Laatste nieuws

Van de Weg nu ook bestuurder Elkien

18-01-2021

Peter van de Weg, die zestien jaar directeur is bij woningcorporatie Elkien, is benoemd tot directeur-bestuurder. Elkien heeft besloten, na het vertrek van directeur-bestuurder Harro Eppinga, een tweehoofdig bestuur aan te stellen. Naar de tweede bestuurder wordt nog gezocht. Van de Weg houdt zich bezig met de financiële en de vastgoedportefeuille. Hij heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting en ziet een uitdaging op het gebied van duurzaamheid en digitale transformatie.

 

(LC 15.01.21)

Lees verder

Woonvisie NOF moet meer ambitietonen

18-01-2021

Noardeast-Fryslân heeft meer bouwkavels nodig

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Noardeast-Fryslân moet meer ambitie en lef tonen. Dat is het pleidooi van makelaar Douwe van der Schaaf, die gisteravond insprak tijdens een online hoorzitting van de gemeente. De woonvisie, die de basis vormt voor het woonbeleid van de gemeente, is volgens hem te veel gefixeerd op een verwachte bevolkingsafname na 2030, terwijl er op dit moment in Nederland – ook in het noordoosten van Fryslân – nog nooit zo’n grote woonbehoefte is geweest.

„In Kollum stonden in 2015 120 huizen te koop en nu nog maar vijf. Er worden bouwkavels gekocht door mensen uit Groningen. De woonvisie zegt dat er in Kollum 25 tot vijftig woningen mogen worden gebouwd. Waarom zo veel voorzichtigheid? Kiezen we voor stilstand en krimp ofvoor vooruitgang?”
„We hebben een forse vraag naar woningen en er zijn maar heel beperkt bouwkavels beschikbaar”, vertelde gemeentelijk beleidsmedewerker Geert van der Wijk. Hij riep de raad op om de woonvisie te omarmen. In de tweede helft van dit jaar wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt, waarbij de woonwensen uit de dorpen worden meegenomen.
De werkgroep Masterplan Holwerd wil zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. In Holwerd staat nog maar één huis te koop. Jongeren hebben amper mogelijkheden om een toekomst in het eigen dorp op te bouwen.De doorstroming op de woningmarkt is geheel tot stilstand gekomen, schrijft de werkgroep in een brief aan het college. ‘Gevolg is dat starters genoodzaakt zijn om buiten Holwerd woonruimte te zoeken.’

„It slagjen fan dizze wenfyzje hinget bot ôf fan ús kolleezje”, vatte raadslid Pieter Braaksma van Gemeentebelangen samen in hetraadsdebat dat volgde op de hoorzitting. „At doarpen mei foarstellen komme, moatte se honoreard wurde. Soargje derfoar dat ús jongerein de kâns krijt om yn ús gemeente hûzen bouwe of keapje te kinnen.”

 

(FD 15.01.21)

Lees verder

Heerenveen denkt aangiftengrens

15-01-2021

Heerenveen grijpt in. De gemeente overweegtbijstandsgerechtigden toe te staan giften te ontvangen, tot eengrens. Zij denkt aan 1200 euro per jaar.

Heerenveen zegt de regels die de gemeente Amsterdam hanteert ‘interessant’ en‘goed’ te vinden. Die gemeente houdt als grens voor giften 1200 euro per jaar aan.Pas boven dit bedrag hoeven inwoners die van de gemeente een uitkeringontvangen extraatjes van familie of vrienden te melden bij hun contactpersoon. Hetgaat dan om bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, boodschappen, de huur ofeen envelop met geld die af en toe op de deurmat valt.


Wethouder Hedwich Rinkes noemt het Amsterdamse model ,,ynteressant om teferkennen’’. Zij wil dat samen met de gemeenteraad doen, te beginnen opdinsdagavond 19 januari, tijdens een extra vergadering over de bijstandsaffaire.Zo’n relatief hoog grensbedrag is een goed startpunt, aldus Rinkes. ,,It jout watminder stress.’’ De exacte hoogte mag de raad bepalen. Wel is het vaak maatwerken kan de situatie per persoon verschillen. ,,Mar in bedrach is it helderst.’’


Een concreet grensbedrag is er nu niet in Heerenveen. Het toekennen vanuitkeringen gebeurt op basis van gesprekken met inwoners. Daarnaast laat degemeente zich leiden door de Participatiewet. Los van de hoogte van het bedragbepaalt de gemeenteraad of het deels vrijlaten van giften überhaupt de gewensteoplossing is, benadrukt Rinkes.


De gemeente komt in actie na de onrust die in Heerenveen is ontstaan na hetterugvorderen van bijstandsgeld door gemeenten, omdat familieledenboodschappen hebben betaald. Dit speelt in heel Nederland. Na een eerstevoorbeeld in het Noord-Hollandse Wijdemeren kwamen ook in Friesland verhalenlos. Zo telt Heerenveen zeker twee zaken. De bijstandsgerechtigden worden somsals fraudeurs bestempeld. Dat is zorgelijk, vinden veel politieke partijen inHeerenveen.

Rinkes begrijpt de zorgen. Zij zegt dat ook de gemeente beslissingen wil nemenmet het hart, niet alleen met het hoofd. ,,De minsklike maat.’’ Zeker in dezecoronatijd blijkt het erg belangrijk familie en vrienden om je heen te hebben. Eennetwerk voor hulp. ,,Wy komme as maatskippij dochs yn in wat nije faze.’’

Wel zijn er regels. Die blijven ook nodig, vindt Heerenveen. Niet voor incidentelehulp en giften zoals een boodschap, maaltijd, sinterklaascadeaus, een bezoek aande voedselbank of – heel praktisch – een zak tuinaarde als steun van je buurman.Dat mag gewoon, zegt Rinkes. Wel voor structurele zaken, zoals inkomen uit werkof een erfenis. In die gevallen hoeft de gemeente soms minder bij te springen enkan Heerenveen bijvoorbeeld 60 procent van de uitkering betalen in plaats van 100procent. ,,Sa wurket it.’’

Het uiteindelijke doel is jezelf weer kunnen redden, gaat de CDA-wethouderverder. ,,Wy wolle ús ynwenners nei selsstannigens helpe. De bystân sette wy itleafst tydlik yn.’’ De bijstand is vooral ook een landelijk onderwerp, besluit Rinkes.Via de Vereniging van Friese Gemeenten stuurt Heerenveen aan op een nationaaldebat. Daarnaast sprak Rinkes haar partijgenoot in Den Haag, Kamerlid RenéPeters. Samen met Marijke van Beukering van D66 heeft Peters een amendementopgesteld om gemeenten die de wet volgen niet langer te dwingen tot forseterugvorderingen. Volgende maand wordt dit behandeld.

(LC 14.01.21)

Lees verder

Wat heeft het woningbouwbeleid van Ollongren opgeleverd?

14-01-2021

Twee jaar geleden ondertekende minister Kajsa Ollongren de eerste van haar zes woondeals, een belangrijk initiatief om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Hoe kijken de betrokken wethouders naar de resultaten?

 

Alsof het zo moet zijn, schijnt op een winterse woensdag in januari 2019 volop de zon. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken, D66) loopt naast – de dan nog Groningse burgemeester – Peter den Oudsten (PvdA) door de straten van de nieuwe woonwijk Ebbingekwartier. De buurt, vroeger een allegaartje van clubs, winkels en studentenwoningen, heeft een flinke opknapbeurt gehad; er zijn sinds 2015 veel nieuwbouwwoningen neergezet. De wijk heeft „een stormachtige ontwikkeling” doorgemaakt, zal de minister later in een persbericht schrijven.
 

Zo’n ontwikkeling wil de minister in het hele land. De realiteit is anders: Nederland heeft een groot woningtekort, inmiddels opgelopen tot 330.000. Starters kunnen geen huizen meer kopen, mensen met banen in de zorg en het onderwijs kunnen de huurprijzen in grote steden niet meer betalen. Daarom kijken Ollongren en de burgemeester die ochtend in Groningen blij als ze hun handtekening zetten op een banner met de kaart van Nederland. Bovenaan de banner staat: Woondeals 2019.


Het is het begin van een serie werkbezoeken en ondertekeningen die minister Ollongren in de daaropvolgende maanden doet. Met zes stedelijke regio’s sluit de minister een zogenoemde woondeal; een verzameling bestuurlijke afspraken tussen het Rijk, provincie en gemeenten over onder meer het aantal te bouwen woningen, wet- en regelgeving voor de aanpak van excessen op de woningmarkt en maatregelen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te bevorderen. Veel geld is er niet mee gemoeid – op wat tonnen voor onderzoeken en experimenten na.

Na Groningen volgen het stedelijk gebied Eindhoven, de zuidelijke Randstad (onder meer Rotterdam en Den Haag), de regio Utrecht en metropoolregio Amsterdam. Dit jaar tekent de regio Arnhem-Nijmegen de zesde woondeal.


Twee jaar na die eerste handtekening – en aan het einde van Ollongrens ambtstermijn, met de Tweede Kamerverkiezingen van maart in het vooruitzicht – blijken de woondeals een van haar belangrijkste initiatieven te zijn geweest om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het is Ollongrens antwoord geweest op de roep om landelijke regie. NRC benaderde de wethouders wonen van zeven steden die zo’n woondeal sloten met de vraag: wat hebben ze concreet opgeleverd?


Twee jaar terug hadden de deelnemende steden hun mond vol van de erkenning die zij dankzij de woondeals van het rijk kregen. „De problematiek op de Utrechtse woningmarkt doet er nu toe”, zo zei de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) vorig jaar tegen NRC .


Nog altijd zeggen gemeentebestuurders blij te zijn met het initiatief. „Eindelijk kregen we aandacht van de overheid voor het probleem waar we hier in onze regio mee kampen”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Groningen.

De contacten tussen gemeenten en de landelijke overheid zijn verbeterd. „De lijnen zijn nu veel korter”, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) uit Nijmegen. „Binnenlandse Zaken is echt onze partner in crime  geworden”, zegt de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu (PvdA). Ook de communicatie tussen de betrokken afdelingen van de gemeentelijke en landelijke overheden zijn beter, merkt Laurens Ivens (SP), wethouder in Amsterdam. „Ik ben heel enthousiast dat we een keer geen ruziënde overheidslagen hebben.”


Per regio zijn afspraken gemaakt over de woningbouwproductie voor de komende jaren. Zo moeten de metropoolregio Amsterdam en de zuidelijke Randstad vóór 2025 elk 100.000 nieuwe woningen neerzetten. In Groningen en Arnhem-Nijmegen gaat het om 20.000.


Dat zijn meer huizen dan de steden vóór de woondeals wilden bouwen. En het zijn duidelijke afspraken waar iedereen zich aan verbindt, zeggen de wethouders. Wethouder Torunoglu uit Eindhoven: „We hebben de voortdurende discussie over aantallen, die we continu met andere gemeenten in de regio en met de provincie hadden, achter ons gelaten.”


Aan de gemeenten nu de opdracht locaties te vinden voor die woningen. „Dat hebben we gedaan en daardoor liggen we nu op schema”, zegt wethouder Van der Schaaf uit Groningen. Maar, zo stelt hij, „dat is niet dankzij de woondeal”. Hij is ontstemd dat zijn stad geen geld heeft gekregen van het rijk. „Zonder middelen om woningen te bouwen op de beschikbare grond, blijft de woondeal een papieren tijger.”


Andere woondealregio’s hebben die financiële steun inmiddels wel gekregen. Eind 2019 maakte minister Ollongren bekend 1 miljard uit te trekken, via een ‘woningbouwimpuls’. Gemeenten konden een subsidieaanvraag indienen voor geld dat bedoeld is om bouwprojecten te versnellen, meer woningen neer te zetten of om meer betaalbare huizen te bouwen. In september werd het eerste deel van het geld, 290 miljoen euro, toegekend aan 27 projecten.


Hoewel de woningbouwimpuls losstaat van de woondeals, staan 21 van de 27 projecten die geld kregen, in regio’s met zo’n woondeal. „Met de 46 miljoen euro die we hebben gekregen, kunnen we 6100 woningen bouwen”, zegt wethouder Bas Kurvers (VVD) van Rotterdam. Hij noemt het geld „de boter bij de vis” van de woondeal. „Deze gebieden waren in de woondeal al benoemd als locaties waar snel woningen gebouwd konden worden. In mijn beleving hadden we als subsidieaanvrager met een woondeal absoluut een streepje voor.”

Meerdere wethouders zeggen dat zij hun subsidie uit de woningbouwimpuls deels te danken te hebben aan hun woondeal. Des te groter is dan ook de teleurstelling voor Groningen. Van der Schaaf: „We kregen te horen dat we onze aanvraag onvoldoende onderbouwd hadden. Maar we hebben de aanvraag samen met het ministerie geschreven, we hebben zo’n woondeal. Dan is het toch jammer dat je achter het net vist.”


Belangrijk in de woondeals zijn ook de afspraken over wet- en regelgeving. Die zijn hard nodig, zeggen de gemeentebestuurders, om misstanden aan te pakken. Overal kampen ze met malafide verhuurders, particuliere beleggers die huizen wegkapen voor de neus van starters en stijgende koop- en huurprijzen. „Ik heb te weinig regie over de markt”, zegt Torunoglu uit Eindhoven. „Daar heb ik het rijk voor nodig.”

Met juridische instrumenten zoals een noodknop (een maatregel die excessieve huurstijgingen in de vrijehuursector moet voorkomen), een vergunningenstelsel voor verhuurders of een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen om particuliere beleggers af te schrikken, wilden de regio’s graag aan de slag.


Vooralsnog is daar weinig van terecht gekomen. „De minister weet allang dat wij in Den Haag graag een vergunningstelsel willen invoeren”, zegt de Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA). Hij doelt op een systeem waarbij huiseigenaren een vergunning moeten aanvragen om hun woning te kunnen verhuren, die ook weer ingetrokken kan worden als ze zich niet aan de regels houden. Balster: „Daarvoor hebben we een juridisch kader nodig dat omschrijft wat goed verhuurderschap is, anders kan ik niet handhaven. Ik kan malafide verhuurders nu pas na twee overtredingen en pas als het faliekant fout is gegaan, aanpakken.” Alleen Groningen heeft bij wijze van proef een vergunningenstelsel kunnen invoeren.


Sommige steden zijn zelf maar aan de slag gegaan met regelgeving. Zo is een antispeculatiebeding, dat verbiedt dat mensen hun nieuwbouwhuis snel met winst doorverkopen kunnen worden, populair. Zo’n twintig gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, verplichten kopers van nieuwbouwhuizen een aantal jaar in hun nieuwe huis te wonen – gemeenten kunnen dat doen als ze de grond bezitten waarop nieuwbouwprojecten verrijzen, zo kunnen ze eisen stellen aan die projecten. Andere gemeenten hebben verkamering verboden – in Amsterdam is het in twaalf wijken niet meer toegestaan.

Tegen speculatie met en verhuur van bestaande woningen, het overgrote deel van alle huizen, kunnen wethouders zonder aanvullende wetgeving echter weinig doen. „Wij proberen het op te lossen met lokale overeenkomsten, maar ik doe het liever met wettelijke ondersteuning”, zegt wethouder Diepeveen uit Utrecht.

De minister heeft wel beleid opgesteld, maar dat gaat de wethouders niet ver genoeg. Neem het wetsvoorstel voor een opkoopbescherming; daarmee kunnen gemeenten wijken aanwijzen waar het kopen van een huis voor verhuur niet is toegestaan. Die moet in de plaats komen van de verplichting zelf in een gekocht huis te wonen. „Dat schrikt nieuwe verhuurders af, maar zo los ik het probleem met zittende verhuurders niet op”, zegt wethouder Kurvers uit Rotterdam.

In plaats van de noodknop is er een tijdelijk maximum gesteld aan huurprijsstijgingen. De huren in de vrije sector mogen voorlopig jaarlijks 1 procent plus inflatie stijgen, besloot het kabinet onlangs. Een goede stap, zegt Diepeveen, maar daarmee kan hij niks doen aan een stijging van de huur als nieuwe bewoners een woning betrekken. Juist dan verhogen verhuurders hun huren het meest.

Ook corporaties zijn erbij betrokken. Zij hebben, zeggen de wethouders, meer ruimte gekregen om te bouwen, ook in het middenhuursegment – woningen met huren tussen de pakweg 720 en 1100 euro. „Dit gaat ons de komende jaren enkele honderden woningen in dit segment opleveren”, zegt Van der Schaaf van Groningen.

Corporaties krijgen ook een korting van 25.000 euro per nieuwbouwwoning op de verhuurderheffing, een belastingmaatregel waar corporaties jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro aan kwijt zijn. Het is een financiële hervorming die de gemeentebestuurders toejuichen, maar liever nog zien ze de verhuurderheffing helemaal verdwijnen. „De corporaties in onze regio kampen met een structureel tekort van 10 miljard euro”, zegt Balster uit Den Haag.

Het past bij de oproep die alle zeven wethouders doen aan het rijk: maak van de financiële bijdrage aan de woningmarkt een blijvertje. „De woondeals zijn geen structurele aanpak, terwijl woningen neerzetten langetermijnprojecten zijn”, zegt Van der Schaaf uit Groningen. Een nieuwe woondeal met dezelfde afspraken zou niet veel toevoegen, zegt hij. Collega Balster uit Den Haag zou „zonder structurele financiële oplossingen” ook niet akkoord gaan met een nieuwe deal.

(13.01.21 NRCMedia)

Lees verder

SNEEK | PvdA wil inzet buurtbemiddeling

12-01-2021

Ondanks een eerdere verkenning heeft de gemeente Súdwest-Fryslân nog geen buurtbemiddeling ingesteld. De PvdA-fractie van de gemeente bracht het onderwerp in 2018 ter sprake en wil weten waarom er nog geen actie ondernomen is. De politie zag het aantal overlastincidenten in de gemeente tussen 2017 en 2019 met 25 procent toenemen.

 

(FD0801.21)

 

Lees verder

Regeringspartijen willen af van harde regels bijstand

11-01-2021

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer willen een versoepeling van de strenge regels die gelden voor de bijstand. In navolging van de ChristenUnie komen ook CDA en D66 met een voorstel om de scherpe kantjes van de huidige regelgeving af te halen.

Directe aanleiding is de zaak van een bijstandsmoeder die 7000 euro moest terugbetalen omdat zij niet had gemeld dat zij wekelijks
boodschappen kreeg van haar moeder. Daar was eind december veel politieke verontwaardiging over, maar de huidige wetgeving staat
gemeenten niet toe in schrijnende gevallen coulant te zijn. Het plan van CDA en D66 is om de zogeheten Participatiewet zo aan te passen dat gemeenten ruimte krijgen voor maatwerk voor mensen die door een vergissing in de problemen dreigen te komen. Alleen mensen die willens en wetens frauderen moeten hard worden aangepakt.

,,In deze tijd waarin we niemand willen laten vallen is het belangrijk dat we voorkomen dat mensen in de problemen komen als gevolg van te streng beleid”, zegt D66-Kamerlid Marijke van Beukering. CDA’er René Peters vindt het „totaal bizar” dat mensen door kleine foutjes in een volkomen uitzichtloze situatie belanden. De regeringspartijen hopen dat de wetswijziging nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart kan worden geregeld.

 

(FD 09.01.21)

Lees verder

Bijstand en boodschappen: het kan wel, De wethouder of ambtenaar moet weer barmhartig kunnen zijn

11-01-2021

Veel Friese gemeenten zeggen geen geld terug te vorderen als familie boodschappen doet voor een bijstandsgerechtigde. Dat blijkt uit een onderzoek van de LC. En de landelijke politiek, die vindt de eigen regels nu ineens toch te streng.

Duizenden euro’s moeten terug betalen omdat je ouders boodschappen voor je hebben gedaan. Het overkwam twee bijstandsgerechtigden in Heerenveen. Een vrouw moet 7.000 euro terugbetalen, een andere vrouw kreeg te horen dat ze 14.000 moest terugbetalen. In het eerste geval loopt nog een procedure, de vrouw die 14.000 moest terugbetalen werd uiteindelijk in het gelijk gelijk gesteld door de bezwaarcommissie. De gemeente had de terugvordering onvoldoende onderbouwd, het onderzoek deugde niet.

Landelijk zorgt de terugvordering van bijstand nadat familie boodschappen betaalde, voor ophef. Volgens deskundigen zouden er wel zo’n zeshonderd gevallen zijn. Maar hoeveel daarvan vonden dan in Friesland plaats tussen 2018 en 2020? Deze vraag stelden we – samen met een aantal andere vragen – aan alle achttien gemeenten. Tien gemeenten waren duidelijk: hier niet.
,,De gemeente Ameland heeft nog nooit geld teruggevorderd van mensen die financiële hulp kregen bij het boodschappen doen en dat gaat ook niet gebeuren”, reageert Ameland. Nee, zegt ook Súdwest-Fryslân stellig. ,,Het college heeft bepaald dat een schenking tot een bedrag van 183 euro per maand wordt vrijgelaten.” Wethouder Paul Schoute van Harlingen zegt dat er eerst gekeken wordt naar wat de cliënt nodig heeft, pas daarna naar de juridische kant. ,,Er wordt niet gehandhaafd op boodschappen, wel op werk of erfenissen. Ik ga liever aan de slag om mensen aan het werk te krijgen en de echte boefjes te pakken.”
Ook Leeuwarden, Terschelling, Vlieland, West- en Ooststellingwerf, Waadhoeke en Opsterland zeggen nooit gekort te hebben in wat intussen ook wel ‘boodschappengate’ wordt genoemd.

De Fryske Marren, Dantumadiel, Noard-east-Fryslân, Schiermonnikoog enTytsjerksteradiel hebben niet gereageerd op de schriftelijke vragen van de LC, die maandag zijn verstuurd. De gemeente Smallingerland schreef niet in staat te zijn om binnen vijf dagen een antwoord te geven en Achtkarspelen beantwoordde de vragen maar half. De gemeente Heerenveen heeft zoals bekend in twee gevallen geprobeerd de bijstand wel terug te vorderen. Tot de raadsbespreking op 14 januari gaat de gemeente niet in op vragen over nieuwe gevallen.

Tweede Kamer
De terugvorderingen van bijstand na het krijgen van boodschappen leidden in Den Haag tot verontwaardiging. En tot een initiatiefwet van Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. ,,De wethouder of de ambtenaar moet weer barmhartig kunnen zijn. En nu mag hij dat niet van de wet en moet hij hard zijn”.
,,Dit is niet de bedoeling geweest van de Participatiewet die in 2015 van kracht werd”, vervolgt Bruins. ,,Maar door de jaren heen hebben rechters bezwaren van bijstandsgerechtigden afgewezen door te stellen dat gemeenten de wet volgden als ze in soortgelijke gevallen bijstand terugvorderden. En daardoor is er zoveel jurisprudentie ontstaan, dat de menselijke maat is verdwenen. De ruimte voor ambtenaren en wethouders om in schrijnende gevallen menselijk te handelen is verdwenen omdat rechters de wet ‘hard interpreteerden’. Alleen levensbedreigende situaties worden nog als schrijnend beschouwd.”

Het wetsvoorstel betekent niet dat iedere ouder nu maar ongelimiteerd en structureel boodschappen kan gaan betalen als ze kinderen hebben die in de bijstand zitten. ,,Als dat structureel gebeurt en je meldt het niet dan ondermijn je de solidariteitsgedachte en kan terugvorderen terecht zijn. Maar dat is en blijft een grijs gebied. Belangrijk is dat de beslisruimte weer terecht komt bij de gemeenten.”

Ook de informatieplicht kan met het wetsvoorstel weer lokaal worden toegepast. Bijstandsgerechtigden zijn nu verplicht alles te melden wat ze krijgen. ,,Ik ken een geval in de gemeente Waalwijk waar een vrouw die in de bijstand zat, zorgde voor haar zieke moeder. En daar dan tussen de middag een broodje mee at. Omdat ze niet had aangegeven dat ze geregeld een maaltijd genoot bij haar moeder, werd ze bestempeld als fraudeur. Want dit was volgens die gemeente een vorm van ondersteuning. Waar gemeenten nu moeten handelen als er niet aan de informatieplicht zou zijn voldaan, verandert dat ‘moeten’ in ‘kunnen’. En mogen gemeenten afzien van maatregelen.”

Sociale advocatuur
Friese zaken waarbij bijstand werd teruggevorderd omdat mensen boodschappen kregen? Advocaat Jeroen Achterveld van het kantoor Friese Rechtshulp (voortgekomen uit het Buro voor Rechtshulp) kan zich niet herinneren zelf zo’n zaak gedaan te hebben. ,,Maar ik doe wel veel bijstandszaken in Friesland waarbij het gaat om schrijnende situaties en strikte naleving van de wet.”
Het probleem met de Participatiewet – waar de bijstand onder valt – is volgens Achterveld de zogenaamde inlichtingenplicht. Bijstandsgerechtigden moeten alles melden wat ze krijgen. Maar alles is wel heel breed, meent Achterveld.

,,De wet is heel streng, op het moment dat je iets vergeet te melden, bijvoorbeeld een tas boodschappen die je krijgt of de inkomsten die je haalt uit de verkoop van oude kinderkleding via Marktplaats, sta je met 2-0 achter. Dan moet jij bewijzen hoeveel waarde die tas boodschappen had, of hoeveel geld de verkoop van de kleding heeft opgeleverd. Ook als je bijvoorbeeld kinderkleding verkoopt om nieuwe kleren voor je kind te kopen.”
Een omkering van de bewijslast dus, die opgaat vanaf het moment dat een bijstandsgerechtigde iets niet gemeld heeft. ,,Als ik dit soort zaken krijg, zeg ik ook tegen cliënten dat ze alles moeten melden. Zelfs als ze een pak koffie krijgen. Alles. Tot en met de koekjes bij een theevisite bij de buren.

Die omgekeerde bewijslast kan leiden tot schrijnende gevallen, weet Achterveld uit ervaring. ,,Het komt voor dat mensen niet kunnen aantonen hoeveel geld ze hebben verkregen met de verkoop van goederen op Marktplaats. Als ze het niet gemeld hebben, kan een gemeente in zo’n geval zeggen dat ze ‘het recht opbijstand’ niet kunnen vaststellen. En dan komt het voor dat ze het hele bedrag aan ontvangen bijstand terugvorderen. Tot jaren terug. En het gebeurt dat de rechter daarin meegaat. En dat is dan vaak het begin van hele grote financiële ellende. Want het bedrag wordt ingehouden op de bijstand, tot in lengte van jaren. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op schuldsanering, want ze staan te boek als fraudeurs. En voor je het weet lopen ze een huurachterstand op en zakken ze verder en verder weg. Ik vraag me in dit soort gevallen wel eens af wat er uiteindelijk aan bijstand terugkomt bij de gemeente en hoe dat in verhouding staat tot de ellende die dat oplevert. Om over de kosten om dit soort ‘fraude’ op te sporen nog maar te zwijgen.”

(LC 09.01.21)

Lees verder

Vacature bestuurslid De Bewonersraad

08-01-2021

Huurdersvereniging De Bewonersraad zoekt een

sociaal betrokken 
ALGEMEEN LID
van het Dagelijks bestuur

met hart voor én affiniteit met de sociale volkshuisvesting in Friesland.


Voor meer informatie over de bestuursfunctie vindt u hier de profielschets


Bij vragen of voor meer inlichtingen over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad, op telefoonnummer: 06 - 4162 3530.

Reageren kan tot 23 januari aanstaande naar:
De Bewonersraad
t.a.v. mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden

of via: info@debewonersraad.nl  ter attentie mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur

Lees verder

DRACHTEN | Smallingerland zoekt inwonersmet schulden bij hulp thuis op

07-01-2021

Mensen in Smallingerland met drie of meer betalingsachterstanden kunnen dit jaar een huisbezoek van de gemeente verwachten.

Bij één of twee schulden volgt een telefoontje of email. Doel is om mensen met (beginnende) schulden sneller en beter te helpen. De nieuwe werkwijze begint op1 februari, aldus wethouder Bert Westerink.

De gemeenteraad krijgt nog nadere details. Smallingerland volgt voor een deel de praktijk die al is opgezet in andere gemeenten en wisselt gegevens van inwoners met betalingsachterstanden uit met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.
Dat uitwisselen is mogelijk nu op 1 januari de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is veranderd. Gemeenten zijn zelfs verplicht om mensen na een ‘schuldmelding’ te helpen. Burgers mogen zelf beslissen of ze de hulp accepteren.

Als zij om hulp vragen, moet een gemeente binnen een vaste termijn beslissen of iemand een schuldenregeling krijgt. In Smallingerland staat die termijn voorlopig op acht weken. Een deel van de gemeenteraad gaf gisteravond aan sneller een besluit te willen. Binnen acht weken kan zomaar een huisuitzetting plaatsvinden,waarschuwde Anita Merkus (ChristenUnie). De raad wil voorlopig echter afwachten hoe alles in de praktijk zal gaan lopen.

Burgemeester Jan Rijpstra hield in de digitale vergadering zijn nieuwjaarstoespraak voor de Smallingerlanders. Hij sprak zijn waardering uit voor alle hulpverleners in deze coronaperiode, en respect voor de inwoners die zich aan de beperkingen houden. De gemeente heeft veel om trots op te zijn, aldus Rijpstra. Er komt een nieuwe marketingcampagne om dat allemaal aan de man te brengen, zei hij.

 

(lc 6.1.21)

Lees verder

Bijstandsaffaire in Heerenveen staat niet op zichzelf

06-01-2021

Dat de gemeente Heerenveen bijstand terugvorderde omdat ouders boodschappen deden, is geen incident. Dat zegt Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR).

,,Het is niet iets wat plotseling opduikt maar wat nu pas zichtbaar wordt voor een groter publiek. En dat komt door de Toeslagenaffaire en de publieke verontwaardiging over hoe de overheid omgaat met haar burgers”, zegt Asantevan de Landelijke Cliëntenraad - een wettelijk orgaan dat de collectieve belangen van uitkeringsgerechtigden behartigt. Volgens haar zijn er honderden gevallen verspreid over Nederland.

Vorige week kwam het verhaal naar boven door een bijstandsgerechtigde die duizenden euro’s moest terugbetalen aan de gemeente Wijdemeren. Reden: de ouders deden boodschappen, welk bedrag werd verrekend met de bijstand.
Ook de gemeente Heerenveen kent minimaal twee gevallen waarbijbijstandsgerechtigden 7- en 14.000 euro moesten terugbetalen omdat ouders boodschappen deden voor hen.
In het eerste geval loopt er een procedure, in het tweede geval oordeelde de bezwarencommissie van de gemeente Heerenveen dat de boodschappen onterecht als ‘fraude’ waren bestempeld.

,,De regelgeving rondom de Participatiewet is de afgelopen jaren strenger geworden. De andere oorzaak is dat bestuurders en ambtenaren de beginselen van behoorlijk bestuur aan hun laars lappen en niet gebruik maken van hun bevoegdheid om dit soort boetes te voorkomen.
Ook wordt er onvoldoende maatwerk geleverd en te weinig gekeken naar de menselijke maat”, aldus Asante.

Volgens Asante zijn er de afgelopen jaren steeds meer plichten opgelegd. ,,En de rechten van de bijstandsgerechtigde zijn steeds meer ingeperkt. De hoogte van de uitkering is verlaagd. Zo zit je al heel snel in de armoede en daar kom je dan echt niet zo snel uit.”
En dat is in strijd met de uitgangspunten van de Participatiewet, vindt Asante. ,,In de participatiesamenleving moeten we eerst aankloppen bij familie, vrienden en bekenden voordat we ons voor hulp tot de overheid wenden. Het straffen van bijstandsgerechtigden als ze boodschappen hebben ontvangen is niet in lijn met deze wet.”

Ook op een ander punt is het handelen van de gemeente Heerenveen in strijd met uitgangspunten van de wet. ,,De bijstand moet bestaanszekerheid bieden. Als je dan bedragen terugvordert van 7- of 14.000 euro, dan tast je die bestaanszekerheid aan. Dit zijn bedragen die van een bijstandsuitkering niet zijn terug te betalen waardoor iemand jarenlang in armoede wordt gehouden. Het gaat hier niet om fraude. Kinderen die boodschappen krijgen van hun ouders, zijn geen fraudeurs. En het is ook geen misbruik, het is een puur menselijke daad. Misbruik is dat je willens wetens de boel bedriegt, het systeem belazert om er beter van te worden. Je kunt in dit land maar beter niet afhankelijk worden van de overheid die jou moet beschermen als je dat zelf niet kunt. Je bent aan de goden overgeleverd.”

Contact met De Bewonersraad
Misschien denkt u niet meteen aan uw huurdersvereniging, wanneer u tegen dit soort zaken aanloopt. Toch zijn betaalbaarheid en schuldenproblematiek onderwerpen waarmee leden bij de vereniging kunnen aankloppen.
Mocht u dit ook zijn overkomen? Neemt u dan contact op met De Bewonersraad, opdat we samen kunnen bekijken wat er in uw geval mogelijk is en welke stappen u kunt zetten. Bovendien, als wij op de hoogte komen van dergelijke signalen in Friesland, kunnen wij deze aankaarten in het overleg met gemeenten.

Contact, tijdens kantooruren:
Chat: via www.debewonersraad.nl
E-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl
Telefoon: 058 - 216 5457 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur)

 

(LC 05.01.21)

Lees verder
content image