De Friese Meren

LEMMER | Renovatie 36 woningen

18-12-2018

Lyaemer Wonen koos voor renoveren en verduurzamen van 36 seniorenwoningen in de Lemstervaart. De 36 seniorenwoningen aan de Botter, Schokker en Jol in Lemmer zijn gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt en qua uitstraling verbeterd. Hiermee bleven 36 betaalbare woningen behouden en kreeg de huurder lagere woonlasten.
Dit besluit heeft Lyaemer Wonen genomen nadat een heel open en interactief proces met zowel de huurders als de huurdersvereniging heeft plaats gevonden. Uitgangspunt was de wijkvisie waar deze 36 seniorenwoningen in waren opgenomen om te slopen en er vervolgens 20 woningen voor terug te bouwen. Dat was een onderdeel om het hart van de wijk Lemstervaart, naast de MFA en de 12 nog te bouwen woningen op locatie de Meerpaal, te verbeteren. Maar tegelijkertijd heeft Lyaemer Wonen aangegeven de plannen voor deze woningen echt samen met de bewoners te willen maken. Een nieuwe werkwijze voor Lyaemer Wonen die goed is bevallen. Er hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaats gevonden, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met bijna alle bewoners. Daar kwam een heel helder beeld uit. Namelijk dat de bewoners er wonen er naar grote tevredenheid en dus massaal kiezen voor renovatie.

De huurdersvereniging, de gemeente de Fryske Marren en Lyaemer Wonen zelf vinden het bovendien belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Slopen zou 16 woningen minder betekenen. Wel zijn er door de bewoners de nodige verbeterpunten genoemd voor zowel de woning als de woonomgeving. Lyaemer Wonen heeft zelf ook ambities om haar woningen energiezuiniger te maken en kwaliteit toe te voegen in het hart van de Lemstervaart. Daarom is de schil van alle woningen geïsoleerd (nieuw dak, vloer- en muurisolatie), er zijn zonnepanelen geplaatst, kozijnen zijn vervangen en gevels zijn gereinigd en opnieuw gevoegd. Daarnaast is er een nieuwe hal die doorloopt in een dakkapel voor de woning geplaatst om de uitstraling van de woningen en daarmee van de wijk te verbeteren. Samen met de bewoners en de gemeente is een plan ontwikkeld voor de inrichting van de woonomgeving. Het plan had 100% instemming van de huurders, zowel op het renovatievoorstel als de bijbehorende huurverhoging. Door het meedenken van de huurders, het luisteren naar hun wensen en de inzet van onze medewerkers zijn we tot dit prachtig resultaat gekomen. De renovatie van de woningen is voor de zomer opgeleverd. Na de bouwvak waren de buitenwerkzaamheden klaar. Tijdens een gezellige bijeenkomst op 12 december zijn de werkzaamheden samen met de bewoners afgerond.
 

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder

BALK - Wonen Zuidwest Friesland verhoogt de huren in 2017 met gemiddelde inflatiepercentage

29-12-2016

Naar verwachting zal dit een half procent zijn. De Balkster corporatie maakt geen gebruik van inkomensafhankelijke huurverhoging. De
woningstichting is dit overeengekomen met de huurdersvereniging Zuidwest Friesland. Beide constateren dat betaalbaarheid van wonen
voor mensen met een smalle beurs onder druk staat. Huren mogen worden verhoogd met 1 procent boven het inflatiepercentage.

Lees verder

LEMMER: Mooi voorbeeld inspraak huurders

15-12-2016

In Lemmer willen woningcorporatie Lyaemer en gemeente De Fryske Marren de Zuiderzeestraat opknappen. De bewoners mogen meteen meedenken wat er veranderd moet worden, zowel over de woningen als de inrichting van de openbare ruimte.
Lees hier het artikel daarover in de Friesch Dagblad.

Lees verder

Nieuws uit uw regio

01-01-2016

Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden van het nieuws uit uw gemeente. 

Lees verder
 • Akmarijp
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Bantega
 • Boornzwaag
 • Broek
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Doniaga
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Elahuizen
 • Follega
 • Goingarijp
 • Harich
 • Haskerhorne
 • Idskenhuizen
 • Joure
 • Kolderwolde
 • Langweer
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Mirns
 • Nijehaske
 • Nijemirdum
 • Oldeouwer
 • Oosterzee
 • Oudega
 • Oudehaske
 • Oudemirdum
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Rijs
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Ruigahuizen
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Sloten
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Terhorne
 • Terkaple
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Vegelinsoord
 • Wijckel