De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

LEEUWARDEN | WMO-plan kan veel eenvoudiger

17-06-2019

Afgelopen maanden heeft de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leeuwarden, in een zeer moeizaam proces, getracht een nieuwe weg in te slaan om de noodzakelijke WMO-bezuinigingen te realiseren. En hoewel de ambtelijke trukendoos volop is benut (er werden daarvoor onder andere goed betaalde externe krachten ingevlogen als procesbegeleiders), lijkt het resultaat vooralsnog pover.

De vele open eindjes, de ‘partners’ die al voor het akkoord de bui zagen hangen en zich van de plannen wilden distantiëren, maken dat dit gevoelige project op voorhand tot mislukken gedoemd lijkt. En dat nog zonder te weten of de beoogde vrijwilligers voldoende beschikbaar èn inzetbaar zullen zijn. De gemeente Leeuwarden moet ‘dealen’ met veel partijen. Bijvoorbeeld de diverse zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, de club van vrijwilligers en de eigen ambtelijke organisatie. Die laatste, hoewel nu opdrachtgever, is tevens medeveroorzaker
van het probleem. Het optuigen van een steeds grotere organisatie, om de WMO-problematiek te tackelen, gaat immers gepaard met structureel stijgende kosten.

Kan het ook anders en beter? Is de wil er? En kan die weg (juridisch) worden bewandeld?
‘Is het logisch dat er vier tot zes organisaties soms tot vijf maal per dag binnendruppelen?’

Om met dat laatste te beginnen: wat te denken van heroriëntatie op de markt? Of is het logisch dat bijvoorbeeld in een appartementen-gebouw van acht woonlagen met acht appartementen per laag, vier tot zes organisaties, soms tot vijf maal per dag, binnendruppelen om zorg te verlenen? Is het niet veel handiger dat, als er ingeschreven moet worden, de hulpvraag wordt verkaveld naar postcodegebied of
woonwijk?
En verder zijn er in Leeuwarden al diverse wijkteams actief als centraal punt voor maatschappelijke ondersteuning. Kunnen die medewerkers een actievere rol (eventueel opgelegd) krijgen, om wijkbewoners te verbinden en daarmee ook sociaal te activeren? Is daar ooit op gestuurd? Nu zitten er bewoners thuis (ja inderdaad, een aantal met een uitkering), die er niet alleen toe bereid zijn maar er
ook mee geholpen worden, als ze ingezet worden in dit proces. Dat mes snijdt dan aan twee kanten; hulpvragers krijgen niet alleen meer aandacht, maar kunnen ook, in een aantal gevallen, iets terug doen.

Kan en moet de intake voor de WMO door ambtenaren worden gedaan, of kan dit, op basis van de juiste criteria door anderen, bijvoorbeeld zorgaanbieders, worden opgepakt? En kan er in het proces nog meer bureaucratie worden vermeden?
Op basis van het voorgaande en uit eigen waarneming is te constateren dat directe, effectieve en eenvoudiger bezuinigingen mogelijk zijn, als de wil er is. Te denken valt aan: efficiënter inzetten van zorgaanbieders; in de wijken inwoners meer met elkaar verbinden; de aanwezige menskracht (wijkteams) actiever inzetten; verminderen van het aantal ambtenaren door slimmer te werken; stoppen
met de inzet van externen bij de gemeente. 

Mocht toch het besluit worden genomen de weg van de ‘buurthuizen’ in te slaan, dan is een pilot op één locatie het meest voor de hand liggend. Benoem de doelen scherp en vooraf en zorg er dan voor dat een nulmeting wordt gedaan. Bewaak het proces en toets de voortgang. In de zomer van 2021 evalueren? 

Dit advies is gratis.

RONALD PLANTING
Leeuwarden

Lees verder

Vooral ouders zuchten onder toeslagschulden

14-06-2019

Huishoudens met kinderen, en met name eenoudergezinnen, kampen het vaakst en het langst met belastingschulden als gevolg van te veel ontvangen toeslagen. Dat meldt de Algemene Rekenkamer op basis van onderzoek bij zeven miljoen huishoudens die tussen 2012 en 2017 toeslagen ontvingen.

De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen en het kindgebonden budget worden als voorschotten uitbetaald. Achteraf wordt definitief vastgesteld op welk bedrag de ontvanger recht had en wordt eventueel te veel ontvangen geld teruggevorderd. Drie op de vier mensen die in de onderzochte periode toeslagen ontvingen, kregen te maken met minstens een terugvordering.

De meeste huishoudens kunnen zo’n toeslagschuld relatief snel terugbetalen. ,,Er is echter ook een groep van enkele honderdduizenden huishoudens die langdurig te maken heeft met toeslagschulden”, zegt collegelid Ewout Irrgang van de Rekenkamer. Vaak zijn dat dus mensen met kinderen.

Niet alleen gezinnen met een laag inkomen zijn vaak lang bezig met terugbetalen, maar ook huishoudens met een jaarinkomen tot 71.000 euro (twee keer modaal).

Lees verder

BURGUM | Provincie kritisch op ruime woonvisie Tytsjerksteradiel

17-06-2019

Gedeputeerde staten zijn kritisch op de conceptwoonvisie van Tytsjerksteradiel. Die houdt te weinig rekening met de komende krimp.
De provincie verwacht dat ergens tussen 2025 en 2030 ook in Tytsjerksteradiel het aantal huishoudens zal afnemen, wat betekent dat er vanaf die tijd minder huizen nodig zullen zijn.

De eerstkomende jaren is er door gezinsverdunning nog wel behoefte aan meer woningen, maar in de woonvisie staan geen verwachte aantallen. De provincie verwacht dat er tot 2025 nog ongeveer 185 tot 405 woningen nodig zullen zijn. Die groei beperkt zich grotendeels tot kleine huishoudens en senioren. 

De vraag naar nieuwbouw is de afgelopen jaren toegenomen, omdat tijdens de economische crisis weinig gebouwd is en omdat de rentestand laag is. Maar volgens de provincie is het de komende jaren vooral zaak de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden en te verbeteren. Nieuwbouw moet geen concurrent worden van bestaande woningen en daarom moeten er niet meer woningen gebouwd worden dan op basis van de bevolkingsprognoses verstandig is.Tytsjerksteradiel houdt in zijn woonvisie vast aan de bouw van 150 extra woningen: de gemeente meent dat zij recht heeft op deze woningen, als compensatie voor de 12 miljoen euro die betaald werd voor de Sintrale As. GS zijn het er niet mee eens dat deze woningen niet getoetst hoeven te worden aan regionale woningbouwafspraken.

Lees verder

Winsumer gat eindelijk ingevuld

14-06-2019

,,Moarn mar bouwe’’, zei voorzitter Eddie Koops van Winsum gisteravond tegen de raad van Waadhoeke. ,,Wy bin tige bliid mei dit plan.’’ Het dorp wacht al sinds 2017 op invulling van de driehoek tussen de Pier Winsemiusleane, Meamerterdyk en het Molepaed, vlakbij de Coop supermarkt.

Met Bouwgroep Noord werd in april 2017 overeenstemming bereikt. Vervolgens gaf de raad van Littenseradiel in december 2017 groen licht voor de komst van 24 woningen. De gemeente Waadhoeke, waar Winsum nu onder valt, heeft echter een andere stedebouwkundige visie, legde wethouder Nel Haarsma uit. Deze gemeente ziet in dorpen liever vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap dan rijtjeswoningen. Ook op de plek in Winsum worden rijtjeswoningen niet passend gevonden. Die zijn er in de directe omgeving ook niet, aldus Haarsma.

Zij zei blij te zijn dat Bouwgroep Noord in de aanpassingen mee wil gaan en in plaats van 24 woningen er 20 gaat bouwen. Er komen zeven twee-onder-een-kappers en twee drie-onder-een-kappers. De vier woningen die vervallen mag de Bouwgroep Noord elders in de gemeente realiseren.

In Winsum is de vraag naar woningen groot en er zijn al sinds 2017 verwachtingen gewekt. Daarom moet de bouw snel doorgang vinden, aldus het collegevoorstel.

Gemeentebelangen en FNP plaatsten wel een kanttekening. In Deinum speelt eenzelfde verhaal met nieuwe woningen rond de haven. Ook dat plan was al rond en vastgesteld door Menameradiel. Ook hier wijkt Waadhoeke af en komen er minder woningen. Het voorstel voor Deinum zou aanvankelijk tegelijk met Winsum behandeld worden, maar is door felle tegenstand uit het dorp van de agenda gehaald. De twee partijen willen niet dat door akkoord te gaan met Winsum straks verwacht wordt dat de partijen zullen instemmen met vermindering in Deinum of dat van dat dorp verwacht wordt dat ze in moeten schikken.

Ook Sexbierum krijgt er woningen bij. Op het terrein van het voormalige speel- en doepark Aeolus komen 24 woningen, besloot de raad gisteren. Het dorp is er blij mee, aldus Wiebe Goodijk van Dorpsbelang.
 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.