LEEUWARDEN | Dakloze moet sneller terug in regulier huis

Overheid trekt 3,4 miljoen euro uit voor Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân

Sociaal Domein Fryslân wil de komende jaren meer werk maken van het voorkomen van dakloosheid in Fryslân en daklozen ondersteunen om sneller vanuit de maatschappelijke opvang over te gaan naar een woning. Om dit te bereiken is het plan Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân (BAD) opgesteld waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3,4 miljoen euro voor heeft uitgetrokken.
Het gaat om een proef van twee jaar waarin ook de knelpunten van de aanpak van dakloosheid nader worden onderzocht. ,,Dit is een soort aanjaagproject dat de lokale processen moet verbeteren”, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden die als centrumgemeente bij het project betrokken is.

Als het gaat om het voorkomen van dakloosheid wordt er onder meer ingezet op de aanpak van schuldenproblematiek en het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken partijen als zorgverleners of de GGZ.
Sociaal Domein Fryslân wil dit jaar in ieder geval honderd mensen een woonplek buiten de daklozenopvang aanbieden. ,,We proberen hierbij maatwerk te bieden”, zegt Evert Boomsma die vanuit Sociaal DomeinFryslân is aangesteld als kwartiermeester BAD. ,,Dit kan variëren van een reguliere woning tot onconventioneel wonen.”

Bij onconventioneel wonen gaat het bijvoorbeeld om containerwoningenaan de rand van een woonkern en dit soort woonvormen zijn vooral bedoeld voor mensen die dit zelf graag willen en moeite hebben om weer een plek te vinden in de reguliere maatschappij. ,,Het is alleen wel een heel kleine groep die hiervoor geschikt is. In Fryslân gaat om zo’n vijftien mensen.”

Het is niet de bedoeling dat het aantal plekken in de nachtopvang wordt verminderd. Tjeerdema: ,,De noodopvang blijft, maar we versnellen de stap naar een woonruimte voor langere termijn.”

Ook wordt er gezocht naar langdurige verblijven voor mensen met complexe problemen zoals een combinatie van verslaving, psychiatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking. In de BAD is een proef opgenomen voor maximaal twaalf mensen die een duurzaam verblijf moeten krijgen met 24-uurs begeleiding.

Om kwetsbare jongeren te helpen aan huisvesting wordt het aantal plekken van Kamers met Kansen van Zienn uitgebreid. Dit zijn kamers die schoolgaande jongeren kunnen huren. Zij krijgen begeleiding van een vrijwilliger die hen helpt hun studie en andere dagelijkse beslommeringen op de rit te krijgen. Kamers met Kansen zit in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten.

 

(FD22.04.21)