Leeuwarden

LEEUWARDEN | Voor 64 miljoen in huizen geïnvesteerd

05-12-2018

De Leeuwarder corporaties steken volgend jaar 28,3 miljoen euro in het opknappen van hun huizen. Hun totale investering in 2019 bedraagt ruim 64 miljoen. Dit hebben burgemeester en wethouders en de corporaties Elkien en WoonFriesland samen afgesproken
in een convenant. Het opknapgeld gaat vooral naar het energiezuiniger maken van meer dan duizend bestaande huizen. De gemeente vraagt hen ook in kaart te brengen welke huizen op termijn gasvrij gemaakt kunnen worden. Dit is erg duur.

De corporaties trekken 11,4 miljoen uit voor bouw van nieuwe woningen en 1,8 miljoen voor sloop. Nog eens 22,7 miljoen euro wordt
uitgegeven aan het normale onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk. Volgens de afspraken bouwt WoonFriesland 76 woningen. De gezamenlijke sloop van beide corporaties betreft 59 huizen. WoonFriesland stopt voorlopig met de verkoop van individuele huurwoningen. Hiermee wil ze het huurwoningenaanbod op peil houden. De corporatie is zelfs van plan hier en daar bestaande huizen weer aan te kopen om versnippering van het bezit tegen te gaan.

Lees verder

Leeuwarden | Energiecijfers Leeuwarden kloppen niet

14-09-2018

Rekenkamer tikt gemeente op vingers na dubbeltelling bij duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente Leeuwarden rekent elders ingekochte groene stroom ten onrechte mee in de energiedoelstellingen van de gemeente. Dat vindt de gemeentelijke rekenkamer,
die onlangs een rapport schreef over de voortgang van de energietransitie.

Het rapport werd woensdag aan de gemeenteraad uitgereikt. Leeuwarden wil dat haar energiemix in 2020 voor 1,41 petajoule (PJ)
bestaat uit groene stroom. De doelstelling is om daarvan 0,85 PJ binnen de gemeente op te wekken en 0,56 PJ van buiten de gemeente te betrekken. Die tweede post bestaat uit Leeuwarder aandelen in afvalwerkingsbedrijf Omrin en het inkopen van duurzame energie van de biomassacentrales in Harlingen en Heerenveen. In 2016 lag de opwekking binnen de gemeente op iets minder dan 0,5 PJ en bijna 0,7 PJ kwam van buiten.

Maar tegen het meerekenen van stroom van buiten de gemeente maakt de rekenkamer nu bezwaar, want het leidt gemakkelijk tot dubbeltellingen. Ook in de berekening van de gemeente Leeuwarden is dat gebeurd, aldus de rekenkamer. ‘De gemeente rekent vanuit haar aandelenpositie een zesde van de duurzame energie van Omrin mee in haar energiedoelstellingen. Daarnaast koopt de gemeente
Leeuwarden groene stroom in bij Omrin waarmee de gemeente deze groene stroom nogmaals meerekent in haar doelstelling.’
De rekenkamer adviseert om energie van buiten de gemeentegrenzen niet mee te rekenen in de Leeuwarder energiemix, of er zouden
landelijke afspraken moeten komen over de gemeentelijke toebedeling van elders betrokken groene stroom.

Fossielvrij
Overigens is de rekenkamer verder overwegend positief over het behalen van de energiedoelstellingen voor 2020. De gemeente ligt op koers om de geambieerde 20 procent energiebesparing in woningen te halen. Ook de ambitie om 0,85 PJ aan groene stroom binnen de eigen gemeente op te wekken, is volgens de rekenkamer haalbaar als zonprojecten die in ontwikkeling zijn, worden uitgevoerd.

Over het halen van de doelen op lange termijn is de rekenkamer kritischer. Zo zou de gemeente meer vaart moeten zetten achter het  aardgasvrij maken van bestaande woningen. Om in 2050 fossielvrij te zijn, ‘is het nodig dat het energietransitiebeleid in de hoogste versnelling gaat’, waarbij ook windenergie niet moet worden uitgesloten, schrijft de rekenkamer. Sectoren als mobiliteit, industrie en dienstverlening, waar de CO2-uitstoot nu nog toeneemt, vergen volgens het rapport extra aandacht.

Lees verder

LEEUWARDEN | Huurders met hoge lasten nu helpen

16-07-2018

Huurders met lage inkomens en hoge lasten in Leeuwarden komen in de knel. De gemeenteraad wilde hier vorig jaar werk van maken. Vereniging PEL constateert dat er een jaar later nog geen plan ligt en doet een voorstel. PEL pleit voor een fonds waaruit huurders een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Zomer 2017 was een onderzoek klaar van Leeuwarden, de woningcorporaties en de huurderskoepels Nieuw Elan en de Bewonersraad over de vraag of de woonlasten plus zorgkosten e.d. voor huurders met lagere inkomens niet te hoog werden. In het onderzoeksrapport Woonzorgquote in Leeuwarden was de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge woonzorgquote (wze) heeft. Dat is de optelsom aan uitgaven huur, servicekosten, energie, gemeentelijke belastingen, basisverzekering zorg en waterschapslasten versus het netto inkomen plus huurtoeslag en zorgtoeslag.
In totaal hadden 2484 (43,5 procent) van de onderzochte 5706 huishoudens een wze die boven de 40 procent van het netto inkomen ligt.
Daarom nam de gemeenteraad op 10 juli 2017 een motie aan waarin stond dat er een ‘aanvalsplan’ moest komen met maatregelen. Dat plan kwam er niet. 

Daarom heeft PEL drie voorstellen voorgelegd aan de raad, die worden onderschreven door de Bewonersraad.
1. Voor corporatiehuurders die een hogere woonzorgquote hebben dan 40 procent worden de huren bevroren. We willen aansluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en kijken naar huurders die netto inkomsten hebben van maximaal 120 procent van het voor hen geldende bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan de bedragen die daarvoor gelden bij de bijstand. Dit kan, als de corporatie haar huursombenadering (gemiddelde huurstijging over al haar woningen) zo uitrekent dat bedoelde groep 0 procent huurverhoging krijgt en de overige huurders wél een bepaalde huurverhoging en dat het resultaat is, dat de corporatie haar geplande gemiddelde huurstijging qua totaalbedrag gewoon krijgt, zodat dit hen per saldo niets kost.
Deze huurders kunnen dit aanvragen bij een huur van minimaal 417,34 euro per maand en maximaal 710,68 euro per maand. Bij de huurtoeslag is dit het gebied tussen de kwaliteitskortingsgrens en de maximale huur voor een ‘sociale’ huurwoning. Voor huurders met een erg hoge woonzorgquote zagen wij graag dat op indicatie van een derde (bijv. schuldhulpverlening) urgentie mogelijk is voor verhuizing naar een goedkopere woning. De corporaties moeten ook afzien van huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen.

2. De gemeente stelt een EBZ-fonds (energie/belastingen/zorgkosten) in voor huurders die meer (vaste) kosten hebben dan 40 procent
woonzorgquote. Is niet bedoeld voor de kale huur, maar een financiële (EBZ) tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks aan te vragen
forfaitaire onkostenvergoeding via een schenking. Dit fonds betaalt ook geld aan huurders die particulier huren. Zij kunnen ook meer dan 40 procent kwijt zijn qua woonlastenquote. De huurhoogte mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huur.
Hoe komt dit fonds aan geld? De gemeentelijke belastingen bestaan met name uit inkomsten OZB, rioolrecht en precariorechten. Die gelden zijn vrij besteedbaar. Jaarlijks stelt de raad vast, dat een percentage hiervan wordt geoormerkt voor het EBZ-fonds. Daarnaast nemen particuliere fondsen deel aan het EBZfonds, zoals fondsen voor armoedebestrijding. Ook netwerkbeheerder Liander en Wetterskip Fryslân nemen deel aan het fonds, evenals energieproviders als Essent en NUON en zorgverzekeraars met veel klanten in Leeuwarden, zoals De Friesland.
PEL is voor een vast bedrag per huishouden, dat de vastgestelde woonzorgquote terugbrengt tot 40 procent.

3. De veroorzakers van de hoge woonzorgquote wordt gevraagd om voor in elk geval een aantal van deze mensen betaald werk te scheppen. Gelet de komende energietransitie denken we vooral aan de netwerkbeheerder, energieproviders met veel klanten in Leeuwarden en daarnaast aan de installatiebranche. Tevens zou er ook bekeken moeten worden of ook bij de woningcorporaties en
enige zorgproviders en bij Wetterskip Fryslân extra betaalde banen geschapen kunnen worden.
 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Elkien mag bezit Zuiderburen afstoten

29-06-2018

Corporatie Elkien mag 37 huurwoningen afstoten in de Leeuwarder Vinex-wijk Zuiderburen: twintig aan de Moezel, zeventien aan het
Frouwesân. Dit hebben b. en w. besloten. De huizen ‘liggen ver boven de liberalisatiegrens van 710 euro per maand’.

Beoogd koper is Stichting Woningmaatschap Leeuwarden, een grote beleggingsbeheerder. Destijds wilde Nieuw Wonen Friesland (voorganger van Elkien) graag corporatiebezit opbouwen in uitlegwijken. Tegenwoordig gebeurt dat nauwelijks.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Tien flats Bilgaard snel gasloos’

26-06-2018

Corporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden hopen tien flats met 722 woningen in de noordelijke stadswijk Bilgaard volledig
gasloos te maken. De gemeente heeft voor deze ‘Proeftuin Bilgaard een rijkssubsidie aangevraagd van ruim 5 miljoen euro. De totale kosten bedragen 11,4 miljoen.

De plannen zijn samen met bouwbedrijf DijkstraDraisma en stroombedrijf Alliander uitgewerkt. ,,De flats worden aangesloten op een klein warmtenet. Dit wordt gevoed door een ‘centrale voorziening’ bestaande uit een warmtepomp (lucht), buffers, meet en regeltechniek, expanders en ruimte voor onderhoud’’, zo staat in toelichting van de gemeente. ,,Elke ‘centrale voorziening’ kan 100 tot 300 woningen voeden.’’ Eventueel wekken zonnepanelen de benodigde stroom op. Het systeem is flexibel aan te sluiten op grotere warmtenetten, die mogelijk in de toekomst in de stad worden aangelegd. Als het succesvol blijkt, kunnen andere wijken en dorpen van de ervaring profiteren. 

Elkien mikt op flats van vier tot twaalf hoog aan de Bird, het Birdplein, de Hooidollen, de Jokse, het Dulfplein en de Dulf. Volgens de gemeente zijn de bewoners ,,erg betrokken en zien zij mede door dit proces een meerwaarde voor de wijk ontstaan.’’ Het is de bedoeling dat voor hen de energiekosten niet hoger worden. Dit kan alleen als het rijk met de subsidie over de brug komt. De aanvraag is gericht op een landelijke subsidiepot, waarmee Den Haag snel proefprojecten wil opstarten. Het is de bedoeling dat 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.
Mogelijk komt er in Bilgaard ook een waterstofopslag. Hierin kan zomerse energie worden opgeslagen voor gebruik in koude maanden.

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert