De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

IJLST | Er komen dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg

25-02-2020

Ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst wordt geen gemeentelijk monument. Dat zorgt voor wisselende reacties, want door deze uitspraak mag het gebouw gesloopt worden.

Reinder Hoomans heeft de monumentale status aangevraagd. Zijn moeder zit in het IJlster ouderencomplex Nij Ylostins. ,,Zij reageerde met een diepe zucht. Eigenlijk was het wat gelaten’’, doelt hij op de reactie van zijn moeder toen het nieuws bekend werd. De uitspraak zorgt voor wisselende reacties onder de bewoners. ,,Sommigen zijn kwaad en anderen zijn opgelucht. Het loopt als een splitsing door het pand.’’

Gert Brouwer is van De Bewonersraad. Hij merkte kort na de uitspraak weinig bij de bewoners. ,,Mensen hebben heel lang uitgekeken naar dit besluit en die moeten het even laten indalen. Ik denk dat morgen of overmorgen de vragen wel komen.’’ Hij denkt net als Hoomans dat er gemengde gevoelens zijn na het besluit. ,,De een is heel blij omdat er een nieuwe woning komt, maar een ander wil helemaal niet
verhuizen op die leeftijd.’’ 

Hoomans is uitgesproken over het besluit. ,,We hebben heel veel moeite gedaan om te bewijzen dat het een monument is. Dat is ook aangetoond door allemaal rapporten en verslagen. Daar is welstandscommissie Hûs en Hiem ook helemaal in meegegaan. Het gebeurt niet vaak dat er met een advies van hen niks gedaan wordt.’’
Hoewel Hûs en Hiem dus positief was over de monumentenaanvraag, gaat de gemeente Súdwest-Fryslân er niet in mee. Een aanwijzing tot monument zou te beperkend zijn voor de herontwikkeling van het complex, aldus het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is niet aannemelijk dat er dan een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte invulling van het wooncomplex
te realiseren is’’, luidt hun verklaring. ,,De eigenaar heeft aangegeven dat doelen niet bereikbaar zijn met renovatie’’, vertelt wethouder Erik Faber. Dat B en W het gebouw geen monument vinden, betekent dat het gesloopt mag worden. Daardoor komen er dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg. Daarnaast wil zorgaanbieder Patyna dertig huizen bouwen voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben.

Harro Eppinga van Elkien is blij met de uitspraak van de gemeente. ,,Ik ben door veel mensen gefeliciteerd, maar dat voelt niet
goed. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is en dat we door kunnen gaan met de plannen, maar het voelt niet als een overwinning.’’
Hij erkent dat het hele complex niet in een keer tegen de grond gaat. ,,We willen fasegewijs slopen en bouwen. De bewoners moeten misschien verhuizen tijdens de verbouwing, maar dat kan intern. Ze hoeven IJlst dus niet uit. Tijdens de verhuizing helpen wij waar het moet en waar het kan.’’

Eppinga geeft aan dat er een ‘hofjesstructuur’ met meerdere gebouwen komt. ,,In deze woningen kunnen mensen zelfstandig wonen, maar het is ook mogelijk om daar te blijven wonen met zorg.’’ Ook een ontmoetingsruimte is een optie. ,,Daar gaan we ons hard voor
maken.’’

Esther de Meijer is van de werkgroep wonen van Stadsbelang IJlst. Zij snapt niks van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Dit besluit staat haaks op de recentelijk ontwikkelde woonvisie van de gemeente. Daarin staat letterlijk dat herbestemming en renovatie boven nieuwbouw gaat. Dit besluit wil zeggen dat Elkien dertig sociale huurwoningen gaat bouwen. Dat zijn dertig minder dan in het oorspronkelijke gebouw, dus je verliest gewoon dertig sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen dertig zware zorgwoningen. Dat is veel te veel voor IJlst.’’

Wat van De Meijer ook tegen de borst stuit, is dat Patyna en Elkien een te dikke vinger in de pap hebben. ,,Het is net of dat de enige partijen zijn die iets aan zorg en wonen doen. Er zijn bijvoorbeeld ook andere zorgaanbieders.’’ Daarnaast hadden de bewoners uit het dorp wat meer inspraak mogen hebben. ,,Ze hebben het steeds over de toekomstige ouderen, maar dat zijn wij. Ons is niks gevraagd.’’

Het zorgcomplex Nij Ylostins stamt uit 1972 en is gebouwd aan de hand van het programma Experimentele Woningbouw, dat als doel had om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. Destijds werden er 64 bouwprojecten gesteund. ,,Dit is de eerste die afgebroken gaat worden en dat terwijl het helemaal niet hoeft. Het is niet zo dat het gebouw op instorten staat’’, erkent Hoomans.
,,Elke gemeente zorgt goed voor die panden, maar Súdwest-Fryslân denkt daar anders over.’’

Lees verder

Snel bouwen voor kwetsbare ouderen

21-02-2020

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is goed, maar er zijn grenzen aan. Kwetsbare ouderen raken nu tussen wal en schip. Er moeten snel nieuwe woonvormen komen.

Sinds 2014 kunnen ouderen met een zogeheten ‘lichte zorgzwaarte’ niet meer terecht in verzorgingshuizen. Langer thuis blijven wonen werd de hoeksteen van het zorgbeleid van het toenmalige kabinet, met staatssecretaris Martin van Rijn als kartrekker en boegbeeld. In de afgelopen jaren sloten landelijk honderden zorglocaties de deuren. Een commissie, onder voorzitterschap van oud-minister Wouter Bos, concludeert nu in een recent gepubliceerd adviesrapport dat er een ,,gat is ontstaan tussen thuis en verpleeghuis”. 

De sluiting van de zorgcentra leidde tot een hele trits van neveneffecten. Zo horen we de laatste jaren met regelmaat verhalen over ouderen die na een check op de spoedeisende hulp niet naar hun eigen huis kunnen en daarom ziekenhuisbedden bezetten. Er zijn vaker ouderen met verward gedrag die gaan dwalen en zichzelf verwaarlozen. Ook is er sprake van toenemende eenzaamheid door afbrokkelende sociale netwerken.

Regeren is vooruitzien, maar het kan verkeren, wist ook de alom bekende Bredero al in de zeventiende eeuw. Met zulke drastische beleidsmaatregelen konden de gevolgen immers niet uitblijven. Jarenlang waren verzorgingshuizen de oorden waar een kwetsbare groep ouderen beschermd woonde, ze de benodigde zorg kregen, er volop gelegenheid was voor activiteiten en ruimten om elkaar te ontmoeten. Grenzen waren er ook. Als de zorg te zwaar werd dan volgde een verblijf naar een meer gespecialiseerd verpleeghuis. 

De bevolking vergrijst snel. Zo groeit het aantal 75-plussers van 1, 4 miljoen nu naar 2 miljoen in 2030. Het aantal kwetsbare ouderen neemt daardoor navenant fors toe. Er zijn bovendien nu al lange wachtlijsten voor verpleeghuizen. De eerdergenoemde commissie-Bos doet in het rapport Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies (januari 2020) een groot aantal aanbevelingen, maar het eerste
advies is heel terecht: ‘Ga (ver-) bouwen!’

Persoonlijk ben ik een warm pleitbezorger van het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar de realiteit laat zien dat er echt grenzen zijn aan een zelfredzaam leven en dat er soms meer sociale veiligheid nodig is. Bijvoorbeeld als er voortdurend zorgen en angsten zijn na een herseninfarct of een valpartij. Nieuwe woonvormen tussen het verpleeghuis en thuis dienen met spoed gerealiseerd te worden, met het beschutte karakter van de toenmalige zorgcentra als belangrijkste uitgangspunt.

De woningen en buurten dienen uiteraard aangepast te zijn aan de behoeften van de kwetsbare medemens en de (digitale) mogelijkheden van deze tijd. Van groot belang daarbij is dat de bij voorkeur geclusterde woningen snel aanpasbaar zijn aan de veranderende (zorg-) behoeften en geïntegreerd worden in wijken en buurten waarin men elkaar met raad en daad wil bijstaan. De toekomst is reeds begonnen, want kwetsbare ouderen belanden nu al tussen wal en schip. Het uitroepteken staat daarom volkomen terecht achter het bouwadvies van de commissie. Het is zaak dit advies met prioriteit om te zetten in concrete plannen. Met name woningbouwcoöperaties en zorgaanbieders zijn in mijn ogen de meest aangewezen partijen om samen met gemeenten en inwoners een voldoende aanbod van beschermde woonvormen te realiseren voor kwetsbare ouderen.


Harrie Dijkstra uit Sneek is socioloog.

Lees verder

Woonlasten stijgen nog sneller dan vorig jaar

22-02-2020

Toename het grootst in Ooststellingwerf, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel

Huiseigenaren in Fryslân zijn dit jaar fors meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2019. Landelijk betalen ze gemiddeld 5,2 procent meer dan vorig jaar. Dat is een flink hogere stijging dan die van vorig jaar ten opzichte van 2018 (3,4 procent) en viermaal zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die stelt dat huizenbezitters de dupe
worden van gemeentelijke begrotingsproblemen.

De gemeentelijke woonlasten van ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing stegen in Fryslân het hardst in Ooststellingwerf (15,2 procent), Tytsjerksteradiel (12,3 procent) en Dantumadiel (11,8 procent).

De gemiddelde bedragen gingen in alle Friese gemeenten omhoog, maar de stijging was het geringst op Ameland (0,9 procent), in Súdwest- Fryslân (1,4 procent) en Harlingen (2,0 procent).
In de gehele noordoosthoek zijn de gemiddelde woonlasten boven de achthonderd euro per jaar uitgekomen. Koploper is Schiermonnikoog
(847 euro), gevolgd door Tytsjerksteradiel (843 euro) en Dantumadiel (823 euro). Harlingen is met 640 euro het goedkoopst wat de woonlasten betreft.

Vooral de afvalstoffenheffing stijgt in veel gemeenten rap. Landelijk gaat het gemiddeld om 9,5 procent. In Fryslân zien we verreweg de grootste toename in Tytsjerksteradiel (41,7 procent) en Ooststellingwerf (56,4 procent), maar die twee hadden vorig jaar nog de laagste heffing in de provincie.

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt volgens VEH de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van
restafval. Met die verhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.

VEH stelt dat gemeenten steeds meer geld nodig te hebben voor het sociaal domein. Ze hebben nauwelijks mogelijkheden om deze
kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de ozb. Die stijgt in Fryslân het hardst in Dantumadiel (35,4 procent) en Vlieland (12,3 procent). De ozb is gemiddeld het hoogst in Tytsjerksteradiel (405 euro), bijna dubbel zo veel als in Ooststellingwerf (209 euro).

Duidelijke afspraken maken
‘Budgettaire problemen mogen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen’, schrijft de vereniging van huiseigenaren. Ze wil dat gemeenten en het rijk ‘duidelijke afspraken maken’ over de bekostiging van gemeentelijke zorgtaken.

In een reactie noemde minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken het ,,te vroeg” om in te grijpen. Wel zei hij dat er overleg plaatsvindt met de gemeenten over de hogere kosten die zij hebben voor bijvoorbeeld de jeugdzorg. Knops onderstreepte de gemeentelijke autonomie bij het heffen van lasten.

Lees verder

GROU | WoonFriesland loopt op energieakkoord vooruit

21-02-2020

Woningbouwcorporatie WoonFriesland claimt al twee jaar vooruit te lopen op het landelijk energieakkoord: alle 21.000 huurhuizen voldoen aan energielabel B.

In het energieakkoord hebben de corporaties in Nederland afgesproken dat hun woningvoorraad pas in 2021 aan die standaard hoeft te voldoen. WoonFriesland loopt dus flink voor de muziek uit. Momenteel worden 96 huurwoningen in de Leeuwarder Vrijheidswijk voor 3,5 miljoen euro energiezuiniger gemaakt. Ook op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog wordt gebouwd. Recent investeerde de verhuurder 8 miljoen euro in de bouw van 52 duurzame huizen in de wijk Heerenveen Midden.

Vorig jaar kregen 2218 woonhuizen van WoonFriesland zonnepanelen. In totaal gaat het nu om 6000 woningen. ,,Eén op de drie huurders met een geschikt dak kan ze al benutten’’, aldus duurzaamheidsdeskundige Rudo de Bert van WoonFriesland. ,,Met meer dan 40.000 zonnepanelen heeft WoonFriesland al circa 13 miljoen kilowattuur groene stroom opgewekt’’, aldus De Bert. ,,Daarmee is een uitstoot van zo’n 8 miljoen kilo koolstofmonoxide bespaard.’’

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.