De Bewonersraad checkt beschikbaarheid huurwoningen in 18 gemeenten

Waaronder in Leeuwarden. In het kader van de prestatieafspraken volkshuisvesting 2016 zijn tussen gemeente Leeuwarden, de corporaties Elkien en WoonFriesland en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad ook afspraken gemaakt over de omvang van de woningvoorraad van beide corporaties. Meer in het bijzonder gaat het over de vraag of deze corporaties in deze gemeente over voldoende woningen beschikken, die voldoende gevarieerd zijn en in voldoende mate aansluiten bij de inkomenspositie van huishoudens in de Friese hoofdstad. 
In de prestatieafspraken 2016 wordt dit nader beschreven onder het thema ‘beschikbaarheid van huurwoningen’.

Enquête onder nieuwe huurders
De Bewonersraad heeft onlangs via een online enquête aan haar leden gevraagd wat nu hun persoonlijke ervaringen zijn. Deelnemers aan deze enquête waren leden, die sinds in 2016 zijn verhuisd naar een bestaande of nieuwe huurwoning in deze gemeente.
Wij hebben o.a. onderzocht hoeveel tijd er verstrijkt tussen het moment waarop huurders zich hebben inschreven en het moment dat aan hen, als gevolg van actief zoeken, de  woning daadwerkelijk toegewezen werd. Volgens de prestatieafspraken mag deze namelijk niet langer dan 52 weken zijn. 75 leden hebben de enquête ingevuld.

Belangrijkste indrukken uit deze check
We onderkennen drie categorieën huurders. De grootste groep (48%) bestond uit zelfstandig wonende huurders in een huurwoning. 27% was starter en 27% waren huurders die voorheen in een koopwoning woonden. De helft van de respondenten was nog geen dertig jaar en ruim 80% huurt via WoonFriesland. Het overige deel bij Elkien.

De Bewonersraad kent niet of nauwelijks leden in de stad Leeuwarden die huren via Elkien (deze huurders zijn veelal aangesloten bij huurdersplatform Nieuw Elan), wel in de overige kernen van de gemeente. De Bewonersraad kent onder haar leden veel huurders van WoonFriesland in de stad én de kernen van de gemeente Leeuwarden. Vandaar ook het verschil in percentage respondenten.  

Met name appartementen met lift zijn onder nieuwe huurders zeer populair. Dit aandeel verdubbelde onder onze respondenten in 2016.

We hebben ook gevraagd naar het totale netto huishoudinkomen per maand en de te betalen kale huur voor hun nieuwe woning. Hieruit bleek dat de huurders uit de categorie ‘voorheen zelfstandig wonende in huurwoning’ en - met name - diegene die ‘voorheen woonachtig in een koopwoning’ waren, verhoudingsgewijs een te dure woning toegewezen hebben gekregen. De kans bestaat dat bij hen de woonlasten nu al (te) hoog zijn of gemakkelijk kunnen worden, waardoor meer beroep gedaan moet worden op huurtoeslag. Gelet op de onzekerheid over het voortbestaan van het huidige stelsel van huurtoeslag vindt De Bewonersraad dit wel een punt van zorg.

De zoekduur is bij 50% van de actief woningzoekenden korter dan 6 maanden. Echter, ook kent ruim 30% een (te) lange zoekduur, immers langer dan de in de prestatieafspraken overeengekomen termijn van 52 weken.

Ruim de helft krijgt 1 tot 3 woningen toegewezen in de plaats waar men graag wilde wonen. Echter 30% van de respondenten zegt geen enkele woning aangeboden te hebben gekregen in de gewenste plaats. De redenen hiervoor zijn ook onderzocht, maar die zijn vooralsnog te divers voor een eensluidende conclusie. Nader onderzoek is daarvoor nodig.

Over het algemeen is men wel tevreden met de huidige woning. Gemiddeld waardeert men de woning met een 7.5.

Onderzoek in alle gemeenten
Ook in de 17 andere gemeenten zijn deze afspraken over de beschikbaarheid van huurwoningen beschreven. Het is de bedoeling dat De Bewonersraad dit onderzoek ook jaarlijks gaat uitvoeren voor de overige 17 gemeenten in Friesland.