Heerenveen

HEERENVEEN | Accolade tekent contracten voor kwart eeuw

24-04-2018

Zes onderhoudsbedrijven hebben met Accolade een aannemingsovereenkomst getekend voor het onderhoud van 17.000 huurwoningen. Dat contract is 25 jaar geldig. Accolade heeft gekozen voor een zogenaamd RSG-contract (resultaat gericht werken), een nieuwe vorm van aanbesteden waarbij voor een langere periode afspraken worden gemaakt.

,,Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee’’, zegt directeur Michiel Kranendonk van het gelijknamige onderhoudsbedrijf in Noordwolde. ,,Dit geeft ons meer zekerheid.’’ Het verhuurbedrijf voert de regie. De zes contractpartners treden op als adviseur en uitvoerder. Ze hebben
toegezegd aan de prestatie-eisen van Accolade te voldoen. Voor Kranendonk Vastgoed-onderhoud betekent dit in ieder geval een kwart eeuw werk. De andere bedrijven zijn Talen Noord in Makkum, Wits Noord in Drachten, Van der Geest in Leeuwarden, Boekema in Heerenveen en SW Vastgoedverbetering in Drachten. De ketenpartners staan financieel garant voor elkaar, mocht een van de partijen in moeilijkheden komen.

De corporatie bezit ruim 17.000 huurhuizen in plaatsen als Joure, Sneek, Franeker, Drachten en Heerenveen. Een groot deel van het vastgoed is relatief oud, waardoor renovatie zwaar op de begroting drukt. Alleen in 2016 gaf het verhuurbedrijf al dik 23 miljoen euro uit aan woning-onderhoud. Daarbij ging het voor ruim 11 miljoen euro om planmatig onderhoud. Met de nieuwe aanpak hoopt de verhuurder de onderhoudskosten te kunnen beperken. De zes gecontracteerde bedrijven mogen het onderhoudswerk aan de buitenzijde van de huurwoningen doen. 

Lees verder

PvdA Heerenveen: bouw betaalbare huurwoningen

08-01-2018

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Heerenveen in het museum Heerenveen hield lijsttrekker Jelle Zoetendal een nieuwjaarsrede.

In de toespraak haalde hij een paar belangrijke punten uit het in november vastgestelde verkiezingsprogramma aan. “Wanneer mensen op 21 maart gaan stemmen is het goed hen enkele concrete punten mee te geven” aldus Jelle Zoetendal. Zeker zijn van een betaalbaar huis is één van die punten. De afgelopen 10 á 15 jaar is Heerenveen een van de snelst groeiende gemeenten in Noord- Nederland geweest.

Zoetendal: “Ik stel vast dat er een groot verschil is in beleving van beschikbaarheid van woningen bij corporaties en marktpartijen en de inwoners die een woning zoeken. Wat zij willen is zeker zijn van een betaalbaar huis”. Bij ongewijzigd beleid neemt de goedkope voorraad woningen af door sloop en verkoop. De PvdA stelt daarom voor de komende jaren 200 betaalbare huurwoningen te bouwen. Door daarmee aan de slag te gaan is een grote groep inwoners zeker van een betaalbaar huis.

<bron: Heerenveense Courant>

 

 

Lees verder

HEERENVEEN | Nieuwe afspraken gemaakt over huurwoningen

07-12-2017

Ieder jaar gaan de gemeente Heerenveen, woningcorporaties WoonFriesland, Accolade en Elkien, Huurderbelangenvereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland met elkaar om tafel om te praten over volkshuisvesting in de gemeente. Ze bekijken dan hoe de huisvesting zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van bewoners van huurwoningen. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Ook dit jaar zijn die afspraken er gekomen door een goede samenwerking tussen alle partijen.

Wethouder Siebren Siebenga is er blij mee dat alle partijen elkaar weten te vinden: “Het gaat bij wonen niet alleen om de stenen, maar vooral ook om de mensen en de beleving.” De gemeente vindt het belangrijk dat mensen prettig en veilig kunnen wonen in haar dorpen en wijken. Daarnaast moeten de financiën worden verdeeld over veel woningen. “Dit vraagt erom dat alle partijen gericht investeren, waarbij de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet onder druk mag komen te staan. Dat is een flinke opgave. Ook hebben partijen hoge ambities om de huizen zo duurzaam mogelijk te maken. Met elkaar afspraken maken zorgt ervoor dat alle partijen elkaar hierin weten te vinden.”

Inzet namens de huurders
De Bewonersraad zet vooral in op betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Duurzaamheid is zeker een goed punt van aandacht, maar huizen moeten betaalbaar blijven voor de doelgroep van sociale huurders.
 

Prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt als gevolg van de herziene woningwet in 2015. Hierin komen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen welzijn en zorg, en leefbaarheid aan de orde.

 

Lees verder

Heerenveen | Zonnepanelen huurwoningen

22-09-2017

Negentig huurwoningen in de gemeente Heerenveen krijgen zonnepanelen. De huizen staan in Tjalleberd en Heerenveen.
Woningcorporatie WoonFriesland begint maandag met het opknappen en verwacht de werkzaamheden aan het einde
van dit jaar te hebben afgerond.

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder
 • Heerenveen
 • Jubbega
 • Akkrum
 • De Knipe
 • Oudeschoot
 • Nieuwehorne
 • Aldeboarn
 • Nes
 • Oranjewoud
 • Oudehorne
 • Hoornsterzwaag
 • Tjalleberd
 • Mildam
 • Katlijk
 • Bontebok
 • Luinjeberd
 • Haskerdijken
 • Terband
 • Gersloot
 • Nieuwebrug
 • Nieuweschoot