FRANEKER | Kwetsbare groepen in beeld bijwoonplannen

De gemeente Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen willen bij woonplannen voldoende aandacht voor kwetsbare groepen als statushouders en personen met verward gedrag. Dat staat in de jaarlijkse prestatieafspraak. WonenNoordwest Friesland geeft daarin verder aan 36 huurwoningen te willen bouwen in Bitgum, Minnertsga en Sexbierum, terwijl Accolade bezig is met de realisatie vannieuwe huurwoningen aan de Marten Oostwoudstraat en het Noorderbleek in Franeker.

 

(LC 23.12.20)