Ferwerderadiel

FERWERT | Vragen over onderzoek naar toezichthouders Interzorg

05-09-2017

Actiz, de brancheorganisatie van zorgaanbieders, start een onderzoek naar de toezichthouders van Zorgcombinatie Interzorg in Ferwert.

Aanleiding voor het onderzoek is het artikel in deze krant over de lange zittingstermijnen bij de raad van toezicht (rvt) van de zorginstelling. In de landelijke Governancecode voor de zorg staat dat een toezichthouder na maximaal acht jaar moet plaatsmaken voor een opvolger. Bij Interzorg zitten drie leden van de rvt al minstens zestien jaar op hun plek.

Zorgverzekeraar De Friesland zegt naar aanleiding van het artikel met Interzorg ,,in gesprek’’ te gaan met het doel dat de zorgcode ,,zo snel mogelijk alsnog wordt nageleefd’’.

Het onderzoek van Actiz kan er in het uiterste geval toe leiden dat Interzorg geschrapt wordt als lid van de branchevereniging, laat een woordvoerder weten. ,,Actiz hecht grote waarde aan het naleven van de Governancecode. Daarom hebben we de naleving daarvan ook laten opnemen als lidmaatschapseis.’’

Bij De Friesland staat er mogelijk meer op het spel. De zorgverzekeraar sluit namelijk alleen contracten af met (grotere) zorgaanbieders wanneer die aan de Governancecode voldoen. De Friesland vraagt ernaar voor ze een contract afsluiten’’, legt woordvoerder Gerrie Riemersma uit. ,,Als een zorgaanbieder antwoordt met ‘ja’ dan gaan we ervan uit dat dit klopt.’’

Interzorg schrijft al jaren in de jaarverslagen dat het de normen van de bewuste zorgcode onderschrijft, hanteert en uitvoert. Al is de praktijk dus anders. ,,We geven onszelf enige ruimte’’ reageerde voorzitter Wim Kuikman hierop maandag in de LC.

Interzorg werkt vanuit christelijke grondslag. Dat toezichthouders er zo lang blijven zitten, komt volgens Kuikman omdat christelijke opvolgers lastig te vinden zijn.

‘Plakkend’ toezicht is zeldzaam
Minstens zestien jaar zitten drie toezichthouders van de Ferwerter zorginstelling Interzorg al op hun zetel. Veel ervaring dus. Toch mag het niet.

Waarom is dit te lang?
Na acht jaar plaatsmaken voor een opvolger, zo is vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode, die alle grote zorginstellingen onderschrijven. ,,Om goed toezicht te kunnen houden is een frisse blik noodzakelijk, evenals het bewaren van afstand tot de organisatie’’, zegt Michiel Kooij-man van branchevereniging Actiz.

Komt het vaak voor, dat het toezicht niet opstapt?
Nee. Zorgaanbieders lijken de gedragscode goed na te leven, al blijft een toezichthouder door omstandigheden soms een jaartje langer zitten. Eind vorig jaar deed deze krant, samen met Dagblad van het Noorden, onderzoek naar het toezicht bij negentig grote zorginstellingen in Noord-Nederland. Nergens bleken toezichthouders hun termijn met jaren te overschrijden.

Is het verboden wat er in Ferwert gebeurt?
Niet wettelijk. De Governancecode is in feite een verzameling afspraken die de grote zorgclubs- en instellingen met elkaar hebben gemaakt. Maar vrijblijvend zijn de regels ook niet. De Nederlandse zorgkantoren, die het geld voor de langdurige zorg verdelen, willen dat zorgaanbieders de code volgen. Anders: geen contract. Dezelfde voorwaarde stellen zorgverzekeraars zoals De Friesland.

Er bestaat een speciale Governancecommissie die kan oordelen of een zorginstelling de code wel of niet geschonden heeft. Dat leidt in de praktijk maar een of twee keer per jaar tot een uitspraak.

Wat zeggen de eigen regels bij Interzorg?
In de statuten van Interzorg staat dat iemand maximaal twaalf jaar in de raad van toezicht mag zitten. Die statuten zijn echter sinds 2000 niet meer inhoudelijk aangepast en dus verouderd. In feite voldoen de statuten op dit punt niet aan de zorgcode. Maar ook volgens de interne regels - ook al zijn ze oud- zitten de drie toezichthouders bij Interzorg dus al over hun maximale termijn.

Lees verder

FERWERT | Toezichthouders Interzorg moeten plaats maken maar er zijn geen opvolgers

04-09-2017

Leden van de raad van toezicht van de Interzorg Groep in Ferwert zitten al minstens zestien jaar op hun zetel. Dat is twee keer zo lang als in de zorg is toegestaan. Volgens voorzitter Wim Kuikman, die zelf nu al achttien jaar toezichthouder is, komt dit door de ,,christelijke identideit’’ van Interzorg. Dat vertraagt volgens hem de opvolging.

Kuikman vindt dat nieuwe leden van de raad van toezicht dezelfde christelijke achtergrond moeten delen. ,,Maar het lastig om zulke mensen te krijgen.’’ Dit verklaart volgens hem dat de huidige leden na het aflopen van hun termijn niet opstappen, maar veel langer blijven zitten dan in Nederland is afgesproken.

Vrees voor verlies onafhankelijkheid
Een toezichthouder in de zorg moet na maximaal acht jaar plaatsmaken voor een opvolger. Zo is het al sinds 2006 vastgelegd in een bestuurscode die geldt voor alle zorginstellingen. De vrees is dat langzittende toezichthouders hun onafhankelijkheid verliezen en een band ontwikkelen met de bestuurders die ze moeten controleren. In zo’n geval functioneert het toezicht niet meer.

In jaarverslagen zegt Interzorg juist dat de instelling de zogenoemde Governancecode ,,hanteert’’, en dat de raad van toezicht en de raad van bestuur de code ,,onderschrijven’’ en ,,uitvoeren’’. Dat blijkt dus niet zo te zijn. ,,De praktijk is harder dan de leer’’, reageert Kuikman. ,,We geven onszelf enige ruimte.’’

Bijna twee decennia
Interzorg verleent voornamelijk thuis- en verpleegzorg aan zo’n driehonderd ouderen in Noordoost-Friesland. De zorginstelling ontstond in 2000 uit de fusie van een aantal protestants-christelijke stichtingen. De raad van toezicht van Interzorg bestaat momenteel uit vijf mensen. Kuikman zit er achttien jaar in, leden Willem Lodewijk en Henk Rooseboom ieder zestien jaar.

Al die jaren houden zij toezicht op dezelfde man: Jan Douwe de Jong, sinds de oprichting in 2000 directeur van Interzorg en een van de langstzittende zorgbestuurders in Friesland. Een zittingstermijn in een raad van toezicht duurt in de regel vier jaar, met nog één termijn als verlenging. Kuikman kan niet precies aangeven hoeveel termijnen hij achter de rug heeft. ,,Mijn tweede of derde.’’

Wel zegt hij dat er een ‘schema van terugtreden’ bestaat, en dat hijzelf, Rooseboom en Lodewijk volgens dat schema al hadden moeten opstappen. ,,Het is altijd een punt van aandacht op onze agenda’’.

Goede overdracht
Ook Lodewijk weet niet ,,uit het hoofd’’ in welke termijn hij nu zit. Hij verwacht in 2018 weg te gaan, ,,als ik 75 jaar ben.’’ Opmerkelijk genoeg is zijn eigen opvolger, Tom Bakker, sinds dit jaar al toegetreden tot de raad van toezicht. Waarom Lodewijk dan niet nu al terugtreedt? ,,Een goede overdracht kost tijd.’’

Lodewijk en Bakker zijn allebei verbonden aan de SGP in Dantumadiel. Lodewijk zat namens de partij tot 2010 in de gemeenteraad: toen werd hij ook op deze plek door Bakker opgevolgd. De werving van Bakker voor Interzorg is tot stand gekomen via ,,het eigen netwerk’’, zegt Kuikman. ,,Omdat we kandidaten zoeken met een christelijke achtergrond, hebben we daar betere ervaringen mee dan met het openstellen van vacatures.’’

Transparante procedure?
De vraag is of Interzorg ook op dit punt wel voldoet aan de bestuurscode. Daarin staat dat nieuwe toezichthouders ,,via een transparante, openbare procedure’’ worden geworven. Kuikman kan zich niet herinneren dat zijn raad van toezicht in de laatste vijf jaar een openbare vacature heeft uitgezet.

Het loslaten van de voorwaarde dat nieuwe toezichthouders christelijk moeten zijn, ook als dat de opvolging vergemakkelijkt, is voor Kuikman onbespreekbaar. ,,Interzorg ontleent zijn bestaansrecht aan de christelijke identiteit.’’

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder

Nieuwe naam bekend fusiegemeenten

18-03-2017

De nieuwe naam voor de fusiegemeenten Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadeel in Noordoost-Friesland is: Noardeast-Fryslân.

Van de 28.553 mensen die woensdag op een nieuwe gemeentenaam mochten stemmen, deden 25.917 dat. Noardeast-Fryslân won fors met 17.346 stemmen.

Lees verder

Kom naar de 'Hart voor je Dorp'- avond!

14-03-2017

Voor het eerst ook huurders van Wonen Noordwest Friesland welkom bij deze avond voor dorpsbelangen en dorpshuizen.

Op donderdagavond 11 mei a.s. organiseren Wonen Noordwest Friesland, Doarpswurk én De Bewonersraad de ‘Hart voor je Dorp’-avond. Voor het eerst zijn hierbij ook huurders van Wonen NWF van harte welkom. Opgave is wel noodzakelijk, dit kan via www.wonennwf.nl/hartvoorjedorp (vol=vol). De toegang is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in Marsum, vanaf 19.30 uur. Deze avond kunt u kiezen uit 4 workshops:

1. Directe woonomgeving & voortuinen. Workshop door Wonen NWF en De Bewonersraad. Verwaarlozing en rommel geven veel ergernis. Wat doet Wonen NWF en wat kunt u als buurtbewoner zelf doen? Hoor er alles over in deze workshop. 

2. Democratische vernieuwing. Workshop door Doarpswurk. Legitimatie van verenigingen van dorpsbelangen in een dorp; vertegenwoordiging en belangenbehartiging, verbinding, mensen betrekken bij hun gemeenschap.

3. Sociale cohesie. Workshop door Wonen NWF, waarschijnlijk samen met het Gebiedsteam. Wat kunt u doen om de mate van verbondenheid in uw dorp te verbeteren. Welke ondersteuning kan Wonen NWF bieden? En wat doe je als mensen in je dorp overlast geven (verwarde personen)? Bij welke instanties kunt u terecht? 

4. En er is nog een verrassingsworkshop!

De ‘Hart voor je Dorp’-avond wordt sinds 2005 georganiseerd en vindt eens in de twee jaar plaats. Zoals de titel al aangeeft is de avond vooral bedoeld voor mensen die zich inzetten voor hun dorp, zoals via verenigingen van dorpsbelangen of dorpshuisbesturen. Er zijn echter ook veel huurders van Wonen NWF die zich graag (willen gaan) inzetten voor hun dorp. Zij zijn dit jaar ook van harte uitgenodigd. De kracht van de Hart voor je Dorp-avonden zit vooral in de combinatie van een inhoudelijk interessant programma, met voldoende mogelijkheid om met elkaar te praten, van elkaar te leren, te netwerken, etc. 

Lees verder
 • Hallum
 • Ferwert
 • Marrum
 • Burdaard
 • Blije
 • Wânswert
 • Reitsum
 • Hegebeintum
 • Ginnum
 • Lichtaard
 • Jislum
 • Jannum