De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Opinie: Geef de volkshuisvesting nieuw elan

05-07-2021

Het is de hoogste tijd dat er weer nieuw elan komt in de volkshuisvesting. Meer woningen, leefbaarheid en duurzaamheid vragen om grote investeringen. Het signaal dat demissionair minister Ollongren daarover afgaf, is nog niet afdoende.

Vorige week trok demissionair minister Ollongren aan de bel over het feit dat woningbouw niet meer de melkkoe van weleer is. Sterker nog: de minister gaf aan dat zonder financiële steun vanuit het rijk er onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen. Ze haalt daarbij het onderzoek aan naar veertien grootschalige woningbouw- en infrastructuur projecten onder andere in de gemeente Groningen. Het berekende tekort? Zo’n 20 miljard euro voor heel Nederland.

Het is goed dat de minister dit signaal richting een nieuw kabinet afgeeft, immers de aanpak van het woningtekort blijft onverminderd urgent. Ook in onze provincies. Wij denken overigens dat de minister met haar berekening aan de voorzichtige kant zit. Het gros van de veertien onderzochte projecten ligt in de Randstad en daar kunnen vanwege de hogere inkomens en de grotere krapte, hogere verkoopprijzen voor de woningen worden gevraagd. Dit verdienvermogen is buiten de Randstad lager. Daardoor is het publieke tekort (geld dat overheden moeten bijspringen) op de zeer noodzakelijke woningen nog wat hoger.

Nauwelijks nog te starten

Voor veel huishoudens is het moeilijk een woning te vinden die goed bij hun past en bij wat ze kunnen betalen. Een start maken op de woningmarkt is in de huidige krappe woningmarkt nauwelijks meer te doen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder investeren in nieuwbouw, woningverbetering en de leefomgeving. Daardoor zijn ook in de sociale huur de laatste jaren de wachttijden weer opgelopen.

De gewenste verduurzaming van hun bezit vormt een fikse uitdaging. Juist de woningcorporaties zijn onze partners in de uitdagingen die we zien bij het vernieuwen en herstructureren en gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. Om de woningcorporaties meer slagkracht te geven moet de verhuurdersheffing per direct door het nieuwe kabinet afgeschaft worden.

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats: volgens ons gaat de minister in haar brief slechts in op de helft van de woonopgave. De grootste uitdaging ligt bij de verduurzaming en herstructurering van de woningen die er al staan. Voor de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie wordt samen met het rijk, provincies en gemeenten een Omgevingsagenda Noord-Nederland opgesteld. Wijkvernieuwing en transformatie in steden en dorpen worden hierin als belangrijke opgaven gezien.

4,3 miljard erbij

Als Noorden willen wij hier graag mee aan de slag. Daarom is onderzoek gedaan naar welke achterstand Noord-Nederland heeft qua vernieuwing en verduurzaming van woningen ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Om het vernieuwingstempo gelijk te stellen aan het gemiddelde van Nederland, is een extra investering van circa 4,3 miljard euro nodig in de woningvoorraad. Dit bedrag is opgebouwd uit een inhaalslag voor het realiseren van extra nieuwbouw en kosten voor vervroegde sloop van verouderde woningen.

Het is de hoogste tijd dat door het nieuwe kabinet de volkshuisvesting weer nieuw elan krijgt. De uitdagingen in de volkshuisvesting en de leefbaarheid vragen om grootschalige investeringsprogramma’s. Bijvoorbeeld zoals de Amerikaanse president Joe Biden die heeft gelanceerd om de Amerikaanse infrastructuur weer toekomstbestendig te maken.

Laten we beginnen met het opnieuw introduceren van instrumenten die in het verleden hun nut hebben bewezen, zoals het budget voor stedelijke vernieuwing (ISV). Daarmee kunnen gemeenten slagvaardig de fysieke en sociale leefomgeving verbeteren. Wat ons betreft stap één op weg naar een duurzame woon-toekomst, en een nieuw elan voor de volkshuisvesting.

Klaas Fokkinga is gedeputeerde voor woningbouw in de provincie Fryslân, Hans Kuipers heeft diezelfde portefeuille als gedeputeerde in provincie Drenthe, net als gedeputeerde Tjeerd van Dekken in de provincie Groningen

 

 

(HFD 3 juli 2021)

Lees verder

LEEUWARDEN | Tegenvaller van een half miljoen

01-07-2021

De gemeente Leeuwarden had afgelopen jaar een tegenvaller van een half miljoen euro door haar bijdrage aan de herstructurering van corporatiehuizen in Grou.

De voormalige gemeente Boarnsterhim legde in 2006 in een convenant met corporatie Elkien vast, dat zij 5700 euro per huurwoning zou uitkeren. Dit gold ook de afgelopen jaren nog. Als rechtsopvolger van Boarnsterhim had de gemeente Leeuwarden deze kosten moeten voorzien en opnemen in haar begroting, maar dit gebeurde niet.

‘Dit leidt tot een nadeel van 524.000 euro’, schrijven burgemeester en wethouders in hun jaarstukken. Dit is de maximale bijdrage, dus hierna volgen geen extra kosten meer, zo laten zij weten.

‘De bijdrage is bedoeld voor de resterende 92 woningen van het programma zoals dat is gestart in de voormalige gemeente Boarnsterhim.’ De herstructurering was bedoeld om huurwoningen te vervangen of opknappen.

 

(LC 30-06-2021)

Lees verder

Valse woningsites ook in Leeuwarden

07-07-2021

Na betaling starttarief blijken huurhuizen onbeschikbaar.

Criminelen maken misbruik van de krapte op de woningmarkt. Steeds vaker zien de politie en Autoriteit Consument & Markt (ACM) huurwoningwebsites die consumenten verleiden met een niet-bestaand woningaanbod.

De consumenten moeten daar een betaling doen om op de huurwoningen te kunnen reageren. Als mensen eenmaal betaald hebben (vaak twintig tot vijftig euro), blijken veel getoonde woningen niet beschikbaar of zelfs niet te bestaan. De verhuurmakelaar is veelal onbereikbaar.

De ACM krijgt hierover veel klachten, maar volgens de politie wordt zelden aangifte gedaan. De beide organisaties werken samen om de malafide praktijken tegen te gaan. ,,Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in een persbericht. ,,Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.”

De ACM doet research naar websites die landelijk opereren, en vooral huizen aanbieden in de grote steden. Leeuwarden valt daaronder, laat de organisatie desgevraagd weten. Omdat er mogelijk sprake is van oplichting is ook het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) ingeschakeld. Die kreeg de afgelopen maanden zo’n honderdvijftig aangiftes binnen. ,,We vermoeden dat mensen geen aangifte doen omdat het om een klein bedrag gaat. Aangifte is te veel moeite. Of ze denken dat de politie er toch niets mee doet”, aldus Gijs van der Linden, teamleider LMIO.

Volgens Van der Linden verdienen criminelen goed geld. ,,We deden met betaaldiensten onderzoek naar deze malafide praktijken. We vonden bankrekeningen met soms wel zesduizend transacties; allemaal kleine betalingen die tezamen een groot bedrag vormen. Zolang er geen aangifte van wordt gedaan, kan de crimineel ongehinderd zijn gang gaan.”

 

 

(FD 7 juli 2021)

Lees verder

Valse woningsites ook in Leeuwarden

07-07-2021

Na betaling starttarief blijken huurhuizen onbeschikbaar.

Criminelen maken misbruik van de krapte op de woningmarkt. Steeds vaker zien de politie en Autoriteit Consument & Markt (ACM) huurwoningwebsites die consumenten verleiden met een niet-bestaand woningaanbod.

De consumenten moeten daar een betaling doen om op de huurwoningen te kunnen reageren. Als mensen eenmaal betaald hebben (vaak twintig tot vijftig euro), blijken veel getoonde woningen niet beschikbaar of zelfs niet te bestaan. De verhuurmakelaar is veelal onbereikbaar.

De ACM krijgt hierover veel klachten, maar volgens de politie wordt zelden aangifte gedaan. De beide organisaties werken samen om de malafide praktijken tegen te gaan. ,,Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in een persbericht. ,,Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.”

De ACM doet research naar websites die landelijk opereren, en vooral huizen aanbieden in de grote steden. Leeuwarden valt daaronder, laat de organisatie desgevraagd weten. Omdat er mogelijk sprake is van oplichting is ook het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) ingeschakeld. Die kreeg de afgelopen maanden zo’n honderdvijftig aangiftes binnen. ,,We vermoeden dat mensen geen aangifte doen omdat het om een klein bedrag gaat. Aangifte is te veel moeite. Of ze denken dat de politie er toch niets mee doet”, aldus Gijs van der Linden, teamleider LMIO.

Volgens Van der Linden verdienen criminelen goed geld. ,,We deden met betaaldiensten onderzoek naar deze malafide praktijken. We vonden bankrekeningen met soms wel zesduizend transacties; allemaal kleine betalingen die tezamen een groot bedrag vormen. Zolang er geen aangifte van wordt gedaan, kan de crimineel ongehinderd zijn gang gaan.”

 

 

(FD 7 juli 2021)

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.