DAMWALD | Dantumadiel staat er slecht voor

Dantumadiel gaat op vrijwel alle mogelijke manieren bezuinigen. Het mfc in Feanwâlden is het grootste slachtoffer, maar er gebeurt nog veel meer. 

Eind mei bleek dat Dantumadiel een tekort van 3,9 miljoen euro had op de jaarrekening over 2018. Vooral hoge zorgkosten, een lagere uitkering uit het Gemeentefonds en extra kosten voor pensioenvoorzieningen en wachtgelden voor wethouders zorgden voor rode cijfers.
Wethouder Rommy Kempenaar liet weten dat de gemeente acuut moest bijsturen en ingrijpende maatregelen moest nemen om de financiële positie te herstellen. De noodzaak daartoe is alleen maar groter geworden, doordat er nog steeds veel meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Zonder ingrijpen komt de algemene reserve dit jaar al ruim 800.000 euro in de min te staan.

Gisteren kwam het college met het herstelplan dat de gemeente van de financiële ondergang moet redden. Zoals aangekondigd liegen de maatregelen er niet om. Het gaat onder meer om forse bezuinigingen op allerlei gebieden, hogere belastingen voor inwoners, de verkoop van gemeentelijk vastgoed en besparingen op de personeelskosten. Het schrappen van de toegezegde bijdrage aan het gewenste multifunctioneel centrum in Feanwâlden levert de gemeente ruim 1 miljoen euro op. Intrekken van de subsidie zou kunnen omdat er geen wettelijke verplichting aan zit. Aanzienlijk kleinere bedragen, tussen de 20.000 en 200.000 euro, bespaart de gemeente op uitgaven voor biodiversiteit, de Omgevingswet en afwaardering van de Bûtenfjildsterdyk.

Uit de reserve voor openbare verlichting wordt 600.000 euro gehaald en uit het potje voor wegenonderhoud verdwijnt 700.000 euro.
De woonlasten voor inwoners gaan omhoog naar het gemiddelde niveau in Noordoost-Friesland (Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen). Dit komt voor meerpersoonshuishoudens met een gemiddelde woning neer op een tegenvaller van 48 euro. Alleenwonenden in een gemiddeld huis moeten rekenen op 15 euro hogere woonlasten. De gemeente haalt hiermee 543.000 euro extra binnen.

Een andere maatregel is het verkopen van gebouwen en ander vastgoed van de gemeente. Het gaat om de bibliotheken in De Westereen en Feanwâlden, de passantenhaven, zwembad De Frosk, een woonhuis aan de Van Harinxmaloane en recreatieterrein It Sylersplak, allemaal in De Westereen en recreatie- en natuurterrein Rinsma Pôle in Driezum. Ook wordt er gesneden in de personeelskosten van de gemeente. De kosten van ‘het apparaat’ van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân blijken 2 procent hoger te zijn dan gemiddeld en met datzelfde percentage wordt erop bezuinigd. Dit levert Dantumadiel zo’n 265.000 euro per jaar op. Verder wil de gemeente 23,3 miljoen euro aan leningen herfinancieren omdat de rente nu laag is. Dit scheelt in 2020 al 300.000 euro. Vorige maand is er nog een gunstige lening afgesloten van 6 miljoen euro.

Uiteraard wordt er ook bezuinigd op de zorgtaken die de geldnood grotendeels veroorzaken. Burgemeester en wethouders willen de besparingen vooral zoeken in efficiëntere organisatie en slimmer inkopen. Aan de kwaliteit van de zorg mag geen afbreuk gedaan worden, vindt het college.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van het college. De begroting en het herstelplan staan op de agenda voor 4 november.