Laatste nieuws

Zuidoost wil 3750 huizen bijbouwen

24-09-2018

Tot 2026 willen de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland ruimte voor maximaal 3750 nieuwe huizen. Het grootste deel komt in Heerenveen en Smallingerland.

De vijf - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf - maakten in 2013 afspraken met de provincie over het aantal huizen dat ze samen bij mogen bouwen. Die afspraken lopen nog tot 2020 maar worden nu bijgesteld om tot 2026 mee te kunnen. Uit de bevolkings- en huishoudensprognose die de provincie vorig jaar uitbracht, wordt uitgegaan van een groei van maximaal 3400 huishoudens in Zuidoost-Friesland. Met hun voorstel hopen de vijf gemeenten op die groei in te kunnen spelen.

Doel is om ‘kwalitatief’ bij te bouwen, wat onder meer betekent dat de nieuwe huizen duurzaam moeten zijn en inspelen op de vergrijzing.
Van alle nieuw te bouwen woningen nemen Heerenveen en Smallingerland ieder bijna een derde voor hun rekening. Volgens de plannen
die nu ingediend zijn bij de provincie mag Heerenveen straks tot 1251 nieuwe huizen bouwen en Smallingerland 1313. De verdeling is gemaakt op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de afzonderlijke gemeenten.

Of die woningen in grootschalige nieuwbouwwijken komen, is de vraag. De vijf zijn het er met de provincie over eens dat hier terughoudend
mee omgegaan moet worden. Ook omdat er door onder meer het sluiten van scholen en winkels ruimte ontstaat om te bouwen binnen
de dorpen.
Zo stelt de gemeente Heerenveen voor om in de hoofdplaats 70 procent van de nieuwe woningen ‘buitenstedelijk’, oftewel aan
de rand, te bouwen en 30 procent binnen de dorpsgrenzen. In de dorpen rondom Heerenveen is die verdeling 60 tegenover 40 procent.
De gemeente Ooststellingwerf mag in het voorstel maximaal 256 woningen bijbouwen maar heeft in maart aanvullende afspraken gemaakt
met gedeputeerde Klaas Kielstra. Vanwege de grote vraag naar bouwkavels in de gemeente kan het maximale aantal groeien naar 305,
mits deze binnen de dorpskernen verrijzen. 56 zorgwoningen die gepland staan in Haulerwijk en Oosterwolde tellen niet mee in het maximum. Eerder drukten deze wel op het nieuwbouwtotaal. Opsterland verdeelt de te bouwen woningen bijna evenredig over binnen-
(45 procent) en buitenstedelijke (55 procent) projecten. Inbreiding blijft gaan voor uitbreiding, laat het college weten in een brief aan de
raad. Uitbreiden moet voornamelijk bij de vier grote dorpen in de gemeente gebeuren: Gorredijk, Ureterp, Bakkeveen en Beetsterzwaag.

De provincie brengt in 2019 nieuwe prognoses uit van de bevolkingsgroei. Op basis daarvan worden de huidige plannen voor extra woningen in 2020 opnieuw bekeken.

Lees verder

Bewonersraad onderschrijft standpunt Woonbond: geen Sociaal Huurakkoord

24-09-2018

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken.

Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden.

 

Nu wel rem op huurverhoging bij verhuizing

In het huurakkoord dat in 2015 werd afgesloten, was afgesproken dat corporaties de huursom, alle huren van een corporatie bij elkaar, maximaal 1% boven inflatie mochten laten stijgen. Dat was inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen woning. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met  zo’n vijftig tot tweehonderd euro omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel.

 

Druk door Haags beleid

De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

 

Verlagen woonlasten

De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling. Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave.

 

Betaalbaarheid moet verbeteren

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.’

Lees verder

BEETSTERZWAAG | Aanmelden glasvezel start in Opsterland

23-09-2018

KabelNoord start op 24 september met het inventariseren van de vraag naar glasvezel in de witte gebieden in Opsterland. Mensen in
deze gebieden hebben alleen internet via de telefoonlijn. Om te kunnen starten met de aanleg is de deelname van 60 procent van de
Opsterlanders in wit gebied nodig. 
Het halen van deze grens bleek lastig in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maar het college in Opsterland verwacht geen problemen.
Als de ondergrens gehaald is, start begin 2019 de aanleg.

Lees verder

Vacature provinciale klachtencommissie

21-09-2018

Hier vindt u meer informatie over de provinciale klachtencommissie:

 

 

Lees verder

Gemeenten bieden hulp aan mensen met geldzorgen

20-09-2018

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen mensen met geldzorgen voortaan sneller helpen. De gemeenten hebben zich
aangesloten bij Amargi: deze organisatie koppelt vrijwilligers aan iemand met geldproblemen.

De vrijwilliger bekijkt met de deelnemer of er geld kan worden bespaard en of er eventueel toeslagen kunnen worden aangevraagd. De gemeenten willen op deze manier voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen en in een negatieve spiraal terechtkomen.
Bedrijven, zoals een ziektekostenverzekeraar, het CJIB of een werkgever kunnen mensen aanmelden. Uiteindelijk hopen de gemeenten tachtig huishoudens met betalingsachterstanden te helpen.

Bij de hulp krijgen de deelnemers een vrijwilliger toegewezen, die weer wordt begeleid door een professional.
De deelnemers blijven zelf de baas over hun portemonnee. Volgens de gemeenten is dit belangrijk. ,,Veel mensen zoeken geen hulp uit angst de controle over de financiën kwijt te raken.”

Lees verder

Lioessens | 2 nieuwe huurwoningen

20-09-2018

Op de hoek van de Doarpsstrjitte en De Kamp in Lioessens stonden ooit ouderenwoningen, maar die werden gesloopt. Corporatie Thús
Wonen zet er nieuwe huurhuizen neer voor ouderen uit Morra en Lioessens, op initiatief van dorpsbewoners zelf.

Eigenlijk had Thús Wonen niet zullen bouwen in het tweelingdorp. De corporatie wilde zich terugtrekken uit kleinere dorpen, om zich te
richten op de grotere kernen. In 2015 kwam de corporatie hier op terug, onder meer na protest uit gemeenten. Per dorp wordt nu bekeken wat het beleid is. Een extern bureau onderzocht in opdracht van de werkgroep de woonwensen in Morra en Lioessens. Daaruit bleek dat er vraag is van ouderen die graag in eigen dorp willen blijven wonen, in een levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grond.

Lees verder

DRACHTEN | Geen sloop, dan ook geen isolatie

20-09-2018

Ze kunnen de afbraak van hun stokoude Drachtster huurhuisjes natuurlijk weigeren. Maar blijft eigenaar Accolade de boel daarna nog wel onderhouden?

 

Hij ging ‘blanco’ naar de informatiebijeenkomst toe, maar kwam boos weer thuis. Dus pakte Djurre van Wieren dinsdagavond een hoeslaken en een stift. De hele Geelgorsstraat leest nu op zijn gevel hoe hij er over denkt: ‘Onderhoud! Geen sloop.’ ,,Ik kin net tsjin ûnrjocht”, zegt Van Wieren. ,,En efterstallich ûnderhâld is ûnrjocht.” In de achtertuin bladdert de verf van zijn bijkeukentje. Kijk, wijst hij, bij de buren hetzelfde verhaal.

De 34 huurwoningen in de straat en om de hoek aan de Noorderdwarsvaart zijn bijna honderd jaar oud. Dat is te zien. Accolade ziet
geen heil in totale renovatie. Alleen sloop en vervolgens nieuwbouw zal leiden tot goed geïsoleerde woningen met een mooi energielabel, stelt de corporatie. Voor de huidige huurders. Als die te porren zijn. De dochters van bewoner Rienk Wijnstra maakten een rondje langs dertig woningen. ,,Tweintich woenen net.” Terwijl de regels voorschrijven dat bij sloopplannen tenminste 70 procent van de huurders instemt.

Ook Wijnstra moet er niets van weten. Vanwege de duiven. Honderd stuks zitten er in de hokken in zijn tuin. ,,Wêr moatte dy nei ta, as
wysels nei de sloop tydlik yn in tuskenwenning bedarje?’’ Buurman Van Wieren heeft er gewoon geen zin in om opnieuw te moeten  ferkassen, nu hij na tijdelijke woonplekken eindelijk een vaste stek heeft. ,,Ik fyn dit in moai hûs en ik wol rêst yn de kop.”
De informatieavond die Accolade dinsdag belegde, verliep tumultueus en emotioneel. De verhuurder kon nog geen ontwerp laten zien
van de geplande nieuwe woningen. Ook zou de bewoners zijn verteld dat er geen sprake meer zou zijn van onderhoud van de huidige panden, mocht de sloop niet doorgaan.

Zo zwart-wit is het volgens Accollade-woordvoerder Ellen Dikland niet. ,,We blijven gewoon reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Maar het aanbrengen van dubbel glas, isolatie, zonnepanelen en dergelijke verbeteringen, dat zal dan niet gebeuren.”

Eind oktober moeten de bewoners hebben beslist. Als toch een meerderheid voor blijkt, wordt er op zijn vroegst in 2020 gesloopt en gebouwd. Bij ‘nee’ volgt na een jaar of vijf mogelijk opnieuw een sloopprocedure, beaamt Accolade. ,,Het kan zijn dat de samenstelling van de bewoners dan is veranderd.” Zou het? De bewoners zijn honkvast, weet Wijnstra, zelf geboren in de straatomde hoek. ,,No wol ik net,
mar oer fiif jier?Wawit. Mar dan wol werom nei dit plak.”


Architectuurcriticus Peter Karstkarel: woningen niet slopen, maar koesteren
„In de vroegste jaren na de Woningwet zijn er in Friesland redelijk veel volkswoningen gebouwd. Het zijn mijlpalen in de sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Als ze met architectonische zorg zijn gebouwd tot levendige ensembles, behoren ze gekoesterd te worden. Dit geldt stellig voor deze woningen. De woningbouwvereniging realiseerde in de vroege jaren in het uitbreidingsplan Noordoost zo’n tachtig woningen. Van de in 1920 en 1922 gebouwde woningen staan er nog 26 aan de Geelgorsstraat en acht aan de Noorderdwarsvaart. De andere zijn vervangen door nieuwbouw. Het zijn twee-onder-een-kapwoningen met langskappen met dakschildjes
bij de topgevels, zogeheten wolfseinden. De slaapverdiepingen kregen vensters in de zijgevels en grote kajuiten op de voorschilden. In de
Geelgorsstraat staan aan weerszijden van de Uilevlucht twee blokjes van vier woningen waarvan de hoekhuizen uitgemetselde geveltoppen kregen. Bij deze woningen kwamen gesmoorde, grijze pannen op de daken. Het belangrijke cultuur- en sociaalhistorische ensemble vraagt om renovatie, niet om sloop.”

 

Lees verder

Miljoenennota: wat verandert er voor huishoudens?

19-09-2018

De Bewonersraad geeft binnenkort een Nieuwsbrief uit onder de leden over de gevolgen van de gelanceerde plannen in de Miljoenennota.

Het Nibud heeft de koopkrachteffecten van 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend. 
Mocht u willen weten wat uw koopkracht wordt, dan kunt u die berekenen op: https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar

Lees verder

Aedes: ‘Gevolgen ATAD groot voor maatschappelijke opgave’

19-09-2018

Het is onbegrijpelijk dat woningcorporaties geen vrijstelling krijgen van de nieuwe ATAD-belasting. Corporaties staan voor het betaalbaar houden van huren en voor meer nieuwbouw en verduurzaming, maar krijgen ook met een belasting te maken die helemaal niet voor hen bedoeld is.

expert:
Eline Penders

Belangenbehartiger regio Noord, Woningmarkt, Regeldruk bij Aedes

Deze belasting is bedoeld om belastingontwijkende multinationals op de vingers te tikken, maar corporaties betalen ook 300 miljoen euro aan deze belasting. Dat is drie keer meer dan het kabinet verwacht in de Rijksbegroting 2019.

Gevolgen ATAD veel groter
De gevolgen van de invoering van ATAD zijn volgens Aedes veel groter dan het kabinet berekent in haar wetsvoorstel. Het kabinet gaat uit van een langzame opbouw van ATAD van 102 miljoen euro in 2019 tot 353 miljoen euro in 2030. Volgens Aedes komt de extra belasting voor woningcorporaties al vanaf 2019 op 300 miljoen euro per jaar, omdat het voorstel ook meteen op de bestaande leningen van toepassing is. Die leningen hebben corporaties nodig voor het halen van de doelstellingen in de Aedes-Woonagenda die stroken met de ambities van dit kabinet.  

De 100 miljoen euro die het kabinet inzet voor verlaging van de verhuurderheffing is een goede eerste stap, maar compenseert de toegenomen belastingdruk bij lange na niet. Het kabinet stelt dat corporaties met deze tegemoetkoming tot 2021 voldoende investeringsruimte hebben, maar gaat voorbij aan de grote opgaven tot 2050. Corporaties in het land zien nu al dat zij de prestatieafspraken met gemeenten, waar ze volledig achter staan, niet gaan halen.

Onrealistische cijfers
Het ministerie van Financiën gaat in haar berekeningen uit van een lager investeringsniveau en een lagere vennootschapsbelasting dan volgens Aedes realistisch zijn. Het kabinet houdt in haar berekening ook geen rekening met doorlopende leningen en de (autonome) stijging van de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen woningcorporaties geen gebruikmaken van renteaftrek voor leningen voor nieuwbouw en verduurzaming en extra rentestijging. 

Tegenstrijdige boodschap
ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Daarnaast wil het kabinet hiermee bereiken dat bedrijven minder lenen en meer met eigen vermogen financieren. Hetzelfde kabinet roept in het Klimaatakkoord en de Nationale woonagenda corporaties juist op om meer te investeren. Daar zijn zij zeker toe bereid, maar dat betekent onvermijdelijk dat corporaties meer moeten lenen. Een tegenstrijdige boodschap. Het kabinet is kortzichtig en houdt geen rekening met de opgaven waarvoor corporaties ook na 2021 staan: betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming. 

Stijgende belastingdruk
Deze nieuwe belasting telt op bij de toch al oplopende vennootschapsbelasting (in 2021 naar schatting 500 miljoen euro). Verder betalen corporaties nog altijd verhuurderheffing. Het kabinet verlaagt nu het tarief, maar de opbrengst van de verhuurderheffing en daarmee de kosten voor corporaties nemen toe door de hogere WOZ-waarde van woningen (effect van circa 300-400 miljoen euro). Door deze combinatie stijgt de totale belastingdruk van corporaties met zo’n één miljard euro in 2021.

Geen vrijstelling
De sociale huursector, die geen winstdoelstelling heeft, niet internationaal opereert en geen belasting ontduikt, krijgt van het kabinet geen vrijstelling van deze belastingmaatregel. De Europese regelgeving waaruit ATAD voortkomt, maakt dat technisch wel mogelijk. Deze belasting raakt duidelijk andere organisaties dan beoogd met het wetsvoorstel. Het is teleurstellend en niet uit te leggen dat het kabinet er voor kiest geen uitzondering te maken voor woningcorporaties. Merkwaardig genoeg stelt het kabinet infrastructuurprojecten wel vrij van ATAD. 

Lees verder

Oproep: help mee met betaalbaarheidsonderzoek!

17-09-2018

Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief is De Bewonersraad een 'betaalbaarheidsonderzoek' gestart. Vrijwilligers helpen mee, maar hulp is nog welkom! Want we gaan leden bezoeken in heel Friesland.

Oproep: zijn er onder de leden vrijwilligers die willen helpen?
- u gaat op huisbezoek in oktober, met behulp van een vragenlijst en vooraf instructies;
- info bij: Anneke Broersma of Elma van der Velden, regiomanagers van De Bewonersraad, tel.: 058 - 216 5457.

 

Lees verder
content image