BERLTSUM | Fidesta woonzorgvoorziening

Fidesta Zorg begint een kleinschalige woonzorgvoorziening in appartementencomplex Berlinga State in Berltsum. Fidesta heeft hierover overeenstemming bereikt met Wonen Noordwest Friesland, die de appartementen verhuurt. Een zelfstandige zorgondernemer gaat het Fidesta huis runnen, waarbij Fidesta garant staat voor de kwaliteit van de zorg.
Berlinga State wordt het tiende Fidesta huis in Fryslân. De instellingheeft al woonzorgvoorzieningen in Grou, Hallum, Leeuwarden, Oentsjerk, Stiens, Workum en Harich. In december gaat het Fidesta huis in Heerenveen open, in het voorjaar van 2021 het huis in Dronryp. BerlingaState is vanaf 1 maart 2021 open.

Berlinga State bestaat uit 22 appartementen. Daarvan gaan er veertien tot het Fidesta huis behoren, zegt Rikus Sinnema, medeoprichter van Fidesta. De bewoners blijven huren van Wonen Noordwest Friesland. Decorporatie verhuurt de resterende acht appartementen aan bewoners diegeen zorg van Fidesta afnemen.

Brief
Sinnema heeft de huidige bewoners van Berlinga State gisteren per briefop de hoogte gebracht. In de brief worden de bewoners uitgenodigd vooreen informatiebijeenkomst op 1 december.
Sinnema zegt dat Fidesta contact heeft gezocht met Wonen NoordwestFriesland omdat er in Berltsum zorgen zijn over de toekomst van BerlingaState. Stichting Palet verzorgde er dagopvang maar heeft de huur opgezegd. Bewoners die afhankelijk zijn van thuiszorg en wijkverpleging kunnen er niet blijven wonen zodra ze zwaardere zorg nodig hebben.,,Minsken dy’t har hiele libben yn it doarp wenne ha, moatte dan nei in ferpleechhûs yn in oar plak. Dat wolle wy foarkomme. Wy ha as doel omminsken sa lang mooglik selsstannich wenje te litten”, verklaartSinnema.
Fidesta huizen zijn geschikt voor mensen die (tijdelijk) behoefte hebbenaan zorg, veiligheid en aandacht. In een Fidesta huis wordt zorg verleend aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Erworden vakspecialisten voor ingezet. De zorg wordt (deels) bekostigdvanuit de Wet langdurige zorg.

Sinnema benadrukt dat het afnemen van de zorg vrijwillig is. De huidigebewoners mogen, als ze dat willen, gebruik blijven maken van de thuiszorg of wijkverpleging. Zodra de thuiszorg of wijkverpleging niet meer kan voldoen aan de zorgvraag, kunnen de bewoners zich alsnog bijFidesta melden. Een huidige bewoonster die noodgedwongen vanuitBerlinga State naar de Hofwijck in Leeuwarden zou verhuizen, heeft zichal bij Fidesta gemeld, zegt Sinnema. ,,Sy bliuwt no yn Berltsum.”
Fidesta opent in Berlinga State ook weer een dagbesteding. Andere inwoners van het dorp zijn daar ook welkom, zegt Sinnema.

 

(FD 25.11.20)