Eerste resultaten onderzoek Woningmarkt gepresenteerd

 

De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau KAW in opdracht van samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslan, corporaties en huurdersorganisaties de 'regionale opgave wonen' in kaart gebracht.
Op 15 maart zijn de eerste voorlopige resultaten gepresenteerd van deze woningmarktanalyse, in aanwezigheid van zorgpartijen, banken, makelaars, corporaties, huurdersverenigingen, provincie en gemeenten. De Bewonersraad was hierbij ook vertegenwoordigd.
Conclusie van de middag was: laat krimp je niet overkomen, ga de opgave samen te lijf en vooral: toon lef.

Het onderzoek bevat een uitgebreide analyse van de woningvraag en het woningaanbod en laat zien welke kansen er zijn voor het versterken van kernen, maar legt ook bloot op welke plekken er nu al vraaguitval bestaat (of op korte termijn gaat ontstaan) en welke gevolgen dat heeft voor de positie van die plekken en de woningen.

De komende jaren (tot 2025) is er nog sprake van beperkte regionale huishoudensgroei, dus ook een groeiende woningbehoefte. Dorpen met veel voorzieningen, goede bereikbaarheid en een goede ligging kunnen nog profiteren van deze groei. In dorpen die deze kenmerken missen, is nu vaak al sprake van een negatieve vraag. De verwachting is dat het aantal dorpen met een negatieve woningbehoefte (huishoudenskrimp) de komende jaren zal toenemen.

Emme Groot, voormalig burgemeester van Delfzijl, vertelde inspirerend over de ervaringen met bevolkingsafname in Delfzijl. Hij gaf aan dat tijdige erkenning van de opgave cruciaal is en samenwerking van groot belang. Daarbij gaat het niet alleen om de woningvoorraad, maar ook om de relatie met de voorzieningen. Het ontbreken van financiële middelen hoeft geen probleem te zijn, was zijn boodschap: als er een goed plan ligt, blijken partijen bereid flink te investeren.

De resultaten van de bijeenkomst worden verwerkt in een eindrapport, dat KAW nog voor de zomer zal opleveren. Vervolgens komt het rapport beschikbaar voor colleges, raads- en Statenleden en externen.