Leeuwarden

LEEUWARDEN | PvdA stelt sociale koopwoningen voor

05-05-2021

De PvdA in Leeuwarden voelt wel voor de introductie van sociale koopwoningen tegen het woningtekort. De raadsfractie wijst op een voorbeeld uit Zaanstad, waar woningen worden gebouwd die de gemeente kan toewijzen aan starters of mensen die uit een socialehuurwoning komen.
De partij wil van het college van B en W weten of het ook de voordelen inziet van sociale koopwoningen en of zo’n constructie haalbaar is in Leeuwarden.

 

(FD 04.05.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

26-04-2021

Volgende week start de gemeente Leeuwarden de campagne ‘Stap voor stap aardgasvrij’. Onder andere door middel van een enquête onder de bewoners wordt de mening gepolst van de inwoners, net als de bereidheid om stap voor stap mee te doen aan verduurzaming. 

Een visie op warmte voor Leeuwarden
Net als alle andere gemeenten moet de gemeente Leeuwarden in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave. Voor het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen schrijft de gemeente een Transitievisie Warmte (TVW). Daarbij kunnen vele betrokken partijen en ook inwoners hun ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden. 

Campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’
De gemeente informeert de inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden via een infographic. Vanaf volgende week start de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ met het verzoek aan de inwoners om de enquête in te vullen via www.leeuwarden.nl/aardgasvrij

Enquete
Het onderzoek via de enquête moet inzicht geven in de stand van zaken tot nu toe. Hoe inwoners denken over, en bezig zijn met, de overstap naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor de diverse dialoogsessies die dit jaar voor de inwoners worden georganiseerd. Tijdens deze dialoogsessies wiordt verder gepraat over het verduurzamen van de woning en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken en dorpen.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne is informatie te vinden op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap . Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, dan verwijzen wij u naar:
- Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap
- duurzaamheid@leeuwarden.nl
- het klantcontactcentrum van gemeente Leeuwarden via: tel. 14058

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Dakloze moet sneller terug in regulier huis

22-04-2021

Overheid trekt 3,4 miljoen euro uit voor Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân

Sociaal Domein Fryslân wil de komende jaren meer werk maken van het voorkomen van dakloosheid in Fryslân en daklozen ondersteunen om sneller vanuit de maatschappelijke opvang over te gaan naar een woning. Om dit te bereiken is het plan Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân (BAD) opgesteld waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3,4 miljoen euro voor heeft uitgetrokken.
Het gaat om een proef van twee jaar waarin ook de knelpunten van de aanpak van dakloosheid nader worden onderzocht. ,,Dit is een soort aanjaagproject dat de lokale processen moet verbeteren”, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden die als centrumgemeente bij het project betrokken is.

Als het gaat om het voorkomen van dakloosheid wordt er onder meer ingezet op de aanpak van schuldenproblematiek en het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken partijen als zorgverleners of de GGZ.
Sociaal Domein Fryslân wil dit jaar in ieder geval honderd mensen een woonplek buiten de daklozenopvang aanbieden. ,,We proberen hierbij maatwerk te bieden”, zegt Evert Boomsma die vanuit Sociaal DomeinFryslân is aangesteld als kwartiermeester BAD. ,,Dit kan variëren van een reguliere woning tot onconventioneel wonen.”

Bij onconventioneel wonen gaat het bijvoorbeeld om containerwoningenaan de rand van een woonkern en dit soort woonvormen zijn vooral bedoeld voor mensen die dit zelf graag willen en moeite hebben om weer een plek te vinden in de reguliere maatschappij. ,,Het is alleen wel een heel kleine groep die hiervoor geschikt is. In Fryslân gaat om zo’n vijftien mensen.”

Het is niet de bedoeling dat het aantal plekken in de nachtopvang wordt verminderd. Tjeerdema: ,,De noodopvang blijft, maar we versnellen de stap naar een woonruimte voor langere termijn.”

Ook wordt er gezocht naar langdurige verblijven voor mensen met complexe problemen zoals een combinatie van verslaving, psychiatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking. In de BAD is een proef opgenomen voor maximaal twaalf mensen die een duurzaam verblijf moeten krijgen met 24-uurs begeleiding.

Om kwetsbare jongeren te helpen aan huisvesting wordt het aantal plekken van Kamers met Kansen van Zienn uitgebreid. Dit zijn kamers die schoolgaande jongeren kunnen huren. Zij krijgen begeleiding van een vrijwilliger die hen helpt hun studie en andere dagelijkse beslommeringen op de rit te krijgen. Kamers met Kansen zit in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten.

 

(FD22.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Zorgappartementen nu huurappartementen

02-04-2021

In de Prins Frederikkazerne aan de Amelandsdwinger in Leeuwarden heeft WoonFriesland 21 zorgappartementen omgebouwd tot 29 sociale huurappartementen.

De zorgappartementen en de algemene ruimte zijn geschikt gemaakt voor de reguliere verhuur en zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en studenten. Woningzoekenden jonger dan 23 jaar hebben voorrang bij deze woningen. In totaal heeft WoonFriesland hiermee 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in betaalbare sociale huurappartementen.

 

(LC 01.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Hulpteam van start om toeslagenaffaire

05-03-2021

Gezinnen in Leeuwarden die zijn getroffen door de Toeslagenaffaire, kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het Hulpteam Toeslagenaffaire 058. Dit team van de gemeente helpt de gedupeerden bijvoorbeeld bij schulden of baanverlies. Tot nu toe zijn 145 gezinnen bekend. Zij werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Medewerkers van het team bellen gedupeerden of ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij de afbetaling van schulden.

 

(LC 04.03.21)

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert