Heerenveen denkt aangiftengrens

Heerenveen grijpt in. De gemeente overweegtbijstandsgerechtigden toe te staan giften te ontvangen, tot eengrens. Zij denkt aan 1200 euro per jaar.

Heerenveen zegt de regels die de gemeente Amsterdam hanteert ‘interessant’ en‘goed’ te vinden. Die gemeente houdt als grens voor giften 1200 euro per jaar aan.Pas boven dit bedrag hoeven inwoners die van de gemeente een uitkeringontvangen extraatjes van familie of vrienden te melden bij hun contactpersoon. Hetgaat dan om bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, boodschappen, de huur ofeen envelop met geld die af en toe op de deurmat valt.


Wethouder Hedwich Rinkes noemt het Amsterdamse model ,,ynteressant om teferkennen’’. Zij wil dat samen met de gemeenteraad doen, te beginnen opdinsdagavond 19 januari, tijdens een extra vergadering over de bijstandsaffaire.Zo’n relatief hoog grensbedrag is een goed startpunt, aldus Rinkes. ,,It jout watminder stress.’’ De exacte hoogte mag de raad bepalen. Wel is het vaak maatwerken kan de situatie per persoon verschillen. ,,Mar in bedrach is it helderst.’’


Een concreet grensbedrag is er nu niet in Heerenveen. Het toekennen vanuitkeringen gebeurt op basis van gesprekken met inwoners. Daarnaast laat degemeente zich leiden door de Participatiewet. Los van de hoogte van het bedragbepaalt de gemeenteraad of het deels vrijlaten van giften überhaupt de gewensteoplossing is, benadrukt Rinkes.


De gemeente komt in actie na de onrust die in Heerenveen is ontstaan na hetterugvorderen van bijstandsgeld door gemeenten, omdat familieledenboodschappen hebben betaald. Dit speelt in heel Nederland. Na een eerstevoorbeeld in het Noord-Hollandse Wijdemeren kwamen ook in Friesland verhalenlos. Zo telt Heerenveen zeker twee zaken. De bijstandsgerechtigden worden somsals fraudeurs bestempeld. Dat is zorgelijk, vinden veel politieke partijen inHeerenveen.

Rinkes begrijpt de zorgen. Zij zegt dat ook de gemeente beslissingen wil nemenmet het hart, niet alleen met het hoofd. ,,De minsklike maat.’’ Zeker in dezecoronatijd blijkt het erg belangrijk familie en vrienden om je heen te hebben. Eennetwerk voor hulp. ,,Wy komme as maatskippij dochs yn in wat nije faze.’’

Wel zijn er regels. Die blijven ook nodig, vindt Heerenveen. Niet voor incidentelehulp en giften zoals een boodschap, maaltijd, sinterklaascadeaus, een bezoek aande voedselbank of – heel praktisch – een zak tuinaarde als steun van je buurman.Dat mag gewoon, zegt Rinkes. Wel voor structurele zaken, zoals inkomen uit werkof een erfenis. In die gevallen hoeft de gemeente soms minder bij te springen enkan Heerenveen bijvoorbeeld 60 procent van de uitkering betalen in plaats van 100procent. ,,Sa wurket it.’’

Het uiteindelijke doel is jezelf weer kunnen redden, gaat de CDA-wethouderverder. ,,Wy wolle ús ynwenners nei selsstannigens helpe. De bystân sette wy itleafst tydlik yn.’’ De bijstand is vooral ook een landelijk onderwerp, besluit Rinkes.Via de Vereniging van Friese Gemeenten stuurt Heerenveen aan op een nationaaldebat. Daarnaast sprak Rinkes haar partijgenoot in Den Haag, Kamerlid RenéPeters. Samen met Marijke van Beukering van D66 heeft Peters een amendementopgesteld om gemeenten die de wet volgen niet langer te dwingen tot forseterugvorderingen. Volgende maand wordt dit behandeld.

(LC 14.01.21)