugkeren naar de nieuwbouw, maar de meesten kiezen daar niet voor. De nieuwbouw wordt gasloos en duurzamer dan het huidige pand.

Lees verder

Deutsche Bank moet Vestia in derivatenzaak 175 miljoen betalen

15-07-2019

Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. 

Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.Vestia belandde in 2012 in financieel zwaar weer door tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank liep sinds 2016 bij de High Court of Justice in Londen. De vordering door Vestia was er vooral op gebaseerd dat de bank ‘wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor’ de omkoping, door tussenpersonen, van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten. De schade door Deutsche Bank werd eerder geschat op ruim 800 miljoen euro. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen de twee partijen. In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in.

De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van de corporatie en met ABN Amro. Ook de bekasbeheerder moest miljoenen euro's aan schade vergoeden.

Lees verder

BURGUM | Geen huizenbouw in De Warren

05-07-2019

Onduidelijkheid bij de raad over status 'extra' woningen nekt plan woonwijk

Er komt geen woonwijk in De Warren ten westen van Burgum. De kleinst mogelijke raadsmeerderheid stemde het plan gisteravond weg.
Het plan voor de uitbreiding van Burgum aan de andere kant van de Sintrale As hield de gemoederen in en rond het dorp lange tijd bezig. Voorstanders hadden oog voor de grote vraag naar bouwkavels, tegenstanders vonden een woonwijk om diverse redenen niet geschikt op de plek in het groen.

Het college dacht lange tijd de woonwijk te kunnen bouwen als compensatie van de provincie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De afspraak uit 2007 was dat er 150 woningen gebouwd mochten worden, bovenop het reguliere toegestane aantal woningen, aldus het College. Er bleef de voorbije maanden onduidelijkheid bestaan over de vraag of de woningen werkelijk extra zouden zijn, of deel zouden uitmaken van de regionale woonbehoefte.

Bezwaren
De Provincie had overigens eerder al aangegeven dat het beslist niet om 150 woningen extra zou gaan. 
Daarnaast waren er bezwaren vanuit omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad. Ook De Bewonersraad stuurde onlangs een brief aan het College. Immers, de nieuwe woonwijk is niet in de lijn van de Woonvisie van de gemeente en de officiële status van de gemeente als krimpgebied. Als de 150 contingenten aan een nieuwe woonwijk opgaan, hoe komt het dan met de rest van de woonwensen in de gemeente en de sociale volkshuisvesting?

De Warren moest een wijk worden met woningen aan het water en huizen voor alle inkomensgroepen. Duurzaamheid en circulair bouwen zouden hoog in het vaandel staan. 
Tegenstanders vonden bovendien dat de wijk ten koste zou gaan van waardevolle natuur, boeren op slot zou zetten en tot allerlei verkeersproblematiek leiden.

Raad stemt tegen
Politiek bleef het donderdagavond tot het laatste moment spannend. De meeste partijen spraken direct hun standpunt uit, maar de VVD hield eerst de kaarten tegen de borst. In de tweede ronde van de vergadering bekende de fractie kleur: tegen.
Belangrijk argument: het risico was te groot dat de 150 woningen in De Warren toch ten koste zouden gaan van nieuwe woningen in andere dorpen. Daarmee waren op dat moment elf raadsleden voor De Warren (CDA, PvdA en CU) en twaalf tegen (FNP, GL, VVD en D66). De eenmansfractie van D66 kon het evenwicht nog doen kantelen en fractievoorzitter Douwe Hooijenga van de ChristenUnie vroeg een schorsing aan om Erwin Duursma (D66) te bewegen het college tijd te gunnen om duidelijkheid te krijgen over de 150 woningen.

Maar Duursma liet zich niet ompraten. En ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die het plan altijd vurig had verdedigd, gaf aan geen behoefte te hebben aan verder uitstel. ,,Minsken moatte no witte wêr’t se oan ta binne.’’ In de stemming die volgde, werd het pleit beslecht: met een meerderheid van één stem werd woonwijk De Warren, een majeur onderwerp in Tytsjerksteradiel, afgeschoten.

Het besluit had direct gevolgen voor de jaarrekening over 2018, want de gemeentelijke bouwgrond in De Warren veranderde ermee in landbouwgrond, waardoor de waarde ervan 3,1 miljoen euro lager werd. Omdat Tytsjerksteradiel het vorig jaar financieel toch al niet goed deed, kwam het tekort over 2018 daarmee op bijna 7 miljoen euro.

Applaus voor de beslissing van de raad
Desondanks kon het besluit van de gemeenteraad rekenen op applaus van de tot de laatste stoel gevulde publieke tribune.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.