De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

De Bewonersraad boos over discriminerend woonwagenbeleid Smallingerland

19-06-2018

De besluitvorming over het aantal en de plaats van nieuwe staanplaatsen voor woonwagenbewoners in Smallingerland is een soap. Bovendien riekt het naar discriminatie.
(de Drachtster Courant berichtte daarover) 

Lees verder

Geen jongere wil in ‘bejaardenwoninkje’

13-06-2018

Ingezonden stuk in de LC, eveneens over het onderzoek van Partoer dat er geen animo zou zijn onder starters om in het eigen dorp te blijven wonen.

Bijdrage van dhr. Marcel van der Molen uit Wolsum

Met enige verbazing heb ik het artikel gelezen over een onderzoek van Partoer over het gebrek aan geschikte huurwoningen in de dorpen (LC 8 juni), met als conclusie dat er geen behoefte is aan deze woningen. Deze uitkomst staat haaks op het rapport van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en het beeld dat in de dorpen zelf leeft.
Vreemd dat het FSP en mensen binnen de dorpen waar het om gaat, er blijkbaar helemaal naast zitten. De uitkomsten van dit onderzoek worden door Elkien ook wel heel makkelijk omarmd. En omdat ze dit eigenlijk al zagen aankomen, is het beleid maar vast aangepast op de voorziene uitkomst.

Eerlijk gezegd heb ik mijn twijfels over de uitvoering van dit onderzoek, domweg omdat een enquête opsturen wel erg makkelijk is. En hoe waren de vragen geformuleerd? De ervaringen met publieke vraagstellingen zijn nogal discutabel gebleken de laatste tijd. Veel van de huurhuizen die nu beschikbaar zijn binnen de dorpen, zijn revolutiebouw uit de jaren zestig en zeventig in een tijd dat het woord isolatie nog amper bestond. Deze huizen zijn nooit aangepast aan de huidige standaard en dit is waarschijnlijk voor de meeste woningen ook economisch niet haalbaar. Dat is mede de oorzaak dat er weinig belangstelling is voor aankoop van de huizen. Ze zijn vaak klein en zo gedateerd dat er geen eer aan te behalen valt. Het zijn kluswoningen en er zijn steeds minder klussers. Natuurlijk trekt dan een groot deel van de jongeren weg uit het dorp, ze willen niet in dit soort ‘bejaardenwoninkjes’. Er is voor een starter verder geen andere mogelijkheid.

Interessant zou zijn wat de enquête-uitkomst zou zijn als de vraag was geweest: zou u in het dorp willen blijven als er moderne nette betaalbare woningen beschikbaar zijn? Met andere woorden, hebben de woningbouwverenigingen en andere verantwoordelijken niet tientallen jaren zonder langetermijnvisie de bestaande woningen leeggemolken? Als voorbeeld: in onze woonplaats Wolsum zijn zes huizen van de woningbouwvereniging die economisch afgeschreven zijn en nu worden afgestoten. Het zou van visie hebben getuigd als deze werden afgebroken en daarvoor in de plaats vier, vijf moderne huurhuizen zouden zijn teruggeplaatst.

Mijn overtuiging is dat de jeugd uit Wolsum en omgeving zich hiervoor per omgaande zou aanmelden met als gevolg een verjonging van de dorpskern. Om de dorpen leefbaar te houden zal er enige lef en langetermijnvisie nodig zijn, en niet een beleid van afbraak zoals nu gaande is!

Lees verder

Waar willen jongeren wonen?

13-06-2018

Vele ingezonden berichten vandaag van lezers van de LC over de uitkomsten van het onderzoek van Partoer waarin Partoer concludeert dat het overgrote deel van starters weg wil uit het dorp.

Hieronder de reactie van Ingrid van de Vegte, namens Fries Sociaal Planbureau & Partoer.

Mooi dat de discussie over wonen in de Vele ingezonden stukken in LC vandaagFriese dorpen wordt gevoerd, ook hier in de LC van 8 juni. ‘Jongeren willen weg uit eigen dorp’ was de ongenuanceerde conclusie op basis van onze onderzoeken. Deze conclusie draagt niet bij aan een zeer belangrijk vraagstuk voor Fryslân. Volgens ons moet het gaan over de spanning tussen de woonwensen van jongeren op de korte termijn en het huizenoverschot op de langere termijn. Het dilemma voor gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars: waar moeten onze jongeren de komende vijftien jaar wonen en wie gaat er bouwen voor leegstand daarna?

Veel jongeren willen in Fryslân blijven wonen, zeker de ‘mbojongeren’, zo bleek uit ons onderzoek ‘Jong!’ van het Fries Sociaal Planbureau. Wel hebben ze vrij traditionele wensen en (te) hoge verwachtingen van hun eerste huis. Het liefst willen ze een flinke betaalbare huur- of koopwoning. Waar mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving én in de buurt van voorzieningen. Uit het onderzoek van Partoer naar de woonwensen in acht kleine dorpen blijkt ook dat het belangrijkste verhuismotief de aanwezigheid van voorzieningen in een andere plaats is. Om beter zicht te krijgen op de woonbehoeften van de jongeren is het wenselijk om met hen in gesprek te gaan en alle partijen mee te nemen naar de realiteit.

En die realiteit is dat in de komende tien tot twintig jaar veel woningen in Fryslân vrijkomen door het overlijden van de eigenaar. Woningbouwcorporaties en gemeenten vrezen leegstand en huiseigenaren vrezen een flinke waardedaling. Wie betaalt de leegstand en geeft opdracht tot sloop straks? Op grond van de huidige prognoses is er geen enkele reden om bij te bouwen, dit doe je immers voor ten minste vijftig jaar en liefst langer. Dus: ga met de jongeren in gesprek en bedenk samen oplossingen die haalbaar zijn op de korte termijn en houdbaar voor de langere termijn. Wij dragen graag bij aan deze discussie op basis van goed onderzoek en betrouwbare cijfers.

 

 

Lees verder

Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

11-06-2018

De Bewonersraad wijst de leden die in de periode 2013-2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad hierbij op de mogelijkheid van het indienen van een schadeclaim bij de Belastingdienst


Uitspraak rechter

Op 26 april jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan ( ECLI:NL:RVS:2016:253) inzake de Gluurverhoging en de rol van de Belastingdienst daarin. De Bewonersraad heeft voor de leden eerst juridisch laten nagaan wat deze uitspraak precies betekent, in samenhang met de daarin aangehaalde uitspraken van de Raad van State van 3 februari  2016. Het oordeel is dat de Belastingdienst voor 2016 in strijd met de wet heeft gehandeld door aan verhuurders informatie over hun huishoudeninkomen te verstrekken. De belastingdienst moet het teveel aan huurpenningen als schadevergoeding terugbetalen. Per 2016 is de wetgeving aangepast en in overeenstemming gebracht met de analyse van de Raad van State.
 

Waar gaat het precies om?

In de periode 2013 tot 2016 heeft de Belastingdienst inkomensgegevens verstrekt aan de verhuurder, terwijl dit wettelijk gezien niet mocht. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht. Daarom moet de Belastingdienst een huurder het teveel betaalde aan huur als schadevergoeding terugbetalen. Er moet wel sprake zijn van een ‘causaal verband’ met financieel geleden schade. Dus: heeft u in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging van uw verhuurder gehad, dan komt u mogelijk voor een schadevergoeding in aanmerking.
 

Voor wie schadevergoeding?

De rechtbank oordeelde in deze concrete zaak dat vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. Waarschijnlijk heeft betrokken huurder voor het eerst in 2013 met deze gluurverhoging te maken gekregen. Dit betekent dat huurders, die vanwege een onrechtmatige gegevensverstrekking zijn geconfronteerd met een huurverhoging die zonder de gegevensverstrekking niet had plaatsgevonden (dus causaal verband), een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen.

Het verzoek tot schadevergoeding is gebonden aan een periode: voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, is het van belang om voor 1 juli 2018 een brief te sturen aan de Belastingdienst met een verzoek om schadevergoeding (anders niet meer geldig, in verband met de verjaringstermijn van vijf jaar).


De Bewonersraad helpt

·         Heeft u advies nodig om na te gaan of bovenstaande voor u geldt?

·         Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een brief naar de Belastingdienst?

·         Heeft u hierover andere vragen?

Neemt u contact op met De Bewonersraad:
telefoon 058 – 216 5457 of e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.