Corporatienieuws

Marjolein Sulter voorzitter RvC Thus wonen

15-01-2019

Marjolein Sulter-Zeinstra is op 10 januari benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Thús Wonen in Dokkum.

Marjolein Sulter maakt al sinds januari 2015 deel uit van de raad en heeft nu het voorzitterschap overgenomen van Klaas Stol.

Lees verder

LEEUWARDEN| Regie ontbreekt op Friese woningmarkt

21-12-2018

Er worden in Friesland woningcontingenten uitgedeeld, terwijl de behoefte aan huizen juist zal afnemen. Is er op het Provinsjehûs iemand die de regie op zich neemt?

Het is 5 december. Er rijdt die dag een provinciale Sinterklaas rond. In weekblad Actief van 5 december staat te lezen dat deze Sinterklaas karrenvrachten woningcontingenten aan het uitdelen is geweest. De koppen luidden: ‘Woningbouw in regio Zuidoost Fryslân,  3750 woningen er bij in 5 gemeenten’ en ‘Tot 2026 ook 130 huizen slopen. Smallingerland 1000 nieuwe woningen’.

Op 24 mei 2018 vond in Stiens een Wooncongres plaats, georganiseerd door de lokale makelaar Germeraad en adviesbureau Partoer. Daar werd op basis van demografische ontwikkelingen aangegeven dat er op termijn een overschot van enkele duizenden woningen kan ontstaan. Na die bijeenkomst heeft gedeputeerde Klaas Kielstra gezegd dat hij de regie over de balans tussen deze ontwikkelingen en het aantal woningen zou gaan voeren via het zogenaamde Wenje Oerlis. Dat is een periodiek overleg van onder meer provincie, gemeenten, corporaties, huurdersverenigingen, Bouwend Nederland en de rijksoverheid.

Recentelijk zijn in Noordoost- en Noordwest-Friesland bijeenkomsten georganiseerd door de provincie, onder de titel ‘Masterclass Woontoekomst’, vooral bedoeld voor leden van gemeenteraden en provinciale staten. Er werden presentaties gegeven door onder andere Het Fries Planbureau en corporatie Elkien. Over de kernboodschap leek veel overeenstemming te zijn, namelijk dat het aantal huishoudens, en dus de behoefte aan huizen, over enkele jaren gaat afnemen. Er zijn straks woningen te veel.

Ook werd geconcludeerd dat samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen van groot belang is. Ervoor te zorgen dat er op de juiste plaatsen de juiste dingen gebeuren. De woningmarkt verschilt lokaal en regionaal immers enorm. Friesland is de Randstad niet en Leeuwarden is Waadhoeke niet. Lokaal maatwerk blijft het devies. Met de lange termijn in ogenschouw. 

Op korte termijn een bus vol jongeren vinden die wel een nieuwe woning willen en dan een weilandje zoeken waar je ze bouwt staat haaks op die lange termijn. Wat particuliere woningeigenaren niet beseffen, is dat door dit uitdelen van karrenvrachten contingenten het risico van waardevermindering door leegstand onafwendbaar in gang wordt gezet en leidt tot een negatieve spiraal voor de leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen. Zou de provinciale Sinterklaas dat eigenlijk wel begrijpen? Of loopt de horizon van deze goedheiligman slechts tot 20 maart 2019?

Hij zal toch niet vergeten zijn dat we met elkaar voor een enorme verduurzamingsslag in de bestaande woningvoorraad staan en deze tegelijkertijd geschikt moeten maken voor de zich wijzigende vraag? Nog maar kort geleden lazen wij in zijn Grote Boek dat er veel meer een- en tweepersoonshuishoudens aankomen en dat woningen geschikt moeten worden gemaakt om er oud in te kunnen worden.  Waarom? Omdat in zijn Grote Boek stond dat demografische ontwikkelingen, die in Friesland op termijn een flinke daling van het aantal benodigde huizen laat zien, daarom nu eenmaal vragen. De kwestie was op 25 mei vooral: wie gaat welke woningen wanneer uit de voorraad halen?

Maar dat was toen. Intussen gaat de provinciale Sinterklaas gewoon zijn eigen gang. Van regie is geen sprake. Is het uitdelen van  karrenvrachten contingenten op 5 december jl. onderwerp van enig afstemmingsoverleg in Friesland geweest? Is daar ooit met de woningcorporaties (VFW), of huurdersorganisaties of de gemeenten (VFG) over gesproken? Welk toneelstuk wordt er in het Wenje Oerlis opgevoerd? Ook intrigerend is de vraag: welke woonvisie ligt eigenlijk ten grondslag aan deze ‘Sinterklaasactie’? 

Over het belang van monitoring van de woningmarkt is vooral al heel veel gepraat. Maar van dat monitoren zelf is tot op heden weinig tot niets terechtgekomen. De noodzaak om de feiten op een rij te krijgen, de trends te kunnen zien en begrijpen van wat er in de  woningmarkt gaande en aanstaande is, zou toch het minste moeten zijn voordat er besluiten genomen worden die zo ingrijpend zullen zijn in de fragiele Friese woningmarkt. 

Onze hoop is nu gevestigd op de Kerstman die ‘hoo, hoo, hoo’-zingend stiekem die Sinterklaascontingenten weer op komt halen en ze terugstuurt naar DOM.com in de onderste la bij de provincie. Wel zullen we de Kerstman vragen in Friesland op royale schaal kerstkransen uit te delen van de letter O van overleg, de letter A van afstemmen en de letter M van monitoren, te beginnen in het Provinsjehûs.

Rein Hagenaars is bestuurder van de woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland, Frank van den Broek is algemeen directeur van De Bewonersraad Friesland.

Lees verder

Wolvega | Corporatie hoeft vrouw geen woning te geven

02-11-2018

Woningcorporatie WoonFriesland hoeft een 47-jarige vrouw uit Wolvega geen woning toe te wijzen. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw woont nu op een camping, nadat ze eerder uit haar woning in Wolvega was gezet door Woonstichting Weststellingwerf. Ze veroorzaakte daar overlast en kreeg een negatieve huurdersverklaring. De vrouw schreef zich vervolgens in bij WoonFriesland. Ze eiste nu voorrang vanwege medische urgentie, omdat ze begin dit jaar een hartinfarct heeft gehad. WoonFriesland wil haar vanwege de negatieve verklaring geen woning geven. De corporatie zegt dat er geen overeenkomst is met de vrouw, en de rechter geeft WoonFriesland daarin gelijk. Het beroep op medische urgentie is daardoor ook niet van toepassing. Tevens vindt de rechter dat de stichting zelf mag weten met wie ze een overeenkomst aangaat. Ook is de reden gegrond om de vrouw te weigeren, aldus de rechter, omdat eerder is aangetoond dat ze geen goede huurder is. 

Lees verder

Burgum | Burgum krijgt 28 nieuwe appartementen

01-11-2018

WoonFriesland gaat 28 nieuwe appartementen bouwen in Burgum. Ze vervangen verouderde appartementen die worden gesloopt. Het gaat om woningen aan de Kupersstrjitte in het centrum. Volgens de wooncorporatie zijn de woningen verouderd. De bewoners hebben een jaar de  tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning.

Lees verder

Woningcorporaties krijgen meer tijd voor jaarrekening

29-09-2017

Vanwege de vele nieuwe regels en de hoge administratieve lastendruk die dit met zich meebrengt, gaan een aantal vereisten uit de Woningwet pas in per 1 januari 2019. Dat meldt minister Plasterk in het Staatsblad en daarmee is het officieel, want op 15 september 2017 was het uitstel al bekend. Eerder was de invoering al verschoven van 2017 naar 2018. Het gaat om het vaststellen van de jaarrekening, waarvoor corporaties in 2018 nog zes maanden de tijd hebben. Vanaf 2019 moet de jaarrekening binnen vier maanden zijn vastgesteld.

Ook voor het aanleveren van de verantwoordingsinformatie (dVi) krijgen corporaties in 2018 ook tot 1 juli de tijd. Vanaf 2019 moeten ze deze gegevens jaarlijks voor 1 mei aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

 

<bron: Aedes>

Lees verder

Rijksbegroting 2018: de belangrijkste plannen mbt hurend wonen

20-09-2017

Het kabinet presenteerde dinsdag 19 september de Rijksbegroting voor 2018. De meeste daarvan waren al bekend.

 

Huurmarkt

 • Het beroep op de huurtoeslag neemt in 2018 af ten opzichte van 2017 door de positieve economische ontwikkelingen. Huurders met huurtoeslag krijgen in 2018 nagenoeg hetzelfde percentage van de huur als in 2017.
 • De bijdrage van corporaties voor de Huurcommissie is voor 2018 vastgesteld op zo’n 5 miljoen euro, terwijl het wetsvoorstel hiertoe nog controversieel is verklaard. Kennelijk gaat het kabinet er vanuit dat dit wetsvoorstel alsnog binnenkort wordt aangenomen.
 • De investeringsinstelling Invest NL krijgt weer een prominente plaats. Het kabinet kondigt een wetsvoorstel aan voor voorjaar 2018. Het Rijk doet een kapitaalstorting van 2,5 miljard euro.
 • De Autoriteit woningcorporaties en de WSW voeren in 2018 in fasen het eenduidig toetsingskader in. De kosten van het toezicht van de Autoriteit woningcorporaties bedragen 14,8 miljoen euro. Zo’n 14 miljoen euro daarvan komt van een nieuwe heffing bij de corporaties.
 • Vanaf 1 januari 2018 moeten woningcorporaties hun bezit scheiden in een deel DAEB (diensten van algemeen en economisch belang) en niet-DAEB, zoals in de Woningwet is vastgelegd.
 • Begin 2018 verschijnt het eindrapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur van Rob van Gijzel.

 

Bouw en energiebesparing

 • De stadsverwarmingsregeling wordt met slechts 3 miljoen euro uitgebreid. De regeling is een compensatie van extra kosten voor de omschakeling van gasgestookte ketels naar een hernieuwbare energiebron.
 • Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is tot 2020 160 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 • Naar aanleiding van de behandeling van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 kijkt het kabinet of er nog iets aangepast moet worden om tegemoet te komen aan daar geuite bezwaren.
 • In 2018 werkt het Rijk verder aan het invoegen van de bouwparagraaf van de Woningwet inclusief het Bouwbesluit 2012 in de Omgevingswet. Dat maakt het starten van woningbouwprojecten makkelijker.
 • De subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken blijft bestaan. Deze regeling is door een recente wijziging nu ook toegankelijk voor woningcorporaties. Het budget voor de subsidieregeling wordt voor 2017 verhoogd van 10 miljoen euro naar 25 miljoen. Ook in 2018 gaat het budget omhoog, maar het bedrag is nog onbekend.

 

Verhuurderheffing en andere belastingen

 • De verhuurderheffing stijgt door de stijgende WOZ-waarden met 85 miljoen euro. De raming voor 2017 blijft 1.664 miljoen euro, die voor 2018 is 1.750 miljoen euro. Corporaties kunnen nog voldoende aanvragen doen voor heffingsverminderingen.
 • De energiebelasting wordt met ingang van 2018 voor twee jaar verhoogd met 200 miljoen euro (in totaal dus 400 miljoen euro). De opbrengst van deze tijdelijke verhoging dekt de kosten voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Die regeling draagt bij aan het energie-efficiënt maken van woningen in de gereguleerde huursector.
 • In 2018 daalt de loan to value van woninghypotheken met een procentpunt en wordt teruggebracht tot 100 procent. De maximale hypotheek is daardoor gelijk aan de waarde van de woning.

 

Wonen en zorg

 • In het kader van de invoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (New York, 13-12-2006) werkt de Rijksoverheid met betrokken organisaties, waaronder Aedes, aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving.
 • De subsidieregeling armoede en schulden is verlengd naar 2018 en 2019. Hiervoor is 8 miljoen euro beschikbaar.
 • De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet gaat uiterlijk op 1 januari 2019 in. Die moet ervoor zorgen dat schuldenaren bij beslaglegging genoeg geld overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen voorzien.
 • In 2018 gaat de invoering van de Rijksincassovisie verder. Doel is om met de betrokken overheidsorganisaties te komen tot een socialere incasso. De verbreding van het beslagregister wordt in 2018 voorbereid. Het streven is dat de eerste overheidsorganisaties kunnen aansluiten in 2019. Dit betekent dat de positie van huurders die schulden hebben wordt verbeterd.
 • Vanaf 2018 krijgt het partnerschap vorm tussen Rijk en gemeenten rond de veranderingen in het sociaal domein. Een thema voor volgend jaar is het versterken van de sociale basis in wijken. Hier willen woningcorporaties bij betrokken worden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Wijkconsulenten WoonFriesland verhuizen

18-09-2017

Het onderkomen van WoonFriesland aan de Eenhoorn in Leeuwarden staat te koop. De corporatie verkoopt - buiten de woningvoorraad
- zo veel mogelijk van haar eigendommen. In het pand zijn vijf service- en onderhoudsmedewerkers en tien wijkconsulenten gehuisvest.
De serviceploeg gaat naar een huurpand van WoonFriesland aan de Celsiusweg, voor de wijkconsulenten wordt een nieuwe plek
gezocht. 

Lees verder

Subsidie voor sanering asbestdaken ook voor corporaties

15-09-2017

Woningcorporaties kunnen voortaan ook gebruik maken van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Niet langer hoeft het asbestdak groter te zijn dan 35 vierkante meter.

Die grens aan de omvang van het dak maakte het tot nu toe voor woningcorporaties onmogelijk om subsidie te krijgen. Asbest bij corporatiewoningen komt namelijk vooral voor in daken van schuurtjes die kleiner zijn dan dat. Bij het ingaan van de subsidieregeling in 2015 heeft Aedes dit al aangekaart en met succes.

 

Eigenaren van gebouwen met asbestdaken kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragers ontvangen per vierkante meter verwijderd asbestdak 4,50 euro subsidie, met een maximum van 25.000 euro per adres. Het ministerie van I&M had vorig jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie en tot 2019 minimaal 75 miljoen. De regeling loopt tot 2020.

Het ministerie stelde de subsidieregeling in om het saneren van asbestdaken te versnellen. Asbestdaken zijn namelijk vanaf 2024 verboden in Nederland.

Lees verder

Lagere huren door passend toewijzen

15-09-2017

Woningcorporaties bieden een groter deel van hun vrijkomende woningen voor een lagere huurprijs aan. Dat blijkt uit de ‘Evaluatie passend toewijzen’ van Platform31 en onderzoeksbureau Rigo.
Om te zorgen dat mensen met een kleine beurs een betaalbare huurwoning krijgen aangeboden, is in januari 2016 beleid voor ‘passend toewijzen’ ingevoerd. In de evaluatie is gekeken naar de effecten van dit beleid.

Vaker betaalbaar voor lage inkomens
Huurders met een laag inkomen hebben een iets kleinere kans op een woning dan voorheen, maar komen wel betaalbaarder terecht. Dat komt omdat corporaties nu een groter deel van hun woningen betaalbaar aanbieden.

Hogere huur voor huurders zonder toeslag
Huurders met een iets hoger inkomen (tot €36.000) zijn gemiddeld juist een hogere huur gaan betalen. Bij pakweg de helft van de corporaties kunnen zij alleen nog reageren op woningen met een huurprijs die voor hun inkomen erg hoog is.

Grote verschillen in toepassen beleid
Uit de evaluatie blijkt ook dat er grote verschillen zijn in hoe corporaties het beleid toepassen. Sommige corporaties kiezen voor 'tweehurenbeleid'. Iedereen mag op dezelfde woning reageren, maar huurders met een laag inkomen betalen een lagere huurprijs. Anderen beperken de keuzevrijheid. Weer anderen kiezen ervoor om alle woningen goedkoper aan te bieden.

Segregatie niet toegenomen
In de evaluatie zijn tevens slaagkansen voor huurders in vier regio's onder de loep genomen. Zowel de groep boven als onder de huurtoeslaggrens behield ongeveer gelijke kansen op toewijzing van een woning. Ook de toegang tot wijken en tot grotere en kwalitatief betere woningen voor lagere inkomens bleef gelijk. Het is dus niet zo dat huurders met een laag inkomen nu in slechtere woningen terecht komen dan voorheen.

Voldoende betaalbare huurwoningen
Is een groot punt van aandacht. Daar kan passend toewijzen wel voor enige verbetering zorgen, maar meer blijft nodig. Bijv. huurverlaging voor iedereen, afschaffen van de verhuurderheffing (een belasting voor corporaties) e.d.

 

Regionale verschillen
Volgens het CBS heeft Amsterdam al jaren de hoogste huurstijging in Nederland, dit jaar 2,5 procent.
Dit komt voor een belangrijk deel door hogere huren bij bewonerswisseling (huurharmonisatie). Zonder bewonerswisseling stegen de huren in Amsterdam met 1,5 procent. Amsterdam zorgt er ook voor dat de huurstijging in Noord-Holland hoog is ten opzichte van de rest van Nederland.

Net als voorgaande jaren heeft Drenthe de laagste huurstijging, 1,1 procent, maar dit jaar deelt Drenthe deze plek met Groningen en Gelderland. Limburg is de enige provincie waar de huren met hetzelfde percentage stegen als vorig jaar: 1,6 procent. In alle andere provincies was de huurstijging dit jaar lager dan vorig jaar.
Friesland heeft hier 1.3% huurstijging, zonder bewonerswisseling is dit gestegen naar 0.9%.  

 

Volgens het huurbeleid mogen de totale huurinkomsten van een corporatie over het kalenderjaar 2017 met niet meer dan 1,3 procent stijgen, dit heet de huursombenadering. Corporaties zitten daar dus onder met 1,1 procent, aldus Aedes.

 

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder
content image