Leeuwarden

Geen uitstel WMO-plan Leeuwarden

12-06-2019

Het Leeuwarder WMO-plan wordt niet uitgesteld. Per januari 2021 kunnen Leeuwarders met een hulpvraag terecht in buurt- en dorpskamers. Dit staat in het ‘uitvoeringsplan herijking ondersteuning Wmo’ dat wethouder Herwil van Gelder gisteren presenteerde. Het plan is geschreven in samenwerking met een werkgroep van twaalf zorgaanbieders. Vier ervan vroegen eind mei in een brief evenwel om uitstel.

Zij vonden dat het voorstel nog onvoldoende uitgewerkt was en dat er te weinig draagvlak was bij collega-aanbieders. Het college wees hun verzoek af; het stelt dat de partijen inhoudelijk wel achter de plannen staan. Bovendien loopt de bezuinigingsdoelstelling van 3,6 miljoen euro anders gevaar.

De kern van de nieuwe werkwijze is dat een inwoner met een hulpvraag straks terecht kan in een buurt- of dorpskamer, waar vrijwilligers en beroepskrachten samen zorgen voor de juiste ondersteuning. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten veel meer dan nu gaan samenwerken. Maar, zegt Van Gelder: ,,Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de toegang tot zorg straks in handen ligt van een vrijwilliger.’’ Hulp wordt zoveel mogelijk zonder beschikkingen verleend en met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.

Hoeveel buurt- en dorpskamers er komen en op welke locaties, is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel vrijwilligers er straks nodig zijn. Het is niet uitgesloten dat locaties van sociale wijkteams, die zijn opgericht in 2015, dicht moeten. Van Gelder: ,,We inventariseren per wijk en dorp wat een geschikte locatie is. We kijken ook naar buurt- en dorpshuizen.’’

Ook wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht in de buurt- en dorpskamers. Die verwijzen dan door. Het aantal uren, dat nu in Leeuwarden boven het gemiddelde ligt, wordt teruggeschroefd naar de landelijke norm.

Lees verder

Leeuwarden | Nieuwe jarenzeventighuizen als duurzaam oefenterrein

16-05-2019

Friezen leren in Delft hoe oude huizen zijn te verduurzamen

Hoe kun je het slimst en goedkoopst oudere huurhuizen verduurzamen? WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland zoeken dat in Delft uit met het project DreamHûs.

Samen met het start-upcentrum YesDelft bouwden ze in The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, drie jarenzeventigwoningen om te kijken hoe die het best en betaalbaar verduurzaamd kunnen worden. De woningen worden bijna opgeleverd, vertelt AnneMarieke Voortman, woordvoerder van wooncorporatie WoonFriesland. Op 19 juni is er een eerste bijeenkomst waar ondernemers en start-ups met oplossingen komen om de huizen te verduurzamen in de hoop die ook uit te mogen voeren.

Twee van de nieuwe woningen hebben een energielabel B en één label F. Dat is het op één na slechtste label dat een woning wat betreft
energieverbruik kan krijgen. Dat er is gekozen voor Delft en geen vergelijkbare woningen in Fryslân zijn uitgezocht, heeft volgens Voortman onder andere te maken met de proeftuin Green Village, waar zonder wet- en regelgeving naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd. ,,Zo’n centrum hebben we niet in Fryslân. Bovendien zitten we daar ook vlakbij de TU Delft, met veel bouwkennis, en YesDelft, waar innovatieve start-ups bij betrokken zijn.”

Ander verhaal

Een ouder huis verduurzamen en van het gas afhalen is niet zo’n probleem. Maar om dat betaalbaar te doen en ook gebruiksvriendelijk voor de bewoners is een ander verhaal, stelt Voortman. ,,Met nieuwbouw is het vrij eenvoudig. We bouwen nu een aantal woningen in Hurdegaryp met zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische kookgelegenheid,
waar de huurders zo’n 600 euro per maand voor betalen. Voorkomen dat huurders van oudere huizen na verduurzaming met veel hogere
maandlasten komen te zitten is minder eenvoudig. Het liefst willen we de maandlasten zelfs omlaag krijgen. Hoe dat het beste kan, en ook op zo’n manier dat de bewoner de nieuwe techniek simpel kan gebruiken, hopen we in Delft te ontdekken.” 

Hoeveel het project kost kan Voortman niet zeggen. Ook niet hoe lang de proef duurt. ,,Dat hangt af van de slimme ideeën die we krijgen aangereikt. We zien het vooral als een investering. We hopen te ontdekken hoe we op een goedkope en snelle manier ons oude huizenbestand kunnen verduurzamen. En misschien kunnen ook andere woningcorporaties ervan leren.” Om een reëel beeld te krijgen of maatregelen werken worden de
woningen ook bewoond. ,,Huurders betalen minder huur dan normaal, maar ze moeten er wel tegen kunnen dat het huis met regelmaat wordt verbouwd als er iets nieuws wordt aangelegd.”

Lees verder

Irakees zakte met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou

05-04-2019

Conflict jurist en Elkien over huurder met angststoornis

In mei vorig jaar zakte een Irakees met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou. Zijn leven staat sindsdien stil. Verhuizen is dé oplossing, maar Elkien ziet daar geen reden voor.

Plotseling was daar die enorme knal in het huis aan de Mr. P.J. Troelstrawei. Hetzelfde moment zakten de bewoner en zijn vriendin door de
vloer. Het was 3 uur in de ochtend van vrijdag 19 mei. De man was zo in shock dat hij de rest van de nacht in een hoek van de kamer bleef zitten. De maandag erna kwam een technisch adviseur van woningcorporatie Elkien poolshoogte nemen. Meteen was duidelijk dat de vloer moest worden vervangen. Een plaatselijk bouwbedrijf werd ingehuurd voor de herstelwerkzaamheden en de bewoner kreeg tijdelijk een kamer in het Leeuwarder Van der Valkhotel.

Na tien dagen kon hij weer terug naar huis. Al snel bleek dat Al Askar dermate geshockeerd was geraakt door het voorval dat hij amper nog kon slapen. Een psycholoog constateerde dat hij sinds het voorval kampt met psycho-traumatische klachten en een angststoornis, ofwel een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Deze man stond vol in het leven. Hij studeerde aan sportopleiding Cios, maar is sinds mei geen dag meer naar school geweest’’, zegt Johan Klijnsma. De letselschadejurist heeft Elkien aansprakelijk gesteld. ,,Het gaat om inkomstenderving en smartengeld.’’ Een letselschadebureau is namens de verzekeraar nog bezig met het onderzoek.
Nu, bijna een jaar na het voorval, heeft de 25-jarige Irakees, die sinds twaalf jaar in Nederland woont, nog altijd psychische klachten waarvoor hij in behandeling is. Zijn psycholoog schreef in een brief aan de verzekeraar van Elkien dat het ontbreken van een eigen veilige plek (woning) het herstel belemmert. Volgens Klijnsma ligt de oplossing voor de hand en moet de man zo snel mogelijk verhuizen naar een
andere woning.

Tot nu toe ziet Elkien evenwel geen reden om urgentie te verlenen. De corporatie stelt dat de vloer is gerepareerd en de woning dus weer bewoonbaar is. ‘Er is geen grondslag voor een urgentieverlening door Elkien’, schrijft de bedrijfsjurist aan Klijnsma. De advocaat noemt deze reactie ,,onbegrijpelijk’’. ,,Ieder weldenkend mens kan zich toch indenken dat je niet op de plek kunt blijven wonen die je constant herinnert aan een traumatische ervaring? Ze gaan volledig voorbij aan de klachten van mijn cliënt. Het gaat hier nota bene om een situatie waar Elkien zelf schuld aan heeft.’’ 

,,We kunnen geen urgentie verlenen zonder dat de PTSS officieel is vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd’’, meldt Elkien-woordvoerster
Nikkie Smit. Klijnsma: ,,Voordat PTSS officieel is vastgesteld, ben je twee tot drie jaar verder. Dit gebeurt namelijk door een onafhankelijke
deskundige na een medische eindsituatie. Zo lang kan hij niet wachten.’’

 

Lees verder

Leeuwarden | Vogelvlaggen weer van flat gehaald

28-03-2019

De gele vlaggetjes die vogels moesten weghouden van het dak van een flat aan het Raaigras in Leeuwarden, zijn op last van de provincie weggehaald.

De provincie vindt dat woningcorporatie Elkien, de verhuurder van de flatwoningen, eerst goed moet onderzoeken welke vogelsoorten er  jaarlijks op het dak neerstrijken en om hoeveel nestparen het per soort gaat. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de vogels op het kiezeldak meeuwen zijn of visdieven. De visdief is geen meeuw maar een sternachtige. De populatie van deze kolonievogel is in Friesland kwetsbaar. Dit betekent dat voor alle ingrepen een provinciale ontheffing nodig is. Eerste vereiste hiervoor is dat er een ecologische toets wordt verricht, zegt provinciaal woordvoerder Renate Gerbrandy. Pas als alle feiten op een rij staan, kan worden bepaald in hoeverre ingrepen de instandhouding van een populatie bedreigen. In voorkomende gevallen kan wel worden geschoven met visdiefkolonies. In De
Westereen is het de bedoeling dat de vogels dit seizoen van het te renoveren dak van woonzorgcentrum It Sikkemahûs verkassen naar een kunstmatig eiland in de Zwagermieden. De vaste kolonie op het dak van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden moest vorig jaar een stukje inschikken en opschuiven om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken.

De vlaggetjes op de Leeuwarder Raaigras-flat werden vorige week opgehangen om vogels te ontmoedigen hier te nestelen. Elkien  schakelde hiervoor het bestrijdingsbedrijf Anticimex in Lelystad in. ,,Wy woene de bewenners graach temjitte komme, want dy ûnderfine echt wol serieus oerlêst. Se wurde oanfallen en ha hinder fan de poep. Mar it wie net de bedoeling dit bûten de regels om te dwaan’’, zegt Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma. Jeroen Koole van Anticimex klom gisteren opnieuw naar boven om de vlaggenlijnen op te ruimen. Coole: ,,Voor nu is ‘het feest’ even over. We hebben dit te goeder trouw gedaan. We wisten niet dat er bijzondere regels van toepassing
zijn, maar als dat zo is, willen we ons daar ook aan houden.’’ Voor de flatbewoners zal het wel even slikken zijn, vermoedt Koole. ,,We zullen dit jaar hoe dan ook niet weer terugkomen met vlaggetjes. Tegen de tijd dat is uitgezocht en gemonitord welke vogels hier nestelen, zitten we al volop in het broedseizoen.’’

Lees verder

Leeuwarden | WoonFriesland steekt 2,2 miljoen in renovatie

13-02-2019

Corporatie WoonFriesland knapt 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde op. Tot in de zomer wordt gewerkt aan vernieuwing van badkamers, wc’s, deuren en keukens. Ook wordt centrale verwarming aangebracht in de woningen die dat nog niet hebben. De huizen worden energiezuiniger gemaakt met modern isolerend glas en zonnepanelen. Asbest wordt verwijderd, er komt betere mechanische ventilatie en oude meterkasten worden vervangen. De kosten: 2,2 miljoen euro.

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert