LEEUWARDEN | Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Leeuwarden, woningbouw- en huurdersorganisaties

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2019 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. Dit zijn afspraken waarin de partijen de bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid vastleggen. De samenwerking in 2019 richt zich op de betaalbaarheid van het wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, en de gezamenlijke zorg voor kwetsbare huishoudens. De corporaties hebben plannen om voor in totaal € 64 miljoen te investeren in 2019 in de gemeente Leeuwarden.

 

Betaalbaar wonen blijft voor de partijen de hoogste prioriteit. Elke partij draagt op zijn manier bij: de gemeente met energiecoaches en het armoedebeleid, de corporaties via gematigde huren en met hun forse investeringen in het verlagen van de energierekening en de huurdersorganisaties door voorlichting en ondersteuning.

 

Toegankelijkheid huurmarkt

De huurmarkt moet voldoende toegankelijk blijven voor woningzoekenden. De gemeente heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de sociale huur dat in samenwerking met bovenstaande partijen is verricht. De uitkomsten worden nog dit jaar verwacht. De gemeente vertaalt dit in 2019  in een nieuwe visie waarin onderwerpen als betaalbaar wonen, sloop/ nieuwbouw, wijkenaanpak, verduurzaming en de zorg voor kwetsbare doelgroepen aan de orde komen.

 

Fors investeren in onderhoud en kwaliteit van de huurwoningen

Het vernieuwen en verbeteren van de woningvoorraad door WoonFriesland en Elkien is een continu proces. Ook in 2019 investeren beide corporaties fors in onderhoud en kwaliteitsverbetering. Daarnaast gaan partijen op initiatief van de gemeente onderzoeken hoe de energietransitie naar een op termijn CO2 vrije woningvoorraad vorm te geven is. Alle partijen zijn actief in de wijken: via de wijkenaanpak bundelen partijen hun inzet in wijken zoals Oud Oost, Schepenbuurt en Heechterp-Schieringen.

 

Zorg voor huishoudens vraagt om intensieve samenwerking

De corporaties huisvesten veel kwetsbare doelgroepen: huishoudens met geldzorgen of die zorg of begeleiding nodig hebben. Een goede afstemming tussen partijen is nodig. Hiermee krijgen huishoudens de zorg die ze nodig hebben, maar wordt ook voorkomen dat het woon- en leefklimaat in wijken te veel onder druk komt te staan. We gaan in 2019 onder andere aan de slag met het verbeteren van de afstemming tussen de partijen en betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, de draagkracht en draaglast van wijken en wat nodig is om statushouders een goede start te geven.

 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002