Leeuwarden

Irakees zakte met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou

05-04-2019

Conflict jurist en Elkien over huurder met angststoornis

In mei vorig jaar zakte een Irakees met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou. Zijn leven staat sindsdien stil. Verhuizen is dé oplossing, maar Elkien ziet daar geen reden voor.

Plotseling was daar die enorme knal in het huis aan de Mr. P.J. Troelstrawei. Hetzelfde moment zakten de bewoner en zijn vriendin door de
vloer. Het was 3 uur in de ochtend van vrijdag 19 mei. De man was zo in shock dat hij de rest van de nacht in een hoek van de kamer bleef zitten. De maandag erna kwam een technisch adviseur van woningcorporatie Elkien poolshoogte nemen. Meteen was duidelijk dat de vloer moest worden vervangen. Een plaatselijk bouwbedrijf werd ingehuurd voor de herstelwerkzaamheden en de bewoner kreeg tijdelijk een kamer in het Leeuwarder Van der Valkhotel.

Na tien dagen kon hij weer terug naar huis. Al snel bleek dat Al Askar dermate geshockeerd was geraakt door het voorval dat hij amper nog kon slapen. Een psycholoog constateerde dat hij sinds het voorval kampt met psycho-traumatische klachten en een angststoornis, ofwel een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Deze man stond vol in het leven. Hij studeerde aan sportopleiding Cios, maar is sinds mei geen dag meer naar school geweest’’, zegt Johan Klijnsma. De letselschadejurist heeft Elkien aansprakelijk gesteld. ,,Het gaat om inkomstenderving en smartengeld.’’ Een letselschadebureau is namens de verzekeraar nog bezig met het onderzoek.
Nu, bijna een jaar na het voorval, heeft de 25-jarige Irakees, die sinds twaalf jaar in Nederland woont, nog altijd psychische klachten waarvoor hij in behandeling is. Zijn psycholoog schreef in een brief aan de verzekeraar van Elkien dat het ontbreken van een eigen veilige plek (woning) het herstel belemmert. Volgens Klijnsma ligt de oplossing voor de hand en moet de man zo snel mogelijk verhuizen naar een
andere woning.

Tot nu toe ziet Elkien evenwel geen reden om urgentie te verlenen. De corporatie stelt dat de vloer is gerepareerd en de woning dus weer bewoonbaar is. ‘Er is geen grondslag voor een urgentieverlening door Elkien’, schrijft de bedrijfsjurist aan Klijnsma. De advocaat noemt deze reactie ,,onbegrijpelijk’’. ,,Ieder weldenkend mens kan zich toch indenken dat je niet op de plek kunt blijven wonen die je constant herinnert aan een traumatische ervaring? Ze gaan volledig voorbij aan de klachten van mijn cliënt. Het gaat hier nota bene om een situatie waar Elkien zelf schuld aan heeft.’’ 

,,We kunnen geen urgentie verlenen zonder dat de PTSS officieel is vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd’’, meldt Elkien-woordvoerster
Nikkie Smit. Klijnsma: ,,Voordat PTSS officieel is vastgesteld, ben je twee tot drie jaar verder. Dit gebeurt namelijk door een onafhankelijke
deskundige na een medische eindsituatie. Zo lang kan hij niet wachten.’’

 

Lees verder

Leeuwarden | Vogelvlaggen weer van flat gehaald

28-03-2019

De gele vlaggetjes die vogels moesten weghouden van het dak van een flat aan het Raaigras in Leeuwarden, zijn op last van de provincie weggehaald.

De provincie vindt dat woningcorporatie Elkien, de verhuurder van de flatwoningen, eerst goed moet onderzoeken welke vogelsoorten er  jaarlijks op het dak neerstrijken en om hoeveel nestparen het per soort gaat. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de vogels op het kiezeldak meeuwen zijn of visdieven. De visdief is geen meeuw maar een sternachtige. De populatie van deze kolonievogel is in Friesland kwetsbaar. Dit betekent dat voor alle ingrepen een provinciale ontheffing nodig is. Eerste vereiste hiervoor is dat er een ecologische toets wordt verricht, zegt provinciaal woordvoerder Renate Gerbrandy. Pas als alle feiten op een rij staan, kan worden bepaald in hoeverre ingrepen de instandhouding van een populatie bedreigen. In voorkomende gevallen kan wel worden geschoven met visdiefkolonies. In De
Westereen is het de bedoeling dat de vogels dit seizoen van het te renoveren dak van woonzorgcentrum It Sikkemahûs verkassen naar een kunstmatig eiland in de Zwagermieden. De vaste kolonie op het dak van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden moest vorig jaar een stukje inschikken en opschuiven om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken.

De vlaggetjes op de Leeuwarder Raaigras-flat werden vorige week opgehangen om vogels te ontmoedigen hier te nestelen. Elkien  schakelde hiervoor het bestrijdingsbedrijf Anticimex in Lelystad in. ,,Wy woene de bewenners graach temjitte komme, want dy ûnderfine echt wol serieus oerlêst. Se wurde oanfallen en ha hinder fan de poep. Mar it wie net de bedoeling dit bûten de regels om te dwaan’’, zegt Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma. Jeroen Koole van Anticimex klom gisteren opnieuw naar boven om de vlaggenlijnen op te ruimen. Coole: ,,Voor nu is ‘het feest’ even over. We hebben dit te goeder trouw gedaan. We wisten niet dat er bijzondere regels van toepassing
zijn, maar als dat zo is, willen we ons daar ook aan houden.’’ Voor de flatbewoners zal het wel even slikken zijn, vermoedt Koole. ,,We zullen dit jaar hoe dan ook niet weer terugkomen met vlaggetjes. Tegen de tijd dat is uitgezocht en gemonitord welke vogels hier nestelen, zitten we al volop in het broedseizoen.’’

Lees verder

Leeuwarden | WoonFriesland steekt 2,2 miljoen in renovatie

13-02-2019

Corporatie WoonFriesland knapt 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde op. Tot in de zomer wordt gewerkt aan vernieuwing van badkamers, wc’s, deuren en keukens. Ook wordt centrale verwarming aangebracht in de woningen die dat nog niet hebben. De huizen worden energiezuiniger gemaakt met modern isolerend glas en zonnepanelen. Asbest wordt verwijderd, er komt betere mechanische ventilatie en oude meterkasten worden vervangen. De kosten: 2,2 miljoen euro.

Lees verder

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen.

29-01-2019

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen. Te beginnen in de gemeente Leeuwarden.

Huurders van woningen in de commerciele sector moeten meer bescherming krijgen over alles wat speelt binnen huren en wonen. Dit vindt de Bewonersraad.
Kwaliteit ten opzichte van kosten van wonen en de betaalbaarheid van het verduurzamen van woningen in de commerciele huurmarkt zijn  belangrijke onderwerpen waar ook deze huurders mee te maken krijgen. Daar staat maar weinig medezeggenschap richting verhuurders tegenover. Bovendien bestaat er nauwelijks geregeld overleg tussen deze huurders, hun verhuurders en de gemeenten. Van een periodiek overleg tussen deze partijen, zoals voor de volkshuisvesting is voorgeschreven in de Woningwet van 2015, is al helemaal geen sprake.

De Bewonersraad is een invloedrijke huurdersvereniging en werkt al jaren intensief samen met vele corporaties en bijna alle gemeenten in Friesland. Wij nodigen huurders en huurdersgroepen binnen de commerciele verhuurmarkt uit samen met ons een platform in te richten, waarmee hun belangen op breed georganiseerde wijze behartigd kunnen worden. Gezamenlijk en individueel. Jegens verhuurders en gemeenten. De Bewonersraad nodigt huurdersgroepen en individuele huurders uit contact ons op te nemen.

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland en is gevestigd in Leeuwarden.

Lees verder

De commerciele verhuurder

23-01-2019

Ook deze verhuurder moet zich samen met zijn huurders voorbereiden op de verduurzaming en vergroening van zijn woningbezit. Bovendien kan uw verhuurder overleg hierover met de gemeente Leeuwarden niet ontlopen. De gemeente bepaalt immers uiterlijk in 2021 per wijk welke CO2-neutrale energiebron uw huidige zal gaan vervangen.

Invloedrijke positie

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland. De Bewonersraad heeft bij bijna alle gemeenten in Friesland een officiële overlegpositie en met het merendeel van de corporaties in Friesland een officiële overlegovereenkomst. Waaronder Elkien en WoonFriesland in de gemeente Leeuwarden. Met deze omvang is De Bewonersraad een belangrijk beïnvloeder en mede-beslisser over onder meer de relatie tussen verduurzaming en betaalbaarheid.

De Bewonersraad wil zijn invloedrijke positie in het krachtenveld van verhuurders en gemeente vanaf 2019 graag aanbieden aan huurders, bewonerscommissies en huurdersverenigingen in de wereld van de commerciële verhuur. En heeft daartoe het voornemen om ook voor huurders van commerciële verhuurders een platform voor collectieve en individuele belangenbehartiging op te richten.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert