Forse huurverhoging voor scheefwoners

In diverse media bestaat veel aandacht voor het verdrijven van ‘goedkope scheefwoners’ uit corporatiewoningen. Het gaat om huurders die eigenlijk teveel zijn gaan verdienen om in een corporatiewoning te mogen blijven wonen. De huidige inkomensgrens mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2018). En 10% mag naar de hogere inkomens. Met name in de Randstad kunnen huishoudens met een inkomen tot maximaal € 47.073 (het zogeheten middeninkomen, prijspeil 2018) nog in aanmerking komen voor deze laatste 10%.

De coalitiepartijen CDA, D66, VVD en ChristenUnie willen ‘goedkope scheefhuurders’ van de een op andere dag een fikse huurverhoging geven om hen daarmee te bewegen snel uit te kijken naar een koopwoning of een huurwoning in de particuliere sector. Het plan zou ook de andere kant uitwerken: de huur moet versneld omlaag kunnen wanneer de huurder inkomen verliest.

Algemeen directeur Frank van den Broek van De Bewonersraad vindt het “(…)een ondoordacht en maatschappelijk geheel onwenselijk plan. Gemaakt voor de bühne en een bewijs van een politiek bewust bedoelde, steeds groter wordende kloof in onze samenleving tussen rijk en arm, hoog en laag opgeleid(…)”.  

Hoewel een dergelijk plan vooral slaat op de overspannen (sociale) huurmarkt in de Randstad en niet zozeer op het woningmarktgebied van Friesland zou dit plan ook zo maar effecten kunnen hebben op ons eigen gebied. We kennen in Nederland tot spijt van De Bewonersraad immers alleen een landelijk volkshuisvestingsbeleid en niet een gedifferentieerd, regionaal beleid.    

In het plan is volstrekt onduidelijk bij welke inkomen de coalitiepartijen de grens dan leggen. En waar moeten die huurders dan naar toe in een overspannen woningmarkt? Die markt is nu juist overspannen omdat er veel te weinig woningen beschikbaar zijn. En als deze al beschikbaar zijn, dan zijn zij voor een middeninkomen onbetaalbaar. Door te weinig aanbod doen doorsnee-huurwoningen buiten de corporatiesector in de Randstad al gauw € 900,- tot € 1.100,- per maand aan kale huur; het opkopen van woningen aldaar door bemiddelde particulieren om deze vervolgens tegen goud geld te verhuren is niet voor niets zo populair geweest!

En de weg terug naar de corporatiesector als het inkomen daalt: de wachttijd is in de Randstad nu al vaak meer dan 7 jaar! Denken de coalitiepartijen nu echt dat een particuliere verhuurder gedurende die periode de huur zal verlagen?

Op deze manier creëer je een nieuwe groep voor wie de woninglasten uitstijgen boven hetgeen als maximaal redelijk wordt gezien. En bovendien verlaag je door het wegjagen van deze groep de maatschappelijk juist zo gewenste mix van huishoudens (: de leefbaarheid) in wijken en buurten. De coalitiepartijen sturen op deze manier bewust aan op leefgemeenschappen die volkomen los van elkaar binnen onze samenleving functioneren. We zien in voorsteden van Parijs en Londen waar dat toe heeft geleid. Of in elitaire woongemeenschappen rondom Miami (:USA) of Kaapstad (: Zuid-Afrika).

Het verwerpelijke ‘eigen volk eerst’ richt zich dan niet alleen meer tot vluchtelingen, maar ook tot personen die door allerlei omstandigheden financieel niet in staat zijn zelf te voorzien in eigen huisvesting. En wordt onze samenleving daardoor beter?

En hoe groot is die groep ‘goedkope scheefhuurders nu eigenlijk helemaal? In Friesland in ieder geval buitengewoon beperkt. Het aantal inkomensafhankelijke huurverhogingen over de afgelopen jaren is daadwerkelijk op de vingers van een paar handen te tellen. Sommige corporaties werken zelfs in het geheel niet met deze verdrijfprikkel. 

Het zo een mooi gebaar opleveren wanneer gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties in ons woningmarktgebied tezamen stelling zouden willen nemen tegen dit plan: zo een samenleving willen wij in Friesland onder geen beding!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leeuwarden, 27 september 2018

 

Voor meer informatie:
Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad
tel. 06 – 2222 5888

 

De Bewonersraad behartigt de belangen van huurders en is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden.

 

Zie ook verdere berichtgeving:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verdeelde-reacties-op-plan-om-huren-scheefwoners-fors-te-verhogen~b1fb3fb1/

artikel LC

artikel Friesch Dagblad

https://www.telegraaf.nl/financieel/2602369/scheefhuurders-aanpakken-asociaal