Leeuwarden

LEEUWARDEN | Grote herinrichting voor De Kei

27-10-2021

De Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard krijgt volgend jaar een ingrijpende herinrichting, waarbij het riool en asfalt vervangen worden. De gemeente probeert bij deze ingreep ook een oplossing te vinden voor wateroverlast. Bij hevige regenbuien blijft nu water staan in deze straat.

De gemeente kiest voor een circulaire aanpak. Dit betekent dat zoveel mogelijk asfalt en ander beton wordt verzameld voor hergebruik. Er loopt nog onderzoek naar het benodigde aantal parkeerplaatsen en het behoud van de bomen.

 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Appartementengebouw in wijk Heechterp

22-10-2021

astgoedverhuurder Steen Invest wil achter de voormalige school aan de Leeuwarder Beukenstraat een appartementengebouw van zes bouwlagen ontwikkelen.

Afgelopen jaar werd de oude Oranje Nassauschool zelf al verbouwd. Hierin bevinden zich nu tien huurappartementen. Op het achtererf is nog veel ruimte. Daar moet straks het nieuwe gebouw met zeventien appartementen verrijzen.

Elke verdieping gaat drie driekamerappartementen met een oppervlakte van 65 tot 70 vierkante meter tellen. Ze hebben ingebouwde balkons. Adema Architecten uit Dokkum heeft de eerste schetsen al getoond aan omwonenden.

,,Bij het ontwerp hebben we aansluiting gezocht bij de school’’, zegt architect Bernd Bove. De nieuwbouw wordt opgetrokken in ,,een robuuste baksteenstructuur’’ en krijgt een schuin dak, net als de school van 1953. ,,Dat vinden we ook vriendelijker ogen.’’ De parkeerplaatsen komen deels op eigen terrein en deels in openbaar gebied. Voor de bouw is een tijdrovende bestemmingsplanwijziging nodig. Die zal dan ook niet eerder dan 2023 beginnen, denkt Bove: ,,We zijn nu nog bezig met schetsen.’’ Er is nog veel onderzoek nodig voordat er een definitief plan op tafel ligt.

De plannen zijn eerder al besproken met de gemeente en corporatie Elkien, die grote sloop- en nieuwbouwplannen hebben in Heechterp. Zij willen graag dat er straks meer woningvariatie komt, naast de sociale huurwoningen.

De nieuwe appartementen zorgen hiervoor, zegt Bove. ,,De huur komt straks iets boven de huurtoeslaggrens.’’ Gedacht wordt aan ongeveer 800 euro per maand. Er hebben zich al belangstellenden gemeld. ,,Dan moet je bijvoorbeeld denken aan jonge gezinnen en starters op de woningmarkt.’’

De nieuwbouw komt achter de voormalige Sint-Franciscuskerk aan de Archipelweg. Pal ten noorden van de nieuwbouw ligt de oudste heemtuin van de stad langs de Kastanjestraat. Hierin staan enkele waardevolle bomen die gehandhaafd blijven. Bove: ,,Alleen op eigen terrein worden enkele bomen gekapt.’’ Iets oostelijker staat een modern huurcomplex van Elkien aan de Acaciastraat. Met de omwonenden wordt de komende tijd nog verder overlegd.

 

<LC 21.10.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Intentieovereenkomst Leeuwarden Oost

19-10-2021

Kinderburgemeester Thirza Huitema van Leeuwarden tekende op 14 oktober de intentieovereenkomst voor Leeuwarden Oost.

Ze verwoordde daarbij ook het beoogde resultaat: ,,Iedereen heeft dan een goede, betaalbare woning in een mooie omgeving. En kinderen kunnen spelen waar ze willen.” De kinderburgemeester sprak over het jaar 2041, waarin ze zelf dertig is.

Want de plannen om Leeuwarden Oost te verbeteren hebben een tijdspad van twintig jaar. Twintig jaar waarin de armoede moet worden teruggedrongen, woningen en wijken in oost worden verbeterd en verduurzaamd. De problemen van nu moeten dan tot het verleden behoren.

Niet alleen de kinderburgemeester ondertekende de intentieovereenkomst tussen meer dan 40 partijen - van wijkorganisaties tot de gemeente, van scholen tot bedrijven - ook de ‘grote mensen burgemeester’ Sybrand Buma zette zijn handtekening.

De plannen voor de wijken in het oosten van de stad, maken deel uit van een groter geheel. Vijftien burgemeesters dienden dit voor jaar het manifest ‘Dicht de kloof!’ in bij het demissionaire kabinet. Het manifest roept het (nog te vormen) nieuwe kabinet op om zestien wijken, waarin een miljoen mensen wonen, over een periode van twintig jaar extra geld te geven. Het gaat om een bedrag van 400 miljoen per jaar.

Maar het doorgaan van de plannen en ambities voor het oosten van Leeuwarden is niet alleen afhankelijk van een ja of nee van het nieuwe kabinet. Ook zonder de gevraagde miljoenen kan er een boel worden gedaan, meent Buma. ,,Heel veel kan je ook doen door samen te werken. We vragen ook om het doorbreken van regels die nu kunnen hinderen bij het aanpakken van problemen. Met aandacht en samenwerking kan je ook veel bereiken. En het enthousiasme is er bij alle partijen.”

In afwachting van een besluit van een nieuw kabinet is het ministerie van Binnenlandse Zaken al actief bij de plannen in Leeuwarden en de andere steden. ,,We zijn er voor de buurten die een zetje nodig hebben. Om te helpen met regelgeving en steun. En hopelijk ook met geld als er een nieuw kabinet is”, zei Ellen van Doorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

 

 

Lees verder

GROU | Elkien kan door met sloop nieuwbouw

06-10-2021

Woningbouwcorporatie Elkien kan verder met het slopen en nieuwbouwen rond de Nijdjipstrjitte in Grou. De raad is akkoord met de benodigde bestemmingsplanwijziging.

Dat de raad akkoord ging met de wijziging van het bestemmingsplan, ging niet zonder slag of stoot. Vanuit het dorp werd er gevraagd om uitstel van de plannen. Reden: door de plannen nu uit te voeren zou het dorp mogelijk ‘op slot’ komen te zitten. En dat terwijl het dorp juist bezig is met een nieuwe dorpsvisie over hoe Grou er in de toekomst uit moet komen te zien.

Maar uitstel van de sloop van in totaal 122 woningen en de nieuwbouw van 114 huizen en appartementen zou leiden tot hogere kosten, stelde Elkien. En dat zou ook voor de bewoners die al sinds 2013 wachten onacceptabel zijn, vonden het college van B en W en een deel van de raad.

Uiteindelijk werd er afgelopen week onder aanvoering van Gijs Jacobse van Gemeentebelangen aan een compromis gewerkt. De plek waar volgens het nieuwe bestemmingsplan zo’n tachtig parkeerplaatsen zouden moeten komen, wordt nu niet meegenomen in het bestemmingsplan. Dat betekent dat er op een later moment bekeken kan worden wat er met dat gebied gedaan kan worden. Daarmee zou het geen belemmering meer opleveren voor de nieuwe dorpsvisie.

Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met het – iets gewijzigde – bestemmingsplan.

 

<LC 6.10.21>

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert