Corporatienieuws

HAULERWIJK | Huurders dupe van zonnepanelen

16-01-2020

De huurder betaalt in Haulerwijk de investering van woningcorporatie WoonFriesland in zonnepanelen, terwijl hij er juist geld mee zou besparen. Dat meent gezinsbegeleider Roel Wink. 

Lees verder

IJLST | Sloop onzeker door mogelijk toekennen monumentenstatus Nij Ylostins

09-12-2019

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst mag een monumentenstatus krijgen, als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente
Súdwest-Fryslân ligt. In een ‘voorgenomen aanwijzing’ geven wethouder Erik Faber en zijn collega’s aan om het advies van
monumentencommissie Hûs en Hiem op te volgen. Hûs en Hiem oordeelde vorige maand dat Nij Ylostins een beschermde
monumentenstatus verdient. Als dit advies opgevolgd wordt, mag eigenaar woningcorporatie Elkien het pand niet slopen.

Het was volgens wethouder Faber onmogelijk om als college van B en W een definitief oordeel te geven. ,,Het schriftelijke advies van Hûs en Hiem ligt sinds 3 december bij ons. We hebben langer nodig om een gedegen en juridisch goed onderbouwd besluit te kunnen nemen.”
Het college van B en W voelde de noodzaak om het voorlopige besluit naar buiten te brengen omdat er volgens een woordvoerder van de
gemeente Súdwest-Fryslân ,,openlijk getwijfeld wordt aan de bereidheid van het college om een monumentenstatus toe te kennen”.
Stadsbelang IJlst (SBIJ) zegde het vertrouwen in wethouder Erik Faber vorige week op. Het voelde zich onvoldoende betrokken.

Bij woningcorporatie Elkien is de mededeling van het college van B en W rauw op het dak gevallen. ,,De timing is ronduit ongelukkig”, zegt Harro Eppinga, directeur-bestuurder van Elkien. ,,Vanochtend informeren we bewoners van Nij Ylostins over onze plannen. Dinsdag informeren we inwoners van IJlst en woensdag raadsleden. De gemeente kent deze agenda ook. Daarom is de timing uiterst merkwaardig.” De bijeenkomsten gaan gewoon door. ,,We hebben er weken werk in zitten en willen mensen goed informeren. Dat heeft voor ons nu de prioriteit.”

Lees verder

Prestatieafspraken getekend Noardeast en Dantumadiel

04-12-2019

Ook voor 2020 hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen weer prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar.

 

Donderdag 28 november 2019 werden de gemaakte afspraken op het kantoor van Thús Wonen door de vijf partijen ondertekend. Een feestelijk moment om een succesvolle samenwerking te vieren.

 

Het moment van ondertekening van de prestatieafspraken werd aangegrepen om voor een groep medewerkers vanuit de verschillende organisaties een gezamenlijke lunch te organiseren. Door deze mensen is in diverse werkgroepen gewerkt aan de verdere uitwerking, bewaking en evaluatie van de prestatieafspraken. Dit vijfde jaar – een jubileumjaar – is benut om hen in het zonnetje te zetten. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat met elkaar veel wordt gerealiseerd. En daar zijn we trots op!

 

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken maken de corporaties jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie over de prestaties die ze gaan leveren met betrekking tot belangrijke zaken waar huurders mee te maken hebben. De afspraken tussen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen zijn in de afgelopen vijf jaar steeds uitgebreider geworden. De partijen maken niet alleen afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale huurwoningen in de twee gemeenten, maar ook over zorg en ondersteuning aan de huurders. Ook wordt er rekening gehouden met de specifieke kenmerken per kern.

Lees verder

HEERENVEEN | Prestatieafspraken zijn getekend

04-12-2019

De gemeente Heerenveen, woningcorporaties Accolade en Elkien, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad maken jaarlijks gezamenlijk afspraken over de volkshuisvesting. De nieuwe afspraken voor 2020 zijn dinsdag 3 december ondertekend.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Grote vraag naar sociale woningen’

04-12-2019

De woningcorporaties beloven het komend jaar 167 nieuwe woningen te bouwen in Leeuwarden. Ze investeren ruim 70 miljoen euro in de gemeente.
 
Dit staat in de prestatieafspraken tussen Elkien, WoonFriesland, de gemeente en huurdersorganisaties. WoonFriesland bouwt 56 huizen en sloopt er 11. Elkien bouwt er 111 en breekt er 166 af. Bij Elkien leidt dit dus tot een vermindering van de sociale woningvoorraad, maar
dit is slechts tijdelijk. In de jaren daarop haalt de corporatie de schade weer in door extra te bouwen, vooral in de wijk naast het oude Cambuurstadion.

WoonFriesland zou wel meer willen bouwen in Leeuwarden, maar dit lukt niet goed. Den Haag eist namelijk een hoge verhuurdersheffing van de corporaties, waardoor zij weinig geld overhouden voor bouw van nieuwe goedkope huizen. ,,In verband met de hoge vraagdruk naar sociale huurwoningen streeft WoonFriesland in de komende vijf jaar naar verdere verruiming van haar woningvoorraad.’’ Voorwaarde is wel dat er genoeg goedkope bouwgrond verkrijgbaar is.

,,In principe verkoopt WoonFriesland geen sociale huurwoningen meer.’’ Dit moet voorkomen dat er langere wachtlijsten komen voor betaalbare huizen. WoonFriesland koopt zelfs ,,incidenteel’’ woningen aan om versnippering van woningbezit te voorkomen.
Elkien verbetert het komend jaar 205 woningen. Dit kost 14,3 miljoen euro. WoonFriesland kiest voor verbetering van 544 huizen en steekt hier 7 miljoen euro in. Daarnaast zijn de corporaties in 2020 gezamenlijk zo’n 23 miljoen euro kwijt aan onderhoud van hun woningbezit.

In de sociale huurwijken groeien de problemen met ‘kwetsbare personen’: bijvoorbeeld mensen die uit een psychiatrische kliniek komen. Ze hebben meer begeleiding nodig, staat in de afspraken. Er is ook meer aandacht nodig voor mensen die niet meer welkom zijn bij corporaties, maar wel woonruimte zoeken.

Lees verder

HEERENVEEN | 34 miljoen voor huizen Heerenveen

03-12-2019

Er wordt in 2020 34 miljoen euro geïnvesteerd in huurwoningen in Heerenveen. Dat maakten de corporaties Accolade, Elkien en
WoonFriesland gisteren bekend. Van het bedrag wordt 11 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwbouw en een kleine 23 miljoen gaat naar renovatie en onderhoud van sociale huurwoningen. Ook wordt ruim een half miljoen geïnvesteerd in activiteiten, buurtbeheerders en kwetsbare huurgroepen.

Lees verder

Hoe scoren de Friese corporaties?

26-11-2019

Friese woningcorporaties scoren rond het landelijk gemiddelde van een 7,6 als het gaat om de tevredenheid van de huurders, aldus het tevredenheidsonderzoek van branchevereniging Aedes.

Accolade scoorde op het huurdersoordeel gemiddeld een B
Elkien een C
Thús Wonen een B
Wonen Noordwest Friesland een B
Woningstichting Weststellingwerf een B
WoonFriesland heeft geen cijfers op het huurdersoordeel. Op dit onderdeel voert de corporatie zelf gerichte metingen uit. De huidige conclusies zijn verwoord in een persbericht van WoonFriesland

Hierbij alvast een indruk, alle cijfers van de Friese corporaties op een rijtje in een infographic:

Factstheet Accolade
Factsheet Elkien
Factsheet Thús Wonen
Factsheet Wonen Noordwest Friesland
Factsheet Woningstichting Weststellingwerf
Factsheet WoonFriesland

 

Lees verder

TZUMMARUM | Corporatie plaatst apparaten om schade van gaswinning te meten

20-11-2019

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland gaat mogelijke effecten van gas- en zoutwinning op woningen meten.
In vier woningen in Tzummarum zijn daartoe tiltmeters geplaatst. Het gaat om huizen in de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, Lytse Buorren en Evert Sybesma-strjitte.

,,Ze staan in een vierkant onderling met elkaar in verbinding. Het tussenliggende gebied kan zo in beeld gebracht worden’’, legt Gerard van Keulen, manager vastgoed van Wonen Noordwest Friesland uit. In Noordwest-Friesland wordt op verschillende locaties gas en zout gewonnen. Onder meer Frisia Zout, Vermillion en de NAM zijn daar actief. Over de effecten die dat op woningen in het gebied heeft, zijn weinig gegevens. Wie schade heeft, moet zelf aantonen dat dat door gas- en zoutwinning is ontstaan. Enkel in Groningen is
sprake van een omgekeerde bewijslast.

Met tiltmeters kunnen nauwkeurige en uitgebreide metingen van veranderingen in de bodem worden gedaan. Het apparaat maakt hier een 3D-model van. De meters in Tzummarum zijn eind oktober in gebruik genomen en eerst voor drie jaar geplaatst.

Monique Plantinga van actiegroep Tsjingas, die de gevolgen van gaswinning aan de kaak stelt, zegt over de stap: ,,Dit past bij het gevoel van zorg onder mensen dat er geen schadeprotocol is. Toon maar eens aan dat schade door gas- of zoutwinning is ontstaan. Dat is zo’n moeilijk verhaal. Ik zeg altijd: je spartelt in een moedeloos moeras. Ik snap dan ook wel dat mensen zeggen, of dat nu een corporatie zegt: ik begin het zelf te meten. Dan heb je in elk geval een nulmeting.’’

Lees verder

MIDSLAND | WoonFriesland start opknappen huurhuizen

19-11-2019

Tientallen woningen in Midsland en West-Terschelling worden opgeknapt door WoonFriesland. Met de eerste 25 daarvan is gisteren begonnen aan het Kallandspad in Midsland. Daarna volgen nog 10 straten. De huurhuizen krijgen deels nieuwe badkamers, keukens en toiletten. Aan de buitenkant komen energiebesparende maatregelen. Voorts wordt het metselwerk gecontroleerd. Ook worden de dakgoten vervangen en krijgen alle huizen betere mechanische ventilatie en een nieuwe meterkast.

Lees verder

SCHIERMONNIKOOG | Onderhoudsbeurt voor 55 woningen

13-11-2019

Woningcorporatie WoonFriesland trekt 2 miljoen euro uit voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van huurhuizen op Schiermonnikoog. Het gaat om een totaal van 55 huizen in 15 verschillende straten. Er komen onder andere zonnepanelen op de daken. Ook worden waar nodig keukens, badkamers en toiletten vervangen, ramen vervangen en meterkasten en rookmelders vervangen of aangebracht. De werkzaamheden moeten april 2020 afgerond zijn.

Lees verder
content image