Laatste nieuws

LEMMER | Fusie corporaties Balk en Lemmer

17-07-2019

De kleinste woningbouwcorporaties van Friesland, Lyaemer Wonen in Lemmer en Wonen Zuidwest Friesland in Balk, gaan fuseren.
De twee denken samen beter te zijn toegerust op grote klussen, zoals de verduurzaming van het huizenbestand en de krimp in de regio. Eind dit jaar moet de fusie een feit zijn.

De raden van commissarissen, de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, ondernemingsraden en beide huurdersverenigingen zijn akkoord. De huurders hebben bij een fusie instemmingsrecht.

De twee corporaties hebben samen 3800 woningen in bezit. Wonen Zuidwest Friesland is de grootste. Zij beheert 2200 woningen. Lyaemer Wonen in Lemmer heeft er 1600. Vorig jaar zijn de eerste voorzichtige stappen gezet, vertelt Wilma Hoekstra van
Lyaemer, en is er een intentieverklaring opgesteld. ,,We werken in hetzelfde gebied en we staan allebei voor dezelfde grote opgaven.’’ Na de fusie moet er een slagvaardiger corporatiebedrijf staan tegen een – voor de huurders – betere prijs.

Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest zijn de Klein Duimpjes in corporatieland op het Friese vasteland. Na de fusie belanden ze in een grotere groep kleinere, lokaal georiënteerde woningbouwcorporaties, waartoe bijvoorbeeld ook Woningstichting Weststellingwerf (2700 eenheden), de Harlinger Bouwvereniging (2466), Stichting Woningbouw Achtkarspelen (3065) en Woningstichting Noordwest Friesland
(4000) behoren. Hun omvang staat in geen vergelijk met grootmachten als Accolade (ruim 15.000 eenheden) en Elkien (19.000). Prima ook, zegt Hoekstra namens Lyaemer. ,,Wij denken dat we met deze nieuwe schaal nog voldoende dicht bij de klant kunnen blijven staan. En voor die huurder doen we het natuurlijk allemaal.’’

De twee corporaties deden na de eeuwwisseling al eens een poging om samen te gaan. Dat mislukte in januari 2010. Lyaemer wilde bij nader inzien toch liever zelfstandig blijven. Het zag economisch onvoldoende voordelen. In Balk waren ze destijds erg teleurgesteld. Uit extern onderzoek bleek namelijk dat een samenvoeging een efficiëntie- en fiscaal voordeel van 600.000 euro tot mogelijk 1 miljoen euro per jaar had kunnen opleveren. Dat de Lemsters alsnog overstag gaan heeft vooral te maken met de tijdgeest. Het Klimaatakkoord staat bol van de ingrijpende plannen. In de volkshuisvesting moet veel gebeuren op het vlak van verduurzaming. Hoekstra: ,,We zijn ook nooit
concurrenten geweest van elkaar. Dit is het juiste moment.’’ Directeur/bestuurder Aart Rekers van Lyaemer Wonen spreekt in een brief aan alle partijen van ‘een breed draagvlak’.

Lees verder

Deutsche Bank moet Vestia in derivatenzaak 175 miljoen betalen

15-07-2019

Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. 

Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.Vestia belandde in 2012 in financieel zwaar weer door tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank liep sinds 2016 bij de High Court of Justice in Londen. De vordering door Vestia was er vooral op gebaseerd dat de bank ‘wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor’ de omkoping, door tussenpersonen, van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten. De schade door Deutsche Bank werd eerder geschat op ruim 800 miljoen euro. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen de twee partijen. In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in.

De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van de corporatie en met ABN Amro. Ook de bekasbeheerder moest miljoenen euro's aan schade vergoeden.

Lees verder

BURGUM | Nieuw woongebouw voor Kúpersstrjitte

13-07-2019

WoonFriesland vervangt de 28 seniorenwoningen aan de Kúpersstrjitte in Burgum. Het gebouw van twee woonlagen gaat waarschijnlijk eind dit jaar plat. Er komt nieuwbouw voor terug, geschikt voor kleine huishoudens van 1 tot 2 personen. In totaal komen er 39 appartementen in drie lagen. Op dit moment is de helft van de senioren al verhuisd. Ze mogen terugkeren naar de nieuwbouw, maar de meesten kiezen daar niet voor. De nieuwbouw wordt gasloos en duurzamer dan het huidige pand.

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke mist grote bezuinigingslijn

12-07-2019

Echte voorstellen voor bezuinigingen moeten nog komen in Waadhoeke. De partijen hielden het bij kleine voorzetjes, terwijl er 850.000 euro nodig is. 
De gemeente koerst af op een groter tekort in de begroting voor 2020, maar het college wil dit beperkt houden door heffingen  kostendekkend te maken en inflatiecorrectie toe te passen op heffingen en belastingen. Op advies van het CDA wordt ook bekeken of verhoging van de leges mogelijk is. Dan blijft er een tekort van 850.000 euro.

Lees verder

BURGUM | Geen huizenbouw in De Warren

05-07-2019

Onduidelijkheid bij de raad over status 'extra' woningen nekt plan woonwijk

Er komt geen woonwijk in De Warren ten westen van Burgum. De kleinst mogelijke raadsmeerderheid stemde het plan gisteravond weg.
Het plan voor de uitbreiding van Burgum aan de andere kant van de Sintrale As hield de gemoederen in en rond het dorp lange tijd bezig. Voorstanders hadden oog voor de grote vraag naar bouwkavels, tegenstanders vonden een woonwijk om diverse redenen niet geschikt op de plek in het groen.

Het college dacht lange tijd de woonwijk te kunnen bouwen als compensatie van de provincie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De afspraak uit 2007 was dat er 150 woningen gebouwd mochten worden, bovenop het reguliere toegestane aantal woningen, aldus het College. Er bleef de voorbije maanden onduidelijkheid bestaan over de vraag of de woningen werkelijk extra zouden zijn, of deel zouden uitmaken van de regionale woonbehoefte.

Bezwaren
De Provincie had overigens eerder al aangegeven dat het beslist niet om 150 woningen extra zou gaan. 
Daarnaast waren er bezwaren vanuit omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad. Ook De Bewonersraad stuurde onlangs een brief aan het College. Immers, de nieuwe woonwijk is niet in de lijn van de Woonvisie van de gemeente en de officiële status van de gemeente als krimpgebied. Als de 150 contingenten aan een nieuwe woonwijk opgaan, hoe komt het dan met de rest van de woonwensen in de gemeente en de sociale volkshuisvesting?

De Warren moest een wijk worden met woningen aan het water en huizen voor alle inkomensgroepen. Duurzaamheid en circulair bouwen zouden hoog in het vaandel staan. 
Tegenstanders vonden bovendien dat de wijk ten koste zou gaan van waardevolle natuur, boeren op slot zou zetten en tot allerlei verkeersproblematiek leiden.

Raad stemt tegen
Politiek bleef het donderdagavond tot het laatste moment spannend. De meeste partijen spraken direct hun standpunt uit, maar de VVD hield eerst de kaarten tegen de borst. In de tweede ronde van de vergadering bekende de fractie kleur: tegen.
Belangrijk argument: het risico was te groot dat de 150 woningen in De Warren toch ten koste zouden gaan van nieuwe woningen in andere dorpen. Daarmee waren op dat moment elf raadsleden voor De Warren (CDA, PvdA en CU) en twaalf tegen (FNP, GL, VVD en D66). De eenmansfractie van D66 kon het evenwicht nog doen kantelen en fractievoorzitter Douwe Hooijenga van de ChristenUnie vroeg een schorsing aan om Erwin Duursma (D66) te bewegen het college tijd te gunnen om duidelijkheid te krijgen over de 150 woningen.

Maar Duursma liet zich niet ompraten. En ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die het plan altijd vurig had verdedigd, gaf aan geen behoefte te hebben aan verder uitstel. ,,Minsken moatte no witte wêr’t se oan ta binne.’’ In de stemming die volgde, werd het pleit beslecht: met een meerderheid van één stem werd woonwijk De Warren, een majeur onderwerp in Tytsjerksteradiel, afgeschoten.

Het besluit had direct gevolgen voor de jaarrekening over 2018, want de gemeentelijke bouwgrond in De Warren veranderde ermee in landbouwgrond, waardoor de waarde ervan 3,1 miljoen euro lager werd. Omdat Tytsjerksteradiel het vorig jaar financieel toch al niet goed deed, kwam het tekort over 2018 daarmee op bijna 7 miljoen euro.

Applaus voor de beslissing van de raad
Desondanks kon het besluit van de gemeenteraad rekenen op applaus van de tot de laatste stoel gevulde publieke tribune.

Lees verder

Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

04-07-2019

Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. Vorig jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Lees verder

Telegraaf.nl Verhitte burenruzies door warmtepomp

04-07-2019

Felle burenruzies en geluiden alsof er een snelweg onder je raam ligt: de warmtepompen maken veel los in Nederland. Buren die geterroriseerd worden door het geraas zijn dan ook maar wat blij met de nieuwe plannen van minister Ollongren om strenge geluidsnormen in te stellen. Vanaf volgend jaar juli mag op de erfgrens nog maar 40 decibel te horen zijn, in plaats van de gemiddeld 53 tot 74 decibel die warmtepompen nu produceren. „Wij lagen ’s nachts voortdurend wakker!”

 

Rene, die niet met zijn volledige naam in de krant wil om te voorkomen dat oudere conflicten escaleren, kent als geen ander de warmtepompterreur. „Zo’n vier jaar geleden liet onze buurman een warmtepomp op zijn dak neerzetten, zodat hij zijn zwembad kon verwarmen. In het begin hoorden we er nog weinig van, maar na anderhalf jaar werden we ’s nachts regelmatig wakker vanwege een rare brom. En die verergerde alleen maar. Het is net alsof er op een afstandje een vrachtwagen gestart wordt.”

 

 

Toen hij zijn buurman ermee confronteerde en vroeg of de warmtepomp in ieder geval ’s nachts kon worden uitgezet, reageerde die laconiek. „Hij vertelde dat alles binnen de geluidsnorm lag, die toen met zo’n 60 decibel nog een stuk hoger zou zijn. Daarom wilde de gemeente ook niks doen. Ondertussen lagen wij ’s nachts voortdurend wakker en konden we overdag amper functioneren, vanwege de vermoeidheid en migraine. Mijn vrouw en ik konden er psychisch en emotioneel niet meer tegen.”

 

En toen besloot Rene zijn buurman zelf met de overlast te confronteren. „Onder het motto ’als wij niet slapen, slaap jij ook niet’. Iedere keer dat wij wakker lagen, gingen we de man uit zijn bed bellen om te vertellen dat zijn warmtepomp overlast gaf. We deden dit netjes en zonder (verbaal) geweld, maar na drie keer klagen, kregen we bezoek van de politie die aangaf dat onze aanpak strafbaar was.”

 

Onderschat

Daarom zag Rene geen andere oplossing dan verhuizen. „Van Gelderland naar Groningen, waar we nu in alle rust tussen de vogeltjes zitten. Heerlijk! Maar dit verhaal toont voor mij aan dat warmtepompen en vooral de goedkope varianten een enorm onderschat probleem zijn. Dat wordt door de branche en klimaatlobby handig verzwegen om het draagvlak niet te bederven. Het laagfrequente geluid dringt overal doorheen, is vreselijk en kan dan ook je leven volledig verpesten. Ik hoop echt dat dit aangepakt gaat worden. De norm moet gewoon lager, want 40 decibel is nog steeds veel te hoog, omdat dit soort laagfrequente geluid andere eigenschappen heeft dan bijvoorbeeld muziek of verkeer.”

 

Ook Niki heeft last van het geluid van een warmtepomp. Haar slaapkamer bevindt zich aan dezelfde kant als waar de warmtepomp van haar buurman staat. „Als ik dan ga slapen, hoor ik voortdurend een ruisend geluid. Het is net alsof er een snelweg onder je slaapkamerraam loopt. Heel irritant. Zeker de afgelopen weken met de hitte, want dan staat het raam ook nog open.” Bovendien reageert haar buurman geïrriteerd als ze hem ermee confronteert. „Ik heb hem verschillende keren gevraagd of het geluid misschien door zijn warmtepomp en zonnepanelen veroorzaakt wordt. ’Nee, dat kan niet’, was dan zijn antwoord. Prima dat die nieuwe normen komen, zou ik zeggen! Deze overlast is gewoon niet goed.”

 

Eigenaars van warmtepompen zijn op hun beurt niet blij met de nieuwe eisen, omdat ze daardoor kastjes moeten bouwen om het geluid van de pompen te dempen, wat weer extra geld kost. Volgens Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, brengt het plan de klimaatambities van het kabinet in gevaar.

 

Kosten

Marretje Kramer, die de afgelopen jaren een warmtepomp heeft gehad, snapt dat wel. „Je koopt die dingen omdat je denkt bij te dragen aan het milieu, maar ondertussen word je gewoon op kosten gejaagd en krijg je te maken met klagende buren.” Inmiddels heeft ze haar pomp weggedaan. „Want ook in huis had ik zelf geluidsoverlast. Het is nooit meer stil, voortdurend hoor je zo’n zoemende ruis. En ik had nogal last van warme, droge lucht. Ik vind het geen aanrader.”

Lees verder

BURGUM | "De Warren blijft natuurlijk groen"

03-07-2019

Buurtbewoners protesteren tegen nieuwbouw op De Warren in Burgum.

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel zijn voornemens 150 woningen in polder De Warren ten westen van Burgum te bouwen. Pier Abe Santema vatte dit voornemen goed samen (LC 25 juni: ‘150 woningen ineens bouwen in De Warren’). B. en w. hebben lang volgehouden dat deze 150 woningen extra zijn én gekoppeld zijn aan De Warren.
Dit laatste feit werd al eerder weerlegd: ze zijn gekoppeld aan Burgum, niet expliciet aan De Warren. Met het bericht in de LC van 27 juni (Woningen De Warren zijn niet ‘extra’) blijkt ook het eerste feit ontkracht te worden. Dit aantal doet mee met de regionale afspraken voor het te bouwen contingent.

Voor de raadsvergadering van 4 juli zijn er twee besluitvormende agendapunten:
vaststellen van de Woonvisie 2019-2024 Tytsjerksteradiel en het Voorontwerp bestemmingsplan De Warren. Het curieuze is dat in de Woonvisie ook het voornemen tot bouw van 150 woningen in De Warren is opgenomen.

Deze Woonvisie heeft ter inspraak gelegen en dat leverde meer dan tien inspraakreacties op. Vele reacties, zoals van de omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad keren zich om inhoudelijke redenen tegen woningbouw in De Warren. Bovendien hoort zo’n concreet plan niet thuis in een Woonvisie. Volgend curieus punt is dat de nu ter besluitvorming voorliggende Woonvisie ongewijzigd is ten opzichte van de versie van vóór de inspraak. Het college zet de raad hiermee voor
het blok. Inspraak lijkt niet meer dan een wassen neus.

B. en w. stellen vervolgens de raad voor om in te stemmen met het in exploitatie nemen van het plangebied De Warren voor een woonwijk met een plancapaciteit van 150 woningen. Later kan deze nieuwe wijk uitgroeien tot 300, eventueel 500 woningen.
Hierbij enig commentaar bij de eerste paar zinnen van het door Santema (LC, 25 juni) verwoorde standpunt van b. en w. ‘Honderdvijftig woningen ineens bouwen is financieel de voordeligste keus’. Niet natuur en landschap, niet de behoefte aan passende woningen voor starters en senioren, niet de verkeersveiligheid, niet de agrarische belangen, niet de kleine dorpen staan centraal. Nee, het vermeende
financiële voordeel voor de gemeente.

‘Op 4 juli moet de gemeenteraad besluiten over wel of geen woningbouw in De Warren’. De raad zou er verstandig aan doen zich niet te laten dwingen om zich op 4 juli uit te spreken over een dergelijk onvolwaardig plan. Op 4 juli kan de Woonvisie 2019-2024 wel worden vastgesteld, mits de tekstgedeelten over het voornemen in De Warren eruit gehaald worden. 
 

THEO CLAASSEN,
namens De Warren Natuurlijk Groen

Lees verder

Klimaatakkoord zet ons het mes op keel

03-07-2019

We zijn er uit, er ligt een klimaatakkoord. Volgens Eric Wiebes en Diederik Samsom kost het ons bijna niks. Alle investeringen verdienen zich terug door lagere energiekosten. Weg met het gas, iedereen elektrisch rijden en met z’n allen aan de warmtepomp. En we gaan niet dwingen, nee, dat zou ten koste van het draagvlak gaan. We gaan de mensen verleiden om al die maatregelen te nemen. Iedereen moet het kunnen betalen.

Inmiddels is de financiële positie van ontzettend veel mensen gruwelijk aangetast. Ik blijf even bij mezelf. Gepensioneerd, dus al tien jaar op de nullijn. Wat de inkomsten betreft dan, niet op de kosten en de belastingen die alsmaar opgeschroefd worden. Ik kon indertijd wat geld opzij leggen om eens op vakantie te gaan, om de vijf jaar een andere auto aan te schaffen en belasting te betalen.
Mijn dieseltje is inmiddels tien jaar oud. Hij is bijna niks meer waard door de dreiging van verhogen van de wegenbelasting en van de dieselaccijns. Ook mag hij binnenkort in geen enkele stad meer verschijnen. Inmiddels kom ik nauwelijks verder dan reserveren voor de Belastingdienst. Belasting die ik betaal om de subsidie op de zonnepanelen van mijn buurman te betalen, de warmtepomp van mijn andere buurman, de houtkachel van de achterbuurman en de Tesla van de man een paar straten verder. 

Velen zitten met smart te wachten hoe de subsidie voor het isoleren van hun woning zal uitpakken. Die subsidie mag ik dan ook betalen. Kortom, de subsidies komen terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Er wordt toch geïnvesteerd en die investeringen betalen zichzelf terug.
Veel mensen zijn in een neerwaartse spiraal beland. Hun inkomen stagneert. Hun spaargeld wordt wegbelast door de gehate vermogensrendementsheffing. U weet wel, de fiscus gaat ervan uit dat je 4 procent rente op je spaargeld krijgt, terwijl de werkelijkheid nagenoeg 0 procent is. Dat betekent dat wordt ingeteerd op het spaarpotje. Investeringen in energietransitie worden onmogelijk. Ook verleiden biedt geen soelaas. Het zal uitlopen op verleiden met het mes op de keel.


GERT VAN MEEGDENBURG. Leeuwarden

Lees verder

WOLVEGA | Sociale huurwoningen beter geïsoleerd

01-07-2019

Vijftien seniorenwoningen in Wolvega van woningbouwcorporatie WoonFriesland krijgen nieuwe badkamers en toiletten. Ook worden er zonnepanelen geplaatst en energiebesparende ingrepen gedaan, zoals het plaatsen van isolerende ramen en vloerisolatie. De kosten bedragen ruim 800.000 euro. Bovendien krijgen de woningen in de Stadhouderslaan en de Hobbemastraat kunststof kozijnen en nieuw metselwerk. Een lege woning is ingericht als informatiepunt.

Lees verder
content image