BRANDBRIEF FRIESLAND energiearmoede

Bijgaande brandbrief is verstuurd namens alle huurdersverenigingen in Fryslân, de provincie Fryslân, een aantal gemeenten, corporaties en werkvoorzieningschappen om de aandacht van het ministerie te vestigen op de problematiek in onze provincie.

Voor vragen:
Gert Brouwer, algemeen directeur, tel. 06 – 4162 3530

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T.a.v. mevrouw C. Schouten
Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

 

Betreft:            brandbrief (energie)armoede Fryslân
Bijlage:            uitslag enquête stijgende energieprijzen
Kopie aan:      Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Leeuwarden, 16 maart 2022

 

Geachte mevrouw Schouten,

Vanuit grote bezorgdheid voor de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen in Fryslân richten wij ons tot u. Aanleiding hiervoor is de forse stijging van de energielasten waarmee onze bevolking momenteel te maken heeft. Wij ontvangen signalen dat dit onoverkomelijke betalingsproblemen oplevert voor een aanzienlijk deel van hen. Er ontstaan schulden en men is niet langer in staat de woonlasten op te brengen.

Zo heeft huurdersvereniging De Bewonersraad recent, net voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, een peiling gehouden onder een deel van de ruim 30.000 leden, over de gevolgen die deze forse stijging van de energielasten voor hen heeft (bijlage). De resultaten waren zeer zorgwekkend. Ongeveer de helft van hen heeft geen vast energiecontract, of een contract dat binnenkort afloopt. 28% van deze sociale huurders geeft aan de energierekening niet meer van het huishoudbudget te kunnen betalen. Zij moeten daarvoor hun, doorgaans kleine, spaarreserve aanspreken of geld lenen. Een deel van hen laat weten het huis niet of nauwelijks meer te kunnen verwarmen en/of te besparen op andere uitgaven, zoals voor levensmiddelen, kleding, zorgkosten en mobiliteit. Dit leidt bij deze mensen tot grote zorgen, spanning en slapeloze nachten.

De huidige bestaande bijdragen van het rijk, via de gemeenten, om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen vanwege de gestegen energielasten, zijn een druppel op de gloeiende plaat. We spreken van energiearmoede, maar feitelijk is hier sprake van een inkomensprobleem. Mensen met een laag inkomen hebben momenteel niet alleen te maken met stijgende woonlasten zoals huur, energie en gemeentelijke heffingen, maar ook de kosten van het dagelijkse levensonderhoud nemen fors toe. Hieraan moet structureel iets worden gedaan anders komen grote groepen mensen in de problemen, niet alleen financieel, maar ook door gebrek aan basale levensbehoeften.

Vanuit Fryslân roepen wij u daarom op om alles in het werk te stellen om mensen met een laag inkomen, huurders en eigen woningbezitters, in deze tijd van crisis, op zeer korte termijn financieel tegemoet te komen, om hen zo enig perspectief te bieden. Onderstaande partijen ondersteunen deze brief ten zeerste en zullen zelf al het mogelijke doen om daaraan ook een bijdrage te leveren en zijn graag bereid tot samenwerking en overleg.

 

In afwachting van uw reactie vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H.G.T. Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad.

 

Hoogachtend,

 

 

H.G.T. Brouwer

Algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad

 

 

Mede namens:

 

Huurdersverenigingen:

-        Huurdersvereniging De Brandaris, Terschelling

-        Huurdersvereniging Franeker, Franeker

-        HuurdersBelangenVereniging Heerenveen, Heerenveen

-        Huurdersvereniging Sneek, Sneek

-        Huurdersvereniging Harlingen, Harlingen

-        Huurdersvereniging Lemsterland , Lemmer

-        Huurdersplatform MEVM, Assen

-        Huurdersplatform Nieuw Elan, Leeuwarden

-        Huurdersvereniging Zuidwest Friesland, Balk

-        Vereniging Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, Leeuwarden

 

Corporaties

-        Accolade, Heerenveen

-        De Bouwvereniging, Harlingen

-        Dynhus, Balk

-        Elkien, Heerenveen

-        Thús Wonen, Dokkum

-        Wonen Noord West Friesland, Sint Annaparochie

-        Woningstichting Weststellingwerf, Wolvega

-        WoonFriesland, Grou

 

Werkvoorzieningschappen

-        Caparis, Drachten

-        MOA, Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen, Surhuisterveen

-        Dokwurk, Dokkum

-        Pastiel/Empatec, Sneek

 

Gemeenten

-        College van B&W gemeente Harlingen

-        College van B&W gemeente Noardeast Fryslân

-        College van B&W gemeente Tytsjerksteradiel

 

Provincie

-        College van GS provincie Fryslân