LEEUWARDEN | Nieuwbouw in Componistenwijk

Delen van de Componistenbuurt in Leeuwarden zullen worden gesloopt. Het gaat om 42 sociale huurwoningen van woningcorporatie
Elkien in de Sweelinckstraat, de Chopinstraat en de Beethovenstraat. Er komen ook weer 42 woningen voor in de plaats. Voorwaarde is
wel dat minstens 70 procent van de bewoners akkoord gaat.

De bestaande huizen, die energielabel E hebben, zijn slecht of niet geisoleerd, waardoor er veel energieverlies optreedt. Door tocht en vocht is het binnenklimaat van de woningen niet optimaal. Sommige huizen hebben last van schimmel. „Der komme aanst wer ûnder- en
boppewenten, lykas no”, vertelt Nikkie Smit, woordvoerder van Elkien. ,,De wenromte wurdt wat grutter, de tunen wurde wat lytser.” De woningen worden gasvrij gebouwd. Elkien wil zich houden aan het Convenant Energiebesparing Huursector, waarin is afgesproken dat de huurwoningenvoorraad gemiddeld tenminste goed is voor energielabel B.
 

Bij een inspectie zijn twee gierzwaluwnesten en een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Die gaan bij sloop
verloren. Elkien heeft nest- en vleermuiskasten in de buurt opgehangen en in de nieuwbouwwoningen komen inbouwstenen voor de  dieren. De provincie Fryslân heeft Elkien daarop een ontheffing verleend op de Wet natuurbescherming. 

Als bewoners dit najaar instemmen met de nieuwbouwplannen, staat de eerste sloopfase gepland voor volgend najaar. Smit: ,,Bewenners
krije fan ús in ferhuzersfergoeding en foarrang by it finen fan oare wenromte.” De huurprijs van de nieuwe woningen wordt met bijna
zeshonderd euro kale huur wel hoger dan die nu is. ,,Fan minsken dy’t no in folle legere priis betelje en aanst werom wolle nei in nij hûs, sil de hierpriis dêrom net yn ien kear, mar yn stapkes omheech gean.”