Armoede- en schuldenbestrijding in Friesland

De Bewonersraad was op 27 oktober aanwezig op het congres ‘Samen-wijzer met geld’, dat werd georganiseerd door de gemeente Smallingerland in Drachten. Tijdens deze samenkomst is vanuit verschillende invalshoeken stil gestaan bij de aanpak en het voorkomen van schuldenproblematiek. Een maatschappelijk probleem, maar met vooral een grote impact op diegene die het raakt en hun directe naasten.

Ook in Friesland neemt het aantal huishoudens dat elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen nog steeds toe. Bij vier van de vijf bedrijven werken mensen die schulden hebben. Het aantal kleine zelfstandigen (ZZPers) die onder de armoedegrens leeft in Nederland ligt rond de 12%! En daarmee dus ook de groep kinderen die in armoede opgroeien toeneemt ….

Met een zevental sprekers liepen de besproken onderwerpen uiteen van bijvoorbeeld de versnippering in de schuldhulpverlening tot de verschillende landelijke en lokale initiatieven van vrijwilligersorganisaties en de rol van een wijkteam. Een ervaringsdeskundige bracht op beeldende wijze de mogelijke opstap naar schulden onder de aandacht door laaggeletterdheid. Door elkaar te leren kennen, van elkaars kennis gebruik te maken en nadrukkelijk de samenwerking te zoeken wordt getracht een sterke lokale samenwerking op het gebied van aanpak en voorkoming armoede en schulden te bereiken.

De rol die De Bewonersraad hierin kan vervullen is het bieden van voorlichting over het thema armoede en schulden en zorgen voor meer bewustwording bij onze leden ter voorkoming daarvan.