Gemeenten, woningcorporaties en De Bewonersraad bekrachtigen samenwerking met convenant

Op maandag 4 juli jl. ondertekenden de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland de Raamovereenkomst 2016 – 2020. Dit document onderstreept de goede samenwerking tussen partijen voor de komende jaren op het gebied van Wonen. Daarnaast vormt dit document de basis voor de jaarlijks tussen partijen te maken prestatieafspraken.

De DDFK-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) zijn vanaf 2015 in overleg met de betrokken woningcorporaties en De Bewonersraad als het gaat om het (sociale) woningbouwbeleid. De nieuwe Woningwet 2015 betekende een belangrijke stap in de samenwerking tussen de partijen. Deze wet is als uitgangspunt genomen voor de samenwerking tussen de vier partijen. De missie en visie van partijen is leidend voor de verschillende rollen binnen deze samenwerking.

Doel van de Raamovereenkomst
In het belang van de volkshuisvestelijke opgave in de regio hebben partijen de afgelopen maanden nadrukkelijk de samenwerking geïntensiveerd. Er komen veel ontwikkelingen op de regio af zoals bevolkingsafname, vergrijzing, veranderingen in de zorg en decentralisatie van overheidstaken. In de ondertekende Raamovereenkomst 2016 – 2020 zijn de basisafspraken voor de lange termijn vastgelegd.
Het gaat vooral om afspraken die gaan over de rol van de betrokken partijen, de manier van samenwerking en de onderwerpen die partijen belangrijk vinden.

Uitwerking in concrete prestatieafspraken
De ondertekenaars vinden het belangrijk om de belangen, verantwoordelijkheden en doelstellingen te benoemen. Op basis daarvan kunnen in het belang van de regionale volkshuisvesting jaarlijks concrete prestatieafspraken gemaakt worden.

Deze prestatieafspraken zullen op de diverse onderdelen concreet aangeven wat de partijen van elkaar verwachten op onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad, krimp en de woningvoorraad. De prestatieafspraken voor 2017 zullen binnenkort worden gemaakt.


Noot voor de redactie: Voor vragen over het persbericht kunt u contact opnemen met Ferdie van den Brink communicatieadviseur, tel 140511.