BURGUM | 150 woningen ineens bouwen in De Warren

 

Honderdvijftig woningen ineens bouwen in De Warren. Dit is financieel de voordeligste keus, volgens het college van Tytsjerksteradiel. Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren, het gebied ten westen van de Sintrale As en ten noorden van de Wide Ie. Het college heeft de financiële gevolgen van beide opties berekend. Die moeten de raad helpen bij het maken van de keuze.

Binnen de raad én het college bestaat verdeeldheid over de vraag of De Warren de goede plek is voor nieuwbouw, maar ondertussen zijn de financiële belangen ook groot. Een besluit om niet te bouwen, zou de gemeente 3,1 miljoen euro kosten, omdat de grond moet worden afgewaardeerd naar de waarde van landbouwgrond.

Bij een keuze voor bouwen zijn twee scenario’s bekeken. Het eerste gaat uit van de bouw van 150 woningen ineens in het gebied van ongeveer 18 hectare dat direct grenst aan de Langelaan. Volgens het college wordt de afwaardering van 3,1 miljoen euro hiermee voorkomen en houdt de gemeente er uiteindelijk zelfs geld aan over. Mits de behoefte aan woningen op peil blijft.

Het tweede scenario gaat uit van bouwen in fasen. Hierbij worden er steeds buurten gebouwd waarvan vaststaat dat er concrete vraag naar is. Die worden telkens netjes afgerond, zodat de wijk altijd ‘af’ lijkt. Het nadeel is dat in dit scenario de gronden waarop nog niet gebouwd wordt, wel afgewaardeerd moeten worden, wat de gemeente geld kost.

Het college kiest voor scenario 1, omdat het in Burgum voldoende groei ziet om 150 huizen aan de man te brengen. Het risico van een stagnerende markt is kleiner dan het financiële nadeel van het afwaarderen van de grond.

Provincie en De Bewonersraad staan kritisch tegenover deze plannen

Overigens gaat het college er nog steeds vanuit dat de 150 woningen gebouwd kunnen worden als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De provincie liet begin deze maand echter weten dat de 150 woningen in De Warren niet zonder meer los staan van de regionale woningbouwafspraken.

GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld om helder te krijgen wat de status van de 150 woningen daadwerkelijk is.

Ook vanuit De Bewonersraad is gereageerd op de concept-woonvisie van de gemeente, onder andere gelet op het KAW-woonrapport van de ANNO-gemeenten met daarin prognoses voor de komende decennia. Daarin speelt voor deze gemeenten als een van de belangrijkste uitdagingen de krimp. De gemeente Tytsjerksteradiel is bovendien nu al officieel gekwalificeerd als krimpgebied. Juist woninguitbreiding lijkt wel heel haaks te staan op de uitkomsten van het KAW-rapport. 

GroenLinks vindt het verder onwenselijk dat tijdens de vergadering op 4 juli het besluit over De Warren direct gevolgen heeft voor de jaarrekening over 2018, die ook op de agenda staat. GroenLinks voelt dit als een drukmiddel en vindt dat een besluit over De Warren op zichzelf moet staan.