Huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke

De werkgroep met vertegenwoordigers van bewoners uit dorpen en wijken, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente heeft haar advies maandag 13 mei aangeboden aan de burgemeester. Op 28 mei is in een publieksessie van het kernteam Omgeving het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten gepresenteerd. Deze interactieve sessie was vooral bedoeld om nog laatste aanbevelingen richting de raad te doen voordat definitieve besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt.

Met de inzet van alle betrokken partijen en met behulp van het Expertisecentrum Flexwonen is eerst de omvang en de aard van de huisvestingsopgave in beeld gebracht. Zonder dit inzicht in de (globale) aantallen arbeidsmigranten is het lastig oplossingen te bedenken. In diverse groepsinterviews zijn inwoners uitgenodigd om hun mening te geven.

Aanbevelingen opgenomen in het advies van de werkgroep zijn onder andere de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten. De huisvesting moet aan een minimale norm voldoen door het gebruik van het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Daarnaast zijn normen opgenomen om de druk op de dorpen en wijken te spreiden. Ook is er oog voor maatwerk door te kijken of er mogelijkheden zijn voor huisvesting bij de werkgever op het eigen terrein, op recreatieve accommodaties en in het buitengebied.

Woningcorporaties kunnen ook arbeidsmigranten huisvesten, dit thema is een van de onderwerp van gesprek in de prestatieafspraken tussen de corporatie, gemeente en huurdersorganisaties.

Belangrijke thema’s voor de nog te maken prestatieafspraken 2020 zijn de huisvesting van arbeidsmigranten met een (bij voorkeur) langere verblijfduur, de leefbaarheid in de dorpen/wijken en de stapeling van de huisvestingsvraagdruk door de huisvesting van overige bijzondere doelgroepen.