LEEUWARDEN | ‘Arm en rijk weer in één wijk’

In iedere nieuwe uitbreidingswijk horen weer sociale huurwoningen. De kloof tussen rijke en arme wijken moet kleiner worden, vindt de Leeuwarder wethouder Hein de Haan. Hij wil gevarieerdere buurten door de hele stad.

De PvdA-bestuurder presenteert zijn ideeën in een nieuwe volkshuisvestingsvisie, die draait om de ‘ongedeelde stad’. In zijn nota pleit hij ervoor dat ‘huishoudens met verschillende achtergronden en inkomens elkaar in het dagelijks leven tegenkomen op straat, in de winkel en bij sport. Dit is voor onderling begrip, solidariteit en saamhorigheid een noodzaak.’ Het woningbouwbeleid van de afgelopen twintig jaar liet een kloof groeien tussen armere en rijkere groepen, constateert De Haan. Nieuwe uitbreidingswijken vulden zich bijna alleen nog met koopwoningen en dure huurappartementen. Daar trokken rijkere mensen naartoe, terwijl armere gezinnen achterbleven in huurbuurten, waar zich allerlei problemen opstapelden.

Ondertussen zagen de corporaties zich gekortwiekt door Den Haag. WoonFriesland en Elkien moesten hierdoor zuinig zijn en bouwden nauwelijks meer sociale huurhuizen in nieuwe wijken. Zij wijzen hun vrijkomende woningen voornamelijk toe aan de allerarmste inkomensgroepen, waardoor de scheiding tussen arm en rijk verder groeit. ,,Dat proces moeten we omkeren’’, vindt De Haan. Hij wil dat nieuwbouwwijken voortaan voor 15 tot 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan. Dit begint in Middelsee, de nieuwe buurt langs het Van Harinxmakanaal. In armere wijken dient juist meer ruimte te komen voor koophuizen. Hiervoor gaf De Haan dit voorjaar al een voorzet in Heechterp/Schieringen, waar de afbraak van verouderde huurflats ruimte schept voor ‘menging’.

Verder pleit hij ervoor dat corporaties meer huizen toewijzen aan middeninkomens, net als vroeger normaal was. Ook dat stimuleert de variatie in buurten. Woonzorgcombinaties ziet De Haan het liefst bij corporaties. Op particuliere verhuurders heeft de gemeente namelijk weinig vat, blijkt in de Vlietzone.