Bewonersraad in actie

IJLST | Sloop van Nij Ylostins in IJlst gebeurt sowieso gefaseerd

22-10-2019

Als wooncomplex Nij Ylostins in IJlst gesloopt wordt, gaat dat in fases. Woningcorporatie Elkien wil de bewoners tijdens de voorgenomen sloop en nieuwbouw in IJlst zelf laten wonen. De Bewonersraad houdt op de achtergrond de vinger aan de pols.

De aankondiging van de sloop leidde eerder dit jaar tot onrust in de stad, vooral omdat inwoners zich zorgen maken om de veelal oude bewoners van het complex. Zij willen in IJlst blijven wonen en vreesden dat dit niet kon. Elkien stelde de sloop vervolgens uit tot uiterlijk 2022. In een brief aan de 38 bewoners meldt Elkien nu dat het nog steeds nieuwe seniorenwoningen wil bouwen op de plek van het centrum. De corporatie gaat binnenkort gesprekken aan met de inwoners. Ook de gemeente
Súdwest-Fryslân, Elkien, zorgorganisatie Patyna en Stadsbelang IJlst zijn na een korte impasse weer in gesprek, zo meldde de gemeente recent.

In de zomer werd een aanvraag ingediend om het pand een monumentale status te geven. Dat kan de sloop nog tegenhouden. 

Lees verder

FERWERD | Conflict met Interzorg over verbindingsgang in Foswert

13-08-2019

Aanleunhuizen die geen verbinding meer hebben met zorgcentrum Foswert. Een kort geding moest ervoor zorgen dat ouderen niet meer buitenom hoeven.

In een klap waren de Fosta-aanleunwoningen bij woonzorgcentrum Foswert in Ferwert geen aanleunwoningen meer. Twaalf huurders van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen sinds oktober 2017 niet meer binnendoor naar het zorgcentrum, maar moeten buitenom over een pad. Stichting Interzorg Groep zou met een overdekte oplossing komen, maar dat duurt de woningcorporatie en de huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland te lang.

Met een kort geding, gisteren voor rechter Titus Hoogslag, zetten ze haast achter de kwestie. Hoogslag deed geen uitspraak, maar gaf Interzorg tot 1 september de tijd om uit de impasse te komen. Is een oplossing op die datum niet aangetoond, dan volgt op 4 september opnieuw een rechtszitting.

De afsluiting van de verbindingsgang tussen de aanleunwoningen en Foswert kwam volgens Interzorg helemaal niet onverwachts. Sinds 2015 was duidelijk dat Interzorg bezig was de huisartsenpraktijk Balsma/Berg naar het centrum te halen. In de huurovereenkomst kregen zij het exclusief gebruik over de aangrenzende gang. De aanleunwoningen hadden daardoor niets meer aan de sleutels die vanaf 1999 verstrekt werden om door de gang te kunnen.

Interzorg zorgde voor een alternatief, aldus projectleider Erwing Hamming-Schott. Er werd een extra deur naar buiten gemaakt met een tegelpad naar het centrum en bij een weersverwachting met code rood mochten de bewoners wel over de gang langs de huisartsenpraktijk. Bovendien biedt Interzorg halen en brengen aan. Daarvan maakt één bewoner gebruik. Uit recent overleg met deze bewoners is volgens Hamming-Schott gebleken dat ze hier prima mee uit de voeten kunnen en geen nieuwe verbindingsgang eisen.

Die is ook moeilijk te realiseren, omdat de gemeente een plan daarvoor afkeurde, aldus Interzorg. Daarom wordt gewerkt aan een nieuw plan, een doorgang bovenlangs waarvoor een plateaulift moet komen. De Bewonersraad kan zich hierin vinden als deze route maar veilig is. Maar de huisartsen blijven tegen omdat passanten dan langs de privégevoelige serverruimte komen. Hoogslag legde Interzorg op er met de huisartsen uit te komen.

Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en De Bewonersraad spanden het kort geding tegen de Stichting Interzorggroep uit Ferwert aan, omdat de gang tussen woonzorgcentrum Foswert in Ferwert en twaalf aanpalende aanleunwoningen sinds de komst van een huisartsenpraktijk in 2017 is afgesloten. WNWF stelt dat die gang in 1999 een van de redenen is geweest om de twaalf woningen met ouderen als doelgroep op die locatie te bouwen.

De veilige, korte gang binnendoor naar het grand café, het supermarktje, de kapper en de pedicure van Foswert zou de appartementen extra aantrekkelijk maken voor kwetsbare ouderen die zo langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ,,En dat is toch ook het nieuwe ouderenbeleid”, benadrukte WNWF-directeur Rein Hagenaars. Maar de huisartsen willen uit privacy-overwegingen niet dat de bewoners van appartementen de hele dag langs de wachtkamer van de huisartsenpost lopen.

Sinds de afsluiting van de gang in 2017 overleggen WNWF, de Bewonersraad en de Interzorggroep met elkaar voor een oplossing, bleek gisteren tijdens de zitting.

Volgens WNWF en de Bewonersraad maakt Interzorg zo weinig haast met de uitvoering van mogelijke oplossingen, dat de bewoners nu al twee winters buitenom moeten lopen om in Foswert te komen. ,,Alleen bij code rood mag de gang van de huisartsen open”, gaf hun advocaat Eric van der Goot aan. ,,Kunnen ze daar geen code geel van maken?” opperde rechter Hoogslag.

Interzorg heeft de afgelopen jaren juist zijn stinkende best gedaan een goede oplossing te vinden, vond Erwin Hamming-Schott, door Interzorg ingehuurd om de huisartsenpraktijk te huisvesten. ,,Maar een vergunning voor een sluis voorlangs is door de gemeente geweigerd.”

Een plateaulift waarop bewoners ook met een rollator kunnen staan, zou qua financiën en vergunningen de kortste klap zijn, vonden beide partijen. Al vond Hamming-Schott het minder dat de bewoners dan weer langs de kantoren van Interzorg lopen. ,,Kom dan over twee weken weer naar de rechtbank met een uitgewerkt plan, zodat die lift er voor 1 januari komt”, stelde rechter Hoogslag voor. ,,Daar willen de artsen ook niet aan meewerken” waarschuwde Frank van den Broek, directeur van Bewonersraad Friesland. ,,Dan passeren de bewoners de serverruimte van de computers en dan zijn de patiëntengegevens mogelijk zichtbaar.” Op die weigering zijn ze teruggekomen, vertelde Hamming-Schott. ,,Maar ze zijn nu op vakantie, dus we redden het niet in twee weken.”

Uiteindelijk stelde Hoogslag voor dat de partijen zich op 4 september weer bij hem melden. ,,Dan ben ík op vakantie, maar ik zorg dat er een vervanger is” zegde Hagenaars toe. ,,Ik heb dan ook vakantie”, meldde zijn advocaat Van der Goot, ,,maar ik zit in Nederland en ben dan wel aanwezig.”

 

Lees verder

BURGUM | Nieuw woongebouw voor Kúpersstrjitte

13-07-2019

WoonFriesland vervangt de 28 seniorenwoningen aan de Kúpersstrjitte in Burgum. Het gebouw van twee woonlagen gaat waarschijnlijk eind dit jaar plat. Er komt nieuwbouw voor terug, geschikt voor kleine huishoudens van 1 tot 2 personen. In totaal komen er 39 appartementen in drie lagen. Op dit moment is de helft van de senioren al verhuisd. Ze mogen terugkeren naar de nieuwbouw, maar de meesten kiezen daar niet voor. De nieuwbouw wordt gasloos en duurzamer dan het huidige pand.

Lees verder

BURGUM | Geen huizenbouw in De Warren

05-07-2019

Onduidelijkheid bij de raad over status 'extra' woningen nekt plan woonwijk

Er komt geen woonwijk in De Warren ten westen van Burgum. De kleinst mogelijke raadsmeerderheid stemde het plan gisteravond weg.
Het plan voor de uitbreiding van Burgum aan de andere kant van de Sintrale As hield de gemoederen in en rond het dorp lange tijd bezig. Voorstanders hadden oog voor de grote vraag naar bouwkavels, tegenstanders vonden een woonwijk om diverse redenen niet geschikt op de plek in het groen.

Het college dacht lange tijd de woonwijk te kunnen bouwen als compensatie van de provincie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De afspraak uit 2007 was dat er 150 woningen gebouwd mochten worden, bovenop het reguliere toegestane aantal woningen, aldus het College. Er bleef de voorbije maanden onduidelijkheid bestaan over de vraag of de woningen werkelijk extra zouden zijn, of deel zouden uitmaken van de regionale woonbehoefte.

Bezwaren
De Provincie had overigens eerder al aangegeven dat het beslist niet om 150 woningen extra zou gaan. 
Daarnaast waren er bezwaren vanuit omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad. Ook De Bewonersraad stuurde onlangs een brief aan het College. Immers, de nieuwe woonwijk is niet in de lijn van de Woonvisie van de gemeente en de officiële status van de gemeente als krimpgebied. Als de 150 contingenten aan een nieuwe woonwijk opgaan, hoe komt het dan met de rest van de woonwensen in de gemeente en de sociale volkshuisvesting?

De Warren moest een wijk worden met woningen aan het water en huizen voor alle inkomensgroepen. Duurzaamheid en circulair bouwen zouden hoog in het vaandel staan. 
Tegenstanders vonden bovendien dat de wijk ten koste zou gaan van waardevolle natuur, boeren op slot zou zetten en tot allerlei verkeersproblematiek leiden.

Raad stemt tegen
Politiek bleef het donderdagavond tot het laatste moment spannend. De meeste partijen spraken direct hun standpunt uit, maar de VVD hield eerst de kaarten tegen de borst. In de tweede ronde van de vergadering bekende de fractie kleur: tegen.
Belangrijk argument: het risico was te groot dat de 150 woningen in De Warren toch ten koste zouden gaan van nieuwe woningen in andere dorpen. Daarmee waren op dat moment elf raadsleden voor De Warren (CDA, PvdA en CU) en twaalf tegen (FNP, GL, VVD en D66). De eenmansfractie van D66 kon het evenwicht nog doen kantelen en fractievoorzitter Douwe Hooijenga van de ChristenUnie vroeg een schorsing aan om Erwin Duursma (D66) te bewegen het college tijd te gunnen om duidelijkheid te krijgen over de 150 woningen.

Maar Duursma liet zich niet ompraten. En ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die het plan altijd vurig had verdedigd, gaf aan geen behoefte te hebben aan verder uitstel. ,,Minsken moatte no witte wêr’t se oan ta binne.’’ In de stemming die volgde, werd het pleit beslecht: met een meerderheid van één stem werd woonwijk De Warren, een majeur onderwerp in Tytsjerksteradiel, afgeschoten.

Het besluit had direct gevolgen voor de jaarrekening over 2018, want de gemeentelijke bouwgrond in De Warren veranderde ermee in landbouwgrond, waardoor de waarde ervan 3,1 miljoen euro lager werd. Omdat Tytsjerksteradiel het vorig jaar financieel toch al niet goed deed, kwam het tekort over 2018 daarmee op bijna 7 miljoen euro.

Applaus voor de beslissing van de raad
Desondanks kon het besluit van de gemeenteraad rekenen op applaus van de tot de laatste stoel gevulde publieke tribune.

Lees verder

BURGUM | College wil 150 woningen ineens bouwen in De Warren

26-06-2019

 

Honderdvijftig woningen ineens bouwen in De Warren. Dit is financieel de voordeligste keus, volgens het college van Tytsjerksteradiel. Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren, het gebied ten westen van de Sintrale As en ten noorden van de Wide Ie. Het college heeft de financiële gevolgen van beide opties berekend. Die moeten de raad helpen bij het maken van de keuze.

Binnen de raad én het college bestaat verdeeldheid over de vraag of De Warren de goede plek is voor nieuwbouw, maar ondertussen zijn de financiële belangen ook groot. Een besluit om niet te bouwen, zou de gemeente 3,1 miljoen euro kosten, omdat de grond moet worden afgewaardeerd naar de waarde van landbouwgrond.

Bij een keuze voor bouwen zijn twee scenario’s bekeken. Het eerste gaat uit van de bouw van 150 woningen ineens in het gebied van ongeveer 18 hectare dat direct grenst aan de Langelaan. Volgens het college wordt de afwaardering van 3,1 miljoen euro hiermee voorkomen en houdt de gemeente er uiteindelijk zelfs geld aan over. Mits de behoefte aan woningen op peil blijft.

Het tweede scenario gaat uit van bouwen in fasen. Hierbij worden er steeds buurten gebouwd waarvan vaststaat dat er concrete vraag naar is. Die worden telkens netjes afgerond, zodat de wijk altijd ‘af’ lijkt. Het nadeel is dat in dit scenario de gronden waarop nog niet gebouwd wordt, wel afgewaardeerd moeten worden, wat de gemeente geld kost.

Het college kiest voor scenario 1, omdat het in Burgum voldoende groei ziet om 150 huizen aan de man te brengen. Het risico van een stagnerende markt is kleiner dan het financiële nadeel van het afwaarderen van de grond.

Provincie en De Bewonersraad staan kritisch tegenover deze plannen

Overigens gaat het college er nog steeds vanuit dat de 150 woningen gebouwd kunnen worden als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De provincie liet begin deze maand echter weten dat de 150 woningen in De Warren niet zonder meer los staan van de regionale woningbouwafspraken.

GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld om helder te krijgen wat de status van de 150 woningen daadwerkelijk is.

Ook vanuit De Bewonersraad is gereageerd op de concept-woonvisie van de gemeente, onder andere gelet op het KAW-woonrapport van de ANNO-gemeenten met daarin prognoses voor de komende decennia. Daarin speelt voor deze gemeenten als een van de belangrijkste uitdagingen de krimp. De gemeente Tytsjerksteradiel is bovendien nu al officieel gekwalificeerd als krimpgebied. Juist woninguitbreiding lijkt wel heel haaks te staan op de uitkomsten van het KAW-rapport. 

GroenLinks vindt het verder onwenselijk dat tijdens de vergadering op 4 juli het besluit over De Warren direct gevolgen heeft voor de jaarrekening over 2018, die ook op de agenda staat. GroenLinks voelt dit als een drukmiddel en vindt dat een besluit over De Warren op zichzelf moet staan.

Lees verder

DRACHTEN | Accolade zet sloop 34 woningen in Drachten toch door

11-06-2019

Woningcorporatie Accolade legt het advies van de Bewonersraad naast zich neer als het gaat om de sloop van 34 woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten. Uit een enquête blijkt dat 10 van de 33 bewoners tegen de sloop zijn. In percentages uitgedrukt is 69,7 procent dus voor de sloop. Hiermee is niet aan de wettelijke grens van 70 procent voldaan. Omdat dat percentage niet is gehaald, heeft De Bewonersraad negatief geadviseerd over de sloopplannen.​


Daar is een huurdersvereniging voor!

De Bewonersraad behartigt en bewaakt de belangen van haar leden. "De 70%-norm is indertijd niet zomaar uit de lucht komen vallen. De 2e Kamer wilde met dat percentage twee zaken vastleggen: ten eerste, dat een zo ingrijpende beslissing als sloop/nieuwbouw niet genomen kan worden zonder een officieel vastgesteld draagvlak onder een aanzienlijk deel van de bewoners die er mee te maken gaan krijgen. En ten tweede: indien bij zo een ingrijpende beslissing een aanzienlijk deel van de bewoners inderdaad voor stemt, het niet zo kan zijn dat een aanzienlijke minderheid dit dan weer kan tegenhouden. Zo is deze norm tot stand gekomen Dat zijn de wettelijke spelregels en dat weet Accolade ook zelf heel goed", aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

Op dit moment beraadt De Bewonersraad zich met de betrokken leden over juridische stappen tegen Accolade.

Bovendien doet de gemeente nog onderzoek naar een mogelijke monumentenstatus van de woningen. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Accolade kan ook daarom nog niet beginnen met de sloopwerkzaamheden.

 

Lees verder

Aandachtspunten formatie Gedeputeerde Staten

24-04-2019

Het 'Wenjen'-Oerlis, waarin naast de Provincie Fryslân ook wethouders van gemeenten, directies van woningcorporaties, Friese NVM makelaars en De Bewonersraad zitting hebben, heeft een aantal aandachtspunten onder de aandacht gebracht bij mevrouw Blaauw, formateur van het College van Gedeputeerde Staten. Deze punten betreffen een aantal grote opgaven in het woondomein en het verzoek om deze onderwerpen in de volle breedte met elkaar af te stemmen. 
 

 

Lees verder

Gevaarlijke CV's in Friese huurhuizen?

10-04-2019

In het Friesch Dagblad van vandaag een artikel over

“Gevaarlijke cv’s in duizenden huurhuizen”
Friese corporaties laten spoedonderhoud doen wegens brandgevaar

 Friese woningcorporaties gaan bij al hun woningen na of brandgevaarlijke cv-ketels wel voldoende zijn onderhouden. In duizenden woningen wordt nog deze maand een extra onderhoudsbeurt uitgevoerd. Het gaat om verschillende cv-ketels van leverancier Agpo Ferroli met een productiedatum van voor 2011.

Deze kunnen in brand vliegen als de warmtewisselaar verstopt raakt. Het televisieprogramma Kassa besteedde hieraan de afgelopen weken aandacht. De cv-ketel is ook geïnstalleerd in veel Friese huurwoningen. Directeur Frank van den Broek van  huurdersvereniging De Bewonersraad schat dat dit geldt voor zo’n achtduizend van de honderdduizend Friese sociale huurwoningen.
 

CV-ketels in Friesland goed onderhouden

Van den Broek zegt dat de corporaties in overleg met de huurdersvereniging hebben besloten achterstallig onderhoud - waarbij installateurs de warmtewisselaars reinigen - zo snel mogelijk in te halen.

Cv-ketels in huurwoningen worden over het algemeen goed onderhouden, zegt Van den Broek, maar soms worden beurten overgeslagen omdat mensen ziek zijn of om een andere reden geen mensen willen toelaten in hun huis. Ook komt het voor dat mensen niet thuis zijn of niet reageren op verzoeken om een afspraak te maken, of dat ze niet willen meewerken.” Al deze mensen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek alsnog een installateur toe te laten tot hun woning.

Bij corporatie Accolade hebben zo’n zevenhonderd van de zestienduizend woningen een dergelijke cv-ketel. De corporatie zal al die ketels extra laten controleren door installateur Breman. De betreffende huurders hebben daarover eind vorige maand een brief gekregen, met het verzoek een afspraak te maken met de installateur.

Wonen Noordwest Friesland gaat er op een wat andere manier mee om. Deze corporatie, waar duizend van de vierduizend woningen zo’n ketel hebben, heeft alleen de bewoners aangeschreven waarvan bekend is dat er recent geen onderhoud is geweest.
Zij moeten snel een installateur toelaten. Volgens installateur Feenstra is het onderhoud in het overgrote deel van de woningen op orde. Directeur Hagenaars zegt geen reden te hebben daaraan te twijfelen. ,,Als wij weten dat een half jaar geleden onderhoud is gedaan, is het zonde van het geld nu extra onderhoud te doen.”

 

Meewerken aan onderhoud

Bewoners zijn vaak contractueel verplicht onderhoud toe te laten, maar een installateur kan niet zomaar een woning betreden zonder instemming.
Corporaties kunnen naar de rechter stappen om huurders te dwingen onderhoud te laten doen. Accolade en Wonen NWF zeggen dat ze dit achter de hand houden, mochten  bewoners een installateur blijven weigeren.

Risico’s

Overigens zeggen zowel huurders als corporaties dat ze het gevaar minder groot inschatten als Kassa doet voorkomen. Een technisch onderzoeker bestempelde de cv-ketels in het programma als ,,levensgevaarlijk”, en Kassa stelt dat het probleem inmiddels onbeheersbaar is geworden. Van den Broek van de Bewonersraad weerspreekt dat. Hij zegt dat er geen gevaar is zolang regulier onderhoud wordt gepleegd. ,,Aangezien corporaties dat over het algemeen goed doen, is het risico lang niet zo groot als Kassa dat heeft gepresenteerd.”

 

Lees verder

De Bewonersraad biedt leden gratis individuele ondersteuning

01-04-2019

De Bewonersraad is met meer dan 30.000 leden de veruit grootste huurdersbelangenorganisatie in Friesland. De Bewonersraad ondersteunt alleen leden bij individuele vragen/klachten op het gebied van wonen, leefbaarheid en zorg in relatie met wonen.

Het 'reglement individuele ondersteuning' leden is onlangs aangepast. O.a. omdat De Bewonersraad met ingang van 2018 ook de huurders vertegenwoordigt van:
• Estea Capital in de gemeente Weststellingwerf
• VSN (:Vastgoed Syndicering Nederland) in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel

De Bewonersraad behartigt verder de belangen van huurders van: 
• WoonFriesland (met uitzondering van de gemeente Heerenveen)
• Elkien (met uitzondering van de stad Leeuwarden en de stad Sneek)
• Wonen Noordwest Friesland
• Weststellingwerf
• Thús Wonen
• Accolade, gemeente Smallingerland


 

 

Lees verder

Hilversum | Kassa: oude cv ketels Agpo Ferroli gevaarlijk

26-03-2019

UPDATE: 26 maart 2019

Op 16 maart 2019 heeft Kassa aandacht besteed aan de zorgen rondom cv-ketels van Agpo Ferreli. Het gaat om de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Bij het niet goed schoonmaken van de warmtewisselaar bestaat er een kans dat de aluminium behuizing van de ketel doorbrandt. In het ergste geval kan brand in de woning ontstaan.

De Bewonersraad heeft direct actie ondernomen richting de verhuurders naar aanleiding van deze uitzending. Binnen enkele dagen hebben de corporaties antwoord gegeven op de vraag hoe ze er voor zorgdragen dat de huurders geen risico lopen.

De corporaties hebben geïnventariseerd hoeveel woningen beschikken over deze ketels. Met de installatiebedrijven (o.a. Feenstra, Energiewacht) hebben de corporaties overleg gevoerd in hoeverre deze huurders risico lopen. Bij regulier onderhoud, waarbij de warmtewisselaar regelmatig wordt gereinigd, loopt de huurder geen risico. De onderhoudsbedrijven zijn extra alert op het reinigen van de warmtewisselaar bij een onderhoudsbeurt. Bij huurders waarbij het bekend is dat deze de laatste twee jaren geen onderhoud hebben laten uitvoeren, wordt extra inzet gepleegd om toch de ketel na te kijken.

 Bent u in het bezit van een Agpo Ferreli ketel van de typen Econpact, Ultima, Megadens of Megalux van voor 2011? Is uw ketel al geruime tijd niet  gecontroleerd? Mogelijk heeft uw ketel dan een verhoogd risico op vervuiling van de warmtewisselaar. Dit levert een verhoogd risico op doorbranden van de ketel op. Om dit te voorkomen probeert men een afspraak te maken met u om de ketel te onderhouden. Dit onderhoud dient u wel toe te staan. U bent zelf immers mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning.

 Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel gerust met onze hulpdienst op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via 058 – 216 54 57.

In Nederland hangen ongeveer 150.000 „mogelijk levensgevaarlijke” cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Dat heeft het consumentenprogramma Kassa uitgezocht. Er zouden al enkele woningbranden zijn ontstaan.

Onderhoudsbedrijf Breman vindt de veiligheid van de ketels „onbeheersbaar” en dat wordt onderschreven door onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale die Kassa raadpleegde. Zij stellen dat alle 150.000 ketels vervangen moeten worden. 

De problemen ontstaan volgens het programma als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en smelt het aluminium eromheen.

Aanpassing

In 2009 is voor het eerst melding gemaakt van problemen. De fabrikant heeft toen verbeteringen doorgevoerd en ook zijn de handleidingen en communicatie met consumenten en monteurs aangepast.

Fabrikant Agpo Ferroli herkent zich niet in de problemen en stelt op zijn site dat het altijd volledig openheid van zaken heeft gegeven, ook aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. Het probleem zou alleen optreden bij zwaar vervuilde wisselaars. Die moeten eigenlijk elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren.

De Bewonersraad gaat bij haar verhuurders na of zij in het bezit zijn van deze ketels en wat de eventuele acties zullen zijn. 

Lees verder
content image