Friese corporaties zien ambitieuze plannen sociale huur wel zitten

 

LEEUWARDEN Friese woningcorporaties zeggen maximaal te willen meewerken om de volkshuisvestingsplannen van minister Hugo de Jonge mogelijk te maken. De minister wil dat er twee keer zoveel sociale huurwoningen worden gebouwd en dat de huurprijs voor minima omlaag gaat.

De prestatieafspraken zijn opgesteld met woningcorporaties, gemeenten en de Woonbond. Ze komen voort uit het afschaffen van de verhuurdersheffing per 2023. Hierdoor komt er jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan investeringsruimte vrij voor de corporaties.

Hoe dat geld besteed wordt, heeft minister De Jonge nu vastgelegd in bindende prestatieafspraken. Het geld moet besteed worden aan het bouwen van meer woningen om lange wachtlijsten terug te dringen. Dat betekent dat corporaties hun bouwproductie moeten opschroeven naar circa 30.000 sociale huurwoningen rond 2030. Nu bouwen de corporaties jaarlijks zo’n 15.000 huurwoningen. De eis dat minimaal 30 procent van het aanbod sociale huur moet zijn, geldt voor sommige regio’s. Niet alle gemeenten hoeven zich aan de ondergrens te houden.

Gas
Naast de sociale huur moeten er 50.000 middenhuurwoningen worden gebouwd in Nederland, dus met een huurprijs van 850 tot 1000 euro per maand. Ook moeten 450.000 bestaande woningen van corporaties van het gas zijn afgekoppeld in 2030. Chantal Droste, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Elkien, reageert namens de Vereniging Friese Woningcorporaties op de plannen van De Jonge. ,,De branchevereniging Aedes heeft doorgerekend dat het totaalpakket op landelijk niveau haalbaar is.”
Hoe zich dat vertaalt naar regionale opdrachten moet nog worden berekend. ,,Als Friese corporaties werken we dan ook maximaal mee om de opgave te realiseren”, zegt Droste, die met de vereniging zeven Friese woningcorporaties vertegenwoordigt.

Ook WoonFriesland zegt de schouders eronder te gaan zetten. ,,We zijn blij met de afschaffing van de verhuurdersheffing die nu extra ruimte biedt om Fries huurdersgeld optimaal in te zetten voor Friese bewoners”, zegt een woordvoerder. Concreet wil WoonFriesland de komende tien jaar 1700 sociale en lage middenhuur woningen bouwen, zowel in de steden als in de dorpen. In 2025 moeten alle huizen van de corporatie tenminste energielabel C hebben of hoger.

Veel Friese gemeenten schroeven het aantal sociale huurwoningen de komende jaren op. Smallingerland wil tot 2030 driehonderd extra woningen voor deze groep bouwen, Leeuwarden krijgt de komende tien jaar achthonderd tot duizend extra sociale huurhuizen.

Haalbaarheid
Een deel van de Kamer, waaronder coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, heeft twijfels over de haalbaarheid van de volkshuisvestingsplannen van De Jonge. Personeelstekort, gebrek aan bouwgrond, een tekort aan bouwmaterialen en de stikstofproblemen kunnen ertoe leiden dat de voorgenomen bouw niet wordt gehaald, stellen verschillende fracties.

,,Het tij zit niet mee”, erkent De Jonge gezien de stikstofcrisis en het tekort aan personeel en aan bouwmaterialen. ,,Ja, er is tegenwind, maar dit kan omdat het moet.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt ‘overwegend tevreden’ te zijn met de gemaakte afspraken tussen het rijk en de woningcorporaties.

HFD 2 juli 2022