content image

Beste leden van De Bewonersraad en andere geïnteresseerden,

We leven met elkaar in een roerige, crisisachtige tijd. Een tijd die we nog nooit hebben meegemaakt en die heel veel beperkingen oplegt in ons dagelijks leven. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis te werken, kinderen kunnen niet naar hun vertrouwde school of sportvereniging, lege winkelschappen, stille straten en angst. Angst om ziek te worden, angst om straks geen of een veel lager inkomen te hebben of angst om eenzaam te worden. Het is een onzekere tijd waarbij niemand kan voorspellen hoe lang het Coronavirus nog om zich heen slaat en wat voor gevolgen dit heeft voor ons persoonlijk leven in de toekomst. Wij zullen onze website steeds zo actueel mogelijk houden wanneer er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd door het RIVM of het kabinet. Weet dat ook in deze donkere tijd De Bewonersraad er voor u is!

Wij blijven ook nu voor u de belangen behartigen wanneer het gaat om huurderszaken: wij blijven in contact met u en met de corporaties. Maar wij gaan door deze crisis nog een stapje verder. Vanaf vandaag willen wij uw hulpvragen en uw hulpaanbod aan elkaar gaan koppelen. Op deze manier ondersteunen wij elkaar, ondersteuning wat nu zo hard nodig is. Dus heeft u een hulpvraag of wilt u graag iemand helpen, bekijk dan de mogelijkheden op onze website!

We hopen dat we snel door deze crisis heen komen en dat we zo snel als mogelijk ons vertrouwde leventje weer kunnen oppakken. Daar hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid in door gehoor te geven aan de RIVM richtlijnen. Beste mensen, let een beetje op u zelf en op elkaar!

Heel veel sterkte de komende tijd.

Gert Brouwer
Algemeen directeur De Bewonersraad

Kunnen we elkaar helpen?

In tijden van Corona ontstaan ook mooie initiatieven, die voor meer onderlinge verbinding zorgen en zorgen voor elkaar.
De Bewonersraad helpt mee: we brengen hulpvragen en mensen die willen helpen bij elkaar. 

Heeft u hulp nodig voor het halen van boodschappen, medicijnen? Wilt u een boek of speelgoed ruilen/lenen? Even met iemand praten? Heeft u andere vragen? Er zijn vast mensen in uw buurt die dat voor u willen doen.(Onze actie geldt heel Friesland; u hoeft niet per se lid te zijn van De Bewonersraad).

Bemiddeling van hulpvraag en hulpaanbod vindt binnen 24 uur plaats op werkdagen en tijdens kantooruren.

KLIK OP EEN VAN ONDERSTAANDE KNOPPEN. 

 

 

SNEEK | Scheefgroei bij woningplannen

29-05-2020

De vraag en het aanbod van woningen in Sneek sluiten niet goed op elkaar aan. De gemeente Súdwest-Fryslân past daarom het beleid aan.

Er worden in Sneek meer woningen gebouwd dan volgens de prognoses nodig zijn. Maar het woningaanbod is niet divers genoeg. Vooral bij sociale huurwoningen en zorggeschikte woningen dreigt een tekort. Voor sociale huurwoningen geldt dat nog 32 woningen in de planning staan, terwijl er een vraag is naar 100 tot 140 huizen. Ook bij goedkope koopwoningen (tot 150.000 euro), het middensegment (180.000-235.000) en vrijstaande woningen van 350.000 euro of duurder is veel vraag.

Vanaf 2030 neemt de vraag naar woningen af, vooral doordat de bevolking dan niet meer groeit door vergrijzing. Daarom werd eerder al
vastgesteld terughoudend te zijn in het geven van toestemming in de gemeente. Sneek vormt een uitzonderingspositie.

Lees verder

Nieuwe puntentelling energielabel nadelig voor kleine woningen

28-05-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is van plan om de energieprestatie van woningen op een nieuwe manier te vertalen naar energielabelklassen. Het voorstel van de minister pakt erg nadelig uit voor de allerkleinste woningen. Die worden, als dit doorgaat, door een hogere puntentoekenning geconfronteerd met een enorme maximale huurverhoging. 

Het gaat om de kleinste woningen van Nederland, namelijk tot 40 m2. In haar plan stelt de minister voor om zelfstandige woningen met een vloeroppervlak tot 40 m2 voor de labelklasse E en hoger veel meer punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De verhogingen van de WWS-punten voor vergelijkbare kleine woningen lopen uiteen van 4 tot 18 punten, wat overeenkomt met €22 tot €98 extra maximale huur. 

€93 extra huur voor studio’s met label D

Het meest in het oog springen de 17 extra WWS-punten voor piepkleine studio’s (tot 25m2) met het energielabel D. Voorheen kregen alle woningen 11 punten voor het energielabel D; met de nieuwe methodiek worden dat 28 WWS-punten voor kleine woningen in deze labelklasse. Met een puntprijs van ongeveer €5,48 komt dat neer op €153,44 (€93,16 extra) maximale huur voor alleen de energiekwaliteit. Terwijl het onmogelijk is dat een D-labelwoning van 25 m2 meer dan €93 energiebesparing bereikt met energiemaatregelen.

 

Huurders kleine woningen betalen al te veel

De reden dat minister Ollongren kleine woningen meer punten toe wil kennen, is dat heel kleine woningen een lager energielabel krijgen door de nieuwe methode. De verhuurder mag daardoor minder huur rekenen voor zo’n kleine woning en verdient dus minder. Echter, het lagere energielabel voor kleine woningen doet juist recht aan de werkelijke situatie van de woning. Eigenlijk betalen huurders van zulke woningen te veel huur. Dit komt doordat het label niet gekoppeld is aan de grootte van de woning en alle woningen binnen een label dus (nu nog) hetzelfde aantal WWS-punten krijgen. Door kleine woningen nu juist meer punten toe te kennen, wordt die situatie voor kleine woningen alleen maar schever en oneerlijker.

 

Verduurzaming levert nauwelijks besparing op

Daarnaast zegt de minister dat het voor de verhuurder kostbaarder om dit soort mini-woningen energetisch te verbeteren. Dit is maar ten dele waar. Het is inderdaad per vierkante meter duurder om kleine woningen te verduurzamen, maar in absolute euro’s goedkoper. Daarnaast levert het de huurder nauwelijks een lagere energierekening op, want die is sowieso al laag

 

(Woonbond.nl)

Lees verder

 

 

Waadhoeke haalt woonwensen op

29-05-2020

Een scan van alle dorpen en wijken in Waadhoeke moet duidelijk maken hoe de toekomstige woningbouw verdeeld gaat worden. Waadhoeke zet er speciale teams voor op en wil over twee jaar een overzicht hebben.

De gemeente Waadhoeke heeft besloten teams te vormen die in de dorpen en wijken de woonwensen inventariseert. Voorafgaand daaraan wordt van elk dorp en elke wijk een feitenrelaas samengesteld. Met die cijfers moet duidelijk worden hoe de huidige situatie is, waar de aandachtspunten liggen en wat populaire woonplekken zijn. Bij de teams worden de woningcorporaties betrokken, zodat er ook oog is voor sociale woningbouw.

Wethouder Nel Haarsma deelde deze plannen mee in de gemeenteraad bij de behandeling van de woonvisie voor 2020-2030 die door de raad werd vastgesteld. Alle partijen vroegen met name aandacht voor ouderenhuisvesting.
 

Lees verder

DAMWALD | Geen mediator Dantumadiel en Noardeast

27-05-2020

Er komt geen onafhankelijke intermediair om te praten over de ambtelijke samenwerking tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
Daar had het CDA in een mede door de FNP en VVD gesteunde motie om gevraagd naar aanleiding van het voornemen van het college van Dantumadiel om vanaf 2021 geen gebruik meer te maken van een deel van de dienstverlening van Noard-east-Fryslân. Met deze centrumgemeente deelt Dantumadiel sinds begin 2019 het ambtenarenapparaat. Dantumadiel is ontevreden over een deel van de geleverde diensten.

De oppositiepartijen vroegen zich af of het college, ook gezien de huidige slechte financiële positie met die stap niet te hard van stapel liep. Zeker omdat Noardeast-Fryslân met een afkoopbedrag kwam tussen de 2,6 en 3,2 miljoen euro. Volgens wethouder Rommy Kempenaar zijn die bedragen volslagen uit de lucht gegrepen en wacht het college nog op een onderbouwing. Bovendien hoeft Dantumadiel voor diensten die ze niet meer afneemt, ook niet meer te betalen.
Thea Smit van de ChristenUnie vond het inhuren van een mediator een verkeerd signaal richting Noard-east-Fryslân. ,,Dan is it krekt oft dit kolleezje hielendal gjin fertrouwen mear yn it oerlis mei Noardeast-Fryslân hat, wylst der noch yn in goede sfear mei elkoar oerlein wurdt.”
Volgens Hilda Zwart van Sociaal Links was de stap van het college een verstandige. ,,We merken dat we steeds meer moeten betalen, ook voor diensten waar we niet tevreden over zijn. Dan is het goed dat we een aantal taken zelf in de hand nemen.”

(fd 27-05)

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.