De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Súdwest moet concreter aan de slag met sociale woningbouw

03-12-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân moet duidelijker de leiding pakken om voldoende woningen beschikbaar te houden in de sociale huursector en voor mensen die op thuiszorg zijn aangewezen. Woningcorporaties en huurdersorganisaties missen nu die regierol.

Die aanbeveling staat in een rapport over het woonbeleid van de gemeente in de sectoren sociale huur en woon&zorg, dat de gemeentelijke rekenkamer woensdagavond openbaar maakte. De rekenkamer bestudeerde onder meer acht beleidsdocumenten op het gebied van wonen en woningbouw, onder meer de Woonstrategie 2020-2030 , die het college vorige week naar de gemeenteraad stuurde, en de Woonvisie 2017-2022 .

De gemeente heeft goed voor ogen waar de behoefte aan nieuwe woningen in deze sectoren is, constateert de rekenkamer. Met name in de grote kernen is er een tekort, in de kleinere dorpen speelt dat minder. Maar dat er een goed beeld is van de opgaven die er liggen, is niet voldoende. De rekenkamer mist de vertaalslag naar concrete doelstellingen, zowel voor wat betreft het beschikbaar houden of maken van voldoende sociale huurwoningen, als voor woningen voor mensen met een zorgvraag.

College mist onderbouwing

Het college van burgemeester en wethouders herkent zich niet in deze conclusie. ‘Wij missen een onderbouwing hiervan’, schrijft het college in zijn reactie. ‘Er zijn naar onze mening al veel concrete doelstellingen in onze beleidsdocumenten terug te vinden.’

Geen duidelijke visie

Een van de aanbevelingen van de rekenkamer is dat het college bij de doelen van het woonbeleid expliciet vermeldt wanneer ze gerealiseerd moeten zijn, wat de beoogde effecten zijn, en welke instantie wat doet en betaalt. Met name op het gebied van wonen&zorg heeft de gemeente nog geen duidelijke visie, concludeert de rekenkamer.

Ook moet het college duidelijker de leiding nemen in de samenwerking met woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor en andere betrokken instanties. Die weten niet goed wat de gemeente van hen en van zichzelf verwacht. ‘De verwachtingen die de samenwerkingspartners van de gemeente hebben, blijken niet geheel overeen te komen met het beeld dat er binnen de gemeente bestaat van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die zij heeft in het kader van (de uitvoering van) het woonbeleid.’

Verwachtingen afstemmen

Ook de conclusie dat die duidelijke regierol ontbreekt vindt het college te kort door de bocht. Het stelt dat de rekenkamer ‘een nadere theoretische verdieping’ had moeten geven over de rol van de gemeente in relatie tot de betrokken partijen. ‘Wij zijn en blijven in gesprek met onze samenwerkingspartners en proberen verwachtingen op elkaar af te stemmen.’

De gemeenteraad debatteert dinsdag over het rekenkamerrapport.

 

<FD 0212.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Invoering diftar een jaar later

25-11-2021

Leeuwarders hoeven komend jaar nog niet te betalen per kilo afval. Er is nog te veel onzekerheid over de tellingen bij de verzamelcontainers voor hoogbouw.

Dit heeft wethouder Bert Wassink bekendgemaakt. Het was bedoeling dat er voortaan per kilo en per geleegde sortibak betaald zou worden in de laagbouw. Bewoners van de binnenstad en van hoogbouw zouden kunnen worden afgerekend voor het storten van afval in ondergrondse verzamelcontainers.

Hierbij wordt geteld hoe vaak iemand de klep opent. Dit laatste systeem blijkt echter nog niet goed op orde. Er is geen zekerheid of de gegevens bij deze containers goed worden afgelezen en doorgegeven, zo liet Omrin de gemeente eerder deze maand weten. De problemen liggen niet zozeer bij het afvalbedrijf zelf, maar bij de toeleverbedrijven.

Het systeem zou wel goed werken bij de paarse sortibakken die de meeste gezinnen hebben. De invoering moet echter in één keer voor hoog- en laagbouw tegelijk: ,,Als we met dit majeure project beginnen, moeten we het ook 100 procent voor elkaar hebben’’, zegt Wassink.

Daarom stelt hij de gemeenteraad voor om de invoering van het nieuwe stelsel een jaar uit te stellen. ,,We werken dus nog een jaar met een vast tarief’’, zegt Wassink. Het wordt een overgangsjaar, stelt de gemeente. ,,Mensen kunnen er nu langer aan wennen.’’

Het telsysteem begint namelijk al wel. Leeuwarders kunnen in 2022 dus al inzien hoeveel afval ze iedere keer bij de weg gezet hebben. Ook de plaatsing van luiercontainers in de stad en de grote dorpen gaat al door, zegt Wassink.

De plaatsing van verzamelcontainers in flatwijken zal sowieso al effect kunnen hebben. Veel flatbewoners konden tot nu toe hun afval niet scheiden. Niet alleen in de hoogbouw, maar ook in de andere wijken belandt veel meer groenafval in grijze bakken dan in gemeenten waar diftar al is ingevoerd. Dit slechte scheidingsgedrag leidt tot hoge tarieven, want de inhoud van grijze bakken is prijzig om te verwerken.

Het CDA kwam gisteren onmiddellijk met bericht waarin het zijn blijdschap uit. De partij is tegen diftar in Leeuwarden en wil van uitstel dan ook afstel maken. Weststellingwerf besloot deze maand ook om de invoer van diftar uit te stellen. Daar was het CDA juist een van de voorstanders van dit ophaalsysteem.

 

<LC 24.11.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Zestien buurten gaan als eerste van het gas af

06-12-2021

Elf stadswijken en vijf dorpen in de gemeente Leeuwarden krijgen prioriteit bij het aardgasvrij maken van woningen. Deze wijken moeten bij voorkeur voor 2030 van het gas af zijn. Uiterlijk in 2050 moet de gemeente helemaal van het aardgas af zijn.

Dit staat in de Warmtevisie Leeuwarden, waarmee de raad woensdagavond instemde. De wijken die voor 2030 van het gas af gaan zijn Nylân, Harlingervaart Noord, Oranjewijk, Heechterp, Aldlân West, Helicon, Bilgaard, Vrijheidswijk West, Camminghaburen Noord, Rapenburg en het Valeriuskwartier. De dorpen die als meest kansrijk worden gezien zijn Stiens, Baard, Easterlittens, Húns en Leons. Het idee is dat er per wijk of dorp een plan op maat wordt gemaakt.

Als alternatief van het gas kijkt de gemeente naar drie vormen. De eerste is geheel elektrisch verwarmen (vaak bij nieuwbouw), een (hybride) warmtepomp in combinatie met groengas en een collectief warmtenet. Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie).

 

<FD 03.12.21>

Lees verder

Kartonnen huisjes uit Alde Leie

03-12-2021

Kartonnen huisjes naar Amsterdams concept worden binnenkort ook in Alde Leie gemaakt. ‘De duurzaamheidsbeweging in Friesland is op stoom.’

Het Amsterdamse Wikkelhouse opent in Alde Leie een werkplaats voor de bouw van prefab-huisjes. Het bedrijf zoekt de komende tijd ongeveer twintig timmerlieden.

Wikkelhouse is de merknaam van een kartonnen huisje, opgebouwd uit segmenten. In de Amsterdamse werkplaats zijn tot nu toe ongeveer honderd exemplaren gebouwd. Ze zijn verkocht in binnen- en buitenland, en worden meestal als recreatiewoninkje bewoond. In Friesland staan er vijf: vier in Stavoren en één in Aldeboarn.

De aanhoudende vraag maakt een tweede bouwplek wenselijk, aldus oprichter Oep Schilling. Alde Leie kwam op zijn netvlies door vrienden die eigenaar zijn van het voormalige productiecomplex van heftruckbouwer Kooi B.V. (bekend van de kooi-aap). ,,De fabriek is 6000 vierkante meter groot, en wij pakken daar 1000 vierkante meter van’’, zegt Schilling.

Het complex functioneert al enkele jaren als ‘Kultuurfabriek KooiAap’, waarin uiteenlopende bedrijven een plek hebben. De familie Kooi wil vooral ook graag duurzame bedrijven een plek bieden. ,,De natuur kent geen afval. Hoe kunnen we dat gegeven doortrekken in ons pand? Daar zijn we mee bezig’’, licht Berber Kooi toe. ,,We willen graag goed zorgen voor de grond, voor de aarde. Op dit moment zoeken we naar een biodynamische tuinder. Daar hebben we 2 hectare voor gereserveerd.’’ De familie heeft 50 hectare in eigendom.

De nabijheid van landbouwgrond is voor Oep Schilling beslist een pré. ,,Het is mooi als je grondstoffen in de buurt kan laten verbouwen. We overwegen met vlas als isolatiemateriaal te gaan werken. Ik heb al contact met een boer in de buurt die dat wel wil verbouwen voor ons.’’ Schilling is zelf boerenzoon.

Alde Leie trekt ook, zegt hij, omdat het dorp vrij snel te bereiken is vanuit Amsterdam, en omdat de duurzaamheidsbeweging in Friesland op stoom is. Dat is een vruchtbare omgeving om het concept verder te ontwikkelen, meent hij. De circulaire beweging in Friesland heeft zich ten doel gesteld in 2025 de meeste circulaire regio van Europa te zijn.

In Alde Leie voorziet hij een productie van ongeveer vijftig huisjes per jaar. De werkplaats zou in het tweede kwartaal moeten gaan draaien. De drie of vier kwartiermakers krijgen eerst een opleiding in Amsterdam. Daarna wordt er gestaag opgeschaald, zo is het plan.

 

<LC 02.12.21>

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.