Dongeradeel

Lioessens | 2 nieuwe huurwoningen

20-09-2018

Op de hoek van de Doarpsstrjitte en De Kamp in Lioessens stonden ooit ouderenwoningen, maar die werden gesloopt. Corporatie Thús
Wonen zet er nieuwe huurhuizen neer voor ouderen uit Morra en Lioessens, op initiatief van dorpsbewoners zelf.

Eigenlijk had Thús Wonen niet zullen bouwen in het tweelingdorp. De corporatie wilde zich terugtrekken uit kleinere dorpen, om zich te
richten op de grotere kernen. In 2015 kwam de corporatie hier op terug, onder meer na protest uit gemeenten. Per dorp wordt nu bekeken wat het beleid is. Een extern bureau onderzocht in opdracht van de werkgroep de woonwensen in Morra en Lioessens. Daaruit bleek dat er vraag is van ouderen die graag in eigen dorp willen blijven wonen, in een levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grond.

Lees verder

DOKKUM / BROEKSTERWOUDE sloop-/nieuwbouwplannen

22-11-2017

In november 2017 zijn tijdens een eerste informatiebijeenkomst de huurders van 47 woningen in de Hoedemakerspolder (deelgebied 4a) te Dokkum en huurders van 18 woningen aan de DS. Feithsmastraat te Broeksterwoude op de hoogte gebracht van de sloop-nieuwbouwplannen. Naast informatie werd uiteraard ook om een eerste reactie gevraagd.

In januari 2018 gaat Thús Wonen opnieuw om tafel met de huurders om de reacties te bespreken en eventuele voorstellen voor nieuwbouw voor te leggen.

Lees verder

DOKKUM | 12 levensloopbestendige huurwoningen

22-11-2017

Met de huurders van de 12 woningen aan de Pottenstraat en C. Altingastraat zijn inmiddels diverse bijeenkomsten gehouden. Plan is om de 12 woningen te vervangen door 12 levensloop bestendige woningen. Via individuele gesprekken kunnen huurders aangeven of ze het eens zijn met de plannen.

Lees verder

DOKKUM | Startsein voor bouw 21 nieuwe huurhuizen

14-07-2017

In Dokkum wordt woensdag het startsein gegeven voor de bouw van tien gezinswoningen en elf levensloopgeschikte woningen.
Ze zijn bedoeld voor oud-bewoners van de dit voorjaar gesloopte huizen aan de Van Kleffensstraat en de R. Bogermanstrjitte. Deze waren
verouderd; in samenwerking met de Bewonersraad werd toegewerkt naar sloop. De nieuwe energiezuinige woningen zijn ontworpen
door TWA architecten en worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Lees verder

DOKKUM | Thús Wonen niet door met nieuwbouw Houtkolk

01-07-2017

De nieuwbouw op de Houtkolk is woningcorporatie Thús Wonen toch te duur. Daarom stapt de corporatie uit het project.
Dat meldde wethouder Albert van der Ploeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering. De corporatie sloot met de gemeente
en enkele grondeigenaren een overeenkomst die mikt op herontwikkeling van het gebied. Er worden woontorens neergezet met daarin zowel huur- als koopappartementen. De totale investering bedraagt een miljoen euro.

Volgens Jeanette Dekker, directeur van Thús Wonen, werd de prijs haar pas ,,laat in het proces’’ duidelijk. De kosten voor de nieuwbouw zijn volgens Dekker dusdanig hoog, dat een maximale huurgrens van 592,55 euro niet meer haalbaar was. ,,Niet zonder dat het ten koste zou gaan van andere investeringen’’, stelt Dekker. De corporatie richt zich nu op woningverbetering en nieuwbouw op ,,minder dure locaties’’.

Lees verder
 • Dokkum
 • Holwerd
 • Ternaard
 • Anjum
 • Oosternijkerk
 • Metslawier
 • Ee
 • Engwierum
 • Niawier
 • Hantum
 • Nes
 • Lioessens
 • Wierum
 • Paessens
 • Moddergat
 • Morra
 • Brantgum
 • Raard
 • Hantumhuizen
 • Oostrum
 • Aalsum
 • Bornwird
 • Hiaure
 • Foudgum
 • Hantumeruitburen
 • Oostmahorn
 • Wetsens
 • Joustwier
 • Waaxens