Laatste nieuws

DRACHTSTERCOMPAGNIE | WoonFriesland start met bouw van 12 woonwagenwoningen

26-09-2022

blije gezichten tijdens de bewonersbijeenkomst donderdagavond 22 september in Drachtstercompagnie. WoonFriesland en de gemeente Smallingerland presenteerden, in samenwerking met de Bewonersraad, de definitieve planning voor de komst van de sociale huur woonwagenwoningen aan de Kromme Wyk. Daarmee gaat voor veel aanwezige bewoners een langgekoesterde wens in vervulling.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “De woonwagenwoningen zijn speciaal voor WoonFriesland ontwikkeld. "De nieuwe bewoners beschikken straks over een zeer goed geïsoleerde, gasloze woning, die is voorzien van zonnepanelen, en een warmtepomp", vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. "Daardoor zijn ze een stuk duurzamer en energiezuiniger dan de meeste standaard woonwagens. Zeker gezien de stijgende energieprijzen is dit een behoorlijk voordeel voor de nieuwe bewoners."

"Onze gezamenlijke inzet voor het realiseren van nieuwe, moderne en betaalbare woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie betaalt zich uit", knikt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier trots. "Hiermee creëren we samen met WoonFriesland, duurzame en betaalbare woonruimte voor woonwagenbewoners die niet zelf in woonruimte op de standplaats kunnen voorzien."

 

Gebouwd in de fabriek

Van de twaalf nieuwe woonwagenwoningen worden er elf verhuurd door WoonFriesland. Eén kavel is gekocht door een particuliere bewoner. Wel worden ze alle twaalf door Qomplex gebouwd.

Dat gebeurt in de fabriek in Dokkum. Daarna starten de woonwagenwoningen aan hun eenmalige reis naar Drachtstercompagnie. Volgens planning start de plaatsing van de woningen eind week 47. Vervolgens moeten ze nog aangesloten worden op de nutsvoorzieningen.

 

Gestart met voorbereidingen infrastructuur

De voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur aan de Kromme Wyk zijn grotendeels klaar. Het voormalige woonwagenterrein wordt bouwrijp gemaakt en geëgaliseerd. Daarna wordt de asfaltlaag en straatverlichting aangebracht.
De Bewonersraad, gemeente en de bewoners gaan in oktober samen aan de slag met maken van plannen voor de woonomgeving.

 

Voor de kerstdagen

Zoals het nu lijkt krijgen de bewoners halverwege december de sleutel overhandigd. Met de oplevering in december is het project nog voor het einde van 2022 afgerond. "Ons doel is dat de bewoners de kerstdagen in hun nieuwe woning kunnen vieren", vertelt Hoekstra. "Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van tijdige levering van bouwmaterialen en de medewerking van de nutsbedrijven voor de aansluiting van water en elektriciteit.

 

Lange adem

De gezamenlijke inspanning om twaalf woonwagenstandplaatsen aan de Kromme Wyk te realiseren, kent een lange voorgeschiedenis. Al sinds 2015 wordt er gesproken over de plannen om op deze locatie nieuwe woonwagenwoningen te realiseren. Hoekstra: Ik ben vooral blij voor de bewoners dat e.e.a. nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. "Het geduld van de toekomstige bewoners is flink op de proef gesteld", geeft wethouder Hartogh Heys van de Lier toe. "Met de sleuteloverdracht in december willen we dit hoofdstuk met z'n allen feestelijk afsluiten."

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

Lees verder

Friesland krijgt 17.500 nieuwe huizen tot 2030

15-09-2022

Friesland krijgt tot 2030 opgeteld 17.500 nieuwe huizen. Met dat streven voldoet de provincie ruimschoots aan de wens van het kabinet.

Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge wil graag dat Friesland 15.680 woningen voor haar rekening neemt als onderdeel van de 900.000 die er landelijk moeten worden gebouwd.

Zo’n 64 procent van de Friese aanwas bestaat of uit sociale huurwoningen of uit ‘betaalbare’ koophuizen van maximaal 355.000 euro. De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is daarbij leidend.

Het getal 17.500 is realistisch, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. De provincie wordt er over acht jaar op afgerekend. De totale Friese woningvoorraad stijgt uiteindelijk met zo’n 15.000, omdat er ook huizen zijn die de komende jaren ten prooi vallen aan de sloopkogel.

Waar alle nieuwe huizen moeten komen en voor welke doelgroepen, is aan de gemeenten. Die leggen de ambities de komende maanden met de provincie en woningcorporaties vast in zogeheten regionale woondeals.

De afgelopen maanden zijn de woningbouwplannen van de achttien Friese gemeenten doorgespit, de aantallen huizen bij elkaar opgeteld en vervolgens door de zeef gehaald. ,,We kamen nei de earste ynventarisaasje út op dik 21.000, mar realistysk wie dat dus net”, zegt Fokkinga. ,,Der binne nei dizze check plannen ôffallen.”

Randvoorwaarden

Om het doel te halen is het noodzakelijk dat er voldoende capaciteit is of komt op het elektriciteitsnet, zegt Fokkinga. Ofwel: nieuwe woningen moeten simpelweg op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Netbeheerder Liander moet de vele knelpunten wegwerken.

Een andere voorwaarde is dat de bouwprijzen niet nog veel verder stijgen. Anders is het realiseren van betaalbare huizen ondoenlijk, aldus Fokkinga. ,,Betelber is hjir ek wat oars as yn de Rânestêd. Eins moatte wy foar in grut part fier ûnder dy 355.000 euro sitte.”

Bovendien hebben veel gemeenten onvoldoende ambtenaren om de aanvragen voor een omgevingsvergunning tijdig te kunnen afhandelen. ,,We besykje dêr as provinsje in fersnelling yn oan te bringen troch ús stipe oan te bieden”, zegt Fokkinga.

Fries fonds

Veel rijkssubsidies voor woonprojecten gaan grotendeels aan de neus van Friesland voorbij, simpelweg omdat die zijn bedoeld voor de grotere plannen. Fokkinga: ,,Wy ha hjir dochs faak lytsere projekten.”

Hij denkt er daarom over een Fries ‘herstructurerings- en verduurzamingsfonds’ in het leven te roepen. ,,Dat kinne wy sels wol. It moat in regeling wurde dy’t past by de situaasje sa as dy hjir is, mei in protte plattelânsgemeenten. Mar wol mei finansjele stipe fan it Ryk fansels.”

Bij het aantal van 17.500 huizen is geen rekening gehouden met het Deltaplan, waarbij Noord-Nederland in ruil voor de eventuele komst van de Lelylijn de bouw van tienduizenden woningen heeft aangeboden.

De provincie wil dat er ook extra geld komt van het Rijk om de verduurzaming van bestaande woningen een slinger te geven.

 

 

Lees verder

Verplicht elektriciteit besparen

15-09-2022

Brussel De Europese Commissie wil alle lidstaten verplichten om 10 procent elektriciteit te besparen. Bovendien wil Brussel flink wat geld afromen bij energiebedrijven om huishoudens en ondernemers te compenseren.

Dat melden bronnen over de uitwerking van een speciaal aanvalsplan om de torenhoge energierekening te bestrijden. Woensdag doet voorzitter Ursula von der Leyen de exacte details uit de doeken.

Het dagelijks EU-bestuur wil vooral fors inzetten op minder stroomverbruik. Daarbij kijkt Brussel in het bijzonder naar consumenten. Lidstaten zouden campagnes moeten inzetten om te zorgen dat huishoudens zuiniger aan gaan doen.

Piekuren

Concreet wil Brussel dat iedereen 10 procent elektriciteit gaat besparen tussen nu en komend voorjaar. Tijdens piekuren moet dat minimaal 5 procent worden. Zo’n moment is er aan het begin van de avond. We komen dan massaal thuis van werk en slurpen energie door allemaal tegelijk televisies en wasmachines aan te zetten en te koken.

Dat is volgens de Brusselse energiedeskundigen een moment dat er extra gas nodig is om centrales meer stroom te laten produceren. Meer gasverbruik drijft de prijzen omhoog. Niet alleen naar huishoudens wordt gekeken. Ook bedrijven en de overheid zelf moeten een steentje bijdragen. In Den Haag branden op veel ministeries in de avond veel lampen: is dat wel nodig?

Afromen

Een ander onorthodox plan stelt voor om de torenhoge winsten bij groene energieproducenten af te romen via een soort wind fall tax . Deze bedrijven berekenen door de spelregels van de energiemarkt een stroomprijs die omhoog is gestuwd door de gasprijs, terwijl ze helemaal geen gas gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Waarschijnlijk komt er een prijsplafond van 180 euro per megawattuur. Het bedrag boven dit maximum zou dan naar lidstaten gaan om te herverdelen onder slachtoffers van de hoge energienota. De maatregel zou in de hele EU tot 117 miljard euro opleveren.

Eerder ging het bedrag van 200 euro/MWh rond, maar een aantal lidstaten vonden dat vrijdag tijdens een extra beraad van EU-energieministers nog niet ver genoeg gaan. Voor Nederland is het een lastige maatregel: de Belastingdienst kan het waarschijnlijk weer niet aan.

Solidariteitsbijdrage

Voor olie- en gasbedrijven die heel erg goed draaien tijdens de energiecrisis wil Brussel een ‘solidariteitsbijdrage’ vragen. Het zou gaan om eenmalige belasting aan lidstaten van 33 procent, als de winst 20 procent hoger is dan de laatste drie jaar. Ook deze buit moet worden gebruikt om huishoudens en ondernemers te compenseren.

Brussel kijkt verder nog dieper naar een prijsplafond voor gas. Over alle maatregelen zal nog flink wat discussie plaatsvinden met de lidstaten. Die hebben op veel dossiers het laatste woord. Een club landen heeft al laten weten geen brood te zien in een verplichte energiebesparing. Nederland is als een van de laatste EU-landen zeer negatief over ingrijpen in de energiemarkt.

Haast

Toch willen de lidstaten haast maken met een Europees noodpakket. In veel landen is de ernst van de koopkrachtpijn het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Op 30 september is er spoedberaad van EU-energieministers. Of het ondanks de verdeeldheid lukt om dan al knopen door te hakken, zal nog moeten blijken.

 

<LC 14.09.22>

Lees verder

Woningvoorrang eigen inwoners, eindelijk grip op markt

15-09-2022

Kabinet wil met nieuwe wet iets doen aan het woningtekort. Meer voorrang mogen geven aan eigen inwoners is voor de huurmarkt een oplossing, maar kan voor de koopmarkt een bureaucratische rompslomp opleveren. Friese wethouders reageren op het voorstel voor een nieuwe wet.

Het kabinet wil volgend jaar de wet veranderen en gemeenten de mogelijkheid geven om de helft van alle koop- en huurwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen. Nu mag dat tot een kwart van het aanbod. Bij koopwoningen komt de grens te liggen op 355.000 euro. Daarboven krijgen eigen inwoners geen voorrang.

Dit lijkt op het systeem dat op de Waddeneilanden wordt gehanteerd. Omdat jonge eilanders niet aan bod kwamen voor een woning mag hier de markt afgeschermd worden. Die bescherming op de eilanden loopt veel verder dan koophuizen tot 355.000 euro. Op Texel is de grens 600.000 euro. Huizen die minder kosten mogen niet zomaar aan niet-eilanders worden verkocht.

Het kabinet wil met de wet iets doen aan het woningtekort. Wethouder Hein de Haan van Leeuwarden noemt het instrument ,,interessant’’ en wethouder Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân ,,in útdaging.’’ In het coalitieakkoord van Noardeast-Fryslân was al opgenomen dat dit college mensen met een sociaaleconomische binding ,,in triuwke jaan wol’’ op de woningmarkt. ,,Dit kin in earste stap wêze.’’

Betaalbaar

Koonstra bekijkt of de nieuwe wet deel kan uitmaken van een heel pakket aan mogelijkheden dat de gemeente in wil gaan zetten om de oververhitte woningmarkt wat te reguleren. Op huurgebied is voorrang voor eigen inwoners makkelijk te regelen, zegt hij, maar bij koopwoningen zal dat lastiger gaan. Die bezwaren ziet Hein de Haan van Leeuwarden ook. ,,Als daar een heel vergunningenstelsel voor moet komen, dan zitten we daar niet op te wachten.’’

Voor de huurmarkt is de wet interessant, vindt De Haan. Het kan eigen inwoners helpen in hun dorp te blijven. Nu staat de leefbaarheid in diverse dorpen onder druk, weet hij. ,,Sociale verhuur voor de eigen inwoners inzetten, is een oplossing.’’ Op de koopmarkt ziet De Haan dat nog niet zo gauw. ,,Voorrang krijgen wil niet zeggen dat de woningen betaalbaarder worden.’’ Bovendien wil de gemeente op meer manieren de markt beïnvloeden. Door bijvoorbeeld zelf grond uit te geven met de clausule dat eerst aan inwoners uit eigen dorp verkocht wordt.

Leraren

Beide wethouders zien een voorrangsregeling voor beroepsgroepen als leraren en verpleegkundigen niet zitten. Dit onderdeel wil minister Hugo de Jonge in de nieuwe wet onderbrengen. ,,Dat helpt voor steden als Amsterdam waar een enorm tekort aan leraren is. Dat is in Leeuwarden van een andere orde. Hier is woningnood voor alle woningzoekenden.’’ Koonstra constateert dat deze doelgroepen zich vanzelf nog wel spreiden over de gemeente. ,,It giet ús echt om de minsken mei in sosjale bining.’’

Heerenveen en Smallingerland vinden het te vroeg om al wat te zeggen over het eventueel toepassen van de nieuwe wet. Wethouder Robin Hartogh Heys van Smallingerland: ,,Ik wil er eerst dieper induiken en meer details weten. Welke afwegingen worden straks gemaakt, welke regels komen er precies?” Heerenveen werkt aan nieuwe woonvisie en onderzoekt welke beleidsinstrumenten daarin opgenomen worden. De wetswijziging wordt daarin ook meegenomen.

 

<LC 14.09.22>

Lees verder

Geldzorgen en inflatiestress? Doe mee met de Kassa-actie #IkRedHetNietMeer

13-09-2022

Heb jij ook het gevoel dat je niks fout doet, maar dat je door de inflatie en gestegen prijzen tóch niet meer rond kan komen? Maak je je zorgen om een hogere energierekening of merk je het in de prijzen van je wekelijkse boodschappen? Doe je op een andere manier boodschappen dan een jaar geleden? Zijn er dingen die je nu niet meer koopt, of waar je nu geen geld aan kan besteden?

Kortom, waar ben je het meest bezorgd over?

Kassa/BNNVara hoort graag jouw verhaal: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-ikredhetnietmeer

Heb je hulp nodig, wacht dan niet te lang. Neem contact op met je gemeente, corporatie of met De Bewonersraad.

Lees verder

Staat gaat energieschuld betalen

13-09-2022

Het kabinet werkt aan een fonds waarmee mensen moeten worden geholpen die hun oplopende energierekening niet meer kunnen betalen.

Met het geld kan worden voorkomen dat bij betrokkenen de energie wordt afgesloten en ze in de kou komen te zitten. Ingewijden bevestigen dat naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

De details van het fonds worden op dit moment nog uitgewerkt. Een lastig punt is bijvoorbeeld om te bepalen wie precies voor de steun in aanmerking komen. Ook moet voorkomen worden dat mensen zouden stoppen met zuiniger aan doen met energie. Het is ,,ingewikkeld” om zo’n fonds op te zetten, aldus een ingewijde.

De ministerraad zal er waarschijnlijk deze week nog een besluit over nemen. Het is nog maar de vraag of het plan dan al helemaal is uitgewerkt. Het is wel de bedoeling dat de financiële steun nog dit jaar kan worden verstrekt aan mensen die in grote problemen komen.

Door de enorme stijging van de gasprijzen de afgelopen maanden, is voor een grote groep Nederlanders de energierekening soms meer dan verdubbeld. Vooral voor mensen met een laag inkomen is dat een groot probleem. Er is een ,,groot gevoel van urgentie” bij het kabinet om hier iets aan te doen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er komt in het fonds, waar ook de energiebedrijven aan zouden bijdragen. Ook is het nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Er zullen vermoedelijk honderden miljoen euro’s mee zijn gemoeid. Concrete bedragen zijn er nog niet, omdat het plan nog moet worden uitgewerkt.

Door de stijgende energieprijzen dreigen ruim een miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. Zo’n 600.000 daarvan hebben niet eerder te maken gehad met betalingsproblemen. Nu komen die mensen vaak in de schuldhulpverlening om van hun schulden afgeholpen te worden, maar dat kost de overheid veel geld. De nieuwe regeling gaat alleen gelden voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moeten afsluiten of hebben afgesloten met variabele, hogere tarieven.

Het kabinet kijkt ook al naar de invoering van een prijsplafond voor energie. Daar wordt binnen de Europese Unie ook over gesproken. Maar de ministers van Energie van de EU werden het hierover vorige week niet eens.

Risico’s voor leveranciers

Verder wordt ook gedacht aan het ontmoedigen van het ‘shoppen’ tussen energieleveranciers. Mensen sluiten nu vaak korte contracten af bij de leverancier die op dat moment de gunstigste tarieven heeft. Dat brengt risico’s voor leveranciers mee. Ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Rob Jetten (Energie) spreken donderdag met de energieleveranciers over de uitgewerkte ideeën.

 

<FD 13.09.22>

Lees verder

‘Schuldenvrij’ Leeuwarden kan los

09-09-2022

Gemeente start proef finale kwijtschelding ernstige schulden. Van honderd huishoudens met problematische schulden worden komend jaar de restschulden kwijtgescholden. Een meerderheid van de Leeuwarder raad is akkoord met de pilot ‘Schuldenvrij Leeuwarden’.

Het experiment is een van de onderdelen van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden. Bij de proef krijgen mensen met ernstige schulden een finale kwijtschelding; langdurige begeleiding in het dagelijks leven moet voorkomen dat ze weer schulden krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders had het plan eind juni al vastgesteld. De gemeenteraad kwam daarna nog met een reeks wensen en bedenkingen. Die hadden onder meer betrekking op de begeleiding van de deelnemers tijdens en na het experiment, de voorwaarden die werden gesteld aan deelname en de monitoring van de effecten op korte en lange termijn.

De proef sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande aanpak: iedereen die op dit moment geen kans ziet zijn of haar schulden binnen drie jaar af te lossen, kan bij de Kredietbank Nederland een schuldregeling vragen. Wanneer het lukt zo’n minnelijke regeling te treffen, wordt het grootste deel van de schulden afgelost, maar blijft een restschuld over. Die restschuld moet de inwoner in drie jaar aflossen, zodat er voor het dagelijkse leven maar weinig geld overblijft. Dat levert veel stress op: het is daardoor lastig andere problemen op te lossen, die vaak de oorzaak zijn van de schulden.

Het vernieuwende van de proef SchuldenvrijLWD is dat deze restschuld in één keer wordt kwijtgescholden. Hierdoor is een deelnemer in theorie in maanden schuldenvrij en niet pas na jaren. Onderdeel van de proef is wel dat de deelnemer intensieve hulp krijgt om het leven weer op te pakken en schuldenvrij te blijven.

Het doel is om huishoudens zo versneld ‘schulden- en stressvrij’ te maken. Door hun financiële zelfredzaamheid tegelijkertijd te vergroten en ze perspectief te bieden, ontstaat er ruimte om aan persoonlijke doelen te werken, is de gedachte. ,,Hun leven staat jarenlang stil, heel vaak buiten hun schuld. Als ze verlost zijn van hun schulden, kunnen ze dankzij goede begeleiding veel sneller aan een nieuwe toekomst werken”, hoopt armoedewethouder Hein Kuiken.

De gemeenteraad heeft in januari 350.000 euro uitgetrokken voor de proef. Die is bedoeld voor inwoners van Leeuwarden Oost (de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Camminghaburen en Heechterp-Schieringen) voor wie nog geen regeling getroffen is. In dit gebied woont 60 procent van alle inwoners van de gemeente met een bijstandsuitkering. Komende maand zullen de eerste tien huishoudens beginnen met de proef. Als de tweejarige proef succesvol is, wordt het kwijtschelden van restschulden de standaardaanpak binnen de gemeente Leeuwarden.

 

 

<LC 08.09.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Partijen in raad ‘overvallen’ door plannen voor noodopvang

09-09-2022

De noodopvang in Heliconstate, een nieuw informatieproces rond de komst van een azc en een bus met vluchtelingen onderweg naar Leeuwarden. Het debat in de Leeuwarder raad ging woensdagavond alle kanten op.

Twee onderwerpen met betrekking tot vluchtelingen, daarover zou de gemeenteraad woensdagavond spreken. Het eerste was het plan van D66 om statushouders een aantal weken voorrang te geven bij het toewijzen van een woning. Bedoeld om de achterstand van Leeuwarden als het gaat om huisvesting van statushouders weg te werken.

In Utrecht was dat beleid een groot succes, bijna vijfhonderd mensen vonden binnen vier weken een woning. Maar in Leeuwarden gaat dat niet gebeuren: wethouder Hein de Haan gaf aan dat dat niet nodig is en dat de achterstand van Leeuwarden veel kleiner is dan die van Utrecht was.

Heliconstate

Het tweede geagendeerde onderwerp was de noodopvang van vluchtelingen in Heliconstate. Vanaf 1 oktober worden in dat gebouw ruim driehonderd mensen opgevangen, allemaal gezinnen.

Het is een alternatief voor de noodopvang in het WTC waarop veel kritiek is omdat er in de hal geen privacy is voor de (oorspronkelijk) zeshonderd bewoners.

Veel partijen voelden zich overvallen door het nieuws dat de noodopvang in Heliconstate – vlak bij het WTC – voor een periode van een, mogelijk twee jaar is. ,,Wij gingen ervan uit dat de noodopvang in Leeuwarden zou stoppen per 1 november, als het WTC sluit”, verwoordde Julie Bruijnincx van D66 de onvrede bij een deel van de raad. ,,Het verraste ons dat het voor een langere periode is”, voegde Christaan Okkema van Gemeentebelangen daaraan toe. En ook Wieke Wiersma (CDA) benadrukte het belang van goede communicatie van het college.

Die communicatie rondom de noodopvang in Heliconstate verdiende ‘geen schoonheidsprijs’ verklaarde wethouder Nathalie Kramers. De discussie in de raad vlak voor het zomerreces en de eerste collegevergadering op 30 augustus waren daar volgens haar debet aan. Maar, zo zei Kramers toe, een volgende keer zal ze de raad ook tijdens het het zomerreces informeren bij ontwikkelingen. Overigens gaat Heliconstate niet op 1 oktober maar pas per 17 oktober open, meldde Kramers.

Proces azc opnieuw

Kramers had nog een mededeling voor de raad. Het informatieproces en gesprek met de buurt waar over twee jaar een nieuw azc moet komen, wordt opnieuw gedaan. ,,De informatieavond op 4 juli verliep niet goed. We willen opnieuw met de omgeving in gesprek gaan om de goede informatie te geven. En om de zorgen en bedenkingen van de buurt te horen. Zodat we kunnen kijken hoe we hun bezwaren mee kunnen nemen in het proces. De optelsom van zorgen en bezwaren was heftig.”

Maar, zo stelde Kramers, het college blijft van plan om een azc te vestigen op de plek van tuincentrum Tuin! aan de Meester P.J. Troelstraweg.

De Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma meldde de raad tot slot van de bijeenkomst nog dat er een bus met vluchtelingen uit Ter Apel onderweg was naar Leeuwarden.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zouden in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw mensen buiten moeten slapen. ,,De Veiligheidsregio Friesland was al gevraagd of het COA eventueel de vrijgekomen plekken in de noodopvang in het WTC zou mogen gebruiken als het nodig is. Ik ben zojuist gebeld dat er een bus onderweg is.”

 

<LC 08.09.22>

Lees verder

Eten of je huis verwarmen? Stevenen we af op een winter vol protest?

06-09-2022

Een Britse winkel moest sluiten vanwege te hoge kosten, energieprotest in Sri Lanka leidde tot politiek protest en zelfs het verdrijven van de regering, en de Londense Diana Skidmore kijkt naar haar energiemeter in haar huurflat in het zuiden van de Britse hoofdstad.

Europa staat deze winter voor een grote sociale test, zeggen experts. Aangewakkerd door de stijgende energie- en voedselprijzen uiten burgers in België, Groot-Brittannië en Spanje steeds vaker hun ontevredenheid. Deze sociale onrust wordt versterkt door een ontwricht klimaat en de oorlog in Oekraïne die nog steeds voortduurt.

De Britse burgerorganisatie Don’t Pay UK roept mensen op om vanaf 1 oktober de energierekening te boycotten, terwijl de door de vakbond gesteunde campagne ‘Enough is Enough’ half augustus een reeks demonstraties en acties op gang bracht waarin is opgeroepen tot betere lonen, plafonds voor huurprijzen, een rijkentaks en goedkopere energie en voeding.

De energiecrisis en de stijgende prijzen voor levensmiddelen heeft er in heel Europa toe geleid dat werknemers in onder meer België, Frankrijk en Spanje in staking zijn gegaan in sectoren als het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en de luchtvaart. Telkens horen we dezelfde verzuchting: mensen hebben hogere lonen nodig om het hoofd te bieden aan de torenhoge inflatie.


Klimaatneutraal continent

Ondertussen heeft de Europese Unie besloten de Russische invoer van fossiele brandstoffen met twee derde te verminderen en de vraag naar gas tegen het einde van het jaar met 15 procent te doen dalen. Voor de oorlog in Oekraïne was er al het Europese doel om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden.

De druk op de olie- en gasimport uit Rusland, na de invasie in Oekraïne in februari, heeft landen ertoe gedwongen om de energiekloof te dichten door een mix van energie-efficiëntiemaatregelen: het opstarten van oude kolencentrales tot het stimuleren van een versnelde transitie richting hernieuwbare energie.

Sommige economen zeggen dat de noodzaak om de elektriciteit en verwarming tijdens de komende wintermaanden draaiende te houden in Europa, belangrijker is dan de doelstellingen op middellange tot lange termijn om meer schone energie op te wekken en de klimaatverandering af te remmen.

,,Niemand is gebaat bij black-outs”, sprak Simone Tagliapietra, senior fellow bij de Brusselse denktank Bruegel. Ze voegde daaraan toe dat alle opties moeten worden overwogen om dat scenario te vermijden, ,,inclusief de vervuilende”.

Klimaatactivisten willen echter dat regeringen fossiele brandstoffen radicaal de rug toekeren, dat ze meer gaan investeren in energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energiebronnen toevoegen aan hun energiemix.

Welke route ze ook kiezen, de komende winter zal geteisterd worden door sociale onrust, waarschuwt Naomi Hossain, professor ontwikkelingspolitiek aan de American University in Washington D.C. die energie-, brandstof- en voedselprotesten bestudeert.

Volgens haar voorzichtige schatting hebben er sinds afgelopen november wereldwijd al tienduizend van dergelijke protesten plaatsgevonden, - en met deze onzekere toekomst, worden er meer verwacht, stelt ze. ,,Mocht ik een politicus zijn, dan zou ik me echt zorgen maken.”


Besparingen

Geconfronteerd met de dreiging van stroomuitval, hebben de EU-landen een reeks efficiëntiemaatregelen ingevoerd om de energierekening te verlagen. De jaarlijkse inflatie bereikte een recordhoogte van 8,9 procent – daarvan ongeveer 4 procentpunten als gevolg van de duurdere energie.

Spaanse burgers moesten de hitte uitzweten tijdens deze zinderende zomer, nadat de regering had bevolen om de airconditioning in openbare gebouwen, hotels, restaurants en winkelcentra niet koeler in te stellen dan 27 graden Celsius.

Frankrijk richt zich ondertussen op ‘energiezuinigheid’ met maatregelen die tegen het einde van de zomer worden gelanceerd, waaronder het ’s nachts dimmen van de verlichting van openbare reclameborden en het beboeten van winkels die hun deuren openlaten terwijl de verwarming of de koeling aanstaat.

Duitsland, de EU-staat die het afhankelijkst is van Russische brandstof, heeft in de winter verwarmingsmaxima van 19 graden Celsius aangekondigd voor openbare gebouwen en openbare zwembaden, terwijl steden als Augsburg overwegen om bepaalde verkeerslichten uit te schakelen.

Dergelijke inspanningen maken deel uit van een breder streven van de Europese Unie om de vraag naar gas te verminderen. Het Europese blok wil voor het begin van de winter de bevoorrading versterken want het vreest dat Rusland de gasleveringen verder zal beperken als een reactie op de financiële sancties van de EU.


Nog meer burgerprotest

De energiebesparingen hebben de druk op de stijgende energierekeningen van gewone burgers echter nog niet kunnen verlichten, waardoor er voor de aankomende herfst nieuwe protesten op de planning staan, van Madrid tot Londen.

Als mensen massaal protesteren omdat ze hun basisbehoeften niet meer kunnen betalen - en dus moeten kiezen tussen zich verwarmen en eten - kan dat regeringen omverwerpen, zegt expert in sociale onrust Naomi Hossain.

,,Vaak verandert een energieprotest in een politiek protest, zoals in Sri Lanka bijvoorbeeld, waar een opstand tegen een economische crisis in juli heeft geleid tot het afzetten van de president”.

Dergelijke onrust kan er echter ook toe leiden dat extreemrechtse of -linkse partijen ,,de politieke energie van ontevredenheid gaan recupereren”, terwijl centrumpartijen terughoudender zullen zijn tegen prijscontroles of het uitbreiden van de openbare diensten, vult ze aan.

Cassie Sutherland van C40 Cities, een netwerk van grote steden die aandringen op snelle actie tegen klimaatverandering, zegt dat maatregelen nodig waren om de impact van energie-inflatie op te vangen en tegelijkertijd de uitstoot snel genoeg te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015.

Sutherland roept op tot een beleidsfocus op ,,steun, het aanpassen van oude systemen en hernieuwbare energie”. Concreet moet dat volgens haar worden: financiële steun voor de armen, het upgraden van gebouwen om energie te besparen - te beginnen met sociale huisvesting, en het opschalen van investeringen in wind-, zonne- en andere hernieuwbare energiebronnen.

C40 Cities dringt er bij de Europese Commissie op aan zich in te spannen voor de renovatie van zes miljoen woningen in het komende jaar, waardoor het huidige percentage van de duurzame renovatie van woningen zou stijgen van 1 naar 3 procent.

De Europese consumentenorganisatie BEUC is het ermee eens dat landen ambitieuze renovatieplannen moeten maken om gezinnen te beschermen tegen de beweeglijkheid van de energieprijzen. ,,De goedkoopste energie is nog steeds de energie die we niet verbruiken”, zegt BEUC-directeur-generaal Monique Goyens. ,,Gezien de recente ontwikkelingen is nog langer wachten echt geen optie meer”.

Naarmate de schrik over de energieonzekerheid toenam, zeiden Duitsland, Italië, Oostenrijk en Nederland dat ze zullen toestaan dat kolencentrales opnieuw openen of hun activiteiten te verlengen.

Pragmatisme drijft de beslissingen om vervuilende energiecentrales nieuw leven in te blazen, zegt Tagliapietra, eraan toevoegend dat zonder noodmaatregelen de economische en sociale gevolgen ,,verwoestend” kunnen zijn.

Maar groene stemmen beweren dat dit vertrouwen in fossiele brandstoffen om de stroom aan te houden, zelfs op korte termijn, de crisis in de energieprijzen juist zal verergeren en de uitstootreducties in gevaar brengt.

,,Het leidt tot aanhoudende problemen met prijsschommelingen”, zegt Sutherland ,,en die zullen de meest kwetsbare gezinnen het hardst treffen. Verder zal het vasthouden aan fossiele brandstoffen ook de CO2-uitstoot verhogen, waardoor klimaatdoelen in gevaar komen.”

Een nieuw rapport van de Climate Crisis Advisory Group (CCAG), een panel van zestien internationale klimaatexperts, roept regeringen op om de energiecrisis aan te wenden om de uitstoot van broeikasgassen ,,diep en snel” te verminderen en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen. ,,Als we die richting uitgaan, creëren we een veiligere toekomst”, meent CCAG-voorzitter David King.

Hij erkent dat het wel enkele jaren duurt voordat nieuwe zonne- en windprojecten operationeel zijn - en ze vandaag dus niet op tijd zullen zijn om het energietekort deze winter aan te pakken.
 

Kopzorgen voor de politiek

Ondertussen zou de financiële pijn van de stemgerechtigden tot kopzorgen moeten leiden bij het Europese politieke establishment, zegt Hossain. Ze dringt er bij regeringen op aan om te luisteren naar wat er op straat gebeurt en te reageren met maatregelen om de pijn van de burger te verzachten. ,,Tot zolang mensen het gevoel hebben dat ze worden gehoord, zie ik geen reden voor hen om te stoppen met protesteren”, concludeert ze.

 

<FD 05.09.22>

Lees verder

Enkelglas? Huurverlaging!

06-09-2022

De Woonbond heeft gisteren in het tv-programma BNNVARA KASSA opgeroepen om van enkel glas in een huurwoning, een gebrek te maken. Vooral in de particuliere huurmarkt zijn er nog veel onzuinige woningen. Ongeveer 30 procent van de woningen heeft daar nog een E, F of G label.

De bond geeft aan dat er met corporaties is afgesproken om de meest onzuinige woningen het eerst op te knappen, en dat dat vanaf 1 januari zonder huurverhoging gaat. Op die manier komt de lagere energierekening helemaal in de portemonnee van de huurder terecht. Met particuliere verhuurders waren dergelijke afspraken niet te maken.

Enkelglas als gebrek aan woning
De Woonbond wil dat enkelglas als een gebrek aan de woning gaat worden gezien. Het valt dan onder de onderhoudsplicht van de verhuurder om dit te vervangen. Doet de verhuurder dat niet, wordt de huur verlaagd totdat de verhuurder wél in beweging komt. Goed voor de portemonnee van de huurder, en een goede prikkel om de onzuinige ruiten te vervangen. Bovendien gaat dit, anders dan bij een renovatievoorstel om enkelglas te vervangen, niet gepaard met een huurverhoging.

Rechtszaak
In de studio vertelt Nicolien Zuidgeest dat ze al drie jaar probeert haar particuliere verhuurder enkelglas te laten vervangen. Maar ook voor een huurverhoging komt de verhuurder niet in beweging, waardoor het nu zelfs uitdraait op een rechtszaak. Dat onderstreept dat het makkelijker moet worden om het vervangen van enkelglas af te dwingen.

Nu onzuinige woningen aanpakken
Maar liefst 61 procent van de private verhuurders heeft afgelopen vijf jaar niet aan verduurzaming gedaan. Volgens CDA-Kamerlid Henri Bontebal is het dan ook goed dat woningen met slechte labels in 2030 niet meer verhuurd mogen worden. Dat is een prikkel voor verhuurders om te gaan verduurzamen. De Woonbond wil dat onzuinige woningen met enkelglas nu al worden aangepakt. ‘Omdat steeds meer partijen toch ook wel inzien dat je de meest onzuinige woningen sowieso moet aanpakken. Als daar dan woningen tussen zitten waar al decennia niks aan gedaan is -enkelglas is echt niet zo'n nieuwe uitvinding- dan moet je daar dus beginnen.’

 

<220906 Woonbond.nl>

Lees verder
content image