Laatste nieuws

LEEUWARDEN | ‘Huur particulier en corporaties in balans’

16-09-2019

De verhouding tussen het aantal huurwoningen en corporatiewoningen in Leeuwarden is ,,in balans en passend’’, vinden burgemeester en wethouders.

Op dit moment telt de gemeente bijna 18.000 huurwoningen van corporaties en bijna 11.000 particuliere huurwoningen. Het gaat om respectievelijk 29 procent en 18 procent van de gehele woningvoorraad, die verder vooral bestaat uit koopwoningen.
PAL/GroenLinks stelde eerder deze zomer vragen over de opkomst van particuliere verhuur, die de verhoudingen op de markt verandert. ,,De relatie tussen de gemeente en de corporaties is wezenlijk anders dan tussen de gemeente en particuliere verhuurders’’, erkennen burgemeester en wethouders. Met de corporaties worden allerlei afspraken gemaakt. Dit gebeurt niet met particuliere verhuurders. Die laatste groep mikt opvallend vaak op studenten in tegenstelling tot de corporaties. Dat is ook precies hoe de gemeente het graag ziet.
,,Over de jaren dat cijfers bekend zijn, blijkt dat de corporaties de huren in vergelijking met andere verhuurders erg gematigd laten stijgen’’, aldus b. en w. De bouwproductie van corporaties in Leeuwarden ,,fluctueert sterk’’.

Lees verder

Leeuwarden | Scheiding rijk en arm moet stoppen in stad

10-09-2019

In Leeuwarder wijken moet weer menging komen tussen arme en rijke gezinnen. Dit is het hoofduitgangspunt van een nieuwe volkshuisvestingsvisie.

,,Ruimtelijke uitsluiting willen we voorkomen. Dat betekent dat wijken voldoende gemengd aanbod aan woningen moeten hebben’’, zo staat in de voorbereidende nota van wethouder Hein de Haan en zijn ambtenaren. Gisteren lieten politieke partijen zich hierover achter gesloten deuren bijpraten als opstap naar een nieuwe gemeentelijke volkshuisvestingsvisie, die later uitkomt.

Arm en rijk groeien de laatste jaren razendsnel uit elkaar in Leeuwarden. Vroeger werd er bewust gemengd gebouwd in wijken als Aldlân en Camminghaburen.

Tegenwoordig worden armere gezinnen geweerd uit de meeste nieuwe buurten, denk aan Blitsaerd, De Zuidlanden, Zuiderburen en het Bonifatiuspark. Betaalbare huurhuizen zijn hier zeldzaam. Vooral linkse partijen vinden deze segregatie kwalijk. De corporaties hebben het financieel echter lastig en kunnen niet zomaar overal bouwen.

In de toekomst moet dat anders, staat in de brief aan de politieke partijen. In nieuwbouwwijken moet de woningvoorraad voortaan ,,een minimaal percentage sociale huur’’ kennen. In armere wijken moet juist meer woningbouw voor bemiddelde Leeuwarders komen om de woonmix te stimuleren. 

,,Realisatie van de ondeelbare stad betekent dat er een herverdeling over de stad komt. Dit is een zeer langdurig proces, maar moet nu al ingezet worden’’, meldt de nota. Corporaties laten tegenwoordig alleen nog huishoudens met een zeer laag inkomen toe. Ook dat is onwenselijk: ,,Dit moet veranderen. Dit betekent dat we de corporaties gaan aanspreken op het huisvesten van een bredere doelgroep dan nu gebeurt.’’

Woonlasten mogen in de toekomst liefst niet hoger zijn dan een derde van het gezinsinkomen. Dit vergt bouw van goedkope huizen, maar  wel met een goed afwerkingsniveau: ,,Een grote bron van ergernis zijn geluiden van buren. Vooral in de oudere woningvoorraad van de corporaties is dit een probleem waarvan we verwachten dat dit voortvarend wordt opgepakt.’’ Inwoners van de Leeuwarder dorpen konden voor de zomer hun wensen aangeven. Partoer vatte ze in een rapport samen. Heel belangrijk is dat de mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw van lege panden tot woningen in stand blijven, zo blijkt hieruit. Een eventuele bouwstop zet namelijk de hele ontwikkeling op slot.

Dorpen hebben soms zorgen over de kwaliteit van de bestaande gebouwen en vragen de gemeente om op te treden tegen verwaarlozing door verhuurders en andere eigenaren. Verder is er meer duidelijkheid nodig over huurtoewijzing van corporatiewoningen, zo hebben insprekers ingebracht. Ze vragen hierbij aandacht voor mensen die al in het dorp wonen en soms niet in de gaten hebben dat er een
huis vrijkomt. 

In verschillende dorpen is kritiek op het onderhoud van openbaar groen en de wegen. Verder bestaat er vaak bezorgdheid over de toekomst van ontmoetingsplekken.

Lees verder

Den Haag | Regering pakt woningmarkt aan

06-09-2019

Om de crisis op de woningmarkt aan te pakken, trekt het kabinet een miljard euro uit waarmee nieuwbouwprojecten gesubsidieerd kunnen worden.

Ook gaat er opgeteld een miljard euro naar de woningcorporaties om hen te stimuleren meer huizen te bouwen. Dat maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend, zo bevestigen Haagse bronnen. In de coalitie wordt gesproken over een ‘stille ramp op de woningmarkt’. Door krapte,
vooral in de steden, komen starters en mensen met een middeninkomen amper aan een betaalbaar huis. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aantal wordt nu niet gehaald. 

Daarom heeft de coalitie tijdens de begrotingsonderhandelingen afgesproken dat er een bouwfonds komt met daarin maximaal een miljard euro. Gemeenten kunnen een beroep doen op het fonds om lokale nieuwbouwprojecten rendabel te maken. Vroeger waren er al vergelijkbare rijkssubsidies, bijvoorbeeld om de bouw van Vinex-wijken van de grond te krijgen.

Verder kunnen woningcorporaties de komende tien jaar een belastingkorting van gemiddeld 100 miljoen euro per jaar krijgen als zij overgaan tot nieuwbouw. De corporaties betalen – tot hun grote ergernis – nu jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing. De roep vanuit de corporaties om die belasting te korten, klinkt al jaren.

Het blijft waarschijnlijk niet alleen bij maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo overweegt het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Dat scheelt bij de aankoop van een huis 2 procent van de koopsom. Beleggers zouden juist meer overdrachtsbelasting moeten betalen.

Volgens de Volkskrant is staatssecretaris Menno Snel (Financiën) sceptisch over de uitvoerbaarheid van dit plan. Op dit moment wordt onderzocht of aanpassing van de overdrachtsbelasting haalbaar is. Daarover is op Prinsjesdag waarschijnlijk nog geen duidelijkheid.

Verder is ook onduidelijk of het kabinet verder gaat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. In de coalitie zou een scenario zijn besproken waarbij de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd tot 0 procent in 2036. In een andere variant zakt de aftrek tot niet verder dan 30 procent.

Lees verder

Minikorting op megabelasting geen oplossing voor woningnood

05-09-2019

Verhuurders die nieuwe sociale huurwoningen bouwen hoeven straks ‘slechts’ 1,6 miljard belasting te betalen aan het Rijk in plaats van 1,7 miljard. Een sigaar uit eigen doos, volgens de Woonbond. En evenmin een oplossing voor het schreeuwende tekort aan betaalbare huurwoningen.

Is er sprake van een grootse financiële injectie in de woningmarkt? Je zou het bijna geloven als je de krantenberichten van vandaag iets te vluchtig leest. Het kabinet zou ‘miljarden’ willen investeren in de woningmarkt.

 

Gemeentefonds

Om te beginnen zou er sprake zijn van een nieuw fonds van 1 miljard euro, waarmee gemeenten nieuwbouwprojecten kunnen aanjagen. Nadere details over hoe dit fonds precies gaat werken zijn er nog niet. Mogelijk worden de details pas op Prinsjesdag zelf bekend.

 

Korting op verhuurderheffing

Daarnaast zou de overheid willen snijden in de verhuurderheffing, de omstreden belasting op sociale huurwoningen. Verhuurders die nieuwe sociale huurwoningen bouwen krijgen dan een korting op deze belasting. Die korting bedraagt in totaal een miljard, uitgesmeerd over 10 jaar tijd.  Per jaar een korting van 100 miljoen dus.

 

1,6 miljard in plaats van 1,7 miljard

Op dit moment betalen sociale verhuurders ieder jaar een verhuurderheffing van maar liefst 1,7 miljard aan het Rijk. Een gigantisch bedrag, dat grotendeels wordt opgebracht door huurders. Als daar ieder jaar een korting van 100 miljoen vanaf zou gaan blijft er nog steeds een astronomische rekening over: 1,7 miljard - 100 miljoen = 1,6 miljard.

 

Verhuurderheffing ramp voor volkshuisvesting

“Die korting is een sigaar uit eigen doos”, zegt Erik Maassen, beleidsmedewerker bij de Woonbond. “Het is de wereld op zijn kop dat verhuurders ieder jaar 1,6 miljard belasting betalen als ‘beloning’ voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. Buitenlandse collega’s staan met hun oren te klapperen als ze het horen. Onze regering stimuleert sociale woningbouw niet, maar verdient eraan.”

 

Heffing moet weg en huren omlaag

Wat de Woonbond betreft moet de verhuurderheffing dus van tafel. Samen met maatschappelijke partners werkt de bond aan een integraal plan voor de woningmarkt. Eén van de maatregelen waar de Woonbond in dat plan voor pleit is omzetten van de verhuurderheffing in een investeringsfonds voor sociale huur.

 

Fonds: extra investeringsruimte van 8 miljard per jaar

Een investeringsfonds voor sociale huur zou een extra investeringsruimte van 8 miljard euro per jaar opleveren. Maassen: “Voor dat bedrag zou je elk jaar bijvoorbeeld 20.000 nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen en 50.000 woningen kunnen verduurzamen. En dan houd je ook nog ruimte over om de huurprijzen van zittende huurders te beperken.”

Lees verder

Leeuwarden | Armoede daalt in Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen

04-09-2019

Het aandeel armen in Heechterp-Schieringen in Leeuwarden is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald: van 27,7 procent in 2013 naar 17,4 procent in 2017.

Daarmee staat de wijk op plaats 16 van de twintig armste postcodegebieden van Nederland. Dat was plaats 8. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over armoede in Nederland die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde. 

Het SCP hanteert het zogeheten ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’: 1135 euro netto per maand voor een alleenstaande, en 2100 euro voor een gezin met twee kinderen. Volgens deze armoedegrens waren er in 2017 bijna 939.000 armen in Nederland, 5,7 procent van de bevolking. In 2013 waren dat er nog 1,2 miljoen. Friesland telde in 2017 5,2 procent armen, minder dus dan het landelijk gemiddelde. 

Het lagere armoedepercentage van Heechterp-Schieringen past in een landelijke trend, waarbij sinds 2013 sprake is van een daling. Het SCP geeft als verklaring hiervoor de aantrekkende economie, waardoor veel mensen weer aan het werk zijn gekomen. De gemeente Leeuwarden sluit zich hierbij aan. Maar of veel inwoners van Heechterp-Schieringen daadwerkelijk een baan hebben gevonden, is de vraag. Deze wijk, met veel sociale woningbouw en lage huren, trekt vanouds veel mensen met lage inkomens. Wie meer te besteden krijgt,
verhuist veelal naar een andere buurt, zodat het gemiddelde inkomen laag blijft.

Een verklaring voor de armoededaling hier is eerder de sloop en nieuwbouw in Schieringen-Zuid van de laatste jaren, oppert Fridus van den Berg, beheerder van het wijkcentrum. Hierdoor maakte een deel van de arme inwoners, zoals uitkeringsgerechtigden, mogelijk plaats voor een koopkrachtiger groep.

,,Als ik kijk naar de nieuwe woningen en de auto’s die daar staan, lijkt het alsof deze bewoners meer te besteden hebben’’, zegt Van den Berg, die al decennia bij de wijk betrokken is. ,,Maar als ik kijk naar de kinderen die hier wonen en de mensen die in het wijkcentrum komen, zie ik dat de armoede echt niet verdwenen is. Wij bieden veel laagdrempelige activiteiten die weinig geld kosten, en daar is nog altijd vraag naar.’’

Ook Leeuwarden als geheel zit boven het landelijk gemiddelde met 6,9 procent armen, bijna 7000 inwoners. Dat geldt verder voor Harlingen (6,1 procent, 939 mensen) en Schiermonnikoog (6,5 procent, 60 inwoners).

Zowel de jongste als oudste mensen hebben een hoger risico op armoede. Van alle kinderen tot en met twaalf jaar is 9 procent arm, ofwel een op de elf. In Leeuwarden geldt dit voor een op de zes. Onder 65-plussers zijn weinig armen. Hier geldt: hoe ouder, hoe meer kans op een schraal bestaan. Van de negentigplussers is bijna 11 procent arm. Dit komt door de (niet vergoede) zorgkosten bij deze groep.

Lees verder

AD.nl Huurprijzen in Nederland stegen in één jaar met 2,5 procent

04-09-2019

De woninghuren in Nederland waren in juli gemiddeld 2,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2 procent en van sociale huurwoningen bij de overige verhuurders met 3,3 procent.

Ook de huren van de vrijesectorwoningen gingen met 3,3 procent omhoog. De gemiddelde huurstijging was wat hoger dan in juli 2018, toen er een prijsgroei van 2,3 procent in de boeken werd gezet.

Het statistiekbureau noemt de sterkere stijging van de consumentenprijzen vorig jaar als een belangrijke oorzaak voor de hogere huurstijging. Voor gereguleerde huurwoningen is de maximale huurverhoging namelijk de stijging van de consumentenprijzen in het voorgaande jaar plus een inkomensafhankelijke toeslag.

Daar komt bij dat voor woningcorporaties de extra regel geldt dat de totale huurinkomsten in een kalenderjaar gelimiteerd mogen stijgen. Voor dit jaar is de maximale toename vastgezet op 2,6 procent. Het CBS merkt op dat de huren bij het wisselen van bewoners dit jaar minder hard stegen dan in 2018. De gemiddelde verhoging bij wisseling van huurders was dit jaar 8,2 procent. Vorig jaar was dit nog 9,6 procent. Verhuurders zijn niet gebonden aan de maximale huurverhoging als een nieuwe huurder in de woning trekt.

 

Hoogste huurstijging in Amsterdam

Amsterdam kent overigens al jaren de hoogste huurstijging van het land, dit jaar van 3,4 procent. Rotterdam zit hier vlak onder met 3,2 procent. In Den Haag en Utrecht gingen de huren iets minder hard omhoog met respectievelijk 2,5 procent en 2,4 procent.

De relatief hoge huurstijging in Amsterdam en Rotterdam draagt er ook aan bij dat Noord- en Zuid-Holland de provincies zijn met de sterkste huurstijgingen, aldus het statistiekbureau. Drenthe heeft al jaren de laagste huurstijging van Nederland.

Lees verder

Circulair douchen

04-09-2019

Start-up Hamwells uit Maassluis testte afgelopen weekend op Into the Great Wide Open op Vlieland een circulaire douche. Vijfhonderd festivalgangers sprongen eronder.

De douche van Hamwells hergebruikt de warmte uit het douchewater door het water dat in het putje verdwijnt op te pompen. Vervolgens wordt het water in een warmte-terugwin-installatie langs de leiding voor het koude water geleid. ,,Daarmee verwarm je dat water al voor, waardoor je minder heet water hoeft bij te mengen’’, legt oprichter Eric van Duin uit. Samen met Howan Lau is hij directeur van de start-up.
Door de warmte deels weer terug te winnen is de douche van Hamwells tweeënhalf keer zuiniger dan regulier sanitair. Die cijfers kenden de Maassluisenaren al door een jaar uitvoerig testen. Dat is vertaald naar een EPCnorm, een maat voor energiezuinigheid. ,,Die is heel goed’’, zegt Van Duin. ,,Maar heel veel bouwers willen toch weten: hoe zit het nou echt?’’

En dan is een festival een goede plek om te testen. Binnen de kaders van innovatieprogramma Innofest stond het hele weekend op camping Stortemelk een houten badhok met daarin twee circulaire douches die volgestopt waren met sensoren die per seconde vijf keer de temperatuur maten en hoeveel water er uit de kop stroomde. ,,We wilden dat de douche op zoveel mogelijk manieren gebruikt werd’’, vertelt Van Duin. ,,Door mensen die er kort en lang onder stonden, die de douche vol open zetten of juist niet. En op een festival heb je zand en dronken mensen. Dat is ook een goede test voor hoe duurzaam het allemaal is.’’ Uiteindelijk wasten vijfhonderd festivalgangers zich bij Hamwells wat evenveel datasets opleverde.

Die data gaat de start-up de komende tijd analyseren. Een eerste korte blik op de resultaten leerde maandag echter al dat de tests uit het lab overeenkomen met de praktijk. ,,En dat is mooi. Daarmee kunnen we naar bouwend Nederland.’’ De douche is uiteindelijk bedoeld voor bij de consument thuis. Hamwells leverde al rond de honderd douches om te installeren in woningen. ,,Klanten zijn onder meer woningcorporaties en installateurs’’, aldus de directeur. ,,Het is een goede manier om energie te besparen. We verbruiken heel veel
energie om water te verwarmen dat heel snel weer wegvloeit.’’

Van Duin en zijn team zijn ondertussen weer terug in Maassluis. De testopstelling van Into the Great Wide Open is niet met hen meegegaan. Die staat de komende tijd in Groningen in de oude fabriek van de SuikerUnie, tegenwoordig een evenementenlocatie. ,,Daar hopen we er nog meer data uit te halen.’’ 

Lees verder

LEEUWARDEN | Hondsbrutale ratten onder de keukenkastjes

04-09-2019

Ratten rukken op, zegt plaagdierenbestrijder Roelof Bosma. In de Leeuwarder wijk Bilgaard zitten ze rond vuilcontainers en in kruip- ruimtes onder woningblokken. ,,Hoe gaan we dit in vredesnaam oplossen.’’

Rattenoverlast moet je gecoördineerd te lijf gaan, weet Roelof Bosma. Maar woningbouwcorporaties en de gemeente Leeuwarden beschouwen ratten- en ook muizenplagen in woningen volgens hem als een privéprobleem en veel bewoners hebben geen geld voor professionele ongedierte-bestrijders.

Bosma ziet het zwerk al drijven, want vanaf 2023 mogen particulieren geen
muizen- en rattengif meer gebruiken. ,,Ik denk dat het uit de hand gaat lopen. Want
nu al stikt het van de ratten.’’ Overigens ook omdat burgers nu te veel gif strooien,
weet hij. ,,De beesten worden resistent.’’
Carolien die met man en kinderen in de Leeuwarder buurt woont, wil niet met haar
echte naam in de krant omdat ze zich schaamt voor de rattenfamilie onder haar
keukenkastjes. ,,Ik weet wel dat het niet mijn schuld is, ik ben hartstikke schoon,
maar het lijkt alsof je vies bent als je ratten hebt.’’
Op een dag vond ze ineens twee aangevreten pollepels in de keukenla. Ze belde
een bestrijdingsdienst en schrok van de kosten. ,,Ze rekenen zo 200 euro voor een
keer gif strooien. Dat kunnen we niet betalen.’’
Uiteindelijk vond ze Roelof Bosma, die een keer of vijf, zes bij haar langskwam. De
kenner keek met een zaklantaarn onder het keukenblok en zag keutels liggen. De
beesten zaten er al een tijdje, constateerde hij.
Bosma stofzuigde alle poep weg en zette vervolgens een camera neer om te kijken
waar ze vandaan kwamen. ,,Dat kan via de afvoer gaan, of via een gaatje in de
muur.’’
A
ltijd vraagt hij zijn klanten om hun etenswaar niet meer los in lades of kasten maar
in plastic dozen te bewaren. ,,Want als je ratten werkelijk wilt bestrijden, moet je
samenwerken. Je moet niet alleen gif strooien, maar ook de bron van de overlast
weghalen. Daarom zei ik tegen Carolien: ga lekker naar de Action, koop plastic
bakken en stop daar je brood, koek en andere spullen in.’’ Carolien: ,,Ik heb alles
nu in bakken gestopt. En dat blijft zo, want ik ben nog steeds paranoia.’’
Roelof: ,,Ratten knagen aan alles.” En daar gaat het volgens hem mis. ,,Mensen
hebben een hond en laten de bak met brokken staan. Of ze hebben zo’n la met
daarin open vuilnisbakjes voor groen en grijs afval. Of ze hebben een feestje
gehad en denken: de restjes ruimen we morgen wel op. Voer voor ratten.’’
Carolien: ,,Ik vervang de vuilniszakken nu iedere dag.’’ Want Bosma ving acht
hondsbrutale ratten onder haar keukenblok. De rattenkenner: ,,Op de
camerabeelden zag ik dat ze zelfs bleven zitten, toen er in de gootsteen erboven
werd afgewassen.” Carolien huiverend: ,,Dan sta je er met je voeten vlakbij. Een
trauma.’’
4-9-2019 Leeuwarder Courant
https://login.e-pages.dk/lc/portal/prevalidated/c99fd9441f713743b584a4688df931ef/issue 3/3
De ratten kwamen via de meterkast uit de gezamenlijke kelderruimte onder het
huizenblok, ontdekte Bosma. Inmiddels is het lek met cement gedicht. Bosma:
,,Gelukkig heeft de woning betonvloeren, ze kunnen nu niet meer boven komen.
Maar toen ik in de kelder onder de huizenrij keek zag ik ze huppelen, ze zitten
overal. En dat zie je op veel meer plekken.”
Carolien en haar vriend hebben een koophuis, maar huurders die met
rattenoverlast kampen, kunnen geen beroep doen op de woningbouwcorporaties,
weet Bosma. En omdat veel mensen weinig inkomen hebben waardoor ze een
professionele aanpak niet kunnen betalen, groeit de rattenpopulatie.
E
r moet daarom iets gebeuren, vindt hij. ,,Want rattenoverlast is een taboe. Mensen
zeggen: ik ben superschoon. Of: we hebben katten. Maar een kat is verwend, die
krijgt elke dag eten.’’
En de ratten krijgen ook iedere dag eten. ,,Soms post ik ’s nachts een uurtje bij
zo’n gezamenlijke vuilcontainer die overal in de stad staat’’, zegt Bosma. ,,Je weet
niet wat je ziet. Ook omdat mensen er vuilniszakken naast zetten, omdat ze
bijvoorbeeld hun vuilnispasje zijn vergeten.’’
Ratten- en muizenoverlast bestrijden begint met voorlichting, vindt hij. En met
opvoeden. ,,Want als je niks doet, gaat het heel snel achteruit.’’ Carolien: ,,Ik ben
gaan googelen. Een rat kan wel vijftien jongen per keer krijgen. En na vijf maanden
zijn al die jongen weer geslachtsrijp.’’
Bosma: ,,Ik kwam een keer in een schuur, nou de ratten vlogen me over de
bealch.’’ Wat bleek? ,,De bewoners waren een vuilniszak vergeten. Het krioelde
van de nesten.’’ Carolien, bleekjes: ,,Hou op.” Ze slaapt nog steeds slecht van haar
rattenavontuur. ,,Het zit in mijn hoofd en het is er voorlopig nog niet uit.’’ Eigenlijk
zouden gemeenten plaatsen met rattenoverlast in kaart moeten brengen, vindt hij.
En burgers moeten leren hoe ze ellende kunnen voorkomen. Bosma: ,,Voorlichting,
voorlichting, voorlichting. Ik vind: de informatievoorziening is veel te slecht.’’

Lees verder

Wonen Noordwest Friesland sluit zich aan bij Frieslandhuurt.nl

02-09-2019

Als eerste corporatie in Friesland sluit Wonen NWF zich aan bij het woningzoekendenportaal van woningcorporaties Accolade en Elkien.

Dit portaal is een initiatief van woningcorporaties Accolade en Elkien. Het systeem geeft mensen die op zoek zijn naar een huurwoning de mogelijkheid om in een groter gebied te zoeken naar en te reageren op een geschikte woning. Het maakt het vinden van een geschikte woning voor woningzoekenden gemakkelijker.

Woningzoekenden hoeven maar één keer in te loggen, waarna in het systeem voor een groter gebied de beschikbare huurwoningen zichtbaar worden. Op al deze woningen kan worden gereageerd, dus niet alleen de woningen van de eigen corporatie. Het systeem is gebruikersvriendelijk voor zowel toekomstige huurders als voor de medewerkers van de woningcorporatie.

Wij verwachten dat de implementatie van en het aansluiten bij Frieslandhuurt.nl in de loop van het jaar plaats gaat vinden. De woningzoekenden van Wonen NWF worden hier tijdig over geïnformeerd.

De link naar het woningzoekendenportaal is www.frieslandhuurt.nl

Lees verder

LEEUWARDEN | Meer kleur voor Haerenkwartier

02-09-2019

De Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier krijgt na de aanstaande grootscheepse herinrichting een gevarieerder uiterlijk.
Alle 170 huurhuizen van corporatie Actium maken plaats voor nieuwe, veel duurzamere exemplaren, verdeeld over 27 woonblokken die voor het overgrote deel op dezelfde plek worden teruggebouwd. Toch krijgt de wijk na de ingreep een heel andere aanblik, zo bleek donderdag, toen welstandscommissie Hûs en Hiem zich over de voorlopige ontwerpen boog.

Zo toonden de illustraties van architect Emiel Noordhuis (De Deur in Huis) en projectleider Jille Jan Reitsma (Nijhuis Bouw) dat de woonblokken straks in drie verschillende kleuren metselwerk (rood, geel en grijs) worden uitgevoerd en dat er naast de eengezins- en seniorenwoningen een derde huizentype wordt toegevoegd: levensloopbestendige woningen. Deze levensloopbestendige huizen dienen straks eerst als wisselwoningen voor bewoners die tijdens de bouw van hun nieuwe huis elders onderdak moeten hebben.
In hun zoektocht naar variatie hadden de plannenmakers ook twee verschillende kleuren dakpannen (oranje en antraciet) ingetekend, maar daar floot de commissie hen terug. De oranje daken contrasteren te nadrukkelijk met de zonnepanelen die er op komen en Hûs en Hiem vreest voor een overdaad aan kleur.

Dat was overigens het enige kritiekpunt. De commissie had vooral lovende woorden over voor het ontwerp, waarin ook volop nestkasten voor vogels en vleermuizen zijn ingetekend. In totaal gaat het om honderden dierenonderkomens. Alleen al voor de vleermuis komen op de kopgevels van alle 27 woonblokken vier kasten.

Lees verder
content image