DOKKUM | Zorgen bij FNP over huurwoningen

De FNP Noardeast-Fryslân maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Dat blijkt uit vragen die de partij aan de colleges van de fusiegemeenten stelt.

,,Wy hearre fan meardere kanten dat der benammen yn de doarpen in tekoart is oan hierwenningen”, zegt raadslid Johan Postema van FNP Dongeradeel. ,,Dêrneist hawwe wy fernaam dat de fraach by korporaasjes yn Noardwest-Fryslân tanaam is. Wy wolle graach witte of dat ek hjir sa is, hoe grut de tekoarten yn ús gemeenten binne en yn hokker plakken de fraach it grutst is.”

Volgens Postema speelt het tekort voor Dongeradeel onder meer in Raard en Holwerd. ,,De doarpsbelangen dêr binne bang dat it tekoart oan hierwenningen de krimp yn’e hân wurket. Omdatit oanbod lyts is, siket de jongerein earder in wenning yn in plak as Dokkum of noch fierder fuort. As se ienkear fuort binne komme se net sa gau wer werom.”