Corporatienieuws

DRACHTEN | Arbeidershuisjes toch tegen de vlakte

03-09-2020

Accolade sloopt ook de laatste twee huisjes in de Geelgorsstraat om deze te
vervangen door nieuwbouw. De woningcorporatie zei vorig jaar nog bereid te zijn
om twee oude arbeidershuizen in het woningcomplex te behouden vanwege de
historische waarde. Daar ziet Accolade nu toch vanaf. Dat besluit is genomen na
overleg met Smelne’s Erfskip, antwoordt het college van Smallingerland op vragen
van D66. De historische vereniging zou geen inhoudelijke bezwaren hebben.

 

(bron: LC 02-09-2020)

Lees verder

Rechter buigt zich over ‘schimmelhuis’

19-05-2020

Vanwege langdurige vocht- en schimmelproblematiek in haar huurhuis wil Akkelien Brinkman 26.000 euro schadevergoeding
van corporatie WoonFriesland. De rechter buigt zich binnenkort over het langlopende conflict.

In maart 2019 schreef de Leeuwarder Courant uitgebreid over het ‘schimmelhuis’ in Tytsjerk waar Brinkman toen tweeënhalf jaar woonde met haar man en twee jonge kinderen. Vanaf het begin had ze extreem veel last van vocht en schimmel in het rijtjeshuis.
Een vochtdetectiebedrijf, ingeschakeld door de corporatie, concludeerde in 2018 dat er sprake was van een al jaren bestaand lek in de fundering, met als gevolg dat water stroomde naar de ruimten onder de woonkamer, wc, slaapkamer en hal.
Ook de GGD constateerde eind november dat jaar dat er sprake was van ‘forse vocht- en schimmelproblematiek’ en
‘onvoldoende ventilatie’ in het huis. Het advies: het lek verhelpen, vloer en muren drogen, schimmel verwijderen en de ventilatie verbeteren.

De problemen zijn, ondanks verschillende reparaties, evenwel nog altijd niet opgelost. Opmerkelijk in de kwestie is dat WoonFriesland in eerste instantie erkende dat sprake was van lekkage en toezegde de schade te herstellen. Later stelde de corporatie dat de vocht- en schimmelklachten ‘niet te wijten waren aan de kwaliteit van de woning, maar aan het woongedrag van de bewoners’, aldus woordvoerster Margret Hoekman in september (in een mail aan de Leeuwarder Courant). ,,Er is onderzoek gedaan door een extern bouwbedrijf naar de lekkage en er is geen lekkage aangetroffen’’, zegt woordvoerster Annemarieke Voortman nu.

De bewoonster zou niet goed geventileerd hebben. Ook zou ze niet hebben meegewerkt aan door de corporatie voorgestelde oplossingen. Volgens Brinkman heeft ze wel degelijk geventileerd door ramen open te zetten maar functioneerde de mechanische ventilatie niet. Dit blijkt ook uit het GGD-rapport.

De vrouw is onlangs met haar gezin verhuisd uit het dorp. Via haar advocaat probeert ze een schadevergoeding te krijgen van de corporatie voor alle gemaakte kosten in de loop der jaren. Zo moest ze onder meer diverse keren vloeren, bankstellen en matrassen (laten) vervangen, geld uitgeven aan schimmelverwijdering, schoonmaak en een bouwdroger. Naast de materiële schade is volgens Brinkman grote schade aangericht aan de gezondheid van haar kinderen en haarzelf. 

,,Er is hoe dan ook wat met de woning aan de hand. We hebben meerdere verklaringen van bedrijven die bevestigen dat er sprake is van lekkage’’, zegt advocaat Rachid Tamourt van advocatenkantoor Burgum. Ook een extreem hoge afrekening van Vitens, een verbruik van meer dan 500.000 liter water, wijst volgens hen onomstotelijk op een lek. Tamourt: ,,Dat is vijf keer zo hoog als normaal.’’ Een
buurvrouw zegt last te hebben van dezelfde problematiek. De advocaat benadrukt dat het hier gaat om sociale woningbouw, met vaak
kwetsbare bewoners. ,,Een dergelijk conflict moet je niet laten escaleren. Voorheen hadden corporaties speciale mensen in dienst om hier in te bemiddelen. Daar is heel erg op bezuinigd. Ik vind dat WoonFriesland wel wat te verwijten valt in de communicatie.’’ Tamourt is een schriftelijke juridische procedure begonnen tegen de corporatie.

(bron LC 19.05.20)

Lees verder

Benoeming Kooiker in RvC van Wonen Noordwest

22-04-2020

Wonen Noordwest Friesland (Sint Annaparochie) heeft met Frans Kooiker en Herman van Kesteren twee nieuwe leden in de raad van
commissarissen.

Kooiker zal de rol van voorzitter van de huurdersorganisatie vervullen. Hij was voorheen directeur van Caparis en WoonFriesland. Van Kesteren is benoemd tot commissaris en lid van de auditcommissie.

Lees verder

HAULERWIJK | Huurders dupe van zonnepanelen

16-01-2020

De huurder betaalt in Haulerwijk de investering van woningcorporatie WoonFriesland in zonnepanelen, terwijl hij er juist geld mee zou besparen. Dat meent gezinsbegeleider Roel Wink. 

Lees verder

IJLST | Sloop onzeker door mogelijk toekennen monumentenstatus Nij Ylostins

09-12-2019

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst mag een monumentenstatus krijgen, als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente
Súdwest-Fryslân ligt. In een ‘voorgenomen aanwijzing’ geven wethouder Erik Faber en zijn collega’s aan om het advies van
monumentencommissie Hûs en Hiem op te volgen. Hûs en Hiem oordeelde vorige maand dat Nij Ylostins een beschermde
monumentenstatus verdient. Als dit advies opgevolgd wordt, mag eigenaar woningcorporatie Elkien het pand niet slopen.

Het was volgens wethouder Faber onmogelijk om als college van B en W een definitief oordeel te geven. ,,Het schriftelijke advies van Hûs en Hiem ligt sinds 3 december bij ons. We hebben langer nodig om een gedegen en juridisch goed onderbouwd besluit te kunnen nemen.”
Het college van B en W voelde de noodzaak om het voorlopige besluit naar buiten te brengen omdat er volgens een woordvoerder van de
gemeente Súdwest-Fryslân ,,openlijk getwijfeld wordt aan de bereidheid van het college om een monumentenstatus toe te kennen”.
Stadsbelang IJlst (SBIJ) zegde het vertrouwen in wethouder Erik Faber vorige week op. Het voelde zich onvoldoende betrokken.

Bij woningcorporatie Elkien is de mededeling van het college van B en W rauw op het dak gevallen. ,,De timing is ronduit ongelukkig”, zegt Harro Eppinga, directeur-bestuurder van Elkien. ,,Vanochtend informeren we bewoners van Nij Ylostins over onze plannen. Dinsdag informeren we inwoners van IJlst en woensdag raadsleden. De gemeente kent deze agenda ook. Daarom is de timing uiterst merkwaardig.” De bijeenkomsten gaan gewoon door. ,,We hebben er weken werk in zitten en willen mensen goed informeren. Dat heeft voor ons nu de prioriteit.”

Lees verder

Prestatieafspraken getekend Noardeast en Dantumadiel

04-12-2019

Ook voor 2020 hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen weer prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar.

 

Donderdag 28 november 2019 werden de gemaakte afspraken op het kantoor van Thús Wonen door de vijf partijen ondertekend. Een feestelijk moment om een succesvolle samenwerking te vieren.

 

Het moment van ondertekening van de prestatieafspraken werd aangegrepen om voor een groep medewerkers vanuit de verschillende organisaties een gezamenlijke lunch te organiseren. Door deze mensen is in diverse werkgroepen gewerkt aan de verdere uitwerking, bewaking en evaluatie van de prestatieafspraken. Dit vijfde jaar – een jubileumjaar – is benut om hen in het zonnetje te zetten. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat met elkaar veel wordt gerealiseerd. En daar zijn we trots op!

 

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken maken de corporaties jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie over de prestaties die ze gaan leveren met betrekking tot belangrijke zaken waar huurders mee te maken hebben. De afspraken tussen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen zijn in de afgelopen vijf jaar steeds uitgebreider geworden. De partijen maken niet alleen afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale huurwoningen in de twee gemeenten, maar ook over zorg en ondersteuning aan de huurders. Ook wordt er rekening gehouden met de specifieke kenmerken per kern.

Lees verder

HEERENVEEN | Prestatieafspraken zijn getekend

04-12-2019

De gemeente Heerenveen, woningcorporaties Accolade en Elkien, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad maken jaarlijks gezamenlijk afspraken over de volkshuisvesting. De nieuwe afspraken voor 2020 zijn dinsdag 3 december ondertekend.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Grote vraag naar sociale woningen’

04-12-2019

De woningcorporaties beloven het komend jaar 167 nieuwe woningen te bouwen in Leeuwarden. Ze investeren ruim 70 miljoen euro in de gemeente.
 
Dit staat in de prestatieafspraken tussen Elkien, WoonFriesland, de gemeente en huurdersorganisaties. WoonFriesland bouwt 56 huizen en sloopt er 11. Elkien bouwt er 111 en breekt er 166 af. Bij Elkien leidt dit dus tot een vermindering van de sociale woningvoorraad, maar
dit is slechts tijdelijk. In de jaren daarop haalt de corporatie de schade weer in door extra te bouwen, vooral in de wijk naast het oude Cambuurstadion.

WoonFriesland zou wel meer willen bouwen in Leeuwarden, maar dit lukt niet goed. Den Haag eist namelijk een hoge verhuurdersheffing van de corporaties, waardoor zij weinig geld overhouden voor bouw van nieuwe goedkope huizen. ,,In verband met de hoge vraagdruk naar sociale huurwoningen streeft WoonFriesland in de komende vijf jaar naar verdere verruiming van haar woningvoorraad.’’ Voorwaarde is wel dat er genoeg goedkope bouwgrond verkrijgbaar is.

,,In principe verkoopt WoonFriesland geen sociale huurwoningen meer.’’ Dit moet voorkomen dat er langere wachtlijsten komen voor betaalbare huizen. WoonFriesland koopt zelfs ,,incidenteel’’ woningen aan om versnippering van woningbezit te voorkomen.
Elkien verbetert het komend jaar 205 woningen. Dit kost 14,3 miljoen euro. WoonFriesland kiest voor verbetering van 544 huizen en steekt hier 7 miljoen euro in. Daarnaast zijn de corporaties in 2020 gezamenlijk zo’n 23 miljoen euro kwijt aan onderhoud van hun woningbezit.

In de sociale huurwijken groeien de problemen met ‘kwetsbare personen’: bijvoorbeeld mensen die uit een psychiatrische kliniek komen. Ze hebben meer begeleiding nodig, staat in de afspraken. Er is ook meer aandacht nodig voor mensen die niet meer welkom zijn bij corporaties, maar wel woonruimte zoeken.

Lees verder

HEERENVEEN | 34 miljoen voor huizen Heerenveen

03-12-2019

Er wordt in 2020 34 miljoen euro geïnvesteerd in huurwoningen in Heerenveen. Dat maakten de corporaties Accolade, Elkien en
WoonFriesland gisteren bekend. Van het bedrag wordt 11 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwbouw en een kleine 23 miljoen gaat naar renovatie en onderhoud van sociale huurwoningen. Ook wordt ruim een half miljoen geïnvesteerd in activiteiten, buurtbeheerders en kwetsbare huurgroepen.

Lees verder

Hoe scoren de Friese corporaties?

26-11-2019

Friese woningcorporaties scoren rond het landelijk gemiddelde van een 7,6 als het gaat om de tevredenheid van de huurders, aldus het tevredenheidsonderzoek van branchevereniging Aedes.

Accolade scoorde op het huurdersoordeel gemiddeld een B
Elkien een C
Thús Wonen een B
Wonen Noordwest Friesland een B
Woningstichting Weststellingwerf een B
WoonFriesland heeft geen cijfers op het huurdersoordeel. Op dit onderdeel voert de corporatie zelf gerichte metingen uit. De huidige conclusies zijn verwoord in een persbericht van WoonFriesland

Hierbij alvast een indruk, alle cijfers van de Friese corporaties op een rijtje in een infographic:

Factstheet Accolade
Factsheet Elkien
Factsheet Thús Wonen
Factsheet Wonen Noordwest Friesland
Factsheet Woningstichting Weststellingwerf
Factsheet WoonFriesland

 

Lees verder
content image