De Friese Meren

Energie cadeaubon voor minima

03-03-2022

Inwoners van De Fryske Marren die een krappe beurs hebben, kunnen een gratis Energie cadeaubon aanvragen. Met de bon kan per woning voor zeventig euro aan producten worden aangeschaft waarmee energie kan worden bespaard.

Wethouder Frans Veltman: ,,Bewenners dy’t minder te besteegjen hawwe, besteegje faak in relatyf grut part fan har ynkommen oan enerzjy.” Doel is dus om de energierekening wat te verlagen voor deze mensen, vooral in deze tijden met sterk stijgende prijzen. Mensen die een (bijstands)uitkering ontvangen of rondkomen van een minimaal inkomen, hebben recht op de cadeaubon.

 

<FD 02.03.2022>

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

LEMMER | Huurhuizen voor Balk, Lemmer en Bakhuizen

17-12-2019

Er worden volgend jaar nieuwe huurhuizen gebouw in Lemmer, Balk en Bakhuizen. Dat heeft gemeente De Fryske Marren afgesproken met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

De corporaties investeren 14 miljoen euro. Ze zetten extra in op verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. Eerder was al afgesproken dat de corporaties tot en met 2025 circa 180 woningen slopen, 200 wat duurdere huurwoningen verkopen en 300 betaalbare (kleinere) woningen nieuw bouwen.

De meeste nieuwbouw vindt de komende jaren plaats aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. Daar worden volgend jaar 28 woningen gesloopt en in 2021 20 woningen gebouwd. In 2022 worden daar nog eens 47 huizen gesloopt waarna er in 2013 39 nieuwe worden neergezet.
Aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat in Bakhuizen worden 8 woningen gesloopt en vervangen door 2 betaalbare huur- en 2 koopwoningen. Verder wordt onderzocht of er nog 10 huurhuizen kunnen worden gebouwd in Sint Nicolaasga. Volgend jaar worden 1000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen, wat 4,5 miljoen euro kost.

De afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland. De laatste twee fuseren per 1 januari 2020.

Lees verder

JOURE | Huurster verdacht na brand

20-11-2019

De politie heeft na de grote woningbrand in de nacht van maandag op dinsdag in Joure een 34-jarige vrouw aangehouden op
verdenking van brandstichting. Volgens verhuurder Accolade zou het om de bewoonster gaan. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning van huurster is onbewoonbaar. Buren vinden tijdelijk elders onderdak, omdat er in hun huis eerst herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Dat gaat ongeveer twee weken duren.

Lees verder

JOURE | tiny houses als vervanger huurhuizen

28-03-2019

Tiny houses gaan in De Fryske Marren mogelijk fungeren als sociale huurwoningen. Dit moet de krapte op de huizenmarkt doen afnemen.

De fracties van CDA en FNP kaartten deze optie gisteravond aan tijdens de behandeling van de Woonvisie 2019-2023 in de gemeenteraad. Wethouder Jos Boerland zei toe deze mogelijkheid te zullen onderzoeken. ,,It ynsetten fan tiny houses yn lytse kearnen soe de oplossing wêze kinne foar it ferdwinen fan sosjale hierwenten’’, zei Meine van Dijk namens het CDA. Tegelijkertijd achtte hij dit een manier om jeugd aan een betaalbaar onderkomen te helpen. FNP’er Chris van Hes benadrukte dat de kleine optrekjes niet voor een specifieke doelgroep moeten zijn. ,,It kin dochs breder oppakt wurde. It soe best in oplossing wêze kinne foar wenteneed.’’

In de Woonvisie geeft De Fryske Marren aan vooral te willen bouwen in de grote kernen Joure, Lemmer en Balk. Dit tot ongenoegen van kleinere plaatsen. Die komen volgens het rapport pas aan bod als ze zelf een concreet plan op tafel leggen. Volgens een aantal dorpsbelangen wil de plaatselijke jeugd dolgraag blijven, maar vertrekt die bij gebrek aan geschikte onderkomens noodgedwongen naar grotere plaatsen. Huurwoningen zijn er nauwelijks. De wachttijd in een plaats als Balk daarvoor bedraagt momenteel veertig maanden, haalde CDA’er Van Dijk aan. Koophuizen zijn voor starters simpelweg te duur. 

Volgens een staatje in de gemeentelijke woonvisie zit er eerst nog een flinke groei in het aantal huishoudens. Pas later neemt de behoefte aan woningen af. Tiny houses zijn in dat geval ideaal, aldus CDA en FNP. Die zijn vrij snel en gemakkelijk te realiseren en kunnen na tien, vijftien jaar weer verplaatst worden. Daarnaast vroeg Van Dijk namens de christendemocraten aandacht voor ,,de houdgreep fan Balk’’: het Balkster woonplan Havendiken dat maar niet van de grond komt.
Ontwikkelaar Heutink uit Genemuiden sprak tien jaar geleden met het toenmalige Gaasterlân-Sleat af er huizen te zullen bouwen, maar de tweede fase laat op zich wachten. De werkgroep ‘Bouwen aan Balk’ sprak zich eerder zijn zorgen er over uit. Van Dijk vroeg het college nog eens met de ontwikkelaar te praten. De huizen elders realiseren, kan volgens de huidige afspraak niet, aldus wethouder Boerland.

Lees verder
 • Akmarijp
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Bantega
 • Boornzwaag
 • Broek
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Doniaga
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Elahuizen
 • Follega
 • Goingarijp
 • Harich
 • Haskerhorne
 • Idskenhuizen
 • Joure
 • Kolderwolde
 • Langweer
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Mirns
 • Nijehaske
 • Nijemirdum
 • Oldeouwer
 • Oosterzee
 • Oudega
 • Oudehaske
 • Oudemirdum
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Rijs
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Ruigahuizen
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Sloten
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Terhorne
 • Terkaple
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Vegelinsoord
 • Wijckel