Laatste nieuws

Dringend verzoek aanpassing Woningwet

20-11-2018

Vandaag publiceert Atrivé het rapport van haar evaluatieonderzoek naar de werking en effecten van de Woningwet in de praktijk. De Bewonersraad leverde daaraan een belangrijke bijdrage.

Atrivé voerde de evaluatie uit in opdracht van de Aedescommissie ‘Evaluatie Woningwet’ die onder voorzitterschap staat van de heer Bas Jan van Bochove. Gisteren publiceerde de commissie haar advies, met het evaluatierapport van Atrivé als onderlegger. Zowel de commissie als Atrivé roepen op tot meer (experimenteer)ruimte voor lokaal woonbeleid, zodat volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven adequaat kunnen worden opgepakt, nu en in de toekomst.

Dringend verzoek aanpassing Woningwet
Het evaluatieonderzoek haalt een dringend verzoek tot aanpassing van de Woningwet op. Sectorpartijen willen dat de wet -en de uitwerking en handhaving van de wet- hen minder bevoogdt en meer bijdraagt aan het gezamenlijk oppakken van (toekomstige) volkshuisvestelijke opgaven. Dat vraagt om meer ruimte voor corporaties en hun partners om samen, vanuit het gezonde verstand en ‘de bedoeling’, initiatief te nemen tot effectief maatwerk en vernieuwing. Daarbij moet de maatschappelijke opgave het vertrekpunt vormen en niet (de letter van) de wet zelf. Zie (de samenvatting van) het evaluatierapport voor de concrete voorstellen voor verandering vanuit de sector.

De korte samenvatting, het overzicht ‘De evaluatie in een notendop’ of het volledige onderzoeksrapport en het adviesrapport van de Aedescommissie-Van Bochove kunt u hier downloaden.

 

Lees verder

WoonFriesland, Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

18-11-2018

Vernieuwers worden uitgedaagd het huis van de toekomst mee te ontwikkelen. 

In het voorjaar van 2019 komen op The Green Village van de TU Delft drie woningen te staan. Vernieuwers worden uitgedaagd om hier betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen te bedenken en te testen. Hiermee willen de partijen hun droom waarmaken: een slimme versnelling geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

De Bewonersraad is mede-initiatiefnemer. 

Meer info op: www.dreamhus.nl

Lees verder

RTL.nl: Half miljoen huurhuizen met schimmel en vocht, kamer eist actie minister

17-11-2018

Schimmel- en vochtproblemen in huurwoningen moeten eindelijk eens goed worden aangepakt. Dat eist de Tweede Kamer van minister Ollongren, na een voorstel van de VVD en de SP.

Het RIVM schatte in 2012 dat ongeveer een half miljoen huizen schimmelproblemen hebben. Bewoners lopen risico op luchtweginfecties. Toch moeten ze vaak lang wachten op een aanpak van de problemen.

Betaalbaar
Daarom wil een ruime meerderheid in de Kamer dat minister Ollongren een actieplan maakt.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: "Ik vind dat de minister woningbouwcorporaties die niet ingrijpen, moet gaan dwingen om dat wel te doen. Als daarbij financiële tekorten ontstaan, moet de minister zorgen dat dit betaalbaar wordt. Want niemand mag ziek worden van zijn eigen huis."

Lees verder

Friesland vraagt rijk maatwerk op woningmarkt in ‘noordoost’

15-11-2018

Friesland is blij dat het ministerie van Binnenlandse Zaken maatwerkafspraken wil met krimpregio’s. De provincie vraagt om een pilot voor de woningmarkt.

In Noordoost-Friesland zit spanning op de woningmarkt, zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Er is sprake van bevolkingsdaling, maar tegelijk is er vraag naar nieuwbouw. ,,Hoe kinne jo dêrop ynspylje? Dêr wolle wygraach in eksperiment foar’’, zegt hij.
Minister Kajsa Ollongren maakte gisteren bekend dat ze met krimpgebieden afspraken wil over wonen, werken en spreiding van voorzieningen. 

,,Grote regionale verschillen vragen om een gebiedsgerichte aanpak en om maatwerk in de samenwerking tussen rijk en regio’’, schrijft de
minister. Die samenwerking is onder andere nodig op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en de overgang naar  kringlooplandbouw. De minister wil in 2019 twee experimenten: het eerste op de woningmarkt en het tweede op het terrein van klimaat en energie. Friesland wil in aanmerking komen voor het eerste experiment, zegt Kramer.
Als landelijk beleid in regio’s ‘ongewenste effecten’ sorteert, wil Ollongren die aanpakken. Ze zegt daarmee ook oog te hebben voor een motie van de Kamerleden Stieneke van de Graaf en Harry van der Molen. Die vroegen om een standaard ‘regiocheck’ op landelijke plannen.

Lees verder

DRACHTEN | Fennereed valt ook af als woonwagenlocatie

15-11-2018

Na woonwijk Vrijburgh valt ook Fennereed in Drachten af als nieuwe locatie voor woonwagens. Bewoners van deze straat vinden dat er al genoeg speciale woonvormen in de buurt zijn. Ze krijgen gelijk van burgemeester en wethouders die het formeel ‘cumulatie van bijzondere woonfuncties’ noemen. 

Ook zou de ontsluiting ongelukkig zijn. Om in de standplaatsbehoefte te voorzien is uitbreiding van locatie Wetterwille nog in beeld. Net als de heringebruikname van het kamp in Drachtstercompagnie.

Lees verder

7500 nieuwe woningen door transformatie van panden

14-11-2018

De transformatie van leegstaande kantoren, fabrieken, maatschappelijk vastgoed en winkels heeft vorig jaar 7500 nieuwe woningenopgeleverd. Het zijn vooral kleinere huurwoningen voor alleenstaanden.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, in opdracht van het ministerie van BZK. In totaal zijn 1900 panden verbouwd tot woonruimte. Het aandeel van transformatie in de totale toename van de woningvoorraad bedroeg vorige jaar 8 procent.

Vooral kantoren verbouwd

De verbouw van kantoren leverde de meeste nieuwe woningen op: ruim 3100; 17 procent van de woningen was oorspronkelijk maatschappelijk vastgoed, zoals een zorginstelling. De transformatie van winkels en fabrieken leverde nog eens 1500 woningen op.

Zuid-Holland en Amsterdam koplopers

Zuid-Holland leverde als dichtstbevolkte provincie de meeste nieuwe woningen door transformatie op: 20 procent. Vooral in Den Haag en Delft werden veel panden verbouwd tot woonruimte. Van alle gemeenten is Amsterdam transformatiekoploper met 635 nieuwe woningen.

Vooral kleine huurwoningen

Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de kenmerken van de nieuwe woningen. Hierbij is gekeken naar de periode 2014-2016. Het gaat met name om kleinere huurwoningen met een oppervlakte minder dan 50 m2. De bewoners zijn vooral alleenstaanden met een laag inkomen, van wie een aanzienlijk deel studenten. Woningcorporaties hebben 8 procent van de nieuwe woningen in bezit, overige verhuurders 82 procent. De rest zijn koopwoningen.

Lees verder

Coalitie wil onderzoek verbeteren investeringsruimte corporaties

13-11-2018

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD, dienden gisteren een motie in waarmee ze minister Ollongren verzoeken te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat corporaties voldoende financiële ruimte hebben om de grote maatschappelijke opgave op te pakken waar ze voor staan.

De partijen wijzen onder meer op de noodzaak van nieuwbouw om de schaarste op de woningmarkt tegen te gaan en het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Ook moeten er voldoende goedkopere huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang of vanuit GGZ-instellingen.

Voldoende financiële slagkracht

De ‘totale financiële slagkracht’ moet in balans zijn met de maatschappelijke opgave van corporaties, schrijven de partijen. De partijen wijzen er op dat deze slagkracht sterk afhankelijk is van de verhuurderheffing en andere belastingen voor de corporatiesector. Aedes becijferde al dat de belastingdruk voor de sector oploopt tot 3 miljard euro in 2021. Op dit moment is er in verschillende regio’s een ‘mismatch’ tussen investeringsruimte en de maatschappelijke opgave, schrijven de partijen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Proef geslaagd met spreekuurrechter

12-11-2018

Een proef met zogeheten spreekuurrechters bij de rechtbank Noord-Nederland is een succes, meldt de rechtbank. Bij de spreekuurrechter kunnen mensen een eenvoudig geschil (bijvoorbeeld een burenruzie of een geschil met een aannemer) voorleggen zonder dagvaarding of advocaat. De rechter adviseert over een schikking. Dat resulteerde in 91 procent van de gevallen in een akkoord.

Lees verder

Vacatures: word Regioraadslid van De Bewonersraad?

12-11-2018

Via het korte filmpje krijgt u een indruk van de werkzaamheden. 

Alleen voor leden
Aanmelden voor de Regioraad kan alleen voor leden van De Bewonersraad.
Regioraadsleden krijgen scholing en een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Wees er dan snel bij.

Aanmelden
Voor het aanvragen van een belangstellingsformulier kunt u terecht bij info@debewonersraad.nl 
Meer informatie vindt u ook op: https://www.debewonersraad.nl/over-de-bewonersraad/regioraad 

Lees verder

JOURE | Corporaties doen 380 huizen weg

08-11-2018

De woningcorporaties in De Fryske Marren zijn van plan tot 2025 zo’n 180 woningen te slopen en 200 wat duurdere huurwoningen te verkopen. Daar moeten 300 nieuwe en kleinere huizen voor in de plaats komen. Met de verkoop van bestaande huurhuizen verwachten
Wonen Zuidwest Friesland, Accolade en Lyaemer Wonen ‘koopstarters’ te bedienen. De onderkomens zullen veelal in het lagere prijssegment
worden aangeboden.

In Joure, Lemmer en Balk is veel vraag naar sociale huurwoningen.

Lees verder
content image