Leeuwarden | Scheiding rijk en arm moet stoppen in stad

In Leeuwarder wijken moet weer menging komen tussen arme en rijke gezinnen. Dit is het hoofduitgangspunt van een nieuwe volkshuisvestingsvisie.

,,Ruimtelijke uitsluiting willen we voorkomen. Dat betekent dat wijken voldoende gemengd aanbod aan woningen moeten hebben’’, zo staat in de voorbereidende nota van wethouder Hein de Haan en zijn ambtenaren. Gisteren lieten politieke partijen zich hierover achter gesloten deuren bijpraten als opstap naar een nieuwe gemeentelijke volkshuisvestingsvisie, die later uitkomt.

Arm en rijk groeien de laatste jaren razendsnel uit elkaar in Leeuwarden. Vroeger werd er bewust gemengd gebouwd in wijken als Aldlân en Camminghaburen.

Tegenwoordig worden armere gezinnen geweerd uit de meeste nieuwe buurten, denk aan Blitsaerd, De Zuidlanden, Zuiderburen en het Bonifatiuspark. Betaalbare huurhuizen zijn hier zeldzaam. Vooral linkse partijen vinden deze segregatie kwalijk. De corporaties hebben het financieel echter lastig en kunnen niet zomaar overal bouwen.

In de toekomst moet dat anders, staat in de brief aan de politieke partijen. In nieuwbouwwijken moet de woningvoorraad voortaan ,,een minimaal percentage sociale huur’’ kennen. In armere wijken moet juist meer woningbouw voor bemiddelde Leeuwarders komen om de woonmix te stimuleren. 

,,Realisatie van de ondeelbare stad betekent dat er een herverdeling over de stad komt. Dit is een zeer langdurig proces, maar moet nu al ingezet worden’’, meldt de nota. Corporaties laten tegenwoordig alleen nog huishoudens met een zeer laag inkomen toe. Ook dat is onwenselijk: ,,Dit moet veranderen. Dit betekent dat we de corporaties gaan aanspreken op het huisvesten van een bredere doelgroep dan nu gebeurt.’’

Woonlasten mogen in de toekomst liefst niet hoger zijn dan een derde van het gezinsinkomen. Dit vergt bouw van goedkope huizen, maar  wel met een goed afwerkingsniveau: ,,Een grote bron van ergernis zijn geluiden van buren. Vooral in de oudere woningvoorraad van de corporaties is dit een probleem waarvan we verwachten dat dit voortvarend wordt opgepakt.’’ Inwoners van de Leeuwarder dorpen konden voor de zomer hun wensen aangeven. Partoer vatte ze in een rapport samen. Heel belangrijk is dat de mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw van lege panden tot woningen in stand blijven, zo blijkt hieruit. Een eventuele bouwstop zet namelijk de hele ontwikkeling op slot.

Dorpen hebben soms zorgen over de kwaliteit van de bestaande gebouwen en vragen de gemeente om op te treden tegen verwaarlozing door verhuurders en andere eigenaren. Verder is er meer duidelijkheid nodig over huurtoewijzing van corporatiewoningen, zo hebben insprekers ingebracht. Ze vragen hierbij aandacht voor mensen die al in het dorp wonen en soms niet in de gaten hebben dat er een
huis vrijkomt. 

In verschillende dorpen is kritiek op het onderhoud van openbaar groen en de wegen. Verder bestaat er vaak bezorgdheid over de toekomst van ontmoetingsplekken.