DRACHTEN | PERSBERICHT Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2022 getekend

Woningcorporatie Accolade, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, huurdervereniging De Bewonersraad en gemeente Smallingerland hebben de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. De prestatieafspraken zijn belangrijk voor de sociale huurwoningmarkt in Smallingerland en geven vorm aan de samenwerking tussen deze vier partijen.

Naast de jaarlijkse prestatieafspraken zijn eerder, in 2019, meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2025. De gemeente heeft in de Woonvisie 2020-2025 uitgesproken om de komende jaren ruim 1000 nieuwe koop- en huurwoningen te realiseren. De woningcorporaties en de gemeente willen tot 2030 in totaal 300 sociale huurwoningen toevoegen aan de woningmarkt in Drachten. Zij onderzoeken of hiervoor braakliggende gronden en gebouwen, die de huidige functie verliezen, herontwikkeld kunnen worden. De partijen vinden de bouw van nieuwe sociale huurwoningen hard nodig. De wachttijd voor woningzoekenden loopt op en er is grote behoefte aan betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen en kwetsbare doelgroepen.

Locatie nieuwbouw sociale huurwoningen
In 2022 bouwt Accolade 40 nieuwbouwwoningen aan de Geelgorsstraat/Noorderdwarsvaart. Hier zijn vorig jaar 34 woningen gesloopt. WoonFriesland realiseert 35 appartementen aan 't Suderhiem in Drachten. Eerder zijn hier 18 appartementen gesloopt.
Investeringen in bestaande sociale huurwoningen


De woningcorporaties hebben aangegeven dat ze in 2022 naar verwachting ca. € 21 miljoen investeren in de bestaande sociale huurvoorraad in Smallingerland. Hiervan is ruim € 11 miljoen bestemd voor (planmatig) onderhoud en bijna € 10 miljoen voor de verbetering van de kwaliteit en energieprestatie van de woningen. De gemeente, corporaties en De Bewonersraad werken samen in de wijkuitvoeringsplannen aan de warmtetransitie.


Aandacht voor welzijn en zorg
Naast de investering in vastgoed besteden partijen in 2022 extra aandacht aan een integrale samenwerking rond het voorkomen, (vroeg)signaleren en oplossen van betalingsproblemen bij huurders. Energiecoaches adviseren huurders over hoe zij met kleine maatregelen en aanpassingen kunnen besparen op hun energiekosten. Ook zijn er afspraken gemaakt voor de verbetering van de leefbaarheid en over de huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals statushouders en mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.


Op www.smallingerland.nl/prestatieafspraken2022 staat de volledige tekst.