Nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie gebouwen

Er komt een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen: de NTA 8800. De huidige indicatoren Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), voor nieuwbouw, en Energie-Index (EI),voor bestaande woningen, verdwijnen op termijn. In opdracht van het ministerie van BZK werkt NEN aan deze nieuwe bepalingsmethode. Aedes is hierbij betrokken. Wat gaan woningcorporaties van deze nieuwe methode merken?Bovenkant formulierOnderkant formulier

expert:
Christiane Hogeweg
Belangenbehartiger duurzaamheid & projectleider adoptie corporaties SBR-wonen

Op dit moment zijn er verschillende bepalingsmethoden waardoor er geen eenheid is in de getoonde energieprestatie van een gebouw. Ook de ontwikkeling van zeer energiezuinige nieuwbouw maakt een andere methodiek noodzakelijk. Daarom komt er een nieuwe bepalingsmethode, die wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak: de zogeheten NTA 8800.

De nieuwe bepalingsmethode is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De methode geldt voor zowel woningen als utiliteitsbouw, zoals winkels, kantoren, fabrieken, en andere gebouwen zonder woonbestemming.

Bewoners
De met de nieuwe methode berekende energieprestatie van een woning moet beter aansluiten bij de behoefte en beleving van bewoners. Zo is straks bijvoorbeeld te zien dat een hoekwoning meer energie verbruikt dan het rijtjeshuis ernaast. De NTA 8800 is uitsluitend gericht op gebouwgebonden maatregelen en dus niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten. Dat verbruik is sterk afhankelijk van bewonersgedrag en het aantal mensen dat in het huis woont.

Nieuwbouw
Vanaf 1 januari 2020 gaan de BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) gelden voor de nieuwbouw. Met de NTA 8800 wordt bepaald of aan deze eisen wordt voldaan. In BENG worden drie eisen gesteld aan de energieprestatie van een gebouw: 

De energiebehoefte van het gebouw zelf voor verwarming en koeling, uitgedrukt in kWh per m2. Deze indicator gaat over beperking van de energievraag van het gebouw zelf.

​​Het primair fossiel energieverbruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 die nodig is voor verwarming, warm water en ventilatie.

Het aandeel hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, warmtepompen en duurzame warmtenetten: uitgedrukt in het percentage van het totale energieverbruik.

Koppeling aan WWS
Omdat de EI verdwijnt, moet opnieuw bekeken worden hoe het woningwaarderingsstelsel (WWS) rekening houdt met de energieprestatie. Dat is van invloed op de maximaal te vragen huur. Aedes is nauw betrokken bij deze overgang.

Invoering
De nieuwe bepalingsmethode wordt dit najaar gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de methode op 1 januari 2020 wordt ingevoerd en de huidige indicatoren EPC en EI dan vervangt. Op aedes.nl informeren wij u over de verdere stappen. 

Op de website Energieprestatie Gebouwen  is meer informatie te vinden, waaronder een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Woningcorporaties kunnen voor meer informatie over de gevolgen van de nieuwe bepalingsmethode ook terecht bij Christiane Hogeweg, belangenbehartiger Duurzaamheid bij Aedes, c.hogeweg@aedes.nl