Externe inhuur bij woningbouw vergoed

 

Externe inhuur bij woningbouw vergoed

 

Provinciale steun voor gemeentelijke plannen

Om de woningbouw in Fryslân te versnellen, kunnen gemeenten externe deskundigen inhuren opdat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden. De provincie en het rijk stellen daar geld voor beschikbaar. Gemeenten willen wel bouwen, maar hebben niet altijd zelf de menskracht om dat vlot in gang te zetten, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. ,,Bestimmingsplannen dy’t oanpast wurde moatte, kontakten mei bou-ûndernimmers, it regeljen fan foarfinansiering – op ferskate punten kin it heakje.”

Het inkopen van de externe krachten uit de vrije sector is bedoeld voor het versnellen van de bestaande plannen voor in totaal meer dan 10.000 woningen in Fryslân. Ook kunnen ze worden ingezet bij het opknappen en aanpassen van bestaande woningen en buurten.

Gemeenten kunnen eenmalig een aanvraag doen voor maximaal 25.000 euro. Ze kunnen de experts zelf kiezen, al wil de provincie daar wel over meedenken, aldus Fokkinga. In totaal is er tot en met 2023 zes ton voor beschikbaar, waarvan 150.000 euro van de provincie en de rest van het rijk.

Huisvestingsplan FNP

Fokkinga spreekt zich desgevraagd niet uit over het huisvestingsplan dat zijn eigen FNP maandag presenteerde. Daarin pleit de partij ervoor dat gemeenten via verordeningen voorrang geven aan de huisvesting van eigen inwoners en van Friezen om utens die een binding hebben met die gemeente.

,,As lid fan Deputearre Steaten haw ik dêr gjin miening oer”, zegt Fokkinga. ,,It plan is yn alle gefallen net yn tsjinspraak mei it provinsjale Utfieringsprogramma Wenjen.” Hij benadrukt dat het hoe dan ook niet de provincie maar de gemeente is die gaat over de vraag voor welke doelgroepen welk type woningen moeten worden gebouwd.

 

<FD 13.10.21>