De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

Leeuwarden | Scheiding rijk en arm moet stoppen in stad

10-09-2019

In Leeuwarder wijken moet weer menging komen tussen arme en rijke gezinnen. Dit is het hoofduitgangspunt van een nieuwe volkshuisvestingsvisie.

,,Ruimtelijke uitsluiting willen we voorkomen. Dat betekent dat wijken voldoende gemengd aanbod aan woningen moeten hebben’’, zo staat in de voorbereidende nota van wethouder Hein de Haan en zijn ambtenaren. Gisteren lieten politieke partijen zich hierover achter gesloten deuren bijpraten als opstap naar een nieuwe gemeentelijke volkshuisvestingsvisie, die later uitkomt.

Arm en rijk groeien de laatste jaren razendsnel uit elkaar in Leeuwarden. Vroeger werd er bewust gemengd gebouwd in wijken als Aldlân en Camminghaburen.

Tegenwoordig worden armere gezinnen geweerd uit de meeste nieuwe buurten, denk aan Blitsaerd, De Zuidlanden, Zuiderburen en het Bonifatiuspark. Betaalbare huurhuizen zijn hier zeldzaam. Vooral linkse partijen vinden deze segregatie kwalijk. De corporaties hebben het financieel echter lastig en kunnen niet zomaar overal bouwen.

In de toekomst moet dat anders, staat in de brief aan de politieke partijen. In nieuwbouwwijken moet de woningvoorraad voortaan ,,een minimaal percentage sociale huur’’ kennen. In armere wijken moet juist meer woningbouw voor bemiddelde Leeuwarders komen om de woonmix te stimuleren. 

,,Realisatie van de ondeelbare stad betekent dat er een herverdeling over de stad komt. Dit is een zeer langdurig proces, maar moet nu al ingezet worden’’, meldt de nota. Corporaties laten tegenwoordig alleen nog huishoudens met een zeer laag inkomen toe. Ook dat is onwenselijk: ,,Dit moet veranderen. Dit betekent dat we de corporaties gaan aanspreken op het huisvesten van een bredere doelgroep dan nu gebeurt.’’

Woonlasten mogen in de toekomst liefst niet hoger zijn dan een derde van het gezinsinkomen. Dit vergt bouw van goedkope huizen, maar  wel met een goed afwerkingsniveau: ,,Een grote bron van ergernis zijn geluiden van buren. Vooral in de oudere woningvoorraad van de corporaties is dit een probleem waarvan we verwachten dat dit voortvarend wordt opgepakt.’’ Inwoners van de Leeuwarder dorpen konden voor de zomer hun wensen aangeven. Partoer vatte ze in een rapport samen. Heel belangrijk is dat de mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw van lege panden tot woningen in stand blijven, zo blijkt hieruit. Een eventuele bouwstop zet namelijk de hele ontwikkeling op slot.

Dorpen hebben soms zorgen over de kwaliteit van de bestaande gebouwen en vragen de gemeente om op te treden tegen verwaarlozing door verhuurders en andere eigenaren. Verder is er meer duidelijkheid nodig over huurtoewijzing van corporatiewoningen, zo hebben insprekers ingebracht. Ze vragen hierbij aandacht voor mensen die al in het dorp wonen en soms niet in de gaten hebben dat er een
huis vrijkomt. 

In verschillende dorpen is kritiek op het onderhoud van openbaar groen en de wegen. Verder bestaat er vaak bezorgdheid over de toekomst van ontmoetingsplekken.

Lees verder

Minikorting op megabelasting geen oplossing voor woningnood

05-09-2019

Verhuurders die nieuwe sociale huurwoningen bouwen hoeven straks ‘slechts’ 1,6 miljard belasting te betalen aan het Rijk in plaats van 1,7 miljard. Een sigaar uit eigen doos, volgens de Woonbond. En evenmin een oplossing voor het schreeuwende tekort aan betaalbare huurwoningen.

Is er sprake van een grootse financiële injectie in de woningmarkt? Je zou het bijna geloven als je de krantenberichten van vandaag iets te vluchtig leest. Het kabinet zou ‘miljarden’ willen investeren in de woningmarkt.

 

Gemeentefonds

Om te beginnen zou er sprake zijn van een nieuw fonds van 1 miljard euro, waarmee gemeenten nieuwbouwprojecten kunnen aanjagen. Nadere details over hoe dit fonds precies gaat werken zijn er nog niet. Mogelijk worden de details pas op Prinsjesdag zelf bekend.

 

Korting op verhuurderheffing

Daarnaast zou de overheid willen snijden in de verhuurderheffing, de omstreden belasting op sociale huurwoningen. Verhuurders die nieuwe sociale huurwoningen bouwen krijgen dan een korting op deze belasting. Die korting bedraagt in totaal een miljard, uitgesmeerd over 10 jaar tijd.  Per jaar een korting van 100 miljoen dus.

 

1,6 miljard in plaats van 1,7 miljard

Op dit moment betalen sociale verhuurders ieder jaar een verhuurderheffing van maar liefst 1,7 miljard aan het Rijk. Een gigantisch bedrag, dat grotendeels wordt opgebracht door huurders. Als daar ieder jaar een korting van 100 miljoen vanaf zou gaan blijft er nog steeds een astronomische rekening over: 1,7 miljard - 100 miljoen = 1,6 miljard.

 

Verhuurderheffing ramp voor volkshuisvesting

“Die korting is een sigaar uit eigen doos”, zegt Erik Maassen, beleidsmedewerker bij de Woonbond. “Het is de wereld op zijn kop dat verhuurders ieder jaar 1,6 miljard belasting betalen als ‘beloning’ voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. Buitenlandse collega’s staan met hun oren te klapperen als ze het horen. Onze regering stimuleert sociale woningbouw niet, maar verdient eraan.”

 

Heffing moet weg en huren omlaag

Wat de Woonbond betreft moet de verhuurderheffing dus van tafel. Samen met maatschappelijke partners werkt de bond aan een integraal plan voor de woningmarkt. Eén van de maatregelen waar de Woonbond in dat plan voor pleit is omzetten van de verhuurderheffing in een investeringsfonds voor sociale huur.

 

Fonds: extra investeringsruimte van 8 miljard per jaar

Een investeringsfonds voor sociale huur zou een extra investeringsruimte van 8 miljard euro per jaar opleveren. Maassen: “Voor dat bedrag zou je elk jaar bijvoorbeeld 20.000 nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen en 50.000 woningen kunnen verduurzamen. En dan houd je ook nog ruimte over om de huurprijzen van zittende huurders te beperken.”

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Huur particulier en corporaties in balans’

16-09-2019

De verhouding tussen het aantal huurwoningen en corporatiewoningen in Leeuwarden is ,,in balans en passend’’, vinden burgemeester en wethouders.

Op dit moment telt de gemeente bijna 18.000 huurwoningen van corporaties en bijna 11.000 particuliere huurwoningen. Het gaat om respectievelijk 29 procent en 18 procent van de gehele woningvoorraad, die verder vooral bestaat uit koopwoningen.
PAL/GroenLinks stelde eerder deze zomer vragen over de opkomst van particuliere verhuur, die de verhoudingen op de markt verandert. ,,De relatie tussen de gemeente en de corporaties is wezenlijk anders dan tussen de gemeente en particuliere verhuurders’’, erkennen burgemeester en wethouders. Met de corporaties worden allerlei afspraken gemaakt. Dit gebeurt niet met particuliere verhuurders. Die laatste groep mikt opvallend vaak op studenten in tegenstelling tot de corporaties. Dat is ook precies hoe de gemeente het graag ziet.
,,Over de jaren dat cijfers bekend zijn, blijkt dat de corporaties de huren in vergelijking met andere verhuurders erg gematigd laten stijgen’’, aldus b. en w. De bouwproductie van corporaties in Leeuwarden ,,fluctueert sterk’’.

Lees verder

Den Haag | Regering pakt woningmarkt aan

06-09-2019

Om de crisis op de woningmarkt aan te pakken, trekt het kabinet een miljard euro uit waarmee nieuwbouwprojecten gesubsidieerd kunnen worden.

Ook gaat er opgeteld een miljard euro naar de woningcorporaties om hen te stimuleren meer huizen te bouwen. Dat maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend, zo bevestigen Haagse bronnen. In de coalitie wordt gesproken over een ‘stille ramp op de woningmarkt’. Door krapte,
vooral in de steden, komen starters en mensen met een middeninkomen amper aan een betaalbaar huis. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aantal wordt nu niet gehaald. 

Daarom heeft de coalitie tijdens de begrotingsonderhandelingen afgesproken dat er een bouwfonds komt met daarin maximaal een miljard euro. Gemeenten kunnen een beroep doen op het fonds om lokale nieuwbouwprojecten rendabel te maken. Vroeger waren er al vergelijkbare rijkssubsidies, bijvoorbeeld om de bouw van Vinex-wijken van de grond te krijgen.

Verder kunnen woningcorporaties de komende tien jaar een belastingkorting van gemiddeld 100 miljoen euro per jaar krijgen als zij overgaan tot nieuwbouw. De corporaties betalen – tot hun grote ergernis – nu jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing. De roep vanuit de corporaties om die belasting te korten, klinkt al jaren.

Het blijft waarschijnlijk niet alleen bij maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo overweegt het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Dat scheelt bij de aankoop van een huis 2 procent van de koopsom. Beleggers zouden juist meer overdrachtsbelasting moeten betalen.

Volgens de Volkskrant is staatssecretaris Menno Snel (Financiën) sceptisch over de uitvoerbaarheid van dit plan. Op dit moment wordt onderzocht of aanpassing van de overdrachtsbelasting haalbaar is. Daarover is op Prinsjesdag waarschijnlijk nog geen duidelijkheid.

Verder is ook onduidelijk of het kabinet verder gaat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. In de coalitie zou een scenario zijn besproken waarbij de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd tot 0 procent in 2036. In een andere variant zakt de aftrek tot niet verder dan 30 procent.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.