De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

BTW-verhoging per 2019 kost gezin 300 euro

14-08-2018

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6 naar 9 procent en dat gaan huishoudens in hun beurs voelen. Gemiddeld zijn ze per jaar 300 euro duurder uit, zo heeft ING’s Economisch Bureau becijferd. Onder het lage btw-tarief vallen boodschappen, de kapper en medicijnen maar ook boeken en theaterkaartjes. Oftewel: de verhoging van het lage btw-tarief raakt iedereen.

Volgens de berekeningen van ING’s Economisch Bureau leidt de verhoging van dat lage btw-tarief van 6 naar 9 procent ertoe dat de inflatie zo’n 0,6 procent extra toeneemt. Omgerekend is een huishouden daardoor gemiddeld op jaarbasis 300 euro extra kwijt. De hogere inkomens zullen het wel iets meer in hun beurs voelen dan de lagere inkomens, zeggen de economen wijzend op een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reden: zij geven vaak meer geld uit aan kunst en boeken. Ook eten ze doorgaans
duurder.

De verhoging moet in totaal zo’n 3,1 miljard euro in het laatje van de schatkist brengen. Het grootste deel van die rekening wordt opgehoest door consumenten: 75 procent. Oftewel: 2,3 miljard euro. De rest (0,8 miljard) komt van de bedrijven. ,,Een btw-verhoging wordt vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen’’, schrijven de economen van ING. Overigens is de verwachting dat
de meeste huishoudens er volgend jaar per saldo in koopkracht op vooruitgaan, ondanks de btw-verhoging. Het kabinet verlaagt namelijk tegelijkertijd de inkomstenbelasting voor werkenden. ,,Dat heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Werken wordt zo namelijk lonender. Als werknemers netto meer overhouden, zullen ze doorgaans bereid zijn om meer te werken.”

ING noemt de ingreep goed voor de welvaart. Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstorend. ,,Dan gaan consumenten relatief meer kopen van laag belaste producten, dan dat ze zouden doen als er maar één tarief zou zijn”, schrijven de experts. Ze pleiten er daarom voor één uniform btw-tarief in te stellen.

Lees verder

Huurder Schier als eerste aardgasvrij?

11-08-2018

Wie tegen gas is, moet zich ook inspannen voor alternatieven. Dat vindt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.
Als het aan haar ligt, wordt het Waddeneiland over een aantal jaren compleet aardgasvrij.

Op de valreep van de inschrijftermijn heeft ze een aanvraag gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Via haar bronnen in Den Haag hoorde ze dat het ministerie het jammer vond dat zo weinig kleine gemeenten wilden meedoen aan het project voor aardgasvrij wonen. ,,Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, overlegd, een weekendje doorgewerkt en de aanvraag de deur uitgedaan.” In totaal is er voor 4,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Of Schiermonnikoog het geld krijgt, hoort Van Gent op 1 oktober: ,,Maar ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat er diversiteit zit in de gehonoreerde projecten. Het gaat er
ten slotte om hiervan te leren.”

Eerder maakte de gemeente Tytsjerksteradiel bekend een aanvraag te hebben gedaan. De gemeente wil Garyp loskoppelen van het gas. Dankzij het zonnepark zou het dorp, als het van het gasnet gaat, zelfs helemaal zelfvoorzienend kunnen zijn. Op Schiermonnikoog gaat het om het loskoppelen van 98 huurwoningen van WoonFriesland. De woningcorporatie was toch al van plan te huizen te renoveren, te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Als extraatje moeten ze nu van het gas af. Voor de huurders betekent de omschakeling
geen extra investering. 

Dat ligt anders voor de ongeveer honderd panden en huizen in particulier eigendom op het eiland. Van Gent hoopt dat die mensen meedoen als er een flinke subsidie tegenover staat. Als Schiermonnikoog de subsidie krijgt, gaat Van Gent in conclaaf met de bewoners over hun wensen en de mogelijkheden.

Windenergie
Tegelijkertijd met het aardgasvrij maken, bekijkt Schiermonnikoog de mogelijkheden om eigen energie op te wekken op het eiland door middel van zonne-energie of windenergie. ,,Dat laatste ligt gevoelig, maar toch willen we het onderzoeken.” De notitie moet na de zomer klaar zijn. 

Lees verder

Huurtoeslag met terugwerkende kracht

15-08-2018

Huurders die met terugwerkende kracht huurtoeslag willen aanvragen voor het jaar 2017, kunnen dat nog doen voor 1 september a.s.

2016
Het aantal jaren waarover u met terugwerkende kracht huurtoeslag kan aanvragen is beperkt. Over het jaar 2016 kan alleen nog huurtoeslag worden aangevraagd wanneer u van de Belastingdienst officieel uitstel heeft gekregen voor uw aangifte inkomstenbelasting (IB-aangifte). 

2018
Huurtoeslag kunt u altijd aanvragen over het lopende jaar. Ook met terugwerkende kracht. Gedurende het gehele jaar 2018 kunt u dus huurtoeslag aanvragen met elke gewenste begindatum vanaf 1 januari tot en met 31 december, ervan uitgaande dat u vanaf dat moment ook recht heeft op huurtoeslag.

Doorgeven van wijzigingen
Na de toekenning van huurtoeslag bent u zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op huurtoeslag mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen, zoals een hoger loon of het krijgen van een toeslagpartner. Doet u dat niet, dan kan op een later moment de toeslag door de Belastingdienst worden teruggevorderd. Dat kan u financieel in de problemen brengen. 

Aanvragen van huurtoeslag
kan bijvoorbeeld via https://www.toeslagenaanvragen.net/huurtoeslag

 

 

Lees verder

Huisvesting statushouders

14-08-2018

Friese gemeenten moeten voor het eind van het jaar nog 233 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Dantumadiel, De Fryske Marren, Kollumerland en Waadhoeke hebben hun huisvestingstaakstelling voor dit jaar al gehaald. Dat blijkt uit een overzicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, per 1 augustus. Het rijk geeft gemeenten elk half jaar een
taak: hoe groter de gemeente, hoe meer vergunninghouders zij moet opnemen.

De taakstelling voor de eerste helft van dit jaar was 493 personen. Voor de tweede helft 419 personen. De meeste Friese gemeenten huisvestten totnogtoe meer vluchtelingen dan het rijk eiste. Volgens het overzicht hadden per 1 augustus alleen Ooststellingwerf, Opsterland en Tytsjerksteradiel nog een achterstand uit de eerste helft van het jaar. Achtkarspelen had ook een kleine achterstand (drie), maar regelde in juli woonruimte voor zes personen.
De vier Waddengemeenten worden niet meegerekend.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.