LEEUWARDEN | Groen gas kan helft huizen verwarmen

Alleen al mest kan kwart warmte voor Fryslân leveren

In het gunstigste geval kan groen gas dat in Fryslân wordt geproduceerd over tien jaar de helft van de Friese woningen verwarmen.Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de provincie naar de mogelijke bijdrage van groen gas aan de energietransitie.

Het betreffende onderzoeksbureau gaat ervan uit dat er in 2030 16.275 terajoule (TJ) aan energie nodig is om alle Friese huizen en kantoren te verwarmen. Eén tera joule is gelijk aan 28.433 kubieke meter groen gas, het verbruik van ruim 22 huishoudens.
Alle Friese mest omgezet in groen gas, kan ruim een kwart daarvan leveren. Als daarbij ook alle andere biogrondstoffen, als zuiveringsslib,en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, gecombineerd met nog te ontwikkelen vergassingstechnieken, is bijna de helft van de warmtevraag met Fries groengas af te vangen.

Als de Friezen tegen 2030 allemaal zijn overgestapt op een hybridewarmtepomp, die deels op gas draait, is 94 procent van de huizen met groen gas te verwarmen. Gedeputeerde Sietske Poepjes noemde het een interessant rapport omdat het aangeeft dat groen gas voor ongeveer de helft de energiekant leveren om de huizen te verwarmen.

Veestapel
Ze hield wel een slag om de arm. ,,It feit dat it technysk kin, wol noch net sizze dat it yn de romtlike oardering yn te passen is, of sosjaal akseptearre wurdt.” Het rapport is volgens haar ook handig voor gemeenten met het oog op de warmtetransitie in het kader van de RES1.0.
Angst dat Fryslân bij een eventuele krimp van de veestapel mest moet importeren is volgens haar niet nodig. Vanuit de provincie wordt nu volgens de rapportage nog zo’n 366 kiloton mest afgevoerd.

 

(FD 21.04.21)