BURGUM | "De Warren blijft natuurlijk groen"

Buurtbewoners protesteren tegen nieuwbouw op De Warren in Burgum.

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel zijn voornemens 150 woningen in polder De Warren ten westen van Burgum te bouwen. Pier Abe Santema vatte dit voornemen goed samen (LC 25 juni: ‘150 woningen ineens bouwen in De Warren’). B. en w. hebben lang volgehouden dat deze 150 woningen extra zijn én gekoppeld zijn aan De Warren.
Dit laatste feit werd al eerder weerlegd: ze zijn gekoppeld aan Burgum, niet expliciet aan De Warren. Met het bericht in de LC van 27 juni (Woningen De Warren zijn niet ‘extra’) blijkt ook het eerste feit ontkracht te worden. Dit aantal doet mee met de regionale afspraken voor het te bouwen contingent.

Voor de raadsvergadering van 4 juli zijn er twee besluitvormende agendapunten:
vaststellen van de Woonvisie 2019-2024 Tytsjerksteradiel en het Voorontwerp bestemmingsplan De Warren. Het curieuze is dat in de Woonvisie ook het voornemen tot bouw van 150 woningen in De Warren is opgenomen.

Deze Woonvisie heeft ter inspraak gelegen en dat leverde meer dan tien inspraakreacties op. Vele reacties, zoals van de omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad keren zich om inhoudelijke redenen tegen woningbouw in De Warren. Bovendien hoort zo’n concreet plan niet thuis in een Woonvisie. Volgend curieus punt is dat de nu ter besluitvorming voorliggende Woonvisie ongewijzigd is ten opzichte van de versie van vóór de inspraak. Het college zet de raad hiermee voor
het blok. Inspraak lijkt niet meer dan een wassen neus.

B. en w. stellen vervolgens de raad voor om in te stemmen met het in exploitatie nemen van het plangebied De Warren voor een woonwijk met een plancapaciteit van 150 woningen. Later kan deze nieuwe wijk uitgroeien tot 300, eventueel 500 woningen.
Hierbij enig commentaar bij de eerste paar zinnen van het door Santema (LC, 25 juni) verwoorde standpunt van b. en w. ‘Honderdvijftig woningen ineens bouwen is financieel de voordeligste keus’. Niet natuur en landschap, niet de behoefte aan passende woningen voor starters en senioren, niet de verkeersveiligheid, niet de agrarische belangen, niet de kleine dorpen staan centraal. Nee, het vermeende
financiële voordeel voor de gemeente.

‘Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren’. De raad zou er verstandig aan doen zich niet te laten dwingen om zich op 4 juli uit te spreken over een dergelijk onvolwaardig plan. Op 4 juli kan de Woonvisie 2019-2024 wel worden vastgesteld, mits de tekstgedeelten over het voornemen in De Warren eruit gehaald worden. 
 

THEO CLAASSEN,
namens De Warren Natuurlijk Groen