Dantumadiel

FEANWALDEN | Renovatie huizen mag ondanks vleermuizen

27-08-2018

Ondanks de aanwezigheid van diverse soorten beschermde vleermuizen als de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger, mogen huurwoningen in Feanwâlden worden opgeknapt. De provincie heeft hiervoor een ontheffing gegeven. Het gaat om huurwoningen in de Juliusstrjitte, Swellestrjitte en Tj. Talmastrjitte in Feanwâlden.

Lees verder

Dokkum | Corporatie Thús Wonen sloopt 56 huizen in De Westereen

28-06-2018

Thús Wonen start op 9 juli met de sloop van 24 woningen in de Salomon Levystrjitte in De Westereen. Over een jaar volgen er nog eens 32 stuks.

De huizen stammen uit 1957 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na de sloop komt hetzelfde aantal huizen terug. Er worden drie woontypen gebouwd: levensloopbestendig, voor tweepersoonshuishoudens en gezinswoningen. Die drie vormen komen onder één kap, zegt woordvoerster Wytske Venema van Thús Wonen. ,,Nu is er ook diversiteit in de straat en dat willen de bewoners zo houden.’

De corporatie wilde eigenlijk 112 woningen slopen in vijf deelgebieden in De Westereen. In drie deelgebieden waarin 56 huizen staan, kreeg Thús Wonen niet genoeg handen op elkaar om ook hier te slopen en nieuw te bouwen. Men was tevreden over het huis, zag op tegen het gedoe van verhuizen of vond de huurprijs van de nieuwbouwwoningen te hoog.

In de Salomon Levystrjitte zien bewoners wel de voordelen in van nieuwbouw. Na de sloop volgt de bouw, die in mei volgend jaar klaar moet zijn. De bewoners van het tweede deelgebied kunnen daarheen verhuizen. De 32 huizen waarin zij nu wonen, gaan dan tegen de vlakte. Ook hier volgt nieuwbouw, die in mei 2020 klaar moet zijn

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder

Gemeente DDFK: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

13-03-2017

Deze informatie geldt voor de gemeenten: Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.

De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen.

De gemeenten krijgen geld om deze compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten over te nemen. Helaas krijgen gemeenten hiervoor veel minder geld dan de Rijksoverheid te besteden had. Gemeenten zijn niet verplicht om een compensatie te geven, maar de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog hebben besloten dat wél te doen.

Wanneer vraag ik de tegemoetkoming aan?

In februari 2017 hebben alle inwoners die in 2016 een Wmo-indicatie hadden en/of AV-Frieso verzekerd waren een brief met een antwoordkaart ontvangen. Als u de compensatie wilt ontvangen moet u de antwoordkaart voor 1 juni 2017 terugsturen aan uw gemeente.

Voor verdere informatie kunt u op deze link klikken: http://www.dantumadiel.eu/bestuur/nieuws-archief_41333/item/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-over-2016_12142.html

 

Lees verder

Prestatieafspraken 2017 DDFK-gemeenten ondertekend

05-12-2016

Persbericht: Prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. De huurdersvereniging De Bewonersraad is voor het eerst bij het maken van de afspraken als gelijkwaardige partij aangesloten.

In 2016 is een gezamenlijke 'DDFK-Woonvisie' in de gemeenteraden vastgesteld. In het belang van de volkshuisvestelijke opgave zijn de vier gemeenten al geruime tijd in overleg met de twee betrokken woningcorporaties en de huurdersvereniging over het (sociale) woningbouwbeleid in Noordoost-Fryslân. Er komen namelijk veel ontwikkelingen op de regio af zoals bevolkingsafname, vergrijzing, veranderingen in de zorg, decentralisatie van overheidstaken. Een belangrijke doelstelling is ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Onderwerpen
In juli 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 - 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen voor de lange termijn vastgelegd. Nu zijn in de prestatieafspraken de concrete activiteiten beschreven op onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg, leefbaarheid en omgeving. De prestatieafspraken maken duidelijk inzichtelijk welke inzet de individuele partijen op de genoemde onderwerpen leveren.

Woningcorporaties
Kerntaak van de woningcorporaties is om te zorgen dat mensen tot een inkomen van € 39.874 bruto per jaar (prijspeil 2016) goed en betaalbaar kunnen wonen. Inzet wordt gepleegd op de kwaliteit van de sociale huurwoningen (verbouw en nieuwbouw) en een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

Fotobijschrift: Ondertekening van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging.

EINDE PERSBERICHT

Nadere informatie bij Paul Loonstra, communicatieadviseur a.i. gemeente Dongeradeel
tel. (0519) 298 752 of 06-26 904 567, e-mail: p.loonstra@dongeradeel.nl

Lees verder
 • Damwâld
 • De Westereen
 • Feanwâlden
 • Broeksterwâld
 • Rinsumageast
 • Wâlterswâld
 • Driezum
 • De Falom
 • Readtsjerk
 • Sibrandahûs
 • Veenwoudsterwal