Laatste nieuws

Valse woningsites ook in Leeuwarden

07-07-2021

Na betaling starttarief blijken huurhuizen onbeschikbaar.

Criminelen maken misbruik van de krapte op de woningmarkt. Steeds vaker zien de politie en Autoriteit Consument & Markt (ACM) huurwoningwebsites die consumenten verleiden met een niet-bestaand woningaanbod.

De consumenten moeten daar een betaling doen om op de huurwoningen te kunnen reageren. Als mensen eenmaal betaald hebben (vaak twintig tot vijftig euro), blijken veel getoonde woningen niet beschikbaar of zelfs niet te bestaan. De verhuurmakelaar is veelal onbereikbaar.

De ACM krijgt hierover veel klachten, maar volgens de politie wordt zelden aangifte gedaan. De beide organisaties werken samen om de malafide praktijken tegen te gaan. ,,Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in een persbericht. ,,Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.”

De ACM doet research naar websites die landelijk opereren, en vooral huizen aanbieden in de grote steden. Leeuwarden valt daaronder, laat de organisatie desgevraagd weten. Omdat er mogelijk sprake is van oplichting is ook het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) ingeschakeld. Die kreeg de afgelopen maanden zo’n honderdvijftig aangiftes binnen. ,,We vermoeden dat mensen geen aangifte doen omdat het om een klein bedrag gaat. Aangifte is te veel moeite. Of ze denken dat de politie er toch niets mee doet”, aldus Gijs van der Linden, teamleider LMIO.

Volgens Van der Linden verdienen criminelen goed geld. ,,We deden met betaaldiensten onderzoek naar deze malafide praktijken. We vonden bankrekeningen met soms wel zesduizend transacties; allemaal kleine betalingen die tezamen een groot bedrag vormen. Zolang er geen aangifte van wordt gedaan, kan de crimineel ongehinderd zijn gang gaan.”

 

 

(FD 7 juli 2021)

Lees verder

Valse woningsites ook in Leeuwarden

07-07-2021

Na betaling starttarief blijken huurhuizen onbeschikbaar.

Criminelen maken misbruik van de krapte op de woningmarkt. Steeds vaker zien de politie en Autoriteit Consument & Markt (ACM) huurwoningwebsites die consumenten verleiden met een niet-bestaand woningaanbod.

De consumenten moeten daar een betaling doen om op de huurwoningen te kunnen reageren. Als mensen eenmaal betaald hebben (vaak twintig tot vijftig euro), blijken veel getoonde woningen niet beschikbaar of zelfs niet te bestaan. De verhuurmakelaar is veelal onbereikbaar.

De ACM krijgt hierover veel klachten, maar volgens de politie wordt zelden aangifte gedaan. De beide organisaties werken samen om de malafide praktijken tegen te gaan. ,,Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in een persbericht. ,,Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.”

De ACM doet research naar websites die landelijk opereren, en vooral huizen aanbieden in de grote steden. Leeuwarden valt daaronder, laat de organisatie desgevraagd weten. Omdat er mogelijk sprake is van oplichting is ook het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) ingeschakeld. Die kreeg de afgelopen maanden zo’n honderdvijftig aangiftes binnen. ,,We vermoeden dat mensen geen aangifte doen omdat het om een klein bedrag gaat. Aangifte is te veel moeite. Of ze denken dat de politie er toch niets mee doet”, aldus Gijs van der Linden, teamleider LMIO.

Volgens Van der Linden verdienen criminelen goed geld. ,,We deden met betaaldiensten onderzoek naar deze malafide praktijken. We vonden bankrekeningen met soms wel zesduizend transacties; allemaal kleine betalingen die tezamen een groot bedrag vormen. Zolang er geen aangifte van wordt gedaan, kan de crimineel ongehinderd zijn gang gaan.”

 

 

(FD 7 juli 2021)

Lees verder

Opinie: Geef de volkshuisvesting nieuw elan

05-07-2021

Het is de hoogste tijd dat er weer nieuw elan komt in de volkshuisvesting. Meer woningen, leefbaarheid en duurzaamheid vragen om grote investeringen. Het signaal dat demissionair minister Ollongren daarover afgaf, is nog niet afdoende.

Vorige week trok demissionair minister Ollongren aan de bel over het feit dat woningbouw niet meer de melkkoe van weleer is. Sterker nog: de minister gaf aan dat zonder financiële steun vanuit het rijk er onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen. Ze haalt daarbij het onderzoek aan naar veertien grootschalige woningbouw- en infrastructuur projecten onder andere in de gemeente Groningen. Het berekende tekort? Zo’n 20 miljard euro voor heel Nederland.

Het is goed dat de minister dit signaal richting een nieuw kabinet afgeeft, immers de aanpak van het woningtekort blijft onverminderd urgent. Ook in onze provincies. Wij denken overigens dat de minister met haar berekening aan de voorzichtige kant zit. Het gros van de veertien onderzochte projecten ligt in de Randstad en daar kunnen vanwege de hogere inkomens en de grotere krapte, hogere verkoopprijzen voor de woningen worden gevraagd. Dit verdienvermogen is buiten de Randstad lager. Daardoor is het publieke tekort (geld dat overheden moeten bijspringen) op de zeer noodzakelijke woningen nog wat hoger.

Nauwelijks nog te starten

Voor veel huishoudens is het moeilijk een woning te vinden die goed bij hun past en bij wat ze kunnen betalen. Een start maken op de woningmarkt is in de huidige krappe woningmarkt nauwelijks meer te doen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder investeren in nieuwbouw, woningverbetering en de leefomgeving. Daardoor zijn ook in de sociale huur de laatste jaren de wachttijden weer opgelopen.

De gewenste verduurzaming van hun bezit vormt een fikse uitdaging. Juist de woningcorporaties zijn onze partners in de uitdagingen die we zien bij het vernieuwen en herstructureren en gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. Om de woningcorporaties meer slagkracht te geven moet de verhuurdersheffing per direct door het nieuwe kabinet afgeschaft worden.

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats: volgens ons gaat de minister in haar brief slechts in op de helft van de woonopgave. De grootste uitdaging ligt bij de verduurzaming en herstructurering van de woningen die er al staan. Voor de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie wordt samen met het rijk, provincies en gemeenten een Omgevingsagenda Noord-Nederland opgesteld. Wijkvernieuwing en transformatie in steden en dorpen worden hierin als belangrijke opgaven gezien.

4,3 miljard erbij

Als Noorden willen wij hier graag mee aan de slag. Daarom is onderzoek gedaan naar welke achterstand Noord-Nederland heeft qua vernieuwing en verduurzaming van woningen ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Om het vernieuwingstempo gelijk te stellen aan het gemiddelde van Nederland, is een extra investering van circa 4,3 miljard euro nodig in de woningvoorraad. Dit bedrag is opgebouwd uit een inhaalslag voor het realiseren van extra nieuwbouw en kosten voor vervroegde sloop van verouderde woningen.

Het is de hoogste tijd dat door het nieuwe kabinet de volkshuisvesting weer nieuw elan krijgt. De uitdagingen in de volkshuisvesting en de leefbaarheid vragen om grootschalige investeringsprogramma’s. Bijvoorbeeld zoals de Amerikaanse president Joe Biden die heeft gelanceerd om de Amerikaanse infrastructuur weer toekomstbestendig te maken.

Laten we beginnen met het opnieuw introduceren van instrumenten die in het verleden hun nut hebben bewezen, zoals het budget voor stedelijke vernieuwing (ISV). Daarmee kunnen gemeenten slagvaardig de fysieke en sociale leefomgeving verbeteren. Wat ons betreft stap één op weg naar een duurzame woon-toekomst, en een nieuw elan voor de volkshuisvesting.

Klaas Fokkinga is gedeputeerde voor woningbouw in de provincie Fryslân, Hans Kuipers heeft diezelfde portefeuille als gedeputeerde in provincie Drenthe, net als gedeputeerde Tjeerd van Dekken in de provincie Groningen

 

 

(HFD 3 juli 2021)

Lees verder

LEEUWARDEN | Tegenvaller van een half miljoen

01-07-2021

De gemeente Leeuwarden had afgelopen jaar een tegenvaller van een half miljoen euro door haar bijdrage aan de herstructurering van corporatiehuizen in Grou.

De voormalige gemeente Boarnsterhim legde in 2006 in een convenant met corporatie Elkien vast, dat zij 5700 euro per huurwoning zou uitkeren. Dit gold ook de afgelopen jaren nog. Als rechtsopvolger van Boarnsterhim had de gemeente Leeuwarden deze kosten moeten voorzien en opnemen in haar begroting, maar dit gebeurde niet.

‘Dit leidt tot een nadeel van 524.000 euro’, schrijven burgemeester en wethouders in hun jaarstukken. Dit is de maximale bijdrage, dus hierna volgen geen extra kosten meer, zo laten zij weten.

‘De bijdrage is bedoeld voor de resterende 92 woningen van het programma zoals dat is gestart in de voormalige gemeente Boarnsterhim.’ De herstructurering was bedoeld om huurwoningen te vervangen of opknappen.

 

(LC 30-06-2021)

Lees verder

LEEUWARDEN | Huizenmarkt zit op slot: jongere lang in opvang

01-07-2021

LEEUWARDEN Opnieuw klopten het afgelopen jaar relatief veel jongeren aan bij de Leeuwarder nachtopvang. Vanwege een gebrek aan doorstroommogelijkheden bleven ze lang hangen.

Van de 247 bezoekers van de nachtopvang in 2020 was een op de vijf jonger dan 28 jaar, zo blijkt uit de jaarcijfers van Zienn. Dat was weliswaar minder dan in 2019, toen het om bijna een kwart ging. Maar opmerkelijk is dat ze langer bleven: gemiddeld 36 nachten, tegen 25 het jaar daarvoor.

Dat jongeren hun toevlucht zoeken in de nachtopvang heeft verschillende oorzaken, volgens Sjoerd Woudstra, regiohoofd bij Wender (sinds april de nieuwe naam van Zienn en het Kopland in Groningen). Zo is er sprake van een ‘corona-effect’. ,,Er waren meer jongeren die in conflict kwamen met hun ouders en niet meer thuis konden wonen.’’

Ook bezuinigingen bij Jeugdhulp en GGZ spelen een rol. ,,Dit soort instanties hebben minder opvangcapaciteit gekregen. Jongeren die voorheen in aanmerking zouden komen voor een beschermde woonplek bij de GGZ, gaan zwerven en kloppen uiteindelijk bij ons aan.’’

Verder krijgt Wender veel aanmeldingen van jongeren vanuit gebiedsteams. ,,Dan belt er een sociaal werker met de vraag: kan mijn jongere terecht in het Kamers met Kansen-project?’’ Dit zijn kamers voor jongvolwassenen met een instabiele thuissituatie. Het aantal plekken is evenwel beperkt.

De nachtopvang is bedoeld als tijdelijke voorziening. Er is een speciale unit met acht bedden voor jongeren, maar ideaal is dit niet, zegt Woudstra. ,,Je wilt ze daar niet hebben, want het is geen goede omgeving.’’ Dak- en thuislozen jonger dan 28 jaar worden in principe doorverwezen naar het Huis voor Jongeren, waar negen crisisplekken zijn en elf voor langere tijd. Maar ook deze voorziening zit vol, en niet iedereen komt in aanmerking.

Doorstromen naar een huurappartement is ook lastig, omdat de woningmarkt op slot zit. Woudstra: ,,Doordat de huizenprijzen ook hier enorm zijn gestegen, is er amper doorstroming en komt er weinig vrij voor deze jongeren.’’

Volgens Woudstra gaat het bovendien om een ,,hele nieuwe doelgroep’’ die nu aanklopt bij de nachtopvang. ,,Jongeren die tussen wal en schip vallen en het eigenlijk overal verpest hebben.’’ Deze groep is te ‘zwaar’ voor het Huis voor Jongeren. Voor hen zou Wender het liefst een nieuwe woonvorm optuigen. ,,Een 24-uursvoorziening met zeer gespecialiseerde begeleiding.’’

Hier lopen volgens hem gesprekken over met woningcorporaties en gemeenten. ,,De wil is er wel, de coördinatie ontbreekt. Maar als er morgen een gebouw is, heb ik daar zo 25 jongeren voor’’, aldus het regiohoofd dat ook verantwoordelijk is voor het Huis voor Jongeren.

Bij zorgopvang de Marene, een andere woonvoorziening van Wender, zijn gistermorgen zes tiny houses geplaatst. Ze zijn bedoeld voor mensen die in een rustige en prikkelarme omgeving willen wonen. Er is nu al een wachtlijst.

De huisjes van 35 vierkante meter hebben een eigen voordeur, een klein keukenblok en badkamer en zijn rolstoelvriendelijk. Mensen kunnen er zelfstandig wonen. ,,Ze leren hier hun eigen huishouding te runnen, koken en wassen, zodat ze na maximaal een jaar echt zelfstandig kunnen wonen’’, legt projectleider Theo Outhuyse uit.

 

(LC 30-6-2021)

 

Lees verder

HARLINGEN | Veel belangstelling plannen Almenum

01-07-2021

HARLINGEN Wooncentrum Almenum wordt de komende jaren gefaseerd gesloopt en herbouwd. De plannen aan de Midlumerlaan in Harlingen krijgen steeds meer vorm.

Bewoners, omwonenden, gemeenteraadsleden en Harlingers met een gezonde nieuwsgierigheid, ze waren er dinsdagavond allemaal. Voor velen was het sinds lange tijd na alle beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie de gelegenheid weer andere mensen te ontmoeten. De sfeer tijdens de informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen in de gemeenschapsruimte van Almenum was dan ook uiterst ontspannen.

Gezien de ingrijpende plannen en enkele spandoeken aan de Midlumerlaan waarop bewoners hun zorgen en afkeer uiten, mag dat opmerkelijk worden genoemd. Zo niet voor wethouder Erik de Groot, die als voorzitter van de Stuurgroep Almenum nauw bij het project is betrokken. In de stuurgroep zijn naast de gemeente ook Huurdersbelangen Almenum, initiatiefnemer De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen vertegenwoordigd.

,,We hebben de afgelopen tijd veel met alle betrokken partijen gesproken. Ook omwonenden spreken mee. Zelf ben ik in ieder gebouw en op elke verdieping geweest om de zichtlijnen van de bewoners en omwonenden te bekijken. Het is een ingrijpend project.’’

In totaal worden in drie fases 162 appartementen gesloopt. Daarvoor keren 155 appartementen terug: 130 in de goedkope en middenklasse huur en 25 in de vrije huursector. De bijna 180 bewoners moeten in ruime meerderheid instemmen met de plannen. Aan een sociaal plan wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Ook ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Daarin is duidelijk te zien hoe de toekomstige bouwvolumes, -vormen en -hoogtes afwijken van de bestaande. Er wordt nog wel gekeken of het complex nog een stuk richting het Van Harinxmakanaal kan worden opgeschoven. Daarover zal met het provinciebestuur overeenstemming moeten worden bereikt, aldus De Groot.

Op het terrein van een voormalige tomatenkwekerij verrees in 1975 een toen uiterst modern woonzorgcentrum, waar de oudere Harlingers graag hun oude dag wilden doorbrengen. Zorgeloos en comfortabel wonen is het er echter al een tijdje niet meer. Een groot deel van de oudere bewoners wacht in de komende periode tweemaal een verhuizing.

Voor enkele directe buren is het duidelijk dat het bestaande complex moet worden gesloopt. ,,Het is gedateerd’’, meent een bewoonster van de Midlumerlaan. ,,We zijn blij dat er goed overleg mogelijk is, maar iedereen heeft zijn eigen belang. Wij zien de gebouwen nu wel een stuk dichterbij komen, dat is natuurlijk niet leuk.’’

 

LC 30-06-2021

 

Lees verder

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

28-06-2021

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te vragen via toeslagen.nl/huurtoeslag.

 

Lees hier het hele artikel: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/25/meer-huurders-hebben-recht-op-huurtoeslag-maar-niet-iedereen-weet-dit

 

Lees verder

Strengere regels voor verenigingen

28-06-2021

De eisen aan bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen worden vanaf 1 juli strenger. ,,Goed bestuur zit vooral in menselijk gedrag, maar zonder regels kun je niet”, zegt notaris Kanter Breuker uit Leeuwarden. Hij legt uit wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
 

Wat is de WBTR?

,,Deze wet gaat over goed bestuur van stichtingen en verenigingen. Daarvan zijn er heel veel en de verscheidenheid is groot. Voor de meeste gelden nog de oude, basale regels van zo’n vijftig jaar oud. Met de WBTR worden de regels aangescherpt en aangevuld. Dat is nodig omdat de maatschappelijke sector groot en belangrijk is, er gaat veel in om. Op deelgebieden, zoals de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties, is de regelgeving eerder al aangepast.”

 

Wat gaat er door de wet veranderen?

,,De hoofdregel blijft dat bestuurders en toezichthouders alleen bij een ernstig verwijt persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De nieuwe wet regelt dat zij aansprakelijk kunnen zijn voor een financieel tekort bij faillissement. Dat is het geval als ze hun taak onbehoorlijk hebben uitgevoerd én als aannemelijk is dat dit de oorzaak is van het faillissement. Dat laatste is in de huidige wetgeving nog niet expliciet opgenomen. Het wordt dus wat scherper dan het was. Voor professionele organisaties gaat het verder. Als zij hun boekhouding niet op orde hebben, zijn bestuurders en toezichthouders in principe aansprakelijk. Maar verder dan dit wilde de wetgever niet gaan. Je moet voorkomen dat door te strenge wetgeving niemand meer wil besturen.”

 

Wat mag er straks niet meer?

,,Als bestuurder of toezichthouder dien je het belang van de organisatie. Je zit er niet voor jezelf. Je moet straks de vergaderkamer verlaten als er een beslissing wordt genomen waarmee een persoonlijk belang is gemoeid. Denk aan de voorzitter van een voetbalclub van wie de partner eigenaar is van een bouwbedrijf. Als die onderneming de kantine mogelijk gaat verbouwen, dan mag zo’n voorzitter niet meepraten. Logisch, maar het was nog niet vastgelegd.

Wat soms nog voorkomt en straks niet meer kan, is dat iemand in het bestuur meer stemmen heeft dan een ander en zo de overhand krijgt. In de WBTR is ook de continuïteit van een vereniging of stichting een belangrijk punt. Wat doe je als een bestuurslid langdurig ziek is, of een heel bestuur opstapt? Voor dit soort situaties moet je nu een regeling opnemen in je statuten. Je mag in dat opzicht niet meer voor verrassingen komen te staan. Verder krijgt een rechter meer mogelijkheden om in te grijpen bij een stichting.”

 

Stichtingen en verenigingen hebben vaak nog oude statuten. Wat moeten ze doen?

,,Verenigingen en stichtingen die dat nog niet hebben gedaan, doen er goed aan om hun statuten te controleren. Als die niet aan de nieuwe eisen voldoen, dan moeten ze worden aangepast. Voor bestuurders en toezichthouders is door de WBTR duidelijker wat van hen verwacht wordt. Goed bestuur zit in de eerste plaats in menselijk gedrag, maar zonder regels kun je niet. 

 

(LC 26 juni 2021)

Lees verder

Wetterskip wil 780.000 euro bij minima halen

28-06-2021

Fikse bezuinigingen nodig in komende jaren

Wetterskip Fryslân moet flink aan de bak om de begroting de komende jaren sluitend te maken. Daartoe worden de belastingen meer verhoogd dan beloofd en wordt de kwijtscheldingsregeling voor minima versoberd. Met dat laatste wil het waterschap 780.000 euro op jaarbasis bezuinigen.

Dit staat in de Kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld en waarover deze week is gedebatteerd in het algemeen bestuur.
 

Mensen in de bijstand komen nu in aanmerking voor kwijtschelding van 100 procent van de waterschapsbelasting. Het dagelijks bestuur stelt voor deze norm op 80 procent vast te stellen. Ongeveer 13.000 huishoudens in Fryslân komen voor kwijtschelding in aanmerking. De financiële positie van het Wetterskip is zorgelijk, concludeert onderzoeksbureau Lysias in een rapport.
 

Evenwicht

Een evenwicht tussen de uitvoering van de taken, acceptabele belastingen en een gezonde schulden- en reservepositie is met de huidige koers niet te bereiken, aldus Lysias. Het algemeen bestuur heeft bepaald dat de belastingstijging de komende jaren beperkt blijft tot 2 procent, maar die ambitie is niet houdbaar. ‘Het Wetterskip heeft niet zoveel te kiezen’, aldus het rapport. De begroting over 2021, die afstevende op een tekort van 6,5 miljoen euro, valt nu gunstiger uit. De tussenrapportage laat nu een tekort van 3,8 miljoen zien.

Dagelijks bestuurslid Bé de Winter zei deze week dat het bestuur streeft naar een sluitend meerjarenperspectief 2022-2026 en een acceptabele reservepositie. In de commissievergadering uitten diverse fracties hun ongenoegen over de verlaging van de kwijtschelding; op 6 juli valt in de bestuursvergadering de definitieve beslissing. Dat is niet het enige bezuinigingsvoorstel. Ook het budget voor innovatie wordt verlaagd en de leges verhoogd, is het voorstel. En de belastingen worden toch meer verhoogd dan eerder beloofd.
 

Niet boven nul te krijgen

Afgesproken was dat de belastingverhoging voor watersysteembeheer jaarlijks 2 procent stijgt, met een uitschieter van 5 procent in 2024. Die op waterzuivering staat ook vast op 2 procent. Dat kwam in ruil voor een eenmalige forse verhoging in 2020. Maar daarmee is het verwachte jaarresultaat niet boven nul te krijgen, berekende Lysias. Twee tot drie miljoen zal het waterschap jaarlijks tekort komen als de huidige koers wordt aangehouden.

Hoewel het dagelijks bestuur op voorhand terughoudend is met het draaien aan de tariefknop, stelt het toch voor de forsere belastingverhoging door te voeren. Voor systeembeheer gaat het tussen 2022 en 2026 om 3,0 tot 3,1 procent en op zuiveringsgebied om 3,9 tot 4,2 procent. Voor meerpersoonshuishoudens gaat het om meerkosten tussen de tien en twintig euro. Boerenbedrijven betalen zo’n 220 euro meer per jaar.
 

 

(FD 28.06.21)

Lees verder

Vervolg samenwerkingsovereenkomst De Bewonersraad en WoonFriesland

18-06-2021

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland hebben onlangs een vervolg samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De vorige was verlopen in 2019. De hernieuwde samenwerkingsovereenkomt geldt voor de komende vier jaren. 

Uiteraard blijft De Bewonersraad de kritische luis in de pels, om de belangen van de huurders en met name de leden goed te behartigen. 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AnneMarieke Voortman, corporate communicatieadviseur. Telefoon: 06 532 385 23.
En bij Gert Brouwer, directeur De Bewonersraad, telefoon 058 - 216 5457.

 

 

 

Lees verder
content image