DRACHTEN | Burenruzies hardnekkig probleem in Smallingerland

De inzet van een ‘wijk-GGD’er’ kan helpen, hoopt de gemeente DRACHTEN Het lukt Smallingerland niet om burenruzies en overlast van verwarde personen terug te dringen.

De gemeente registreerde vorig jaar 276 gevallen van burenruzie. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar, blijkt uit een veiligheidsrapport van Smallingerland. Ook de overlast van verwarde personen – 523 incidenten in 2018 – kwam uit op een vijfjaarsrecord. Wat de reden van de toenames is weet Smallingerland niet precies. Het vermoeden is dat dit samenhangt met het overgaan van rijkstaken in het sociaal domein naar de gemeente.

In de voorgaande veiligheidsnota, uit 2015, noemde Smallingerland ‘sociale overlast’ ook een groot probleem. Dat is in Drachten en omstreken groter dan in gemeenten van dezelfde omvang, bleek toen uit vergelijkend onderzoek. Smallingerland maakte de aanpak van sociale overlast daarom tot een speerpunt, maar concludeert nu dat alle inzet er niet toe heeft geleid dat burengerucht en overlast door verwarde personen zijn afgenomen. De inzet van de ‘wijk-GGD’er’ kan helpen, hoopt de gemeente. Deze hulpverleners worden per 1 januari als proef in Smallingerland ingezet om overlast door verwarden te voorkomen.

Wel succes werd er geboekt met het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen in de gemeente: dat daalde ten opzichte van 2014 met 64 procent naar 235 gevallen. Het openen van een bewaakte fietsenstalling aan het Van Knobelsdorffplein speelt hier een grote rol in.
Bij de woninginbraken is een dalende lijn te zien, onder meer na een ‘bewustwordingscampagne’ onder bewoners. Het aantal winkeldiefstallen piekte in 2018 juist (201 gevallen). Volgens de gemeente ligt de oorzaak grotendeels bij een groep bewoners van het azc die afkomstig zijn uit ‘veilige landen’.

Het gaat om een categorie asielzoekers die ook elders in het land voor problemen zorgt. Vaak zijn dit (jonge) mannen uit Noord-Afrika of Oost-Europa. Ze maken geen enkele kans op asiel omdat hun moederland als veilig wordt bestempeld, maar verblijven tijdens de procedure wel in Nederland. Vooral winkeliers in het centrum werden vorig jaar het slachtoffer. Het azc in Drachten bestaat al jaren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft geen verklaring waarom ‘veiligelanders’ juist eind 2018 zorgden voor een diefstalpiek in Drachten. De gemeente overlegt met de politie over de juiste aanpak.

De overlast door jeugdgroepen in Smallingerland lijkt niet te verergeren. De overlast valt minder dan vroeger toe te schrijven aan een bepaalde plek of groep jongeren, maar verplaatst zich. De gemeente past zijn aanpak daarop aan.


Voor de komende vier jaar legt Smallingerland de prioriteit bij sociale overlast, jeugdgroepen en ondermijnende criminaliteit.