Leeuwarden

LEEUWARDEN |Bezoek energiecoach levert veel euro’s op voor minimagezin

03-12-2020

Een bezoek van de energiecoach laat het gasverbruik van een gemiddeld Leeuwarder minimagezin met 9 procent dalen. Het scheelt ook stroomkosten. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Sameen, dat de Leeuwarder ervaringen met energiecoaches onder de loep nam. De gemeente zet sinds 2016 zulke adviseurs in. Zij gaan langs bij gezinnen met een laag inkomen. Ze geven allerlei tips. Ze regelen bijvoorbeeld ook de cv-installaties anders in, waardoor er minder gas wordt verstookt.

Leeuwarden telt op dit moment drie coaches, die samen meer dan 1500 keer een gezinsbezoek hebben afgelegd. Ze komen bij ieder deelnemend huishouden drie keer langs. Sameen kreeg van vijftien gezinnen cijfers van hun energieverbruik in de afgelopen jaren.
Hieruit blijkt dat het gasverbruik significant omlaag ging na hulp van een coach.Gemiddeld verbruikten deze huishoudens in 2018 nog 1099 kubieke meter gas. In 2019 daalde dit naar 963 kuub. Gemiddeld was het gasverbruik dus met 126 kubieke meter afgenomen. Dat scheelt jaarlijks zeker tientallen euro’s.

Het stroomverbruik bleek iets lastiger te onderzoeken, maar bij veertien onderzochte huizen was gemiddeld wel een duidelijke kostendaling zichtbaar. Betaalde een gemiddeld gezin in 2018 nog 377 euro aan stroom, een jaar later was dit met 19 euro gedaald naar 358 euro.
Feitelijk was de besparing groter, want de stroombelasting ging dat jaar omhoog. Een gemiddeld Nederlands gezin zag de stroomkosten toen met meer dan 60 euro stijgen. De Leeuwarder gezinnen die hun rekening juist zagen slinken, maakten dus een flinke sprong vooruit.

Van de deelnemende gezinnen is het overgrote deel tevreden tot zeer tevreden over de de energiecoaches, zo constateert het bureau op basis van een enquête die door 57 gezinnen werd ingevuld. De gemeente is ook tevreden. Het helpt mensen met weinig geld een handje en leidt tot een lager energieverbruik.

 

(lc 03.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Bouw meer sociale huur buitenLeeuwarden’

01-12-2020

Stad houdt rekening met snellere groei dan verwacht

Grote Friese plaatsen als Drachten, Sneek enHeerenveen moeten de ruimte krijgen om meer sociale huurhuizen tebouwen. Hiervoor pleit Leeuwarden. ,,Wij hebben in Leeuwarden erg veel voorzieningen, bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk onderdak hebben bij beschermd wonen of maatschappelijke opvang’’, zegtD66-wethouder Hilde Tjeerdema. Veel van die mensen komen uit andere Friese gemeenten en willen daar later ook weer naar terug. Dan moeten er buiten Leeuwarden wel voldoende sociale huurhuizen beschikbaar zijn. Hier ontbreekt het nu aan.

‘Het is nodig dat andere stedelijke centra in de provincie hun deel van deze opgave op zich nemen’, zo staat te lezen in een brief die burgemeester en wethouders binnenkort aan het provinciebestuur zenden. Onderwerp is het woonbeleid voor de komende jaren. ‘Leeuwarden huisvest binnen de provincie in absolute en in relatieve zin de meeste kwetsbare huishoudens. Dit betekent ook dat wij de zwaarste lasten dragen waar het gaat over het voorzien in inkomen, zorg en begeleiding van deze groepen.’

De provincie overlegt op dit moment met Friese gemeenten over hun woningbouwbeleid. Op basis van de provinciale bevolkingsprognoses verwacht Leeuwarden voor zichzelf ‘een uitbreidingsvraag van circa 7000 woningen tot 2050’.Daar komen nog eens 3000 tot 6000 huizen bij, die dienen als vervanging van verouderde woningen, die gesloopt worden.
Studentenstudio’s werden de afgelopen jaren niet als woningen meegeteld door deprovincie en gemeente. Leeuwarden verwacht dat er de komende jaren nog veel meer van zulke kleine appartementen nodig zijn: ‘We blijven werken aan het reduceren van kamerverhuur in de woonwijken. Dit betekent dat wij uiteindelijk nog een substantieel aantal studio’s aan de voorraad zullen moeten toevoegen.’

Leeuwarden sluit niet uit dat de stad sneller zal groeien dan nu wordt verwacht. Dit houdt verband met betere spoorverbeteringen en meer thuiswerken. Mocht dit meer mensen naar Leeuwarden trekken, dan kan dit leiden tot ‘een schaalsprong die substantieel voorbij de 130.000 inwoners gaat in de periode na 2030. Dat willen we graag verder met u uitwerken.’

Dorpen moeten de kans krijgen om ‘van onderop plannen te ontwikkelen voor kleinschalige woningbouw die daadwerkelijk iets toevoegt aan het woningaanbod in het dorp. Dit soort plannen kent vaak een langjarige voorbereiding, waarin schaal en vorm kunnen variëren. Dit vraagt om een flexibele, uitnodigende en ondersteunende rol van de gemeente, maar ook van de provincie.’

Het provinciebestuur overweegt om de bouw van tijdelijke flexibele woningen te stimuleren, bijvoorbeeld voor seizoensarbeiders of studenten. Leeuwarden is hier niet enthousiast over: ‘We vinden het belangrijk dat een woning als een thuis voelt, en dat sluit in de meeste gevallen flexwonen al uit.’ Het is beter om te investeren in hoogkwalitatieve woningen die lang mee kunnen dan geld te steken in iets dat straks toch weer verdwijnt, vinden B en W.

(lc 30.11.2020)

Lees verder

LEEUWARDEN | AV FRIESO Leeuwarden wil minima helpen met tandartskosten

24-11-2020

De gemeente Leeuwarden gaat aanvragen van minima voortandartskosten in overweging nemen. Dat heeft het college van B en Wtoegezegd naar aanleiding van een brief van Platform Een- enTweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL).

Dat kreeg klachten van cliënten van AV Frieso, een aanvullendverzekeringspakket van De Friesland voor mensen met een laaginkomen.
Die cliënten hadden vanwege een slecht gebit, een aanvullendeverzekering voor tandartskosten. Met de komst van AV Frieso in 2018mochten ze deze verzekering houden. Ze kregen zo meer vergoed dan debedragen die AV Frieso hanteert.

De verzekerden kregen echter dit jaar te horen dat de dubbele verzekeringverleden tijd is. Wie het niet kon betalen moest bijzondere bijstand bij degemeente aanvragen, luidde het advies van Frieso volgens PEL.
Hoewel medische kosten niet vergoed worden via de bijzondere bijstand,wil de gemeente onder voorwaarden deze minima wel financieeltegemoet komen, meldt ze PEL.

 

(fd 23.11.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | 480 sociale huurwoningen in Middelsee

19-11-2020

Richtlijnen opgesteld voor nieuwbouwwijk van 3200 woningen

De nieuwe wijk Middelsee ten zuiden van het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden moet minimaal 480 sociale huurwoningen tellen. Dat stelt de gemeente in het ontwikkelkader voor de nieuwe wijk dat gisteren werd vastgesteld door het college van B en W. ,,Wij denken onder andere aan een buurtje als de Hollanderwijk in het noorden van de wijk bij de stoplichten bij de Overijsselselaan en het Fries Landbouwmuseum met vooral éénpersoonshuishoudens en wat meer sociale huurwoningen”, zegt wethouder Hein de Haan (PvdA). ,,Het doel is dat die woningen niet allemaal bij elkaar worden gebouwd, maar verspreid over het plan.”

De afgelopen jaren zijn er weinig sociale huurwoningen bijgebouwd in Leeuwarden. Blitsaerd bestaat bijvoorbeeld alleen uit duurdere
koopwoningen. Leeuwarden streeft ernaar dat in nieuwe wijken 20 tot 30 procent van de woningen in de sociale huursector zitten.
Middelsee wordt in drie fases gebouwd. De eerste fase telt 750 woningen waarvan de eerste kavels al verkocht zijn. Deze fase bestaat uit Havenstad en Waterstad en hiervoor is het stedenbouwkundig plan al vastgesteld. De eerste woningen moeten hier volgend jaar gebouwd worden. De overige twee fases die samen 2450 woningen moeten tellen, zijn meegenomen in het ontwikkelkader, dat een soort voorbode is voor het stedenbouwkundig plan. ,,We hebben het nog niet dichtgetimmerd, maar hier staan de richtingen in. Hier kan nog op gereageerd worden en daarna zal een stedenbouwkundig plan opgesteld worden.”

In tegenstelling tot de buurtschappen in de rest van de Zuidlanden aan de andere kant van de Overijsselselaan moet Middelsee meer een stedelijk karakter krijgen met diverse voorzieningen. Aanvankelijk waren er sportvelden gepland in het noordelijke deel van de wijk in de buurt van het Landbouwmuseum. In het ontwikkelkader is dit verplaatst naar het zuidwesten, tegen de spoorlijn naar Heerenveen. ,,Omdat dit een grote wijk wordt, verwachten we dat we op termijn meer velden nodig hebben en daar is op deze locatie meer ruimte voor.”

Ook het zuidelijker gelegen plan De Werp is meegenomen in het ontwikkelkader. Hier moet, volgens de planning in 2025, station
Werpsterhoek verrijzen. Aanvankelijk waren voor dit gebied bedrijven gepland, maar er wordt nu rekening mee gehouden dat er ook woningen gebouwd zouden kunnen wonen. ,,Dit is een bijzondere locatie vlakbij het nieuwe station en we willen de opties voor dit stukje graag nog langer open houden. Aanvankelijk werd er aan kantoorruimten gedacht, maar daar is nu geen behoefte aan in Leeuwarden. We willen het ook nog niet vol tekenen met woningen want voor hetzelfde geld wordt er toch een andere invulling voor gevonden.”

Belangstellenden kunnen via een digitale inspreekavond op 1 december vragen stellen over het plan dat tot 6 januari ter inzage ligt.

(FD 18.11.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | de komende weken worden cruciaal voor de WMO

19-11-2020

Nog maar twee van de 25 benodigde zorgaanbieders voor de WMO hebben een contract getekend. Toch vertrouwt de Leeuwarder wethouder Hein Kuiken erop dat het allemaal goedkomt.

Windkracht 058 biedt vanaf 1 januari de dagbesteding en thuisondersteuning binnen de WMO aan in Leeuwarden. Daarvoor heeft Windkracht 058 – die in maart de aanbesteding won – vijfentwintig andere zorgaanbieders op het oog. De contracten met die partijen zouden eind oktober rond moeten zijn. Maar dat is slechts in twee gevallen gelukt. ,,Er moet nog een hoop werk worden verricht, en de komende weken zijn daarin cruciaal. Moeten de puzzelstukjes in elkaar vallen. Maar ik verlaat me erop dat Windkracht 058 stevig onderweg is. Anton van der Kooij zei deze week nog tegen mij dat hij links- of rechtsom de afspraken rond krijgt”, aldus wethouder Hein
Kuiken. ,,We wisten dat er op deze periode een stevige druk zou komen te staan.”

Op de kritiek van Van der Kooij van Windkracht 058 dat hij zelf pas vorige week de benodigde gegevens van de gemeente kreeg en daardoor niet eerder contracten kon afsluiten, reageert Kuiken als volgt: ,,Ik denk dat hij het graag eerder had willen hebben. Maar wij hebben altijd gesteld dat de benodigde informatie op basis van perspectiefgesprekken met cliënten eind oktober, begin november zou worden aangeleverd. Misschien is hij iets te optimistisch geweest door te stellen dat de contracten eind oktober allemaal getekend zouden zijn.”

Toch is Kuiken er niet honderd procent van overtuigd dat alle contracten (op tijd) getekend worden. ,,Ik verkoop geen koelkasten. We zetten alles op alles en de continuïteit van de zorg staat voorop. Dat gaan we niet met voeten treden.”

(lc 18.11.20)

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert