Fryslân wil huurmiljoenen in eigen provincie houden

Als Den Haag niet beweegt, volgt er actie en mogelijk een brandbrief

Gedeputeerde staten van Fryslân willen de ruim 40 miljoen aan verhuurdersheffing voortaan in Friesland investeren. Het provinciebestuur zint op actie richting Den Haag. Ze antwoordt dat op vragen van de FNP. Provinciale Staten komen woensdag met een motie over het onderwerp. Nu worden de afgedragen huurmiljoenen grotendeels in de Randstad geïnvesteerd, terwijl het geld door Friese huurders is
opgebracht.

Dat is oneerlijk, stelt FNP-Statenlid Sijbe Knol. ,,Ik kin my der hast lilk om meitsje. Yn Den Haach rint it jild tsjin de plinten op.’’ De motie wordt ingediend met de PvdA. Knol denkt dat woensdag een meerderheid in provinciale staten voor het grijpen ligt.

De verhuurdersheffing werd in 2013 aan corporaties opgelegd om gaten in de Haagse staatsschuld te dichten. De woningbouwcorporaties zijn het altijd oneens geweest met deze heffing. Zij willen het geld liever investeren in eigen nieuwbouw en verduurzaming. Bovendien wordt de heffing alleen opgehoest door huurders in de sociale – goedkope – huurklasse.

Per 1 oktober vloeide er vanuit Friesland ruim 40 miljoen euro aan verhuurdersheffing naar Den Haag. WoonFriesland staat voor 11,1 miljoen euro aan de lat. Van dat geld had de corporatie 60 nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, becijferde zij. Of ze had 450 bestaande woningen kunnen verduurzamen. ,,Yndirekt wurde de hierders hjir troch rekke’’, erkent het Friese college van GS. ,,Dat spyt it kolleezje.’’

Het provinciebestuur vindt dat de corporaties het geld beter rechtstreeks in verduurzaming kunnen steken. Dat is immers ook hard nodig vanwege het Klimaatakkoord. ,,Wy hâlde de ûntwikkelings sekuer yn de gaten.’’ Als Den Haag niet beweegt, volgt er actie, mogelijk in de vorm van een brandbrief. Landsbreed dragen de corporaties 1,7 miljard euro per jaar af.

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) stelde de kwestie gisteren aan de orde tijdens de behandeling van het Belastingplan 2020 in de Tweede Kamer. De coalitie in Den Haag lijkt inmiddels bereid een deel van het geld ook ten goede te laten komen aan de regio. Maar dan moet daar wel sprake zijn van woningkrapte, stelt D66. Sijbe Knol wijst op Wonen Noordwest Friesland, dat ieder jaar 2,6 miljoen euro afdraagt. ,,Dan meitsje wy dus noch hieltyd totaal gjin kâns. Wylst hjir wol in soad gebeure moat.’’