Nieuws

LEEUWARDEN | ‘Arm en rijk weer in één wijk’

03-08-2020

In iedere nieuwe uitbreidingswijk horen weer sociale huurwoningen. De kloof tussen rijke en arme wijken moet kleiner worden, vindt de Leeuwarder wethouder Hein de Haan. Hij wil gevarieerdere buurten door de hele stad.

De PvdA-bestuurder presenteert zijn ideeën in een nieuwe volkshuisvestingsvisie, die draait om de ‘ongedeelde stad’. In zijn nota pleit hij ervoor dat ‘huishoudens met verschillende achtergronden en inkomens elkaar in het dagelijks leven tegenkomen op straat, in de winkel en bij sport. Dit is voor onderling begrip, solidariteit en saamhorigheid een noodzaak.’ Het woningbouwbeleid van de afgelopen twintig jaar liet een kloof groeien tussen armere en rijkere groepen, constateert De Haan. Nieuwe uitbreidingswijken vulden zich bijna alleen nog met koopwoningen en dure huurappartementen. Daar trokken rijkere mensen naartoe, terwijl armere gezinnen achterbleven in huurbuurten, waar zich allerlei problemen opstapelden.

Ondertussen zagen de corporaties zich gekortwiekt door Den Haag. WoonFriesland en Elkien moesten hierdoor zuinig zijn en bouwden nauwelijks meer sociale huurhuizen in nieuwe wijken. Zij wijzen hun vrijkomende woningen voornamelijk toe aan de allerarmste inkomensgroepen, waardoor de scheiding tussen arm en rijk verder groeit. ,,Dat proces moeten we omkeren’’, vindt De Haan. Hij wil dat nieuwbouwwijken voortaan voor 15 tot 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan. Dit begint in Middelsee, de nieuwe buurt langs het Van Harinxmakanaal. In armere wijken dient juist meer ruimte te komen voor koophuizen. Hiervoor gaf De Haan dit voorjaar al een voorzet in Heechterp/Schieringen, waar de afbraak van verouderde huurflats ruimte schept voor ‘menging’.

Verder pleit hij ervoor dat corporaties meer huizen toewijzen aan middeninkomens, net als vroeger normaal was. Ook dat stimuleert de variatie in buurten. Woonzorgcombinaties ziet De Haan het liefst bij corporaties. Op particuliere verhuurders heeft de gemeente namelijk weinig vat, blijkt in de Vlietzone.

Lees verder

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huur gaan betalen

30-07-2020

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.

 

Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.

 

Nu één inkomensgrens voor extra huurverhoging

Op dit moment is de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs. In 2020 ging het om maximaal 5,1%. Daarnaast geldt er één inkomensgrens waarboven hurende huishoudens 1,5% extra huurverhoging kunnen krijgen. In 2020 lag die grens op € 43.574, ongeacht de grootte van het huishouden. Huishoudens waarin iemand de AOW-leeftijd al bereikt had waren uitgezonderd van die extra 1,5%.

 

Straks vier inkomensgrenzen

In het wetsvoorstel vervalt de uitzondering voor senioren. En gaat de manier waarop de jaarlijkse huurverhoging wordt berekend op de schop. Er gaan vier verschillende inkomensgrenzen gelden. Ligt het inkomen boven een van de grenzen? Dan volgt een jaarlijkse huurverhoging die -in de meeste gevallen- veel hoger uitpakt dan de huurverhoging voor lagere inkomens.

 

Alleenstaanden met middeninkomen

In het wetsvoorstel staat dat bij een jaarinkomen tussen €45.938 en €55.000 de huur met 50 euro per maand omhoog mag. Bij een jaarinkomen boven de €55.000 is dat zelfs 100 euro per maand.

 

Stellen en gezinnen met middeninkomen

Voor meerpersoonshuishoudens gelden andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk jaarinkomen tussen €53.126 en €74.000 mag de huur straks met 50 euro per maand omhoog. Boven de €74.000 is dat 100 euro per maand.

 

Plafond huurverhoging boven sociale huurgrens

De huurverhogingen kunnen één keer per jaar worden doorgevoerd, totdat de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel is bereikt. Deze maximale huurprijs ligt vaak ver boven de sociale huurgrens (€737,14 in 2020). Ook huurders die al een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen krijgen dus met deze extra huurverhogingen te maken.

 

Lager inkomen? Dan blijft huurverhoging een percentage

De jaarlijkse, sprongsgewijze huurverhoging in euro’s geldt alléén voor huishoudens met een middeninkomen. Bij een lager inkomen geldt dat de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs blijft. Wat de huurverhoging dan wordt hangt dus sterk van de huidige huurprijs én het percentage af.  In 2020 ging het om 5,1%. Voor 2021 is het percentage nog niet bekend.

 

Wetsvoorstel omstreden - Tweede Kamer aan zet na het zomerreces

 

 

200730 Woonbond.nl

Lees verder

BUITENPOST | SWA met Cadillac langs huurders

24-07-2020

Met een Cadillac en een koets gaat Stichting Woningbouw Achtkarspelen begin augustus langs bij mensen die al ruim een halve eeuw hetzelfde huis huren.

Meer dan negentig mensen wonen inmiddels vijftig jaar of langer in hetzelfde huis van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). De corporatie vindt dit heel bijzonder en wil er aandacht aan besteden.
Wat ook meespeelt, is dat de oudere bewoners door de coronamaatregelen momenteel weinig verzetjes hebben. Dorpsfeesten zijn afgelast en ook thuis visite ontvangen gebeurt minder. Ouderen kunnen zich daardoor geïsoleerd voelen.

Doel is niet alleen om het corona-isolement te doorbreken, maar ook om de bewoners te bedanken voor de positieve rol die ze spelen in hun buurt. Volgens SWA zijn de mensen die al jaren in dezelfde woning wonen niet alleen trouw aan de woning maar ook aan de buurt.

Lees verder

GROU | WoonFriesland inspecteert met drone

21-07-2020

WoonFriesland voert met een drone technische inspecties uit aan de buitenkant van huurwoningen. Het verhuurbedrijf wil efficiënt en geautomatiseerd inspecteren en de drone meet de benodigde gegevens van gevels, dakbedekking en kozijnen.
Hierdoor kunnen vocht, houtrot en warmteverlies worden gesignaleerd of zelfs voorkomen. WoonFriesland werkt met het bedrijf Aeroscan, dat de drone levert. De privacy binnenshuis is gewaarborgd. Eventuele persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd.

Volgens de coöperatie is de drone-inspectie coronaproof en betekent ze minder overlast voor bewoners. Zo hoeven mensen niet thuis te zijn. De privacy is gewaarborgd doordat beelden worden vervaagd. Door warmtemetingen kan de drone ook wietplantages op zolders in
beeld brengen, erkent Stefan Quack van Aeroscan. ,,Maar dat is niet onze doelstelling. In de zomermaanden werken we ook niet met hittescans. Die worden wel in de wintermaanden gebruikt om te kijken of huizen koudelekken hebben, en of er zonnepanelen zijn die niet goed werken.”

Mochten er inderdaad wietplantages als bijvangst worden ontdekt dan zal WoonFriesland per geval kijken welke stappen er worden ondernomen. ,,Opsporen van wietplantages in niet ons doel. Dat is politiewerk”, meldt WoonFriesland-woordvoerder AnneMarieke Voortman. ,,Maar als wij verdachte omstandigheden zien bij een van onze huurders dan nemen wij uiteraard maatregelen. Welke dat zijn, is maatwerk en afhankelijk van de omstandigheden.”

Lees verder

Subsidie voor vijftien projecten in Noardeast

18-07-2020

Vijftien initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in
Noardeast-Fryslân krijgen subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Het
gaat om een totaalbedrag van bijna 300.000 euro. Alle initiatieven zorgen in totaal
voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze
regio.

Lees verder

GORREDIJK | Garageboxen Elkien gaan in de verkoop

17-07-2020

Woningcorporatie Elkien is van plan garageboxen in Opsterland te verkopen, 67 in
Gorredijk en 8 in Beetsterzwaag. Volgens Elkien horen het beheer en de verhuur
van de garages niet langer bij haar kerntaak. Opsterland gaat akkoord met de
verkoop, mits er een betrouwbare koper wordt gezocht met het oog op ‘het
voorkomen van de verslechtering van de kwaliteit van de garageboxen en de
verpaupering van de buurten waar de garageboxen staan’. Voor huurders
verandert er niets.

Lees verder

Zonnepanelen gaan uit op zonnige dagen

16-07-2020

Naar schatting worden op vijftig plaatsen in Friesland zonnepanelen uitgeschakeld op zonnige dagen. Vooral de panelen op woningen leveren dan te veel stroom, waardoor het net het aanbod niet aankan.

Volgens Peter Hofman, woordvoerder van netbeheerder Liander, is het aantal
plaatsen waar zonnepanelen worden uitgeschakeld een ruwe schatting. ,,Een
compleet en actueel overzicht ontbreekt nog. De situatie wijzigt daarnaast snel
vanwege de continue verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.”
De problemen zijn over het algemeen zeer lokaal en het gaat meestal om een paar
huizen of een straat. De uitschakeling vindt plaats wanneer de spanning op het net
stijgt naar 253 volt, doordat veel zonnepanelen tegelijkertijd elektriciteit leveren aan
de laagspanningskabels. Het net wordt daardoor te zwaar belast.
Een van de wijken waarin zonnepanelen worden uitgeschakeld, is Zuiderburen in
Leeuwarden. Hier werkt Liander aan een oplossing. ,,We leggen extra kabels en
plaatsen extra verdeelstations”, aldus Hofman.
In Oentsjerk en Wytgaard worden aanpassingen gedaan aan de instellingen van
de transformator. Volgens Hofman wordt de spanning daardoor minder hoog. ,,Dit
kan niet altijd de oplossing zijn. Als blijkt dat in de avond of nachtelijke uren de
spanning hierdoor te laag wordt, moeten we het net verzwaren.”
Age-Jan Jorna, inwoner van Wytgaard, kreeg te maken met uitschakeling van zijn
zonnepanelen. ,,Ik had het niet in de gaten, waarschijnlijk was het al een maand zo
voordat ik erachter kwam”, aldus Jorna. Hij had, naar eigen zeggen, vaker gehoord
over het capaciteitsprobleem. ,,De leverancier van de panelen heeft dit ongeveer
een maand geleden opgelost door de omvormer iets hoger te zetten.”

De zonnepanelen van energie-coöperatie Enerzjyk Eastermar aan de Kleine
Hornstwei in Eastermar schakelen zichzelf ook uit. ,,Liander onderzoekt wat de
beste oplossing is voor deze locatie”, aldus Hofman ,,Mogelijk is het nodig om
dikkere kabels te leggen.”
Ook bij het project van energie-coöperatie Grieneko wordt de spanning soms te
hoog doordat het is aangesloten aan het einde van de kabel van het lokale
elektriciteitsnet. Hierbij is de oplossing volgens Hofman de plaatsing van een nieuw
transformatorstation.

Lees verder

Verlenging tijdelijk contract vanwege corona kan tot november

14-07-2020

Loopt je tijdelijke huurcontract af, maar is verhuizen geen optie vanwege de coronacrisis? Dan kom je in aanmerking voor een verlenging van je huurcontract van drie maanden. Deze regeling is nu verlengd tot november 2020.

 

De regeling is vastgelegd in de ‘Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ die op 25 april is ingegaan en met terugwerkende kracht geldt van 1 april tot 1 november 2020. In de spoedwet is geregeld dat tijdelijke huurcontracten die eindigen tussen 1 april en 31 augustus 2020 kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis.

 

Huurders die willen verlengen, moeten binnen een week nadat het contract zou stoppen een aanvraag doen. Verlengen kan voor maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 november 2020. De regeling is bedoeld voor huurcontracten van maximaal twee jaar voor appartementen en huizen en van maximaal vijf jaar voor kamers. In eerste instantie gold de wet alleen voor huurcontracten die voor 30 juni eindigden, maar omdat de coronacrisis langer duurt, heeft minister Ollongren de wet eenmalig verlengd met twee maanden, zo bleek uit haar brief aan de Tweede Kamer van 20 mei.

Lees verder

Leefbaarheid dorpen daalt door uittocht van hogere inkomens

11-07-2020

Het vertrek van mensen met hogere inkomens uit
krimpgebieden heeft een dubbel effect op de leefbaarheid.
Gemeenten worden armer en houden minder geld over voor
belangrijke voorzieningen. Daarnaast gaat het vaak om
hogeropgeleiden die maatschappelijk actief zijn.

Dat zegt Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor
Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bock reageert hiermee op
een onderzoek van onder meer het Fries Sociaal Planbureau van afgelopen
voorjaar naar inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het
land.
Belangrijkste conclusie daarin: die worden groter, doordat jaarlijks meer mensen uit
de drie noordelijke provincies naar elders in Nederland vertrekken dan zich hier
vestigen. Relatief vaak gaat het om mensen met hogere inkomens.
En dat heeft zijn effect op de leefbaarheid, vertelt Bock. ,,Hogere inkomens betalen
meer belasting, dus krijgt een gemeente steeds minder geld binnen. Hoe meer
mensen van een uitkering leven, hoe groter de uitgaven. Veel gemeenten hebben
nu financiële problemen, en dat heeft deels te maken met uitgaven op het gebied
van de WMO.’’
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat mensen met een hogere opleiding, die
ook vaak een hoger inkomen hebben, vaak een belangrijke rol spelen in allerlei
sociale initiatieven. ,,Ze hebben een goed netwerk, ervaring met besturen, weten
bijvoorbeeld waar ze subsidies kunnen halen. Als die groep vertrekt, komen
sociale initiatieven vaak in een neerwaartse spiraal.’’
Ook uit Friesland verhuizen per saldo meer mensen met een hoger inkomen dan
er hiernaartoe komen. Dat komt vooral door het vertrek van afgestudeerden uit
Leeuwarden die elders een baan vinden.

Meest opvallende uitkomst voor Friesland is dat zich in Zuid-Friesland per saldo
meer hogere inkomens vestigen, onder andere ‘Randstad-ontvluchters’, terwijl er in
Noord-Friesland, waar krimp is, juist een (minimaal) vertrek is van deze
welvarende groep. De lage inkomens blijven hier zitten. Zo wordt het verschil
tussen noord en zuid relatief groter, een ontwikkeling die zich volgens het FSP
almaar sterker doet gelden.
De provincie heeft geen rol als het gaat om het bestrijden van regionale
inkomensverschillen, zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut. Wel maakt het
provinciebestuur beleid voor de leefbaarheid in krimpgebieden. ,,Rekening
houdend met de demografische ontwikkelingen proberen wij de voorzieningen op
peil te houden. Een voorbeeld is de huisartsenregeling.” Huisartsen die zich in
Friesland willen vestigen, kunnen subsidie van de provincie krijgen bij het bouwen
of verbouwen van hun praktijk.
Het FSP zoomt komend najaar nader in op de inkomenssituatie in Friesland.
Afhankelijk van de uitkomsten bekijkt de provincie of die iets kan doen, zegt Van
den Meerschaut.

Lees verder

Corporaties kampen met tekorten

10-07-2020

Corporaties hebben te weinig geld voor de bouw van
betaalbare huurwoningen. Voor de elf sociale verhuurders in
Friesland dreigt een tekort van 3 miljard euro.


Voor nieuwbouw in Friesland gaapt een gat van 3 miljard euro
Dit blijkt uit het onderzoek Opgaven en Middelen , dat is uitgevoerd in opdracht van
drie ministeries – Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën – en de
koepel van woningcorporaties Aedes. Voor heel Nederland zal het tekort voor de
komende vijftien jaar oplopen tot zo’n 30 miljard euro. Dat is een kwart van alle
geraamde investeringen tot 2035.
De sector moet bijvoorbeeld veel geld steken in het op peil houden van zijn
woningvoorraad. Ieder jaar moeten de corporaties zo’n 25.000 huurhuizen
bijbouwen en dat aantal loopt uiteindelijk zelfs op naar 60.000 op jaarbasis. De
totale investeringssom voor Nederland komt dan op ongeveer 116 miljard euro te
liggen.
Bovendien ligt er de opdracht om al die woningen per 2050 van het aardgasnet te
koppelen. Volgens de onderzoekers is die opgave onder de huidige financiële
omstandigheden onmogelijk. De corporaties zien hun kosten voor rente,
belastingen, onderhoud en beheer sneller stijgen dan hun huuropbrengsten.
De verhuurbedrijven moeten bovendien steeds meer investeren in vaak nauwelijks
rendabele projecten. De verhuurderheffing, die de sector inmiddels 10 miljard euro
heeft gekost, wordt als ,,grootste boosdoener’’ gezien.
De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) noemt de uitkomsten van het
onderzoek zorgwekkend. De elf aangesloten corporaties zien de komende jaren al
een gat van 500 miljoen opdoemen. VFW-voorzitter Rein Swart, tevens
bestuursvoorzitter van Accolade, doet een prangend beroep op de politiek.
,,We verhuren betaalbare huizen aan de mensen met het minste geld in de
samenleving’’, zegt Swart. ,,Het is toch raar dat daar de zwaarste lasten komen te
liggen.’’

Hij vreest voor de leefbaarheid in bepaalde wijken van vooral de grotere kernen in
onze provincie, als die verhuurderheffing niet wordt aangepast. ,,Als wij niet
kunnen bouwen, komt de beschikbaarheid van woningen onder druk te staan’’,
aldus Swart. ,,Dat speelt hier op het platteland misschien nog wat minder, maar
zeker in de grotere steden zul je dat zien.’’

Lees verder

Onderzoek: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

09-07-2020

PERSBERICHT

 

Onderzoek: ‘Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven’

 

Ook in Friesland is de continuïteit van de sociale woningbouw in gevaar

 

Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijke opgaven niet volledig oppakken. Tot 2035 komen ze zo’n € 30 miljard te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZ) en Aedes samen lieten uitvoeren. Ook in Friesland is de continuïteit van de sociale woningbouw in gevaar.

De woningcorporaties die aangesloten zijn bij de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) hebben onvoldoende geld om de maatschappelijke opgaven uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen en het voldoen aan duurzaamheidopdracht 2050 aardgasvrij.

Voor Fryslân tekort van 3 miljard
Het onderzoek berekent voor Fryslân een tekort van ruim 3 miljard. Een grote zorg daarbij is dat al voor de komende jaren een tekort van opgeteld 500 miljoen is berekend. Daarbij zijn de noodzakelijke investeringen om leefbaarheid en draagkracht in wijken en buurten niet verder te laten wegglijden nog niet meegeteld. Het VFW en de overlegtafel van Friese Huurdersorganisaties luiden daarom samen de noodklok: ‘Het betaalbaar houden van de sociale woningvoorraad in Fryslân wordt een nog grotere uitdaging. We maken ons daar grote zorgen om. We roepen de (lokale) politiek op om het tij te keren. Om de verhuurdersheffing af te schaffen of ten minste te halveren.’

Het onderzoek

Het onderzoek Opgaven en Middelen is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën, samen met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Allereerst zijn de maatschappelijke opgaven van corporaties tot 2035 in kaart gebracht: zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen (nieuwbouw, sloop, verkoop) en het verduurzamen van de woningvoorraad (isoleren en aardgasvrij maken). Vervolgens is berekend of corporaties deze opgaven op basis van hun financiële situatie uit kunnen voeren.

 

30 miljard tekort voor volledige opgave

Hoofdconclusie van het onderzoek is dat ‘de corporatiesector de stapeling van maatschappelijke opgaven onder de huidige investeringscondities niet volledig kan oppakken. Als corporaties tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden en die van het stelsel gaan, kan tot en met 2035 voor circa € 30 miljard aan maatschappelijke opgaven niet worden gerealiseerd. Dat is ongeveer een kwart van de totale geraamde investeringen in die periode.’

 

Woningvoorraad en verduurzaming

De grootste opgaven van corporaties zijn het zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun huizen. Tot 2035 wordt van corporaties verwacht dat ze ieder jaar zo’n 25.000 nieuwe woningen bouwen. Daarnaast moet in dezelfde periode het aantal huizen dat per jaar wordt verduurzaamd geleidelijk oplopen van 25.000 naar circa 60.000. Voor alle investeringen samen is tot en met 2035 circa € 116 miljard nodig.

 

Structureel probleem hele sector

Het tekort speelt in de hele sector. De financiële positie van alle corporaties verslechtert vanaf het begin van de onderzoeksperiode. Vanaf 2024 ontstaan er financiële knelpunten bij een aantal corporaties (regio’s) en daarna komen snel steeds meer corporaties in problemen. In 2028 heeft de sector als geheel onvoldoende investeringsvermogen.

 

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak is dat de lasten van corporaties (rente, belastingen, onderhoud en beheer) sneller stijgen dan hun inkomsten, de huuropbrengsten. Daar komt bij dat corporaties meer moeten investeren dan de laatste jaren. Daardoor nemen de lasten extra toe, terwijl deze investeringen financieel niet of nauwelijks rendabel zijn. Grootste boosdoener is de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels € 10 miljard heeft gekost.

 

Beleidsopties: verminderen verhuurderheffing

Verschillende scenario’s op basis van andere aannames (demografische ontwikkeling, inkomensgroei, kostenreductie in verduurzaming, opgave verduurzaming) leiden niet tot een andere conclusie. Binnen het onderzoek is tevens een aantal beleidsopties doorgerekend. Geen daarvan heeft voldoende effect om de volledige maatschappelijke opgaven haalbaar te maken. Het meeste effect hebben het halveren van de verhuurderheffing en hogere huurverhoging.

 

Wat betekent dat?

De Vereniging van Friese Woningcorporaties vindt de uitkomst van het onderzoek zorgwekkend. Het onderzoek wijst uit dat de ‘volkshuisvestelijke dekkingsgraad’ stevig onder de 100 procent is gezakt. Het financiële model van corporaties klopt niet meer. Als er nog langer miljarden uit de sociale huursector worden gehaald, overleeft die niet. Wat het VFW betreft ligt daarmee een heldere politieke keuze op tafel. Er moet wat gebeuren. Het VFW vindt, dat ze mensen tekort doen, die op hen moeten kunnen rekenen. Ook voor Friesland is het cruciaal dat de verhuurderheffing omlaag gaat, of dat deze wordt omgebouwd in een investeringsvehicel, zodat we kunnen blijven investeren in onze prachtige regio.

 

 

Noot voor de redactie:

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wietske Hansma, adviseur Communicatie Accolade, telefoonnummer: 06-16612175 of e-mailadres: communicatie@accolade.nl.

 

Bijlage: infographic Opgave en Middelen

 

>> Zie ook: reactie Aedes op: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/financi-n-n/aedes-nog-veel-groter-tekort-betaalbare-huurwoningen-onvermijdelijk.html

 

 

>> Het onderzoek Opgave en Middelen is hier te downloaden: https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2020/07/03/hoofdrapport-opgaven-en-middelen-woningcorporaties

Lees verder

‘Joure’ wil bijstandsverlaging stoppen

07-07-2020

Het college van De Fryske Marren moet er bij de regering op aandringen de verlaging van de bijstand tot 2035 te stoppen. Een motie
daarover, van de NCPN, ChristenUnie, PvdA en FNP werd woensdagavond aangenomen in de raad. Het kabinet wil de bijstand per 2021 stapsgewijs verlagen. De fracties vrezen meer armoede als dat beleid overeind blijft.

Lees verder

LEEUWARDEN | Onderzoek naar woningnood

07-07-2020

Het Platform één- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (Vereniging PEL) is een onderzoek begonnen naar woningnood in Leeuwarden. Volgens PEL, dat de belangen behartigt van kamerbewoners, huurders en woningzoekenden, is er meer woningnood in de stad dan de gemeente en corporaties aangeven. De enquête is in te vullen op de website www.verenigingpel.nl.

Lees verder

Elkien verkoopt 84 garageboxen

03-07-2020

Woningcorporatie Elkien doet 84 garageboxen in Opsterland in de verkoop. 67 staan in Gorredijk, de overige acht in Beetsterzwaag. Het
beheer en de verhuur past niet meer binnen de kerntaak, aldus Elkien. De gemeente gaat akkoord met verkoop, maar alleen als de koper
verpaupering van omgeving voorkomt. Voor de huurders verandert niets.

Lees verder

Ollongren krijgt meer tijd van Eerste Kamer

01-07-2020

De Eerste Kamer houdt vast aan de eisen om alle hurentijdelijk te bevriezen of een soortgelijke maatregel te treffen in verband met de
coronacrisis. De senaat geeft minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze zomer nog de tijd om dat te doen. De zeldzame motie van afkeuring die de senaat vorige week aannam, blijft boven de markt hangen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe bestuurder Nieuw Elan

29-06-2020

Marc Kuipers is benoemd tot directeur-bestuurder van Huurdersplatform Nieuw Elan in Leeuwarden. Nieuw Elan vertegenwoordigt de belangen van ruim 10.000 huurders van onder meer Elkien, Habion en enkele commerciële verhuurders. Zo onderhandelt het over de jaarlijkse huurverhoging en ondersteunt het bewoners tijdens de wijkontwikkeling van bijvoorbeeld de wijk Heechterp in Leeuwarden. De plek die Kuipers achterlaat als lid van de raad van toezicht is ook weer opgevuld. Inge Ferwerda neemt deze functie over.

Lees verder

IJLST | Wethouder Faber houdt dossier Nij Ylostins

25-06-2020

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân houdt het dossier over het te slopen wooncentrum Nij Ylostins in IJlst in zijn portefeuille.
Stadsbelang IJlst zegde eerder het vertrouwen in Faber op, omdat de club zich gepasseerd voelde. Het college van B en W schrijft verder dat het dossier Nij Ylostins voorrang krijgt boven dat van het voormalige gemeentehuis in IJlst, omdat beide projecten met elkaar samenhangen.

Lees verder

Senaat botst met Ollongren om huurbeleid

24-06-2020

Eerste Kamer neemt zeldzame motie van afkeuring aan

Voor het eerst in 145 jaar stemt Eerste Kamer voor motie van afkeuring.
Voor het eerst sinds 1875 heeft de Eerste Kamer het beleid van een minister expliciet afgekeurd. De twijfelachtige eer gaat naar minister Kajsa Ollongren.

(bron: LC 24-06)

Het was de derde motie die minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in korte tijd om haar oren kreeg over de huren. De Eerste Kamer eist dat de minister de huren vanwege de coronacrisis dit jaar bevriest. Ollongren weigert een huurstop. Zij ziet veel meer in maatwerk voor individuele huurders die door de lockdown in financiële problemen zijn geraakt.
Omdat Ollongren volhardt in haar weigering, diende de SP een motie van afkeuring in.

Dat leidde gistermiddag voor vuurwerk in de normaliter zo bedaagde senaat. Voorafgaand aan de stemming deed de VVD een uiterste poging om op de voorstanders in te praten. Een motie van afkeuring is een buitengewoon zwaar middel en staatsrechtelijk kwestieus, betoogde VVD-senator Eric van der Burg.,,Wij zitten hier als Eerste Kamer om buiten de hectiek van de dag wetten te  beoordelen, geen ministers.” Een week eerder hadden de liberalen al een hoofdelijke stemming aangevraagd, waardoor alle senatoren openlijk hom of kuit
moesten geven. De coalitie hoopte dat enkele van de PvdA of GroenLinkssenatoren zouden tegenstemmen.
Van der Burgs pleidooi mocht niet baten, evenmin als een belronde van Ollongrens politieke assistent afgelopen week om ‘de positie van de bewindsvrouw te verduidelijken’. Zowel GroenLinks, Forum voor Democratie, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus, OSF als SP stemde voor. Met 39 van de 75 zetels was dat voldoende. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU) stemden tegen, samen met
SGP en de fractie-Otten. Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van vorig jaar mist heeft het kabinet geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

De aangenomen afkeuringsmotie valt zonder overdrijving uniek te noemen. De laatste keer dat dit gebeurde, was bijna anderhalve eeuw geleden. In 1875 traden de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën af na een motie van afkeuring in de Eerste Kamer. De reden was destijds een spoorwegverbinding naar Rotterdam. Koning Willem III weigerde hun ontslag toen overigens. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans gaat de senaat zijn boekje technisch niet te buiten. ,,Hoewel het zelden voorkomt, mag de Eerste Kamer dit
doen. Er bestaat een zelfstandige vertrouwensrelatie met elke minister.” Of het verstandig is, is vraag twee. Voermans wijst op het beperktere democratische mandaat van de Eerste Kamer. ,,De aangenomen motie brengt de indirect gekozen Eerste Kamer in conflict met de Tweede Kamer, die rechtstreeks door alle Nederlanders is gekozen.” De Tweede Kamer keurt het beleid van Ollongren bovendien goed.

Voermans geeft de voorstanders van de motie echter het voordeel van de twijfel. ,,SP’er Tiny Kox is een zeer ervaren parlementariër. Hij heeft Ollongren de afgelopen tijd meermaals alle mogelijkheden geboden om de Eerste Kamer tegemoet te komen. Ollongren wilde echter niet luisteren en gaat over tot powerplay.” De Eerste Kamer heeft het kabinet tot maandag gegeven om te reageren.

Als Ollongren haar positie niet wijzigt, en daar lijkt het voorlopig op, zijn er twee mogelijkheden. De senaat kan met een motie van wantrouwen komen, waarna de minister moet aftreden. Daar lijkt echter weinig draagvlak voor. ,,Andere optie is dat de Eerste Kamer later dit jaar de begroting van Ollongrens departement afkeurt”, stelt Voermans. ,,In die zin moet Ollongren goed nadenken wat ze doet.”
Minister Ollongren houdt de kaarten voor de borst. ,,Ik neem deze motie nu mee naar het kabinet”, reageerde ze kort na de stemming.

Lees verder

BOLSWARD | Restwarmte gebruiken in huizen, kosten €8 miljoen

23-06-2020

De plannen om Bolsward-Noord te verwarmen met restwarmte lijken veelbelovend, zo schrijft adviesgroep Ekwadrant na onderzoek. Het
project zou ruim acht miljoen euro kosten. De gemeente Súdwest-Fryslân ziet restwarmte als alternatief voor gas. In Bolsward zijn relatief veel bedrijven die restwarmte afgeven, zoals UCC Coffee en Rentex Floron. De bedrijven staan er positief tegenover om die warmte (samen 85.000 gigajoule per jaar) gratis af te staan via een warmtenet.

Daar zouden zo’n vijfhonderd woningen mee verwarmd kunnen worden. Wel is er een reservesysteem nodig, voor als er in het weekeinde niet genoeg warmte is. Een mogelijkheid is dat de restwarmte wordt opgeslagen in een buffer.
Voordelen van het gebied zijn dat de gasleidingen in de wijk financieel afgeschreven zijn, en dat de woningen relatief goede energielabels
hebben. Economisch wordt het project rendabel genoemd, en er is al een mogelijke medefinancier gevonden: de gemeente zelf. Verwacht wordt dat het project in aanmerking komt voor een rijkssubsidie.

De kosten zitten onder meer in aanpassingen bij de bedrijven (samen zo’n 2,5 miljoen euro), de aanleg van het warmtenet (2,5 miljoen euro), en aanpassingen in woningen (1,3 miljoen euro). Bij deze kosten is geen rekening gehouden met een bijdrage van de afnemers. De bedragen voor de woningeigenaren komen uit op zo’n 1500 euro per jaar. Dat is het dubbele van de gemiddelde huidige kosten, en er moet dus gezocht worden naar een manier om dit te compenseren. Veel woningen zijn van woningcorporatie Elkien, en ook die is enthousiast.

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. De gemeente moet volgens landelijke regels per 2021 per wijk een plan hebben wanneer die van het gas afgaat, en wat het alternatief is.

Lees verder

Innovatief Fries woningplan gaat niet door Provincie ziet geen toekomst in ambitieuze ‘Fryske Deal’

17-06-2020

De provincie Fryslân ziet af van de zogenoemde ‘Fryske Deal’, het plan om op vernieuwende wijze met woningcorporaties een groot aantal Friese woningen te verduurzamen. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het niet mogelijk gebleken om het project, waarvoor
vijf miljoen euro klaarlag, van de grond te krijgen. Zij wil het geld nu steken in bestaande subsidiemogelijkheden voor particulieren.

Het plan voor de Fryske Deal stamt uit 2015. Friese corporaties kwamen destijds met enkele bouwbedrijven, onder meer Friso en Van Wijnen, met een voorstel om concepten te ontwikkelen voor het energieneutraal maken van een groot aantal woningen in één keer. In totaal zouden drieduizend woningen moeten worden opgeknapt, was de gedachte, en bovendien zou de werkwijze later ook elders kunnen worden toegepast.
De provincie was enthousiast en legde vijf miljoen euro klaar.

De initiatiefnemers verloren volgens Poepjes na enige tijd hun interesse, onder meer omdat de economie aantrok en ook de inkoopprijzen hoger werden. De provincie besloot daarop te kijken naar een Fryske Deal met een andere opzet, zoals het verduurzamen van grote delen van wijken of dorpen in één keer. Daarvoor waren naast corporaties ook particulieren en ondernemers nodig.
Ook dat idee sneuvelt nu. Volgens Poepjes is een van de redenen dat corporaties al zelf initiatief namen om hun woningen te verduurzamen. Ze spreekt van ,,voortschrijdend inzicht”.

De gedeputeerde besloot gisteren de vijf miljoen, die nog steeds op de plank ligt, op een andere wijze te steken in verduurzaming. Bijna drie miljoen gaat naar de landelijke SEEH-regeling, waarmee eigenaren subsidie kunnen krijgen als zij minimaal twee isolatiemaatregelen
nemen. Het rijk vergoed met die regeling 30 procent van de kosten, Friese eigenaren krijgen daar nu per direct nog eens 10 procent bij.

Met het resterende geld wordt een landelijke energiebespaar-lening aantrekkelijker gemaakt. Friese eigenaren kunnen zo bij het landelijke
fonds SVn lenen tegen een rente die een half procentpunt lager is dan eigenaren elders in Nederland.
Volgens Poepjes is het nu vooral van belang dat er na al die jaren iets gebeurt met het geld. Ze vindt dat belangrijker dan dat het element van vernieuwing per se wordt vastgehouden, zegt ze. ,,We willen nu snelheid en massa maken, en zo veel mogelijk werk creëren voor onze installatiebedrijven.”

Poepjes hoopt nog steeds dat drieduizend woningen worden aangepakt, al hoeft dat dus niet meer energieneutraal te zijn en zouden ook zonder de Friese aanvulling met de regelingen van het rijk al wel veel woningen worden verduurzaamd. Het doel van drieduizend éxtra woningen wordt dus losgelaten. ,,Maar het uiteindelijke doel is 25 procent minder energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2010. Dat is niet veranderd.”

Lees verder

Senaat berispt Ollongren om weigering huurverhoging te stoppen

17-06-2020

Een meerderheid in de Eerste Kamer zal naar verwachting een motie van afkeuring steunen tegen minister Kajsa Ollongren, omdat ze blijft
weigeren de huurverhoging per 1 juli tijdelijk stop te zetten.
De motie werd ingediend door SP-senator Tiny Kox. De coalitiefracties zijn in de minderheid in de Eerste Kamer. Vooralsnog
geeft de minister van Binnenlandse zaken echter nog geen krimp.

In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. De uitspraak hoeft niet te betekenen dat een minister geen vertrouwen meer heeft, maar is wel een stevige reprimande, waartoe de senaat maar heel zelden overgaat. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.
Forum voor Democratie (tien zetels) heeft de motie gisteren niet medeondertekend, anders dan de vorige keren. Maar de partij kan die
alsnog steunen. Over de motie zal pas volgende week worden gestemd.

Kox ,,gaat ervan uit dat de minister alsnog haar gezonde verstand gaat gebruiken”.
Een meerderheid in de senaat had Ollongren onlangs al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de
coronacrisis. De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen. Volgens haar gaat het om 0,5 tot 2 procent van alle huurders. In ruim driekwart van die gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, stelt de minister.

Ollongren benadrukte de oproep van de senaat serieus te nemen. Ze wees daarbij opnieuw op een aantal stappen die ze heeft gezet om aan de zorgen van de senaat tegemoet te komen, in aanvulling op maatregelen die ze al in de Tweede Kamer had aangekondigd.
In augustus en september wil ze de ontwikkelingen met de huurders opnieuw bekijken, waarbij ze nog meer maatregelen niet uitsluit.
Ollongren is tegen de huurbevriezing, omdat de verhuurders dan in totaal meer dan vierhonderd miljoen euro mislopen. Dat geld hebben ze nodig voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Maatwerk biedt volgens haar uitkomst. Ze roept mensen op die in de knel
komen, zich te melden.

Lees verder

Leeuwarden mag ingrijpen op huurmarkt

17-06-2020

De gemeente Leeuwarden kan gaan ingrijpen op de huurmarkt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voert een
‘opkoopbescherming’ in.

Met de opkoopbescherming krijgen gemeenten de mogelijkheid om huisjesmelkers tegen te gaan. De opkoopbescherming houdt namelijk in dat opgekochte woningen niet zomaar verhuurd kunnen worden. De nieuwe regeling kan door gemeente worden ingezet in wijken waar goedkope woningen worden opgekocht voor de verhuur. Zoals in de Vlietzone in Leeuwarden, waar ruim 40 procent van de woningen intussen in handen is van particuliere verhuurders. ,,Dit geeft ons meer grip op de eigendomssituatie van woningen en op het evenwicht in wijken. Dat is een goede maatregel”, reageert wethouder Hein de Haan.

De minister komt met het plan om een opkoopbescherming in te voeren na vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Die wilde na een artikel in deLeeuwarder Courant over woningbeleggers in het Noorden, weten wat de minister daaraan wilde doen.
Hoe de opkoopbescherming er precies komt uit te zien, is nog niet duidelijk. De minister geeft wel aan dat de maatregel in ieder geval drie jaar zal gelden en dat er daarna geëvalueerd gaat worden.

Ook geeft Ollongren aan dat de maatregel niet ten koste mag gaan van ‘gewenste verhuur’, bijvoorbeeld woningen die door ouders worden gekocht voor hun kinderen, of tijdelijke verhuur als de eigenaren van een woning een ander huis hebben gekocht en hun woning nog niet hebben kunnen verkopen. ,,Ollongren wil het ook koppelen aan een vergunningsstelsel voor verhuur. Als dat daadwerkelijk zo gecombineerd kan worden, lijkt het een effectief instrument om het aantal huisjesmelkers in bepaalde wijken terug te kunnen dringen”, denkt De Haan.

Tegelijkertijd met de maatregel om het huisjesmelken tegen te gaan, wil Ollongren starters op de woningmarkt helpen. Nu zijn het juist de starters die vaak achter het net vissen omdat woningen opgekocht worden door beleggers. Ollongren wil inzetten op de bouw van betaalbare woningen voor starters en hen ook voorlichten over wat hun mogelijkheden zijn. ,,Er zijn meer mogelijkheden dan starters zich realiseren”, schrijft de minister in de brief.

Voor Leeuwarden is het de tweede keer dit jaar dat Den Haag oog heeft voor de problemen in de Vlietzone. Eerder al kwam Leeuwarden op een lijst met aandachtswijken te staan waar het Rijk de komende jaren fors wil investeren in de leefbaarheid. ,,Dat hadden we vorig jaar allemaal nog niet”, aldus De Haan.

Lees verder

WOONVISIE Harlingen krijgt 220 extra woningen

12-06-2020

De komende tien jaar worden er ruim 370 nieuwe woningen in de gemeente Harlingen gebouwd. Dat is afgesproken in de nieuwe
woonvisie tot 2030 die onlangs is vastgesteld. Doordat er ook huizen worden gesloopt komen er netto 220 nieuwe woningen bij. Daarnaast is
er met de woningcorporatie de Bouwvereniging afgesproken om woningen toe te wijzen aan jongeren tot 23 jaar.

Lees verder

LEEUWARDEN | Stichting Urgente Noden helpt mensen met woninginrichting

11-06-2020

Stichting Urgente Noden (SUN) Friesland zag het aantal aanvragen in 2019 weer toenemen. Ze hielp bijna zeshonderd huishoudens, vooral met woninginrichting.

Er kwamen 755 verzoeken om hulp. Hiervan werden er 596 toegekend; de rest is af- of doorverwezen of loopt nog. In totaal werd ruim 393.000 euro toegekend, gemiddeld 660 euro per persoon; in 2018 was het totaalbedrag bijna 344.000 euro. Het gaat vooral om alleenstaanden zonder kinderen, zowel mannen als vrouwen.

Een op de zeven aanvragers is jonger dan 23 jaar. Bijna alle aanvragers (95 procent) zitten op of onder het sociaal minimum. Ze vroegen vooral een bijdrage voor het inrichten van hun woning. De meeste aanvragen kwamen uit Leeuwarden (230), Súdwest-Fryslân (86) en Waadhoeke (43).

SUN helpt mensen in nood met een gift of lening, in situaties van urgente nood waar geen andere mogelijkheden zijn voor een financiële oplossing. Het geld komt van landelijke en Friese fondsen.

De gemeente Ooststellingwerf besloot onlangs mee te betalen aan de organisatiekosten van SUN. Hiermee komt de stichting op een dekking van 96 procent van de Friese bevolking. Alleen Vlieland en Weststellingwerf doen niet mee.

Lees verder

Onvoldoende steun nieuwe motie huurbevriezing

10-06-2020

De Eerste Kamer blijft vasthouden aan een tijdelijke stop op de huurverhoging. Voor de tweede keer steunde gisteren een meerderheid van de senatoren een motie die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) oproept dat te regelen. De bewindsvrouw wil echter geen algemene bevriezing van de huren.

De SP in de senaat diende gisteren voor de tweede keer een motie in waarin een dwingend beroep op Ollongren wordt gedaan om de eerste motie alsnog uit te voeren. Die motie kreeg steun van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50Plus en OSF.
De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Steun was er nog wel van de SGP en de fractie-Otten, maar dat is niet voldoende om de nieuwe motie weg te stemmen.

De voorstanders vinden dat de huren per 1 juli niet verhoogd moeten worden, omdat veel mensen financieel zijn getroffen door de coronacrisis. Ollongren vindt een bevriezing van alle huren echter niet doeltreffend. Ze wil dat verhuurders de huurders die door corona in nood komen, helpen met gerichte maatregelen.

Lees verder

DRACHTEN | Bezuinigingen Smallingerland

09-06-2020

Smallingerland moet de komende jaren 5 miljoen euro vrijspelen

 

De gemeente had al een bezuiniging van 3 miljoen op de lat staan, overgebleven

van 2019. Daar zou de komende maanden een remedie voor worden gezocht.

Maar nu al blijkt dat er nog eens 2 miljoen extra ‘herschikkingen’ nodig zijn om eind

dit jaar een sluitende begroting te krijgen.
 

Het college zoekt de oplossing in een versobering op vele gebieden en het

verhogen van tarieven om de gemeentekas wat te ontzien. Gebeurt dat laatste

niet, dan moet Smallingerland ,,onaanvaardbare keuzes” maken in met name het

sociaal domein, schrijven B en W aan de raad.
 

Voelbaar voor sociale minima

Nu al wil het college op dat terrein ruim 2 miljoen besparen. De gemeente houdt de

voorzieningen voor sociale minima onder de loep, werklozen op zoek naar een

baan krijgen minder financiële hulp. De coronamaatregelen blijken een onvoorzien

voordelig effect te hebben op sommige kosten binnen de WMO. Maatregelen die

op lange termijn geld besparen – beeldbellen bijvoorbeeld – zijn door het virus

versneld ingevoerd.
 

Smallingerlanders zullen de besparingen ook zien als ze buiten op straat lopen.

Het onderhoud van het gemeentelijke groen wordt versoberd, ‘dure’ groenpartijen

transformeert de gemeente tot gazons. Wegen, fietspaden, bankjes: ze zullen

minder vaak worden opgelapt, vervangen of schoongemaakt.

 

Wethouder minder

Het gemeentehuis zelf ontspringt de dans evenmin. Het college stelt voor om het

aantal wethouders terug te brengen van vijf naar vier – dus ook als over twee jaar

de periode van het aankomende vier wethouders voor het zakencollege erop zit.

Ook zou er eenmalig een miljoen gesneden kunnen worden in het verbeteren van

de dienstverlening.


Verhoging OZB

Het verhogen van de ozb – onbespreekbaar toen Smallingerland nog een coalitie

kende – is geen taboe meer. Een tariefstijging van 2 procent levert in vier jaar 1,1

miljoen euro op. Parkeren wordt iets duurder, als het aan het college ligt: dat zorgt

voor een plus van 6 ton.
 

De gemeenteraad bespreekt alle maatregelen eind deze maand. Dan ligt ook de

perspectiefnota op tafel, waarin het ‘voorwerk’ wordt gedaan voor de nieuwe

begroting.

 

(LC 9 juni)

Lees verder

NOS.nl: Kabinet komt met WOZ-maatregel tegen huurstijging

09-06-2020

De WOZ-waarde mag nog maar voor een derde meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet.

 

Sinds 2015 is de de WOZ-waarde (de schatting van de gemeente hoeveel een woning waard is) onderdeel van het woningwaarderingsstelsel, oftewel het puntensysteem waarmee de huren worden vastgesteld.

 

Het uitgangspunt was dat de WOZ-waarde voor gemiddeld 25 procent zou meetellen. Maar de afgelopen jaren bleek het aandeel in de grote steden, waar de huizenprijzen snel zijn gestegen, vaak veel hoger uit te komen.

 

Socialehuurgrens

In een toelichting schrijft het kabinet dat "de betaalbaarheid zó onder druk komt te staan dat huurwoningen op deze plekken voor grote groepen onbereikbaar worden". Het kabinet wil de huurstijging nu dus tegengaan door de WOZ-waarde nog maar voor maximaal 33 procent te laten meetellen voor de huurprijs.

 

De verwachting van het kabinet is dat hierdoor de huurprijzen die nu nog gebaseerd zijn op een WOZ-aandeel van meer dan een derde, lager zullen worden. Daarmee zouden huurwoningen die boven de socialehuurgrens van 737 euro zijn gekomen weer terug in dat segment moeten komen.

 

Het kabinet heeft het wetsvoorstel vandaag naar de zogenoemde internetconsultatie gestuurd. Daar kunnen instanties en burgers reageren op de plannen. Na de internetconsultatie moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de wet.

 

Rekenvoorbeeld

 

Om het inzichtelijker te maken wat het kabinet voor ogen heeft, een rekenvoorbeeld. Een woning heeft nu 80 'gewone' punten in het puntensysteem, gebaseerd op het aantal kamers, aantal vierkante meter, het enegergielabel, etc. En de woning krijgt ook 80 'WOZ-punten', gebaseerd op de waarde. Dat maakt 160 punten in totaal, daarvoor is de maximale huur 817,50 euro.

 

Met de nieuwe wet blijft het aantal normale punten hetzelfde (de woning verandert niet), maar het aantal WOZ-punten wordt wel anders, dat mag namelijk nog maar 33 procent van het totale aantal zijn. Die 33 procent komt neer op 39,4 punten (de 80 normale punten zijn 67 procent). Het totaal van de woning is dan 119,4 en daarmee komt de maximale huur uit rond de 600 euro.

Lees verder

NOS.nl: Kabinet komt met WOZ-maatregel tegen huurstijging

09-06-2020

De WOZ-waarde mag nog maar voor een derde meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet.

 

Sinds 2015 is de de WOZ-waarde (de schatting van de gemeente hoeveel een woning waard is) onderdeel van het woningwaarderingsstelsel, oftewel het puntensysteem waarmee de huren worden vastgesteld.

 

Het uitgangspunt was dat de WOZ-waarde voor gemiddeld 25 procent zou meetellen. Maar de afgelopen jaren bleek het aandeel in de grote steden, waar de huizenprijzen snel zijn gestegen, vaak veel hoger uit te komen.

 

Socialehuurgrens

In een toelichting schrijft het kabinet dat "de betaalbaarheid zó onder druk komt te staan dat huurwoningen op deze plekken voor grote groepen onbereikbaar worden". Het kabinet wil de huurstijging nu dus tegengaan door de WOZ-waarde nog maar voor maximaal 33 procent te laten meetellen voor de huurprijs.

 

De verwachting van het kabinet is dat hierdoor de huurprijzen die nu nog gebaseerd zijn op een WOZ-aandeel van meer dan een derde, lager zullen worden. Daarmee zouden huurwoningen die boven de socialehuurgrens van 737 euro zijn gekomen weer terug in dat segment moeten komen.

 

Het kabinet heeft het wetsvoorstel vandaag naar de zogenoemde internetconsultatie gestuurd. Daar kunnen instanties en burgers reageren op de plannen. Na de internetconsultatie moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de wet.

 

Rekenvoorbeeld

 

Om het inzichtelijker te maken wat het kabinet voor ogen heeft, een rekenvoorbeeld. Een woning heeft nu 80 'gewone' punten in het puntensysteem, gebaseerd op het aantal kamers, aantal vierkante meter, het enegergielabel, etc. En de woning krijgt ook 80 'WOZ-punten', gebaseerd op de waarde. Dat maakt 160 punten in totaal, daarvoor is de maximale huur 817,50 euro.

 

Met de nieuwe wet blijft het aantal normale punten hetzelfde (de woning verandert niet), maar het aantal WOZ-punten wordt wel anders, dat mag namelijk nog maar 33 procent van het totale aantal zijn. Die 33 procent komt neer op 39,4 punten (de 80 normale punten zijn 67 procent). Het totaal van de woning is dan 119,4 en daarmee komt de maximale huur uit rond de 600 euro.

Lees verder

Woonbond.nl Eerste Kamer roept opnieuw op tot huurbevriezing

09-06-2020

De Eerste Kamer heeft vandaag opnieuw een motie aangenomen waarmee minister Ollongren wordt opgeroepen de huren te bevriezen.

De Kamer nam eerder al een dergelijke motie aan, maar de minister gaf aan niets te zien in een algemene huurbevriezing. Zij wil dat huurders die in de financiële problemen komen bij hun verhuurder aankloppen voor ‘maatwerk’.  De SP in de senaat diende daarop de tweede motie in waarin een dwingend beroep op Ollongren wordt gedaan om de eerste motie alsnog uit te voeren. Die motie kreeg dinsdag steun van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50PLUS en OSF.

Maatwerk

Het maatwerk komt in de praktijk vaak neer op betalingsregelingen wanneer een huurder de huur niet kan betalen. Terwijl veel huurders natuurlijk ook voordat ze de huur niet kunnen betalen wel al financieel in de knel zitten, maar zij eerder bezuinigen op andere zaken. Al voor de Coronacrisis gaf het NIBUD aan dat ongeveer 800.000 hurende huishoudens na het betalen van de huur te weinig overhouden voor andere noodzakelijke uitgaven.

 

Lees verder

SNEEK | Scheefgroei bij woningplannen

29-05-2020

De vraag en het aanbod van woningen in Sneek sluiten niet goed op elkaar aan. De gemeente Súdwest-Fryslân past daarom het beleid aan.

Er worden in Sneek meer woningen gebouwd dan volgens de prognoses nodig zijn. Maar het woningaanbod is niet divers genoeg. Vooral bij sociale huurwoningen en zorggeschikte woningen dreigt een tekort. Voor sociale huurwoningen geldt dat nog 32 woningen in de planning staan, terwijl er een vraag is naar 100 tot 140 huizen. Ook bij goedkope koopwoningen (tot 150.000 euro), het middensegment (180.000-235.000) en vrijstaande woningen van 350.000 euro of duurder is veel vraag.

Vanaf 2030 neemt de vraag naar woningen af, vooral doordat de bevolking dan niet meer groeit door vergrijzing. Daarom werd eerder al
vastgesteld terughoudend te zijn in het geven van toestemming in de gemeente. Sneek vormt een uitzonderingspositie.

Lees verder

Waadhoeke haalt woonwensen op

29-05-2020

Een scan van alle dorpen en wijken in Waadhoeke moet duidelijk maken hoe de toekomstige woningbouw verdeeld gaat worden. Waadhoeke zet er speciale teams voor op en wil over twee jaar een overzicht hebben.

De gemeente Waadhoeke heeft besloten teams te vormen die in de dorpen en wijken de woonwensen inventariseert. Voorafgaand daaraan wordt van elk dorp en elke wijk een feitenrelaas samengesteld. Met die cijfers moet duidelijk worden hoe de huidige situatie is, waar de aandachtspunten liggen en wat populaire woonplekken zijn. Bij de teams worden de woningcorporaties betrokken, zodat er ook oog is voor sociale woningbouw.

Wethouder Nel Haarsma deelde deze plannen mee in de gemeenteraad bij de behandeling van de woonvisie voor 2020-2030 die door de raad werd vastgesteld. Alle partijen vroegen met name aandacht voor ouderenhuisvesting.
 

Lees verder

Nieuwe puntentelling energielabel nadelig voor kleine woningen

28-05-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is van plan om de energieprestatie van woningen op een nieuwe manier te vertalen naar energielabelklassen. Het voorstel van de minister pakt erg nadelig uit voor de allerkleinste woningen. Die worden, als dit doorgaat, door een hogere puntentoekenning geconfronteerd met een enorme maximale huurverhoging. 

Het gaat om de kleinste woningen van Nederland, namelijk tot 40 m2. In haar plan stelt de minister voor om zelfstandige woningen met een vloeroppervlak tot 40 m2 voor de labelklasse E en hoger veel meer punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De verhogingen van de WWS-punten voor vergelijkbare kleine woningen lopen uiteen van 4 tot 18 punten, wat overeenkomt met €22 tot €98 extra maximale huur. 

€93 extra huur voor studio’s met label D

Het meest in het oog springen de 17 extra WWS-punten voor piepkleine studio’s (tot 25m2) met het energielabel D. Voorheen kregen alle woningen 11 punten voor het energielabel D; met de nieuwe methodiek worden dat 28 WWS-punten voor kleine woningen in deze labelklasse. Met een puntprijs van ongeveer €5,48 komt dat neer op €153,44 (€93,16 extra) maximale huur voor alleen de energiekwaliteit. Terwijl het onmogelijk is dat een D-labelwoning van 25 m2 meer dan €93 energiebesparing bereikt met energiemaatregelen.

 

Huurders kleine woningen betalen al te veel

De reden dat minister Ollongren kleine woningen meer punten toe wil kennen, is dat heel kleine woningen een lager energielabel krijgen door de nieuwe methode. De verhuurder mag daardoor minder huur rekenen voor zo’n kleine woning en verdient dus minder. Echter, het lagere energielabel voor kleine woningen doet juist recht aan de werkelijke situatie van de woning. Eigenlijk betalen huurders van zulke woningen te veel huur. Dit komt doordat het label niet gekoppeld is aan de grootte van de woning en alle woningen binnen een label dus (nu nog) hetzelfde aantal WWS-punten krijgen. Door kleine woningen nu juist meer punten toe te kennen, wordt die situatie voor kleine woningen alleen maar schever en oneerlijker.

 

Verduurzaming levert nauwelijks besparing op

Daarnaast zegt de minister dat het voor de verhuurder kostbaarder om dit soort mini-woningen energetisch te verbeteren. Dit is maar ten dele waar. Het is inderdaad per vierkante meter duurder om kleine woningen te verduurzamen, maar in absolute euro’s goedkoper. Daarnaast levert het de huurder nauwelijks een lagere energierekening op, want die is sowieso al laag

 

(Woonbond.nl)

Lees verder

DRACHTEN | Vijftien extra woonwagens op twee locaties

27-05-2020

De woonwagengemeenschap in Smallingerland krijgt er op twee locaties vijftien standplaatsen bij. De woonwagenlocatie bij Drachtstercompagnie wordt heropend met vijftien plaatsen en op het bestaande kamp aan de Wetterwille komen drie extra wagens.
Corporatie WoonFriesland deed in 2019 onderzoek naar de woonbehoefte van de woonwagenbewoners. Daaruit bleek dat het grootste deel van de bewoners de voorkeur heeft voor een huurwoonwagen op het voormalige kamp aan de Feart bij Drachtstercompagnie of het bestaande kamp aan de Wetterwille.

WoonFriesland heeft in februari aangegeven in te gaan op de uitbreidingsbehoefte van huurwoonwagens in Smallingerland. Voor de locatie aan de Wetterwille moet het bestemmingsplan nog wel worden gewijzigd. Het oude kamp bij Drachtstercompagnie zal nog bouwrijp moeten worden gemaakt. De gemeente Smallingerland weet om die reden nog niet wanneer een begin kan worden gemaakt met het inrichten en plaatsen van de woonwagens. Volgende week praten WoonFriesland, de gemeente en de Bewonersraad over de afstemming van het project.

De woonwagenbewoners in Smallingerland vragen al jaren om extra woningen. Een plan voor nieuwe wagens aan de Fennereed en in de wijk Vrijburgh werd geschrapt na protest van omwonenden.

(FD 27-05)

Lees verder

DAMWALD | Geen mediator Dantumadiel en Noardeast

27-05-2020

Er komt geen onafhankelijke intermediair om te praten over de ambtelijke samenwerking tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
Daar had het CDA in een mede door de FNP en VVD gesteunde motie om gevraagd naar aanleiding van het voornemen van het college van Dantumadiel om vanaf 2021 geen gebruik meer te maken van een deel van de dienstverlening van Noard-east-Fryslân. Met deze centrumgemeente deelt Dantumadiel sinds begin 2019 het ambtenarenapparaat. Dantumadiel is ontevreden over een deel van de geleverde diensten.

De oppositiepartijen vroegen zich af of het college, ook gezien de huidige slechte financiële positie met die stap niet te hard van stapel liep. Zeker omdat Noardeast-Fryslân met een afkoopbedrag kwam tussen de 2,6 en 3,2 miljoen euro. Volgens wethouder Rommy Kempenaar zijn die bedragen volslagen uit de lucht gegrepen en wacht het college nog op een onderbouwing. Bovendien hoeft Dantumadiel voor diensten die ze niet meer afneemt, ook niet meer te betalen.
Thea Smit van de ChristenUnie vond het inhuren van een mediator een verkeerd signaal richting Noard-east-Fryslân. ,,Dan is it krekt oft dit kolleezje hielendal gjin fertrouwen mear yn it oerlis mei Noardeast-Fryslân hat, wylst der noch yn in goede sfear mei elkoar oerlein wurdt.”
Volgens Hilda Zwart van Sociaal Links was de stap van het college een verstandige. ,,We merken dat we steeds meer moeten betalen, ook voor diensten waar we niet tevreden over zijn. Dan is het goed dat we een aantal taken zelf in de hand nemen.”

(fd 27-05)

Lees verder

BURGUM |150 extra woningen voor Tytsjerksteradiel

26-05-2020

Tytsjerksteradiel mag toch 150 extra woningen bouwen als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. Dit is opmerkelijk, omdat in 2019 onduidelijkheid ontstond over de afspraken tussen de gemeente en de provincie. B en W beriepen zich op ruim tien jaar oude afspraken, maar volgens GS waren de 150 woningen niet los de zien van de regionale behoefte. Het plan voor een grote woonwijk in De Warren bij Burgum werd daardoor toen afgeschoten
door de raad.

Lees verder

Joure | HERGEBRUIK Accolade laat vijftien huizen in Joure circulair slopen

26-05-2020


Woningcorporatie Accolade laat vijftien woningen aan de Wietske Tademalaan in Joure circulair slopen. De huizen uit 1960 zijn verouderd. Deze week start de sloop van de woningen. Het materiaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Het is voor Accolade de eerste keer dat huizen circulair worden gesloopt.
De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken. In die tijd worden bijvoorbeeld keukens, kozijnen en trappen - die geschikt zijn voor hergebruik - gedemonteerd.
Op de vrijgekomen plek laat Accolade zestien energiezuinige en gasloze huurwoningen bouwen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.
Het gaat om woningen waarvan de huurpenningen onder de huurtoeslaggrens blijven. De bewoners die aangaven terug te willen keren naar de nieuwbouw konden meedenken met de plannen.

Lees verder

LEEUWARDEN | 52 huurwoningen Zuidvliet

26-05-2020

Corporatie WoonFriesland start met de verhuur van
52 sociale huurwoningen in een nieuw appartementencomplex aan
het Leeuwarder Zuidvliet.

De nieuwbouw verrees het afgelopen jaar op de plek van het voormalige Bolman
Textiel aan de zuidzijde van het Vliet.
Het complex is ontworpen door TWA architecten uit Burdaard. De corporatie stak
bijna 9 miljoen euro in de bouw.

Er is in Leeuwarden veel vraag naar sociale huurwoningen. Het complex zal dan
ook binnen de kortste keren verhuurd zijn, nu de woningen op internet worden
aangeboden.
Het gaat om appartementen met twee slaapkamers, geschikt voor kleine
huishoudens.
De ‘kale huur’ van de woningen begint bij 550 euro per maand en valt hiermee
binnen de huurtoeslaggrens. Met de servicekosten erbij opgeteld komt de huur
meestal wel boven de 600 euro, zo blijkt op de website van de corporatie.
De energielasten zijn betrekkelijk laag, aangezien het gebouw aan de nieuwste
eisen voldoet. Het pand is niet aangesloten op aardgas.

Lees verder

Coalitie blokkeert investeringen in betaalbare huurwoningen

26-05-2020

Woonbond.nl:

Vandaag verzuimde de Kamer om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren en het tekort aan woningen aan te pakken. De coalitiepartijen stemden tegen meerdere moties die bedoeld waren om de huurverhoging aan banden te leggen of het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten.  De moties waren ingediend door  GroenLinks, PvdA en de SP.

Zo werden de moties om de verhuurderheffing dit jaar helemaal niet te innen (waardoor er meer ruimte komt voor nieuwbouw en voor investeren in betaalbaarheid) en een motie om de kortingsregeling op de verhuurderheffing voor nieuwbouw door te laten lopen, allebei weggestemd. Hiermee houdt de coalitie de miljardenheffing op sociale huur in stand en loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar op.

 

Ollongren wil geen huurbevriezing

Minister Ollongren liet eerder al weten een algehele huurbevriezing niet te willen uitvoeren. Tegen de strekking van een aangenomen motie in de Eerste Kamer in. Wel wil ze een tijdelijke huurkorting mogelijk maken. Dit is trouwens geen extra maatregel, maar was al toegezegd nadat Woonbond en Aedes hier vorig jaar om vroegen. De bereidwilligheid van de minister om huurders verder tegemoet te komen in de Coronacrisis is daarmee erg gering.

 

Lagere inkomens in de knel

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar het zijn vooral de financieel kwetsbare groepen die dit in hun portemonnee voelen. Circa twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62%) en laagbetaalde zzp’ers (69%) zegt dat hun persoonlijk inkomen is gedaald door de coronacrisis, meldt Platform Wijzer. Ze werk(t)en als uitzendkracht/ oproepkracht of op opdrachtbasis en gaan per direct in hun inkomen achteruit. Veel huishoudens met een lage inkomens wonen in een huurwoning, en zij komen door hoge woonlasten sneller in de knel als een deel van het inkomen weg valt.  Het gaat ook om een groep die vaak geen grote financiële buffer heeft.

 

Maatwerk

Corporaties kondigden eerder aan maatwerk te willen leveren voor huurders die niet meer rond komen. Uit een rondgang van het NRC onder de helft van de corporaties, bleek dat bij deze corporaties zo’n 9.000 huurders al dusdanig in de problemen zit dat er een betalingsregeling is getroffen met de corporatie. De huidige maatregelen helpen vooral huurders die de huur echt niet meer kunnen betalen. Maar de groep die financieel in de knel zit, is veel groter. Bovendien hebben huurders geen enkel recht op het beloofde maatwerk, maar zijn compleet afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder.

 

Beleidsmedewerker bij de Woonbond Erik Maassen: ‘De minister heeft veel te weinig oog voor de brede zorgen die er zijn over de betaalbaarheid van het huren en het tekort aan sociale huurwoningen. Het is een gemiste kans dat er geen Kamermeerderheid was vandaag om dat enigzins recht te trekken.‘

Lees verder

Rechter buigt zich over ‘schimmelhuis’

19-05-2020

Vanwege langdurige vocht- en schimmelproblematiek in haar huurhuis wil Akkelien Brinkman 26.000 euro schadevergoeding
van corporatie WoonFriesland. De rechter buigt zich binnenkort over het langlopende conflict.

In maart 2019 schreef de Leeuwarder Courant uitgebreid over het ‘schimmelhuis’ in Tytsjerk waar Brinkman toen tweeënhalf jaar woonde met haar man en twee jonge kinderen. Vanaf het begin had ze extreem veel last van vocht en schimmel in het rijtjeshuis.
Een vochtdetectiebedrijf, ingeschakeld door de corporatie, concludeerde in 2018 dat er sprake was van een al jaren bestaand lek in de fundering, met als gevolg dat water stroomde naar de ruimten onder de woonkamer, wc, slaapkamer en hal.
Ook de GGD constateerde eind november dat jaar dat er sprake was van ‘forse vocht- en schimmelproblematiek’ en
‘onvoldoende ventilatie’ in het huis. Het advies: het lek verhelpen, vloer en muren drogen, schimmel verwijderen en de ventilatie verbeteren.

De problemen zijn, ondanks verschillende reparaties, evenwel nog altijd niet opgelost. Opmerkelijk in de kwestie is dat WoonFriesland in eerste instantie erkende dat sprake was van lekkage en toezegde de schade te herstellen. Later stelde de corporatie dat de vocht- en schimmelklachten ‘niet te wijten waren aan de kwaliteit van de woning, maar aan het woongedrag van de bewoners’, aldus woordvoerster Margret Hoekman in september (in een mail aan de Leeuwarder Courant). ,,Er is onderzoek gedaan door een extern bouwbedrijf naar de lekkage en er is geen lekkage aangetroffen’’, zegt woordvoerster Annemarieke Voortman nu.

De bewoonster zou niet goed geventileerd hebben. Ook zou ze niet hebben meegewerkt aan door de corporatie voorgestelde oplossingen. Volgens Brinkman heeft ze wel degelijk geventileerd door ramen open te zetten maar functioneerde de mechanische ventilatie niet. Dit blijkt ook uit het GGD-rapport.

De vrouw is onlangs met haar gezin verhuisd uit het dorp. Via haar advocaat probeert ze een schadevergoeding te krijgen van de corporatie voor alle gemaakte kosten in de loop der jaren. Zo moest ze onder meer diverse keren vloeren, bankstellen en matrassen (laten) vervangen, geld uitgeven aan schimmelverwijdering, schoonmaak en een bouwdroger. Naast de materiële schade is volgens Brinkman grote schade aangericht aan de gezondheid van haar kinderen en haarzelf. 

,,Er is hoe dan ook wat met de woning aan de hand. We hebben meerdere verklaringen van bedrijven die bevestigen dat er sprake is van lekkage’’, zegt advocaat Rachid Tamourt van advocatenkantoor Burgum. Ook een extreem hoge afrekening van Vitens, een verbruik van meer dan 500.000 liter water, wijst volgens hen onomstotelijk op een lek. Tamourt: ,,Dat is vijf keer zo hoog als normaal.’’ Een
buurvrouw zegt last te hebben van dezelfde problematiek. De advocaat benadrukt dat het hier gaat om sociale woningbouw, met vaak
kwetsbare bewoners. ,,Een dergelijk conflict moet je niet laten escaleren. Voorheen hadden corporaties speciale mensen in dienst om hier in te bemiddelen. Daar is heel erg op bezuinigd. Ik vind dat WoonFriesland wel wat te verwijten valt in de communicatie.’’ Tamourt is een schriftelijke juridische procedure begonnen tegen de corporatie.

(bron LC 19.05.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | Project ouderen werkt, maar subsidie is op

19-05-2020

Juist nu de nood het hoogst is, stopt de subsidie en dreigen de activiteiten van Sociaal Goud in Leeuwarden te stoppen.

,,Normaal zou het al vervelend zijn”, zegt Marleen Suurmeijer van Sociaal Goud.
Sociaal Goud kreeg vorig jaar een bedrag van ruim 60.000 euro van de gemeente
om projecten op het gebied van eenzaamheid op te starten en onderzoek te doen.
Eenmalig, en tot juli 2020. ,,Maar juist nu tijdens de corona-crisis zien we een
enorme toeloop.”
Een van de projecten van Sociaal Goud is een programma om ouderen in contact
te brengen met bijvoorbeeld een buddy. Tot maart waren er zo’n 57 ‘matches’
tussen ouderen en vrijwilligers of medewerkers van Sociaal Goud. Een match kan
zijn dat een oudere een buddy heeft gekregen, dat er regelmatig telefooncontact
ontstaat of dat iemand gewoon boodschappen voor je doet. ,,Maar tussen maart
en nu, zijn er zoveel vragen bijgekomen, dat de teller nu op tweehonderd staat”,
zegt Suurmeijer. ,,Er is juist nu een grote vraag naar sociale ondersteuning.”
Suurmeijer en haar collega’s zijn druk op zoek naar nieuwe financiering, zoals ook
de bedoeling was want het geld uit Leeuwarden was er maar een keer. ,,En toch
hoop ik dat we toch op korte termijn ondersteuning kunnen krijgen van de
gemeente. Al was het maar voor het project ‘Heel Friesland belt’. Juist omdat nu
de nood zo hoog is, eenzaamheid zo’n groot thema is.”
Gwendolyn van der Veen uit Leeuwarden kwam een half jaar geleden in contact
met Sociaal Goud. ,,Ik kreeg te weinig reguliere hulp, het aantal uren was niet
voldoende voor mij. Dus toen kreeg ik via Sociaal Goud een buddy toegewezen.”
De buddy – een vrijwilliger – is er drie uur in de week. ,,Het hebben van een maatje
is voor mij heel belangrijk. Het is veel meer dan alleen iemand tegen de
eenzaamheid. Ik kampte de afgelopen jaren met depressies. Mijn buddy geeft mij
de mogelijkheid om me aan iemand op te trekken, weer wat levenszin te krijgen.”

Volgens Suurmeijer is er nog een belangrijke reden om juist nu wel door te gaan
met het project. De vrijwilligers zien hoe het met de ouderen gaat. ,,Juist door even
langs te gaan, iets te brengen of op te halen.”

(bron: LC 19.05.20)

Lees verder

‘Burgum’ blij met woningbouwafspraken

19-05-2020

Het college van B en W in Tytsjerksteradiel is ‘erg ingenomen’
met de regionale woningbouwafspraken die de gemeente met de
provincie Fryslân heeft gemaakt. Ty-tsjerksteradiel mag 150 extra
woningen bouwen, dit als compensatie voor de financiële bijdrage aan de
bouw van de Sintrale As.
Die afspraak met de provincie is jaren geleden al gemaakt, maar hij was
onzeker geworden doordat de gemeenteraad in juli vorig jaar het
aanvankelijke plan wegstemde om de huizen te bouwen op locatie De
Warren, aan de westkant van Burgum.
De provincie heeft nu herbevestigd dat er 150 woningen buitenstedelijk
gebouwd mogen worden, in eerste instantie bij Burgum. Sommige
toenmalige tegenstanders van bouwen in De Warren vrezen dat
nieuwbouw daar nu toch weer in beeld komt.,,Dat leit no net foar de hân,
want de ried hat ferline jier útsprutsen dat net te wollen”, zegt
wethouder Gelbrig Hoekstra. Ze wil desgevraagd niet categorisch
uitsluiten dat De Warren in de toekomst een optie kan worden. ,,Mar it
leit net foar de hân.” Er zullen locatiestudies voor verschillende terreinen
rond Burgum worden uitgewerkt.
Met de gemeenten in Noordoost-Fryslân heeft de provincie afgesproken
dat elke gemeente een flexibel woningbouwprogramma kan opstellen op
basis van een herijkte woningmarktanalyse. Er komt dus geen hard
plafond van toegestane nieuwe woningen per kern. „Dêr binne wy wiis
mei, want it jout ús de romte om hieltyd yn te spyljen op feroarjende
fraach.” Een halfjaarlijkse monitoring houdt die trends bij.
Hoekstra heeft nu geen mening over wat er met De Warren moet
gebeuren. Burgerinitiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen komt met
een initiatiefvoorstel. „It is dan oan de ried om dêr wat fan te finen en it
kolleezje in opdracht dêroer mei te jaan.”

Lees verder

Rem op huurverhoging in vrije sector

16-05-2020

Huurders vrije sector straks net zo behandeld als
mensen met een sociale huurwoning


Het kabinet neemt maatregelen om de woningmarkt
toegankelijker en betaalbaarder te maken voor starters en mensen met
een middeninkomen. Zo komt er een maximum op de jaarlijkse
huurverhoging in de vrije sector en krijgen gemeenten de mogelijkheid
om het opkopen van betaalbare koopwoningen door beleggers tegen te
houden.
Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). ,,Iedereen
moet prettig en betaalbaar kunnen wonen”, aldus de bewindsvrouw.
Daarom neemt zij maatregelen ,,om de betaalbaarheid van woningen te
verbeteren en excessen tegen te gaan”.
De huren in de vrije sector mogen voortaan stijgen met maximaal de
inflatie, plus 2,5 procent. Daarmee worden huurders in dat segment
straks net zo behandeld als mensen met een sociale huurwoning.
Daarnaast wil Ollongren het mogelijk maken een tijdelijk huurcontract
met een of twee jaar te verlengen. Nu moet een tijdelijk contract altijd
worden gevolgd door een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
,,Dit biedt zowel voor de verhuurder als de huurder voordelen”, aldus
Ollongren. ,,Zo krijgen verhuurders meer mogelijkheden om maatwerk
aan te bieden en kunnen huurders mogelijk langer in de woning blijven
zitten, bijvoorbeeld als hun nieuwe woning later beschikbaar komt dan
verwacht.”
De Woonbond is blij met de eerste stap van het kabinet om iets te
ondernemen tegen de onbetaalbare huurprijzen in de vrije sector.
,,Eindelijk wordt er een stap genomen om huurders te beschermen tegen
de enorme prijsstijgingen op de vrije huurmarkt. Daar zetten wij ons als
Woonbond al lang voor in. Huurders betalen hier vaak al de hoofdprijs, en
zien dat jaarlijks fors oplopen”, aldus directeur Zeno Winkels.
Nog veel te winnen
Wel wijst hij erop dat nog veel te winnen is om de positie van huurders op
de vrije markt te verbeteren. Het zogeheten woningwaarderingsstelsel,
waarmee een maximale huurprijs wordt bepaald voor een huurwoning,
geldt niet voor de vrije huursector. Hierdoor kunnen de
aanvangshuurprijzen in deze sector erg hoog zijn en vaak niet in lijn met
de kwaliteit van de woning. Ook hebben huurders in de vrije sector geen
toegang tot de huurcommissie om te hoge servicekosten of achterstallig
onderhoud aan te vechten, aldus de Woonbond.

Belangenbehartiger voor vastgoedpartijen IVBN reageert eveneens
positief. De vereniging is blij dat het kabinet niet voor een nog strengere
maatregel heeft gekozen waarbij de overheid het vastgoedpartijen met
een soort noodknop extra lastig had kunnen maken. ,,Wanneer deze
noodknop zou zijn ingevoerd, zou de negatieve impact op investeringen
in de nieuwbouw niet te overzien zijn geweest.”

 

(bron FD 16.05.20)

Lees verder

EXPERIMENT Meer regie woningbouw Noordoost- Friesland

15-05-2020

200515 Fryslan.frl Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt (15-05-2020)

 

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Gedeputeerde Fokkinga: "De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie.

 

We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, maar op zo’n manier dat gemeenten ook plannen kunnen realiseren.” In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt.

 

Toekomstbestendige woonregio

De regio staat de komende jaren voor een forse uitdaging op de woningmarkt. De omvang en samenstelling van de bevolking verandert en daarmee de vraag naar woningen. De gemeenten zien deze uitdaging op hen af komen. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel is namens de gemeenten bestuurlijk trekker van de woonopgave: “Wij hebben de provincie ruimte gevraagd te kunnen experimenteren om snel en flexibel in te kunnen spelen op vraag en aanbod op lokaal niveau. Zo kunnen we maatwerk leveren voor een kwalitatief woningaanbod in onze regio.” Gedeputeerde Staten geven de gemeenten nu meer verantwoordelijkheden op de woningmarkt. “Binnen het experiment kan de regio deze handschoen oppakken”, aldus Fokkinga. “We blijven de komende periode in nauw overleg om te kijken wat de resultaten zijn en hoe die zich verhouden tot de prognoses." De overheden zetten zo gezamenlijk in op een toekomstbestendige woonregio.

 

Experiment gericht op balans in woningmarkt

Het experiment is gericht op het vinden van een goede balans in de vraag van nu en de woningbehoefte voor de toekomst. De gemeenten kunnen binnen het experiment nieuwe woningbouwplannen maken die goed aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. De gemeenten krijgen voor projecten binnen de kernen zelf de regie op het aantal woningen. Projecten buiten de kernen worden alleen ontwikkeld als het niet meer mogelijk is om binnen de kernen te bouwen en er wel aantoonbaar behoefte aan nieuwbouw is. Hiervoor wordt door de gemeenten en de provincie maatwerk geleverd. De provincie geeft als kader mee dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt. De herijkte regionale woningmarktanalyse 2020 is in voorbereiding en geeft gemeentebreed richting aan het programma. Elk half jaar wordt de voortgang van het experiment met elkaar besproken aan de hand van die analyse.

 

Woningen De Centrale As

De provincie en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hebben ook overeenstemming bereikt over de ‘extra’ woningen die zijn toegezegd als compensatie voor de aanleg van de Centrale As. Eerder heeft de gemeente Dantumadiel hier al deels gebruik van gemaakt door de aanleg van 35 woningen in het plangebied ‘De Bosk’ in Feanwalden. Beide gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor 2030 de resterende woningen te realiseren. Voor Dantumadiel gaat dit om 115 woningen en voor Tytsjerksteradiel om 150 woningen.

Lees verder

In memoriam Johan Huisman

12-05-2020

Het bericht dat ons voormalig bestuurslid, regio- en ledenraadslid, Johan Huisman, is overleden, heeft ons diep geraakt.

Wij herinneren hem als een sympathieke man met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Een sociale man in hart en nieren, die bereid was zich in te zetten voor de huurders in de sociale volkshuisvesting. Sinds 2011 was hij actief binnen onze vereniging en maakte hij deel uit van de regioraad, vanaf 2012 van de ledenraad en sinds 2016 van het bestuur, tot 2020. Wij kennen hem als serieus, met een grapje op zijn tijd. Ook de zelfgebrouwen biertjes zullen wij niet vergeten evenals zijn inzet voor de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van De Bewonersraad.

Wij wensen zijn vrouw Nellie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

 

Namens bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van De Bewonersraad,

Gert Brouwer
algemeen directeur

Lees verder

BITGUMMOLE | Bouw tien duurzame huurwoningen

11-05-2020

Aan de Terhornestrjitte in Bitgummole is de bouw van tien huurwoningen van start gegaan. In opdracht van Wonen Noordwest Friesland realiseert Friso Bouwgroep duurzame en energiezuinige huizen. Vier hiervan zijn levensloopbestendig en gelijkvloers; de overige zes zijn bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens.

Op de locatie stonden voorheen ook tien woningen, maar die zijn vanwege de verouderde staat gesloopt. Komend najaar worden de nieuwe huizen opgeleverd.

Lees verder

NOS.nl: In veel gevallen toch huurverhoging: 'Praat erover als je in de problemen komt'

08-05-2020

Coronacrisis of niet, veel Nederlanders ontkomen niet aan de jaarlijkse huurverhoging. Die komt meestal per 1 juli en huurders worden rond deze tijd op de hoogte gebracht. Huurdersorganisaties hadden erop aangedrongen de huur voorlopig niet te verhogen. Toch ontvangt de Woonbond ook 'vele' bezorgde telefoontjes over de huurverhoging.

Sommige huisbazen verontschuldigen zich omdat "ze niet anders kunnen", anderen hebben geen boodschap aan de crisis waarin veel huishoudens zich bevinden. En dat is extra wrang voor mensen die ineens zonder inkomen zitten. Maar zo hoeft het niet altijd te gaan.

Minister Ollongren adviseert huurders die nu in de financiële problemen komen zich te melden bij hun huisbaas. Het Financieele Dagblad meldde vanochtend dat ondanks de crisis per 1 juli de huren van veel woningen omhoog gaan. Ollongren wees erop dat ze eerder met de verhuurders heeft afgesproken dat die "maatwerk" leveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze rekening houden met mensen die door de crisis de huur niet kunnen betalen. Ze herhaalde dat ze niet voelt voor algemene afspraken over het bevriezen van de huren. Volgens haar zijn de meeste verhogingen gematigd.

 

Ronald Mulder uit Groningen zag de bui al hangen. Zoals veel zelfstandigen raakte hij aan het begin van de coronacrisis snel veel inkomsten kwijt. "Toen heb ik gemaild dat ik misschien al snel de huur niet meer zou kunnen betalen. Ik verwachtte er eigenlijk niks van, maar ik kreeg al snel een begripvol berichtje terug."

Mulder huurt in de vrije sector. Het helpt, stelt Mulder vast, dat hij bij een corporatie huurt met een maatschappelijke doelstelling. "Maar ik hoor dit soort verhalen hier in Groningen ook van particuliere verhuurders. Daarom zou ik tegen alle huurders zeggen: ga het gesprek aan en schaam je er niet voor. Want voor de meeste mensen zal toch gelden dat dit overmacht is."

 

Gabi Hunter kan daarvan meepraten. Ze verhuisde onlangs haar bakwinkel naar het centrum van Doetinchem, maar een week na de verhuizing moest de zaak alweer dicht. "Dat was een grote klap, want we hebben heel hard gewerkt voor deze verhuizing."

 

'Maak je geen zorgen'

"Ik zag er erg tegenop om contact te zoeken met de verhuurder, want ik kende hem nog maar een maand." Uiteindelijk schreef ze hem een mail: "Tien minuten later kreeg ik al antwoord: maak je geen zorgen, we hebben het er nog wel over. Je wil niet weten wat voor last er dan van je af valt!"

 

Berdjan Klatter verhuurt acht appartementen en een bedrijfspand in Groningen. "Toen de coronacrisis uitbrak, vroeg ik me wel af wat dit zou betekenen voor mijn inkomsten. Het is toch mijn pensioenvoorziening." Toch toonde hij zich coulant. De huurverhoging gaat dit jaar niet door.

 

"Een verhoging moet je volgens de standaard huurovereenkomst in april aankondigen. Ik heb daar wel mee gezeten: wat doe ik daar nou mee?" In deze kwestie speelde beeldvorming ook een rol, legt hij uit. "Het is een signaal dat je afgeeft. Op termijn krijgt iedereen last van deze crisis. De huurders zijn over het algemeen tevreden, maar ik wil ze nu geen huurverhoging aandoen. "

 

Bedrijven

"Bij het bedrijfspand is dat anders, ik heb de huurders aan het begin van de crisis gebeld om te vragen hoe de vlag erbij hing. Ik heb de huur voor een paar maanden gehalveerd met de hoop dat zij het overleven en dat ze kunnen blijven huren." Klatter kan het zich veroorloven, maar niet elke verhuurder heeft dezelfde ruimte om mee te bewegen.

 

Bij de vereniging Vastgoed Belang zijn 5000 particuliere verhuurders aangesloten die samen 200.000 woningen bezitten. In Nederland zijn er zo'n 750.000 particuliere huurwoningen.

"Voor verhuurders lopen de kosten wel door en sterk op zelfs. Daarom vinden wij dat je op moet passen met generieke maatregelen", zegt Laurens van de Noort, directeur bij Vastgoed Belang. De leden van Vastgoed Belang reageren verschillend op de coronacrisis, bleek uit een peiling die Van de Noort liet uitvoeren. "De een maakt een gebaar, de ander verhoogt toch, maar sluit wel een briefje bij met een aanbod voor maatwerk. Wat vooral opvalt is dat onze leden terughoudend zijn met het verhogen van de huur."

Niet elke verhuurder is even betrokken bij de stille financiële ramp die zich achter sommige voordeuren afspeelt. Verhalen van kille en harde houdingen zijn bekend.

"Dat soort verhalen vind ik afschuwelijk", zegt verhuurder Klatter. "Wat mij betreft zijn huurder en verhuurder gelijkwaardige partijen." Volgens Van de Noort lijken de excessen het beeld te vormen van de sector. "Dat is echt jammer want er gaat ook veel goed."

 

Vragen of advies nodig? Als u lid bent van De Bewonersraad, belt u dan met de Hulpdienst, 058 - 2165457.

Lees verder

NOS.nl Huuraanbod stijgt fors, mede door coronacrisis

06-05-2020

Het aanbod van huurwoningen in Nederland is de afgelopen maand flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius die de NOS heeft opgevraagd. De website zag in april een stijging van 15,7 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Toen daalde het aanbod nog 2 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

 

De stijging wordt mede door de coronacrisis veroorzaakt, zegt het platform. Naast de langetermijncontracten die zijn afgelopen, worden lopende huurovereenkomsten tussentijds opgezegd door kenniswerkers en expats.

 

Daarnaast is de toeristische sector grotendeels stilgevallen. "Dit kan tot gevolg hebben dat verhuurders van short stay nu zijn aangewezen op de langetermijnverhuur om hun leegstand te beperken", aldus een woordvoerder van Pararius. Dit valt onder meer terug te zien in het aanbod van gemeubileerde woningen.

 

Koopwoningen geen verschil

Ook in maart was al een lichte stijging merkbaar. Toen steeg het aanbod van huurwoningen op de website met 7,4 procent, tegenover 5,4 procent in het jaar ervoor.

 

Op het gebied van koopwoningen lijkt er nog geen sprake van een 'corona-effect', meldde het Kadaster vorig maand. Het aantal woningzoekenden dat informatie over een woning bij het vastgoedregister opvraagt is redelijk gelijk bleven. Die 'bevragingen' worden als een betrouwbare indicator gezien voor de interesse in koopwoningen.

 

Minder makkelijk verhuurd

Pararius verwacht dat de vrijgekomen huurwoningen in de vrije sector minder makkelijk worden verhuurd, omdat door de coronacrisis banen voor kenniswerkers niet worden ingevuld.

 

Het uitblijven van expats ziet het platform terug in de bezoekcijfers. De Engelstalige versie van de verhuursite werd in maart 19 procent minder bezocht dan een jaar geleden.

 

Of het gestegen huuraanbod een blijvend effect op de verhuurmarkt zal hebben, valt niet te zeggen. Het platform verwacht dat na de coronacrisis "de beweging weer zal afnemen" en vrijgekomen woningen opnieuw als short stay zullen worden verhuurd.

Lees verder

Zeno Winkels nieuwe directeur Woonbond

02-05-2020

Zeno Winkels is vanaf 1 mei de nieuwe Algemeen directeur van de Woonbond. Hij volgt Paulus Jansen op, die met pensioen gaat.

 

Het aanpakken van de wooncrisis, die door corona alleen maar in hevigheid toeneemt, heeft Winkels’ hoogste prioriteit. Winkels: ‘Dit is een goed moment om samen met onze huurders en andere partijen te werken aan goed en betaalbaar wonen. Het aanpakken van de wooncrisis staat daarbij bovenaan de agenda.’

Zeno Winkels (1972) studeerde milieu- en agrarische economie in Wageningen. Voordat hij bij de Woonbond aan de slag ging, werkte hij bij TU Delft en Climate-KIC, een organisatie die zich Europa-breed richt op verduurzaming middels innovatie en ondernemerschap. Winkels: ‘Die kennis zal ik ook bij de Woonbond goed gebruiken. Wij willen dat de Nederlandse woningvoorraad op een betaalbare manier verduurzaamd wordt. Daar is nog een slag te maken.’ Winkels is getrouwd en heeft vier kinderen.

 

Kentering politieke wind

Winkels neemt het roer over van Paulus Jansen die na twee jaar directeurschap met pensioen gaat. Ondanks het zware weer waarin we, mede door de coronacrisis verkeren, kijkt hij tevreden terug. In zijn laatste column voor het Woonbondmagazine Huurwijzer schrijft hij: ‘We hebben de afgelopen twee jaar een hoop bereikt. Het Sociaal Huurakkoord. Het verankeren van de woonlasten neutraliteit in het Klimaatakkoord. Het Plan voor de Volkshuisvesting, dat we samen met vijftien maatschappelijke organisaties geschreven hebben. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: de kentering van de politieke wind in Den Haag.’

 

Voor zijn Woonbondtijd was Jansen onder meer Tweede Kamerlid voor de SP en wethouder Wonen in Utrecht.

Lees verder

Wisselend beeld huurverhoging

30-04-2020

Veel huurders kijken vanuit de onzekere situatie door de Coronacrisis met een schuin oog naar de aankomende huurverhoging. Die gaat bij de ene verhuurder onveranderd door, bij de andere maken ze pas op de plaats. Bij corporaties ligt de gemiddelde huurverhoging dit jaar op 2,5%, blijkt uit cijfers van corporatiekoepel Aedes. Net onder inflatie.

Eind 2018 sloten we een Sociaal Huurakkoord met corporaties, waardoor de ruimte om de huur te verhogen werd beperkt. Dit heeft geleid tot een huurverhoging die gemiddeld onder inflatie ligt. Aangezien verhuurders de prijzen van sociale huurwoningen wettelijk met 5,1% of 6,6% konden laten stijgen, heeft het huurakkoord hier een duidelijk dempende werking gehad. 


 

Lees verder

SNEEK | Súdwest: bemiddeling bij burenruzies

30-04-2020

Het aantal burenruzies en meldingen van overlast door verwarde personen in Súdwest-Fryslân neemt toe. Het
gemeentebestuur hoopt op buurtbemiddeling en sociaal werk.

Súdwest-Fryslân maakt zich zorgen over het stijgende aantal burenruzies die ten koste gaan van politiezaken die meer prioriteit hebben. Afgelopen jaar moest de politie 415 keer voor een ‘burengerucht’ uitrukken. Dat is meer dan in 2018 (377 keer) en in 2017 (329 keer). Om de stijgende trend te keren richt Súdwest-Fryslân zich op het oplossen van burenruzies via buurtbemiddeling.
Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen neemt ook toe. In 2019 werden er 662 meldingen gedaan tegenover 621 een jaar eerder. Ook de ernst van de incidenten neemt toe”, aldus de gemeente.

Súdwest wil een betere samenwerking tussen de reclassering en sociaal werkers om de overlast terug te kunnen dringen. Ook heeft de gemeente zich vorig jaar aangesloten bij het meld- en adviespunt verward gedrag van de GGD.

Lees verder
content image