Nieuws

HEERENVEEN | Snellere afname werklozen

22-10-2018

Meer uitkeringsgerechtigden dan verwacht zijn de afgelopen negen maanden in de gemeente Heerenveen aan een baan geholpen. Sinds
januari verruilden 118 mensen hun uitkering voor een baan. Hiermee is het doel van de gemeente bereikt.

De ambitie van Heerenveen was voor het einde van het jaar honderd mensen aan werk te helpen. Ambtenaren onderhouden zeer intensief contact met zowel werkzoekenden als bedrijven in de regio. Hierdoor zijn matches sneller mogelijk.

Lees verder

BURGUM | Hoge bomen werpen schaduw over zonnepanelen op daken

20-10-2018

Meerdere inwoners van Burgum hebben last van hoge bomen die hun zonnepanelen in de  schaduw zetten. De gemeenteraad
wil dat er beleid voor komt. 

Zowel Freddy de Haan (FNP) als Age Kramer (CDA) zeiden dat nogal wat mensen in Burgum last hebben van hetzelfde probleem. ,,Beammen hearre by de Wâlden, mar wy wolle yn 2050 enerzjyneutraal wêze’’, aldus De Haan. Zijn oproep om met beleid te komen, kreeg instemming van meerdere partijen.
Wethouder Andries Bouwman zei dat de gemeente momenteel de gedragslijn volgt die inhoudt dat er niet gekapt of drastisch gesnoeid
wordt voor zonnepanelen. Bij woningbouwplannen wordt er wel rekening mee gehouden. De wethouder zal broeden op nieuw beleid.

Lees verder

DRACHTEN | Raket moet voor verbinding zorgen

20-10-2018

Tussen de Tjaardaflats in Drachten staat sinds kort een raket met wel heel bijzondere functies. Maar brengt hij flatbewoners ook nader tot elkaar? Op 9 november is de officiële oplevering van de raket, met daarbij de eerste verloting. ,,Dan kan het verbinden beginnen.’’

De komende tien jaar maken de 234 huishoudens, die verspreid over de drie Tjaardaflats wonen, onderdeel uit van een soort prijzencircus.
Het begin deze week geplaatste raketkunstwerk, waarin een computer elke maand willekeurig een nieuwe kleur, een nieuw adres en dus een nieuwe prijswinnaar aanwijst, vormt hiervan het markante middelpunt. 

Er was iets nodig dat hen allemaal bindt, kunstenaar Koolen bedacht daarvoor het ludieke idee van de gezamenlijke loterij.Om de zes maanden verschijnt er een krantje, waarin de winnaars van de voorbije zes maanden worden voorgesteld. Dit magazine wordt huis-aan-huis in de drie woontorens verspreid. 

 

Lees verder

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

19-10-2018

In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village op de campus van TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met verschillende energielabels.
Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om
betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen
te bedenken en te testen. Hiermee willen partijen een slimme versnelling geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen.

De Bewonersraad verleent steun aan het project Dreamhûs en opereert daarin als kritisch observator. Frank van den Broek, algemeen directeur: “voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen.”

De Bewonersraad brengt een expertisegroep van 5 nieuwsgierige huurders in die, samen met de tijdelijke bewoners van de proefwoningen, ervaringen met innovaties gaan opdoen. Een regiomanager van de huurdersvereniging fungeert daarbij ook als adviseur van de stuurgroep onder leiding van WoonFriesland.

Meer info op: dreamhus.nl 

Lees verder

Pandjesbaas geweerd uit Nieuwebrug

18-10-2018

De vergunning voor kamerverhuur in Nieuwebrug is van de baan. Er komen definitief geen twaalf wooneenheden in een woonboerderij aan
de Leeuwarderstraat. Dat advies heeft de bezwarencommissie van de gemeente Heerenveen gegeven. Deze commissie was ingeschakeld vanwege een geschil tussen de adspirant koper en de omwonenden.

Het college van burgemeester en wethouders had de vergunning voor het realiseren van twaalf wooneenheden in de woonboerderij aan de Leeuwarderstraat 220 toegezegd, mits de aanvrager in gesprek zou gaan met het dorp. De partijen kwamen niet tot een compromis en
de omwonenden dienden een bezwaar in bij de gemeente. Inmiddels is het pand verkocht aan een derde partij.

De bezwarencommissie vindt dat ,,de aanvrager niet als belanghebbende kan worden aangemerkt’’. Op het momentdat hij de vergunning kreeg, was hij namelijk geen eigenaar van het pand. De gemeente was van dit feit niet op de hoogte; alleen de vergunningaanvraag
was bekend en toegewezen. Aanvrager van de vergunning is een pandjesbaas die in Heerenveen en omstreken meerdere panden bezit en ombouwt voor kamerverhuur. Omwonenden hebben vaker hun verhaal gedaan rondom misstanden in zijn huizen. Er zou sprake zijn van excessief drugsgebruik en de panden zouden onveilig zijn. Omwonenden van het pand wilden daarom voorkomen dat deze man zijn imperium uit zou breiden naar Nieuwebrug.
Daarnaast is het pand, zo wordt in het rapport van de bezwarencommissie beschreven, in slechte staat. Er is een grote investering nodig om de woonboerderij op te knappen. Dorpelingen zijn bang dat de pandjesbaas dat niet zou doen.
Als laatste adviseert de commissie de gemeente een beleid rondom kamerverhuur op te stellen. Dit is niet de eerste keer dat hiertoe opgeroepen wordt: buren van andere panden van de pandjesbaas vroegen in juli al om adequate maatregelen van de gemeente.

Betrokken wethouder Jaap van Veen zei twee weken geleden tegen de raad dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is rondom kamerverhuur.

 

Lees verder

Klimaatdebat energietransitie

18-10-2018

Met z’n allen de schouders eronder. Dat was de stemming over de energietransitie gisteravond tijdens het LC-Klimaatdebat, met Ed Nijpels van het Klimaatberaad als hoofdspreker. Toch lagen de ergernissen op de loer.

,,Wij kunnen allemaal ontzettend ons best gaan doen, maar als de echte vervuiler niet gaat betalen...’’, klonk het vanuit het publiek. De een
ergerde zich aan winkeldeuren die ’s winters openstaan terwijl de hete lucht naar buiten briest. De ander nam aanstoot aan de verlichting die hij zag vanaf de snelweg. ,,Hoeveel kantoren er wel niet verlicht zijn zonder dat er iemand werkt...’’
Ook VVD’er Nijpels kon zijn irritatie soms niet onderdrukken. 130 op de snelweg, kan dat niet wat lager? ,,De politieke partijen die het regeerakkoord hebben ondertekend, sluiten die maatregel helaas uit.’’ Een lichtpunt binnen de luchtvaart zijn volgens hem de eerste
vluchten op frituurvet. Maar ook daar mogen de ontwikkelingen best wat vlotter, vond Nijpels. ,,Voor 20 euro kunnen we tegenwoordig al op
en neer naar Barcelona. Dat is schandelijk.’’

Toch bracht Nijpels vooral een vleug optimisme mee. De klimaatdoelstellingen duur? Welnee. ,,Bedenk dat wij Nederlanders jaarlijks 4
miljard euro uitgeven aan roken.’’ Bovendien: uiteindelijk verdient de energietransitie zich terug, zo stelde hij. ,,Energiebesparing is een
feest voor de portemonnee.’’

Maar kunnen mensen met een kleine portemonnee de energietransitie nog wel bijbenen? Rein Swart vanwoningcorporatie Accolade had
daar zijn zorgen over. ,,Gemeenten denken: met het verduurzamen van huurwoningen kunnen we snel slagen maken. Maar onze huurders
zeggen: wij zitten aan de onderkant van de samenleving en wij draaien er nu voor op. Daar ontstaat een ongelijkheid.’’

Iets verdienen aan de klimaatakkoorden, dat was het stokpaardje van Marga Waanders. De burgemeester van Dongeradeel sprak namens
de Friese energiekoepel Ús Kooperaasje. ,,Ik geloof dat Friesland in 2050 energieneutraal kan zijn. Maar niet zonder draagvlak. Niet zonder gevoel van eigenbelang.’’ Kortom: wie investeert in het klimaat, moet daar iets van terugzien. Maar Waanders waarschuwde dat
burgers ook zelf moeten aankloppen bij de politiek. ,,Iets van bovenaf uitrollen, dat werkt gewoon niet meer. De energietransitie moet wel
van de mensen zelf worden.’’ Wat dat betreft viel de samenstelling van de zaal haar tegen. ,,Jonge mensen zie ik heel weinig op dit
soort bijeenkomsten.’’ Veel insprekers vonden dat de overheden best een tandje mogen bijzetten. ,,We hebben geen tijd meer. Een deltaplan is nodig’’, zei een man. Via Twitter kon zijn opmerking op instemming rekenen van weerman Gerrit Hiemstra. GedeputeerdeMichiel Schrier was tot slot hoopvol. ,,Ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Dat moet wel. We hebben geen keuze.’’

Lees verder

Netbeheerders: techneutentekort remt energietransitie

18-10-2018

Het ministerie van Economische Zaken maakt zich zorgen over het tekort aan techneuten bij de netbeheerders. Het ministerie wil voorkomen dat het personeelstekort de overgang naar duurzame energie remt. De beheerders van de gasleidingen en het  elektriciteitsnetwerk zijn bezig die te digitaliseren. Maar ze missen mankracht en moeten voor tientallen miljoenen aan investeringen uitstellen. Dat brengt ook de zogeheten energietransitie in het geding.

Lees verder

Jaar uitstel verbod asbestdaken

17-10-2018

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 16 oktober 2018 voor het verbod op asbestdaken. Op verzoek van onder meer VVD en CDA gaat het verbod op zijn vroegst eind 2024 in. Eerder zou het begin 2024 ingaan, maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zegde toe dat het niet voor het eind van dat jaar ingaat.

Momenteel zijn er volgens het ministerie van I&W in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meters dak met asbest. Woningcorporaties hebben hiervan slechts een klein deel, voornamelijk op schuren. Op basis van eigen onderzoek schat Aedes dat er nog ongeveer 40.000 asbestdaken met een totaal-oppervlak van minstens 320.000 vierkante meter in de sociale huursector zijn. Het verwijderen hiervan zal tientallen miljoenen euro’s kosten. 

Genoeg handen
Diverse partijen vroegen zich af of er genoeg handen zijn om de klus te klaren. Er is een tekort aan gecertificeerde asbestsaneerders, wat zorgt voor stijgende prijzen. Een motie van VVD en SGP verzoekt de regering de mogelijkheid te verkennen voor een eenvoudiger certificering voor andere bedrijven dan nu al gecertificeerde saneerders, en die kreeg steun van een meerderheid. De staatssecretaris stond daar positief tegenover. 

Lees verder

Veel onbekend over Friese woonwagens

16-10-2018

Van de helft van de Friese gemeenten is niet bekend of er woonwagenstandplekken zijn op het gemeentelijk grondgebied. Dat blijkt
uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie deed de afgelopen tijd onderzoek naar woonwagenplaatsen
in Nederland. De aanleiding daarvoor was een rapport uit 2017 van de Nationale Ombudsman, waarin hij aangaf dat het wenselijk is om
een overzicht te hebben van het aantal standplaatsen.

Gegevens
De onderzoekers vroegen zowel de gemeenten als de woningcorporaties om cijfers. Het ministerie wist in Fryslân slechts van tien van de twintig gemeenten gegevens te achterhalen. Dat is een relatief laag aantal, aangezien landelijk van 310 van de 380 gemeenten een betrouwbaar beeld kon worden gemaakt. Dat is 82 procent van de gemeenten.
De tien gemeenten waarvan er wel gegevens zijn, blijken 84 standplaatsen te hebben, verdeeld over achttien locaties. Daarmee is Fryslân
na Flevoland de provincie met de minste geregistreerde standplaatsen.
Daarbij moet dus wel opgemerkt worden dat veel gegevens ontbreken. Van de Friese gemeenten die reageerden zegt een kwart geen beleid te hebben voor woonwagenkampen.
Landelijk zijn er 7723 geregistreerde standplaatsen, waarvan 38 procent in bezit is van gemeenten en 47 procent eigendom is van  woningcorporaties.

De ombudsman stelde vorig jaar verder vast dat de overheid onvoldoende doet om ervoor te zorgen dat de woonwagencultuur behouden
kan blijven en dat er te weinig gedaan wordt om nieuwe standplaatsen te creëren. In Fryslân is onder meer in Smallingerland discussie
over uitbreiding van het aantal plekken. In Drachtstercompagnie namen ‘reizigers’ onlangs een oud kamp in.

Lees verder

Zo kan het ook! | Symposium De Bewonersraad

12-10-2018

Op 16 oktober zijn alle partijen in het veld uitgedaagd: gemeenten, provincie, corporaties, huurdersverenigingen, bouwers; wakker geschud door de sprekers Diederik Samsom (voorzitter klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’) en professor dr. Ruud Veltenaar, onder leiding van Marijke Roskam.

Doel was om een appel te doen op betrokken partijen om zich uit te gaan spreken over een gezamenlijke aanpak van de energietransitie in Friesland, met betaalbaarheid voor de sociale volkshuisvesting voorop.


Initiatiefnemer was De Bewonersraad.
De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden. De leden zijn huurders van corporatiewoningen.
In het kader van zijn 25-jarig bestaan daagde De Bewonersraad zijn stakeholders en relaties uit over bovenstaande. 
 

--------------------

 

Leeuwarden, 12 oktober 2018
 

Voor meer informatie:
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
Frank JHE van den Broek, tel. 058 – 216 5457 of 06 – 2222 5888

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners in protest

10-10-2018

Al enige jaren zijn de woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland in gesprek met de gemeente over de uitbreiding van een 20-tal staanplaatsen. De gemeente heeft dit nu weer op de lange baan geschoven. De bewoners gaan nu in protest en hebben het voormalig terrein in Drachtster Compagnie betrokken. 
De Bewonersraad steunt de belangen van deze huurders in hun overleg met de gemeente.

De gemeente heeft aangegeven over een paar weken met structurele oplossingen te zullen komen.

De LC berichtte er uitgebreid over.

 

Lees verder

betaalikteveelhuur.nl

10-10-2018

Een grote groep huurders betaalt veel te veel voor veel te weinig. Maar daar iets tegen doen is lastig. Met betaalikteveelhuur.nl willen Julian Hessels en Douwe Hooijenga die drempel flink verlagen.

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners zijn het zat

09-10-2018

Voor de woonwagenbewoners uit Drachten is de maat nu wel eens vol. Na jaren van overleg en toezeggingen van de gemeente Smallingerland om een oplossing te vinden voor een 20-tal extra staanplaatsen, is er nog steeds geen zicht op die oplossing. Daarom heeft een aantal bewoners het voormalige kamp aan de Kromme Wijk bij Drachtstercompagnie bezet. De bewoners hopen hiermee de gemeente te bewegen om eindelijk in actie te komen.

De Bewonersraad steunt deze huurders in hun overleg met de gemeente. Morgenmiddag is er overleg met de burgemeester en wethouder Ter Keurs.

In de video legt woordvoerder Antonio Corpier uit waarom ze in actie zijn gekomen.

Lees verder

DRACHTEN | ‘Plaats sloophuizen op monumentenlijst’

09-10-2018

De 34 huurwoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart moeten op de gemeentelijke monumentenlijst komen zodat ze
niet kunnen worden gesloopt. Daartoe roept de PvdA-fractie van Smallingerland op in een motie.

Accolade wil nieuwbouw op de locatie, omdat het niet langer rendabel zou zijn om de bijna honderd jaar oude huisjes energiezuinig te
maken. Niet alle huurders zijn voorstander van sloop. Volgens de PvdA is renovatie wel mogelijk met een monumentenstatus.

Lees verder

‘Corporaties kunnen verduurzaming niet aan’

03-10-2018

Woningcorporaties kunnen het financieel niet aan omhun woningen in 2030 zodanig aan te passen dat ze gemiddeld energielabel A hebben. Dat staat in een nieuw rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De conclusie betekent een tegenvaller voor
politici in Den Haag, die alleen al wegens het Klimaatakkoord soms erg ambitieuze scenario's voor ogen hebben.

Het WSW, dat beoordeelt of investeringen die corporaties willen doen financieel verantwoord zijn, rekende uit dat alle corporaties
samen de komende vijf jaar 6,9 miljard extra moeten lenen als ze in 2030 gemiddeld op energielabel A willen zitten. Voor 55
corporaties zijn de benodigde extra investeringen niet haalbaar. Bij 27 corporaties is het zelfs de vraag of zij de investeringen die
zij al gepland hebben in verduurzaming kunnen waarmaken.

Lees verder

Mensen met een baan vaker arm

03-10-2018

Een groeiende groep Nederlanders met een baan verdient te weinig om rond te kunnen komen.
Sinds het begin van deze eeuw is het aantal werkende armen met 60 procent toegenomen. Belangrijkste oorzaak is dat lonen, mede door de crisis, relatief weinig zijn gestegen. Daarnaast verslechterde de positie van zelfstandigen omdat zij hun winsten zagen dalen, terwijl er veel zzp’ers bijkwamen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een omvangrijke studie die vandaag verschijnt.

Konden in 2001 nog 210.000 Nederlanders niet rondkomen, in 2014 lag dat aantal op 320.000. Daarvan werkten er 175.000 in loondienst
en 145.000 als zelfstandige. Vooral zzp’ers, werkende alleenstaanden en werknemers met een migratie-achtergrond (met name uit
Turkije en Marokko) lopen een verhoogd risico op armoede. ,,Zelfstandigen zijn vooral arm doordat ze per uur te weinig verdienen’’,
aldus het het SCP.

In vergelijking met andere Europese landen is het aandeel werkende armen in Nederland met 5,3 procent relatief laag, al doen  Denemarken (3,5 procent) en België (4,3 procent) het beter. In Duitsland (9,4 procent) en het Verenigd Koninkrijk (12,4 procent) ligt het percentage fors hoger.

Volgens het SCP telt Nederland ‘veel kwetsbaren’. Het SCP beschouwt iemand als werkende arme als die te weinig inkomen verdient om wonen, voeding, kleding en verzekeringen van te betalen, plus een klein bedrag voor ontspanning zoals het abonnement op een sportclub of bibliotheek. In 2014 kwam de armoedegrens volgens deze berekening voor een alleenstaande uit op 1063 euro per maand. Voor een alleenstaande ouder met twee kinderen lag het bedrag op 1610 euro en voor een stel met twee kinderen op 2000 euro. 

Het aantal werkende armen neemt sinds 1990 gestaag toe. Toch is deze groep amper in beeld bij lokale overheden. Die richten zich vooral
op mensen met een uitkering en vinden het moeilijk werkende armen te bereiken, zeker als zij geen kinderen op school hebben of nooit
naar de huisarts gaan.

Lees verder

700 euro extra lasten huishoudens in 2019

03-10-2018

De vaste lasten van Nederlandse huishoudens zullen naar verwachting in 2019 fors stijgen, gemiddeld met zo’n 700 euro. Dit is een prijsstijging van ruim 10 procent ten opzichte van de totale vaste lasten in 2018. De vaste lasten van eenpersoonshuishoudens stijgen
naar verwachting met 450 euro. Dit blijkt uit een analyse gebaseerd op de aangekondigde regeringsplannen voor volgend jaar.

Lees verder

DRACHTEN | ‘Hergebruik bouwmaterialen loont’

03-10-2018

De ambitie om circulair te bouwen noopt tot het inzichtelijk maken welke materialen beschikbaar komen om te hergebruiken in nieuwbouwprojecten. Merlijn Blok van ingenieursbureau Metabolic in Amsterdam onderzoekt in opdracht van de provincie Fryslân hoe bouwmaterialen na een sloop beter hergebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. ,,We spreken dan van urban mining, de
gebouwde omgeving als mijn voor de toekomst’’, aldus Blok gisteren op het congres Infra Event in De Lawei in Drachten.
Daar bogen ondernemers, ambtenaren en bestuurders zich over de vraag hoe de circulaire economie een nieuwe impuls kan krijgen.

Want Fryslân legt de lat hoog. In 2025 moet 50 procent van de inkoop van bouwmaterialen bestaan uit hergebruikt materiaal. Landelijk is
de ambitie om in 2050 volledig circulair te bouwen, en Friesland loopt duidelijk voorop, aldus Blok. De komende vijftig jaar moeten er
een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, merkte hij op. Dan loont het de moeite om te kijken hoe de vrijkomende materialen uit gebouwen die gesloopt worden kunnen worden hergebruikt. Dan gaat het om bijvoorbeeld gevels, systeemwanden, leidingen, vloeren,
liggers, balken, beton, stenen en hout. ,,Door direct hergebruik heb je minder nieuwe grondstoffen nodig’’, merkte Blok op.
Metabolic zegt niet blind te zijn voor de hobbels op de weg om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het begint al met in kaart brengen welke panden op de nominatie staan om tegen de vlakte te gaan. Vervolgens moet worden geïnventariseerd welke materialen voor hergebruik in aanmerking komen. De volgende stap is om die te demonteren en op te slaan. ,,Als je dat regionaal organiseert,
krijg je ook minder vervoersbewegingen.’’

Blok heeft in Utrecht en Amsterdam al enkele projecten verkend en een schatting gemaakt van de waarde die de veilig te stellen materialen hebben. ,,Dan praat je echt over miljoenen.’’ De kunst is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Metabolic werkt aan een digitaal systeem om dat op te lossen. Het kan ook eenvoudiger: voor de verkoop van de gesloopte brug in Ritsumasyl volstond een advertentie om die een nieuw leven te bezorgen in Oudwoude.

Lees verder

TWIJZEL | Toch huizen op oud korfbalveld

02-10-2018

Er komen alsnog woningen op het oude korfbalveld van Twijzel. Dat is althans het voorstel van het college van Achtkarspelen aan de gemeenteraad. Het gaat om vier twee-onder-een-kapwoningen, zowel huur- als koophuizen. De bouw liep eerder vertraging op
omdat er zienswijzen tegen de plannen binnenkwamen. De gemeente stemt nu uiteindelijk toch in met het project.

Lees verder

Forse huurverhoging voor 'scheefwoners'?

27-09-2018

In diverse media bestaat veel aandacht voor het verdrijven van ‘goedkope scheefwoners’ uit corporatiewoningen. Het gaat om huurders die eigenlijk teveel zijn gaan verdienen om in een corporatiewoning te mogen blijven wonen. De huidige inkomensgrens mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2018). En 10% mag naar de hogere inkomens. Met name in de Randstad kunnen huishoudens met een inkomen tot maximaal € 47.073 (het zogeheten middeninkomen, prijspeil 2018) nog in aanmerking komen voor deze laatste 10%.

De coalitiepartijen CDA, D66, VVD en ChristenUnie willen ‘goedkope scheefhuurders’ van de een op andere dag een fikse huurverhoging geven om hen daarmee te bewegen snel uit te kijken naar een koopwoning of een huurwoning in de particuliere sector. Het plan zou ook de andere kant uitwerken: de huur moet versneld omlaag kunnen wanneer de huurder inkomen verliest.

Algemeen directeur Frank van den Broek van De Bewonersraad vindt het “(…)een ondoordacht en maatschappelijk geheel onwenselijk plan. Gemaakt voor de bühne en een bewijs van een politiek bewust bedoelde, steeds groter wordende kloof in onze samenleving tussen rijk en arm, hoog en laag opgeleid(…)”.  

Hoewel een dergelijk plan vooral slaat op de overspannen (sociale) huurmarkt in de Randstad en niet zozeer op het woningmarktgebied van Friesland zou dit plan ook zo maar effecten kunnen hebben op ons eigen gebied. We kennen in Nederland tot spijt van De Bewonersraad immers alleen een landelijk volkshuisvestingsbeleid en niet een gedifferentieerd, regionaal beleid.    

In het plan is volstrekt onduidelijk bij welke inkomen de coalitiepartijen de grens dan leggen. En waar moeten die huurders dan naar toe in een overspannen woningmarkt? Die markt is nu juist overspannen omdat er veel te weinig woningen beschikbaar zijn. En als deze al beschikbaar zijn, dan zijn zij voor een middeninkomen onbetaalbaar. Door te weinig aanbod doen doorsnee-huurwoningen buiten de corporatiesector in de Randstad al gauw € 900,- tot € 1.100,- per maand aan kale huur; het opkopen van woningen aldaar door bemiddelde particulieren om deze vervolgens tegen goud geld te verhuren is niet voor niets zo populair geweest!

En de weg terug naar de corporatiesector als het inkomen daalt: de wachttijd is in de Randstad nu al vaak meer dan 7 jaar! Denken de coalitiepartijen nu echt dat een particuliere verhuurder gedurende die periode de huur zal verlagen?

Op deze manier creëer je een nieuwe groep voor wie de woninglasten uitstijgen boven hetgeen als maximaal redelijk wordt gezien. En bovendien verlaag je door het wegjagen van deze groep de maatschappelijk juist zo gewenste mix van huishoudens (: de leefbaarheid) in wijken en buurten. De coalitiepartijen sturen op deze manier bewust aan op leefgemeenschappen die volkomen los van elkaar binnen onze samenleving functioneren. We zien in voorsteden van Parijs en Londen waar dat toe heeft geleid. Of in elitaire woongemeenschappen rondom Miami (:USA) of Kaapstad (: Zuid-Afrika).

Het verwerpelijke ‘eigen volk eerst’ richt zich dan niet alleen meer tot vluchtelingen, maar ook tot personen die door allerlei omstandigheden financieel niet in staat zijn zelf te voorzien in eigen huisvesting. En wordt onze samenleving daardoor beter?

En hoe groot is die groep ‘goedkope scheefhuurders nu eigenlijk helemaal? In Friesland in ieder geval buitengewoon beperkt. Het aantal inkomensafhankelijke huurverhogingen over de afgelopen jaren is daadwerkelijk op de vingers van een paar handen te tellen. Sommige corporaties werken zelfs in het geheel niet met deze verdrijfprikkel. 

Het zo een mooi gebaar opleveren wanneer gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties in ons woningmarktgebied tezamen stelling zouden willen nemen tegen dit plan: zo een samenleving willen wij in Friesland onder geen beding!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leeuwarden, 27 september 2018

 

Voor meer informatie:
Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad
tel. 06 – 2222 5888

 

De Bewonersraad behartigt de belangen van huurders en is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden.

 

Zie ook verdere berichtgeving:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verdeelde-reacties-op-plan-om-huren-scheefwoners-fors-te-verhogen~b1fb3fb1/

artikel LC

artikel Friesch Dagblad

https://www.telegraaf.nl/financieel/2602369/scheefhuurders-aanpakken-asociaal
 

 

Lees verder

Thus wonen en stichting Present helpen huurders bij klussen

27-09-2018

Een gescheiden huurder die zich geen raad weet met behang, een vluchteling die niet weet wat tuinonderhoud is. Huurders van woningcorporatie Thús Wonen uit Dokkum kunnen hulp krijgen van Stichting Present. ‘Wij zijn er niet om mensen minder eenzaam te maken, maar we hebben wel oog en oor voor elkaar’, zegt Ted Olde Scheper, bestuurslid van Stichting Present Noord-Oost Friesland.

‘Huurders die niet weten waar ze terechtkunnen, geen sociaal netwerk hebben en zelf bepaalde dingen niet kunnen vanwege ouderdom, lichamelijke gebreken of onvoldoende financiële middelen, verwijzen wij naar het gebiedsteam van de gemeente. Zij melden mensen aan voor klussen bij de stichting. Dat kunnen wij en de huurders niet zelf’, zegt Elly Eelkema, woonconsulent bij Thús Wonen. De stichting en de woningcorporatie hebben samen afspraken gemaakt zodat de huurders ondersteuning kunnen krijgen bij bepaalde klussen.

De corporatie ondersteunt de stichting met een vast bedrag per klus. ‘We hebben vrijwilligers en zoeken klussen die voor hen passend zijn. Die klussen krijgen wij via het gebiedsteam van de gemeente of via de geestelijke gezondheidszorg. We helpen bij een eenmalige klus, dus het is niet zo dat we de tuin permanent gaan onderhouden’, zegt Olde Scheper. Hij heeft zelf nog geen klus gedaan, maar gaat binnenkort wel een dag of dagdeel aan de slag. ‘Er zijn verschillende ambassadeurs voor Present. We willen laten zien wat we doen. Om daar een idee van te krijgen, en van de mensen voor wie we het doen, gaan we mee’, aldus het bestuurslid.

De stichting neemt zelf gereedschap mee naar de klus. De corporatie levert behalve het vaste bedrag ook hulp in middelen. ‘Wij hebben bussen en materiaal dat de vrijwilligers mogen lenen. En als ze een kuub zand nodig hebben, krijgen ze dat ook’, zegt Eelkema. Dat is een extra service aan de mensen die aan hun lot overgelaten zijn. ‘Bij de aanvraag van steun via de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgen ze vaak te horen dat ze maar naar de klusmarkt moeten gaan. Maar als de middelen er niet zijn, is dat lastig. Mede daarom word ik zo blij van Stichting Present.’

Het eerste evaluatiegesprek is al geweest, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. ‘We zitten pas in de eerste fase. In het gesprek bleek wel dat de stichting door de aantrekkende economie last heeft van een afname van vrijwilligers. Wij hebben tips gegeven waar ze die kunnen vinden’, zegt Eelkema. Olde Scheper bevestigt dat. ‘Het is mooi dat we elkaar versterken. Het is erg dankbaar werk. Mensen zijn dolblij als de klus is gedaan, en ze krijgen een hart onder de riem. We laten samen zien dat er nog mensen zijn die iets voor een ander willen doen’, aldus Olde Scheper. 

Lees verder

SURHUISTERVEEN | Sloop 'beverhokken'

27-09-2018

Acht zogenoemde beverhokken in Surhuisterveen gaan tegen de vlakte. Volgens Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) hadden de huurwoningen aan de Langelaan en de Molenweg hun langste tijd gehad.

Hoewel veel bewoners het daar jarenlang hartstochtelijk mee oneens waren, kwam het ruim een jaar geleden toch tot een vergelijk. De huizen verdwijnen en maken begin volgend jaar plaats voor levensloopbestendige nieuwbouw. SWA voert de sloop trapsgewijs uit. Twee beverhokken zijn overigens al vervangen door nieuwbouw. De acht resterende, deels nog bewoond, volgen later.

Lees verder

Nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie gebouwen

26-09-2018

Er komt een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen: de NTA 8800. De huidige indicatoren Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), voor nieuwbouw, en Energie-Index (EI),voor bestaande woningen, verdwijnen op termijn. In opdracht van het ministerie van BZK werkt NEN aan deze nieuwe bepalingsmethode. Aedes is hierbij betrokken. Wat gaan woningcorporaties van deze nieuwe methode merken?Bovenkant formulierOnderkant formulier

expert:
Christiane Hogeweg
Belangenbehartiger duurzaamheid & projectleider adoptie corporaties SBR-wonen

Op dit moment zijn er verschillende bepalingsmethoden waardoor er geen eenheid is in de getoonde energieprestatie van een gebouw. Ook de ontwikkeling van zeer energiezuinige nieuwbouw maakt een andere methodiek noodzakelijk. Daarom komt er een nieuwe bepalingsmethode, die wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak: de zogeheten NTA 8800.

De nieuwe bepalingsmethode is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De methode geldt voor zowel woningen als utiliteitsbouw, zoals winkels, kantoren, fabrieken, en andere gebouwen zonder woonbestemming.

Bewoners
De met de nieuwe methode berekende energieprestatie van een woning moet beter aansluiten bij de behoefte en beleving van bewoners. Zo is straks bijvoorbeeld te zien dat een hoekwoning meer energie verbruikt dan het rijtjeshuis ernaast. De NTA 8800 is uitsluitend gericht op gebouwgebonden maatregelen en dus niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten. Dat verbruik is sterk afhankelijk van bewonersgedrag en het aantal mensen dat in het huis woont.

Nieuwbouw
Vanaf 1 januari 2020 gaan de BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) gelden voor de nieuwbouw. Met de NTA 8800 wordt bepaald of aan deze eisen wordt voldaan. In BENG worden drie eisen gesteld aan de energieprestatie van een gebouw: 

De energiebehoefte van het gebouw zelf voor verwarming en koeling, uitgedrukt in kWh per m2. Deze indicator gaat over beperking van de energievraag van het gebouw zelf.

​​Het primair fossiel energieverbruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 die nodig is voor verwarming, warm water en ventilatie.

Het aandeel hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, warmtepompen en duurzame warmtenetten: uitgedrukt in het percentage van het totale energieverbruik.

Koppeling aan WWS
Omdat de EI verdwijnt, moet opnieuw bekeken worden hoe het woningwaarderingsstelsel (WWS) rekening houdt met de energieprestatie. Dat is van invloed op de maximaal te vragen huur. Aedes is nauw betrokken bij deze overgang.

Invoering
De nieuwe bepalingsmethode wordt dit najaar gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de methode op 1 januari 2020 wordt ingevoerd en de huidige indicatoren EPC en EI dan vervangt. Op aedes.nl informeren wij u over de verdere stappen. 

Op de website Energieprestatie Gebouwen  is meer informatie te vinden, waaronder een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Woningcorporaties kunnen voor meer informatie over de gevolgen van de nieuwe bepalingsmethode ook terecht bij Christiane Hogeweg, belangenbehartiger Duurzaamheid bij Aedes, c.hogeweg@aedes.nl

 

Lees verder

Zuidoost wil 3750 huizen bijbouwen

24-09-2018

Tot 2026 willen de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland ruimte voor maximaal 3750 nieuwe huizen. Het grootste deel komt in Heerenveen en Smallingerland.

De vijf - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf - maakten in 2013 afspraken met de provincie over het aantal huizen dat ze samen bij mogen bouwen. Die afspraken lopen nog tot 2020 maar worden nu bijgesteld om tot 2026 mee te kunnen. Uit de bevolkings- en huishoudensprognose die de provincie vorig jaar uitbracht, wordt uitgegaan van een groei van maximaal 3400 huishoudens in Zuidoost-Friesland. Met hun voorstel hopen de vijf gemeenten op die groei in te kunnen spelen.

Doel is om ‘kwalitatief’ bij te bouwen, wat onder meer betekent dat de nieuwe huizen duurzaam moeten zijn en inspelen op de vergrijzing.
Van alle nieuw te bouwen woningen nemen Heerenveen en Smallingerland ieder bijna een derde voor hun rekening. Volgens de plannen
die nu ingediend zijn bij de provincie mag Heerenveen straks tot 1251 nieuwe huizen bouwen en Smallingerland 1313. De verdeling is gemaakt op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de afzonderlijke gemeenten.

Of die woningen in grootschalige nieuwbouwwijken komen, is de vraag. De vijf zijn het er met de provincie over eens dat hier terughoudend
mee omgegaan moet worden. Ook omdat er door onder meer het sluiten van scholen en winkels ruimte ontstaat om te bouwen binnen
de dorpen.
Zo stelt de gemeente Heerenveen voor om in de hoofdplaats 70 procent van de nieuwe woningen ‘buitenstedelijk’, oftewel aan
de rand, te bouwen en 30 procent binnen de dorpsgrenzen. In de dorpen rondom Heerenveen is die verdeling 60 tegenover 40 procent.
De gemeente Ooststellingwerf mag in het voorstel maximaal 256 woningen bijbouwen maar heeft in maart aanvullende afspraken gemaakt
met gedeputeerde Klaas Kielstra. Vanwege de grote vraag naar bouwkavels in de gemeente kan het maximale aantal groeien naar 305,
mits deze binnen de dorpskernen verrijzen. 56 zorgwoningen die gepland staan in Haulerwijk en Oosterwolde tellen niet mee in het maximum. Eerder drukten deze wel op het nieuwbouwtotaal. Opsterland verdeelt de te bouwen woningen bijna evenredig over binnen-
(45 procent) en buitenstedelijke (55 procent) projecten. Inbreiding blijft gaan voor uitbreiding, laat het college weten in een brief aan de
raad. Uitbreiden moet voornamelijk bij de vier grote dorpen in de gemeente gebeuren: Gorredijk, Ureterp, Bakkeveen en Beetsterzwaag.

De provincie brengt in 2019 nieuwe prognoses uit van de bevolkingsgroei. Op basis daarvan worden de huidige plannen voor extra woningen in 2020 opnieuw bekeken.

Lees verder

Bewonersraad onderschrijft standpunt Woonbond: geen Sociaal Huurakkoord

24-09-2018

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken.

Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden.

 

Nu wel rem op huurverhoging bij verhuizing

In het huurakkoord dat in 2015 werd afgesloten, was afgesproken dat corporaties de huursom, alle huren van een corporatie bij elkaar, maximaal 1% boven inflatie mochten laten stijgen. Dat was inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen woning. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met  zo’n vijftig tot tweehonderd euro omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel.

 

Druk door Haags beleid

De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

 

Verlagen woonlasten

De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling. Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave.

 

Betaalbaarheid moet verbeteren

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.’

Lees verder

BEETSTERZWAAG | Aanmelden glasvezel start in Opsterland

23-09-2018

KabelNoord start op 24 september met het inventariseren van de vraag naar glasvezel in de witte gebieden in Opsterland. Mensen in
deze gebieden hebben alleen internet via de telefoonlijn. Om te kunnen starten met de aanleg is de deelname van 60 procent van de
Opsterlanders in wit gebied nodig. 
Het halen van deze grens bleek lastig in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maar het college in Opsterland verwacht geen problemen.
Als de ondergrens gehaald is, start begin 2019 de aanleg.

Lees verder

Vacature provinciale klachtencommissie

21-09-2018

Sluitingsdatum 8 oktober 2018

Hier vindt u meer informatie over de provinciale klachtencommissie:

 

 

Lees verder

Gemeenten bieden hulp aan mensen met geldzorgen

20-09-2018

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen mensen met geldzorgen voortaan sneller helpen. De gemeenten hebben zich
aangesloten bij Amargi: deze organisatie koppelt vrijwilligers aan iemand met geldproblemen.

De vrijwilliger bekijkt met de deelnemer of er geld kan worden bespaard en of er eventueel toeslagen kunnen worden aangevraagd. De gemeenten willen op deze manier voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen en in een negatieve spiraal terechtkomen.
Bedrijven, zoals een ziektekostenverzekeraar, het CJIB of een werkgever kunnen mensen aanmelden. Uiteindelijk hopen de gemeenten tachtig huishoudens met betalingsachterstanden te helpen.

Bij de hulp krijgen de deelnemers een vrijwilliger toegewezen, die weer wordt begeleid door een professional.
De deelnemers blijven zelf de baas over hun portemonnee. Volgens de gemeenten is dit belangrijk. ,,Veel mensen zoeken geen hulp uit angst de controle over de financiën kwijt te raken.”

Lees verder

Lioessens | 2 nieuwe huurwoningen

20-09-2018

Op de hoek van de Doarpsstrjitte en De Kamp in Lioessens stonden ooit ouderenwoningen, maar die werden gesloopt. Corporatie Thús
Wonen zet er nieuwe huurhuizen neer voor ouderen uit Morra en Lioessens, op initiatief van dorpsbewoners zelf.

Eigenlijk had Thús Wonen niet zullen bouwen in het tweelingdorp. De corporatie wilde zich terugtrekken uit kleinere dorpen, om zich te
richten op de grotere kernen. In 2015 kwam de corporatie hier op terug, onder meer na protest uit gemeenten. Per dorp wordt nu bekeken wat het beleid is. Een extern bureau onderzocht in opdracht van de werkgroep de woonwensen in Morra en Lioessens. Daaruit bleek dat er vraag is van ouderen die graag in eigen dorp willen blijven wonen, in een levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grond.

Lees verder

DRACHTEN | Geen sloop, dan ook geen isolatie

20-09-2018

Ze kunnen de afbraak van hun stokoude Drachtster huurhuisjes natuurlijk weigeren. Maar blijft eigenaar Accolade de boel daarna nog wel onderhouden?

 

Hij ging ‘blanco’ naar de informatiebijeenkomst toe, maar kwam boos weer thuis. Dus pakte Djurre van Wieren dinsdagavond een hoeslaken en een stift. De hele Geelgorsstraat leest nu op zijn gevel hoe hij er over denkt: ‘Onderhoud! Geen sloop.’ ,,Ik kin net tsjin ûnrjocht”, zegt Van Wieren. ,,En efterstallich ûnderhâld is ûnrjocht.” In de achtertuin bladdert de verf van zijn bijkeukentje. Kijk, wijst hij, bij de buren hetzelfde verhaal.

De 34 huurwoningen in de straat en om de hoek aan de Noorderdwarsvaart zijn bijna honderd jaar oud. Dat is te zien. Accolade ziet
geen heil in totale renovatie. Alleen sloop en vervolgens nieuwbouw zal leiden tot goed geïsoleerde woningen met een mooi energielabel, stelt de corporatie. Voor de huidige huurders. Als die te porren zijn. De dochters van bewoner Rienk Wijnstra maakten een rondje langs dertig woningen. ,,Tweintich woenen net.” Terwijl de regels voorschrijven dat bij sloopplannen tenminste 70 procent van de huurders instemt.

Ook Wijnstra moet er niets van weten. Vanwege de duiven. Honderd stuks zitten er in de hokken in zijn tuin. ,,Wêr moatte dy nei ta, as
wysels nei de sloop tydlik yn in tuskenwenning bedarje?’’ Buurman Van Wieren heeft er gewoon geen zin in om opnieuw te moeten  ferkassen, nu hij na tijdelijke woonplekken eindelijk een vaste stek heeft. ,,Ik fyn dit in moai hûs en ik wol rêst yn de kop.”
De informatieavond die Accolade dinsdag belegde, verliep tumultueus en emotioneel. De verhuurder kon nog geen ontwerp laten zien
van de geplande nieuwe woningen. Ook zou de bewoners zijn verteld dat er geen sprake meer zou zijn van onderhoud van de huidige panden, mocht de sloop niet doorgaan.

Zo zwart-wit is het volgens Accollade-woordvoerder Ellen Dikland niet. ,,We blijven gewoon reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Maar het aanbrengen van dubbel glas, isolatie, zonnepanelen en dergelijke verbeteringen, dat zal dan niet gebeuren.”

Eind oktober moeten de bewoners hebben beslist. Als toch een meerderheid voor blijkt, wordt er op zijn vroegst in 2020 gesloopt en gebouwd. Bij ‘nee’ volgt na een jaar of vijf mogelijk opnieuw een sloopprocedure, beaamt Accolade. ,,Het kan zijn dat de samenstelling van de bewoners dan is veranderd.” Zou het? De bewoners zijn honkvast, weet Wijnstra, zelf geboren in de straatomde hoek. ,,No wol ik net,
mar oer fiif jier?Wawit. Mar dan wol werom nei dit plak.”


Architectuurcriticus Peter Karstkarel: woningen niet slopen, maar koesteren
„In de vroegste jaren na de Woningwet zijn er in Friesland redelijk veel volkswoningen gebouwd. Het zijn mijlpalen in de sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Als ze met architectonische zorg zijn gebouwd tot levendige ensembles, behoren ze gekoesterd te worden. Dit geldt stellig voor deze woningen. De woningbouwvereniging realiseerde in de vroege jaren in het uitbreidingsplan Noordoost zo’n tachtig woningen. Van de in 1920 en 1922 gebouwde woningen staan er nog 26 aan de Geelgorsstraat en acht aan de Noorderdwarsvaart. De andere zijn vervangen door nieuwbouw. Het zijn twee-onder-een-kapwoningen met langskappen met dakschildjes
bij de topgevels, zogeheten wolfseinden. De slaapverdiepingen kregen vensters in de zijgevels en grote kajuiten op de voorschilden. In de
Geelgorsstraat staan aan weerszijden van de Uilevlucht twee blokjes van vier woningen waarvan de hoekhuizen uitgemetselde geveltoppen kregen. Bij deze woningen kwamen gesmoorde, grijze pannen op de daken. Het belangrijke cultuur- en sociaalhistorische ensemble vraagt om renovatie, niet om sloop.”

 

Lees verder

Miljoenennota: wat verandert er voor huishoudens?

19-09-2018

De Bewonersraad geeft binnenkort een Nieuwsbrief uit onder de leden over de gevolgen van de gelanceerde plannen in de Miljoenennota.

Het Nibud heeft de koopkrachteffecten van 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend. 
Mocht u willen weten wat uw koopkracht wordt, dan kunt u die berekenen op: https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar

Lees verder

Aedes: ‘Gevolgen ATAD groot voor maatschappelijke opgave’

19-09-2018

Het is onbegrijpelijk dat woningcorporaties geen vrijstelling krijgen van de nieuwe ATAD-belasting. Corporaties staan voor het betaalbaar houden van huren en voor meer nieuwbouw en verduurzaming, maar krijgen ook met een belasting te maken die helemaal niet voor hen bedoeld is.

expert:
Eline Penders

Belangenbehartiger regio Noord, Woningmarkt, Regeldruk bij Aedes

Deze belasting is bedoeld om belastingontwijkende multinationals op de vingers te tikken, maar corporaties betalen ook 300 miljoen euro aan deze belasting. Dat is drie keer meer dan het kabinet verwacht in de Rijksbegroting 2019.

Gevolgen ATAD veel groter
De gevolgen van de invoering van ATAD zijn volgens Aedes veel groter dan het kabinet berekent in haar wetsvoorstel. Het kabinet gaat uit van een langzame opbouw van ATAD van 102 miljoen euro in 2019 tot 353 miljoen euro in 2030. Volgens Aedes komt de extra belasting voor woningcorporaties al vanaf 2019 op 300 miljoen euro per jaar, omdat het voorstel ook meteen op de bestaande leningen van toepassing is. Die leningen hebben corporaties nodig voor het halen van de doelstellingen in de Aedes-Woonagenda die stroken met de ambities van dit kabinet.  

De 100 miljoen euro die het kabinet inzet voor verlaging van de verhuurderheffing is een goede eerste stap, maar compenseert de toegenomen belastingdruk bij lange na niet. Het kabinet stelt dat corporaties met deze tegemoetkoming tot 2021 voldoende investeringsruimte hebben, maar gaat voorbij aan de grote opgaven tot 2050. Corporaties in het land zien nu al dat zij de prestatieafspraken met gemeenten, waar ze volledig achter staan, niet gaan halen.

Onrealistische cijfers
Het ministerie van Financiën gaat in haar berekeningen uit van een lager investeringsniveau en een lagere vennootschapsbelasting dan volgens Aedes realistisch zijn. Het kabinet houdt in haar berekening ook geen rekening met doorlopende leningen en de (autonome) stijging van de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen woningcorporaties geen gebruikmaken van renteaftrek voor leningen voor nieuwbouw en verduurzaming en extra rentestijging. 

Tegenstrijdige boodschap
ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Daarnaast wil het kabinet hiermee bereiken dat bedrijven minder lenen en meer met eigen vermogen financieren. Hetzelfde kabinet roept in het Klimaatakkoord en de Nationale woonagenda corporaties juist op om meer te investeren. Daar zijn zij zeker toe bereid, maar dat betekent onvermijdelijk dat corporaties meer moeten lenen. Een tegenstrijdige boodschap. Het kabinet is kortzichtig en houdt geen rekening met de opgaven waarvoor corporaties ook na 2021 staan: betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming. 

Stijgende belastingdruk
Deze nieuwe belasting telt op bij de toch al oplopende vennootschapsbelasting (in 2021 naar schatting 500 miljoen euro). Verder betalen corporaties nog altijd verhuurderheffing. Het kabinet verlaagt nu het tarief, maar de opbrengst van de verhuurderheffing en daarmee de kosten voor corporaties nemen toe door de hogere WOZ-waarde van woningen (effect van circa 300-400 miljoen euro). Door deze combinatie stijgt de totale belastingdruk van corporaties met zo’n één miljard euro in 2021.

Geen vrijstelling
De sociale huursector, die geen winstdoelstelling heeft, niet internationaal opereert en geen belasting ontduikt, krijgt van het kabinet geen vrijstelling van deze belastingmaatregel. De Europese regelgeving waaruit ATAD voortkomt, maakt dat technisch wel mogelijk. Deze belasting raakt duidelijk andere organisaties dan beoogd met het wetsvoorstel. Het is teleurstellend en niet uit te leggen dat het kabinet er voor kiest geen uitzondering te maken voor woningcorporaties. Merkwaardig genoeg stelt het kabinet infrastructuurprojecten wel vrij van ATAD. 

Lees verder

Oproep: help mee met betaalbaarheidsonderzoek!

17-09-2018

Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief is De Bewonersraad een 'betaalbaarheidsonderzoek' gestart. Vrijwilligers helpen mee, maar hulp is nog welkom! Want we gaan leden bezoeken in heel Friesland.

Oproep: zijn er onder de leden vrijwilligers die willen helpen?
- u gaat op huisbezoek in oktober, met behulp van een vragenlijst en vooraf instructies;
- info bij: Anneke Broersma of Elma van der Velden, regiomanagers van De Bewonersraad, tel.: 058 - 216 5457.

 

Lees verder

2e Kamer stemt voor wijzigen huurtoeslag

17-09-2018

Op 13 september heeft de 2e Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel van de minister om de ‘KAN’-bepaling af te schaffen. Dit is ten nadele van huurtoeslagontvangers.

De Bewonersraad heeft zich in januari jl. ingespannen voor het verhinderen van de afschaffing van de ‘KAN-bepaling’ in de jaarlijkse verhoging van de eigen bijdrage van huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ondanks steun van PvdA en SP heeft dit niet mogen baten.

Consequentie
Door het schrappen van de KAN-bepaling wordt de eigen bijdrage vanaf 2019 jaarlijks verhoogd met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen.

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een deel van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur.
De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen door het verdwijnen van de KAN-bepaling.

De hoogte van de basishuur wordt elk jaar geïndexeerd, dat wil zeggen bijgesteld aan algemene prijsontwikkelingen.

 

 

 

Lees verder

Burgum | Helft huurders keert niet terug na sloop in Burgum

14-09-2018

Ongeveer de helft van de huidige bewoners van zeventig te slopen huurwoningen van WoonFriesland in Burgum keert terug naar de
nieuwbouw die ervoor terug komt. De andere helft verhuist. Vijf van hen zoeken nog naar een woning.
De sloop wordt vanwege de verhuizing opgeknipt in twee delen. WoonFriesland wil in december de laatste huizen slopen. Die planning
wordt volgens woordvoerder Margret Hoekman gehaald. Er is geen sprake van vertraging, meldt ze.

De zeventig huizen zijn gebouwd in de jaren vijftig en staan aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel. Volgens de corporatie voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. Er komen76 energiezuinige en gasloze woningen voor terug, met nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invliegopeningen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna zeshonderd euro.
Nog 109 andere woningen in het dorp worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt.

Lees verder

Huurprijzen vrije sector zijn nergens lager dan in Fryslân

14-09-2018

De huurprijzen in de vrije sector waren het afgelopen half jaar met 8,31 euro per vierkante meter van alle provincies het laagst in
Fryslân. Dit blijkt uit landelijke cijfers van brancheorganisaties NVM en VGM. Een half jaar geleden lag het Friese gemiddelde nog op 8,10 euro per vierkante meter.

Landelijk zijn de prijzen het afgelopen half jaar gemiddeld met 3,6 procent gestegen. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector bedraagt
inmiddels 1031 euro per maand. De hoogste huren worden in Noord- Holland betaald. De gemiddelde prijs per vierkante meter bedraagt daar 15,53 euro. Deze hoogte heeft onder andere te maken met de extreem hoge prijzen in Amsterdam, waar de huurprijs gemiddeld 18,59 euro per maand is.

In Amsterdam stegen de prijzen afgelopen half jaar met 3 procent. Eerder waren daar nog stijgingen van 9 tot15 procent per half jaar. De brancheorganisaties houden er rekening mee dat de groeigrens in zicht is.

Lees verder

Leeuwarden | Energiecijfers Leeuwarden kloppen niet

14-09-2018

Rekenkamer tikt gemeente op vingers na dubbeltelling bij duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente Leeuwarden rekent elders ingekochte groene stroom ten onrechte mee in de energiedoelstellingen van de gemeente. Dat vindt de gemeentelijke rekenkamer,
die onlangs een rapport schreef over de voortgang van de energietransitie.

Het rapport werd woensdag aan de gemeenteraad uitgereikt. Leeuwarden wil dat haar energiemix in 2020 voor 1,41 petajoule (PJ)
bestaat uit groene stroom. De doelstelling is om daarvan 0,85 PJ binnen de gemeente op te wekken en 0,56 PJ van buiten de gemeente te betrekken. Die tweede post bestaat uit Leeuwarder aandelen in afvalwerkingsbedrijf Omrin en het inkopen van duurzame energie van de biomassacentrales in Harlingen en Heerenveen. In 2016 lag de opwekking binnen de gemeente op iets minder dan 0,5 PJ en bijna 0,7 PJ kwam van buiten.

Maar tegen het meerekenen van stroom van buiten de gemeente maakt de rekenkamer nu bezwaar, want het leidt gemakkelijk tot dubbeltellingen. Ook in de berekening van de gemeente Leeuwarden is dat gebeurd, aldus de rekenkamer. ‘De gemeente rekent vanuit haar aandelenpositie een zesde van de duurzame energie van Omrin mee in haar energiedoelstellingen. Daarnaast koopt de gemeente
Leeuwarden groene stroom in bij Omrin waarmee de gemeente deze groene stroom nogmaals meerekent in haar doelstelling.’
De rekenkamer adviseert om energie van buiten de gemeentegrenzen niet mee te rekenen in de Leeuwarder energiemix, of er zouden
landelijke afspraken moeten komen over de gemeentelijke toebedeling van elders betrokken groene stroom.

Fossielvrij
Overigens is de rekenkamer verder overwegend positief over het behalen van de energiedoelstellingen voor 2020. De gemeente ligt op koers om de geambieerde 20 procent energiebesparing in woningen te halen. Ook de ambitie om 0,85 PJ aan groene stroom binnen de eigen gemeente op te wekken, is volgens de rekenkamer haalbaar als zonprojecten die in ontwikkeling zijn, worden uitgevoerd.

Over het halen van de doelen op lange termijn is de rekenkamer kritischer. Zo zou de gemeente meer vaart moeten zetten achter het  aardgasvrij maken van bestaande woningen. Om in 2050 fossielvrij te zijn, ‘is het nodig dat het energietransitiebeleid in de hoogste versnelling gaat’, waarbij ook windenergie niet moet worden uitgesloten, schrijft de rekenkamer. Sectoren als mobiliteit, industrie en dienstverlening, waar de CO2-uitstoot nu nog toeneemt, vergen volgens het rapport extra aandacht.

Lees verder

SINT ANNAPAROCHIE | ingebruikname 32 woningen

14-09-2018

De 32 nieuwbouwhuurhuizen aan de Kempenaerstraat, Van Loonstraat en Steven Huygenstraat in Sint Annaparochie zijn gisteren
geopend. De zestien gezinswoningen en zestien levensloopbestendige woningen (geschikt voor senioren) zijn al verhuurd.

Bij wijze van openingshandeling plantte wethouder Nel Haarsma een boom, passend bij de groene uitstraling.

Lees verder

Ontheffing ivm vleermuizen

13-09-2018

Woningcorporatie Accolade mag zonder toestemming van de provincie woningen renoveren waar vleermuizen of mussen en zwaluwen zitten. Dat zijn beschermde dieren. De corporatie krijgt van de provincie voor tien jaar een ontheffing.

Die geldt alleen als er niet te veel van deze dieren aanwezig zijn. Verder probeert Accolade bij verbouwingen rekening te houden met de winterslaap of het broedseizoen van de dieren. Ook plaatst de corporatie nestkasten. 

Lees verder

Woningzoekenden zonder urgentieverklaring vissen steeds vaker achter het net

10-09-2018

Een steeds groter deel van de sociale huurwoningen in de grootste steden gaat naar woningzoekenden met een urgentieverklaring, blijkt uit cijfers die de gemeenten op verzoek van de NOS beschikbaar hebben gesteld. Mensen met zo'n verklaring krijgen voorrang op een woning. De wachttijden voor mensen zonder zo'n verklaring lopen mede hierdoor op.

Sinds 2015 is het landelijk beleid om mensen uit zogenaamde "kwetsbare groepen" vaker zelfstandig in wijken te laten wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychische problemen, ex-daklozen of mensen met een verstandelijke beperking die uitstromen uit een opvang.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, ziet ook de groep ouderen onder sociale-huurwoningzoekers toenemen. "De trend is immers: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aantal bejaardentehuizen neemt af, waardoor steeds meer ouderen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning."

Lees verder

Zonnepanelen voor 500 huurhuizen

08-09-2018

Woningcorporatie Accolade voorziet de komende drie maanden vijfhonderd huurwoningen van zonnepanelen. Dat gebeurt in Sneek, Joure, Franeker, Drachten, Jubbega en Boornbergum. Het gaat om een investering van 1,8miljoen euro.

Per huis worden zes tot tien panelen geplaatst. De klus is voor de Kerst geklaard. Zoals het nu lijkt, doen alle huurders mee, aldus
Accolade. Voor de huurders is dit zonder een eigen bijdrage of tussentijdse huurverhoging. Accolade wil dat in 2020 alle 16.000 huurhuizen
gemiddeld energielabel B hebben. 
De corporatie heeft de afgelopen jaren al op zo’n 430 huizen zonnepanelen geplaatst.

Lees verder

Minister wil salderingsregeling zonnepanelen 1 jaar verlengen

07-09-2018

De Tweede Kamer deelt de zorgen van Aedes over de gevolgen van het klimaatbeleid voor de lasten van sociale huurders. Dat bleek tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Wiebes van Economische Zaken op 5 september 2018. Hierin kondigde de minister aan de salderingsregeling voor zonnepanelen met 1 jaar te willen verlengen. Hij gaat hierover in gesprek met het kabinet.

 

Wordt de rekening van de verduurzaming in de gebouwde omgeving wel eerlijk verdeeld, vroegen meerdere fracties aan de minister. De lasten lijken vooral terecht te komen bij de laagste inkomens, onder meer door de voorgenomen verhoogde belasting op aardgas. Aedes verwoorde deze zorgen eerder al in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer benadrukte dat betaalbaarheid cruciaal is voor het noodzakelijke draagvlak van het klimaatbeleid.

 

Zonnepanelen

Minister Wiebes zei ‘er een hard hoofd’ in te hebben dat wijziging van de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 haalbaar is. Hij wil de bestaande regeling nog met 1 jaar verlengen. Dat betekent dat gebruikers van zonnepanelen een jaar langer hetzelfde tarief krijgen voor de energie die ze terug leveren aan het stroomnet, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Een definitief besluit over verlenging van de salderingsregeling is aan het kabinet, aldus Wiebes.

 

Lees verder

Huur stijgt veel harder dan inflatie

05-09-2018

De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5%, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel hoger dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen.

In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg.

Lees verder

WOZ-waarde Friese woningen omhoog

28-08-2018

De waarde van Friese woningen – koop en huur – is opnieuw gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS.
De gemiddelde woningwaarde in Fryslân is dit jaar gestegen naar 176.000 euro. Sinds 2013 lag de waarde voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) niet zo hoog. Gemeenten bepalen onder meer de onroerendezaakbelasting op basis van de WOZ-waarden van woningen.

In 2013 lag de waarde op 180.000 euro. De gemiddelde WOZ-waarde in Fryslân maakte daarna een duikeling naar het dieptepunt van 163.000 euro, in 2016. Sindsdien is de stijging ingezet en wordt het hoogtepunt uit 2010 van 197.000 euro langzaam maar gestaag benaderd. 

Laag
De waarden in Fryslân zijn ondanks de stijging nog wel relatief laag. Landelijke gemiddeld is de stijging 6,5 procent naar 230.000 euro, het hoogste sinds 2012. Alleen in Groningen liggen de gemiddelde prijzen lager dan in Fryslân. Daar staat de gemiddelde waarde op 167.000 euro.
In alle Friese gemeenten groeide de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar ten opzichte van 2017. De gemiddeld minst waardevolle huizen zijn in de gemeente Leeuwarden te vinden, waar de gemiddelde WOZ-waarde op 143.000 euro ligt. De duurste huizen staan op de eilanden,
met de gemeente Terschelling met 309.000 euro als koploper. Op Ameland (238.000) lag de waarde
nog nooit zo hoog als dit jaar. Op het vasteland is Opsterland met 212.000 euro de duurste gemeente, gevolgd door De Fryske Marren met precies twee ton.

Belasting
Gemeenten bepalen aan de hand van de WOZ-waarde de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen, waarvan de onroerendezakenbelasting (ozb) de belangrijkste is. Ze gaan daarbij uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ heeft ook invloed op huurprijzen. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging, legt het CBS uit. ‘Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande
jaar.’ Ook worden huurwoningen en niet-verkochte woningen meegerekend.

Record
Het CBS meldde gisteren al dat WOZwaarde in Amsterdam dit jaar met 17 procent groeide naar een record van gemiddeld 340.000 euro. Overigens betekent een hogere gemiddelde WOZ-waarde niet per se dat huizenbezitters ook meer belasting moeten betalen, meldde de Vereniging Eigen
Huis gisteren in een reactie. Gemeenten zijn vrij om de belastingtarieven naar eigen inzicht te wijzigen. 

Lees verder

FEANWALDEN | Renovatie huizen mag ondanks vleermuizen

27-08-2018

Ondanks de aanwezigheid van diverse soorten beschermde vleermuizen als de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger, mogen huurwoningen in Feanwâlden worden opgeknapt. De provincie heeft hiervoor een ontheffing gegeven. Het gaat om huurwoningen in de Juliusstrjitte, Swellestrjitte en Tj. Talmastrjitte in Feanwâlden.

Lees verder

Stijgende WOZ-waarde problematisch voor huurders

27-08-2018

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Sinds 2015 speelt de WOZ-waarde een grote rol in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning via het woningwaarderingsstelsel (wws). Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de maximale huurprijs. Daardoor is de maximaal toegestane huurprijs voor woningen, juist op plekken waar schaarste is, hard gestegen. Wanneer een huurwoning vrij komt en opnieuw wordt verhuurd, kan de prijs fors omhoog.

Lees verder

LEEUWARDEN | Goedkoop huis steeds vaker naar belegger

22-08-2018

De Friese hoofdstad is opvallend in trek bij woningkopers. Inmiddels hebben beleggers een steeds groter aandeel in deze markt, al dan niet professioneel.

Leeuwarden staat vanouds bekend als stad waar je goedkoop kunt wonen. Waar jonge gezinnen elders in het land vaak veroordeeld zijn tot huren, kunnen ze hier meestal vrij snel overstappen naar een koophuis, omdat woningen er nu eenmaal betaalbaar zijn. De stad is inmiddels erg gewild bij jonge mensen, merkt directeur Jan Bakker van makelaardij Woonaccent. ,,Het gaat in Leeuwarden duidelijk sneller dan in bijvoorbeeld Drachten.’’ Niet alleen zijn er veel jongeren op zoek naar een betaalbaar huisje, er is in Leeuwarden ook wat anders
aan de hand, merken makelaars. ,,Rond een prijs van 150.000 euro zien we ook veel beleggers instappen. Ik denk dat het daar wel om 30
procent van de verkopen gaat.’’

Een paar jaar geleden waren dat grote beleggingsinstellingen, maar nu gaat het in veel gevallen om mensen die een woning voor hun kind
kopen, dat gaat studeren. Bakker: ,,Je ziet ook mensen die spaargeld hebben en denken: ik krijg geen rente, ik koop een huis om te verhuren.’’ Het is een ontwikkeling die in Groningen eerder al tot grote prijsstijgingen heeft geleid in het betaalbare segment.
Klaas Faber van Faber Makelaardij merkt dit ook. ,,Enerzijds zijn er nu particulieren die een huis kopen als investering, omdat de rente niets doet. Dat is al even aan de gang. In deze categorie vallen ook de ouders die voor hun zoon of dochter een woning kopen.’’ Soms gaat dit een stapje verder. Er zijn particulieren die inmiddels zo’n dertig of veertig woningen hebben gekocht, alleen of met een groepje.
Daarnaast ziet Faber dat er professionele beleggers vanuit Groningen naar Leeuwarden trekken, om hier de wat grotere panden op te kopen en er eenheden voor jongeren in te bouwen. ,,De markt verplaatst zich. In Groningen is het ‘op’. Daar maken beleggers het rendement niet meer’’, besluit hij.

Starters kunnen nog altijd prima wat vinden in Leeuwarden, al is het aanbod duidelijk minder dan vorig jaar, zegt Jan Bakker. Het is bovendien een slimme keus, stelde de makelaar twee dagen geleden al in deze woningmarkt-verhalenserie. ,,Zeker als je de rente lang vastzet en je blijft er lang wonen, ben je spekkoper.’’ Onder de 125.000 euro staat echter nog maar heel weinig te koop in Leeuwarden, terwijl er een paar jaar geleden nog veel in deze prijscategorie te vinden was. Het gaat nu vaak om oude huisjes in Huizum-West,
en de oostelijke wijken. Goedkoop, dan moet je tegenwoordig al denken aan anderhalve ton. Zelfs wie tot 175.000 euro te bieden
heeft, vist in een steeds kleinere vijver op Funda. Geregeld staan er in Leeuwarden nog geen vijftig woningen onder deze prijs meer te koop.

Het aanbod van eengezinswoningen leunt voor een deel op ouderen, die nu verkopen om door te kunnen stromen. Bakker waarschuwt dat
voor deze groep meer gebouwd moet worden. Zij zoeken vaak appartementen, liefst dichtbij winkels en andere voorzieningen. Zulke woningen worden schaarser, terwijl de vergrijzing snel toeneemt.

 

Lees verder

Buitenlands geld naar huizenmarkt?

21-08-2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert buitenlandse beleggers te verleiden om te investeren in de woningmarkt. De gemeente Amsterdam en de PvdA in de Tweede Kamer zijn boos: ,,Volkomen achterhaald.’’

,,De overheid heeft hervormingen ingevoerd om een meer flexibele woningmarkt te creëren met meer mogelijkheden voor private investeerders’’, zo valt te lezen op de website investingindutchhousing.nl. Het ministerie richt zich op buitenlandse partijen die geld willen
steken in Nederlandse woningen en hypotheken. ,,De fundamenten onder de huizenmarkt zijn sterk’’, schrijft het ministerie. Ook wordt
VVD’er Stef Blok geciteerd, die tot 2017 minister van Wonen was. ,,De vraag naar woningen zal naar verwachting gestaag toenemen’’, stelt
hij. De gemeente Amsterdam is boos over het bestaan van de campagnesite. ,,Dit is volkomen achterhaald”, reageert Laurens Ivens (SP), wethouder Wonen. ,,In Amsterdam hebben we vooral last van foute beleggers, die snel geld willen verdienen.”

Het ministerie probeert beleggers niet alleen te verleiden om geld te steken in nieuwbouw, maar ook in het opkopen van sociale huurwoningen, die daarmee in de vrije sector terechtkomen. Op de site staat dat er in Nederland één miljoen sociale huurwoningen van ‘zulke kwaliteit’ zijn, dat die geschikt zijn voor de vrije markt. ,,Deze zin vind ik het meest zorgwekkend”, zegt onderzoeker Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam. ,,Daarmee zeggen ze eigenlijk: deze woningen zijn te goed voor sociale huur en mogen geliberaliseerd worden. Zou je dit daadwerkelijk doen, dan houd je een aanzienlijk kleinere sociale sector over met alleen nog maar woningen die ofwel van slechte kwaliteit zijn of wel heel klein zijn.”

De PvdA in de Tweede Kamer stelt Kamervragen over de site. ,,Het is bizar dat het kabinet buitenlandse beleggers wil lokken, terwijl een van de grootste problemen van de grote steden is dat gewone mensen geen huis meer kunnen kopen en speculanten de steden vernemen”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Een woordvoerder van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt dat beleggers een belangrijke rol spelen op de woningmarkt en voor het geld zorgen dat nodig is om huizen te bouwen.

Lees verder

Aanbod startershuizen vliegensvlug geslonken

20-08-2018

Goedkope huizen worden snel schaars op de Friese woningmarkt. In sommige delen van de provincie is amper meer iets leuks te vinden
voor starters.

Lees verder

DRACHTEN | Ergernis na soepele ontruiming

18-08-2018

Bewoners van 50 flatappartementen in Drachten moesten gistermorgen het huis uit vanwege een gaslek. Paniek was er niet, ergernis
wel.

Even na tien uur gistermorgen kregen alle bewoners van de 50 appartementen opdracht hun woning te verlaten. Pas buiten op straat hoorden ze dat er mogelijk een gaslek was. Een thuishulp had een gaslucht geroken. Na enige tijd buiten te hebben gestaan konden de bewoners naar het naastgelegen zorgcomplex Rispinge. Ze werden in de kantine ontvangen met een kop koffie. Overigens moest een
deel van de bewoners na de koffie de kantine verlaten voor de maaltijd van de bewoners van Rispinge. Om kwart voor twaalf gaf de
brandweer het gebouw weer vrij.

Medewerkers van netbeheerder Liander, die binnen twintig minuten na de melding reeds ter plaatse waren, hadden het gaslek in de aansluitleiding naar drie appartementen snel kunnen dichten.
Complexeigenaar Accolade is blij dat de ontruiming soepel verliep en dat zich geen problemen hebben voorgedaan. ,,Samen met onze medewerkers zijn politie en brandweer bij de bewoners langs gegaan om te waarschuwen. Het is fijn dat we de ontruiming goed hebben kunnen uitvoeren’’, zegt woordvoerder Irene Willems-Sloot.

Het echtpaar Pels (77 en 71 jaar) woont al 22 jaar in de flat en heeft de nodige kritiek. ,,We hebben nooit een ontruimingsoefening gedaan,
terwijl daar regelmatig om is verzocht. En kijk eens naar de nooduitgang op de derde verdieping. Het hoogteverschil is 40 centimeter,
daar kun je nooit langs als je slecht ter been bent. Bewoners hebben er zelf maar een opstapje bij gezet. Het mag allemaal geen geld kosten van Accolade. En als er wat is, moet de huismeester eerst uit Heerenveen komen.’’
De verhuurder heeft geen plicht om ontruimingsoefeningen te houden, stelt Willems-Sloot. ,,Het is geen zorgcomplex. We hebben wel
regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en die zijn goed bezocht. Bewoners weten dat ze via het trappenhuis moeten gaan. Daar
meldt zich ook altijd de brandweer.’’ 

Lees verder
content image