BURGUM | Tytjserksteradiel houdt rekening met krimp

Over tien jaar zijn er in de gemeente Tytsjerksteradiel mogelijk 135 woningen minder nodig dan op dit moment. Dat is de inschatting van het college van burgemeester en wethouders, blijkt uit de Concept woonvisie 2018-2028.
Het college verwacht op de langere termijn een ‘sterk afnemende woningbehoefte’. Daarom wordt vooral ingezet op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Ook kijkt het college of er behoefte is om moeilijk verkoopbare woningen als vakantiehuisje te kunnen verkopen.

De Bewonersraad juicht deze ontwikkeling toe. In plaats van bouwen, bouwen, zoals sommige gemeentes dat voor ogen hebben in de veronderstelling de krimp daarmee tegen te gaan, is het beter om in te spelen op de toekomstige bevolkingsprognoses.

Groei valt nog wel in Burgum te verwachten. Het college onderzoekt zes mogelijke locaties waar de komende jaren nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden. De fracties kunnen zich de komende weken over de woonvisie buigen, waarna ze er in januari over zullen spreken in de gemeenteraad.