De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

Celstraffen verdachten in zwendelzaak Vestia

18-07-2018

De twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia zijn veroordeeld tot celstraffen.
De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Marcel de V. (52) zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in
geschrifte en witwassen. Hij kreeg gisteren drie jaar cel opgelegd, na een eis van vier jaar. Arjan G. (47) is schuldig bevonden aan omkoping en fraude en kreeg 2,5 jaar cel, na een eis van vier jaar en negen maanden.

De twee waren de spil in een omkopingsschandaal bij de destijds zeer grote woningcorporatie. V. was kasbeheerder bij Vestia en G. financieel tussenpersoon. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af - ter waarde van 23 miljard euro - voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia.

Uiteindelijk bleek dat De V. en G. voor deze contracten zelf heimelijk ruim 20 miljoen euro aan commissie opstreken. G. ontving deze ‘fees’ en betaalde de helft aan De V., die binnen Vestia veel vertrouwen en vrijheid genoot.

Lees verder

LEEUWARDEN | Huurders met hoge lasten nu helpen

16-07-2018

Huurders met lage inkomens en hoge lasten in Leeuwarden komen in de knel. De gemeenteraad wilde hier vorig jaar werk van maken. Vereniging PEL constateert dat er een jaar later nog geen plan ligt en doet een voorstel. PEL pleit voor een fonds waaruit huurders een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Zomer 2017 was een onderzoek klaar van Leeuwarden, de woningcorporaties en de huurderskoepels Nieuw Elan en de Bewonersraad over de vraag of de woonlasten plus zorgkosten e.d. voor huurders met lagere inkomens niet te hoog werden. In het onderzoeksrapport Woonzorgquote in Leeuwarden was de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge woonzorgquote (wze) heeft. Dat is de optelsom aan uitgaven huur, servicekosten, energie, gemeentelijke belastingen, basisverzekering zorg en waterschapslasten versus het netto inkomen plus huurtoeslag en zorgtoeslag.
In totaal hadden 2484 (43,5 procent) van de onderzochte 5706 huishoudens een wze die boven de 40 procent van het netto inkomen ligt.
Daarom nam de gemeenteraad op 10 juli 2017 een motie aan waarin stond dat er een ‘aanvalsplan’ moest komen met maatregelen. Dat plan kwam er niet. 

Daarom heeft PEL drie voorstellen voorgelegd aan de raad, die worden onderschreven door de Bewonersraad.
1. Voor corporatiehuurders die een hogere woonzorgquote hebben dan 40 procent worden de huren bevroren. We willen aansluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en kijken naar huurders die netto inkomsten hebben van maximaal 120 procent van het voor hen geldende bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan de bedragen die daarvoor gelden bij de bijstand. Dit kan, als de corporatie haar huursombenadering (gemiddelde huurstijging over al haar woningen) zo uitrekent dat bedoelde groep 0 procent huurverhoging krijgt en de overige huurders wél een bepaalde huurverhoging en dat het resultaat is, dat de corporatie haar geplande gemiddelde huurstijging qua totaalbedrag gewoon krijgt, zodat dit hen per saldo niets kost.
Deze huurders kunnen dit aanvragen bij een huur van minimaal 417,34 euro per maand en maximaal 710,68 euro per maand. Bij de huurtoeslag is dit het gebied tussen de kwaliteitskortingsgrens en de maximale huur voor een ‘sociale’ huurwoning. Voor huurders met een erg hoge woonzorgquote zagen wij graag dat op indicatie van een derde (bijv. schuldhulpverlening) urgentie mogelijk is voor verhuizing naar een goedkopere woning. De corporaties moeten ook afzien van huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen.

2. De gemeente stelt een EBZ-fonds (energie/belastingen/zorgkosten) in voor huurders die meer (vaste) kosten hebben dan 40 procent
woonzorgquote. Is niet bedoeld voor de kale huur, maar een financiële (EBZ) tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks aan te vragen
forfaitaire onkostenvergoeding via een schenking. Dit fonds betaalt ook geld aan huurders die particulier huren. Zij kunnen ook meer dan 40 procent kwijt zijn qua woonlastenquote. De huurhoogte mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huur.
Hoe komt dit fonds aan geld? De gemeentelijke belastingen bestaan met name uit inkomsten OZB, rioolrecht en precariorechten. Die gelden zijn vrij besteedbaar. Jaarlijks stelt de raad vast, dat een percentage hiervan wordt geoormerkt voor het EBZ-fonds. Daarnaast nemen particuliere fondsen deel aan het EBZfonds, zoals fondsen voor armoedebestrijding. Ook netwerkbeheerder Liander en Wetterskip Fryslân nemen deel aan het fonds, evenals energieproviders als Essent en NUON en zorgverzekeraars met veel klanten in Leeuwarden, zoals De Friesland.
PEL is voor een vast bedrag per huishouden, dat de vastgestelde woonzorgquote terugbrengt tot 40 procent.

3. De veroorzakers van de hoge woonzorgquote wordt gevraagd om voor in elk geval een aantal van deze mensen betaald werk te scheppen. Gelet de komende energietransitie denken we vooral aan de netwerkbeheerder, energieproviders met veel klanten in Leeuwarden en daarnaast aan de installatiebranche. Tevens zou er ook bekeken moeten worden of ook bij de woningcorporaties en
enige zorgproviders en bij Wetterskip Fryslân extra betaalde banen geschapen kunnen worden.
 

 

Lees verder

Corporaties blij met vermindering uitvraag

18-07-2018

Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Dit is een van de positieve geluiden tijdens de startbijeenkomsten van het expertteam van SBR-wonen. Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben kritisch naar het proces van het aanleveren van gegevens gekeken. Op basis daarvan is het detailniveau projectopvraag geschrapt.

Verder kwamen tijdens de bijeenkomsten suggesties aan bod voor vereenvoudigingen aan de uitvraag. De toezichthouders Aw, WSW en het ministerie van BZK nemen deze mee in het proces. Ook de onderliggende taxonomie kwam aan de orde.

Lees verder

Commissie Van Bochove evalueert voor Aedes Woningwet

13-07-2018

Een commissie met voormalig Tweede Kamerlid Van Bochove (voorzitter) en voormalig minister Spies gaat de Woningwet uit 2015 evalueren. Aedes heeft de commissie gevraagd de evaluatie uit te voeren. De commissie kiest zelf haar onderzoeksvragen en werkwijze. Van Bochove: ‘We analyseren het functioneren van de Woningwet, maar kijken ook vooruit: hoe kan de sector haar opgaven in de toekomst uitvoeren en waar zitten de grenzen van de wet.’ De evaluatie moet eind dit jaar klaar zijn.

De Woningwet werd van kracht op 1 juli 2015. Bij invoering werd afgesproken de wet na drie jaar te evalueren. Er loopt op het moment een evaluatie van de Woningwet in opdracht van het ministerie van BZK. Wat Aedes betreft is die evaluatie te smal ingestoken. Aedesvoorzitter Marnix Norder: ‘Het ministerie kijkt vooral of corporaties aan de wet voldoen. Maar dan mis je principieel wat. Helpt de wet corporaties te doen wat we van ze mogen verwachten? Zijn er dingen onmogelijk die wel gewenst zijn? Blijft dat zo in de toekomst? En welke neveneffecten heeft de wet? Dat zijn voor ons kernvragen. Daarom hebben we een commissie met deskundigen die veel met de wet te maken hebben, gevraagd er op die manier naar te kijken.’

Onderzoeksvragen
Commissievoorzitter Bas Jan van Bochove (nu burgemeester van Weesp) was van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer woordvoerder Wonen. Hij nam destijds via een motie het initiatief voor de parlementaire enquête woningcorporaties, die leidde tot de Woningwet. De eerste stap van de commissie is dat zij de onderzoeksvragen gaat formuleren. Van Bochove: ‘Naast een analyse van het functioneren van de Woningwet willen we vooruitkijken hoe de sector haar maatschappelijke opgaven in de toekomst kan uitvoeren. En waar de grenzen van de wet dan zitten’.

Maatschappelijke opgaven
De maatschappelijke opgaven van corporaties veranderen. Het is de vraag of de Woningwet als wettelijk kader corporaties genoeg mogelijkheden blijft bieden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De commissie kijkt bij haar evaluatie daarom nu naar de vier thema’s op de Woonagenda  van Aedes, maar ook naar de verduurzamingsopgave (Klimaatakkoord) en de Nationale woonagenda van minister Ollongren.

Werkwijze
De commissie moet ook haar werkwijze nog bepalen. Van Bochove: ‘Het is mogelijk dat we ook vragen aan woningcorporaties gaan stellen. We zijn vooral geïnteresseerd hoe de wet in de praktijk uitwerkt.’ De evaluatie is eind dit jaar klaar zijn en wordt tegelijkertijd met de evaluatie van het ministerie gepresenteerd. 

Samenstelling Aedes-commissie Evaluatie Woningwet
-       Bas Jan van Bochove, voorzitter. Voormalig Tweede Kamerlid en via een motie initiatiefnemer voor de parlementaire enquete woningcorporaties. Nu burgemeester van Weesp.

-       Liesbeth Spies, was minister van Wonen in de periode dat de Woningwet behandeld werd. Nu burgemeester van Alphen aan den Rijn.

-       Jeroen Olthof (directeur zorginstelling De Jutters Lucertis)

-       Eelkje van de Kuilen (AKD advocaten)

-       Marije Pruis (adviseur FRAEY, Partners in Publieke Waarde)

-       Carla van de Wiel (bestuurder Treant Zorggroep en voormalig bestuurder woningcorporatie Vidomes)

 

Praktijkverhalen Woningwet welkom

Aedes en de evaluatiecommissie horen graag van woningcorporaties waar ze tegenaan lopen in de Woningwet bij het uitvoeren van hun werk. Welke vraagstukken kunt u niet meer oplossen en welke gevolgen heeft dat? Wat ziet u gebeuren in gemeenten, wijken en complexen waar u werkt? Dat maken we het liefst zo concreet mogelijk. Waar knelt de Woningwet en aanpalende wetgeving? Meedenken is van harte welkom en kan via een e-mail aan woningwet@aedes.nl.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.