EXPERIMENT Meer regie woningbouw Noordoost- Friesland

200515 Fryslan.frl Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt (15-05-2020)

 

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Gedeputeerde Fokkinga: "De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie.

 

We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, maar op zo’n manier dat gemeenten ook plannen kunnen realiseren.” In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt.

 

Toekomstbestendige woonregio

De regio staat de komende jaren voor een forse uitdaging op de woningmarkt. De omvang en samenstelling van de bevolking verandert en daarmee de vraag naar woningen. De gemeenten zien deze uitdaging op hen af komen. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel is namens de gemeenten bestuurlijk trekker van de woonopgave: “Wij hebben de provincie ruimte gevraagd te kunnen experimenteren om snel en flexibel in te kunnen spelen op vraag en aanbod op lokaal niveau. Zo kunnen we maatwerk leveren voor een kwalitatief woningaanbod in onze regio.” Gedeputeerde Staten geven de gemeenten nu meer verantwoordelijkheden op de woningmarkt. “Binnen het experiment kan de regio deze handschoen oppakken”, aldus Fokkinga. “We blijven de komende periode in nauw overleg om te kijken wat de resultaten zijn en hoe die zich verhouden tot de prognoses." De overheden zetten zo gezamenlijk in op een toekomstbestendige woonregio.

 

Experiment gericht op balans in woningmarkt

Het experiment is gericht op het vinden van een goede balans in de vraag van nu en de woningbehoefte voor de toekomst. De gemeenten kunnen binnen het experiment nieuwe woningbouwplannen maken die goed aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. De gemeenten krijgen voor projecten binnen de kernen zelf de regie op het aantal woningen. Projecten buiten de kernen worden alleen ontwikkeld als het niet meer mogelijk is om binnen de kernen te bouwen en er wel aantoonbaar behoefte aan nieuwbouw is. Hiervoor wordt door de gemeenten en de provincie maatwerk geleverd. De provincie geeft als kader mee dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt. De herijkte regionale woningmarktanalyse 2020 is in voorbereiding en geeft gemeentebreed richting aan het programma. Elk half jaar wordt de voortgang van het experiment met elkaar besproken aan de hand van die analyse.

 

Woningen De Centrale As

De provincie en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hebben ook overeenstemming bereikt over de ‘extra’ woningen die zijn toegezegd als compensatie voor de aanleg van de Centrale As. Eerder heeft de gemeente Dantumadiel hier al deels gebruik van gemaakt door de aanleg van 35 woningen in het plangebied ‘De Bosk’ in Feanwalden. Beide gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor 2030 de resterende woningen te realiseren. Voor Dantumadiel gaat dit om 115 woningen en voor Tytsjerksteradiel om 150 woningen.