Laatste nieuws

Marjolein Sulter voorzitter RvC Thus wonen

15-01-2019

Marjolein Sulter-Zeinstra is op 10 januari benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Thús Wonen in Dokkum.

Marjolein Sulter maakt al sinds januari 2015 deel uit van de raad en heeft nu het voorzitterschap overgenomen van Klaas Stol.

Lees verder

De Friese Woningcorporaties werken met ingang van 1 januari 2019 met een Provinciale klachtencommissie

15-01-2019

De Provinciale klachtencommissie is in samenwerking met alle Friese huurdersorganisaties ontwikkeld. Het werken met een provinciale klachtencommissie is efficiënter. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van de behandeling van klachten en waarborgt het de onafhankelijkheid van de commissie. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissies van de individuele Friese woningcorporaties.

Waarover kan een klacht worden ingediend?
Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. De klacht moet wel eerst behandeld zijn door de corporatie. Bent u het niet eens met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u bij de provinciale klachtencommissie terecht. De voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn binnenkort beschikbaar via de website van de provinciale klachtencommissie www.klachtencommissie.frl

Aan de behandeling van klachten door de provinciale klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling?
De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de volgende Friese woningcorporaties:

·         Accolade

·         De Bouwvereniging

·         Elkien

·         Lyaemer wonen

·         Thús wonen

·         Wonen Noordwest Friesland

·         Wonen Zuidwest Friesland

·         Woningstichting Westellingwerf WoonFriesland


Contactgegevens provinciale klachtencommissie:
Postbus 103, 8860 AC Harlingen
e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
www.klachtencommissie.frl

Lees verder

DRACHTSTERCOMPAGNIE | Pachter dubt over terugkeer woonwagens

15-01-2019

Op het oude woonwagenkamp bij Drachtstercompagnie ziet pachter Johan van der Ploeg een vakantieparkje voor zich. Valt dat te rijmen met de terugkeer van de voormalige bewoners?

Op het zompige gras grazen drie paarden. Van achter een loods komen drie nieuwsgierige schapen op het bezoek af. Uit een van de vervallen gebouwtjes steekt de kop van een zwarte geit. Het dier hinkt. ,,Hij heeft jicht”, weet Johan van der Ploeg. Hij verzorgt de geit, maar weet niet wie de eigenaar is – of was. ,,Toen ik hier kwam, was dat beest hier al.”
Het krot waar de geit in schuilt was ooit een keurig betegeld sanitairgebouwtje. Zo staan er nog tien in het gelid op het rechthoekige terrein.
Ooit, een jaar of dertig geleden, maakten van elk huisje twee woonwagenfamilies gebruik. Nu zijn de wc’s volgestort met puin en woekert
klimop over de daken. Het heeft het visioen van Van der Ploeg, die de grond sinds 2014 met een compagnon pacht, niet aangetast.
Hij ziet het voormalige woonwagenkamp als de perfecte locatie voor een vakantiestek voor paardenbezitters. ,,Een stuk of acht houten
chalets, met een weide voor de paarden en ruimte voor trailers. En de omgeving hier is ideaal om een stukje te rijden.”

Maar de woonwagenbewoners in de gemeente zijn het oude kamp nooit vergeten. Een deel wil weer terug, en als dat aan Smallingerland
ligt, moet dat op niet al te lange termijn ook kunnen. De gemeenteraad wil dat het college snel op zoek gaat naar locaties voor nieuwe standplaatsen. Daarbij gooit Drachtstercompagnie hoge ogen, omdat het kamp volgens burgemeester en wethouders snel weer geschikt kan worden gemaakt.
Volgens de pachter valt dat nog maar te bezien. ,,Ze denken dat het klaar is met een schop in de grond.” Hij loopt naar een verhoogde wal
achter de sanitairhokjes. ,,Daaronder ligt nog allemaal puin. Containers vol heb ik hier afgevoerd. En nog steeds vind ik overal oude autoonderdelen.” En dan is er nog het onzichtbare vuil onder de grond. Her en der steken peilbuizen uit de grond, waarmee bodemexperts grondwatermonsters kunnen nemen. Van der Ploeg liet al een deel van de grond saneren, op eigen kosten. Maar zeker op het afgesloten terrein waar een van de woonwagenbewoners ooit een autobedrijf bestierde, is zit nog veel troep.

,,We hebben meermalen tegen de gemeente gezegd dat we de grond wel willen overnemen, inclusief de overige saneringskosten.” Maar een antwoord heeft de pachter naar eigen zeggen nooit gekregen. Boos was Van der Ploeg, toen protesterende woonwagenbewoners in
oktober het hek open knipten en buiten hem om een bezettingsactie begonnen. Hij voelde zich ,,overrompeld” toen de gemeente het oude
kamp weer op de lijst zette voor mogelijke woonwagenstandplaatsen. Als pachter werd hem niets verteld. 

,,Begrijp me goed, ik heb persoonlijk niets tegen de woonwagenbewoners. En wie zijn wij om te bepalen dat die mensen niet mogen terugkeren. Maar in het begin van die bezetting was het hier een bende. Er werd vuil verbrand, bierflesjes slingerden rond.” Maar na overleg ging het beter. En hoewel Van der Ploeg zich niet kan voorstellen dat een deel van de woonwagenbewoners definitief terug
zou willen – ,,in het dorp heb je geen voorzieningen meer” – is hij niet per se tegen terugkeer. ,,Alleen niet in op zo’n grote schaal als vroeger.” Een handvol woonwagens zou ook wel te combineren zijn met zijn gedroomde vakantiepark. ,,De woonwagens aan de ene kant van het centrale veld, de vakantiehuisjes aan de andere kant”, fantaseert de pachter hardop. Het zou een bewijs zijn dat ,,de burgermaatschappij en de woonwagenbewoners het zelf kunnen regelen”, zegt hij.

Zelf zou Van der Ploeg het onderhoud en beheer wel op zich willen nemen. Eigenlijk is hij wel blij dat er door de woonwagenkwestie nu in
elk geval weer wordt nagedacht over de toekomst van het terrein. Hij aait zijn paarden. Twee keer per dag komt Van der Ploeg de dieren
verzorgen. Tussendoor ruimt hij op, geniet van de natuur. ,,Elk jaar worden hier in de bomenrand reekalveren geboren.” Wat er ook gebeurt
met het kampterrein, hij laat zich niet wegsturen. ,,Volgens mij willen ze dat ik met stille trom vertrek. Dat ga ik niet doen.”
‘In het begin
van die bezetting
was het hier
een bende’
Vijf bewoners
willen terug
Zo’n dertig woonwagenbewoners en
–gezinnen in Smallingerland hebben
behoefte aan een eigen standplaats.
Dat zegt Antionio Corpier, woordvoerder
namens de woonwagengemeenschap.
,,Zes kiezen echt voor Drachten,
vier à vijf willen terug naar
Drachtstercompagnie.” De rest heeft
vooral behoefte aan een eigen plek en
geen sterke voorkeur voor een locatie.
De gemeente heeft ,,inderdaad een
plan” gekregen Van der Ploeg voor
een vakantieparkje, maar volgens een
woordvoerder is dit ,,nog niet beoordeeld”.
Voordat besloten wordt of er
weer gewoond kan worden op het
oude kamp, moet een milieukundig
onderzoek plaatsvinden naar bodemvervuiling.
,,Dat is bij de FUMO uitgezet

Lees verder

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

12-01-2019

Vacature lid Raad van Commissarissen Accolade

De Bewonersraad en Accolade zoeken gezamenlijk een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van de corporatie. In de onderstaand link leest u meer over de rol van de Bewonersraad, Accolade en de insteek van de functie.

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

Lees verder

Stijging gemeentelijke heffingen

11-01-2019

De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de belasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan verdubbeld heeft. Veel gemeenten rekenen die extra kosten door aan hun inwoners. De gemeentelijke heffingen voor huurders in grote gemeenten gaan dit jaar met gemiddeld €18 omhoog.

Dit blijkt uit Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019. Dat rapport wordt ieder jaar in januari opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Rijksbelasting op afval meer dan verdubbeld

Bedrijven die afval verwerken moeten van het Rijk meer afvalstoffenbelasting gaan betalen. In 2019 is die rijksbelasting met maar liefst 139% gestegen. Afvalverwerkers rekenen die extra kosten door aan gemeenten. En veel gemeenten rekenen dat weer door aan hun inwoners, door de afvalstoffenheffing te verhogen.

 

Lasten huurders stijgen sterker dan lasten kopers
Huurders in grote gemeenten betalen in 2019 gemiddeld €18 méér dan in 2018, een stijging van 5,4 %. Behalve afvalstoffenheffing betalen huurders in veel gemeenten ook rioolheffing. Die gaat ook iets omhoog, maar stijgt niet zo sterk als de afvalstoffenheffing. Ook de ozb (een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen) stijgt maar beperkt. Daardoor gaan eigenaar-bewoners dit jaar gemiddeld 4,3 % meer betalen aan de gemeente, en huurders 5,4 %.

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagens reden voor stilte rond bouw Drachtster scholen

10-01-2019

Het besluit van Smallingerland om de Drachtsterwijk Vrijburgh aan te wijzen voor de bouw van een school werd lang stilgehouden vanwege woonwagens. Op 10 juli 2018 besloot het college om bij de de nieuwbouw van een scholencluster Vrijburgh als ‘uitgangspunt’ te nemen bij de locatiekeuze. Dat besluit werd pas in november openbaar.

Het gaat om een concentratie van vier of vijf scholen in het speciaal onderwijs, voor 700 leerlingen. Omwonenden van Vrijburgh zijn boos
over de plannen en vinden dat ze gepasseerd zijn bij de besluitvorming. De gemeentelijke zoektocht naar nieuwe standplaatsen voor woonwagens was de reden dat het college het besluit vier maanden lang voor zich hield, bleek dinsdagavond in de gemeenteraad.
Vrijburgh was vorig jaar ook in beeld als locatie voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. Omdat de uitkomst van deze kwestie nog onduidelijk was, wilde het college niet eerder communiceren over andere ,,losse programmaonderdelen” rond Vrijburgh, aldus wethouder
Piet de Ruiter tegen Ron van der Leck van D66. ,,Die duidelijkheid was er in november wel.” Toen werd Vrijburgh geschrapt als locatie voor
woonwagenplekken.

Met de gang van zaken wijkt het college af van de eigen toezegging om besluiten samen met burgers voor te bereiden, vindt Van der Leck.
,,Dat verbaast me.” Ook het CDA vroeg zich af of de gemeente nu al niet met ,,drie-nul achterstaat.” Volgens De Ruiter, die de zieke
wethouder Eric ter Keurs verving, is het nog niet te laat. ,,We gaan met de inwoners in gesprek als we weten hoe het speelveld erbij ligt.”

Lees verder

LEEUWARDEN | Uitstel voor WMO-plan; Bezuiniging van 3,6 miljoen op sociaal domein mogelijk niet gehaald

09-01-2019

Het college van Leeuwarden wil meer tijd nemen voor de bezuinigingsplannen voor de WMOzorg. De plannen voor een WMO-alliantie
leverden voor de kerstvakantie weerstand op vanuit de zorgaanbieders en de raad. De plannen waren te vaag en het tijdspad was te
kort. 

De positie van wethouder Herwil van Gelder (PAL GroenLinks) werd tijdens de raadsvergadering van 19 december sterk bekritiseerd. ,,Ik
vind het vervelend dat ik daarbij de indruk heb gewekt dat ik niet wil luisteren. Ik zit hier niet als een betonnen aap in.” Een groep van negen zorgaanbieders, waaronder Amaryllis en Inn-Zorg, stelde eerder voor om met een eigen bezuinigingsplan te komen. Het college wil hier nu mee verder. ,,In vier werkgroepen gaan we hier de komende tijd mee verder. Iedereen die dat wil kan hierbij aanhaken.”

In eerste instantie was voor vandaag een interpellatiedebat aangevraagd over de plannen voor het sociaal domein. De griffie liet gisteren
weten dat dit debat volgende week woensdag wordt gevoerd. Snelle besluitvoering was aanvankelijk nodig om de aanbestedingsprocedure
voor de alliantie op tijd op te starten. Doordat het college de besluitvorming over het plan nu wil uitstellen tot mei lukt het niet meer om voor 2020 de aanbesteding rond te hebben. Hierdoor is de kans groot dat de bezuiniging van 3,6 miljoen in 2020 niet wordt gehaald.

Lees verder

Opinie | Energietransitie in realistisch tempo

09-01-2019

‘Via de door kolencentrales geleverde vervangende elektriciteit zal onze CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar stijgen.
Mooie ambitie om snel gasloos te worden, maar daardoor zullen de kolencentrales nog jaren harder moeten draaien.’ Dat zeggen Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter) en Sylvia Hosman-Benjaminse (statenlid) van VVD Fryslân in de Leeuwarder Courant.

Lees verder

Zeven gemeenten huisvesten te weinig statushouders

05-01-2019

Zeven Friese gemeenten hebben nog niet genoeg vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Ooststellingwerf loopt het verste achter. Negentien statushouders hebben daar nog geen woning toegewezen gekregen, terwijl dat volgens de taakstelling van het rijk wel had gemoeten.

In Opsterland zijn elf mensen minder ondergebracht dan de taakstelling vereiste. Harlingen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf moeten
nog acht mensen aan een woning helpen. Voormalig Dongeradeel en Ferwerderadiel hebben volgens de taakstelling nog respectievelijk zeven en twee statushouders extra te huisvesten. In totaal moeten nog 63 statushouders in Fryslân een woning krijgen die dat volgens de taakstelling van het rijk al hadden moeten hebben.

Twaalf andere Friese gemeenten zijn al verder. Zo hebben De Fryske Marren en Achtkarspelen al 26 en twintig mensen meer gehuisvest dan het rijk vroeg. In totaal moesten het tweede halfjaar 419 statushouders in Fryslân gehuisvest worden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Meer burenoverlast in het Valeriuskwartier

03-01-2019

Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen twee jaar sterk gestegen in het Valeriuskwartier in Leeuwarden. Dit blijkt uit de veiligheidsagenda van de gemeente. 

Waar het in 2016 nog om drie incidenten ging, waren er in 2017 negentien meldingen. De cijfers voor 2018 zijn nog niet compleet. De oorzaak voor de overlast wordt gezocht in de grote hoeveelheid sociale huurwoningen in de wijk. Naast huiselijke twist gaat het hierbij om drugsoverlast die wordt veroorzaakt door gebruikers.

Dit vindt ook plaats in woningen die particulier worden verhuurd. De gemeente wil de overlast onder andere aanpakken door het Meldpunt Overlast Leeuwarden meer onder de aandacht te brengen.

Oud-Oost scoort ook laag op de veiligheidsindex. Met name in de Vlietzone heerst een gevoel van onveiligheid, onder andere vanwege drugsoverlast.

Lees verder
content image