Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

LEEUWARDEN | ‘Arm en rijk weer in één wijk’

03-08-2020

In iedere nieuwe uitbreidingswijk horen weer sociale huurwoningen. De kloof tussen rijke en arme wijken moet kleiner worden, vindt de Leeuwarder wethouder Hein de Haan. Hij wil gevarieerdere buurten door de hele stad.

De PvdA-bestuurder presenteert zijn ideeën in een nieuwe volkshuisvestingsvisie, die draait om de ‘ongedeelde stad’. In zijn nota pleit hij ervoor dat ‘huishoudens met verschillende achtergronden en inkomens elkaar in het dagelijks leven tegenkomen op straat, in de winkel en bij sport. Dit is voor onderling begrip, solidariteit en saamhorigheid een noodzaak.’ Het woningbouwbeleid van de afgelopen twintig jaar liet een kloof groeien tussen armere en rijkere groepen, constateert De Haan. Nieuwe uitbreidingswijken vulden zich bijna alleen nog met koopwoningen en dure huurappartementen. Daar trokken rijkere mensen naartoe, terwijl armere gezinnen achterbleven in huurbuurten, waar zich allerlei problemen opstapelden.

Ondertussen zagen de corporaties zich gekortwiekt door Den Haag. WoonFriesland en Elkien moesten hierdoor zuinig zijn en bouwden nauwelijks meer sociale huurhuizen in nieuwe wijken. Zij wijzen hun vrijkomende woningen voornamelijk toe aan de allerarmste inkomensgroepen, waardoor de scheiding tussen arm en rijk verder groeit. ,,Dat proces moeten we omkeren’’, vindt De Haan. Hij wil dat nieuwbouwwijken voortaan voor 15 tot 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan. Dit begint in Middelsee, de nieuwe buurt langs het Van Harinxmakanaal. In armere wijken dient juist meer ruimte te komen voor koophuizen. Hiervoor gaf De Haan dit voorjaar al een voorzet in Heechterp/Schieringen, waar de afbraak van verouderde huurflats ruimte schept voor ‘menging’.

Verder pleit hij ervoor dat corporaties meer huizen toewijzen aan middeninkomens, net als vroeger normaal was. Ook dat stimuleert de variatie in buurten. Woonzorgcombinaties ziet De Haan het liefst bij corporaties. Op particuliere verhuurders heeft de gemeente namelijk weinig vat, blijkt in de Vlietzone.

Lees verder

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huur gaan betalen

30-07-2020

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.

 

Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.

 

Nu één inkomensgrens voor extra huurverhoging

Op dit moment is de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs. In 2020 ging het om maximaal 5,1%. Daarnaast geldt er één inkomensgrens waarboven hurende huishoudens 1,5% extra huurverhoging kunnen krijgen. In 2020 lag die grens op € 43.574, ongeacht de grootte van het huishouden. Huishoudens waarin iemand de AOW-leeftijd al bereikt had waren uitgezonderd van die extra 1,5%.

 

Straks vier inkomensgrenzen

In het wetsvoorstel vervalt de uitzondering voor senioren. En gaat de manier waarop de jaarlijkse huurverhoging wordt berekend op de schop. Er gaan vier verschillende inkomensgrenzen gelden. Ligt het inkomen boven een van de grenzen? Dan volgt een jaarlijkse huurverhoging die -in de meeste gevallen- veel hoger uitpakt dan de huurverhoging voor lagere inkomens.

 

Alleenstaanden met middeninkomen

In het wetsvoorstel staat dat bij een jaarinkomen tussen €45.938 en €55.000 de huur met 50 euro per maand omhoog mag. Bij een jaarinkomen boven de €55.000 is dat zelfs 100 euro per maand.

 

Stellen en gezinnen met middeninkomen

Voor meerpersoonshuishoudens gelden andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk jaarinkomen tussen €53.126 en €74.000 mag de huur straks met 50 euro per maand omhoog. Boven de €74.000 is dat 100 euro per maand.

 

Plafond huurverhoging boven sociale huurgrens

De huurverhogingen kunnen één keer per jaar worden doorgevoerd, totdat de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel is bereikt. Deze maximale huurprijs ligt vaak ver boven de sociale huurgrens (€737,14 in 2020). Ook huurders die al een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen krijgen dus met deze extra huurverhogingen te maken.

 

Lager inkomen? Dan blijft huurverhoging een percentage

De jaarlijkse, sprongsgewijze huurverhoging in euro’s geldt alléén voor huishoudens met een middeninkomen. Bij een lager inkomen geldt dat de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs blijft. Wat de huurverhoging dan wordt hangt dus sterk van de huidige huurprijs én het percentage af.  In 2020 ging het om 5,1%. Voor 2021 is het percentage nog niet bekend.

 

Wetsvoorstel omstreden - Tweede Kamer aan zet na het zomerreces

 

 

200730 Woonbond.nl

Lees verder

BUITENPOST | SWA met Cadillac langs huurders

24-07-2020

Met een Cadillac en een koets gaat Stichting Woningbouw Achtkarspelen begin augustus langs bij mensen die al ruim een halve eeuw hetzelfde huis huren.

Meer dan negentig mensen wonen inmiddels vijftig jaar of langer in hetzelfde huis van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). De corporatie vindt dit heel bijzonder en wil er aandacht aan besteden.
Wat ook meespeelt, is dat de oudere bewoners door de coronamaatregelen momenteel weinig verzetjes hebben. Dorpsfeesten zijn afgelast en ook thuis visite ontvangen gebeurt minder. Ouderen kunnen zich daardoor geïsoleerd voelen.

Doel is niet alleen om het corona-isolement te doorbreken, maar ook om de bewoners te bedanken voor de positieve rol die ze spelen in hun buurt. Volgens SWA zijn de mensen die al jaren in dezelfde woning wonen niet alleen trouw aan de woning maar ook aan de buurt.

Lees verder

GROU | WoonFriesland inspecteert met drone

21-07-2020

WoonFriesland voert met een drone technische inspecties uit aan de buitenkant van huurwoningen. Het verhuurbedrijf wil efficiënt en geautomatiseerd inspecteren en de drone meet de benodigde gegevens van gevels, dakbedekking en kozijnen.
Hierdoor kunnen vocht, houtrot en warmteverlies worden gesignaleerd of zelfs voorkomen. WoonFriesland werkt met het bedrijf Aeroscan, dat de drone levert. De privacy binnenshuis is gewaarborgd. Eventuele persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd.

Volgens de coöperatie is de drone-inspectie coronaproof en betekent ze minder overlast voor bewoners. Zo hoeven mensen niet thuis te zijn. De privacy is gewaarborgd doordat beelden worden vervaagd. Door warmtemetingen kan de drone ook wietplantages op zolders in
beeld brengen, erkent Stefan Quack van Aeroscan. ,,Maar dat is niet onze doelstelling. In de zomermaanden werken we ook niet met hittescans. Die worden wel in de wintermaanden gebruikt om te kijken of huizen koudelekken hebben, en of er zonnepanelen zijn die niet goed werken.”

Mochten er inderdaad wietplantages als bijvangst worden ontdekt dan zal WoonFriesland per geval kijken welke stappen er worden ondernomen. ,,Opsporen van wietplantages in niet ons doel. Dat is politiewerk”, meldt WoonFriesland-woordvoerder AnneMarieke Voortman. ,,Maar als wij verdachte omstandigheden zien bij een van onze huurders dan nemen wij uiteraard maatregelen. Welke dat zijn, is maatwerk en afhankelijk van de omstandigheden.”

Lees verder

Subsidie voor vijftien projecten in Noardeast

18-07-2020

Vijftien initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in
Noardeast-Fryslân krijgen subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Het
gaat om een totaalbedrag van bijna 300.000 euro. Alle initiatieven zorgen in totaal
voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze
regio.

Lees verder