Missie en visie

MISSIE

Vanaf de start heeft onze vereniging getracht om te werken vanuit een duidelijke missie en een heldere visie op de eigen rol en positie. Deze missie en visie geven richting aan ons handelen en zijn de basis geweest voor de ontwikkeling die de vereniging de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Onze missie geeft daarbij, voor zowel onszelf als voor anderen, duidelijk aan wie wij zijn en wat wij als onze opdracht zien.


MISSIE: succesvol opkomen voor de belangen van huurders en haar leden in het bijzonder.

 

Wie zijn wij

Wij zijn een onafhankelijke huurdersvereniging, die zonder winstoogmerk en zonder binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering, opkomt voor de belangen van huurders in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Onze vereniging telt circa 30.000 leden en vrijwel al onze leden zijn huurder van een in Friesland gevestigde woningcorporatie waarmee wij een overleg- of samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 

Wat is onze opdracht

Binnen de volkshuisvesting spelen de rijksoverheid, de provinciale overheid en vooral ook de gemeentelijke overheid en de woningcorporaties een belangrijke rol. Zij zijn het die uiteindelijk de beslissingen nemen. Bij het nemen van die beslissingen is het van belang dat de huurdersbelangen goed voor het voetlicht worden gebracht en ook voldoende worden meegewogen. Om dit te realiseren dienen huurders zich goed te organiseren en zich te verenigen in een huurdersvereniging die opkomt voor hun belangen en die op een deskundige en professionele manier tegenspel kan bieden aan de bevoegde instanties.

Als De Bewonersraad willen wij, nu en in de toekomst, zo’n goed georganiseerde, deskundige en professionele huurdersvereniging zijn. Wij willen de huurders c.q. onze leden, zo goed mogelijk ondersteunen en zo goed mogelijk opkomen voor hun belangen, zowel individueel als collectief. Wij willen ook voor de huurders c.q. onze leden optreden als “waakhond” richting de bevoegde instanties.

 Deze opdracht hebben wij uitgewerkt in de volgende taken:

Taken De Bewonersraad

1.      Het organiseren van huurders van die verhuurders waar De Bewonersraad een overlegovereenkomst mee gesloten heeft
(huurders van andere verhuurders mogen geen lid worden van De Bewonersraad).

2.      Het individueel ondersteunen van huurders en bewonerscommissies bij zaken die spelen richting verhuurder en/of gemeenten.

3.      Het bundelen van huurders (per wijk, per dorp, per gemeente of in de provincie) richting verhuurders, gemeenten en provincie en indien gewenst ook landelijk.

4.      Er voor zorgen dat de huurdersbelangen voldoende meewegen in de besluitvorming bij verhuurders, gemeenten en provincie en indien gewenst ook landelijk.

5.      Er voor zorgen dat de met bevoegde instanties overeengekomen regelingen, overeenkomsten, protocollen en/of afspraken worden nagekomen.

 

 

VISIE

De Bewonersraad is een grote huurdersvereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. Deze samenvatting van wie wij zijn en wat onze opdracht is, bepaalt ook onze visie op onze rol en positie en de manier waarop wij werken en georganiseerd zijn. Voor die manier van werken en voor die organisatie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 

Uitgangspunten organisatie en werkwijze De Bewonersraad

 

1.      Wij zijn een belangenbehartigingsorganisatie. Wij komen op voor de belangen van onze  leden. Dit geldt zowel voor de belangen van de individuele leden, als voor de collectieve belangen van de huurders van onze overlegpartners c.q. al onze leden, of groepen van leden. In onze belangenbehartiging gaan wij uit van het motto dat de leden in ieder geval dienen te krijgen waar ze recht op hebben. Wij trachten dit te realiseren door begrip te kweken voor onze opvattingen waar dat mogelijk is en door hard te onderhandelen waar dat nodig is. Daarnaast is voor de individuele ondersteuning van onze leden op alle werkdagen onze telefonische hulpdienst beschikbaar.

 

2.      Wij zijn een democratische ledenorganisatie. De zeggenschap over de vereniging berust bij de leden. De leden kiezen daartoe elke 4 jaar uit hun midden een ledenraad. De ledenraad treedt op als hoogste orgaan binnen de vereniging en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Naast de ledenraad hebben wij 6 regioraden, waar de regiogebonden zaken besproken worden. De leden van de regioraden worden elke 4 jaar gekozen door de afdelingsvergaderingen. Op deze 4-jaarlijkse afdelingsvergaderingen wordt ook verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden de hoofdlijnen van het toekomstig beleid besproken. Op basis van deze besprekingen, de uitkomsten van ledenonderzoek en de informatie uit de dagelijkse contacten met leden stelt de ledenraad uiteindelijk de hoofdlijnen van het beleid vast.

Het bestuur van de vereniging berust bij een door en uit de ledenraad gekozen bestuur. De  dagelijkse leiding van de vereniging berust bij een door de ledenraad benoemde algemeen directeur. De boeken en de bescheiden van de vereniging worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant.

                                                                               

3.      Wij zijn een onafhankelijke organisatie. Het eigendom van en de verantwoordelijkheid voor de vereniging berust bij de leden. Zij dragen direct, via de ledenbijdrage, of indirect, via de verhuurdersbijdrage, zorg voor de inkomsten van de vereniging. De verhuurders en de gemeenten hebben geen zeggenschap binnen de vereniging. De vereniging werkt dus onafhankelijk van de verhuurders en de gemeenten. Het bestuur en de algemeen directeur leggen dan ook alleen verantwoording af aan de leden, danwel de ledenraad.

 

4.      Wij zijn een professionele organisatie.  Het beleid en de besluiten van verhuurders en gemeenten worden veelal voorbereid en uitgevoerd door professionele medewerkers. Zij zijn deskundig en beschikken over kennis van zaken en bepaalde vaardigheden. Om de belangen van de leden effectief te behartigen en op gelijkwaardige wijze tegenspel te bieden aan de professionals van verhuurders en gemeenten beschikt de vereniging over een eigen professioneel werkapparaat. Dit werkapparaat staat onder leiding van de algemeen directeur en bestaat uit gekwalificeerde medewerkers die in dienst zijn van de vereniging en uit ingehuurde specialisten.

 

5.      Wij zijn een toekomstbestendige organisatie. Bij verhuurders en gemeenten is sprake van een voortdurende schaalvergroting door zowel uitbreiding van werkterreinen als door fusies. Ook bij deze schaalvergroting wil de vereniging effectief kunnen blijven opereren. Wij richten ons daarom steeds op versterking en verdere professionalisering van het werkapparaat. Om dit mogelijk te maken werken wij niet alleen met een strakke en kostenbewuste exploitatie, maar dragen wij tevens zorg voor voldoende reserves om de toekomst van de vereniging te waarborgen en eventuele extra kosten (bijv. voor het voeren van rechtszaken) op te kunnen vangen.

 

6.      Wij zijn een op samenwerking gerichte organisatie. Om onze missie uit te voeren werken wij zoveel mogelijk samen met verhuurders en collega-huurdersverenigingen. Met de verhuurders sluiten wij, waar mogelijk, overlegovereenkomsten waarin is vastgelegd op welke manier en op welke onderwerpen de vereniging en de huurders invloed uit kunnen oefenen op het beleid en de beleidsuitvoering van de verhuurder. In het overleg en in de samenwerking met de overlegpartners streven wij naar overeenstemming op basis van wederzijds respect en op basis van een open en zakelijke afweging van belangen. Dit betekent ook dat wij pas in laatste instantie en alleen wanneer dat onverhoopt noodzakelijk is, gebruik zullen maken van alle ons ter beschikking staande rechtsmiddelen om de belangen van huurders te behartigen.