Leeuwarden

LEEUWARDEN | Huurders met hoge lasten nu helpen

16-07-2018

Huurders met lage inkomens en hoge lasten in Leeuwarden komen in de knel. De gemeenteraad wilde hier vorig jaar werk van maken. Vereniging PEL constateert dat er een jaar later nog geen plan ligt en doet een voorstel. PEL pleit voor een fonds waaruit huurders een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Zomer 2017 was een onderzoek klaar van Leeuwarden, de woningcorporaties en de huurderskoepels Nieuw Elan en de Bewonersraad over de vraag of de woonlasten plus zorgkosten e.d. voor huurders met lagere inkomens niet te hoog werden. In het onderzoeksrapport Woonzorgquote in Leeuwarden was de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een te hoge woonzorgquote (wze) heeft. Dat is de optelsom aan uitgaven huur, servicekosten, energie, gemeentelijke belastingen, basisverzekering zorg en waterschapslasten versus het netto inkomen plus huurtoeslag en zorgtoeslag.
In totaal hadden 2484 (43,5 procent) van de onderzochte 5706 huishoudens een wze die boven de 40 procent van het netto inkomen ligt.
Daarom nam de gemeenteraad op 10 juli 2017 een motie aan waarin stond dat er een ‘aanvalsplan’ moest komen met maatregelen. Dat plan kwam er niet. 

Daarom heeft PEL drie voorstellen voorgelegd aan de raad, die worden onderschreven door de Bewonersraad.
1. Voor corporatiehuurders die een hogere woonzorgquote hebben dan 40 procent worden de huren bevroren. We willen aansluiten bij het armoedebeleid van de gemeente en kijken naar huurders die netto inkomsten hebben van maximaal 120 procent van het voor hen geldende bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan de bedragen die daarvoor gelden bij de bijstand. Dit kan, als de corporatie haar huursombenadering (gemiddelde huurstijging over al haar woningen) zo uitrekent dat bedoelde groep 0 procent huurverhoging krijgt en de overige huurders wél een bepaalde huurverhoging en dat het resultaat is, dat de corporatie haar geplande gemiddelde huurstijging qua totaalbedrag gewoon krijgt, zodat dit hen per saldo niets kost.
Deze huurders kunnen dit aanvragen bij een huur van minimaal 417,34 euro per maand en maximaal 710,68 euro per maand. Bij de huurtoeslag is dit het gebied tussen de kwaliteitskortingsgrens en de maximale huur voor een ‘sociale’ huurwoning. Voor huurders met een erg hoge woonzorgquote zagen wij graag dat op indicatie van een derde (bijv. schuldhulpverlening) urgentie mogelijk is voor verhuizing naar een goedkopere woning. De corporaties moeten ook afzien van huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen.

2. De gemeente stelt een EBZ-fonds (energie/belastingen/zorgkosten) in voor huurders die meer (vaste) kosten hebben dan 40 procent
woonzorgquote. Is niet bedoeld voor de kale huur, maar een financiële (EBZ) tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks aan te vragen
forfaitaire onkostenvergoeding via een schenking. Dit fonds betaalt ook geld aan huurders die particulier huren. Zij kunnen ook meer dan 40 procent kwijt zijn qua woonlastenquote. De huurhoogte mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huur.
Hoe komt dit fonds aan geld? De gemeentelijke belastingen bestaan met name uit inkomsten OZB, rioolrecht en precariorechten. Die gelden zijn vrij besteedbaar. Jaarlijks stelt de raad vast, dat een percentage hiervan wordt geoormerkt voor het EBZ-fonds. Daarnaast nemen particuliere fondsen deel aan het EBZfonds, zoals fondsen voor armoedebestrijding. Ook netwerkbeheerder Liander en Wetterskip Fryslân nemen deel aan het fonds, evenals energieproviders als Essent en NUON en zorgverzekeraars met veel klanten in Leeuwarden, zoals De Friesland.
PEL is voor een vast bedrag per huishouden, dat de vastgestelde woonzorgquote terugbrengt tot 40 procent.

3. De veroorzakers van de hoge woonzorgquote wordt gevraagd om voor in elk geval een aantal van deze mensen betaald werk te scheppen. Gelet de komende energietransitie denken we vooral aan de netwerkbeheerder, energieproviders met veel klanten in Leeuwarden en daarnaast aan de installatiebranche. Tevens zou er ook bekeken moeten worden of ook bij de woningcorporaties en
enige zorgproviders en bij Wetterskip Fryslân extra betaalde banen geschapen kunnen worden.
 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Elkien mag bezit Zuiderburen afstoten

29-06-2018

Corporatie Elkien mag 37 huurwoningen afstoten in de Leeuwarder Vinex-wijk Zuiderburen: twintig aan de Moezel, zeventien aan het
Frouwesân. Dit hebben b. en w. besloten. De huizen ‘liggen ver boven de liberalisatiegrens van 710 euro per maand’.

Beoogd koper is Stichting Woningmaatschap Leeuwarden, een grote beleggingsbeheerder. Destijds wilde Nieuw Wonen Friesland (voorganger van Elkien) graag corporatiebezit opbouwen in uitlegwijken. Tegenwoordig gebeurt dat nauwelijks.

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Tien flats Bilgaard snel gasloos’

26-06-2018

Corporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden hopen tien flats met 722 woningen in de noordelijke stadswijk Bilgaard volledig
gasloos te maken. De gemeente heeft voor deze ‘Proeftuin Bilgaard een rijkssubsidie aangevraagd van ruim 5 miljoen euro. De totale kosten bedragen 11,4 miljoen.

De plannen zijn samen met bouwbedrijf DijkstraDraisma en stroombedrijf Alliander uitgewerkt. ,,De flats worden aangesloten op een klein warmtenet. Dit wordt gevoed door een ‘centrale voorziening’ bestaande uit een warmtepomp (lucht), buffers, meet en regeltechniek, expanders en ruimte voor onderhoud’’, zo staat in toelichting van de gemeente. ,,Elke ‘centrale voorziening’ kan 100 tot 300 woningen voeden.’’ Eventueel wekken zonnepanelen de benodigde stroom op. Het systeem is flexibel aan te sluiten op grotere warmtenetten, die mogelijk in de toekomst in de stad worden aangelegd. Als het succesvol blijkt, kunnen andere wijken en dorpen van de ervaring profiteren. 

Elkien mikt op flats van vier tot twaalf hoog aan de Bird, het Birdplein, de Hooidollen, de Jokse, het Dulfplein en de Dulf. Volgens de gemeente zijn de bewoners ,,erg betrokken en zien zij mede door dit proces een meerwaarde voor de wijk ontstaan.’’ Het is de bedoeling dat voor hen de energiekosten niet hoger worden. Dit kan alleen als het rijk met de subsidie over de brug komt. De aanvraag is gericht op een landelijke subsidiepot, waarmee Den Haag snel proefprojecten wil opstarten. Het is de bedoeling dat 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.
Mogelijk komt er in Bilgaard ook een waterstofopslag. Hierin kan zomerse energie worden opgeslagen voor gebruik in koude maanden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Dragende palen in flat niet veilig door bouwfout

22-06-2018

In een Leeuwarder negenhoog-flat is vorig jaar een ernstige constructiefout ontdekt. De veiligheid kon niet worden aangetoond,
bleek uit onderzoek. De negenhoog-flat met zijn bijzondere golvende balkons langs de Dokkumer Ie is een bekend gebouw in de
stad. Het gebouw aan het Taco van der Veenplein en de naastgelegen woontoren zijn twaalf jaar geleden gebouwd om de verpauperde Vrijheidswijk op te waarderen. Achteraf gezien blijkt de bouw niet foutloos te zijn verlopen. Wie de parkeergarage onder de huurflat
binnenloopt, ziet meteen dat er iets loos is: er staat een noodbouwwerk van vier stalen palen, omringd door waarschuwingslinten.
De ‘stempels’ondersteunen voorlopig de draagconstructie, die anders niet meer aan het Bouwbesluit zou voldoen. 

Vorig najaar werden opvallende scheuren ontdekt in enkele betonnen kolommen, die de zware flat moeten dragen. Dit kwam aan het
licht toen de bewonerscommissie met een technische man van verhuurder Elkien een ronde maakte door het gebouw.

Lees verder

STIENS | Grootschalige sloop Friese woningen nodig

29-05-2018

In de komende vijftien jaar moet tenminste 10 procent van de Friese woningen worden gesloopt om leegstand en verpaupering te voorkomen. Deze conclusie trekt Rein Hagenaars, bestuurder van Wonen Noordwest Friesland. „Als je dat tot je laat doordringen, dan is dat een enorm probleem.” Hij verwacht dat de sloop enkele honderden miljoenen euro’s gaat kosten. „Dat kunnen gemeenten niet zelf opbrengen en daarom zal er een bestemmingsfonds moeten komen. Daaruit moet een totaal plan gefinancierd worden dat afbraak financiert van zowel particuliere als sociale woningen.” Hagenaars vindt dat hier de verantwoordelijkheid ligt bij de provincie.

Na afloop van het wooncongres Noord-Fryslân in Stiens met ruim zestig makelaars, corporatiebestuurders en burgemeesters, concludeert
hij. „Wij zijn het er over eens dat iemand die over de lokale en korte termijn belangen heen kan kijken de regie moet voeren. Dat is
zonder twijfel de provincie en met name gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) van ruimtelijke ordening en wonen”. Hagenaars heeft de gedeputeerde al aangesproken evenals de minister. „Het plan moet er binnen twee jaar liggen.” Makelaar Pieter Germeraad uit Stiens bevestigt dat beeld: „It giet no hiel hurd, dêr wurde je net bliid fan. Ek asto nei Holwert sjochst of Marrum en Blije. It giet deselde kant op”.
Volgens Germeraad moet ernueerst een bouwstop komen voor de meeste dorpen en alleen in uitzondering nog worden bijgebouwd: „Yn prinsipe bouwe se foar de leechstân fan de takomst. Allinnich foar bepaalde doelgroepen kinst noch takomstbestindige wenten delsette.” Germeraad ziet nogal wat boerderijen te koop staan en verwacht ook dat het aantal particuliere woningen dat leeg komt te staan snel gaat groeien.

Hagenaars ziet voor het Friese woningbouwplan een vergelijking met een ruilverkaveling: „Je kunt er aan denken dat corporaties relatief goede woningen gaan ruilen met particuliere bezitters die slechte huizen bezitten. Vervolgens sloopt de corporatie die woningen. In sommige gevallen zet het daar eventueel een nieuwe woning voor terug. In het verdeelplan moeten gemeenten en corporaties een realistische inschatting maken van de vraag en goed kijken naar de ouderen.”
Hagenaars beseft dat het plan geen populaire boodschap bevat voor politici die dorpen liever nieuwe woningen gunnen. „Politiek bedrijven
is niet alleen cadeautjes geven, sommigen zullen dat moeten leren”, aldus Hagenaars. Germeraad ziet dat bouwondernemers en gemeenten in eigen vlees moeten snijden. „Dy doarpen wolle graach jongerein bouwe litte, mar dat moatst eins net dwaan. En it falt ôf. Yn Hijumis krekt de helte boud fan in útwreidingsplan. En âlderen hawwe wol huzen, mar net 25.000 euro om se duorsum te meitsjen. Dy huzen binne dreech te ferkeapjen. Nijbou drukt dan de priis fan alle huzen.”

Jelmert Hitzert van het Fries Sociaal Planbureau schetste de bestuurders een somber beeld. In schril contrast met de woningdruk in steden
als Leeuwarden die er tot 2050 nog 15 procent huishoudens bij krijgt, verliezen Noordoost- en Noordwest- Friesland 14 tot 16 procent van de huishoudens. In mindere mate worden ook Zuidwest- en Zuidoost- Friesland getroffen.

 

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert