Leeuwarden

Leeuwarden | WoonFriesland steekt 2,2 miljoen in renovatie

13-02-2019

Corporatie WoonFriesland knapt 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde op. Tot in de zomer wordt gewerkt aan vernieuwing van badkamers, wc’s, deuren en keukens. Ook wordt centrale verwarming aangebracht in de woningen die dat nog niet hebben. De huizen worden energiezuiniger gemaakt met modern isolerend glas en zonnepanelen. Asbest wordt verwijderd, er komt betere mechanische ventilatie en oude meterkasten worden vervangen. De kosten: 2,2 miljoen euro.

Lees verder

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen.

29-01-2019

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen. Te beginnen in de gemeente Leeuwarden.

Huurders van woningen in de commerciele sector moeten meer bescherming krijgen over alles wat speelt binnen huren en wonen. Dit vindt de Bewonersraad.
Kwaliteit ten opzichte van kosten van wonen en de betaalbaarheid van het verduurzamen van woningen in de commerciele huurmarkt zijn  belangrijke onderwerpen waar ook deze huurders mee te maken krijgen. Daar staat maar weinig medezeggenschap richting verhuurders tegenover. Bovendien bestaat er nauwelijks geregeld overleg tussen deze huurders, hun verhuurders en de gemeenten. Van een periodiek overleg tussen deze partijen, zoals voor de volkshuisvesting is voorgeschreven in de Woningwet van 2015, is al helemaal geen sprake.

De Bewonersraad is een invloedrijke huurdersvereniging en werkt al jaren intensief samen met vele corporaties en bijna alle gemeenten in Friesland. Wij nodigen huurders en huurdersgroepen binnen de commerciele verhuurmarkt uit samen met ons een platform in te richten, waarmee hun belangen op breed georganiseerde wijze behartigd kunnen worden. Gezamenlijk en individueel. Jegens verhuurders en gemeenten. De Bewonersraad nodigt huurdersgroepen en individuele huurders uit contact ons op te nemen.

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland en is gevestigd in Leeuwarden.

Lees verder

De commerciele verhuurder

23-01-2019

Ook deze verhuurder moet zich samen met zijn huurders voorbereiden op de verduurzaming en vergroening van zijn woningbezit. Bovendien kan uw verhuurder overleg hierover met de gemeente Leeuwarden niet ontlopen. De gemeente bepaalt immers uiterlijk in 2021 per wijk welke CO2-neutrale energiebron uw huidige zal gaan vervangen.

Invloedrijke positie

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland. De Bewonersraad heeft bij bijna alle gemeenten in Friesland een officiële overlegpositie en met het merendeel van de corporaties in Friesland een officiële overlegovereenkomst. Waaronder Elkien en WoonFriesland in de gemeente Leeuwarden. Met deze omvang is De Bewonersraad een belangrijk beïnvloeder en mede-beslisser over onder meer de relatie tussen verduurzaming en betaalbaarheid.

De Bewonersraad wil zijn invloedrijke positie in het krachtenveld van verhuurders en gemeente vanaf 2019 graag aanbieden aan huurders, bewonerscommissies en huurdersverenigingen in de wereld van de commerciële verhuur. En heeft daartoe het voornemen om ook voor huurders van commerciële verhuurders een platform voor collectieve en individuele belangenbehartiging op te richten.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.

Lees verder

LEEUWARDEN | Reddingspoging voor omstreden plan WMO

19-12-2018

Wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden poogt zijn WMO-plan te redden door zorgaanbieders te vragen met voorstellen te komen. ,,Een onmogelijke opgave.’’ In een brief aan de gemeenteraad en de zorgaanbieders vraagt Van Gelder om voor 4 januari met uitgewerkte
voorstellen te komen. ,,U geeft aan bondgenoot van het College te zijn, ook op het behalen van de financiële taakstelling. Wij zien daarom graag voor 4 januari 2019 per brief uw uitwerking van uw voorstel waarop u deze taakstelling financieel navolgbaar kunt behalen’’, staat te lezen in de brief.

Vanaf 2020 moet Leeuwarden 3,6 miljoen euro bezuinigen op de WMO.

De plannen van Van Gelder om een nieuwe organisatie voor de WMOin het leven te roepen–de Alliantie– waarin zorgaanbieders samen
gaan werken, stuiten vanaf het eerste moment op kritiek. Vrijwilligersorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en de professionele
aanbieders kunnen zich niet vinden in de voorstellen, zoals de Leeuwarder Courant de afgelopen weken berichtte.
En ook de gemeenteraad keert zich af van de voorstellen.

PvdAfractievoorzitter Lutz Jacobi gooide gisteren de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat het plan terug moet naar de tekentafel.

In de brief aan de gemeenteraad en de zorgaanbieders schrijft het college nog steeds achter de plannen voor de WMO en de Alliantie te
staan. Wel wil het college ,,het gesprek aangaan’’. Vanavond praat de gemeenteraad over de Alliantie.

Lees verder

LEEUWARDEN | Voor 64 miljoen in huizen geïnvesteerd

05-12-2018

De Leeuwarder corporaties steken volgend jaar 28,3 miljoen euro in het opknappen van hun huizen. Hun totale investering in 2019 bedraagt ruim 64 miljoen. Dit hebben burgemeester en wethouders en de corporaties Elkien en WoonFriesland samen afgesproken
in een convenant. Het opknapgeld gaat vooral naar het energiezuiniger maken van meer dan duizend bestaande huizen. De gemeente vraagt hen ook in kaart te brengen welke huizen op termijn gasvrij gemaakt kunnen worden. Dit is erg duur.

De corporaties trekken 11,4 miljoen uit voor bouw van nieuwe woningen en 1,8 miljoen voor sloop. Nog eens 22,7 miljoen euro wordt
uitgegeven aan het normale onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk. Volgens de afspraken bouwt WoonFriesland 76 woningen. De gezamenlijke sloop van beide corporaties betreft 59 huizen. WoonFriesland stopt voorlopig met de verkoop van individuele huurwoningen. Hiermee wil ze het huurwoningenaanbod op peil houden. De corporatie is zelfs van plan hier en daar bestaande huizen weer aan te kopen om versnippering van het bezit tegen te gaan.

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert