Leeuwarden

Leeuwarden biedt bouw 10.000 extra huizen aan

03-03-2021

De Friese hoofdstad biedt aan om 5000 tot 10.000 extra woningen te bouwen ter verlichting van het landelijk huizentekort. Het aanbod sluit aan bij het Deltaplan voor Noord-Nederland.

,,Als we hiervoor kiezen, gaat het om hoogstedelijke bouw’’, zegt PvdA-wethouder De Haan, die het plan maandag samen met CDA-wethouder Friso Douwstra presenteerde. Voor de extra woningbouw is vooral ruimte beschikbaar in het spoorgebied tussen De Werpsterhoeke en de NDC Mediagroep.

,,We brengen dit in bij het Deltaplan voor Noord-Nederland’’, zegt Douwstra. Op aandringen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer zet het kabinet voor 1 mei op een rijtje welke kansen er in Noord-Nederland zijn om grote stappen te zetten met woningbouw, economische stimulering en de aanleg van de Lelylijn.
Die lijn kan extra werkgelegenheid en dus inwoners aantrekken. Het is hard nodig om extra mensen naar Friesland te halen, want er dreigt volgens Douwstra krapte op de arbeidsmarkt. ,,Die zit vooral in de zorg, de techniek en de bouw.’’

Sowieso wilde Leeuwarden al flink bouwen. ,,Onze bestaande plannen gingen al uit van 10.000 nieuwe woningen tot 2030’’, zegt De Haan. Hiervan staan er 4000 in nieuwe wijken als De Zuidlanden en Middelsee. De overige komen in de bestaande stad.

Het nieuwe aanbod komt hier dus bovenop. Leeuwarden heeft de ruimte, denkende wethouders. Een deel van de huizen kan verrijzen in het verwaarloosde Spoordokgebied ten zuiden van de Harlingervaart. In Middelsee is ook intensievere huizenbouw mogelijk. Verder denken de wethouders aan woningen bij het nieuwe station bij De Werpsterhoeke en in bedrijvengebied Zwette.
Bij zulke plannen is een forse herinrichting van het spoor wel een eis, zegt Douwstra. ,,Wij hebben nieuw onderzoek laten doen om het spoor naar min 1 te brengen.’’ Dit idee gaat ervan uit dat het spoor vanaf De Werpsterhoeke geleidelijkverlaagd wordt, zodat het via een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal doorkan en ondergronds aankomt bij het NS-station in de binnenstad.
Ook het spoor richting Camminghaburen zou een flink stuk verlaagd aangelegd kunnen worden. Movares heeft voor dit oostelijke spoordeel een berekening gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een 1650 meter lange tunnelbak van het station tot voorbij de Pieter Stuyvesantweg. Zo worden vijf overwegen overbodig.

Daarna gaat het spoor geleidelijk weer omhoog richting de brug over de Tynje. Het ondertunnelde stuk levert de stad een langgerekt gebied op van 30 meter breedte. Hierop kan een ‘Willem Lodewijkpark’ ontstaan. ,,Technisch is het haalbaar’’, aldus Ynze Haitsma van de gemeente. Het kost wel 180 miljoen euro, althans voor een enkelspoors oplossing.

Douwstra verwacht dat uit Den Haag binnen enkele maanden helderheid geeft over de openingsdatum van het nieuwe station bij De Werpsterhoeke. Eerder wilde ProRail hierover geen uitspraken doen.
De voorbereidingen voor grootschalige woningbouw in het Spoordokgebied zijn al ingezet. Een extern bureau brengt momenteel samen met grondeigenaren in kaart welke wensen en mogelijkheden er zijn. Rond de zomer kan concretere planvorming beginnen. ,,We denken aan ruilverkaveling’’, zei Renske Keijzer van de gemeente. Dit leidt tot handige uitruil tussen grondeigenaren.

De wethouders mikken met hun plannen nadrukkelijk op bouw binnen de Heak(N31). Ze willen dus geen nieuwe uitbreidingswijken ontwikkelen. Extra woningbouwmogelijkheden voor dorpen zijn wel bespreekbaar, volgens De Haan.

 

(LC02.03.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Gezamenlijke visie voor Swettehiem

30-12-2020

Corporatie Habion wil ouderenwooncentrum Swettehiem in Leeuwarden afstoten. Friese corporaties denken mee over de toekomst van het complex.

Dit heeft Habion afgesproken met de gemeente Leeuwarden en huurdersorganisatie Nieuw Elan. PvdA-wethouder Hein de Haan is positief. Eerder botste de gemeente met deze corporatie, toen zij in 2018 het vroegere verzorgingshuis Het Nieuwe Hoe kin de binnenstad verkocht aan een commerciële verhuurder.
,,Dat hopen we nu te voorkomen’’, zegt De Haan. Hij ziet liever dat zulke complexen in handen blijven van woningcorporaties. Dit biedt in zijn ogen een betere garantie dat ze betaalbaar onderdak blijven bieden aan oudere mensen of andere woningzoekenden.
Swettehiem werd begin jaren zeventig gebouwd als protestants-christelijk serviceflatcomplex voor ‘bejaarden’, die de 129 appartementen zelfstandig bewoonden. Dat is nog grotendeels het geval. Palet heeft er ook zorgwoningen.,,Swettehiem kan door de nabijheid van voorzieningen een positieve bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave’’, aldus de toelichting van de afspraken. ,,Habion blijft tot overdracht het gebouw exploiteren en onderhouden zodat het complex blijft voldoen aan de huidige maatstaven, ook wordt leegstand zoveel mogelijk beperkt.’’

Habion is al jaren bezig om Friese bezittingen af te stoten. In november maakte de organisatie bekend dat ze haar woongebouw Drenningahof in Dronryp had verkocht aan de firma Holland Woningen in Nijkerk. Het betrof zestig appartementen en een dienstwoning.
In 2021 wil Leeuwarden met corporaties, zorgaanbieders en belangenclubs een visie maken over ouderenhuisvesting en zorgverlening.

(LC 29.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | Gemeente wil sociale huur houden in Swettehiem

24-12-2020

Het college van burgemeester en wethouders wil dat woonzorgcentrum Swettehiem in de Leeuwarder wijk Westeinde behouden blijft voor de sociale huursector. Dat blijkt uit de prestatieafspraken die de gemeente maakte met de huidige eigenaar, woningcorporatie Habion.

Habion wil het pand volgend jaar verkopen. Het wordt gebruikt voor ouderen met zorg door Palet, onderdeel van de Kwadrantgroep. Habion komt uit Utrecht en wil zich terugtrekken uit Fryslân en zich meer concentreren op het midden en westen van het land. Twee jaar geleden werden al de voormalige bejaardentehuizen Het Nieuwe Hoek en de Amelandshof afgestoten in Leeuwarden. De gemeente wilde die panden toen ook behouden voor de sociale huursector, maar dat lukte niet.Wethouder Hein de Haan heeft goede hoop dat het nu wel lukt en is in gesprek met lokale corporaties. ,,We zitten nu veel eerder in het proces. De vorige keer werd het later kenbaar gemaakt, wat in ons nadeel was.”

 

(FD 23.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | zorgen over dorps- en wijkkamers komen uit

05-12-2020

‘Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld’
Bij de totstandkoming van de dorps- en wijkkamersin Leeuwarden is er veel mis gegaan. De focus lag niet op deinhoud, stelt Vrijwilligersorganisaties Leeuwarden.

,,Er is heel veel tijd gaan zitten in het selecteren van de gebouwen en gesteggelover geld. Het haalt alle energie weg uit het op zich goed gekozen beleid om desociale basis te faciliteren”, zegt Den Hertog van de Vrijwillgersorganisaties Leeuwarden, de V-O-L.

,,De gemeente stelde dat je als vrijwilligersorganisatie zelf eventuele huur, koffie en zo zou moeten bekostigen in de dorps- en wijkkamers. Uiteindelijk gaven ze aan wel te willen bijdragen, maar hoe is nog onduidelijk”, zo geeft Den Hertog alsvoorbeeld.
Over de invulling van de kamers is volgens de V-O-L nog veel onduidelijk. In plaats van de invulling van onderop te laten komen – uit de samenleving – is er volgens hem sprake van een ‘top-down’-benadering.
En vrijwilligers zijn er genoeg, bestrijdt de V-O-L de lezing van Sjoerd Tolsma van Amaryllis. ,,Maar de vraag is of die uitgenodigd zijn door de gemeentelijke opbouwwerkers. En veel van de vrijwilligers zijn gepensioneerd en behoren tot de risicogroep voor corona. Als alles meezit, kunnen zij rond de zomer volop aan het werk. Stel de lancering van de dorps- en wijkkamers daarom uit.”

Wethouder Hein Kuiken zegt dat de gesprekken inderdaad een tijd lang te veel over facilitaire zaken gingen. ,,En die kregen de overhand. Ik heb een handreiking gedaan door budget voor koffie en dergelijke vrij te maken. En over de inhoud zijn we nog niet uitgepraat. We starten nu in januari in afgeslankte vorm met de dorps-en wijkkamers en moeten verder in gesprek over de inhoud.”

Dat de gemeente haar wil oplegt, bestrijdt Kuiken. ,,We willen juist aansluiten bij de behoefte van de dorpen en wijken en daaraan tegemoet komen. Dus alles behalve‘top-down’, het is aan ons als gemeente om daar samen met de organisaties een goede weg in te vinden.”

Ook de gemeenteraad reageert op de uitspraken van Tolsma van Amaryllis.,,Vanaf het begin hebben we gezegd dat je de huiskamers niet rondkrijgt met vrijwilligers alleen. We hebben vaker gevraagd of het wel op tijd klaar zou komen,het antwoord was steeds dat we er vertrouwen in moeten hebben”, reageert Carlijn Niesink van de ChristenUnie. ,,Dit probleem speelde ook al voor corona.”

,,Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld”, vindt Marcel Visser van de VVD. ,,Maar de vragen rond de betrokkenheid en aanwezigheid van vrijwilligers worden al vanaf 2018 gesteld. Het plan is gewoon niet goed genoeg doordacht. En het ergste is, dit past in het verhaal.”
Dat vindt ook Femke Molenaar van PAL/GroenLinks. ,,Ik heb in 2018 gevraagd om een visie op de sociale basis. Die visie is er nog steeds niet. En die is nodig omvrijwilligers te werven, om duidelijk te maken welke taken ze kunnen vervullen en waarom. Het zou het fundament onder de plannen moeten zijn. Nu leeft de indrukdat de dorps- en buurtkamers alleen gaan om een bezuiniging, terwijl het de bedoeling is dat het betere zorg oplevert.”

,,Ja, de visie op de sociale basis had er idealiter al moeten liggen ik snap diewens”, reageert wethouder Kuiken. ,,Maar daarin heeft corona een grote rol gespeeld. Dat het fundament mist door het ontbreken van een visie op de sociale basis, bestrijd ik. Ik wil er namelijk voor waken dat de visie een keurslijf wordt, omdat iedere dorps- of wijkkamer een andere behoefte kent.’’

 

(LC 05.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN |Bezoek energiecoach levert veel euro’s op voor minimagezin

03-12-2020

Een bezoek van de energiecoach laat het gasverbruik van een gemiddeld Leeuwarder minimagezin met 9 procent dalen. Het scheelt ook stroomkosten. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Sameen, dat de Leeuwarder ervaringen met energiecoaches onder de loep nam. De gemeente zet sinds 2016 zulke adviseurs in. Zij gaan langs bij gezinnen met een laag inkomen. Ze geven allerlei tips. Ze regelen bijvoorbeeld ook de cv-installaties anders in, waardoor er minder gas wordt verstookt.

Leeuwarden telt op dit moment drie coaches, die samen meer dan 1500 keer een gezinsbezoek hebben afgelegd. Ze komen bij ieder deelnemend huishouden drie keer langs. Sameen kreeg van vijftien gezinnen cijfers van hun energieverbruik in de afgelopen jaren.
Hieruit blijkt dat het gasverbruik significant omlaag ging na hulp van een coach.Gemiddeld verbruikten deze huishoudens in 2018 nog 1099 kubieke meter gas. In 2019 daalde dit naar 963 kuub. Gemiddeld was het gasverbruik dus met 126 kubieke meter afgenomen. Dat scheelt jaarlijks zeker tientallen euro’s.

Het stroomverbruik bleek iets lastiger te onderzoeken, maar bij veertien onderzochte huizen was gemiddeld wel een duidelijke kostendaling zichtbaar. Betaalde een gemiddeld gezin in 2018 nog 377 euro aan stroom, een jaar later was dit met 19 euro gedaald naar 358 euro.
Feitelijk was de besparing groter, want de stroombelasting ging dat jaar omhoog. Een gemiddeld Nederlands gezin zag de stroomkosten toen met meer dan 60 euro stijgen. De Leeuwarder gezinnen die hun rekening juist zagen slinken, maakten dus een flinke sprong vooruit.

Van de deelnemende gezinnen is het overgrote deel tevreden tot zeer tevreden over de de energiecoaches, zo constateert het bureau op basis van een enquête die door 57 gezinnen werd ingevuld. De gemeente is ook tevreden. Het helpt mensen met weinig geld een handje en leidt tot een lager energieverbruik.

 

(lc 03.12.20)

Lees verder
 • Leeuwarden
 • Grou
 • Goutum
 • Wergea
 • Irnsum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Wartena
 • Wytgaard
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens
 • Idaard
 • Friens
 • Swichum
 • Warstiens
 • Aegum
 • Teerns
 • Miedum
   
 • Jellum
 • Bears
 • Hilaard
 • Mantgum
 • Weidum
 • Baard
 • Easterlittens
 • Húns
 • Leons
 • Jorwert