BURGUM | Doel: zonnepanelen op alle daken Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel wil dat er zonnepanelen komen op allegeschikte daken van woningen, bedrijven en instellingen. Over drie jaar zouden al op minimaal 30 procent van de woningen panelen moeten liggen. Om dit voor elkaar te krijgen, organiseert de gemeente zogeheten Sinnetafels. Per dorp wordt met inwoners, energiecoöperaties en landschapsarchitecten bekeken welke daken en erven ervoor in aanmerking komen.

Het is een van de onderdelen van de duurzaamheidsagenda die het college aan de raad voorlegt. Tytsjerksteradiel wil een voorloper zijn op dit gebied. Het doel is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit houdt in dat alle benodigde energie in degemeente zelf wordt opgewekt. Daarom is het streven om voor 2040 op alle geschikte daken in Tytsjerksteradiel zonnepanelen te hebben.

Het Energieloket en de energiecoöperaties helpen woningbezitters bij het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt maximaal ingezet op het benutten van daken, om het landschap zo min mogelijk te hoeven bebouwen met windturbines en zonneparken. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om parkeerterreinen te overkappen, zodat er extra vierkante meters dakruimte ontstaan.

 

(LC 04.02.21)