De Bewonersraad in actie

IJLST | Sloop van Nij Ylostins in IJlst gebeurt sowieso gefaseerd

22-10-2019

Als wooncomplex Nij Ylostins in IJlst gesloopt wordt, gaat dat in fases. Woningcorporatie Elkien wil de bewoners tijdens de voorgenomen sloop en nieuwbouw in IJlst zelf laten wonen. De Bewonersraad houdt op de achtergrond de vinger aan de pols.

De aankondiging van de sloop leidde eerder dit jaar tot onrust in de stad, vooral omdat inwoners zich zorgen maken om de veelal oude bewoners van het complex. Zij willen in IJlst blijven wonen en vreesden dat dit niet kon. Elkien stelde de sloop vervolgens uit tot uiterlijk 2022. In een brief aan de 38 bewoners meldt Elkien nu dat het nog steeds nieuwe seniorenwoningen wil bouwen op de plek van het centrum. De corporatie gaat binnenkort gesprekken aan met de inwoners. Ook de gemeente
Súdwest-Fryslân, Elkien, zorgorganisatie Patyna en Stadsbelang IJlst zijn na een korte impasse weer in gesprek, zo meldde de gemeente recent.

In de zomer werd een aanvraag ingediend om het pand een monumentale status te geven. Dat kan de sloop nog tegenhouden. 

Lees verder

FERWERD | Conflict met Interzorg over verbindingsgang in Foswert

13-08-2019

Aanleunhuizen die geen verbinding meer hebben met zorgcentrum Foswert. Een kort geding moest ervoor zorgen dat ouderen niet meer buitenom hoeven.

In een klap waren de Fosta-aanleunwoningen bij woonzorgcentrum Foswert in Ferwert geen aanleunwoningen meer. Twaalf huurders van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen sinds oktober 2017 niet meer binnendoor naar het zorgcentrum, maar moeten buitenom over een pad. Stichting Interzorg Groep zou met een overdekte oplossing komen, maar dat duurt de woningcorporatie en de huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland te lang.

Met een kort geding, gisteren voor rechter Titus Hoogslag, zetten ze haast achter de kwestie. Hoogslag deed geen uitspraak, maar gaf Interzorg tot 1 september de tijd om uit de impasse te komen. Is een oplossing op die datum niet aangetoond, dan volgt op 4 september opnieuw een rechtszitting.

De afsluiting van de verbindingsgang tussen de aanleunwoningen en Foswert kwam volgens Interzorg helemaal niet onverwachts. Sinds 2015 was duidelijk dat Interzorg bezig was de huisartsenpraktijk Balsma/Berg naar het centrum te halen. In de huurovereenkomst kregen zij het exclusief gebruik over de aangrenzende gang. De aanleunwoningen hadden daardoor niets meer aan de sleutels die vanaf 1999 verstrekt werden om door de gang te kunnen.

Interzorg zorgde voor een alternatief, aldus projectleider Erwing Hamming-Schott. Er werd een extra deur naar buiten gemaakt met een tegelpad naar het centrum en bij een weersverwachting met code rood mochten de bewoners wel over de gang langs de huisartsenpraktijk. Bovendien biedt Interzorg halen en brengen aan. Daarvan maakt één bewoner gebruik. Uit recent overleg met deze bewoners is volgens Hamming-Schott gebleken dat ze hier prima mee uit de voeten kunnen en geen nieuwe verbindingsgang eisen.

Die is ook moeilijk te realiseren, omdat de gemeente een plan daarvoor afkeurde, aldus Interzorg. Daarom wordt gewerkt aan een nieuw plan, een doorgang bovenlangs waarvoor een plateaulift moet komen. De Bewonersraad kan zich hierin vinden als deze route maar veilig is. Maar de huisartsen blijven tegen omdat passanten dan langs de privégevoelige serverruimte komen. Hoogslag legde Interzorg op er met de huisartsen uit te komen.

Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en De Bewonersraad spanden het kort geding tegen de Stichting Interzorggroep uit Ferwert aan, omdat de gang tussen woonzorgcentrum Foswert in Ferwert en twaalf aanpalende aanleunwoningen sinds de komst van een huisartsenpraktijk in 2017 is afgesloten. WNWF stelt dat die gang in 1999 een van de redenen is geweest om de twaalf woningen met ouderen als doelgroep op die locatie te bouwen.

De veilige, korte gang binnendoor naar het grand café, het supermarktje, de kapper en de pedicure van Foswert zou de appartementen extra aantrekkelijk maken voor kwetsbare ouderen die zo langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ,,En dat is toch ook het nieuwe ouderenbeleid”, benadrukte WNWF-directeur Rein Hagenaars. Maar de huisartsen willen uit privacy-overwegingen niet dat de bewoners van appartementen de hele dag langs de wachtkamer van de huisartsenpost lopen.

Sinds de afsluiting van de gang in 2017 overleggen WNWF, de Bewonersraad en de Interzorggroep met elkaar voor een oplossing, bleek gisteren tijdens de zitting.

Volgens WNWF en de Bewonersraad maakt Interzorg zo weinig haast met de uitvoering van mogelijke oplossingen, dat de bewoners nu al twee winters buitenom moeten lopen om in Foswert te komen. ,,Alleen bij code rood mag de gang van de huisartsen open”, gaf hun advocaat Eric van der Goot aan. ,,Kunnen ze daar geen code geel van maken?” opperde rechter Hoogslag.

Interzorg heeft de afgelopen jaren juist zijn stinkende best gedaan een goede oplossing te vinden, vond Erwin Hamming-Schott, door Interzorg ingehuurd om de huisartsenpraktijk te huisvesten. ,,Maar een vergunning voor een sluis voorlangs is door de gemeente geweigerd.”

Een plateaulift waarop bewoners ook met een rollator kunnen staan, zou qua financiën en vergunningen de kortste klap zijn, vonden beide partijen. Al vond Hamming-Schott het minder dat de bewoners dan weer langs de kantoren van Interzorg lopen. ,,Kom dan over twee weken weer naar de rechtbank met een uitgewerkt plan, zodat die lift er voor 1 januari komt”, stelde rechter Hoogslag voor. ,,Daar willen de artsen ook niet aan meewerken” waarschuwde Frank van den Broek, directeur van Bewonersraad Friesland. ,,Dan passeren de bewoners de serverruimte van de computers en dan zijn de patiëntengegevens mogelijk zichtbaar.” Op die weigering zijn ze teruggekomen, vertelde Hamming-Schott. ,,Maar ze zijn nu op vakantie, dus we redden het niet in twee weken.”

Uiteindelijk stelde Hoogslag voor dat de partijen zich op 4 september weer bij hem melden. ,,Dan ben ík op vakantie, maar ik zorg dat er een vervanger is” zegde Hagenaars toe. ,,Ik heb dan ook vakantie”, meldde zijn advocaat Van der Goot, ,,maar ik zit in Nederland en ben dan wel aanwezig.”

 

Lees verder

BURGUM | Nieuw woongebouw voor Kúpersstrjitte

13-07-2019

WoonFriesland vervangt de 28 seniorenwoningen aan de Kúpersstrjitte in Burgum. Het gebouw van twee woonlagen gaat waarschijnlijk eind dit jaar plat. Er komt nieuwbouw voor terug, geschikt voor kleine huishoudens van 1 tot 2 personen. In totaal komen er 39 appartementen in drie lagen. Op dit moment is de helft van de senioren al verhuisd. Ze mogen terugkeren naar de nieuwbouw, maar de meesten kiezen daar niet voor. De nieuwbouw wordt gasloos en duurzamer dan het huidige pand.

Lees verder

BURGUM | Geen huizenbouw in De Warren

05-07-2019

Onduidelijkheid bij de raad over status 'extra' woningen nekt plan woonwijk

Er komt geen woonwijk in De Warren ten westen van Burgum. De kleinst mogelijke raadsmeerderheid stemde het plan gisteravond weg.
Het plan voor de uitbreiding van Burgum aan de andere kant van de Sintrale As hield de gemoederen in en rond het dorp lange tijd bezig. Voorstanders hadden oog voor de grote vraag naar bouwkavels, tegenstanders vonden een woonwijk om diverse redenen niet geschikt op de plek in het groen.

Het college dacht lange tijd de woonwijk te kunnen bouwen als compensatie van de provincie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De afspraak uit 2007 was dat er 150 woningen gebouwd mochten worden, bovenop het reguliere toegestane aantal woningen, aldus het College. Er bleef de voorbije maanden onduidelijkheid bestaan over de vraag of de woningen werkelijk extra zouden zijn, of deel zouden uitmaken van de regionale woonbehoefte.

Bezwaren
De Provincie had overigens eerder al aangegeven dat het beslist niet om 150 woningen extra zou gaan. 
Daarnaast waren er bezwaren vanuit omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad. Ook De Bewonersraad stuurde onlangs een brief aan het College. Immers, de nieuwe woonwijk is niet in de lijn van de Woonvisie van de gemeente en de officiële status van de gemeente als krimpgebied. Als de 150 contingenten aan een nieuwe woonwijk opgaan, hoe komt het dan met de rest van de woonwensen in de gemeente en de sociale volkshuisvesting?

De Warren moest een wijk worden met woningen aan het water en huizen voor alle inkomensgroepen. Duurzaamheid en circulair bouwen zouden hoog in het vaandel staan. 
Tegenstanders vonden bovendien dat de wijk ten koste zou gaan van waardevolle natuur, boeren op slot zou zetten en tot allerlei verkeersproblematiek leiden.

Raad stemt tegen
Politiek bleef het donderdagavond tot het laatste moment spannend. De meeste partijen spraken direct hun standpunt uit, maar de VVD hield eerst de kaarten tegen de borst. In de tweede ronde van de vergadering bekende de fractie kleur: tegen.
Belangrijk argument: het risico was te groot dat de 150 woningen in De Warren toch ten koste zouden gaan van nieuwe woningen in andere dorpen. Daarmee waren op dat moment elf raadsleden voor De Warren (CDA, PvdA en CU) en twaalf tegen (FNP, GL, VVD en D66). De eenmansfractie van D66 kon het evenwicht nog doen kantelen en fractievoorzitter Douwe Hooijenga van de ChristenUnie vroeg een schorsing aan om Erwin Duursma (D66) te bewegen het college tijd te gunnen om duidelijkheid te krijgen over de 150 woningen.

Maar Duursma liet zich niet ompraten. En ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die het plan altijd vurig had verdedigd, gaf aan geen behoefte te hebben aan verder uitstel. ,,Minsken moatte no witte wêr’t se oan ta binne.’’ In de stemming die volgde, werd het pleit beslecht: met een meerderheid van één stem werd woonwijk De Warren, een majeur onderwerp in Tytsjerksteradiel, afgeschoten.

Het besluit had direct gevolgen voor de jaarrekening over 2018, want de gemeentelijke bouwgrond in De Warren veranderde ermee in landbouwgrond, waardoor de waarde ervan 3,1 miljoen euro lager werd. Omdat Tytsjerksteradiel het vorig jaar financieel toch al niet goed deed, kwam het tekort over 2018 daarmee op bijna 7 miljoen euro.

Applaus voor de beslissing van de raad
Desondanks kon het besluit van de gemeenteraad rekenen op applaus van de tot de laatste stoel gevulde publieke tribune.

Lees verder

BURGUM | College wil 150 woningen ineens bouwen in De Warren

26-06-2019

 

Honderdvijftig woningen ineens bouwen in De Warren. Dit is financieel de voordeligste keus, volgens het college van Tytsjerksteradiel. Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren, het gebied ten westen van de Sintrale As en ten noorden van de Wide Ie. Het college heeft de financiële gevolgen van beide opties berekend. Die moeten de raad helpen bij het maken van de keuze.

Binnen de raad én het college bestaat verdeeldheid over de vraag of De Warren de goede plek is voor nieuwbouw, maar ondertussen zijn de financiële belangen ook groot. Een besluit om niet te bouwen, zou de gemeente 3,1 miljoen euro kosten, omdat de grond moet worden afgewaardeerd naar de waarde van landbouwgrond.

Bij een keuze voor bouwen zijn twee scenario’s bekeken. Het eerste gaat uit van de bouw van 150 woningen ineens in het gebied van ongeveer 18 hectare dat direct grenst aan de Langelaan. Volgens het college wordt de afwaardering van 3,1 miljoen euro hiermee voorkomen en houdt de gemeente er uiteindelijk zelfs geld aan over. Mits de behoefte aan woningen op peil blijft.

Het tweede scenario gaat uit van bouwen in fasen. Hierbij worden er steeds buurten gebouwd waarvan vaststaat dat er concrete vraag naar is. Die worden telkens netjes afgerond, zodat de wijk altijd ‘af’ lijkt. Het nadeel is dat in dit scenario de gronden waarop nog niet gebouwd wordt, wel afgewaardeerd moeten worden, wat de gemeente geld kost.

Het college kiest voor scenario 1, omdat het in Burgum voldoende groei ziet om 150 huizen aan de man te brengen. Het risico van een stagnerende markt is kleiner dan het financiële nadeel van het afwaarderen van de grond.

Provincie en De Bewonersraad staan kritisch tegenover deze plannen

Overigens gaat het college er nog steeds vanuit dat de 150 woningen gebouwd kunnen worden als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De provincie liet begin deze maand echter weten dat de 150 woningen in De Warren niet zonder meer los staan van de regionale woningbouwafspraken.

GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld om helder te krijgen wat de status van de 150 woningen daadwerkelijk is.

Ook vanuit De Bewonersraad is gereageerd op de concept-woonvisie van de gemeente, onder andere gelet op het KAW-woonrapport van de ANNO-gemeenten met daarin prognoses voor de komende decennia. Daarin speelt voor deze gemeenten als een van de belangrijkste uitdagingen de krimp. De gemeente Tytsjerksteradiel is bovendien nu al officieel gekwalificeerd als krimpgebied. Juist woninguitbreiding lijkt wel heel haaks te staan op de uitkomsten van het KAW-rapport. 

GroenLinks vindt het verder onwenselijk dat tijdens de vergadering op 4 juli het besluit over De Warren direct gevolgen heeft voor de jaarrekening over 2018, die ook op de agenda staat. GroenLinks voelt dit als een drukmiddel en vindt dat een besluit over De Warren op zichzelf moet staan.

Lees verder

DRACHTEN | Accolade zet sloop 34 woningen in Drachten toch door

11-06-2019

Woningcorporatie Accolade legt het advies van de Bewonersraad naast zich neer als het gaat om de sloop van 34 woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten. Uit een enquête blijkt dat 10 van de 33 bewoners tegen de sloop zijn. In percentages uitgedrukt is 69,7 procent dus voor de sloop. Hiermee is niet aan de wettelijke grens van 70 procent voldaan. Omdat dat percentage niet is gehaald, heeft De Bewonersraad negatief geadviseerd over de sloopplannen.​


Daar is een huurdersvereniging voor!

De Bewonersraad behartigt en bewaakt de belangen van haar leden. "De 70%-norm is indertijd niet zomaar uit de lucht komen vallen. De 2e Kamer wilde met dat percentage twee zaken vastleggen: ten eerste, dat een zo ingrijpende beslissing als sloop/nieuwbouw niet genomen kan worden zonder een officieel vastgesteld draagvlak onder een aanzienlijk deel van de bewoners die er mee te maken gaan krijgen. En ten tweede: indien bij zo een ingrijpende beslissing een aanzienlijk deel van de bewoners inderdaad voor stemt, het niet zo kan zijn dat een aanzienlijke minderheid dit dan weer kan tegenhouden. Zo is deze norm tot stand gekomen Dat zijn de wettelijke spelregels en dat weet Accolade ook zelf heel goed", aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

Op dit moment beraadt De Bewonersraad zich met de betrokken leden over juridische stappen tegen Accolade.

Bovendien doet de gemeente nog onderzoek naar een mogelijke monumentenstatus van de woningen. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Accolade kan ook daarom nog niet beginnen met de sloopwerkzaamheden.

 

Lees verder

Aandachtspunten formatie Gedeputeerde Staten

24-04-2019

Het 'Wenjen'-Oerlis, waarin naast de Provincie Fryslân ook wethouders van gemeenten, directies van woningcorporaties, Friese NVM makelaars en De Bewonersraad zitting hebben, heeft een aantal aandachtspunten onder de aandacht gebracht bij mevrouw Blaauw, formateur van het College van Gedeputeerde Staten. Deze punten betreffen een aantal grote opgaven in het woondomein en het verzoek om deze onderwerpen in de volle breedte met elkaar af te stemmen. 
 

 

Lees verder

Gevaarlijke CV's in Friese huurhuizen?

10-04-2019

In het Friesch Dagblad van vandaag een artikel over

“Gevaarlijke cv’s in duizenden huurhuizen”
Friese corporaties laten spoedonderhoud doen wegens brandgevaar

 Friese woningcorporaties gaan bij al hun woningen na of brandgevaarlijke cv-ketels wel voldoende zijn onderhouden. In duizenden woningen wordt nog deze maand een extra onderhoudsbeurt uitgevoerd. Het gaat om verschillende cv-ketels van leverancier Agpo Ferroli met een productiedatum van voor 2011.

Deze kunnen in brand vliegen als de warmtewisselaar verstopt raakt. Het televisieprogramma Kassa besteedde hieraan de afgelopen weken aandacht. De cv-ketel is ook geïnstalleerd in veel Friese huurwoningen. Directeur Frank van den Broek van  huurdersvereniging De Bewonersraad schat dat dit geldt voor zo’n achtduizend van de honderdduizend Friese sociale huurwoningen.
 

CV-ketels in Friesland goed onderhouden

Van den Broek zegt dat de corporaties in overleg met de huurdersvereniging hebben besloten achterstallig onderhoud - waarbij installateurs de warmtewisselaars reinigen - zo snel mogelijk in te halen.

Cv-ketels in huurwoningen worden over het algemeen goed onderhouden, zegt Van den Broek, maar soms worden beurten overgeslagen omdat mensen ziek zijn of om een andere reden geen mensen willen toelaten in hun huis. Ook komt het voor dat mensen niet thuis zijn of niet reageren op verzoeken om een afspraak te maken, of dat ze niet willen meewerken.” Al deze mensen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek alsnog een installateur toe te laten tot hun woning.

Bij corporatie Accolade hebben zo’n zevenhonderd van de zestienduizend woningen een dergelijke cv-ketel. De corporatie zal al die ketels extra laten controleren door installateur Breman. De betreffende huurders hebben daarover eind vorige maand een brief gekregen, met het verzoek een afspraak te maken met de installateur.

Wonen Noordwest Friesland gaat er op een wat andere manier mee om. Deze corporatie, waar duizend van de vierduizend woningen zo’n ketel hebben, heeft alleen de bewoners aangeschreven waarvan bekend is dat er recent geen onderhoud is geweest.
Zij moeten snel een installateur toelaten. Volgens installateur Feenstra is het onderhoud in het overgrote deel van de woningen op orde. Directeur Hagenaars zegt geen reden te hebben daaraan te twijfelen. ,,Als wij weten dat een half jaar geleden onderhoud is gedaan, is het zonde van het geld nu extra onderhoud te doen.”

 

Meewerken aan onderhoud

Bewoners zijn vaak contractueel verplicht onderhoud toe te laten, maar een installateur kan niet zomaar een woning betreden zonder instemming.
Corporaties kunnen naar de rechter stappen om huurders te dwingen onderhoud te laten doen. Accolade en Wonen NWF zeggen dat ze dit achter de hand houden, mochten  bewoners een installateur blijven weigeren.

Risico’s

Overigens zeggen zowel huurders als corporaties dat ze het gevaar minder groot inschatten als Kassa doet voorkomen. Een technisch onderzoeker bestempelde de cv-ketels in het programma als ,,levensgevaarlijk”, en Kassa stelt dat het probleem inmiddels onbeheersbaar is geworden. Van den Broek van de Bewonersraad weerspreekt dat. Hij zegt dat er geen gevaar is zolang regulier onderhoud wordt gepleegd. ,,Aangezien corporaties dat over het algemeen goed doen, is het risico lang niet zo groot als Kassa dat heeft gepresenteerd.”

 

Lees verder

De Bewonersraad biedt leden gratis individuele ondersteuning

01-04-2019

De Bewonersraad is met meer dan 30.000 leden de veruit grootste huurdersbelangenorganisatie in Friesland. De Bewonersraad ondersteunt alleen leden bij individuele vragen/klachten op het gebied van wonen, leefbaarheid en zorg in relatie met wonen.

Het 'reglement individuele ondersteuning' leden is onlangs aangepast. O.a. omdat De Bewonersraad met ingang van 2018 ook de huurders vertegenwoordigt van:
• Estea Capital in de gemeente Weststellingwerf
• VSN (:Vastgoed Syndicering Nederland) in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel

De Bewonersraad behartigt verder de belangen van huurders van: 
• WoonFriesland (met uitzondering van de gemeente Heerenveen)
• Elkien (met uitzondering van de stad Leeuwarden en de stad Sneek)
• Wonen Noordwest Friesland
• Weststellingwerf
• Thús Wonen
• Accolade, gemeente Smallingerland


 

 

Lees verder

Hilversum | Kassa: oude cv ketels Agpo Ferroli gevaarlijk

26-03-2019

UPDATE: 26 maart 2019

Op 16 maart 2019 heeft Kassa aandacht besteed aan de zorgen rondom cv-ketels van Agpo Ferreli. Het gaat om de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Bij het niet goed schoonmaken van de warmtewisselaar bestaat er een kans dat de aluminium behuizing van de ketel doorbrandt. In het ergste geval kan brand in de woning ontstaan.

De Bewonersraad heeft direct actie ondernomen richting de verhuurders naar aanleiding van deze uitzending. Binnen enkele dagen hebben de corporaties antwoord gegeven op de vraag hoe ze er voor zorgdragen dat de huurders geen risico lopen.

De corporaties hebben geïnventariseerd hoeveel woningen beschikken over deze ketels. Met de installatiebedrijven (o.a. Feenstra, Energiewacht) hebben de corporaties overleg gevoerd in hoeverre deze huurders risico lopen. Bij regulier onderhoud, waarbij de warmtewisselaar regelmatig wordt gereinigd, loopt de huurder geen risico. De onderhoudsbedrijven zijn extra alert op het reinigen van de warmtewisselaar bij een onderhoudsbeurt. Bij huurders waarbij het bekend is dat deze de laatste twee jaren geen onderhoud hebben laten uitvoeren, wordt extra inzet gepleegd om toch de ketel na te kijken.

 Bent u in het bezit van een Agpo Ferreli ketel van de typen Econpact, Ultima, Megadens of Megalux van voor 2011? Is uw ketel al geruime tijd niet  gecontroleerd? Mogelijk heeft uw ketel dan een verhoogd risico op vervuiling van de warmtewisselaar. Dit levert een verhoogd risico op doorbranden van de ketel op. Om dit te voorkomen probeert men een afspraak te maken met u om de ketel te onderhouden. Dit onderhoud dient u wel toe te staan. U bent zelf immers mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning.

 Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel gerust met onze hulpdienst op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via 058 – 216 54 57.

In Nederland hangen ongeveer 150.000 „mogelijk levensgevaarlijke” cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Dat heeft het consumentenprogramma Kassa uitgezocht. Er zouden al enkele woningbranden zijn ontstaan.

Onderhoudsbedrijf Breman vindt de veiligheid van de ketels „onbeheersbaar” en dat wordt onderschreven door onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale die Kassa raadpleegde. Zij stellen dat alle 150.000 ketels vervangen moeten worden. 

De problemen ontstaan volgens het programma als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en smelt het aluminium eromheen.

Aanpassing

In 2009 is voor het eerst melding gemaakt van problemen. De fabrikant heeft toen verbeteringen doorgevoerd en ook zijn de handleidingen en communicatie met consumenten en monteurs aangepast.

Fabrikant Agpo Ferroli herkent zich niet in de problemen en stelt op zijn site dat het altijd volledig openheid van zaken heeft gegeven, ook aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. Het probleem zou alleen optreden bij zwaar vervuilde wisselaars. Die moeten eigenlijk elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren.

De Bewonersraad gaat bij haar verhuurders na of zij in het bezit zijn van deze ketels en wat de eventuele acties zullen zijn. 

Lees verder

De commerciele verhuurder

23-01-2019

Ook deze verhuurder moet zich samen met zijn huurders voorbereiden op de verduurzaming en vergroening van zijn woningbezit. Bovendien kan uw verhuurder overleg hierover met de gemeente Leeuwarden niet ontlopen. De gemeente bepaalt immers uiterlijk in 2021 per wijk welke CO2-neutrale energiebron uw huidige zal gaan vervangen.

Invloedrijke positie

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland. De Bewonersraad heeft bij bijna alle gemeenten in Friesland een officiële overlegpositie en met het merendeel van de corporaties in Friesland een officiële overlegovereenkomst. Waaronder Elkien en WoonFriesland in de gemeente Leeuwarden. Met deze omvang is De Bewonersraad een belangrijk beïnvloeder en mede-beslisser over onder meer de relatie tussen verduurzaming en betaalbaarheid.

De Bewonersraad wil zijn invloedrijke positie in het krachtenveld van verhuurders en gemeente vanaf 2019 graag aanbieden aan huurders, bewonerscommissies en huurdersverenigingen in de wereld van de commerciële verhuur. En heeft daartoe het voornemen om ook voor huurders van commerciële verhuurders een platform voor collectieve en individuele belangenbehartiging op te richten.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.

Lees verder

Huurderssteunpunt voor smalle beurs

19-12-2018

In één oogopslag zien van welke regelingen en voorzieningen je als huurder gebruik kan maken. Dat is het doel van een nieuw Fries huurderssteunpunt. Het steunpunt (www.frieshuurderssteunpunt.nl) wordt vandaag in gebruik genomen op het kantoor van De Bewonersraad in Leeuwarden.

Het is een initiatief van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland (OSHF). Zij hebben de handen ineengeslagen om huurders met een smalle beurs tegemoet te komen. ,,Wij hopen dat iedereen nu kan zien in welke gemeente de beste voorzieningen voor huurders met lage inkomens zijn. Daarmee kunnen ze druk uitoefenen op hun eigen gemeenteraad om regelingen te verbeteren. Zo willen we helpen bevorderen dat er wat meer uniformiteit komt in regelingen’’, zegt Frank van den Broek namens de overlegtafel Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland.

De site moet fungeren als een online setting waar de bezoeker snel inzicht krijgt in de mogelijkheden om woninglasten omlaag te krijgen. De OSHF hoopt hiermee een handreiking te doen aan huurders en gezinnen in Friesland die wel wat steun kunnen gebruiken.

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenplekken binnen handbereik

12-12-2018

Smallingerland moet nog voor de zomer nieuwe locaties voor woonwagenbewoners onder de loep nemen, en waar mogelijk al een paar standplaatsen aanleggen. Er is haast bij, als het aan de gemeenteraad ligt. Op plekken waar het realiseren van nieuwe standplaatsen vrij probleemloos kan gebeuren, zoals op het oude kamp bij Drachtstercompagnie, moet het college de  komende maanden al de handschoen oppakken.

Het oude plan, waarin het college eigenlijk alleen nog opties zag in de heringebruikname van het oude woonwagenpark bij  Drachtstercompagnie en uitbreiding van de locatie Wetterwille in Drachten, sneuvelde gisteravond. Via een amendement kwamen de coalitiepartijen met een nieuw voorstel. In de zoektocht naar geschikte locaties moet Smallingerland nu ook plekken onderzoeken met een bestemming voor wonen en werken, zoals bedrijventerrein A7 of – in Drachten zelf – een stuk braakliggende grond aan de Heideanjer. Het college komt voor de zomer met een voorstel, maar de eerste nieuwe standplaatsen zijn er dan waarschijnlijk al.

Bij Drachtstercompagnie ziet wethouder Eric ter Keurs ruimte voor maximaal acht plekken. Bij de Wetterwille is uitbreiding met drie woonwagens mogelijk. In het oude plan was ruimte voor maximaal twintig nieuwe standplaatsen, in het nieuwe voorstel is dat harde plafond geschrapt. De woonwagengemeenschap geeft zelf aan dat er behoefte is aan dertig nieuwe plekken.

De Drachtster politiek is eensgezind in de opvatting dat de woonwagenbewoners een plek krijgen tussen de andere bewoners, en niet tegen hun zin in de buitengebieden belanden. Dat vraagt volgens PvdAraadslid Dinie Mulder om een sterk en besluitvaardig college, doelend op omwonenden van eerder beoogde locaties die protesteerden tegen de komst van woonwagens. ,,Het kan niet zo zijn dat in onze gemeente de beter gesitueerden bepalen wie waar mag wonen.”

Het voorstel werd unaniem aangenomen, wat de woonwagenbewoners op de tribune met applaus beantwoordden. ,,Ik ben blij en opgelucht”, reageert hun woordvoerder Antonio Corpier. ,,Maar dat er na twintig jaar nu echt iets verandert kan ik nog niet echt bevatten.”

Lees verder

WOLVEGA | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

10-12-2018

Ook voor de gemeente Weststellingwerf zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Op de foto vlnr Frank van den Broek, algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad en directeur Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf heeft de afspraken eveneens ondertekend. 

Lees verder

DOKKUM | DDFK-gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging ondertekenen Woon-prestatieafspraken 2019

05-12-2018

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

In de prestatieafspraken voor 2019 staan concrete activiteiten benoemd op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid,  en de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De bestuurders zien het werken aan de woningmarkt als een gezamenlijke puzzel waarbij iedere partij een bijdrage levert. “Alleen als we allemaal een stukje aanleggen, is de puzzel compleet”, aldus wethouder Jaap Hijma.

 

Bewonersraad

Sinds de nieuwe Woningwet 2015 is De Bewonersraad nauw betrokken bij het maken van de afspraken. Algemeen directeur Frank van den Broek spreekt van een ‘unieke samenwerking’: “Wij krijgen van de DDFK-gemeenten en coöperaties veel ruimte om ons in te zetten voor de belangen van de huurders. De dialoog is gelijkwaardig. De gemeenten en corporaties hechten veel waarde aan onze inbreng. Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere Friese gemeenten", aldus van den Broek. 

 

Visie

In 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen over het (sociale) woningbouwbeleid voor de lange termijn vastgelegd. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Leeuwarden, woningbouw- en huurdersorganisaties

04-12-2018

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2019 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. Dit zijn afspraken waarin de partijen de bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid vastleggen. De samenwerking in 2019 richt zich op de betaalbaarheid van het wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, en de gezamenlijke zorg voor kwetsbare huishoudens. De corporaties hebben plannen om voor in totaal € 64 miljoen te investeren in 2019 in de gemeente Leeuwarden.

 

Betaalbaar wonen blijft voor de partijen de hoogste prioriteit. Elke partij draagt op zijn manier bij: de gemeente met energiecoaches en het armoedebeleid, de corporaties via gematigde huren en met hun forse investeringen in het verlagen van de energierekening en de huurdersorganisaties door voorlichting en ondersteuning.

 

Toegankelijkheid huurmarkt

De huurmarkt moet voldoende toegankelijk blijven voor woningzoekenden. De gemeente heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de sociale huur dat in samenwerking met bovenstaande partijen is verricht. De uitkomsten worden nog dit jaar verwacht. De gemeente vertaalt dit in 2019  in een nieuwe visie waarin onderwerpen als betaalbaar wonen, sloop/ nieuwbouw, wijkenaanpak, verduurzaming en de zorg voor kwetsbare doelgroepen aan de orde komen.

 

Fors investeren in onderhoud en kwaliteit van de huurwoningen

Het vernieuwen en verbeteren van de woningvoorraad door WoonFriesland en Elkien is een continu proces. Ook in 2019 investeren beide corporaties fors in onderhoud en kwaliteitsverbetering. Daarnaast gaan partijen op initiatief van de gemeente onderzoeken hoe de energietransitie naar een op termijn CO2 vrije woningvoorraad vorm te geven is. Alle partijen zijn actief in de wijken: via de wijkenaanpak bundelen partijen hun inzet in wijken zoals Oud Oost, Schepenbuurt en Heechterp-Schieringen.

 

Zorg voor huishoudens vraagt om intensieve samenwerking

De corporaties huisvesten veel kwetsbare doelgroepen: huishoudens met geldzorgen of die zorg of begeleiding nodig hebben. Een goede afstemming tussen partijen is nodig. Hiermee krijgen huishoudens de zorg die ze nodig hebben, maar wordt ook voorkomen dat het woon- en leefklimaat in wijken te veel onder druk komt te staan. We gaan in 2019 onder andere aan de slag met het verbeteren van de afstemming tussen de partijen en betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, de draagkracht en draaglast van wijken en wat nodig is om statushouders een goede start te geven.

 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002

Lees verder

Samenwerking WoonFriesland en Humanitas van start

22-11-2018

Vrijwillige en laagdrempelige hulp voor huurders

Vandaag is de samenwerking tussen het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en vrijwilligersorganisatie Humanitas bekrachtigd. Bert van Krieken, penningmeester districtsbestuur Humanitas Noord en Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland gaven het startsein door samen een animatie te starten. Met de samenwerking gaan beide organisaties een stap verder om huurders te helpen bij onder andere thuisadministratie, eenzaamheid en ondersteuning bij toenemende digitaliseringDe samenwerking is een initiatief van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

Soms kunnen huurders wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij lezen en schrijven, bij computerwerk, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Maar ook bij het op orde brengen en houden van hun thuisadministratie, of bij eenzaamheid of verlies. Humanitas is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers en die net als WoonFriesland in de hele provincie actief is.

 

Vrijwillig en laagdrempelig

Sigrid Hoekstra is blij met de samenwerking. “Er komt hiermee extra, laagdrempelige ondersteuning beschikbaar voor huurders die dat nodig hebben. Altijd op vrijwillige basis en zonder kosten”. Via de website maar ook bijvoorbeeld als wijkconsulenten en buurtbeheerders signalen krijgen, worden huurders actief geïnformeerd over de mogelijkheden die Humanitas biedt. Zij kunnen hiervan zonder tussenkomst van WoonFriesland gebruik maken. Van een terugkoppeling of verantwoording aan WoonFriesland is geen sprake.

 

Unieke samenwerking

Het is de eerste keer dat Humanitas en een woningcorporatie in Noord-Nederland zo intensief gaan samenwerken. Ook Bert van Krieken is enthousiast: “Beide partijen zijn actief in heel Friesland en dus kunnen we hier spreken over een logische en unieke combinatie. Door de samenwerking neemt het bereik van Humanitas aanzienlijk toe. Onze vrijwilligers kunnen nu hulp bieden aan huurders die eerder niet op de hoogte waren van onze mogelijkheden, maar weldegelijk behoefte hebben aan ondersteuning”.

 

Fotobijschrift:

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland en Bert van Krieken, penningmeester districtsbestuur Humanitas Noord activeren de animatie en bekrachtigen hiermee de samenwerking. Een initiatief van Frank van den Broek, directeur van De Bewonersraad (links op de foto).

 

Lees verder

Bewonersraadonderzoek naar mate van beschikbaarheid van (typen) sociale huurwoningen medio 2017-medio 2018

05-11-2018

De Bewonersraad heeft in de prestatieafspraken toegezegd onder zijn leden periodiek onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Leden zijn hier te verstaan als ‘actief woningzoekenden’. Hoe lang hebben zij moeten wachten voordat de benodigde woning werd toegewezen, en is de woning feitelijk ook naar wens van de bewoner?

De uitkomsten van dit voortschrijdende onderzoek geven ons inziens goed inzicht in de mate van beschikbaarheid van de sociale voorraad in het woningmarktgebied Fryslân.

Lees verder

Burgum | Burgum krijgt 28 nieuwe appartementen

01-11-2018

WoonFriesland gaat 28 nieuwe appartementen bouwen in Burgum. Ze vervangen verouderde appartementen die worden gesloopt. Het gaat om woningen aan de Kupersstrjitte in het centrum. Volgens de wooncorporatie zijn de woningen verouderd. De bewoners hebben een jaar de  tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning.

Lees verder

LEEUWARDEN | Duizenden gezinnen zijn te veel kwijt aan wonen en zorg

24-10-2018

De gemeente Leeuwarden schiet niet op met hulp aan mensen die hun inkomen zien verdampen aan woon- en zorgkosten.
Het PEL en de Bewonersraad dringen aan op een woonfonds.

Duizenden huishoudens in Leeuwarden geven meer dan 40 procent van hun inkomen uit aan woon- en zorgkosten. Dat is eigenlijk ondoenlijk, constateerde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) eerder al. Zulke gezinnen houden te weinig over voor eten, kleren, sparen en kindervoorzieningen. De gemeente Leeuwarden belooft al jaren er iets aan te doen. ,,Maar er is nog niets van terechtgekomen’’, constateert Johan Bakker van Platform Een- en twee Persoonshuishoudens Leeuwarden (PEL). Daarom komt hij nu zelf met een voorstel aan de politiek: ,,Richt een fonds op, waar de mensen een beroep op kunnen doen.’’

Jaarlijks is er zo’n 4 miljoen euro nodig om de betrokken huishoudens te helpen, schat hij in. ,,Dat hoeft de gemeente niet allemaal zelf te betalen, dat kun je samen met corporaties en andere organisaties doen.’’ 
,,En geef veel meer aandacht aan social return, probeer mensen uit de de bijstand een baan of opleiding te geven bij het energiezuinig maken van woningen’’, zegt directeur Frank van den Broek van de Bewonersraad, die opkomt voor de huurders van WoonFriesland. Met deze twee componenten zou de armoede van heel veel gezinnen verminderd kunnen worden, denken beiden.

Alarmerend
Wie 35 procent van zijn inkomen aanwonenen zorg kwijt is, heeft nog een redelijk leven, maar wie er meer aan moet uitgeven, zit te krap, aldus het Nibud. In 2014 begon toenmalig PAL/GroenLinks-wethouder Isabelle Diks hier aandacht aan te besteden in haar nieuwe woonbeleid. Zij streefde naar een zogeheten ‘woonzorgquote’ van maximaal 40 procent voor alle Leeuwarders. De gemeenteraad liet vervolgens een onderzoek doen onder ruim 5700 minimahuishoudens in Leeuwarden. Hierbij werden huur, servicekosten, gemeentelijke belastingen en heffingen, energielasten en de premie basisverzekering–minus zorgtoeslag – onder de loep genomen. De uitkomsten waren alarmerend.

Bijna de helft van de onderzochte huishoudens gaf meer dan 40 procent van de inkomsten uit aan wonen en zorg. Eénoudergezinnen kampen met de ergste problemen, omdat zij een relatief groot huis nodig hebben op basis van één inkomen. Belangenclubs denken overigens dat het probleem nog groter is dan in het onderzoek naar voren komt. Het merendeel van de armere gezinnen is namelijk niet ondervraagd.

Plan van aanpak?
Enkele politieke partijen benoemden de kwestie vorig jaar vaag inhun verkiezingsprogramma’s, de PvdA (grootste coalitiepartij) was heel duidelijk: ,,Er komt een Plan van Aanpak. Doel isomin 2022 iedereen binnen de zogenaamde woonzorgquote van 40 procent te krijgen.’’
Het dit jaar gepresenteerde collegeprogramma is vager, maar de belangenorganisaties werd wel beloofd dat er snel een werkgroep zou komen om oplossingen te bedenken. Tot nu toe kwam dit niet op gang. De gemeente zegt dat er volgende week alsnog een werkgroep start.

De huurtoeslag, die eigenlijk bedoeld was om mensen te behoeden voor hoge woonkosten, werkt onvoldoende, constateren Bakker en Van den Broek. Ondertussen blijven de huren en de energielasten stijgen en verliezen corporaties terrein. Den Haag wil namelijk dat particuliere verhuurders meer kansen krijgen. In Leeuwarden gebeurt dit op grote schaal, maar dit leidt niet tot lagere huren, constateert Bakker. Zij bouwen veel appartementen die nog net recht geven op huurtoeslag. Dit wil echter niet zeggen dat de huurhoogte redelijk is, vindt PEL.

 

Artikel n.a.v. interview door Erwin Boers / Leeuwarder Courant
 

 

Lees verder

DRACHTEN | Streep door woonwagens in Drachtster wijk Vrijburgh

24-10-2018

Er komen geen woonwagenstandplaatsen in de Drachtster nieuwbouwwijk Vrijburgh. Het oude kamp in Drachtstercompagnie is mogelijk een alternatief.

In een brief aan de gemeenteraad lichten burgemeester en wethouders van Smallingerland toe waarom een woonwagenlocatie in Vrijburgh uit beeld verdwijnt. Ze willen in de wijk, waar verzet was tegen de komst van de woonwagens, voorrang geven aan woningbouw en de realisatie van de campus ‘Samen Kansrijk’ voor speciaal onderwijs. Volgens het college heeft een spoedig begin van woningbouw in Vrijburgh prioriteit gekregen als gevolg van de toenemende krapte op de huizenmarkt. Daarnaast moet het nieuwe scholencomplex er in 2020 staan. Het is redelijkerwijs niet haalbaar vast te houden aan het gelijktijdig ontwikkelen van woningbouw, ‘Samen Kansrijk’ en de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen, aldus burgemeester en wethouders.

In Smallingerland wordt als sinds 2015 gesproken over uitbreiding van het aantal woonwagen-standplaatsen. Uit een enquête bleek destijds dat er behoefte was aan 33 extra plekken. Twee weken geleden vonden landelijke demonstraties plaats tegen het tekort aan standplaatsen. Reden voor een groep kampbewoners om het oude woonwagencomplex in Drachtstercompagnie te bezetten.
Mede op verzoek van deze tijdelijke bewoners stelt het college aan de gemeenteraad vooromte onderzoeken of het voormalig kamp opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Naast uitbreiding van de standplaatsen aan de Wetterwille en nieuwe plekken aan de Fennereed zou het terrein aan de Kromme Wyk in Drachtstercompagnie de derde uitbreidingslocatie kunnen worden. ,,Het steekt wel dat er in Vrijburgh om economische redenen wordt  gekozen voor huizen’’, zegt woordvoerder Antonio Corpier namens de groep die het complex in Drachtstercompagnie heeft bezet. Hij noemt dit terrein een mooi alternatief. Getergd: ,,De gemeenteraad moet wel snel een knoop doorhakken over de woonwagenlocaties. Het gaat allemaal erg langzaam. We hebben met de gemeente afgesproken dat we de actie niet uitbreiden. Maar als die ons probleem weer op de lange baan schuift, zorg ik dat er elke dag een caravan bij komt in Drachtstercompagnie.’’

Lees verder

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

19-10-2018

In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village op de campus van TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met verschillende energielabels.
Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om
betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen
te bedenken en te testen. Hiermee willen partijen een slimme versnelling geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen.

De Bewonersraad verleent steun aan het project Dreamhûs en opereert daarin als kritisch observator. Frank van den Broek, algemeen directeur: “voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen.”

De Bewonersraad brengt een expertisegroep van 5 nieuwsgierige huurders in die, samen met de tijdelijke bewoners van de proefwoningen, ervaringen met innovaties gaan opdoen. Een regiomanager van de huurdersvereniging fungeert daarbij ook als adviseur van de stuurgroep onder leiding van WoonFriesland.

Meer info op: dreamhus.nl 

Lees verder

Zo kan het ook! | Symposium De Bewonersraad

12-10-2018

Op 16 oktober zijn alle partijen in het veld uitgedaagd: gemeenten, provincie, corporaties, huurdersverenigingen, bouwers; wakker geschud door de sprekers Diederik Samsom (voorzitter klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’) en professor dr. Ruud Veltenaar, onder leiding van Marijke Roskam.

Doel was om een appel te doen op betrokken partijen om zich uit te gaan spreken over een gezamenlijke aanpak van de energietransitie in Friesland, met betaalbaarheid voor de sociale volkshuisvesting voorop.


Initiatiefnemer was De Bewonersraad.
De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden. De leden zijn huurders van corporatiewoningen.
In het kader van zijn 25-jarig bestaan daagde De Bewonersraad zijn stakeholders en relaties uit over bovenstaande. 
 

--------------------

 

Leeuwarden, 12 oktober 2018
 

Voor meer informatie:
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
Frank JHE van den Broek, tel. 058 – 216 5457 of 06 – 2222 5888

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners in protest

10-10-2018

Al enige jaren zijn de woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland in gesprek met de gemeente over de uitbreiding van een 20-tal staanplaatsen. De gemeente heeft dit nu weer op de lange baan geschoven. De bewoners gaan nu in protest en hebben het voormalig terrein in Drachtster Compagnie betrokken. 
De Bewonersraad steunt de belangen van deze huurders in hun overleg met de gemeente.

De gemeente heeft aangegeven over een paar weken met structurele oplossingen te zullen komen.

De LC berichtte er uitgebreid over.

 

Lees verder

Bewonersraad onderschrijft standpunt Woonbond: geen Sociaal Huurakkoord

24-09-2018

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken.

Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden.

 

Nu wel rem op huurverhoging bij verhuizing

In het huurakkoord dat in 2015 werd afgesloten, was afgesproken dat corporaties de huursom, alle huren van een corporatie bij elkaar, maximaal 1% boven inflatie mochten laten stijgen. Dat was inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen woning. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met  zo’n vijftig tot tweehonderd euro omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel.

 

Druk door Haags beleid

De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

 

Verlagen woonlasten

De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling. Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave.

 

Betaalbaarheid moet verbeteren

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.’

Lees verder

Oproep: help mee met betaalbaarheidsonderzoek!

17-09-2018

Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief is De Bewonersraad een 'betaalbaarheidsonderzoek' gestart. Vrijwilligers helpen mee, maar hulp is nog welkom! Want we gaan leden bezoeken in heel Friesland.

Oproep: zijn er onder de leden vrijwilligers die willen helpen?
- u gaat op huisbezoek in oktober, met behulp van een vragenlijst en vooraf instructies;
- info bij: Anneke Broersma of Elma van der Velden, regiomanagers van De Bewonersraad, tel.: 058 - 216 5457.

 

Lees verder

Burgum | Helft huurders keert niet terug na sloop in Burgum

14-09-2018

Ongeveer de helft van de huidige bewoners van zeventig te slopen huurwoningen van WoonFriesland in Burgum keert terug naar de
nieuwbouw die ervoor terug komt. De andere helft verhuist. Vijf van hen zoeken nog naar een woning.
De sloop wordt vanwege de verhuizing opgeknipt in twee delen. WoonFriesland wil in december de laatste huizen slopen. Die planning
wordt volgens woordvoerder Margret Hoekman gehaald. Er is geen sprake van vertraging, meldt ze.

De zeventig huizen zijn gebouwd in de jaren vijftig en staan aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel. Volgens de corporatie voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. Er komen76 energiezuinige en gasloze woningen voor terug, met nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invliegopeningen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna zeshonderd euro.
Nog 109 andere woningen in het dorp worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt.

Lees verder

“Ik heb nog nooit met De Bewonersraad gebeld, maar ik ben super blij dat dit zo opgelost is”

08-08-2018

Wat was er aan de hand? Het mysterie van de verdwenen coniferen.

Een huurder van WoonFriesland kwam 's avonds thuis en miste haar hele erfafscheiding met meters coniferen...

Na een speurtocht met vele telefoontjes kwam ze bij De Bewonersraad terecht voor hulp. Want niemand wist wie hiertoe opdracht had gegeven.

De Bewonersraad kwam voor haar in actie en wist te achterhalen dat WoonFriesland toch opdrachtgever was. Een gesprek heeft plaatsgevonden en gelukkig voor mevrouw heeft WoonFriesland aangeboden voor een nieuwe erfafscheiding te zullen zorgen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Huurders met hoge lasten nu helpen

16-07-2018

Huurders met lage inkomens en hoge lasten in Leeuwarden komen in de knel. De gemeenteraad wilde hier vorig jaar werk van maken. Vereniging PEL constateert dat er een jaar later nog geen plan ligt en doet een voorstel. PEL pleit voor een fonds waaruit huurders een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Zomer 2017 was een onderzoek klaar van Leeuwarden, de woningcorporaties en de huurderskoepels Nieuw Elan en de Bewonersraad over de vraag of de woonlasten plus zorgkosten e.d. voor huurders met lagere inkomens niet te hoog werden. In het onderzoeksrapport Woonzorgquote in Leeuwarden was de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge woonzorgquote (wze) heeft. Dat is de optelsom aan uitgaven huur, servicekosten, energie, gemeentelijke belastingen, basisverzekering zorg en waterschapslasten versus het netto inkomen plus huurtoeslag en zorgtoeslag.
In totaal hadden 2484 (43,5 procent) van de onderzochte 5706 huishoudens een wze die boven de 40 procent van het netto inkomen ligt.
Daarom nam de gemeenteraad op 10 juli 2017 een motie aan waarin stond dat er een ‘aanvalsplan’ moest komen met maatregelen. Dat plan kwam er niet. 

Daarom heeft PEL drie voorstellen voorgelegd aan de raad, die worden onderschreven door de Bewonersraad.
1. Voor corporatiehuurders die een hogere woonzorgquote hebben dan 40 procent worden de huren bevroren. We willen aansluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en kijken naar huurders die netto inkomsten hebben van maximaal 120 procent van het voor hen geldende bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan de bedragen die daarvoor gelden bij de bijstand. Dit kan, als de corporatie haar huursombenadering (gemiddelde huurstijging over al haar woningen) zo uitrekent dat bedoelde groep 0 procent huurverhoging krijgt en de overige huurders wél een bepaalde huurverhoging en dat het resultaat is, dat de corporatie haar geplande gemiddelde huurstijging qua totaalbedrag gewoon krijgt, zodat dit hen per saldo niets kost.
Deze huurders kunnen dit aanvragen bij een huur van minimaal 417,34 euro per maand en maximaal 710,68 euro per maand. Bij de huurtoeslag is dit het gebied tussen de kwaliteitskortingsgrens en de maximale huur voor een ‘sociale’ huurwoning. Voor huurders met een erg hoge woonzorgquote zagen wij graag dat op indicatie van een derde (bijv. schuldhulpverlening) urgentie mogelijk is voor verhuizing naar een goedkopere woning. De corporaties moeten ook afzien van huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen.

2. De gemeente stelt een EBZ-fonds (energie/belastingen/zorgkosten) in voor huurders die meer (vaste) kosten hebben dan 40 procent
woonzorgquote. Is niet bedoeld voor de kale huur, maar een financiële (EBZ) tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks aan te vragen
forfaitaire onkostenvergoeding via een schenking. Dit fonds betaalt ook geld aan huurders die particulier huren. Zij kunnen ook meer dan 40 procent kwijt zijn qua woonlastenquote. De huurhoogte mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huur.
Hoe komt dit fonds aan geld? De gemeentelijke belastingen bestaan met name uit inkomsten OZB, rioolrecht en precariorechten. Die gelden zijn vrij besteedbaar. Jaarlijks stelt de raad vast, dat een percentage hiervan wordt geoormerkt voor het EBZ-fonds. Daarnaast nemen particuliere fondsen deel aan het EBZfonds, zoals fondsen voor armoedebestrijding. Ook netwerkbeheerder Liander en Wetterskip Fryslân nemen deel aan het fonds, evenals energieproviders als Essent en NUON en zorgverzekeraars met veel klanten in Leeuwarden, zoals De Friesland.
PEL is voor een vast bedrag per huishouden, dat de vastgestelde woonzorgquote terugbrengt tot 40 procent.

3. De veroorzakers van de hoge woonzorgquote wordt gevraagd om voor in elk geval een aantal van deze mensen betaald werk te scheppen. Gelet de komende energietransitie denken we vooral aan de netwerkbeheerder, energieproviders met veel klanten in Leeuwarden en daarnaast aan de installatiebranche. Tevens zou er ook bekeken moeten worden of ook bij de woningcorporaties en
enige zorgproviders en bij Wetterskip Fryslân extra betaalde banen geschapen kunnen worden.
 

 

Lees verder

Betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?

10-07-2018

Leden van De Bewonersraad ontvingen de Nieuwsbrief met het thema: betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?
Met name bedoeld voor die leden, die door de specifieke aanpassing van hun individuele woning en de huurverhoging in betaalbaarheidsproblemen lijken te komen. De Bewonersraad wil inzicht krijgen in de omvang van de problematiek en inventariseert nu onder de leden wie in betalingsproblemen dreigt te komen door een overschrijding van huur- of woonquote.

Op de achterkant van de Nieuwsbrief staat een schema dat de leden in kunnen vullen. Daarmee wordt meteen inzichtelijk of men in de categorie valt.

De Bewonersraad zet zich actief in voor betaalbaarheid! Doel is om met de verhuurder voor deze leden tot een goede maatwerkoplossing te komen.

Lees verder

En ook een pluim voor Wonen Noordwest!

11-06-2018

Op 8 juni ontving De Bewonersraad het bericht van Wonen Noordwest Friesland dat ook zij geen administratiekosten meer in rekening zullen brengen bij een nieuw huurcontract. Onze complimenten!

In april deed De Bewonersraad daartoe een oproep aan de corporaties in Friesland. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad en een recente uitspraak van een kantonrechter over de redelijkheid van deze administratiekosten.

Eerder gaven WoonFriesland en Thús Wonen aan geen kosten meer in rekening te zullen brengen. 

Lees verder

Nog huurtoeslag aanvragen vorig jaar

10-06-2018

Heeft u in 2017 géén huurtoeslag gekregen en had u daar gezien uw jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op? 

Vraag dan vóór 1 september alsnog toeslag aan. Na 1 september is het niet meer mogelijk om toeslag aan te vragen over 2017.

Lees verder

Ook pluim voor Thús Wonen!

05-06-2018

Gisteren ontving De Bewonersraad het verheugende bericht dat Thús Wonen vanaf 1 juli 2018 geen administratiekosten meer in rekening brengt bij nieuwe verhuringen. We willen Thús Wonen met dit besluit van harte complimenteren!

Thús Wonen brengt op dit moment € 25,- administratiekosten in rekening bij het afsluiten van een huurovereenkomst.
 

Oproep Bewonersraad
De Bewonersraad onderzocht eind 2017 de hoogte en de samenstelling van de administratiekosten, die de zes corporaties in rekening brengen bij de huurders bij het sluiten van een huurovereenkomst.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is een brede discussie op gang gekomen over welke kosten dan nog wel/niet meer in rekening gebracht kunnen worden, en wanneer een tegenprestatie dan wel/niet als verwaarloosbaar mag gelden.
Vervolgens brachten diverse corporaties hun nieuwe huurders niet langer administratiekosten in rekening brengen. De Bewonersraad legde bij de corporaties de vraag neer hier ook actie in te nemen. 

WoonFriesland was de eerste die daarop reageerde met de actie om per 1 juli a.s. geen administratiekosten meer in rekening te brengen. Thús Wonen heeft dit besluit nu dus ook genomen. Waarvoor, zoals gezegd, de complimenten.

 

Lees verder

Pluim voor WoonFriesland!

09-05-2018

De Bewonersraad onderzocht eind 2017 de hoogte en de samenstelling van de administratiekosten, die de zes corporaties in rekening brengen bij de huurders bij het sluiten van een huurovereenkomst.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is een brede discussie op gang gekomen over welke kosten dan nog wel/niet meer in rekening gebracht kunnen worden, en wanneer een tegenprestatie dan wel/niet als verwaarloosbaar mag gelden.

Inmiddels bemerken wij dat op landelijk niveau diverse corporaties hun nieuwe huurders niet langer administratiekosten in rekening brengen! Een goede ontwikkeling. De Bewonersraad legde bij de corporaties de vraag neer hier ook actie in te nemen. 

Op 8 mei ontvingen we een brief van WoonFriesland met de verheugende mededeling dat men besloten heeft om de administratiekosten bij nieuwe verhuringen te verlagen naar € 0,-. Deze verlaging voeren zij in per 1 juli a.s.

We willen WoonFriesland met deze actie van harte complimenteren! De eerste corporatie die hiertoe overgaat. We hopen dat dit voorbeeld doet volgen! De vraag ligt inmiddels ook voor bij de andere corporaties.

Lees verder

Klopt uw huurverhoging?

08-05-2018

Op 1 juli is het weer zover: dan gaat uw nieuwe huurprijs in voor het komende jaar.
Elk jaar ontvangen huurders voor 1 mei een brief van hun corporatie met het voorstel tot huurprijsaanpassing. (NB: de huurders van Wst. Weststellingwerf krijgen dat jaarlijks per 1 januari).

Heeft u gecontroleerd of de huurverhoging klopt?
Wanneer u het niet eens bent met het ontvangen voorstel, kunt u voor 1 juli a.s. bezwaar indienen. Komt u er zelf niet helemaal uit of heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw verhuurder of met de Hulpdienst van De Bewonersraad (tel. 058 – 216 5457).

Zelf checken
Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl). U heeft daarbij de oude en nieuwe huurprijs nodig en het puntenaantal van uw woning.

 


Regels overheid
De regering heeft beslist dat met ingang van 1 juli 2018 de huur maximaal 3,9% tot 5,4% mag stijgen. Het percentage hangt af van het inkomen:

 • Bij een inkomen tot € 41.056,-: mag de stijging maximaal 3,9% zijn;
 • Bij een inkomen hoger dan € 41.056,- (huishoudinkomen over 2016): mag de stijging maximaal 5,4% zijn.

Deze 5,4% geldt wanneer:

 • u  geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
 • u  én uw huishouden uit maximaal 3 personen bestaat.


Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging tussen de 3,9% en 5,4% moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen.


Voor kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats:
mag de huur vanaf 1 juli 2018 maximaal 2,9% stijgen.
Hoeveel het inkomen van uw huishouden is, maakt hierbij niet uit.Sommige woningen krijgen een huurverlaging of geen huurverhoging
Het gaat hier om die woningen die anders door huurverhoging door de ‘aftoppingsgrens’ heen dreigen te schieten. Dit is de vastgestelde huurprijs door de overheid waarboven het restant van de huur niet meer voor huurtoeslag in aanmerking komt. Of de woningen hebben een huurprijs boven het bedrag wat de corporatie maximaal voor de woning wil ontvangen (de streefhuur).

Daarnaast zijn woningen in herstructureringssituaties vrijgesteld van huurverhoging (voor zover in het traject volgens het protocol herstructurering).

Tenslotte is geen huurverhoging gevraagd voor een beperkt aantal woningen waarvan, gelet op verhuurbaarheid, de huur al te hoog was.
 

Geen van de corporaties heeft de maximale huurverhoging benut. Dit is mede resultaat van het vele jaren lang door De Bewonersraad hameren op de betaalbaarheid.

Overzicht huuraanpassingen per corporatie

WoonFriesland:
 

actuele huur < streefhuur  1,4% + maximaal 1,5 %.

actuele huur = streefhuur  1,4%.

actuele huur > streefhuur   0%.

 

Thús Wonen:

vanaf € 50,- hoger boven streefhuur: 0%.

tussen € 50,- boven en € 10,- beneden streefhuur: 1,4%.

vanaf € 10,- beneden streefhuur en lager: 3,9%.

 

Elkien:

t/m      € 41.056,- : 1%, tot een maximum van 75% van de markthuur.
boven € 41.056,- : 5%.

 

ACCOLADE

actuele huur > streefhuur  0%

actuele huur = streefhuur  1,4%

actuele huur < streefhuur 3,0%

 

Woningstichting Weststellingwerf:

heeft op 1 januari 2018 al de huurverhoging doorgevoerd: 1,2 %.

 

Wonen Noordwest Friesland:

Boven streefhuur = verlagen naar streefhuur

Op de streefhuur = 1,4%

Net onder de streefhuur = 1,4% tot 3,9%

Onder de streefhuur = 3,9%

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt maximaal toegepast tot de streefhuur van de woning is bereikt.

Het aantal huurders dat in aanmerking zal komen voor inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% was nog niet precies aan te geven.

Lees verder

Afspraken sociaal wonen in Súdwest

20-04-2018

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘raamovereenkomst sociaal wonen’. Daarin wordt vastgelegd dat de partijen ieder jaar met elkaar prestatieafspraken maken.

Het is voor het eerst dat zij uitspreken welke doelen zij samen nastreven. Daarbij wordt gekeken naar betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Lees verder

Heeft u een goed idee? Oproep leefbaarheidsproject

15-03-2018

Heeft u een goed idee om samen met uw buren het wonen in uw complex of straat leuker te maken? De Bewonersraad wil u graag helpen om uw project te realiseren. Wij kunnen u helpen met het schrijven van uitnodigingen, contact te leggen met gemeenten en corporaties, uitzoeken waar u budgetten kunt krijgen om uw project te realiseren, enzovoort. 

Voorbeelden van projecten zijn het opzetten van een ruil-/weggeefkast in een flat, het opzetten van een uitleenpunt voor tuingereedschap, het organiseren van een multicultureel wijkdiner. Kortom, het kan gaan om een actie waarbij u elkaar eenmalig ontmoet, of om een actie met een langdurig karakter.

Schroom niet en bel gerust (tel. 058 – 216 5457) en vraag naar regiomanager Elma van der Velden, om samen te zoeken naar oplossingen om uw idee te realiseren!


‘Leefbaarheid’ is een onderwerp dat regelmatig op de agenda staat van corporaties en gemeenten. Het is een beetje een ‘containerbegrip’, iedereen heeft zijn eigen invulling van het woord leefbaarheid. De Bewonersraad wil heel praktisch en dichtbij de leden aan de slag met leefbaarheid.

Lees verder

Friese huurdersorganisaties reageren op bericht Woonbond

01-03-2018

'Woningcorporaties maken forse winsten op verhuur'. Dat zegt de Woonbond. Gemiddeld zouden corporaties een winst van 23 procent in de afgelopen jaren maken. Per jaar gaat het om 1.500 euro per huurwoning. De gemiddelde maandelijkse huurprijs ligt op zo'n 535 euro.” De Woonbond pleit daarom voor 10 procent huurverlaging.

Reactie van De Bewonersraad
“In Friesland liggen de cijfers anders”, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad. “De Woonbond ziet vooral toe op de belangen van huurders in midden en west-Nederland, waar corporatiehuur vele malen duurder is dan in Friesland. We kennen wel corporaties in Friesland die over een groot investeringsvermogen beschikken. Wij vinden als Bewonersraad dat dergelijk vermogen besteed moet worden aan het energetisch verbeteren van huurwoningen om deze aan te passen aan de energie-eisen van deze tijd. Friesland kent een relatief groot aantal woningen met een slecht energielabel van F of G. De opgave van bijna alle Friese corporaties zit vooral op het binnen een klein aantal jaren verbeteren van de labels naar C of B en vervolgens door te stomen naar A en alles daarboven. Als een woning zuiniger is met energie, komt dat de huurder ten goede. Onze stelling is dat de huurprijs nu plus de energiekosten van nu samen nooit meer mogen vormen dan de woninglasten, als de woning energetisch is aangepast.”

10% huurverlaging lost kwaliteit Friese huurwoningen niet op
De Woonbond roept om een 10% huurverlaging. Frank van den Broek: “Als dat in Friesland zou plaatsvinden, wat niet nodig is omdat de gemiddelde huurprijs in Friesland aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland, zou de kwaliteit van de woningen niet verbeteren. Voor de Friese huurders gaat het veel meer om die kwalitatieve verbeteringen dan een 10% verlaging en vervolgens blijven zitten met dezelfde lage kwalitatief woningen.”

Meer inzet corporaties op investeren
“Wij vinden wel dat sommige corporaties harder kunnen investeren dan ze doen. Er is op zichzelf een enorm financieel vermogen beschikbaar om te gebruiken voor die energetische verbeteringen. Maar dat zien wij lang niet altijd even maximaal of even snel gebruikt.”


Andere reacties vanuit Friesland

WoonFriesland laat in een reactie weten dat men de eenzijdige berichtgeving van de Woonbond betreurt. De Woonbond spreekt van een waardestijging van het vastgoed en grote winsten. “De waardestijging van ons vastgoed is echter een ‘papieren’ waardestijging. Dat geld zit ‘in stenen’ en kunnen we niet gebruiken voor investeringen. Het overige resultaat investeren wij direct in het comfortabeler en energiezuiniger en duurzamer maken van onze woningen”, aldus directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.

Lees verder

DRACHTEN | Meer woonwagens!

28-02-2018

Na twee jaar onderzoek is er groen licht: Drachten krijgt meer woonwagenstandplaatsen. De gemeente lijkt wil te tonen. "Wij zullen de vinger
aan de pols blijven houden om te kijken wat er na de verkiezingen met dit dossier gaat gebeuren. We juichen pas als de nieuwe woonwagenstandplaatsen er zijn’’, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

 

Lees verder

Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners 

12-02-2018

Het Friesch Dagblad kopt: Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners.

Lees verder

DRACHTEN | College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

10-02-2018

College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

Al sinds 2015 proberen woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland om in overleg met hun gemeente en corporatie WoonFriesland te komen tot een aantal extra staanplaatsen. Nu na 3(!) jaren is het college er ‘op papier’ aan toe hiervoor vijf mogelijke locaties aan te wijzen. Of het college daadwerkelijk een besluit zal nemen, is volstrekt onzeker. Het vraagstuk bestaat uit verschillende onderdelen, waarover ook na 3 jaren nog geen begin van besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het college heeft nog een paar weken om de toezegging aan de raad van haar wethouder te helpen realiseren. Erg waarschijnlijk is dat niet.  

Algemeen directeur Frank van den Broek licht het toe in een radiointerview met Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-10-febrewaris-2018-1200 (vanaf 10.55 - 15.45).


Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland ondersteunt in dit vraagstuk de woonwagenbewoners en maakt zich kwaad over de stroperigheid van beraadslaging en besluitvorming. Algemeen directeur Frank van den Broek: “Er is nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel in de al jaren durende kwestie, terwijl het aantal benodigde plaatsen op basis van verkenningen voor alle partijen duidelijk is. College en wethouder lijken achter de schermen maar niet tot overeenstemming te kunnen komen. Er is daarnaast langdurig gepingpongd tussen wethouder en corporatie, waardoor de woonwagenbewoners direct in hun belangen zijn geschaad. Uiteraard spelen er tegenstrijdige belangen en zijn er financiële kaders. Maar als een lid van het  college de gemeenteraad toezegt dat nog in deze zittingstermijn een oplossing wordt geboden voor het tekort aan voldoende en voldoende geschikte staanplaatsen voor woonwagens, mag je toch verwachten dat het college woord houdt! De gemeenteraadsverkiezingen in maart komen nu ras dichterbij. De vraag dringt zich op wat nu eigenlijk de (politieke) waarde van deze toezegging gaat worden? De Bewonersraad roept het college op zich aan zijn woord te houden. De Bewonersraad begrijpt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het geheel niet waarom het college een politiek risico wil lopen met een uiteindelijk loos blijkende belofte. Tenzij dit een middel is om haar wethouder en zijn partij ten tijde van de verkiezingen schade te berokkenen.

Verwachtingen / oproep aan het College
De Bewonersraad verwacht van het college om na 3 jaren simpelweg een paar locaties voor deze staanplaatsen publiek te maken, daarvoor draagvlak te bevorderen in de lokale samenleving, de hoogte van de kavelprijs voor de corporatie te koppelen aan de betaalbaarheid van wonen voor mensen met een smalle beurs en te voorzien in een paar huurwagens voor hen die niet in een eigen wagen kunnen voorzien. En dat alles voor 21 maart 2018!” 


De Bewonersraad Friesland is gevestigd te Leeuwarden en vertegenwoordigt ruim 30.000 huurders, verdeeld over bijna alle gemeenten in Friesland.

 

PERSBERICHT
Leeuwarden, 9 februari 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie:

Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad, tel. 06 – 2222 5888

Lees verder

Nefit Topketels in Friesland oké?

22-01-2018

De storm rondom niet deugdelijke Nefit-Topketels lijkt voor leden van De Bewonersraad een storm in een glas water.
De Bewonersraad heeft naar aanleiding van eerdere berichtgeving ("koolmonoxidebommen") meteen de corporaties om een toelichting en waar nodig actie verzocht. Alleen van Accolade wordt nog nader antwoord verwacht.


Update van de Friese corporaties

 • Woningstichting Weststellingwerf, Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen hebben geen problemen: de ketels komen hier niet voor.
 • Elkien heeft één ketel en deze is direct dezelfde dag nog extra gecheckt.
 • WoonFriesland heeft enkele van deze ketels, maar de niet veilige onderdelen zijn vorig jaar februari al vervangen na een bericht van Nefit zelf.
 •  
 • Accolade heeft nog geen aanvulling gedaan op het bericht dat er ongeveer 500 ketels zijn die mogelijk gevaarlijk zouden kunnen zijn (niet zeker of ze dat zijn).

 

Lees verder

Alarm om cv-ketels: kans op brand en vergiftiging

10-01-2018

Nefit Topline-ketels uit 2006 tot 2009 zouden jaarlijks voor tientallen branden en meerdere dodelijke slachtoffers zorgen. Dat zeggen twee onafhankelijke onderzoekers, in opdracht van RTL Nieuws na aanhoudende klachten (bron: LC). Van de in genoemde jaren geproduceerde Topline-ketel zijn in Nederland ruim 128.000 geïnstalleerd. 
De onderzoekers adviseren de ‘koolstofmonoxide-bom’ zo spoedig mogelijk te vervangen. Als dat niet lukt, zouden de toestellen moeten worden geïnspecteerd om het gevaar te verminderen.

De Bewonersraad heeft dit alarmerende bericht aan alle gelieerde corporaties doorgestuurd met de vraag of dergelijke Nefit Topline ketels in gebruik zijn en zo ja, hier dan met spoed tot een oplossing te komen. 
 

Lees verder

BURGUM | Sociale huurwoningen beter en duurzamer

12-12-2017

Er moet aandacht zijn voor het verbeteren en verduurzamen van woningen in Tytsjerksteradiel en dit mag niet ten koste gaan van de huurprijs. Dit staat in prestatieafspraken voor 2018 die woningcorporatie WoonFriesland, De Bewonersraad Friesland en Tytsjerksteradiel maandag ondertekenen. De gemeente vindt het van groot belang dat er in de dorpen voldoende aanbod is. Wethouder Geerling Schippers is daarom verheugd dat de voorraad sociale huurwoningen op peil gehouden wordt.

Lees verder

HEERENVEEN | Nieuwe afspraken gemaakt over huurwoningen

07-12-2017

Ieder jaar gaan de gemeente Heerenveen, woningcorporaties WoonFriesland, Accolade en Elkien, Huurderbelangenvereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland met elkaar om tafel om te praten over volkshuisvesting in de gemeente. Ze bekijken dan hoe de huisvesting zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van bewoners van huurwoningen. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Ook dit jaar zijn die afspraken er gekomen door een goede samenwerking tussen alle partijen.

Wethouder Siebren Siebenga is er blij mee dat alle partijen elkaar weten te vinden: “Het gaat bij wonen niet alleen om de stenen, maar vooral ook om de mensen en de beleving.” De gemeente vindt het belangrijk dat mensen prettig en veilig kunnen wonen in haar dorpen en wijken. Daarnaast moeten de financiën worden verdeeld over veel woningen. “Dit vraagt erom dat alle partijen gericht investeren, waarbij de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet onder druk mag komen te staan. Dat is een flinke opgave. Ook hebben partijen hoge ambities om de huizen zo duurzaam mogelijk te maken. Met elkaar afspraken maken zorgt ervoor dat alle partijen elkaar hierin weten te vinden.”

Inzet namens de huurders
De Bewonersraad zet vooral in op betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Duurzaamheid is zeker een goed punt van aandacht, maar huizen moeten betaalbaar blijven voor de doelgroep van sociale huurders.
 

Prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt als gevolg van de herziene woningwet in 2015. Hierin komen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen welzijn en zorg, en leefbaarheid aan de orde.

 

Lees verder

DRACHTEN | Prestatieafspraken 2018 sociale huurvoorraad

29-11-2017

Prestatieafspraken 2018 sociale huurvoorraad

Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken met elkaar gemaakt voor 2018. Hierin spreekt men af welke bijdrage elke partij levert aan de sociale huurvoorraad. In Smallingerland staan ongeveer 8.000 sociale huurwoningen. De vier partijen zetten zich in voor een sociale huurvoorraad die past bij de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen.

Betaalbaarheid van de sociale huursector staat voorop. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het huurprijsbeleid van de woningcorporaties. Ook is afgesproken hoeveel geld de corporaties inzetten om bestaande huurwoningen te verbeteren in kwaliteit en energielabel. Andere afspraken gaan onder meer over het vergroten van kansen voor starters op de huurmarkt. Ook wordt gekeken hoe ouderen zo lang mogelijk plezierig kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Verder zijn de huisvesting van statushouders, realisatie van extra woonwagenstandplaatsen en verhuur van aangepaste woningen opgenomen in de prestatieafspraken. Tot slot is de bijdrage van partijen aan een schoon, heel en veilig woonomgeving vastgelegd.

Lees verder

Prestatieafspraken 2018 gemeente Leeuwarden

29-11-2017

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2018 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. De samenwerking in 2018 richt zich op de betaalbaarheid van wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad en een goede integratie van wonen en zorg. De corporaties hebben plannen om voor € 90 miljoen te investeren in 2018.

Betaalbaarheid
Het thema betaalbaarheid blijft hoge prioriteit houden. Partijen gaan in 2018 verder aan de slag met concrete maatregelen om de woonlasten in brede zin voor de doelgroep te verlagen. Een groot aantal producten en projecten dat gericht is op betaalbaarheid worden gebundeld en waar nodig worden nieuwe maatregelen ontwikkeld.

Opgave vanuit de visie op betaalbaarheid

De corporaties zetten zich in voor een gematigde ontwikkeling van huurlasten en zetten zich in voor energiebesparende maatregelen, de gemeente voor lage lokale lasten, bijzondere bijstand en werkgelegenheidsbevordering en de huurdersorganisaties voor budgetvoorlichting aan huurders en signalering van knelsituaties. We streven naar een woonzorgquote die idealiter niet boven de 40% uitkomt. We reserveren de goedkopere woningen tot € 414,02 bij voorkeur voor jongeren tot 23 jaar en andere huurders die het echt nodig hebben en aangewezen zijn op dit segment.

Beschikbaarheid
Het is belangrijk dat de woningvoorraad van de corporaties voldoende toegankelijk is. De corporaties gaan transformeren en nieuw bouwen, maar deze nieuwbouw is er in belangrijke mate op gericht om de woningvoorraad te vernieuwen.

Opgave vanuit de visie op beschikbaarheid

Doel is om voldoende en tijdig sociale woningen beschikbaar te krijgen voor de verschillende doelgroepen. Doorstroming is hiervoor een belangrijk middel. Voor urgenten stellen we extra eisen aan de slaagkans. Daar waar corporaties in dorpen woningen afstoten, faciliteren we eventuele overnames door lokale (burger)initiatieven boven uitponding aan particulieren. Het merendeel van de woningen houden de corporaties onder de eerste aftoppingsgrens

Kwaliteit van woningen
De corporaties blijven fors investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook in 2018 wordt een groot aantal woningen in de gemeente Leeuwarden opgeknapt en worden energielabels verbeterd. Hiermee wordt bijgedragen aan betaalbare huurwoningen door lagere energiekosten en tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

Opgave vanuit de visie op kwaliteit

Om te kunnen sturen op een goede woningkwaliteit en kwaliteit van de woonomgeving wordt het gewenste kwaliteit gezamenlijk in beeld gebracht. Dit leidt tot een overzicht van de te nemen maatregelen naar kwaliteit en energieprestatie per complex. Daartoe maken we onder andere een business case over het verduurzamen corporatiewoningen. We geven inwoners de eerste verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en haken aan bij hun initiatieven hiervoor. We zetten ons in om de urgente doelgroepen voldoende en passende plekken te bieden in bestaande wijken en dorpen. De groei van het aantal zorgbehoevende ouderen betekent dat partijen zich gaan inzetten om ervoor te zorgen dat deze groepen zo lang mogelijk op goede wijze in hun eigen woning kunnen blijven wonen of op tijd naar een passende woning verhuizen.

Sociaal domein
Het aantal huurders dat zorg ontvangt groeit, omdat ouderen langer zelfstandig wonen en personen met een psychische aandoening vaker buiten een instelling wonen. Deze ontwikkeling vraagt nauwe samenwerking tussen gemeente, corporaties en zorgaanbieders, om ervoor te zorgen dat deze zelfstandig wonende huishoudens de goede zorg wordt aangeboden. Bijzondere aandacht is er voor personen met verward gedrag en voor sociale veiligheid. Daarom wordt in 2018 fors ingezet op het verbinden van het sociale en fysieke domein.

 

Lees verder

DOKKUM / BROEKSTERWOUDE sloop-/nieuwbouwplannen

22-11-2017

In november 2017 zijn tijdens een eerste informatiebijeenkomst de huurders van 47 woningen in de Hoedemakerspolder (deelgebied 4a) te Dokkum en huurders van 18 woningen aan de DS. Feithsmastraat te Broeksterwoude op de hoogte gebracht van de sloop-nieuwbouwplannen. Naast informatie werd uiteraard ook om een eerste reactie gevraagd.

In januari 2018 gaat Thús Wonen opnieuw om tafel met de huurders om de reacties te bespreken en eventuele voorstellen voor nieuwbouw voor te leggen.

Lees verder

KOLLUMERZWAAG | sloop-/nieuwbouw huurwoingen

22-11-2017

De huurders van de 31 woningen aan de P. Postmastrjitte e.o. hebben zich uitgesproken over de sloop van de woningen. Maar liefst 100% stemde in met het plan. Het sociaal pakket is inmiddels van kracht. Huurders die willen terugkeren naar de nieuwbouw worden betrokken bij de definitieve plannen van de nieuwbouw.

Lees verder

HARKEMA | Sloop huurwoningen Tiesingaplein

22-11-2017

De twaalf kleine woningen van het Tiesingaplein worden momenteel nog bewoond door 3 huurders. Ondanks dat ze vaak zijn aangeboden, is er geen belangstelling voor deze woningen.

Met de huurders wordt gesproken over sloop.

Lees verder

FRANEKER | Huurdersverenigingen hameren op betaalbaar houden woningen

02-11-2017

Voorafgaand aan de verkiezingen van de nieuwe gemeente Waadhoeke hebben de Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad 1 november jl. hun verkiezingsmanifest gepresenteerd aan de diverse partijen van de gemeente Franekeradeel. Ook Accolade was aanwezig. De inzet van het manifest is om de politici te overtuigen van het belang van voldoende betaalbare huurwoningen en om de huren in de hand te houden. Omtrent het onderwerp riep directeur Frank van den Broek van de Bewonersraad corporaties en de gemeente op om samen met hen en de Huurdersvereniging de handen ineen te slaan.

,,Wij vinden namelijk dat het afgelopen moet zijn met het feit dat huren sneller stijgen dan de inflatie. Huren moeten in onze ogen rond de 535 euro blijven. Nu liggen de huren bij nieuwbouw of verbouw rond de 600 euro. Daarmee kom je boven het woonzorgquota, dat maximaal veertig procent van het netto huisinkomen mag zijn”, aldus de directeur van de Bewonersraad, die 30.000 van de 80.000 huurders in Friesland vertegenwoordigd die niet bij een plaatselijke verhuurvereniging zijn aangesloten.

Van den Broek: ,,Het zou bovendien mooi zijn als de gemeente Waadhoeke straks via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten druk zou uitoefenen op het ministerie om geld te investeren in duurzaamheid en om verkrotting tegen te gaan. Dus, om te kiezen voor leefbaarheid.”

Variatie

Ook de variatie in huurwoningen kwam aan bod. Om gettovorming en zogenaamde monoculturen tegen te gaan, pleitte Van den Broek ervoor om de variatie in wijken in stand te houden en ook daarbij rekening te houden met het huurbedrag van 535 euro.

,,De gemeente moet in onze ogen de komende jaren nagaan wat voor hen een sociaal-typische wijk is en hoe daar op te sturen om gemengde wijken te houden. De inbreng moet worden vastgelegd in prestatieafspraken. Maar dan wel anders dan nu. Nu is het vooral een uitgeschreven verhaal van corporaties in plaats van een uitgesproken mening van gemeenten.”

 

Onderzoek

Marinus Duyzer, voorzitter van de Huurdersvereniging Franeker die 745 huurders vertegenwoordigt, kondigde aan dat er medio november een betaalbaarheidsonderzoek start. Dat vond drie jaar geleden ook plaats. Daarbij wordt gekeken naar het inkomensplaatje van de huurders.

,,Wij willen onderzoeken of het inkomensbeeld onder onze huurders anders is dan het algemene beeld dat het Nibud schetst in haar cijfers. Wij zijn als huurdersvereniging opgezadeld met die cijfers. Instanties rekenen ons daar op af. De feiten liggen hier in onze ogen echter anders. Vandaar het onderzoek. De uitkomsten leggen we neer bij de gemeente. Die worden vervolgens meegenomen in de prestatieafspraken.”

 

 

Lees verder

Regeerakkoord: punten voor huurders

10-10-2017

Hieronder een aantal highlights uit het Regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden dinsdagmiddag onder het motto 'vertrouwen in de toekomst' hun regeerakkoord. De Bewonersraad gaat in de komende Nieuwsbrief voor de leden nader in op onderwerpen die huurders aangaan.
 

Volgens premier Mark Rutte gaan alle inkomensgroepen erop vooruit. Werkenden krijgen onder andere een hoger netto salaris. Ook komt er geld voor ouderenzorg, kinderen en veilige en leefbare buurten.

Aantal uitgelichte punten:

Koopkracht

 • Het lage BTW van 6% wordt verhoogd naar 9 procent. Daardoor worden bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen, roken, de kapper e.d. duurder.

Toeslagen

 • Voor het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag wordt in totaal 1 miljard euro extra uitgetrokken.
 • Ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, krijgen een hoger belastingvoordeel via de ouderenkorting.

Onderwijs

 • Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan. Maar het collegegeld voor eerstejaars studenten (HBO/WO) wordt gehalveerd naar duizend euro, met ingang van collegejaar 2018/2019.

Arbeidsmarkt

 • Werkgevers hoeven mensen pas na drie jaar werken op tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Nu is dat na twee jaar.
 • Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om hun werknemers een vast contract aan te bieden

Zorg

 • Het eigen risico voor de zorg blijft tot 2021 op € 385,- (en gaat dus niet naar € 400,- zoals het kabinet Rutte II wilde). Dit werd op de dag na Prinsjesdag al bekendgemaakt. 

Wonen

 • Huurders krijgen minder huurtoeslag omdat deze niet meer wordt gekoppeld aan de koopkrachtontwikkeling, maar aan de huurprijsontwikkeling.
 • Het nieuwe kabinet schrapt de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Dat wil zeggen dat mensen niet ineens een belangrijke toeslag gaan missen als ze één euro teveel gaan verdienen. 
 • Er komt een beter vangnet voor personen met verward gedrag, samen met gemeenten en zorg, met aandacht voor omwonenden. Onder meer met 24-uurs crisiszorg. Verder stimuleert het kabinet gemeenten om met woningcorporaties afspraken te maken over woonruimte voor deze mensen. 
 • Het nieuwe kabinet Rutte III wil zich met betrekking tot wonen richten op meer verduurzaming, meer nieuwbouw en voldoende betaalbare woningen. Het nieuwe kabinet wil meer samenwerken op het gebied van wonen met gemeenten, corporaties, huurders, maar ook met bouwers, zorg en maatschappelijke organisaties.
 • Nieuw te bouwen woningen krijgen geen gasaansluiting meer. 
 • De verhuurderheffing (een belasting voor corporaties) blijft bestaan ondanks de flinke lobbies om deze belasting ongedaan te maken. Het geld dat besteed wordt aan de verhuurderheffing, gaat dus niet naar de corporaties ten behoeve van huurwoningen.
 • Er komt wel een korting van 100 miljoen euro per jaar op deze heffing voor corporaties die investeren in verduurzaming (met ingang van 2021).
 • Er komt een eenvoudigere markttoets voor de bouw van middenhuurwoningen. Woningcorporaties kunnen daarmee een brede groep huurders een betaalbare woning bieden, bijv. aan mensen die te weinig verdienen voor een dure vrije-sectorhuurwoning of een koophuis. 

Lees verder

'Gebrek aan goedkope huizen vergroot armoede'

26-09-2017

Leeuwarden | Corporaties bouwen te weinig goedkope huurwoningen in Leeuwarden. Dit vergroot armoede en schuldenproblemen van gezinnen met weinig inkomen.

Met deze waarschuwing komen de huurdersorganisaties. Ze hopen dat de politieke partijen hier rekening mee houden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral aan huizen met een huurprijs tot 535 euro per maand is grote behoefte, stelt Frank van den Broek van de Bewonersraad. ,,En bij iets grotere gezinnen moet je ook denken aan woningen tot zo’n 600 euro. Alles daarboven is voor mensen met een smalle beurs niet meer betaalbaar.’’ 

Zorgen betaalbare woningen Friese hoofdstad
De Bewonersraad, Nieuw Elan en het PEL hebben een gezamenlijk manifest gepresenteerd, waarin ze hun zorgen uitspreken over de ontwikkelingen op de woningmarkt in en rond de Friese hoofdstad. De organisaties zien het liefst dat het huuraanbod een piramidemodel kent: veel goedkope huurhuizen en minder aanbod naarmate de prijs stijgt.

Het grote aanbod van duurdere particuliere appartementen en de krimp van de corporaties leidt echter tot een ander model: een paddenstoel. Verhuurders en gemeenten kijken bij hun plannen al lang niet meer alleen naar de huurprijs, maar denken ook aan vergroening. Een goed geïsoleerde woning heeft lagere verwarmingskosten, dus mag de huur ook hoger zijn, redeneren ze. De huurdersorganisaties roepen de verhuurders achter wel op om dan daadwerkelijk te zorgen voor gelijke of lagere maandelijkse kosten. Ook mag de huur niet te hoog worden, want dan verdwijnt het recht op huurtoeslag. 

Woonlasten zouden niet meer dan 40% van inkomen moeten zijn
Zolang er niet meer huizen komen met lage huren, zal een fors aantal mensen meer dan 40 procent van hun inkomen aan woonkosten kwijt zijn, waarschuwen de organisaties. Wat er overblijft, is te weinig om goed van te kunnen leven. Hierdoor neemt het aantal gezinnen met schuldproblemen toe. De gemeente krijgt deze sores vervolgens weer op haar bordje.

Samenwerking tegen overlast
De bewonersorganisaties signaleren ook een andere riskante ontwikkeling: steeds meer mensen worden uit een beschermde woonomgeving overgeplaatst naar sociale huurwoningen.

Het gaat bijvoorbeeld om psychiatrische patiënten of mensen met allerlei ingewikkelde problemen. Die krijgen in hun nieuwe huis vaak wel begeleiding op afstand, maar dat gaat dan bijvoorbeeld via internet. Buren zien weinig van die hulp, maar merken wel allerlei overlast en beginnen te klagen.

Van den Broek: ,,Dat varieert van lawaai-overlast tot overwoekerde tuinen en het gooien van spullen van de balustrades.’’ De gemeente zou jaarlijks in iedere wijk ,,een peilstok moeten steken’’ om te kijken hoe zulke zaken zich ontwikkelen. ,,Anders begint het te broeien en ontstaat er een maatschappelijke brand voordat je het doorhebt. Stapel niet allerlei problemen op in de huurwijken.’’ 

Lees verder

LEEUWARDEN | Teleurstellende belangstelling gemeenteraad voor toekomst huurders

21-09-2017

De drie huurdersbelangenorganisaties PEL (Vereniging Platform Een- en Tweepersoons huishoudens), Huurdersplatform Nieuw Elan en De Bewonersraad Friesland organiseerden gisteren een bijeenkomst voor betrokken wethouders en raadsleden van de gemeente Leeuwarden. Aanwezig waren ook de corporaties Elkien en WoonFriesland.

Slechts twee partijen van de uitgenodigde Leeuwarder raadsleden kwamen opdagen. "Teleurstellend", zegt algemeen directeur Frank van den Broek. "We vertegenwoordigen de belangen van misschien wel 20.000 inwoners in Leeuwarden. Het gaat om een kwetsbare groep huurders in de sociale volkshuisvesting voor wie wij aandacht vragen en die we een stem willen geven. Dat behalve de PvdA en FNP de rest van de gemeenteraad geen interesse toont in deze groep inwoners, die ook een belangrijk deel vormt van hun electoraat, vind ik triest en teleurstellend."

Betaalbare huurwoningen?
Met het oog op de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen brachten genoemde drie organisaties een flink aantal punten naar voren waarvoor de gemeente(raad) naar hun mening de komende beleidsperiode oog moet hebben. Belangrijke thema's waren betaalbaarheid, beschikbaarheid van woningen en kwaliteit van woning en omgeving. Deze punten zijn in een manifest verwoord, dat aanwezigen in ontvangst konden nemen. Na de presentatie ontstond een geanimeerde discussie.   

Omrop Fryslan maakte voor hun nieuwssite en voor de radio een korte rapportage

Het manifest zal alsnog naar de secretariaten van de partijen worden nagestuurd om aandacht te vragen voor de punten van huurders. Nieuw Elan, PEL en De Bewonersraad zijn te allen tijde bereid u nog te woord te staan. 

Lees verder

Burgum | Burgum west krijgt 76 nieuwe huurwoningen

24-07-2017

Wooncorporatie Woon- Friesland gaat 76 nieuwe huurwoningen bouwen in Burgum West. Die vervangen zeventig huurwoningen aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel. De bewoners van deze huizen zijn onlangs op de hoogte gesteld dat hun huizen worden gesloopt en vervangen. 

De bewoners kunnen terugkeren naar hun nieuw te bouwen woning of verhuizen naar een andere woning van WoonFriesland. Voor bewoners die terugkeren naar hun nieuwbouwwoning wordt een wisselwoning geregeld. 

De huidige woningen stammen uit de beginjaren vijftig en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwe woningen zijn voorzien van zonnepanelen en krijgen energielabel A. Het is de bedoeling dat de eerste nieuwe woning voor de zomer van 2019 klaar is.

Lees verder

DOKKUM | Startsein voor bouw 21 nieuwe huurhuizen

14-07-2017

In Dokkum wordt woensdag het startsein gegeven voor de bouw van tien gezinswoningen en elf levensloopgeschikte woningen.
Ze zijn bedoeld voor oud-bewoners van de dit voorjaar gesloopte huizen aan de Van Kleffensstraat en de R. Bogermanstrjitte. Deze waren
verouderd; in samenwerking met de Bewonersraad werd toegewerkt naar sloop. De nieuwe energiezuinige woningen zijn ontworpen
door TWA architecten en worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Lees verder

AKKRUM | opstapje berging

22-06-2017

Een huurder van de Sinnebuorren/Akkrum belde met de Telefonische Hulpdienst van De Bewonersraad met de vraag of een opstap naar de berging meer dan 17 cm hoog mag zijn. De woningen zijn net opgeleverd.
Officieel is dit hoogteverschil geen gebrek. Toch is contact gezocht met Elkien, omdat betreffende huurder een scooter heeft en deze hierdoor vanwege z’n handicap zelf niet uit de berging kan krijgen. Elkien heeft samen met Van Wijnen voor een uitstekende oplossing gezorgd.
De betreffende huurder is daarover erg tevreden en bedankt ons ook voor onze inzet.

Lees verder

LEEUWARDEN | Woningverbetering flats Huizum-west

08-11-2016

Met zonnepanelen, centrale verwarming en nieuwe toiletten, douches en keukens worden 198 flats in Huizum-West bij de tijd gebracht. Het gaat om portiekwoningen van WoonFriesland, o.a. de Jan van Scorelstraat, die rond 1953 zijn gebouwd. Op 7 november werden de bewoners nader geïnformeerd. De regiomanager van De Bewonersraad was hier op verzoek van de bewoners bij aanwezig. 
Huurders gaan per maand een netto huurverhoging van 20 euro betalen. De energielasten zullen naar verwachting met 20 procent dalen, de huur van geisers en gaskachels vervalt. 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Balkons van 40 flatwoningen afgesloten

02-11-2016

De balkons van veertig flatwoningen aan de Curaçaostraat in de wijk Nijlân zijn afgesloten. Corporatie WoonFriesland zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. WoonFriesland stelt de komende weken onderzoek in naar identieke balkons in de naaste omgeving: Curaçaostraat, Antillenweg, Marijkestraat en Prinsesseweg. 

De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Zij hebben het advies gekregen geen gebruik te maken van hun balkon.

Heeft u hierover vragen?
Over uw rechten of andere zaken kunt u contact opnemen met onze Hulpdienst, tel. 058 - 216 5457, hulpdienst@debewonersraad.nl of via de chat op de website.

Lees verder

LEEUWARDEN | WoonFriesland knapt 198 goedkope woningen op

01-11-2016

LEEUWARDEN - WoonFriesland gaat 198 flatwoningen in de wijk Huizum-West in Leeuwarden opknappen in plaats van sloop/nieuwbouw. WoonFriesland zal de huurders volgende week maandag, dinsdag en donderdag over de bijzonderheden van de woningverbetering inlichten. Lees hier het complete artikel in de LC van vandaag.

Medewerkers van De Bewonersraad zijn op alle informatieavonden aanwezig. U kunt altijd contact met ons opnemen.

Lees verder

GORREDIJK | Heerenacker

31-10-2016

Vorige week woonde één van onze regiomanagers op verzoek een bewonersavond bij over het transformeren van woningen aan de Heerenacker naar een 'Nul op de meter' woning volgens het Fijn Wonen concept.

De bijeenkomst was in een huiskamerzetting in de zichtwoning aan de Ra’anana. De bewoners zijn in kleine groepen voor één van de vijf bijeenkomsten uitgenodigd.

Op de avond waarbij onze regiomanager aanwezig was, waren de bewoners positief over het aanpakken van de woningen. Wellicht ook omdat een aantal woningen in de straat al is aangepakt.

Er komen nog vervolggesprekken met de bewoners. Uiteindelijk moet 70% akkoord gaan met de voorgestelde woningverbetering met bijbehorend prijskaartje.

Lees verder

WOLVEGA | W. Lodewijkstraat

27-10-2016

Aan de W. Lodewijkstraat staan 20 duplexwoningen. In hetzelfde gebied staan ook nog een 2-onder-1 kapwoning aan de Frisostraat en de oude Mavo.
In april 2016 zijn de bewoners uitgenodigd door Wst. Weststellingwerf om het voornemen tot sloop en nieuwbouw te verkennen. Hoe denkt men over slopen en nieuwe woningen terugplaatsen?

Ondanks het prijsverschil tussen de bestaande woning en de nieuw te bouwen woning hebben huurders begrip voor het voorstel tot sloop van de woning. Vooral de duplexwoningen zijn dan wel goedkoop, maar de kwaliteit past daar ook bij. De woning is erg klein en het leefklimaat in de woningen is niet geweldig. De woningen worden voornamelijk bewoond door jongeren.

Het Sociaal Pakket biedt kansen om met urgentie en huurgewenning een stap te maken in de wooncarrière. Eind mei volgde een tweede avond om samen met de bewoners concretere plannen voor nieuwbouw en sloop te bespreken.

 

Oktober 2016 | Inmiddels zijn de individuele gesprekken achter de rug en heeft maar liefst 100% van de bewoners ingestemd met sloop. Vanzelfsprekend heeft dit geleid tot een positief advies van De Bewonersraad.

De eerste huurders hebben inmiddels al een andere woning betrokken, het project zal gefaseerd uitgevoerd gaan worden.

Lees verder

DE WESTEREEN EN KOLLUMERZWAAG | Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen

27-10-2016

Voor De Westereen en Kollumerzwaag is met Thús Wonen een aanvulling afgesproken op het Sociaal Pakket bij sloopmaatregelen en renovatie.

In de herstructureringsgebieden Tsjerkestrjitte te Kollumerzwaag en de vijf deelgebieden in De Westereen bleek dat door de huurders zelf veel was geïnvesteerd in en om de woning. Vele ‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ (ZAV), vaak van goede kwaliteit, bleken echter niet aangebracht te zijn volgens het bestaande ZAV-beleid van Thús Wonen.
Op basis van huisbezoeken en bewonersavonden bleek het voor de huurders van groot belang helderheid te krijgen over vergoedingen voor hun ZAV. Zelfs een voorwaarde om al dan niet mee te werken met het door de corporatie voorgenomen herstructureringsplan.

Hulp van De Bewonersraad
De Bewonersraad heeft daarop kunnen aanschuiven bij de werkgroep van Thús Wonen. Met deze bijzondere samenwerking zijn binnen de adviesprocedure alsnog spelregels opgesteld. Zo hoefde het proces geen vertraging op te lopen, in het belang van de huurders.

Wijbenga makelaars treedt op als taxatiebureau. Men taxeert de waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen en kijkt ook naar de kosten voor demontage, herplaatsing of vervanging van de ZAV. Deze werkwijze wordt nader toegelicht op de bewonersavonden en in een brief naar de bewoners. Eind november / half december volgt de tweede bewonersavond.

Lees verder

GORREDIJK | Jan Eisingastraat

24-10-2016

Elkien gaat totaal 52 woningen aan de Jan Eisingastjritte en de Loaijersstjitte in Gorredijk vernieuwen. Op 4 juli jl. is de tweede bewonersavond daarover georganiseerd, waar volgens het 'protocol herstructurering' ook de regiomanager van De Bewonersraad bij aanwezig was. 

In oktober 2016 krijgen de betreffende bewoners van 'fase 1' (rood) een huisbezoek van Elkien. De regiomanager van De Bewonersraad heeft op verzoek van een huurder een huisbezoek bijgewoond.
Wanneer 70% of meer van de betreffende huurders akkoord gaat met de plannen, kan het Sociaal Pakket van toepassing worden.

Voor 'fase 2' (groen) wacht men 2016 af. In 2017 wordt gestart met de huisbezoeken. 

Lees verder

Staanplaatsen woonwagens in Smallingerland

23-10-2016

In 2015 is Woonwagenbelang Smallingerland (WBS) opgericht met als doel extra staanplekken te realiseren voor woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland.

WBS heeft met de gemeente een verkenning uitgevoerd om de behoefte te onderzoeken. Hieruit bleek dat er inderdaad extra noodzaak is voor plaatsen. Inmiddels lopen er nu overleggen met gemeente en WoonFriesland, die in de gemeente de huidige staanplaatsen verhuren, om extra staanplaatsen te realiseren. 

Lees verder

Geen vergoeding voor schade bij asbestsanering?

10-10-2016

De Telefonische Hulpdienst ontving een klacht van een mevrouw die asbest zou moeten laten verwijderen in haar gang. Ze zou geen financiële vergoeding krijgen om de vloer na de asbestsanering weer van nieuw laminaat te voorzien. 
Mevrouw gaf aan dat ze uberhaupt niet aan de asbestsanering wil meewerken omdat ze het nut er niet van in ziet. Het ligt er al zo lang, en het ligt onder de vloerbedekking.
De vraag is dan of het hechtgebonden is (waardoor het niet zomaar vrijkomt) of niet. De Telefonische hulpdienst adviseert de huurder om te bellen met Thús wonen om erachter te komen waar het nu precies over gaat. 
Vevolgens blijkt dat de huurders in maart jl. een nieuwsbrief hebben ontvangen van de verhuurder waarin staat dat huurders niet verplicht zijn om het asbest te laten verwijderen. Met deze brief heeft mevrouw het voorelkaar gekregen om voor haarzelf en haar buren de asbestverwijdering uit te stellen tot het moment van nieuwe verhuring.

Lees verder

Een woning zonder verwarming en warm water?

04-10-2016

Een woning huren en er dan achter komen dat er geen verwarming is en geen warm water?

Dat overkwam een mevrouw toen ze haar nieuwe huurwoning van WoonFriesland ging betrekken. Toen werd duidelijk dat ze zelf een geiser en een kachel moest regelen. 

De Telefonische hulpdienst van De Bewonersraad kwam voor haar in actie en binnen een week was er CV en warm water geregeld! Zonder huurverhoging. Mooi dat WoonFriesland dit alsnog zo voor de huurder heeft geregeld.

Lees verder

DRACHTEN | Brand in flat

02-10-2016

In een flat aan de Lange West in Drachten is gisteravond rond 22.00 uur brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is kortsluiting in een TV. 

Alle 12 appartementen zijn ontruimd. De bewoners zijn eerst opgevangen in Poppodium Iduna, daarna zijn ze bijeen geweest in de bedrijfskantine van Philips. Er zijn 3 personen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Inmiddels zijn alle personen uit in het ziekenhuis. Het gaat om een appartementencomplex met oudere bewoners van 70 tot 80 jaar. De meeste bewoners zijn gisternacht door familie opgevangen. 

Zondagmiddag om 12.00 was er een bijeenkomst met de huurders, Accolade en Gemeente, waarbij ook De Bewonersraad vertegenwoordigd was. De bouwtechnische staat van de flat is niet aangetast. Hierdoor konden alle bewoners, onder begeleiding, spullen uit hun appartement halen. Morgen wordt duidelijk wanneer de eerste huurders terug kunnen naar hun appartement. Voor het grootste deel van de bewoners zal gelden dat dat vrij snel kan. Voor een aantal appartementen zal het meer tijd in beslag nemen omdat die appartementen moeten worden hersteld als gevolg van de brand en waterschade.

Accolade laat het complex bewaken.

Lees verder

BERLIKUM | Blije huurders aan de Bûterhoeke

16-09-2016

Succesvolle samenwerking bewoners en De Bewonersraad

Bewoners aan de Bûterhoeke in Berlikum kregen eind 2013 een voorstel tot sloop van de woning. Het merendeel van de bewoners zag geen toegevoegde waarde in nieuwbouw, een goed renovatiepakket was meer gewenst. Wonen Noordwest Friesland zag in 2014 af van de sloopplannen, maar tot 2021 zou onzeker blijven wat de toekomstplannen voor de woningen waren.  

Keukentafelgesprek met De Bewonersraad

De regiomanager organiseerde op uitnodiging van de families Spin en Bakker een ‘keukentafelgesprek’. Na dit gesprek hebben de bewoners de directeur van Wonen Noordwest Friesland uitgenodigd. Dit bezoek heeft resultaat gehad! Tot grote vreugde van de bewoners worden de woningen in 2016 uitgebreid gerenoveerd. Men kan dus nog jaren betaalbaar aan de Bûterhoeke blijven wonen. Dat bewijst maar weer, samen staan we sterk!
 
 

Foto: familie Spin en Bakker

Lees verder

BURGUM | Burg. Steenhuisenlaan en omgeving: sloop/nieuwbouw?

07-09-2016

Op 7 september 2016 zijn de huurders van de Steenhuisenlaan e.o. te Burgum geïnformeerd door hun verhuurder WoonFriesland over plannen voor hun woning.
Vooraf konden huurders hun wensen aangeven, 60 van de 70 huurders hebben hier aan meegewerkt.

Sloop/nieuwbouw of toch grootonderhoud?
Door de huurdersinvloed is er nu naast sloop ook de mogelijkheid van grootonderhoud waardoor de woningen nog minimaal 15 jaar behouden kunnen blijven.

Vervolg
De plannen van WoonFriesland werden overigens uiterst kritisch ontvangen. Na afloop van de bijeenkomst konden huurders hun voorkeur aangeven waarop de verhuurder verdere plannen gaat ontwikkelen. Deze worden uiteraard weer met de huurders besproken. Uiteindelijk zal 70% van de huurders de doorslag moeten geven: wordt het sloop/nieuwbouw of groot onderhoud?
Wordt vervolgd. 

Lees verder

DE WESTEREEN | Eerste bewonersavond Westereen

06-07-2016

Tijdens de eerste bewonersavond in de Westereen (deelgebied 1, Salamon Levystrjitte e.o) zijn de bewoners volgens het protocol herstructurering geïnformeerd over de stand van zaken. De huurders kregen plattegronden van de woning en het straatbeeld voorgelegd waarop zij hun mening konden geven. 
Na deze avond zal Thús Wonen in september met duidelijkere, door de huurders beïnvloedde plannen bij de huurders terug komen. Daarna zullen er individuele gesprekken plaatsvinden om te beoordelen of 70% van de huurders of meer zich kunnen vinden in de plannen.

Van 11 t/m 14 juli worden de huurders van de deelgebieden 2 t/m 5 geïnformeerd en kunnen zij hun zienswijze geven op de plannen voor hun deelgebied.

Lees verder

Gemeenten, woningcorporaties en De Bewonersraad bekrachtigen samenwerking met convenant

05-07-2016

Op maandag 4 juli jl. ondertekenden de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland de Raamovereenkomst 2016 – 2020. Dit document onderstreept de goede samenwerking tussen partijen voor de komende jaren op het gebied van Wonen. Daarnaast vormt dit document de basis voor de jaarlijks tussen partijen te maken prestatieafspraken.

De DDFK-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) zijn vanaf 2015 in overleg met de betrokken woningcorporaties en De Bewonersraad als het gaat om het (sociale) woningbouwbeleid. De nieuwe Woningwet 2015 betekende een belangrijke stap in de samenwerking tussen de partijen. Deze wet is als uitgangspunt genomen voor de samenwerking tussen de vier partijen. De missie en visie van partijen is leidend voor de verschillende rollen binnen deze samenwerking.

Doel van de Raamovereenkomst
In het belang van de volkshuisvestelijke opgave in de regio hebben partijen de afgelopen maanden nadrukkelijk de samenwerking geïntensiveerd. Er komen veel ontwikkelingen op de regio af zoals bevolkingsafname, vergrijzing, veranderingen in de zorg en decentralisatie van overheidstaken. In de ondertekende Raamovereenkomst 2016 – 2020 zijn de basisafspraken voor de lange termijn vastgelegd.
Het gaat vooral om afspraken die gaan over de rol van de betrokken partijen, de manier van samenwerking en de onderwerpen die partijen belangrijk vinden.

Uitwerking in concrete prestatieafspraken
De ondertekenaars vinden het belangrijk om de belangen, verantwoordelijkheden en doelstellingen te benoemen. Op basis daarvan kunnen in het belang van de regionale volkshuisvesting jaarlijks concrete prestatieafspraken gemaakt worden.

Deze prestatieafspraken zullen op de diverse onderdelen concreet aangeven wat de partijen van elkaar verwachten op onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad, krimp en de woningvoorraad. De prestatieafspraken voor 2017 zullen binnenkort worden gemaakt.


Noot voor de redactie: Voor vragen over het persbericht kunt u contact opnemen met Ferdie van den Brink communicatieadviseur, tel 140511.

Lees verder

DOKKUM | Hoedemakerspolder

30-06-2016

Inmiddels zijn met de huurders in de deelgebieden 6 en 9 individuele gesprekken gevoerd. Op verzoek van huurders was de regiomanager daarbij aanwezig. Na de individuele gesprekken en ondertekende overeenkomsten zijn deze aan De Bewonersraad voorgelegd voor advies, die na inzage en beoordeling positief advies heeft gegeven.

In deelgebied 9 was 83% voor de plannen en in deelgebied 6 93%.

Inmiddels hebben de huurders bericht gehad dat het sociaal pakket in werking is getreden. Men heeft recht op o.a. voorrang bij herhuisvesting, huurgewenning en tegemoetkoming in de verhuiskosten.
 

Gemoederen bedaard na inmenging De Bewonersraad

In vorige edities van De Bewonerskrant heeft u kunnen lezen dat door wijziging van plannen bij de bewoners oplopende onvrede ontstond over de herstructurering van de Hoedemakerspolder in Dokkum. Dit heeft zeer intensief overleg tussen De Bewonersraad en Thús Wonen tot gevolg gehad, waarbij De Bewonersraad behoorlijke resultaten heeft behaald.

Zo zijn bijvoorbeeld het Protocol Herstructurering en de regeling huurgewenning in het voordeel van de huurders gewijzigd. Momenteel worden individuele gesprekken gevoerd waarbij huurders zich kunnen uitspreken voor of tegen de sloop. Huurders die willen terugkeren behouden invloed op de nieuwbouwplannen. In deelgebied 8 heeft 100% van de huurders ingestemd met het plan voor sloop en vervangende nieuwbouw.

Voor algemene info over dit project kijk bijvoorbeeld op: http://www.in-dokkum.nl/content/hoedemakerspolder-35-huurwoningen-op-plaats-38-oude.

 

Lees verder

DAMWÂLD | Nijewei

30-06-2016

Met de huurders van de 16 woningen aan de Nijewei zijn na twee bewonersavonden de individuele gesprekken gestart. Huurders geven tijdens het gesprek aan of ze kunnen instemmen met het voorstel om de woningen te slopen, middels een overeenkomst. Huurders die terugkeren, houden invloed op de terug te bouwen woningen en zoveel mogelijk hun eigen plek.

Op verzoek van de huurders heeft de regiomanager diverse gesprekken bijgewoond.

Inmiddels heeft een ruime meerderheid ingestemd met sloop/nieuwbouw. De Bewonersraad heeft positief advies gegeven.

Lees verder

DE WESTEREEN | S. Levystraat, S. Boukestraat e.o.

30-06-2016

Het gaat hier om de aanpak van vijf deelgebieden met in totaal 114 woningen.

In april 2016 is Thús Wonen gestart om de huurders van 114 adressen, verdeeld over 5 deelgebieden, te informeren over de plannen van sloop en vervangende nieuwbouw (2017-2022).

De regiomanager van De Bewonersraad was bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig voor uitleg over de rechten en plichten van huurders. Voor velen pittige bijeenkomsten. Het gaat tenslotte over ‘je thús’ en woontoekomst. Er volgt meer overleg om uiteindelijk, via individuele gesprekken en advies van De Bewonersraad, te beoordelen of er voldoende daagvlak is (70% meerderheid) voor de plannen.

Lees verder

KOLLUMERZWAAG | Tsjerkestrjitte

30-06-2016

De huurders van de 14 woningen hebben inmiddels twee bewonersavonden bijgewoond, waarin de plannen en wensen van de huurders zijn besproken. Ook zijn voorbeeldwoningen in Dokkum bekeken. Nagenoeg alle huurders willen terug. Voor de huurders speelt in de besluitvorming de betaalbaarheid van de nieuwbouw een grote rol. De 2-onder-1 kapwoning is voor velen belangrijk en juist de keuze geweest om daar te wonen.
Thús Wonen zal met deze informatie de plannen verder ontwikkelen en presenteert rond de zomer definitieve plannen.

27 oktober | De tweede bewonersavond waarin nieuwbouwplannen en de ‘Vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ worden besproken.

Lees verder

DRACHTEN | Granenbuurt - Accolade

30-06-2016

Wijk De Bouwen: Aan het Paardepad, Greide en Fabriekslaan wordt momenteel hard gewerkt om 42 woningen te realiseren.

Een drietal huurders stemde in met de sloop en keert terug. Toen tijdens het bouwproces bleek dat ze niet de toegezegde vloerverwarming kregen, maar radiatoren, trokken ze bij De Bewonersraad aan de bel.

De Bewonersraad in actie
De Bewonersraad hecht waarde aan het nakomen van afspraken in de overeenkomst tussen huurder en verhuurder en heeft direct actie ondernomen. Bij WoonFriesland is vervolgens door het bestuur besloten om, ondanks vermeende klachten over vloerverwarming, toch de afspraak met huurders na te komen. Deze huurders krijgen alsnog vloerverwarming.

Lees verder

DRACHTEN | Het leven explosief op z’n kop

30-06-2016

Op 27 december 2015 kwam het leven van 38 huishoudens letterlijk en figuurlijk op z’n kop te staan door een gasexplosie. Accolade heeft de huurders opgevangen en acute herhuisvesting geregeld. Ook De Bewonersraad werd ingeschakeld.

De Bewonersraad in actie
De Bewonersraad gaf praktische adviezen, bijvoorbeeld over het opstellen van een checklist van zaken die men bijvoorbeeld moet regelen bij verzekeringen en nutsvoorzieningen. Er was desgewenst ondersteuning bij de herhuisvesting en informatie over de rechten en plichten.

In goede samenwerking met Accolade hebben huurders op advies van De Bewonersraad een financiële tegemoetkoming ontvangen om de eerste kosten te dekken, is de verhuizing met hulp van een verhuisbedrijf geregeld in het belang van de veiligheid, de huur van de vervangende woonruimte waar nodig gematigd en zijn de huurders een aantal keren bijeen gekomen om informatie, vragen en ervaringen te delen.

Inmiddels heeft iedereen alternatieve woonruimte gevonden. De Bewonersraad houdt de vinger aan de pols.

Lees verder
content image