Dringend verzoek aanpassing Woningwet

Vandaag publiceert Atrivé het rapport van haar evaluatieonderzoek naar de werking en effecten van de Woningwet in de praktijk. De Bewonersraad leverde daaraan een belangrijke bijdrage.

Atrivé voerde de evaluatie uit in opdracht van de Aedescommissie ‘Evaluatie Woningwet’ die onder voorzitterschap staat van de heer Bas Jan van Bochove. Gisteren publiceerde de commissie haar advies, met het evaluatierapport van Atrivé als onderlegger. Zowel de commissie als Atrivé roepen op tot meer (experimenteer)ruimte voor lokaal woonbeleid, zodat volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven adequaat kunnen worden opgepakt, nu en in de toekomst.

Dringend verzoek aanpassing Woningwet
Het evaluatieonderzoek haalt een dringend verzoek tot aanpassing van de Woningwet op. Sectorpartijen willen dat de wet -en de uitwerking en handhaving van de wet- hen minder bevoogdt en meer bijdraagt aan het gezamenlijk oppakken van (toekomstige) volkshuisvestelijke opgaven. Dat vraagt om meer ruimte voor corporaties en hun partners om samen, vanuit het gezonde verstand en ‘de bedoeling’, initiatief te nemen tot effectief maatwerk en vernieuwing. Daarbij moet de maatschappelijke opgave het vertrekpunt vormen en niet (de letter van) de wet zelf. Zie (de samenvatting van) het evaluatierapport voor de concrete voorstellen voor verandering vanuit de sector.

De korte samenvatting, het overzicht ‘De evaluatie in een notendop’ of het volledige onderzoeksrapport en het adviesrapport van de Aedescommissie-Van Bochove kunt u hier downloaden.