De Friese Meren

LEMMER | Huurhuizen voor Balk, Lemmer en Bakhuizen

17-12-2019

Er worden volgend jaar nieuwe huurhuizen gebouw in Lemmer, Balk en Bakhuizen. Dat heeft gemeente De Fryske Marren afgesproken met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

De corporaties investeren 14 miljoen euro. Ze zetten extra in op verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. Eerder was al afgesproken dat de corporaties tot en met 2025 circa 180 woningen slopen, 200 wat duurdere huurwoningen verkopen en 300 betaalbare (kleinere) woningen nieuw bouwen.

De meeste nieuwbouw vindt de komende jaren plaats aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. Daar worden volgend jaar 28 woningen gesloopt en in 2021 20 woningen gebouwd. In 2022 worden daar nog eens 47 huizen gesloopt waarna er in 2013 39 nieuwe worden neergezet.
Aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat in Bakhuizen worden 8 woningen gesloopt en vervangen door 2 betaalbare huur- en 2 koopwoningen. Verder wordt onderzocht of er nog 10 huurhuizen kunnen worden gebouwd in Sint Nicolaasga. Volgend jaar worden 1000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen, wat 4,5 miljoen euro kost.

De afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland. De laatste twee fuseren per 1 januari 2020.

Lees verder

JOURE | Huurster verdacht na brand

20-11-2019

De politie heeft na de grote woningbrand in de nacht van maandag op dinsdag in Joure een 34-jarige vrouw aangehouden op
verdenking van brandstichting. Volgens verhuurder Accolade zou het om de bewoonster gaan. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning van huurster is onbewoonbaar. Buren vinden tijdelijk elders onderdak, omdat er in hun huis eerst herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Dat gaat ongeveer twee weken duren.

Lees verder

JOURE | tiny houses als vervanger huurhuizen

28-03-2019

Tiny houses gaan in De Fryske Marren mogelijk fungeren als sociale huurwoningen. Dit moet de krapte op de huizenmarkt doen afnemen.

De fracties van CDA en FNP kaartten deze optie gisteravond aan tijdens de behandeling van de Woonvisie 2019-2023 in de gemeenteraad. Wethouder Jos Boerland zei toe deze mogelijkheid te zullen onderzoeken. ,,It ynsetten fan tiny houses yn lytse kearnen soe de oplossing wêze kinne foar it ferdwinen fan sosjale hierwenten’’, zei Meine van Dijk namens het CDA. Tegelijkertijd achtte hij dit een manier om jeugd aan een betaalbaar onderkomen te helpen. FNP’er Chris van Hes benadrukte dat de kleine optrekjes niet voor een specifieke doelgroep moeten zijn. ,,It kin dochs breder oppakt wurde. It soe best in oplossing wêze kinne foar wenteneed.’’

In de Woonvisie geeft De Fryske Marren aan vooral te willen bouwen in de grote kernen Joure, Lemmer en Balk. Dit tot ongenoegen van kleinere plaatsen. Die komen volgens het rapport pas aan bod als ze zelf een concreet plan op tafel leggen. Volgens een aantal dorpsbelangen wil de plaatselijke jeugd dolgraag blijven, maar vertrekt die bij gebrek aan geschikte onderkomens noodgedwongen naar grotere plaatsen. Huurwoningen zijn er nauwelijks. De wachttijd in een plaats als Balk daarvoor bedraagt momenteel veertig maanden, haalde CDA’er Van Dijk aan. Koophuizen zijn voor starters simpelweg te duur. 

Volgens een staatje in de gemeentelijke woonvisie zit er eerst nog een flinke groei in het aantal huishoudens. Pas later neemt de behoefte aan woningen af. Tiny houses zijn in dat geval ideaal, aldus CDA en FNP. Die zijn vrij snel en gemakkelijk te realiseren en kunnen na tien, vijftien jaar weer verplaatst worden. Daarnaast vroeg Van Dijk namens de christendemocraten aandacht voor ,,de houdgreep fan Balk’’: het Balkster woonplan Havendiken dat maar niet van de grond komt.
Ontwikkelaar Heutink uit Genemuiden sprak tien jaar geleden met het toenmalige Gaasterlân-Sleat af er huizen te zullen bouwen, maar de tweede fase laat op zich wachten. De werkgroep ‘Bouwen aan Balk’ sprak zich eerder zijn zorgen er over uit. Van Dijk vroeg het college nog eens met de ontwikkelaar te praten. De huizen elders realiseren, kan volgens de huidige afspraak niet, aldus wethouder Boerland.

Lees verder

LEMMER | Renovatie 36 woningen

18-12-2018

Lyaemer Wonen koos voor renoveren en verduurzamen van 36 seniorenwoningen in de Lemstervaart. De 36 seniorenwoningen aan de Botter, Schokker en Jol in Lemmer zijn gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt en qua uitstraling verbeterd. Hiermee bleven 36 betaalbare woningen behouden en kreeg de huurder lagere woonlasten.
Dit besluit heeft Lyaemer Wonen genomen nadat een heel open en interactief proces met zowel de huurders als de huurdersvereniging heeft plaats gevonden. Uitgangspunt was de wijkvisie waar deze 36 seniorenwoningen in waren opgenomen om te slopen en er vervolgens 20 woningen voor terug te bouwen. Dat was een onderdeel om het hart van de wijk Lemstervaart, naast de MFA en de 12 nog te bouwen woningen op locatie de Meerpaal, te verbeteren. Maar tegelijkertijd heeft Lyaemer Wonen aangegeven de plannen voor deze woningen echt samen met de bewoners te willen maken. Een nieuwe werkwijze voor Lyaemer Wonen die goed is bevallen. Er hebben verschillende bewonersbijeenkomsten plaats gevonden, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en er hebben individuele gesprekken plaats gevonden met bijna alle bewoners. Daar kwam een heel helder beeld uit. Namelijk dat de bewoners er wonen er naar grote tevredenheid en dus massaal kiezen voor renovatie.

De huurdersvereniging, de gemeente de Fryske Marren en Lyaemer Wonen zelf vinden het bovendien belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Slopen zou 16 woningen minder betekenen. Wel zijn er door de bewoners de nodige verbeterpunten genoemd voor zowel de woning als de woonomgeving. Lyaemer Wonen heeft zelf ook ambities om haar woningen energiezuiniger te maken en kwaliteit toe te voegen in het hart van de Lemstervaart. Daarom is de schil van alle woningen geïsoleerd (nieuw dak, vloer- en muurisolatie), er zijn zonnepanelen geplaatst, kozijnen zijn vervangen en gevels zijn gereinigd en opnieuw gevoegd. Daarnaast is er een nieuwe hal die doorloopt in een dakkapel voor de woning geplaatst om de uitstraling van de woningen en daarmee van de wijk te verbeteren. Samen met de bewoners en de gemeente is een plan ontwikkeld voor de inrichting van de woonomgeving. Het plan had 100% instemming van de huurders, zowel op het renovatievoorstel als de bijbehorende huurverhoging. Door het meedenken van de huurders, het luisteren naar hun wensen en de inzet van onze medewerkers zijn we tot dit prachtig resultaat gekomen. De renovatie van de woningen is voor de zomer opgeleverd. Na de bouwvak waren de buitenwerkzaamheden klaar. Tijdens een gezellige bijeenkomst op 12 december zijn de werkzaamheden samen met de bewoners afgerond.
 

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder
 • Akmarijp
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Bantega
 • Boornzwaag
 • Broek
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Doniaga
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Elahuizen
 • Follega
 • Goingarijp
 • Harich
 • Haskerhorne
 • Idskenhuizen
 • Joure
 • Kolderwolde
 • Langweer
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Mirns
 • Nijehaske
 • Nijemirdum
 • Oldeouwer
 • Oosterzee
 • Oudega
 • Oudehaske
 • Oudemirdum
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Rijs
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Ruigahuizen
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Sloten
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Terhorne
 • Terkaple
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Vegelinsoord
 • Wijckel