Leeuwarden

‘Schuldenvrij’ Leeuwarden kan los

09-09-2022

Gemeente start proef finale kwijtschelding ernstige schulden. Van honderd huishoudens met problematische schulden worden komend jaar de restschulden kwijtgescholden. Een meerderheid van de Leeuwarder raad is akkoord met de pilot ‘Schuldenvrij Leeuwarden’.

Het experiment is een van de onderdelen van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden. Bij de proef krijgen mensen met ernstige schulden een finale kwijtschelding; langdurige begeleiding in het dagelijks leven moet voorkomen dat ze weer schulden krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders had het plan eind juni al vastgesteld. De gemeenteraad kwam daarna nog met een reeks wensen en bedenkingen. Die hadden onder meer betrekking op de begeleiding van de deelnemers tijdens en na het experiment, de voorwaarden die werden gesteld aan deelname en de monitoring van de effecten op korte en lange termijn.

De proef sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande aanpak: iedereen die op dit moment geen kans ziet zijn of haar schulden binnen drie jaar af te lossen, kan bij de Kredietbank Nederland een schuldregeling vragen. Wanneer het lukt zo’n minnelijke regeling te treffen, wordt het grootste deel van de schulden afgelost, maar blijft een restschuld over. Die restschuld moet de inwoner in drie jaar aflossen, zodat er voor het dagelijkse leven maar weinig geld overblijft. Dat levert veel stress op: het is daardoor lastig andere problemen op te lossen, die vaak de oorzaak zijn van de schulden.

Het vernieuwende van de proef SchuldenvrijLWD is dat deze restschuld in één keer wordt kwijtgescholden. Hierdoor is een deelnemer in theorie in maanden schuldenvrij en niet pas na jaren. Onderdeel van de proef is wel dat de deelnemer intensieve hulp krijgt om het leven weer op te pakken en schuldenvrij te blijven.

Het doel is om huishoudens zo versneld ‘schulden- en stressvrij’ te maken. Door hun financiële zelfredzaamheid tegelijkertijd te vergroten en ze perspectief te bieden, ontstaat er ruimte om aan persoonlijke doelen te werken, is de gedachte. ,,Hun leven staat jarenlang stil, heel vaak buiten hun schuld. Als ze verlost zijn van hun schulden, kunnen ze dankzij goede begeleiding veel sneller aan een nieuwe toekomst werken”, hoopt armoedewethouder Hein Kuiken.

De gemeenteraad heeft in januari 350.000 euro uitgetrokken voor de proef. Die is bedoeld voor inwoners van Leeuwarden Oost (de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Camminghaburen en Heechterp-Schieringen) voor wie nog geen regeling getroffen is. In dit gebied woont 60 procent van alle inwoners van de gemeente met een bijstandsuitkering. Komende maand zullen de eerste tien huishoudens beginnen met de proef. Als de tweejarige proef succesvol is, wordt het kwijtschelden van restschulden de standaardaanpak binnen de gemeente Leeuwarden.

 

 

<LC 08.09.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Partijen in raad ‘overvallen’ door plannen voor noodopvang

09-09-2022

De noodopvang in Heliconstate, een nieuw informatieproces rond de komst van een azc en een bus met vluchtelingen onderweg naar Leeuwarden. Het debat in de Leeuwarder raad ging woensdagavond alle kanten op.

Twee onderwerpen met betrekking tot vluchtelingen, daarover zou de gemeenteraad woensdagavond spreken. Het eerste was het plan van D66 om statushouders een aantal weken voorrang te geven bij het toewijzen van een woning. Bedoeld om de achterstand van Leeuwarden als het gaat om huisvesting van statushouders weg te werken.

In Utrecht was dat beleid een groot succes, bijna vijfhonderd mensen vonden binnen vier weken een woning. Maar in Leeuwarden gaat dat niet gebeuren: wethouder Hein de Haan gaf aan dat dat niet nodig is en dat de achterstand van Leeuwarden veel kleiner is dan die van Utrecht was.

Heliconstate

Het tweede geagendeerde onderwerp was de noodopvang van vluchtelingen in Heliconstate. Vanaf 1 oktober worden in dat gebouw ruim driehonderd mensen opgevangen, allemaal gezinnen.

Het is een alternatief voor de noodopvang in het WTC waarop veel kritiek is omdat er in de hal geen privacy is voor de (oorspronkelijk) zeshonderd bewoners.

Veel partijen voelden zich overvallen door het nieuws dat de noodopvang in Heliconstate – vlak bij het WTC – voor een periode van een, mogelijk twee jaar is. ,,Wij gingen ervan uit dat de noodopvang in Leeuwarden zou stoppen per 1 november, als het WTC sluit”, verwoordde Julie Bruijnincx van D66 de onvrede bij een deel van de raad. ,,Het verraste ons dat het voor een langere periode is”, voegde Christaan Okkema van Gemeentebelangen daaraan toe. En ook Wieke Wiersma (CDA) benadrukte het belang van goede communicatie van het college.

Die communicatie rondom de noodopvang in Heliconstate verdiende ‘geen schoonheidsprijs’ verklaarde wethouder Nathalie Kramers. De discussie in de raad vlak voor het zomerreces en de eerste collegevergadering op 30 augustus waren daar volgens haar debet aan. Maar, zo zei Kramers toe, een volgende keer zal ze de raad ook tijdens het het zomerreces informeren bij ontwikkelingen. Overigens gaat Heliconstate niet op 1 oktober maar pas per 17 oktober open, meldde Kramers.

Proces azc opnieuw

Kramers had nog een mededeling voor de raad. Het informatieproces en gesprek met de buurt waar over twee jaar een nieuw azc moet komen, wordt opnieuw gedaan. ,,De informatieavond op 4 juli verliep niet goed. We willen opnieuw met de omgeving in gesprek gaan om de goede informatie te geven. En om de zorgen en bedenkingen van de buurt te horen. Zodat we kunnen kijken hoe we hun bezwaren mee kunnen nemen in het proces. De optelsom van zorgen en bezwaren was heftig.”

Maar, zo stelde Kramers, het college blijft van plan om een azc te vestigen op de plek van tuincentrum Tuin! aan de Meester P.J. Troelstraweg.

De Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma meldde de raad tot slot van de bijeenkomst nog dat er een bus met vluchtelingen uit Ter Apel onderweg was naar Leeuwarden.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zouden in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw mensen buiten moeten slapen. ,,De Veiligheidsregio Friesland was al gevraagd of het COA eventueel de vrijgekomen plekken in de noodopvang in het WTC zou mogen gebruiken als het nodig is. Ik ben zojuist gebeld dat er een bus onderweg is.”

 

<LC 08.09.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Miljoenendeal rond Heechterp

05-09-2022

De gemeente Leeuwarden en corporatie Elkien sluiten een miljoenendeal voor de naderende sloop, nieuwbouw en herinrichting in de wijk Heechterp/Schieringen. De gemeente verkoopt eigendommen voor 3 tot 3,5 miljoen euro aan Elkien. Andersom wordt er voor ruim 1 miljoen aan bezittingen overgedragen. Dit hebben zij samen vastgelegd in een gedetailleerd contract. Hierin wordt afgesproken dat Elkien ongeveer 576 portiekwoningen sloopt. Vervolgens wil het circa 527 woningen bouwen in de sociale woningbouw, evenals ‘90 grondgebonden woningen dan wel appartementen in de koopsector of vrije huurmarkt’. De gemeente en Elkien zijn met dit contract voor jaren financieel aan elkaar verbonden. Ze mogen er niet tussentijds uitstappen, ‘tenzij op 1 juli 2024 nog geen onherroepelijk bestemmingsplan tot stand is gekomen’. De herstructurering van Heechterp begint volgend jaar met de bouw van 36 sociale huurappartementen.

 

<LC 02.09.22>

Lees verder

Energietoeslag aanvragen kan tot 31 december 2022

12-07-2022

In onze bewonerskrant van juli 2022 staat een artikel over het aanvragen van de energietoeslag. Voor de informatie over de cijfers hebben wij gebruik gemaakt van website van de overheid. Daar wordt uitgegaan van 120% van het minumumloon. De praktijk wijst uit dat er gemeenten zijn die hiervan afwijken. Om welke bedragen het gaat, hangt ook nog af van de samenstelling van uw inkomen. 

Advies: bij twijfel altijd contact opnemen!
Heeft u een inkomen die ligt tussen het minimumloon en 130% daarvan? Kijk dan op de website voor de regels van uw gemeente of neem zelf contact op. Bij enige twijfel: altijd doen! Pas dan weet u of u in aanmerking komt voor de energietoeslag of niet. Het is tenslotte de gemeente die de uiteindelijke beslissing neemt. 

Lees verder

Jaarverslag 2021

11-07-2022

Benieuwd naar de activiteiten en resulaten van 2021? Lees dan hier het jaarverslag!

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert