Laatste nieuws

Celstraffen verdachten in zwendelzaak Vestia

18-07-2018

De twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia zijn veroordeeld tot celstraffen.
De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Marcel de V. (52) zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in
geschrifte en witwassen. Hij kreeg gisteren drie jaar cel opgelegd, na een eis van vier jaar. Arjan G. (47) is schuldig bevonden aan omkoping en fraude en kreeg 2,5 jaar cel, na een eis van vier jaar en negen maanden.

De twee waren de spil in een omkopingsschandaal bij de destijds zeer grote woningcorporatie. V. was kasbeheerder bij Vestia en G. financieel tussenpersoon. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af - ter waarde van 23 miljard euro - voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia.

Uiteindelijk bleek dat De V. en G. voor deze contracten zelf heimelijk ruim 20 miljoen euro aan commissie opstreken. G. ontving deze ‘fees’ en betaalde de helft aan De V., die binnen Vestia veel vertrouwen en vrijheid genoot.

Lees verder

Corporaties blij met vermindering uitvraag

18-07-2018

Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Dit is een van de positieve geluiden tijdens de startbijeenkomsten van het expertteam van SBR-wonen. Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben kritisch naar het proces van het aanleveren van gegevens gekeken. Op basis daarvan is het detailniveau projectopvraag geschrapt.

Verder kwamen tijdens de bijeenkomsten suggesties aan bod voor vereenvoudigingen aan de uitvraag. De toezichthouders Aw, WSW en het ministerie van BZK nemen deze mee in het proces. Ook de onderliggende taxonomie kwam aan de orde.

Lees verder

LEEUWARDEN | Huurders met hoge lasten nu helpen

16-07-2018

Huurders met lage inkomens en hoge lasten in Leeuwarden komen in de knel. De gemeenteraad wilde hier vorig jaar werk van maken. Vereniging PEL constateert dat er een jaar later nog geen plan ligt en doet een voorstel. PEL pleit voor een fonds waaruit huurders een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Zomer 2017 was een onderzoek klaar van Leeuwarden, de woningcorporaties en de huurderskoepels Nieuw Elan en de Bewonersraad over de vraag of de woonlasten plus zorgkosten e.d. voor huurders met lagere inkomens niet te hoog werden. In het onderzoeksrapport Woonzorgquote in Leeuwarden was de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge woonzorgquote (wze) heeft. Dat is de optelsom aan uitgaven huur, servicekosten, energie, gemeentelijke belastingen, basisverzekering zorg en waterschapslasten versus het netto inkomen plus huurtoeslag en zorgtoeslag.
In totaal hadden 2484 (43,5 procent) van de onderzochte 5706 huishoudens een wze die boven de 40 procent van het netto inkomen ligt.
Daarom nam de gemeenteraad op 10 juli 2017 een motie aan waarin stond dat er een ‘aanvalsplan’ moest komen met maatregelen. Dat plan kwam er niet. 

Daarom heeft PEL drie voorstellen voorgelegd aan de raad, die worden onderschreven door de Bewonersraad.
1. Voor corporatiehuurders die een hogere woonzorgquote hebben dan 40 procent worden de huren bevroren. We willen aansluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en kijken naar huurders die netto inkomsten hebben van maximaal 120 procent van het voor hen geldende bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan de bedragen die daarvoor gelden bij de bijstand. Dit kan, als de corporatie haar huursombenadering (gemiddelde huurstijging over al haar woningen) zo uitrekent dat bedoelde groep 0 procent huurverhoging krijgt en de overige huurders wél een bepaalde huurverhoging en dat het resultaat is, dat de corporatie haar geplande gemiddelde huurstijging qua totaalbedrag gewoon krijgt, zodat dit hen per saldo niets kost.
Deze huurders kunnen dit aanvragen bij een huur van minimaal 417,34 euro per maand en maximaal 710,68 euro per maand. Bij de huurtoeslag is dit het gebied tussen de kwaliteitskortingsgrens en de maximale huur voor een ‘sociale’ huurwoning. Voor huurders met een erg hoge woonzorgquote zagen wij graag dat op indicatie van een derde (bijv. schuldhulpverlening) urgentie mogelijk is voor verhuizing naar een goedkopere woning. De corporaties moeten ook afzien van huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen.

2. De gemeente stelt een EBZ-fonds (energie/belastingen/zorgkosten) in voor huurders die meer (vaste) kosten hebben dan 40 procent
woonzorgquote. Is niet bedoeld voor de kale huur, maar een financiële (EBZ) tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks aan te vragen
forfaitaire onkostenvergoeding via een schenking. Dit fonds betaalt ook geld aan huurders die particulier huren. Zij kunnen ook meer dan 40 procent kwijt zijn qua woonlastenquote. De huurhoogte mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huur.
Hoe komt dit fonds aan geld? De gemeentelijke belastingen bestaan met name uit inkomsten OZB, rioolrecht en precariorechten. Die gelden zijn vrij besteedbaar. Jaarlijks stelt de raad vast, dat een percentage hiervan wordt geoormerkt voor het EBZ-fonds. Daarnaast nemen particuliere fondsen deel aan het EBZfonds, zoals fondsen voor armoedebestrijding. Ook netwerkbeheerder Liander en Wetterskip Fryslân nemen deel aan het fonds, evenals energieproviders als Essent en NUON en zorgverzekeraars met veel klanten in Leeuwarden, zoals De Friesland.
PEL is voor een vast bedrag per huishouden, dat de vastgestelde woonzorgquote terugbrengt tot 40 procent.

3. De veroorzakers van de hoge woonzorgquote wordt gevraagd om voor in elk geval een aantal van deze mensen betaald werk te scheppen. Gelet de komende energietransitie denken we vooral aan de netwerkbeheerder, energieproviders met veel klanten in Leeuwarden en daarnaast aan de installatiebranche. Tevens zou er ook bekeken moeten worden of ook bij de woningcorporaties en
enige zorgproviders en bij Wetterskip Fryslân extra betaalde banen geschapen kunnen worden.
 

 

Lees verder

Commissie Van Bochove evalueert voor Aedes Woningwet

13-07-2018

Een commissie met voormalig Tweede Kamerlid Van Bochove (voorzitter) en voormalig minister Spies gaat de Woningwet uit 2015 evalueren. Aedes heeft de commissie gevraagd de evaluatie uit te voeren. De commissie kiest zelf haar onderzoeksvragen en werkwijze. Van Bochove: ‘We analyseren het functioneren van de Woningwet, maar kijken ook vooruit: hoe kan de sector haar opgaven in de toekomst uitvoeren en waar zitten de grenzen van de wet.’ De evaluatie moet eind dit jaar klaar zijn.

De Woningwet werd van kracht op 1 juli 2015. Bij invoering werd afgesproken de wet na drie jaar te evalueren. Er loopt op het moment een evaluatie van de Woningwet in opdracht van het ministerie van BZK. Wat Aedes betreft is die evaluatie te smal ingestoken. Aedesvoorzitter Marnix Norder: ‘Het ministerie kijkt vooral of corporaties aan de wet voldoen. Maar dan mis je principieel wat. Helpt de wet corporaties te doen wat we van ze mogen verwachten? Zijn er dingen onmogelijk die wel gewenst zijn? Blijft dat zo in de toekomst? En welke neveneffecten heeft de wet? Dat zijn voor ons kernvragen. Daarom hebben we een commissie met deskundigen die veel met de wet te maken hebben, gevraagd er op die manier naar te kijken.’

Onderzoeksvragen
Commissievoorzitter Bas Jan van Bochove (nu burgemeester van Weesp) was van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer woordvoerder Wonen. Hij nam destijds via een motie het initiatief voor de parlementaire enquête woningcorporaties, die leidde tot de Woningwet. De eerste stap van de commissie is dat zij de onderzoeksvragen gaat formuleren. Van Bochove: ‘Naast een analyse van het functioneren van de Woningwet willen we vooruitkijken hoe de sector haar maatschappelijke opgaven in de toekomst kan uitvoeren. En waar de grenzen van de wet dan zitten’.

Maatschappelijke opgaven
De maatschappelijke opgaven van corporaties veranderen. Het is de vraag of de Woningwet als wettelijk kader corporaties genoeg mogelijkheden blijft bieden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De commissie kijkt bij haar evaluatie daarom nu naar de vier thema’s op de Woonagenda  van Aedes, maar ook naar de verduurzamingsopgave (Klimaatakkoord) en de Nationale woonagenda van minister Ollongren.

Werkwijze
De commissie moet ook haar werkwijze nog bepalen. Van Bochove: ‘Het is mogelijk dat we ook vragen aan woningcorporaties gaan stellen. We zijn vooral geïnteresseerd hoe de wet in de praktijk uitwerkt.’ De evaluatie is eind dit jaar klaar zijn en wordt tegelijkertijd met de evaluatie van het ministerie gepresenteerd. 

Samenstelling Aedes-commissie Evaluatie Woningwet
-       Bas Jan van Bochove, voorzitter. Voormalig Tweede Kamerlid en via een motie initiatiefnemer voor de parlementaire enquete woningcorporaties. Nu burgemeester van Weesp.

-       Liesbeth Spies, was minister van Wonen in de periode dat de Woningwet behandeld werd. Nu burgemeester van Alphen aan den Rijn.

-       Jeroen Olthof (directeur zorginstelling De Jutters Lucertis)

-       Eelkje van de Kuilen (AKD advocaten)

-       Marije Pruis (adviseur FRAEY, Partners in Publieke Waarde)

-       Carla van de Wiel (bestuurder Treant Zorggroep en voormalig bestuurder woningcorporatie Vidomes)

 

Praktijkverhalen Woningwet welkom

Aedes en de evaluatiecommissie horen graag van woningcorporaties waar ze tegenaan lopen in de Woningwet bij het uitvoeren van hun werk. Welke vraagstukken kunt u niet meer oplossen en welke gevolgen heeft dat? Wat ziet u gebeuren in gemeenten, wijken en complexen waar u werkt? Dat maken we het liefst zo concreet mogelijk. Waar knelt de Woningwet en aanpalende wetgeving? Meedenken is van harte welkom en kan via een e-mail aan woningwet@aedes.nl.

Lees verder

Woonwagenbewoners hebben recht op standplaatsen

12-07-2018

Gisteren heeft Secretaris Generaal Maarten Schurink het nieuwe beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid aan de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen overhandigd. Het beleidskader legt vast dat woonwagenbewoners recht hebben op hun manier van leven en net als andere huurders kans moeten hebben op een plek om te wonen.

De ombudsman oordeelde eerder dat het bestaande woonbeleid rond woonwagenbewoners in strijd is met het recht op gelijke behandeling. Met het beleidskader komt een eind aan het uitsterfbeleid, dat er op gericht was het aantal standplaatsen steeds verder af te bouwen.

 

Gemeentelijk beleid

Sabina Achterbergh van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland toonde zich dankbaar, “Na 10 jaar strijden is dit een een heel mooi moment. Het heeft veel tijd energie gekost, maar hier zijn we blij mee”. Zij bleef echter ook strijdbaar, “Uiteraard blijven we er wel boven op zitten dat gemeenten zich hier nu ook aan gaan houden.” Dat laatste zei ook Schurink namens de minister toe.

 

Woonvisie op woonwagens

Woonwagenbewoners met een lager inkomen hebben binnen een redelijke termijn recht op standplaats, net als andere huurders recht hebben op een woning. De gemeente moet de behoefte aan standplaatsen onder woonwagenbewoners in kaart te brengen en dit meenemen in haar 'woonvisie'. Corporaties moeten standplaatsen en woonwagens gaan verhuren,. Dat past ook prima bij hun taak en rol als verhuurder. Standplaatsen met en zonder woonwagen worden vaak verhuurd en vallen daarmee onder het huurrecht. Zo kan je huurtoeslag krijgen en is er een puntenstelsel van kracht. Huurders van standplaatsen hebben dezelfde participatierechten als gewone huurders en dus geldt de Overlegwet ook voor hen. Daarmee hebben zij gelijk in ingang voor overleg met hun verhuurder.
 

In actie voor woonwagenbewoners Smallingerland
De Bewonersraad ondersteunt de Woonwagenbewoners Smallingerland in hun al jarenlange kwestie om het aantal standplaatsen te verhogen. Realisatie zou al in de vorige Collegeperiode plaatsvinden, maar nog steeds is daar niets van terecht gekomen. 

Lees verder

Betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?

10-07-2018

Leden van De Bewonersraad ontvingen de Nieuwsbrief met het thema: betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?
Met name bedoeld voor die leden, die door de specifieke aanpassing van hun individuele woning en de huurverhoging in betaalbaarheidsproblemen lijken te komen. De Bewonersraad wil inzicht krijgen in de omvang van de problematiek en inventariseert nu onder de leden wie in betalingsproblemen dreigt te komen door een overschrijding van huur- of woonquote.

Op de achterkant van de Nieuwsbrief staat een schema dat de leden in kunnen vullen. Daarmee wordt meteen inzichtelijk of men in de categorie valt.

De Bewonersraad zet zich actief in voor betaalbaarheid! Doel is om met de verhuurder voor deze leden tot een goede maatwerkoplossing te komen.

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gratis zonnepanelen voor huurders

10-07-2018

Beantwoording Kamervragen lid Beckerman over het bericht gratis zonnepanelen voor huurders (ingezonden op 22 juni 2018), door minister Ollongren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman over het bericht gratis zonnepanelen voor huurders. 
 

Lees verder

Hoofdlijnen klimaatakkoord bekend

10-07-2018

Vandaag is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Aan verschillende tafels is overlegd over maatregelen om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050.

De afspraken die aan de klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers het komend najaar uit in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli 2018 tijdens een ledencongres van Aedes. Op 10 juli 2018 overhandigde Ed Nijpels de stand van zaken van het Klimaatakkoord aan minister Wiebes (Klimaat).

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, lichtte de tussenstand toe van de vijf sectortafels waaraan allerlei partijen overleggen over een te sluiten Klimaatakkoord. Nijpels: 'Niemand is weggelopen. Iedereen moet meedoen om het Klimaatakkoord tot een succes te maken’.

 

Hoofdlijnen uitwerken
Aan iedere tafel zijn hoofdlijnen vastgesteld, die in de zomer doorgerekend worden. Daarna legt het kabinet de plannen met een reactie voor aan de Tweede Kamer. Minister Wiebes: ‘We zullen daarbij met voorrang kijken naar de haalbaarheid en naar de betaalbaarheid voor huishoudens’. Vervolgens gaan alle partijen, met de reactie uit de politiek in het hoofd, verder met het uitwerken van de hoofdlijnen tot concrete plannen. Zo ontstaat het definitieve Klimaatakkoord, planning is dat dit eind dit jaar klaar moet zijn.

Tussenstand
Ook de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen.

Financiering
Corporatiebestuurders besloten op het Aedescongres om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld’. Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’

Lees verder

Stichting Eropaf wil verbod op huisuitzettingen

09-07-2018

Een huisuitzetting heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor degenen die uit hun huis worden gezet, ook voor de samenleving. De materiële en maatschappelijke schade is enorm. Vroegtijdig ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is volgens Eropaf een effectieve manier om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Maar omdat iedere ontruiming er een te veel is, moet er een verbod komen.

 

Handreiking vernieuwd

Vrijdag 6 juli hield Eropaf in Amersfoort een symposium over huisuitzettingen. Dit naar aanleiding van de tweede, totaal herziene, druk van de ‘Handreiking Voorkomen huisuitzettingen (externe link)’. Er namen zo’n 70 mensen deel aan het levendige symposium, onder wie bewindvoerders, incassomedewerkers van woningcorporaties, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en deurwaarders.

 

Vroegtijdig ingrijpen werpt vruchten af

Volgens Mark Räkers van Eropaf heeft het vroegtijdig ingrijpen bij huurschuld ruimschoots zijn vruchten afgeworpen. Sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen fors gedaald. Volgens cijfers van Aedes, de brancheorganisaties van woningcorporaties, met bijna de helft van zo’n 7000 naar 3500 dit jaar, waarvan de meeste door huurschuld. Räkers: ‘‘De daling is hartstikke mooi, maar waarschijnlijk zijn het er toch aanzienlijk meer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op wat er in de commerciële huursector gebeurt. En de vrijwillige vertrekkers, ook wel 'Noorderzonnetjes' genoemd, worden niet meegerekend.’’

 

Pleidooi voor verbod op huisuitzetting

Maar volgens Räkers is iedere huisuitzetting als gevolg van huurschuld er een te veel. ‘‘Uit je huis gezet worden is een traumatische ervaring, vooral voor gezinnen met kinderen. Onze vroeg-eropaf-aanpak is erop gericht om samen met woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners en deurwaarders huisuitzettingen te voorkomen. Dat ingrijpen gebeurt al bij twee maanden huurachterstand. Dan heb je nog een heleboel tijd om huisuitzetting te voorkomen. Maar helaas lukt dat niet altijd en daarom pleiten wij voor een verbod op huisuitzettingen.’’

 

Terugklapcontracten

Een medewerker van de Federatie Opvang vertelde goede ervaringen te hebben met zogeheten ‘terugklapcontracten’. Daarbij neemt de woningcorporatie of de gemeente bij een huurschuld het huurcontract tijdelijk over, totdat de huurder weer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. ‘‘Dat vinden we niet alleen uit mededogen, maar het is ook financieel verstandig. Een ontruiming is behalve een ingrijpende gebeurtenis, namelijk ook heel duur.’’

 

Motie

Ook in politiek Den Haag wordt inmiddels de noodzaak van het terugdringen van huisuitzettingen ingezien. Op 27 juni nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA-Kamerlid Peters die de regering oproept met gemeenten ‘‘af te spreken dat afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen voortaan deel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede’’ .

Lees verder

Woningcorporaties: versnellen verduurzamen huurwoningen onmogelijk zonder extra geld

06-07-2018

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Dat mag echter niet ten koste gaan van hun kerntaak: zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord, dat het kabinet graag dit jaar met partijen wil sluiten. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli tijdens een ledencongres van branchevereniging Aedes.

Aedes neemt deel aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, waarvan Diederik Samsom voorzitter is. De inzet van corporaties is eerder vastgelegd in een position paper: woningcorporaties kunnen en willen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Ze verduurzamen hun woningen, maar de belangrijkste opgave is om voldoende huizen te bouwen en om de huren voor bewoners betaalbaar te houden. Alles tegelijk is financieel niet mogelijk en het is niet redelijk dat de sociale huursector als voorloper extra kosten voor haar rekening neemt.

Tussenstand
De klimaattafel heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen. Op dinsdag 10 juli presenteert Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, de tussenstand, samen met die van de andere vier klimaattafels.

Gelijk oversteken
Corporatiebestuurders besloten op basis van de tussenstand mee te blijven praten over uitwerking van de hoofdlijnen. Ze gaven hun vertegenwoordigers mee dat de doelen die in een akkoord komen realistisch moeten zijn. En ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld’. Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

Randvoorwaarden
De hoofdlijnen worden in het najaar uitgewerkt en volgens planning ligt er eind dit jaar een Klimaatakkoord. Dat wordt dan aan de leden van Aedes voorgelegd. Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. Anders zijn de ambities niet haalbaar. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’

Lees verder
content image