IJLST | Nij Ylostins verdient geen sterfconstructie

Bij de discussie over Nij Ylostins of er ver- of nieuwbouw moet plaatsvinden, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân zich een onmogelijke rol toebedeeld. Ze moet manoeuvreren tussen de belangen van IJlst, de bewoners van Nij Ylostins en die van de corporaties Elkien en Patyna, waarbij de laatsten het liefste hun eigen koers willen varen. In dit scenario is de gemeente zelf ongewild partij geworden door ontstane overlegsituaties. Daarbij speelt nog haar taak in het verdelen van onder meer WMO-gelden. De positie van de gemeente is hiermee onder druk komen te staan.

De wens van de bewoners voor het behoud van Nij Ylostins past heel goed binnen het huidige beleid van de landelijke overheid, dat uitgaat van participatie en medezeggenschap van ouderen over hun leefomgeving. Het beleid is daarbij gericht op kostenbesparing en behoud van kwaliteit van wonen en leven, wat ook aansluit bij de wens van de bewoners van Nij Ylostins. Daarnaast is ‘verbouw’ in
plaats van ‘nieuwbouw’ wel degelijk een optie, aldus architecten, projectontwikkelaars en sociaal ondernemers.

Patyna laat op dit moment al bewoners in Nij Ylostins sociaal beschut wonen. Zij wonen daar in een ideale situatie zelfstandig samen, waar thuiszorg kan worden ontvangen en de buurt en familie op toegankelijke wijze vrijwillig kunnen inspringen – precies zoals de landelijke overheid dit wil. Het is reeds een sociale woonvorm waarbij de mogelijkheid van ontmoeting blijft bestaan, die eenzaamheid tegengaat
en waarbij de wens van iedere individuele bewoner centraal staat. Ergo: er bestaat reeds een ideale situatie die pleit voor een verbouw en optimalisatie van Nij Ylostins.

Woningbouw- en zorgcorporaties gaan echter voor een verdienmodel. De belangenbehartiging van de bewoners laat het dan afweten door
‘haalbaarheidsonderzoeken’ waarvan de uitkomsten (nieuwbouw) van tevoren vaststaan. Andere initiatieven worden daarmee bij voorbaat als 'niet haalbaar' bestempeld, met desillusie voor de bewoners als gevolg. Súdwest-Fryslan heeft in samenspraak met Elkien en Patyna de sloopvergunning nu uitgesteld, wellicht met de gedachte dat het ‘natuurlijke verloop’ de angel uit het conflict zal halen: letterlijk en figuurlijk een ‘sterfhuisconstructie’. Tegelijkertijd komt er dan een ‘stop’ op nieuwe instroom van nieuwe bewoners voor Nij Ylostins en
hebben Elkien en Patyna op termijn alsnog vrij baan tot sloop. Daarmee is tevens de onmogelijke positie van de gemeente opgelost.
De gemeente moet de belangen door laten slaan in het voordeel van de bewoners.

Menselijke wensen en waarden zouden uitgangspunt moeten zijn en niet alleen geld of prestige.

P ETER WALINGA
Fractielid GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân