De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

DRACHTSTERCOMPAGNIE | WoonFriesland start met bouw van 12 woonwagenwoningen

26-09-2022

blije gezichten tijdens de bewonersbijeenkomst donderdagavond 22 september in Drachtstercompagnie. WoonFriesland en de gemeente Smallingerland presenteerden, in samenwerking met de Bewonersraad, de definitieve planning voor de komst van de sociale huur woonwagenwoningen aan de Kromme Wyk. Daarmee gaat voor veel aanwezige bewoners een langgekoesterde wens in vervulling.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “De woonwagenwoningen zijn speciaal voor WoonFriesland ontwikkeld. "De nieuwe bewoners beschikken straks over een zeer goed geïsoleerde, gasloze woning, die is voorzien van zonnepanelen, en een warmtepomp", vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. "Daardoor zijn ze een stuk duurzamer en energiezuiniger dan de meeste standaard woonwagens. Zeker gezien de stijgende energieprijzen is dit een behoorlijk voordeel voor de nieuwe bewoners."

"Onze gezamenlijke inzet voor het realiseren van nieuwe, moderne en betaalbare woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie betaalt zich uit", knikt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier trots. "Hiermee creëren we samen met WoonFriesland, duurzame en betaalbare woonruimte voor woonwagenbewoners die niet zelf in woonruimte op de standplaats kunnen voorzien."

 

Gebouwd in de fabriek

Van de twaalf nieuwe woonwagenwoningen worden er elf verhuurd door WoonFriesland. Eén kavel is gekocht door een particuliere bewoner. Wel worden ze alle twaalf door Qomplex gebouwd.

Dat gebeurt in de fabriek in Dokkum. Daarna starten de woonwagenwoningen aan hun eenmalige reis naar Drachtstercompagnie. Volgens planning start de plaatsing van de woningen eind week 47. Vervolgens moeten ze nog aangesloten worden op de nutsvoorzieningen.

 

Gestart met voorbereidingen infrastructuur

De voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur aan de Kromme Wyk zijn grotendeels klaar. Het voormalige woonwagenterrein wordt bouwrijp gemaakt en geëgaliseerd. Daarna wordt de asfaltlaag en straatverlichting aangebracht.
De Bewonersraad, gemeente en de bewoners gaan in oktober samen aan de slag met maken van plannen voor de woonomgeving.

 

Voor de kerstdagen

Zoals het nu lijkt krijgen de bewoners halverwege december de sleutel overhandigd. Met de oplevering in december is het project nog voor het einde van 2022 afgerond. "Ons doel is dat de bewoners de kerstdagen in hun nieuwe woning kunnen vieren", vertelt Hoekstra. "Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van tijdige levering van bouwmaterialen en de medewerking van de nutsbedrijven voor de aansluiting van water en elektriciteit.

 

Lange adem

De gezamenlijke inspanning om twaalf woonwagenstandplaatsen aan de Kromme Wyk te realiseren, kent een lange voorgeschiedenis. Al sinds 2015 wordt er gesproken over de plannen om op deze locatie nieuwe woonwagenwoningen te realiseren. Hoekstra: Ik ben vooral blij voor de bewoners dat e.e.a. nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. "Het geduld van de toekomstige bewoners is flink op de proef gesteld", geeft wethouder Hartogh Heys van de Lier toe. "Met de sleuteloverdracht in december willen we dit hoofdstuk met z'n allen feestelijk afsluiten."

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

Lees verder

Verplicht elektriciteit besparen

15-09-2022

Brussel De Europese Commissie wil alle lidstaten verplichten om 10 procent elektriciteit te besparen. Bovendien wil Brussel flink wat geld afromen bij energiebedrijven om huishoudens en ondernemers te compenseren.

Dat melden bronnen over de uitwerking van een speciaal aanvalsplan om de torenhoge energierekening te bestrijden. Woensdag doet voorzitter Ursula von der Leyen de exacte details uit de doeken.

Het dagelijks EU-bestuur wil vooral fors inzetten op minder stroomverbruik. Daarbij kijkt Brussel in het bijzonder naar consumenten. Lidstaten zouden campagnes moeten inzetten om te zorgen dat huishoudens zuiniger aan gaan doen.

Piekuren

Concreet wil Brussel dat iedereen 10 procent elektriciteit gaat besparen tussen nu en komend voorjaar. Tijdens piekuren moet dat minimaal 5 procent worden. Zo’n moment is er aan het begin van de avond. We komen dan massaal thuis van werk en slurpen energie door allemaal tegelijk televisies en wasmachines aan te zetten en te koken.

Dat is volgens de Brusselse energiedeskundigen een moment dat er extra gas nodig is om centrales meer stroom te laten produceren. Meer gasverbruik drijft de prijzen omhoog. Niet alleen naar huishoudens wordt gekeken. Ook bedrijven en de overheid zelf moeten een steentje bijdragen. In Den Haag branden op veel ministeries in de avond veel lampen: is dat wel nodig?

Afromen

Een ander onorthodox plan stelt voor om de torenhoge winsten bij groene energieproducenten af te romen via een soort wind fall tax . Deze bedrijven berekenen door de spelregels van de energiemarkt een stroomprijs die omhoog is gestuwd door de gasprijs, terwijl ze helemaal geen gas gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Waarschijnlijk komt er een prijsplafond van 180 euro per megawattuur. Het bedrag boven dit maximum zou dan naar lidstaten gaan om te herverdelen onder slachtoffers van de hoge energienota. De maatregel zou in de hele EU tot 117 miljard euro opleveren.

Eerder ging het bedrag van 200 euro/MWh rond, maar een aantal lidstaten vonden dat vrijdag tijdens een extra beraad van EU-energieministers nog niet ver genoeg gaan. Voor Nederland is het een lastige maatregel: de Belastingdienst kan het waarschijnlijk weer niet aan.

Solidariteitsbijdrage

Voor olie- en gasbedrijven die heel erg goed draaien tijdens de energiecrisis wil Brussel een ‘solidariteitsbijdrage’ vragen. Het zou gaan om eenmalige belasting aan lidstaten van 33 procent, als de winst 20 procent hoger is dan de laatste drie jaar. Ook deze buit moet worden gebruikt om huishoudens en ondernemers te compenseren.

Brussel kijkt verder nog dieper naar een prijsplafond voor gas. Over alle maatregelen zal nog flink wat discussie plaatsvinden met de lidstaten. Die hebben op veel dossiers het laatste woord. Een club landen heeft al laten weten geen brood te zien in een verplichte energiebesparing. Nederland is als een van de laatste EU-landen zeer negatief over ingrijpen in de energiemarkt.

Haast

Toch willen de lidstaten haast maken met een Europees noodpakket. In veel landen is de ernst van de koopkrachtpijn het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Op 30 september is er spoedberaad van EU-energieministers. Of het ondanks de verdeeldheid lukt om dan al knopen door te hakken, zal nog moeten blijken.

 

<LC 14.09.22>

Lees verder

Friesland krijgt 17.500 nieuwe huizen tot 2030

15-09-2022

Friesland krijgt tot 2030 opgeteld 17.500 nieuwe huizen. Met dat streven voldoet de provincie ruimschoots aan de wens van het kabinet.

Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge wil graag dat Friesland 15.680 woningen voor haar rekening neemt als onderdeel van de 900.000 die er landelijk moeten worden gebouwd.

Zo’n 64 procent van de Friese aanwas bestaat of uit sociale huurwoningen of uit ‘betaalbare’ koophuizen van maximaal 355.000 euro. De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is daarbij leidend.

Het getal 17.500 is realistisch, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. De provincie wordt er over acht jaar op afgerekend. De totale Friese woningvoorraad stijgt uiteindelijk met zo’n 15.000, omdat er ook huizen zijn die de komende jaren ten prooi vallen aan de sloopkogel.

Waar alle nieuwe huizen moeten komen en voor welke doelgroepen, is aan de gemeenten. Die leggen de ambities de komende maanden met de provincie en woningcorporaties vast in zogeheten regionale woondeals.

De afgelopen maanden zijn de woningbouwplannen van de achttien Friese gemeenten doorgespit, de aantallen huizen bij elkaar opgeteld en vervolgens door de zeef gehaald. ,,We kamen nei de earste ynventarisaasje út op dik 21.000, mar realistysk wie dat dus net”, zegt Fokkinga. ,,Der binne nei dizze check plannen ôffallen.”

Randvoorwaarden

Om het doel te halen is het noodzakelijk dat er voldoende capaciteit is of komt op het elektriciteitsnet, zegt Fokkinga. Ofwel: nieuwe woningen moeten simpelweg op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Netbeheerder Liander moet de vele knelpunten wegwerken.

Een andere voorwaarde is dat de bouwprijzen niet nog veel verder stijgen. Anders is het realiseren van betaalbare huizen ondoenlijk, aldus Fokkinga. ,,Betelber is hjir ek wat oars as yn de Rânestêd. Eins moatte wy foar in grut part fier ûnder dy 355.000 euro sitte.”

Bovendien hebben veel gemeenten onvoldoende ambtenaren om de aanvragen voor een omgevingsvergunning tijdig te kunnen afhandelen. ,,We besykje dêr as provinsje in fersnelling yn oan te bringen troch ús stipe oan te bieden”, zegt Fokkinga.

Fries fonds

Veel rijkssubsidies voor woonprojecten gaan grotendeels aan de neus van Friesland voorbij, simpelweg omdat die zijn bedoeld voor de grotere plannen. Fokkinga: ,,Wy ha hjir dochs faak lytsere projekten.”

Hij denkt er daarom over een Fries ‘herstructurerings- en verduurzamingsfonds’ in het leven te roepen. ,,Dat kinne wy sels wol. It moat in regeling wurde dy’t past by de situaasje sa as dy hjir is, mei in protte plattelânsgemeenten. Mar wol mei finansjele stipe fan it Ryk fansels.”

Bij het aantal van 17.500 huizen is geen rekening gehouden met het Deltaplan, waarbij Noord-Nederland in ruil voor de eventuele komst van de Lelylijn de bouw van tienduizenden woningen heeft aangeboden.

De provincie wil dat er ook extra geld komt van het Rijk om de verduurzaming van bestaande woningen een slinger te geven.

 

 

Lees verder

Woningvoorrang eigen inwoners, eindelijk grip op markt

15-09-2022

Kabinet wil met nieuwe wet iets doen aan het woningtekort. Meer voorrang mogen geven aan eigen inwoners is voor de huurmarkt een oplossing, maar kan voor de koopmarkt een bureaucratische rompslomp opleveren. Friese wethouders reageren op het voorstel voor een nieuwe wet.

Het kabinet wil volgend jaar de wet veranderen en gemeenten de mogelijkheid geven om de helft van alle koop- en huurwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen. Nu mag dat tot een kwart van het aanbod. Bij koopwoningen komt de grens te liggen op 355.000 euro. Daarboven krijgen eigen inwoners geen voorrang.

Dit lijkt op het systeem dat op de Waddeneilanden wordt gehanteerd. Omdat jonge eilanders niet aan bod kwamen voor een woning mag hier de markt afgeschermd worden. Die bescherming op de eilanden loopt veel verder dan koophuizen tot 355.000 euro. Op Texel is de grens 600.000 euro. Huizen die minder kosten mogen niet zomaar aan niet-eilanders worden verkocht.

Het kabinet wil met de wet iets doen aan het woningtekort. Wethouder Hein de Haan van Leeuwarden noemt het instrument ,,interessant’’ en wethouder Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân ,,in útdaging.’’ In het coalitieakkoord van Noardeast-Fryslân was al opgenomen dat dit college mensen met een sociaaleconomische binding ,,in triuwke jaan wol’’ op de woningmarkt. ,,Dit kin in earste stap wêze.’’

Betaalbaar

Koonstra bekijkt of de nieuwe wet deel kan uitmaken van een heel pakket aan mogelijkheden dat de gemeente in wil gaan zetten om de oververhitte woningmarkt wat te reguleren. Op huurgebied is voorrang voor eigen inwoners makkelijk te regelen, zegt hij, maar bij koopwoningen zal dat lastiger gaan. Die bezwaren ziet Hein de Haan van Leeuwarden ook. ,,Als daar een heel vergunningenstelsel voor moet komen, dan zitten we daar niet op te wachten.’’

Voor de huurmarkt is de wet interessant, vindt De Haan. Het kan eigen inwoners helpen in hun dorp te blijven. Nu staat de leefbaarheid in diverse dorpen onder druk, weet hij. ,,Sociale verhuur voor de eigen inwoners inzetten, is een oplossing.’’ Op de koopmarkt ziet De Haan dat nog niet zo gauw. ,,Voorrang krijgen wil niet zeggen dat de woningen betaalbaarder worden.’’ Bovendien wil de gemeente op meer manieren de markt beïnvloeden. Door bijvoorbeeld zelf grond uit te geven met de clausule dat eerst aan inwoners uit eigen dorp verkocht wordt.

Leraren

Beide wethouders zien een voorrangsregeling voor beroepsgroepen als leraren en verpleegkundigen niet zitten. Dit onderdeel wil minister Hugo de Jonge in de nieuwe wet onderbrengen. ,,Dat helpt voor steden als Amsterdam waar een enorm tekort aan leraren is. Dat is in Leeuwarden van een andere orde. Hier is woningnood voor alle woningzoekenden.’’ Koonstra constateert dat deze doelgroepen zich vanzelf nog wel spreiden over de gemeente. ,,It giet ús echt om de minsken mei in sosjale bining.’’

Heerenveen en Smallingerland vinden het te vroeg om al wat te zeggen over het eventueel toepassen van de nieuwe wet. Wethouder Robin Hartogh Heys van Smallingerland: ,,Ik wil er eerst dieper induiken en meer details weten. Welke afwegingen worden straks gemaakt, welke regels komen er precies?” Heerenveen werkt aan nieuwe woonvisie en onderzoekt welke beleidsinstrumenten daarin opgenomen worden. De wetswijziging wordt daarin ook meegenomen.

 

<LC 14.09.22>

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.