Lioessens | 2 nieuwe huurwoningen

Op de hoek van de Doarpsstrjitte en De Kamp in Lioessens stonden ooit ouderenwoningen, maar die werden gesloopt. Corporatie Thús
Wonen zet er nieuwe huurhuizen neer voor ouderen uit Morra en Lioessens, op initiatief van dorpsbewoners zelf.

Eigenlijk had Thús Wonen niet zullen bouwen in het tweelingdorp. De corporatie wilde zich terugtrekken uit kleinere dorpen, om zich te
richten op de grotere kernen. In 2015 kwam de corporatie hier op terug, onder meer na protest uit gemeenten. Per dorp wordt nu bekeken wat het beleid is. Een extern bureau onderzocht in opdracht van de werkgroep de woonwensen in Morra en Lioessens. Daaruit bleek dat er vraag is van ouderen die graag in eigen dorp willen blijven wonen, in een levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grond.