Dongeradeel

DOKKUM / BROEKSTERWOUDE sloop-/nieuwbouwplannen

22-11-2017

In november 2017 zijn tijdens een eerste informatiebijeenkomst de huurders van 47 woningen in de Hoedemakerspolder (deelgebied 4a) te Dokkum en huurders van 18 woningen aan de DS. Feithsmastraat te Broeksterwoude op de hoogte gebracht van de sloop-nieuwbouwplannen. Naast informatie werd uiteraard ook om een eerste reactie gevraagd.

In januari 2018 gaat Thús Wonen opnieuw om tafel met de huurders om de reacties te bespreken en eventuele voorstellen voor nieuwbouw voor te leggen.

Lees verder

DOKKUM | 12 levensloopbestendige huurwoningen

22-11-2017

Met de huurders van de 12 woningen aan de Pottenstraat en C. Altingastraat zijn inmiddels diverse bijeenkomsten gehouden. Plan is om de 12 woningen te vervangen door 12 levensloop bestendige woningen. Via individuele gesprekken kunnen huurders aangeven of ze het eens zijn met de plannen.

Lees verder

DOKKUM | Startsein voor bouw 21 nieuwe huurhuizen

14-07-2017

In Dokkum wordt woensdag het startsein gegeven voor de bouw van tien gezinswoningen en elf levensloopgeschikte woningen.
Ze zijn bedoeld voor oud-bewoners van de dit voorjaar gesloopte huizen aan de Van Kleffensstraat en de R. Bogermanstrjitte. Deze waren
verouderd; in samenwerking met de Bewonersraad werd toegewerkt naar sloop. De nieuwe energiezuinige woningen zijn ontworpen
door TWA architecten en worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Lees verder

DOKKUM | Thús Wonen niet door met nieuwbouw Houtkolk

01-07-2017

De nieuwbouw op de Houtkolk is woningcorporatie Thús Wonen toch te duur. Daarom stapt de corporatie uit het project.
Dat meldde wethouder Albert van der Ploeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering. De corporatie sloot met de gemeente
en enkele grondeigenaren een overeenkomst die mikt op herontwikkeling van het gebied. Er worden woontorens neergezet met daarin zowel huur- als koopappartementen. De totale investering bedraagt een miljoen euro.

Volgens Jeanette Dekker, directeur van Thús Wonen, werd de prijs haar pas ,,laat in het proces’’ duidelijk. De kosten voor de nieuwbouw zijn volgens Dekker dusdanig hoog, dat een maximale huurgrens van 592,55 euro niet meer haalbaar was. ,,Niet zonder dat het ten koste zou gaan van andere investeringen’’, stelt Dekker. De corporatie richt zich nu op woningverbetering en nieuwbouw op ,,minder dure locaties’’.

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder
 • Dokkum
 • Holwerd
 • Ternaard
 • Anjum
 • Oosternijkerk
 • Metslawier
 • Ee
 • Engwierum
 • Niawier
 • Hantum
 • Nes
 • Lioessens
 • Wierum
 • Paessens
 • Moddergat
 • Morra
 • Brantgum
 • Raard
 • Hantumhuizen
 • Oostrum
 • Aalsum
 • Bornwird
 • Hiaure
 • Foudgum
 • Hantumeruitburen
 • Oostmahorn
 • Wetsens
 • Joustwier
 • Waaxens