Nieuws

BEETSTERZWAAG | Samenvoeging: één adviesraad sociaal domein Opsterland

20-03-2018

De WMO-adviesraad en CUMO (Cliëntenraad voor Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland) zijn samengevoegd. De twee organen vormen nu de Adviesraad voor het Sociaal Domein. Dit is vastgelegd in een convenant.

Opsterland heeft het besluit genomen omdat de WMO en CUMO steeds vaker gezamenlijke adviezen gaven.
De gemeente zoekt een voorzitter voor de nieuwe raad.

Lees verder

Geen huurtoeslag meer voor huurder recreatiewoning

16-03-2018

Per 1 april a.s. is het definitief afgelopen met het recht op huurtoeslag voor recreatiewoningen. De Belastingdienst gaat geld terugvorderen van huurders die na deze datum toch nog toeslag krijgen.

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag hebben huurders die permanent in een recreatiewoning verblijven sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat de overheid vindt dat recreatiewoningen niet geschikt zijn voor permanent verblijf. De overheid wil voorkomen dat zij burgers ondersteunt om in woningen te verblijven die daar niet geschikt voor zijn. Het stoppen van de toeslag geldt voor alle recreatiewoningen; ook die waar permanente bewoning door de gemeente wordt toegestaan.

Brief Belastingdienst over stopzetting toeslag
Desondanks ging de Belastingdienst tot nu coulant om met huurders die na 1 juli 2016 toch nog toeslag kregen voor een recreatiewoning. Als zij ontdekten dat dit aan de orde was, kreeg de huurder een brief waarin stond dat de toeslag de maand daarop stopgezet zou worden. De reeds ontvangen toeslag hoefde niet terugbetaald te worden.

Terugvorderen toeslagen van na april 2018
Per 1 april 2018 verandert dat. Als de Belastingdienst na die datum ontdekt dat een huurder toch nog toeslag krijgt voor een recreatiewoning, blijft het niet bij stopzetten van de toeslag. De toeslag die ná 1 april 2018 is ontvangen wordt dan ook teruggevorderd.

Huurder moet toeslag zelf stopzetten
Huurders van recreatiewoningen die na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag krijgen, worden geacht de toeslag zelf stop te zetten.  Huurders die dat niet doen moeten er dus rekening mee houden dat er op een latere datum veel geld terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. 

Lees verder

Heeft u een goed idee? Oproep leefbaarheidsproject

15-03-2018

Heeft u een goed idee om samen met uw buren het wonen in uw complex of straat leuker te maken? De Bewonersraad wil u graag helpen om uw project te realiseren. Wij kunnen u helpen met het schrijven van uitnodigingen, contact te leggen met gemeenten en corporaties, uitzoeken waar u budgetten kunt krijgen om uw project te realiseren, enzovoort. 

Voorbeelden van projecten zijn het opzetten van een ruil-/weggeefkast in een flat, het opzetten van een uitleenpunt voor tuingereedschap, het organiseren van een multicultureel wijkdiner. Kortom, het kan gaan om een actie waarbij u elkaar eenmalig ontmoet, of om een actie met een langdurig karakter.

Schroom niet en bel gerust (tel. 058 – 216 5457) en vraag naar regiomanager Elma van der Velden, om samen te zoeken naar oplossingen om uw idee te realiseren!


‘Leefbaarheid’ is een onderwerp dat regelmatig op de agenda staat van corporaties en gemeenten. Het is een beetje een ‘containerbegrip’, iedereen heeft zijn eigen invulling van het woord leefbaarheid. De Bewonersraad wil heel praktisch en dichtbij de leden aan de slag met leefbaarheid.

Lees verder

Doorsnee vermogen groeit, behalve voor groeiend aantal huurders met huurtoeslag

13-03-2018

<180226 stadszaken.nl>

Het zijn goede tijden voor woningeigenaren en miljonairs. In lijn met de economische groei zagen zij hun vermogen afgelopen jaren fors toenemen. De financiële buffers van veel sociale huurders groeiden echter niet met de economie mee. Sterker: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer.

 

167.000 huishoudens konden zich in 2016 miljonair noemen.

Het aantal miljonairs stijgt weer. Ook met de minder vermogenden ging het doorgaans beter. Gemiddeld over alle huishoudens gerekend is het doorsnee vermogen ten opzichte van 2014 gestegen van bijna 17.000 euro tot ruim 22.000 euro in 2016. Belangrijke basis voor het groeiend vermogen is de eigen woning. Het zijn dan ook vooral de eigenaar bewoners die hun vermogen na jarenlange daling weer zien toenemen. Voor hen steeg het vermogen van 110.000 euro in 2014 naar ruim 124.000 in 2016 (zie cbs.nl)

 

Geen opleving voor huurders met huurtoeslag?

Toch deelt niet iedereen in dezelfde mate in de vigerende vermogensgroei. Met name voor huurders met een huurtoeslag lijkt een positieve wending uit te blijven. En dat terwijl hun doorsnee vermogen toch al beperkt is. In 2014 bedroeg hun mediane vermogen 1.000 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de huurders een vermogen had onder de 1.000 euro. In 2015 steeg dat weliswaar naar 1.300 euro maar in 2016 is het alweer teruggevallen naar 1.100 euro. Geen buffer om over naar huis te schrijven. Een afgebroken voortand en een kapotte wasmachine is genoeg om het huishoudboekje rood te kleuren. Het toch al geringe vermogen van huurders met een huurtoeslag steeg in 2016 niet met de conjuncturele opleving mee.

 

Een sluipende marginalisering?

Wat is er aan de hand? Je zou verwachten dat ook huurders met huurtoeslag wel profiteren van een verbeterende conjunctuur met meer werkgelegenheid en kans op een beter inkomen. Maar hun doorsnee vermogen nam vergeleken met 2015 juist af. Nou hebben kopers het in termen van kwaliteit van leven toch al vaker beter getroffen dan huurders. Zien we hier misschien sporen van een strikter toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen? Is het mede de opbrengst van het ’succesvolle’ beleid om goedkope scheefhuurders uit de sociale huursector te weren? Zien we hier een weerslag van meer dure scheefwoners? Hebben bewoners van sociale huurwoningen meer last van druk op de lonen vanwege de flexibiliserende arbeidsmarkt?

 

Een sluitend antwoord is niet zo maar te geven en wellicht dat cijfers over 2017 helderheid geven over de vraag of de ‘vermogenskloof’ tussen kopers en huurders met toeslag inderdaad wijder wordt. Intussen is een ding zeker: het staat er vergeleken met andere inwoners minder florissant voor met het ‘vermogen’ van huurders met een huurtoeslag. Een sluipende marginalisering van de sociale huurder is vooralsnog niet uit te sluiten.

Lees verder

Bezwaar tegen hoge WOZ-waarde

13-03-2018

Als uw huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, kunt u daartegen bezwaar maken. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking wel lang duurt. Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa afgelopen zaterdag.

Voor sociale huurwoningen geldt een 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs.

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend
De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij uw bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat u de verhuurder een voorstel tot huurverlaging doet. Dat kan alleen als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van de nieuwe WOZ-waarde.  Gaat uw verhuurder niet akkoord met uw huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen. 

Rekenvoorbeeld
Gemiddeld genomen ging de WOZ-waarde na bezwaar de afgelopen jaren 11% omlaag. Een rekenvoorbeeld:

-       Een huurder betaalt €690 voor een woning van 65 m2 met een klein tuintje.

-       De WOZ-waarde van deze woning is €150.000. Volgens de huurprijscheck van de Huurcommissie hoort daar een maximaal toegestane huurprijs van €694,23 bij.

-       Als de WOZ-waarde met 11% omlaag gaat zou de nieuwe waarde €134.000 worden. Voor dezelfde woning levert dat een maximaal toegestane huurprijs van €673,48 op.

 

Bezwaar maken
Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' bestaat er recht op huurverlaging. In bovenstaand rekenvoorbeeld zou de huurprijs van €690,- omlaag moeten naar €673,48.

Komt u er niet uit, belt u de Hulpdienst!
Leden van De Bewonersraad kunnen voor hulp en advies bellen met de Hulpdienst, telefoon: 058 - 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad, of chat: www.debewonersraad.nl
 


 

 

Lees verder

Warmtewet door Tweede Kamer: wat zijn de gevolgen?

13-03-2018

De Tweede Kamer heeft na een lang traject op 6 maart 2018 het wetsvoorstel voor herziening van de Warmtewet aangenomen. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijzigingen worden ingevoerd.

Warmtelevering weer in huurovereenkomst
Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten van warmte tegen de leverancier, bijvoorbeeld stadsverwarming. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten. De wet hield echter geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid. In de herziene Warmtewet maakt de levering van warmte weer deel uit van de huurovereenkomst. De Warmtewet is niet meer van toepassing op woningcorporaties die ook warmte leveren, zoals bij woningcomplexen met blokverwarming.

Wat zijn de gevolgen voor corporaties?

 • De Warmtewet is niet meer van toepassing op warmteleveranciers die tevens verhuurder zijn. De levering van warmte maakt nu deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig.
 • De wet is niet meer van toepassing op VvE’s en evenmin op energie-BV’s die dochterondernemingen zijn van corporaties.
 • De corporatie kan de kosten van de levering van warmte via de servicekosten (buiten de huurprijs) bij huurders in rekening brengen. Verhuurders mogen ook de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties blijven doorberekenen in de servicekosten. Deze kosten vallen onder warmtekosten. Om alle onduidelijkheid hierover weg te nemen heeft minister Ollongren (BZK) toegezegd dit op te nemen in het Besluit Servicekosten. Aedes heeft zich met name voor dit punt sterk ingezet.
 • Het afrekenen van de warmtekosten als servicekosten betekent niet per definitie een tariefbepaling per complex. Corporaties mogen tarieven hanteren die zijn vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten van warmtelevering van alle wooncomplexen met complexverwarming. Recente rechtspraak heeft dit duidelijk gemaakt.
 • Als de huurder daarom vraagt, blijft de corporatie wel verplicht om individuele meters aan te brengen. Ook blijft de verhuurder verplicht om de kostenverdeling te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling.
 • Corporaties kunnen in het verleden gesloten leveringsovereenkomsten met hun huurders wijzigen.
 • Geschillen tussen huurder en verhuurder over de levering van warmte en de afrekening van de kosten kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Huurcommissie. De Geschillencommissie Warmtelevering is voor woningcorporaties niet meer nodig.

 

Lees verder

Zoektocht naar oplossingen gezond binnenklimaat

08-03-2018

Hoe krijgen we na renovatie in onze woningen een gezond en aangenaam binnenklimaat? Dat is de vraag van de nieuwe ‘challenge’ van Mitros die start op 15 november 2017. Met deze 100%GZNDwonen Challenge daagt de Utrechtse woningcorporatie marktpartijen, kennisinstituten en bewonersdeskundigen uit om oplossingen te bedenken waarbij de bewoner centraal staat. ‘Het gaat dus niet alleen om een technische oplossing’, zegt Gerdi Berkers, projectcoördinator en adviseur Bedrijfsvoering Vastgoedontwikkeling bij Mitros.

 

‘Bij het duurzaam renoveren van woningen ligt de nadruk op isolatie’, zegt Berkers. ‘Dat zorgt voor energiebesparing en is dus goed voor de portemonnee van de huurder. Maar na de renovatie zien wij nieuwe problemen ontstaan. Bewoners hebben last van koude tochtstromen. Er zijn vochtproblemen, zoals schimmel. De ventilatiesystemen zorgen voor geluidsoverlast. En bovendien vinden de bewoners de bediening ervan soms gebruiksonvriendelijk, omdat de instructies en handleidingen ingewikkeld zijn.’

Veranderende ventilatievraag
‘Het is te gemakkelijk om deze problemen allemaal toe te schrijven aan bewonersgedrag’, zegt Berkers. ‘Door de isolatie ontstaat een ander binnenklimaat en daarmee een andere ventilatievraag.’ Mitros wil een doorbraak voor dit vraagstuk bewerkstelligen en organiseert daarom een nieuwe ‘challenge’. De corporatie is op zoek naar partijen die slimme oplossingen bedenken voor zowel de bouwtechnische problemen als voor de rol van de bewoners.

‘Wij hopen op een integrale oplossing, waarbij marktpartijen, kennisinstituten en bewonersdeskundigen elkaar opzoeken en hun kennis en kunde combineren om breed toepasbare concepten te bedenken’, legt Berkers uit.

Update: finale op 30 mei
De inzendtermijn voor de ‘challenge’ is op 1 maart 2018 gesloten. De finale is op 30 mei in Utrecht. Dan presenteren de vier finalisten hun oplossing aan de jury. Die maakt twee winnaars bekend die aan de slag mogen met een 100% gezonde woning van Mitros. De jury bestaat uit Marjet Rutten (spreker, columnist en auteur), Philomena Bluyssen (hoogleraar Binnenmilieu TU Delft), Jeroen Pepers (algemeen directeur Aedes), Vivian Regout (directeur Portefeuillevernieuwing Ymere), Sven Turnhout (directeur-Bestuurder KWH) en Henk Peter Kip (directievoorzitter Mitros).

Dit is de tweede ‘challenge’ van de Utrechtse corporatie. Mitros daagde de markt in het najaar van 2016 uit met de ‘badkamerchallenge’. De corporatie kreeg 32 inzendingen binnen van marktpartijen die de uitdaging aan wilden gaan om een badkamer in één dag te vervangen.  De twee winnaars van de ’badkamerchallenge’ zijn op 14 maart 2017 bekendgemaakt. Zij voerden hun oplossingen uit in een leegstaande Mitros-flat en vervingen in één dag twee oude badkamers. De ‘badkamerchallenge’ bleek een goede manier om innovatie bij bouw en renovatie te stimuleren. Mitros zette de geleerde lessen op een rijtje en zal ook de ervaringen van deze tweede challenge bundelen.

Lees verder

Herziene Warmtewet aangenomen

07-03-2018

De Tweede Kamer nam op dinsdag 6 maart een gewijzigde Warmtewet aan. Die wet raakt huurders (en huiseigenaren) die zijn aangesloten op een collectief warmtesysteem.

De Warmtewet is in 2014 ingevoerd, om gebruikers van collectieve verwarming te beschermen tegen hoge stookkosten. De bekendste voorbeelden van collectieve verwarming zijn blokverwarming, stadsverwarming en WKO-installaties, warmtesystemen waarbij gebruikers niet zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. Helaas leverde de toepassing van de Warmtewet in de praktijk veel knelpunten op, en bij blokverwarming vaak hogere -in plaats van lagere- kosten voor huurders. Daarom kwam er een aangepaste Warmtewet. Die is op 6 maart door de Tweede Kamer aangenomen. De aangepaste wet gaat waarschijnlijk in 2019 in.

Belangrijkste wijzigingen

 • Blokverwarming valt straks niet meer onder de Warmtewet. Voor huurders met blokverwarming betekent dit dat hun afrekening stookkosten niet meer aan het maximale tarief van ACM wordt getoetst, maar dat er op basis van werkelijke en redelijke kosten afgerekend gaat worden. Wat daarbij redelijk is, ligt in het huurrecht vast.
 • Voor huurders met een WKO-installatie (een systeem dat zowel warmte als koude levert) is de belangrijkste wijziging dat straks ook de koude onder een maximumtarief valt. Leveranciers kunnen daardoor geen extreem hoge prijzen meer vragen voor het leveren van koude.
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen straks niet meer onder de Warmtewet. Een VvE die warmte afneemt van bijvoorbeeld een stadsverwarmingsleverancier en die warmte doorlevert aan bewoners wordt straks niet meer als warmteleverancier gezien.


Motie over koppeling maximumtarief aan gasprijs

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijft –net als nu- het maximale warmtetarief vaststellen voor stadsverwarming en WKO-installaties. Dit tarief is vergelijkbaar met de (gemiddelde) kosten van een aansluiting op gas. In het Kamerdebat leverde die koppeling aan de gasprijs wel een motie op. Minister Wiebes wordt daarin opgeroepen op zoek te gaan naar alternatieven voor de koppeling van het warmtetarief aan de gasprijs. Die motie is aangenomen.

 

Lees verder

Energienota 23 euro hoger door winterkou

05-03-2018

De koudegolf van eind februari drijft de energierekening flink op. Een gemiddeld huishouden verstookt deze maand 23 euro meer, becijfert
energiebedrijf Essent.
Nuon en Eneco – de andere twee grote energiebedrijven – geven geen exacte getallen. ,,Als grove richtlijn geldt dat elke graad kouder circa 3 tot 4 procent extra gasvraag genereert”, laat Nuon weten. In de praktijk gaat het deze week om 1 tot 5 kuub gas extra per dag ten opzichte van vorige week, voegt Eneco toe. ,,Dat stookgedrag kost dagelijks maximaal enkele euro’s extra”, laat woordvoerder Arie Spruit weten. 
De tientjes hogere stookkosten doen het voordeel over januari en december wegsmelten. Die wintermaanden, met name januari, waren juist beduidend warmer. ,,Elk gezin bespaarde deze maanden gemiddeld 22 euro”, zegt Ronald Sutmuller van Essent. Al met al valt deze winter daardoor 2 euro per huishouden duurder uit dan normaal.

Lees verder

Ruimte corporaties is gering

02-03-2018

‘Wat Woonbond winst noemt, blijft bestemd voor de volkshuisvesting’. Corporaties kunnen zich niet vinden in het verhaal van de Woonbond, dat zij grote winsten maken. De woonbond ziet mogelijkheden in een huurverlaging van 10%. Aantal Friese corporaties aan het woord.

 

 

Lees verder

Woonbond boos over ‘winst’ op sociale huur

02-03-2018

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren forse winsten geboekt, gemiddeld 1500 euro per sociale huurwoning. Dat meldt
de Woonbond. De bond roept huurders op de corporaties te bestoken met verzoeken om de huren te verlagen.
,,Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat van hun verhuurder. Wij draaien het dit jaar om”, aldus directeur Ronald
Paping. ,,Huurders kunnen een oproep tot huurverlaging sturen aan hun verhuurder.” Op de website van de bond kunnen mensen opzoeken hoeveel winst hun verhuurder maakt.

De maandhuur van een sociale huurwoning is gemiddeld 535 euro. De corporaties maken volgens de Woonbond gemiddeld 23 procent
winst op de huuropbrengst. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken roept de woningcorporaties op het geld te gebruiken ,,voor betaalbare en energiezuinige woningen voor de mensen die erop aangewezen zijn”, zegt een woordvoerder.,,Investeren en het geld niet
op de plank laten liggen.” Ollongren heeft de Tweede Kamer eerder al beloofd in april met een officiële reactie op de cijfers te komen.

Verduurzaming
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zegt in een reactie dat de komende jaren miljarden moeten worden geïnvesteerd in nieuwe woningen en ‘verduurzaming van huizen’. ,,Winst is geen doelstelling op zich en wij willen ook best lagere huren”, aldus voorzitter Marnix Norder in het AD. ,,Ik zou willen dat daar ruimte voor was, maar we moeten keuzes maken.”
De wens van de Woonbond om de huren in de sociale sector met10 procent te laten dalen noemt Norder ,,niet realistisch”. Sinds1januari van dit jaar betalen verhuurders die meer dan vijftig huurwoningen bezitten een heffing over de WOZ-waarde van hun woningen – voor die datum lag de grens op tien woningen of meer. Als ze investeren in nieuwbouw van goedkope huurwoningen en in omvorming van kantoren, scholen of kerken tot woningen, kan die heffing lager uitpakken.

 

<bron: Friesch Dagblad>

Lees verder

Friese huurdersorganisaties reageren op bericht Woonbond

01-03-2018

'Woningcorporaties maken forse winsten op verhuur'. Dat zegt de Woonbond. Gemiddeld zouden corporaties een winst van 23 procent in de afgelopen jaren maken. Per jaar gaat het om 1.500 euro per huurwoning. De gemiddelde maandelijkse huurprijs ligt op zo'n 535 euro.” De Woonbond pleit daarom voor 10 procent huurverlaging.

Reactie van De Bewonersraad
“In Friesland liggen de cijfers anders”, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad. “De Woonbond ziet vooral toe op de belangen van huurders in midden en west-Nederland, waar corporatiehuur vele malen duurder is dan in Friesland. We kennen wel corporaties in Friesland die over een groot investeringsvermogen beschikken. Wij vinden als Bewonersraad dat dergelijk vermogen besteed moet worden aan het energetisch verbeteren van huurwoningen om deze aan te passen aan de energie-eisen van deze tijd. Friesland kent een relatief groot aantal woningen met een slecht energielabel van F of G. De opgave van bijna alle Friese corporaties zit vooral op het binnen een klein aantal jaren verbeteren van de labels naar C of B en vervolgens door te stomen naar A en alles daarboven. Als een woning zuiniger is met energie, komt dat de huurder ten goede. Onze stelling is dat de huurprijs nu plus de energiekosten van nu samen nooit meer mogen vormen dan de woninglasten, als de woning energetisch is aangepast.”

10% huurverlaging lost kwaliteit Friese huurwoningen niet op
De Woonbond roept om een 10% huurverlaging. Frank van den Broek: “Als dat in Friesland zou plaatsvinden, wat niet nodig is omdat de gemiddelde huurprijs in Friesland aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland, zou de kwaliteit van de woningen niet verbeteren. Voor de Friese huurders gaat het veel meer om die kwalitatieve verbeteringen dan een 10% verlaging en vervolgens blijven zitten met dezelfde lage kwalitatief woningen.”

Meer inzet corporaties op investeren
“Wij vinden wel dat sommige corporaties harder kunnen investeren dan ze doen. Er is op zichzelf een enorm financieel vermogen beschikbaar om te gebruiken voor die energetische verbeteringen. Maar dat zien wij lang niet altijd even maximaal of even snel gebruikt.”


Andere reacties vanuit Friesland

WoonFriesland laat in een reactie weten dat men de eenzijdige berichtgeving van de Woonbond betreurt. De Woonbond spreekt van een waardestijging van het vastgoed en grote winsten. “De waardestijging van ons vastgoed is echter een ‘papieren’ waardestijging. Dat geld zit ‘in stenen’ en kunnen we niet gebruiken voor investeringen. Het overige resultaat investeren wij direct in het comfortabeler en energiezuiniger en duurzamer maken van onze woningen”, aldus directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.

Lees verder

DRACHTEN | Meer woonwagens!

28-02-2018

Na twee jaar onderzoek is er groen licht: Drachten krijgt meer woonwagenstandplaatsen. De gemeente lijkt wil te tonen. "Wij zullen de vinger
aan de pols blijven houden om te kijken wat er na de verkiezingen met dit dossier gaat gebeuren. We juichen pas als de nieuwe woonwagenstandplaatsen er zijn’’, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

 

Lees verder

Geen grip op verwarde personen

28-02-2018

In 2017 is bij de politie een recordaantal incidenten gemeld met verwarde personen. Het afgelopen jaar kwamen er 83.500 meldingen binnen, 12 procent meer dan het jaar ervoor. Ook de ernst van de incidenten neemt toe. De politie maakt zich grote zorgen om ‘mensen die dreigen af te glijden’ en ‘mensen van wie het gedrag veel impact heeft op de omgeving’.
Zo gebruikten verwarde personen geweld, tot doodslag aan toe, lieten ze de gaskraan openstaan met ontploffingen tot gevolg, en zwaaiden ze met messen.
Politiechef Aalbersberg van Amsterdam: ,,Honderden politiemensen hebben dagelijks met deze problematiek te maken.’’
Aalbersberg vindt dat er lokaal te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. ,,Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten’’, zegt hij. De politiebaas krijgt bijval van de grote steden.

Burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, verklaart: ,,Die buurtteams kunnen de zorg niet aan. Heel veel buurtteams moeten bezuinigen.’’
Volgens Crone en Aalbersberg moeten zorgwekkende signalen over kwetsbare mensen eerder worden opgepikt. ,,Het hulpaanbod
moet beter aansluiten bij de behoeften. 

Lees verder

Politie luidt noodklok recordaantal incidenten verwarde personen

28-02-2018

 

In 2017 is een recordaantal incidenten gemeld bij de politie met verwarde personen. De politie kreeg het afgelopen jaar 83.500 meldingen binnen, een stijging van 12 procent vergeleken met het jaar ervoor toen de teller op nog geen 75.000 bleef steken. De politie luidt de noodklok omdat ook de ernst van de incidenten toeneemt.

Zo gebruiken personen met verward gedrag geweld, tot doodslag aan toe, laten zij gasleidingen open staan met ontploffingen tot gevolg en wordt er bijvoorbeeld met messen gezwaaid. De politie heeft 'grote zorgen' om 'mensen die dreigen af te glijden' en 'mensen van wie het gedrag veel impact heeft op de omgeving'.

,,De indruk is dat niet alleen het aantal, maar ook de ernst van de incidenten toeneemt'', aldus politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die binnen de politie verantwoordelijk is voor personen met verward gedrag. Het komt volgens hem regelmatig voor dat speciale teams ingezet moeten worden om rust in de situatie te brengen. Aalbersberg: ,,Honderden politiemensen hebben dagelijks met deze problematiek te maken.''

Aalbergsberg vindt dat er lokaal te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. ,,Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten'', aldus Aalbersberg van de eenheid Amsterdam. 

De politiebaas krijgt bijval van de grote steden die zijn verenigd in de G40. Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, voorzitter van de G40, verklaart: ,,Die buurtteams kunnen de zorg niet aan. Heel veel buurtteams moeten bezuinigen.''

Volgens Crone en Aalbersberg moeten zorgwekkende signalen over kwetsbare mensen eerder worden opgepikt. ,,Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften, zonder financiële en bureaucratische drempels. Belangrijk is dat mensen niet uit het oog worden verloren'', aldus Aalbersberg.

 

RIVM

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om de aard van de meldingen verder te onderzoeken. ,,Nu wordt niet bijgehouden of één verward persoon heel veel meldingen veroorzaakt. Daarom willen wij graag weten om hoeveel personen het precies gaat, en wat de oorzaak is van de melding,'' licht woordvoerder Sonja van der Graaf toe van het Schakelteam. ,,Het aantal meldingen geeft een indicatie, maar zegt nog niets over het aantal verwarde mensen in je gemeente.''

Voormalig Volksgezondheidminister Edith Schippers sloot in 2012 een deal met de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en verzekeraars waarbij besloten werd het aantal bedden terug te brengen van 30.000 naar 20.000 in 2020. Doordat mensen vaker thuis wonen, lopen incidenten met verwarde personen mogelijk vaker uit de hand.

Lees verder

Kamervragen over renovatieproblemen

26-02-2018

Vorige week bracht het tv-programma Zembla in beeld dat huurders bij renovaties in bewoonde staat vaak langdurig met grote overlast te hebben maken.
De PvdA en de SP stelden Kamervragen naar aanleiding van de uitzending. Zij willen onder meer weten wat de minister een acceptabele termijn  vindt van overlast. Ook willen zij weten op welke wijze de minister bereid is de rechten van huurders bij renovaties te versterken.

Kamperen in eigen huis
Grootschalige renovatie in bewoonde staat is voor bewoners geen pretje. Zij moeten vaak weken kamperen in hun eigen woning terwijl noodvoorzieningen voor douches met buren worden gedeeld. Bernard Wientjes van de Bouwagenda roept woningbouwcorporaties in de Zembla uitzending dan ook op om huurders serieus te nemen met hun klachten. "Ze hebben nu te veel last, dat kan beter. Ga in overleg met de bewoners, het is geen dictatuur."

Verhuiskostenvergoeding
‘Wij zien dat verhuurders proberen te voorkomen dat ze  een verhuiskostenvergoeding moeten geven, terwijl dat eigenlijk de beste oplossing zou zijn,’ reageert woonbonddirecteur Ronald Paping in de uitzending.  Het is juridisch onduidelijk wanneer een renovatie wel of niet in bewoonde staat kan. Wanneer een huurder de woning uit moet voor renovatie is de verhuurder verplicht een  verhuiskostenvergoeding van minimaal  € 5.993 te betalen. Paping: 'Dat is een hoop geld, maar twee maanden in de ellende leven is ook een hoop ellende.’

Lees verder

Minister neemt kosten warmte op in wijziging Besluit Servicekosten

23-02-2018

Woningcorporaties kunnen de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten. Minister Ollongren (BZK) zal dit opnemen in het Besluit Servicekosten. Zij deed deze toezegging in een debat met de Tweede Kamer op donderdag 22 februari 2018. Hiermee krijgt de eerdere toezegging van minister Wiebes (EZK) een wettelijke basis in het huurrecht. Daarmee neemt het kabinet een belangrijke belemmering weg bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Lees verder

Gedragsaanwijzing voor aanpak woonoverlast

23-02-2018

Corporatiemedewerkers zijn positief over de gedragsaanwijzing als middel tegen woonoverlast. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) naar de gedragsaanwijzing. Corporatiemedewerkers vinden het een handig middel, bijvoorbeeld om daarmee een dossier op te bouwen.

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld een verbod om harde muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Leeft de bewoner de gedragsaanwijzing niet na, dan volgt bijvoorbeeld een dwangsom. Dat moet de overlast voor de buurt verminderen. Woningcorporaties kunnen zo’n aanwijzing vrijwillig met de huurder overeenkomen of laten opleggen door de rechter. Aedes vindt de bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing een goede aanvulling op de bestaande instrumenten om woonoverlast aan te pakken.  Voor corporaties is er bovendien de handreiking gedragsaanwijzing.

Het onderzoek toont aan dat de gedragsaanwijzingen bij een breed scala aan problemen inzetbaar zijn. Van verzamelwoede tot geluidsoverlast en van oneigenlijk gebruik van de woning tot overlast van personen met verward gedrag. Een veelgenoemde vorm van overlast is geluidsoverlast. In de praktijk zijn er volgens de onderzoekers nog knelpunten die om oplossingen vragen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met handelsonbekwamen, moeizame informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld politie en hulpverleners. Toepassing is bovendien nog lastig, omdat het nog niet is opgenomen in de standaardwerkwijze.

Lees verder

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

14-02-2018

Veel middeninkomens kunnen volgens NIBUD-normen helemaal geen huurprijzen boven de sociale huurgrens betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform 31. Toch zit de sociale sector voor hen op slot omdat zij meer verdienen dan de inkomensgrens van € 36.165,-.

Het onderzoek van Platform 31 laat zien dat stellen pas met een bruto jaarinkomen van € 40.635 een huurwoning boven de € 711,- kunnen opbrengen. Voor kleine gezinnen ligt deze grens op € 45.400 en voor grote gezinnen op € 56.000.

Steeds meer middeninkomens in te dure woning
Er zijn zeker 122.800 huishoudens die door de inkomensgrens niet terecht kunnen in de sociale sector, terwijl ze daar wel thuis horen. Steeds vaker komen deze huishoudens in een duurdere huurwoning terecht. De onderzoekers keken naar de verhuizingen de afgelopen twee jaar. Bijna 60% van deze huishoudens verhuisde naar een huurwoning, 43% hiervan kwam terecht in een huurwoning met een huurprijs boven de €711,- terwijl dat voor hen onbetaalbaar is. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs ook dat veel middeninkomens geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen.

Lees verder

Lagere WOZ-aanslag voor dijkwoningen Waadhoeke

14-02-2018

De gemeente Waadhoeke gaat opnieuw de WOZ-waarde bepalen van 1300 woningen die op of aan een dijk staan in de gemeente Waadhoeke.
Een aantal inwoners van de Oudebildtdijk had bezwaar gemaakt tegen de WOZ-aanslag van 2017. Volgens hen mocht de gemeente, toen nog het Bildt, de grond die onderdeel uitmaakt van de dijk niet aanslaan omdat dit nog steeds de status van waterverdedigingswerk heeft.
De bewoners tekenden bezwaar aan naar aanleiding van de zaak van Jan Boogaard uit Nieuwkoop. Boogaard kreeg vorig jaar gelijk van de Hoge Raad na een procedure van twaalf jaar.

Waadhoeke gaat eerst alle aanslagen voor 2017 herzien. Wanneer het verschil tussen de oude en de nieuwe waarde meer dan 20 procent
bedraagt en minimaal vijfduizend euro is, komt er ook een compensatie voor 2013 tot en met 2016.

Lees verder

Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners 

12-02-2018

Het Friesch Dagblad kopt: Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners.

Lees verder

DRACHTEN | College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

10-02-2018

College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

Al sinds 2015 proberen woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland om in overleg met hun gemeente en corporatie WoonFriesland te komen tot een aantal extra staanplaatsen. Nu na 3(!) jaren is het college er ‘op papier’ aan toe hiervoor vijf mogelijke locaties aan te wijzen. Of het college daadwerkelijk een besluit zal nemen, is volstrekt onzeker. Het vraagstuk bestaat uit verschillende onderdelen, waarover ook na 3 jaren nog geen begin van besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het college heeft nog een paar weken om de toezegging aan de raad van haar wethouder te helpen realiseren. Erg waarschijnlijk is dat niet.  

Algemeen directeur Frank van den Broek licht het toe in een radiointerview met Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-10-febrewaris-2018-1200 (vanaf 10.55 - 15.45).


Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland ondersteunt in dit vraagstuk de woonwagenbewoners en maakt zich kwaad over de stroperigheid van beraadslaging en besluitvorming. Algemeen directeur Frank van den Broek: “Er is nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel in de al jaren durende kwestie, terwijl het aantal benodigde plaatsen op basis van verkenningen voor alle partijen duidelijk is. College en wethouder lijken achter de schermen maar niet tot overeenstemming te kunnen komen. Er is daarnaast langdurig gepingpongd tussen wethouder en corporatie, waardoor de woonwagenbewoners direct in hun belangen zijn geschaad. Uiteraard spelen er tegenstrijdige belangen en zijn er financiële kaders. Maar als een lid van het  college de gemeenteraad toezegt dat nog in deze zittingstermijn een oplossing wordt geboden voor het tekort aan voldoende en voldoende geschikte staanplaatsen voor woonwagens, mag je toch verwachten dat het college woord houdt! De gemeenteraadsverkiezingen in maart komen nu ras dichterbij. De vraag dringt zich op wat nu eigenlijk de (politieke) waarde van deze toezegging gaat worden? De Bewonersraad roept het college op zich aan zijn woord te houden. De Bewonersraad begrijpt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het geheel niet waarom het college een politiek risico wil lopen met een uiteindelijk loos blijkende belofte. Tenzij dit een middel is om haar wethouder en zijn partij ten tijde van de verkiezingen schade te berokkenen.

Verwachtingen / oproep aan het College
De Bewonersraad verwacht van het college om na 3 jaren simpelweg een paar locaties voor deze staanplaatsen publiek te maken, daarvoor draagvlak te bevorderen in de lokale samenleving, de hoogte van de kavelprijs voor de corporatie te koppelen aan de betaalbaarheid van wonen voor mensen met een smalle beurs en te voorzien in een paar huurwagens voor hen die niet in een eigen wagen kunnen voorzien. En dat alles voor 21 maart 2018!” 


De Bewonersraad Friesland is gevestigd te Leeuwarden en vertegenwoordigt ruim 30.000 huurders, verdeeld over bijna alle gemeenten in Friesland.

 

PERSBERICHT
Leeuwarden, 9 februari 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie:

Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad, tel. 06 – 2222 5888

Lees verder

BURGUM | Behoefte aan bouw in Tytsjerksteradiel?

10-02-2018

"Tytsjerksteradiel zou moeten inzetten op groei van het aantal woningen. Niet alleen in Burgum, maar ook in andere dorpen." Dit was de teneur op een avond van CDA, Pvda, VVD en CU (7 februari) over de mogelijke woningbouwlocatie aan De Warren.
Door nieuwe wegen is de bereikbaarheid verbeterd en zo is Tytsjerksteradiel een aantrekkelijkere woongemeente geworden, klonk het. Er zou niet meer in termen van krimp gedacht moeten worden.

De partijen willen de inbreng gebruiken voor de nieuwe woonvisie.

De Bewonersraad vindt de geluiden bijzonder 
Noordoost Friesland / o.a. Tytsjerksteradiel heeft namelijk de krimpstatus en behoort ook volgens de eigen ANNO-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen) bij de krimpregio's.

Uit het woonwensenonderzoek in opdracht van de ANNO-gemeenten van 2017 blijkt uitbreiding van woningen in deze gemeente juist helemaal niet zo'n goed idee, gezien de krimpende bevolking.

Lees verder

MARSUM | Nieuwbouw huurwoningen

09-02-2018

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland bouwt bouwbedrijf Lont een twee-ondereen- kap in de Uniastrjitte.

Dat is opmerkelijk omdat er jarenlang niet gebouwd mocht worden in het dorp in verband met de geluidszone rondom de vliegbasis.
Binnen deze zone mocht het aantal woningen niet toenemen, maar door veranderingen in de regels is bouw van enkele woningen nu wel mogelijk mits deze extra geïsoleerd worden. 

 

Lees verder

Corporaties boeken forse winst

08-02-2018

De Autoriteit Woningcorporaties publiceerde deze week het Sectorbeeld 2017. Hierin worden de financiële resultaten van woningcorporaties beschreven en wordt ingegaan op de toekomstverwachtingen.

De sector blijkt ruim 18 miljard winst te hebben geboekt in 2016.
Een groot deel hiervan komt door waardestijging van de woningen. Hiervoor gecorrigeerd blijft er een winst over van 3,3 miljard op 15 miljard huuropbrengst. Dat betekent dat meer dan 20% van de huuropbrengst winst is.

Investeringen
Uit de meerjarenramingen blijkt dan ook dat geplande investeringen de komende vijf jaar makkelijk te realiseren zijn. Uiteraard zijn er ook corporaties die moeilijker rond kunnen komen, zoals in de regio Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam en Limburg. Deze corporaties hebben een minder goede financiële positie, maar wel een grote opgave rond nieuwbouw, instandhouding en verduurzaming. In een aantal regio’s is er ook een extra handicap door een hogere verhuurderheffing vanwege de hogere WOZ-waarde. Corporaties betalen een heffing aan het Rijk over de waarde van hun sociale huurwoningen. Die heffing is ook een drempel voor de broodnodige verduurzaming in de huursector.

Ruimte voor huurverlaging
Het Sectorbeeld bevestigt het beeld dat er bij corporaties voldoende ruimte is voor huurverlaging. Zelfs met een huurverlaging van gemiddeld 10% is de corporatiesector nog steeds zeer winstgevend. Terwijl steeds weer blijkt dat de betaalbaarheid van de huren voor huurders onder druk staat.

<bericht op Woonbond.nl>

Lees verder

Let op: WOZ-waarde van invloed op uw huurprijs!

31-01-2018

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2018 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan u geld opleveren
Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is, gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Mogelijk huurverlaging
Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan is bezwaar maken zeker de moeite waard. Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt. Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente
Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Vragen of hulp nodig bij bezwaarschrift? Neem contact op met de Hulpdienst
Dat kan per e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl
Via de chat op de website: www.debewonersraad.nl
Telefonisch: 058 - 216 5457 (tijdens kantooruren, van 9.00 tot 12.30 uur)

 

Lees verder

Huurders in vrije sector laten vaak geld liggen

29-01-2018

Veel mensen die huren in de vrije sector lopen geld mis. Ze weten niet dat ze soms een lagere huurprijs kunnen krijgen als ze via de Huurcommissie die prijs laten toetsen.
Vorig jaar gingen 113 huurders naar de Huurcommissie om de prijs te laten toetsen. Dat blijkt uit een analyse van uitspraken van de Huurcommissie, op verzoek van het televisieprogramma Kassa (BNNVARA). Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld, gemiddeld met 278 euro.

Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.
De Huurcommissie kan overigens ook uitspraken doen over de manier waarop de verhuurder de woning onderhoudt of over de
servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Dat geldt nu overigens alleen voor mensen die huren in de sociale sector. 

Lees verder

WoonFriesland verkoopt maatschappelijk vastgoed

29-01-2018

Corporatie WoonFriesland biedt al haar maatschappelijk vastgoed te koop aan, om zich volledig te kunnen richten op haar kerntaak: verhuur van sociale woningbouw. In totaal verwacht WoonFriesland daarmee 160 miljoen euro. Volgens de woningcorporatie zullen de bewoners daar niets van merken. "Er wijzigt voor deze huurders niets anders dan dat het vastgoed van eigenaar verandert”, aldus een woordvoerder van WoonFriesland. 
De Bewonersraad houdt de vinger aan de pols.

Welke panden?
Het om zeker zeven woonvormen voor bijzondere doelgroepen, o.a. Integra in Burgum. 
In Drachten gaat het om woonvorm ’t Skûtsje, een woongroep van Talant en een woonvoorziening van de stichting Sprank voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebouw waarin de school voor speciaal onderwijs VSO Talryk zetelt is aan de gemeente aangeboden.
In totaal zegt WoonFriesland nog 34 complexen in de verkoop te doen, naar eigen zeggen voornamelijk brede scholen en multifunctionele centra. Uit een rondgang langs de gemeenten waar het vastgoed ligt, blijkt dat het in elk geval gaat om mfa Skoatterhûs in Oudeschoot en mfa De Spil in de Heerenveense wijk Skoatterwâld. Heerenveen heeft geen interesse in koop want het is geen kerntaak.
Vorige week was al duidelijk dat voor mfc De Treffe in Warns en mfc It Maskelyn en het Kindcentrum in Hurdegaryp en mfc De Kjellingen in Eastermar een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Súdwest-Fryslân wil De Treffe graag kopen, omdat er een basisschool inzit. Tytsjerksteradiel is om financiële en organisatorische redenen alleen geïnteresseerd in It Maskelyn, en niet in het Kindcentrum en De Kjellingen. De raad ging donderdag akkoord met de aankoop van het dorpshuis voor 2 miljoen euro.
In Wolvega is de voormalige burgemeesterswoning aan Hoofdstraat-Oost te koop. Daarin is de Oudheidkamer Weststellingwerf ondergebracht. Verder staan er twee gebouwen aan de Markt in de etalage, waar in één geval het regiokantoor thuiszorg van Weststellingwerf zit. De gemeente heeft geen bezwaar tegen de verkoop.
In Drachten behoren de brede school De Drait, inclusief bovenliggende appartementen, en het verenigingsgebouw aan de Noorderdwarsvaart, dat onder meer gebruikt wordt door een volièrevereniging ook bij het vastgoed dat wordt afgestoten. Andere panden die van de hand worden gedaan zijn de huisartsenpraktijk naast het voormalige gemeentehuis in Koudum en een pand met een hospice in Heerenveen.

Lees verder

Nibud waarschuwt voor te veel optimisme: koopkracht blijft achter

23-01-2018

De koopkracht voor de meeste Nederlanders gaat er in 2018 nauwelijks op vooruit. Voor mensen met een bijstandsuitkering verandert er echter vrijwel niets, hun koopkracht blijft over het algemeen gelijk. Mensen met een aanvullend pensioen zien hun koopkracht in 2018 dalen, soms met meer dan 1 procent. Werkenden gaan er licht op vooruit. Dit blijkt uit de Nibud-koopkrachtberekeningen.

Lees verder

Nefit Topketels in Friesland oké?

22-01-2018

De storm rondom niet deugdelijke Nefit-Topketels lijkt voor leden van De Bewonersraad een storm in een glas water.
De Bewonersraad heeft naar aanleiding van eerdere berichtgeving ("koolmonoxidebommen") meteen de corporaties om een toelichting en waar nodig actie verzocht. Alleen van Accolade wordt nog nader antwoord verwacht.


Update van de Friese corporaties

 • Woningstichting Weststellingwerf, Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen hebben geen problemen: de ketels komen hier niet voor.
 • Elkien heeft één ketel en deze is direct dezelfde dag nog extra gecheckt.
 • WoonFriesland heeft enkele van deze ketels, maar de niet veilige onderdelen zijn vorig jaar februari al vervangen na een bericht van Nefit zelf.
 •  
 • Accolade heeft nog geen aanvulling gedaan op het bericht dat er ongeveer 500 ketels zijn die mogelijk gevaarlijk zouden kunnen zijn (niet zeker of ze dat zijn).

 

Lees verder

SNEEK | Start bouw van 33 zuinige huurwoningen

22-01-2018

Aan de Furmerusstraat in Sneek verrijzen de komende maanden 33 energiezuinige huurwoningen. VDM Woningen begint volgende
maand met de bouw. In het najaar verwacht Accolade de eerste huurders te kunnen begroeten. Alle woningen krijgen drie slaapkamers,
vloerverwarming, een tweede toilet op de verdieping en een berging.
De woningen staan rond een gezamenlijk binnenterrein. De huizen kunnen in de toekomst net zoveel energie opwekken als dat bewoners
verbruiken.

Lees verder

Korting op verhuurderheffing in trek

19-01-2018

<bron 180119 Aedes.nl>

 

Woningcorporaties maken flink gebruik van de kortingsmogelijkheden op de verhuurderheffing voor onder meer betaalbare nieuwbouw. Als corporaties de regeling in dit tempo blijven benutten, is het budget voor de heffingskorting nog voor de zomer 2018 uitgeput.

De heffingsvermindering is bedoeld voor nieuwbouw van betaalbare huurwoningen, de transformatie van panden tot huurwoningen, en voor sloop en verbouw in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid. Tot en met 2021 is 698,5 miljoen euro beschikbaar aan heffingsvermindering. Woningcorporaties hebben daarvan inmiddels bijna 540 miljoen euro benut. Dat blijkt uit de stand van zaken die de RVO heeft gepubliceerd.

 

Meer nieuwbouw nodig

De benutting van de regeling laat zien dat woningcorporaties het afgelopen jaar weer meer zijn gaan bouwen en renoveren of daar zeer vergevorderde plannen voor hebben. Dat willen ze de komende jaren blijven doen: in de Woonagenda hebben corporaties afgesproken terug te willen naar het niveau van 34.000 sociale huurwoningen per jaar. In veel gemeenten is er een tekort aan betaalbare huurwoningen en de verduurzamingsopgave is groot.

Aedes roept corporaties op de heffingsverminderingen vooral te blijven aanvragen. Uiteraard gaat Aedes met politiek en ministeries in gesprek over meer stimuleringsmiddelen voor betaalbare nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen.

 

Wijzigingen heffingsverminderingen per 1 januari 2018

Sinds 2018 zijn een aantal voorwaarden voor de heffingsverminderingen gewijzigd. De kortingsregeling voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen is verlengd tot en met december 2019. Die huurwoningen moeten dan wel een huur hebben onder de eerste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag (597,30 euro in 2018).

 

Andere wijzigingen zijn:

De heffingsvrije voet is verhoogd van 10 naar 50 woningen. Verhuurders betalen geen verhuurderheffing over de eerste 50 woningen die zij bezitten.

Rijksmonumenten zijn vrijgesteld van de verhuurderheffing.

De verhuurderheffing wordt berekend over een WOZ-waarde van maximaal 250.000 euro. Dit bedrag stijgt jaarlijks met de gemiddelde waardestijging van woningen.

Lees verder

Bijstandsbewijs bruikbaar bij toewijzen van woningen

18-01-2018

Woningcorporaties kunnen sinds de invoering van de Veegwet Wonen in juli 2017, ook woningen toewijzen als een huurder een ’schriftelijk bewijs van toekenning van algemene bijstand’ (bijstandsbewijs) heeft. Huishoudens hoeven dan geen andere inkomensgegevens meer aan te leveren, zoals een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Enkele woningcorporaties maken al gebruik van deze mogelijkheid, maar nog niet alle woningcorporaties zijn op de hoogte van deze maatregel.

Het gebruik van een bijstandsbewijs maakt het toewijzen van een woning aan mensen met een bijstandsuitkering eenvoudiger. Zeker voor huishoudens die pas kort in de bijstand zitten, zijn de inkomensgegevens van de Belastingdienst vaak niet actueel. Huishoudens hebben dan op papier een hoger inkomen dan dat zij op dat moment vanuit de bijstand ontvangen.

Een bijstandsbewijs is voor huurders bovendien vaak makkelijker om te krijgen dan de inkomensgegevens via de Belastingdienst. Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering kunnen zij vaak direct een bewijs meekrijgen. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn voor mensen die uit een opvangsituatie komen of voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het bijstandsbewijs is ook te gebruiken bij de verantwoording over passend toewijzen en de 80-10-10-regeling (toewijzing voor de staatssteun).

Lees verder

Gemeente Leeuwarden | Bezuinigingen op het Sociaal Domein

17-01-2018

Vanochtend in een plezierig en open gesprek meer gehoord over de plannen voor het Sociaal Domein van het nieuwe college van de gemeente Leeuwarden, via Ad van Alpen (senior strategisch adviseur Sociaal Domein). De gemeente staat voor een forse taak op dit domein.

Met dank voor het inkijkje in de plannen, zullen de Huurdersverenigingen Nieuw Elan en De Bewonersraad het Collegeprogramma 2018-2022 kritisch gaan doornemen en zich beraden hoe tijdig invloed uit te kunnen oefenen op nieuw te ontwikkelen beleidsplannen. 

Lees verder

Aantrekkende economie helpt armen niet

17-01-2018

Vooral ouderen die tegen hun pensioen aanzitten, lopen risico op langdurige armoede. 
Hoewel de economie groeit, neemt ook het aantal mensen dat jarenlang rondkomt van een laag inkomen toe. Zij hebben niet alleen geldzorgen, ze zijn vaak ook ongezonder en duiken meer op in politiestatistieken; als dader én als slachtoffer.

Met de economie gaat het al een paar jaar de goede kant op, maar niet iedereen profiteert daarvan. Weliswaar is het aantal mensen dat moet rondkomen van een laag inkomen de afgelopen jaren enigszins afgenomen, maar er is een groeiende groep die er niet in slaagt uit de bijstand te komen. Mede daardoor zijn er meer mensen die langdurig rond of onder de armoedegrens leven.

In 2016 hadden 224.000 huishoudens minstens vier jaar achter elkaar een laag inkomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting’, 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat betekent dat één op de dertig huishoudens in Nederland met hardnekkige armoede kampt.

 

AOW als redder

Verrassend? “De werkloosheid daalt. Je zou zeggen dat mensen vaker een baan vinden en meer gaan verdienen”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS hij. “Maar de arbeidsmarkt is nog lang niet hersteld. En we weten allemaal: wie lang zonder werk gezeten heeft, komt niet snel meer aan de slag.”

Met name huishoudens met een kostwinner die vlak voor z’n pensioen zit, hebben vaak een laag inkomen. Dat komt omdat arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in deze leeftijdsgroep vaker voorkomen. Eenmaal met pensioen gaan deze mensen er meestal in inkomen op vooruit, omdat hun AOW boven de lage-inkomensgrens uitkomt. Al met al lopen 65-plussers van alle leeftijdsgroepen het minst kans op armoede.

Werk is geen garantie tegen armoede. Vooral zelfstandigen zonder personeel zijn kwetsbaar: bijna één op de tien van hen zit onder de lage-inkomensgrens van het CBS, tegen bijna 3 procent van alle werkenden bij elkaar.

 

Minder contact

Armoede is niet gelijk over het land verdeeld. Rotterdam herbergt de meeste huishoudens met lage inkomens (15,7 procent), gevolgd door Groningen en Amsterdam (14,7 en 14,6) en Den Haag (14,1). Utrecht ontbreekt in dit lijstje, vooral omdat de vierde stad van het land betrekkelijk weinig inwoners van niet-westerse afkomst telt; die zijn gemiddeld genomen vaker arm. Een aantal gemeenten aan de randen van het land (Heerlen, Vaals, Enschede) staat wel in de top-tien met de meeste lage inkomens.

Wie moet rondkomen van een laag inkomen, staat vaak ook in andere opzichten op achterstand. Deze groep heeft minder dan anderen contact met familie, vrienden en buren, is ook minder actief in een vereniging of in vrijwilligerswerk en heeft minder vertrouwen in de medemens in het algemeen.

Armoede hangt ook samen met misdaad: mensen met een laag inkomen komen vier keer zo vaak als verdachte voor in de politiestatistieken. Tegelijkertijd zijn arme mensen ook vaker het slachtoffer van een misdrijf en voelen ze minder veilig in hun buurt. Ten slotte zijn ze gemiddeld genomen minder gezond en leven ze korter.

 

Hoe arm is arm?

Niemand hoeft in Nederland honger te lijden, zegt het CBS. Maar lage inkomens komen wel voor en dat kan tot armoede leiden. De lage-inkomensgrens die het CBS hanteert, gaat uit van wat eind jaren zeventig ongeveer een bijstandsuitkering was. Tegenwoordig komt dat uit op 1030 euro per maand voor een alleenstaande en 1940 euro voor een stel met twee kinderen. Niet iedereen onder die grens leeft in armoede, stelt het CBS; daarom spreekt het liever van ‘huishoudens met kans op armoede’.

Leeuwarden

Leeuwarden staat nog altijd in de top 10 van arme gemeenten. Een op de acht (12,6 procent) huishoudens moet hier rondkomen van een laag inkomen, iets minder dan in 2013 (13,3 procent). De Friese hoofdstad wordt gevolgd door Harlingen (10,3 procent) en Smallingerland (9,1 procent).
De Leeuwarder wethouder Marianne van Hall (armoedebeleid) noemt de CBS-cijfers niet verrassend. ,,De economie trekt aan, maar dat wordt in andere delen van het land sneller gevoeld dan hier. En werk is de beste manier van armoedebestrijding. Jarenlang hadden wij mensen thuis zitten die wel bemiddelbaar waren, maar de banen waren er gewoon niet. We zien nu dat er weer meer werkgelegenheid ontstaat, dus we gaan er vol op inzetten mensen aan werk te helpen.’’

In totaal leefden in 2016 ruim 292.000 kinderen in een huishouden met een laag inkomen, 11.000
minder dan het jaar daarvoor. Het merendeel van de kinderen (60 procent) in langdurige armoede maakt deel uit van een bijstandsgezin. In Leeuwarden groeit een op de zes kinderen op in armoede.

Lees verder

Duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

17-01-2018

Niet zozeer de privacywetgeving, maar het gebrek aan duidelijke richtlijnen en heldere afspraken is een probleem in de kennisuitwisseling met samenwerkingspartners, aldus adviesbureau Moadvies. De conclusies zijn samengevat in het rapport Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag.

 

 

 

Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes. ‘Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren’, vindt Marnix Norder, voorzitter van Aedes. ‘Nu duurt het vaak heel lang voordat partijen kunnen ingrijpen bij ernstige problemen en overlast, vaak tot frustratie van omwonenden. Ik heb liever eerder een hulpverlener aan de deur dan later een politieagent.'

Het onderzoek naar juridische knelpunten door adviesbureau Moadvies is samengevat in het rapport Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag. Conclusie: niet zozeer de privacywetgeving, maar het gebrek aan duidelijke richtlijnen en heldere afspraken is een probleem in de kennisuitwisseling met samenwerkingspartners. Woningcorporaties ervaren terughoudendheid bij zorgorganisaties en gemeenten als het gaat om het delen van informatie. Dat belemmert een efficiënte aanpak. In het rapport staan ook suggesties voor lokale oplossingen.

Die zijn aangedragen door een werkgroep van woonconsulenten en juridisch medewerkers van woningcorporaties. Daarin praten zij verder over de knelpunten in de samenwerking bij de aanpak van verward gedrag. Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van de Corporatiemonitor personen met verward gedrag  van 11 september 2017, een publicatie van Aedes.

 

Juridische knelpunten

Woningcorporaties hebben behoefte aan heldere richtlijnen voor zorgorganisaties, corporaties en huurders over in welke situaties je welke informatie mag delen. Zeker als het gaat om mensen die zorg mijden en overlast veroorzaken. Norder: 'We hoeven niet het medisch dossier in te zien, maar willen het bijvoorbeeld wel weten als iemand uit de crisisopvang terugkeert naar huis.'

Corporaties hebben een wettelijke verplichting om het woongenot van hun huurders te garanderen. Omwonenden moeten nu vaak veel geduld hebben als er ernstige, langdurige overlast ontstaat. Het komt regelmatig voor dat als een zaak uiteindelijk naar de rechter gaat, ook deze nog een tweede kans geeft. Terwijl het soms beter zou zijn voor de huurder en de omwonenden om een andere oplossing te zoeken dan zelfstandig te blijven wonen.

 

Samenwerking verbeteren

Aedes gaat met andere brancheorganisaties praten om te kijken hoe ze informatie-uitwisseling kunnen verbeteren. Daarnaast blijft Aedes hameren op het belang van goede begeleiding en voldoende zorg.

Corporaties zien het huisvesten van deze doelgroep als hun taak, maar dat kan alleen als begeleiding goed geregeld is, er duidelijke afspraken zijn met de gemeente over beschermd wonen als zelfstandig wonen niet (meer) gaat en dat ingrijpen mogelijk is bij eventuele woonoverlast. Daar schort het vaak nog aan, blijkt uit het rapport naar juridische knelpunten. Goede afspraken over randvoorwaarden voor de huisvesting van deze doelgroep is precies wat Aedes met actieprogramma Weer Thuis! beoogt.

Dagblad Trouw besteedde vanochtend aandacht aan de aanpak van huurders met verward gedrag.

Lees verder

Rechtbank wijst bezwaren tegen verstrekken inkomensgegevens af

10-01-2018

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een juridische procedure van de Woonbond over het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Woonbond stelt dat de Belastingdienst de inkomensindicaties wettelijk niet had mogen verstrekken en dat verhuurders ze niet hadden mogen gebruiken voor bepaling van (inkomensafhankelijke) huur. De rechter heeft de Woonbond daarin nu ongelijk gegeven.

De rechter geeft aan dat de huurders een eigen rechtsgang hebben in de vorm van de Huurcommissie en dat huurders daar hun bezwaar hadden moeten maken.

 

Lees verder

Alarm om cv-ketels: kans op brand en vergiftiging

10-01-2018

Nefit Topline-ketels uit 2006 tot 2009 zouden jaarlijks voor tientallen branden en meerdere dodelijke slachtoffers zorgen. Dat zeggen twee onafhankelijke onderzoekers, in opdracht van RTL Nieuws na aanhoudende klachten (bron: LC). Van de in genoemde jaren geproduceerde Topline-ketel zijn in Nederland ruim 128.000 geïnstalleerd. 
De onderzoekers adviseren de ‘koolstofmonoxide-bom’ zo spoedig mogelijk te vervangen. Als dat niet lukt, zouden de toestellen moeten worden geïnspecteerd om het gevaar te verminderen.

De Bewonersraad heeft dit alarmerende bericht aan alle gelieerde corporaties doorgestuurd met de vraag of dergelijke Nefit Topline ketels in gebruik zijn en zo ja, hier dan met spoed tot een oplossing te komen. 
 

Lees verder

Overlast verwarde personen terugdringen

08-01-2018

Wijk-GGD’ers die tijdig ingrijpen en die de opvang van sociaal kwetsbare personen coördineren. Op deze manier hoopt de  gezondheidsorganisatie GGD Fryslân overlast door verwarde personen terug te dringen. Lees hier het artikel uit de LC.

Lees verder

PvdA Heerenveen: bouw betaalbare huurwoningen

08-01-2018

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Heerenveen in het museum Heerenveen hield lijsttrekker Jelle Zoetendal een nieuwjaarsrede.

In de toespraak haalde hij een paar belangrijke punten uit het in november vastgestelde verkiezingsprogramma aan. “Wanneer mensen op 21 maart gaan stemmen is het goed hen enkele concrete punten mee te geven” aldus Jelle Zoetendal. Zeker zijn van een betaalbaar huis is één van die punten. De afgelopen 10 á 15 jaar is Heerenveen een van de snelst groeiende gemeenten in Noord- Nederland geweest.

Zoetendal: “Ik stel vast dat er een groot verschil is in beleving van beschikbaarheid van woningen bij corporaties en marktpartijen en de inwoners die een woning zoeken. Wat zij willen is zeker zijn van een betaalbaar huis”. Bij ongewijzigd beleid neemt de goedkope voorraad woningen af door sloop en verkoop. De PvdA stelt daarom voor de komende jaren 200 betaalbare huurwoningen te bouwen. Door daarmee aan de slag te gaan is een grote groep inwoners zeker van een betaalbaar huis.

<bron: Heerenveense Courant>

 

 

Lees verder

Snellere en betere hulp voor mensen met schulden

08-01-2018

Een goed voorbeeld van de aanpak in Amsterdam

 

Lees verder

Checklist voor betere brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren

08-01-2018

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelden samen met  Brandweer Nederland een Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid. Een hulpmiddel voor gebouwbeheerders om huurwoningen te inspecteren, in het bijzonder voor seniorencomplexen.

 

Lees verder

Dorpscafé Wergea nieuw leven ingeblazen

04-01-2018

De inwoners van Wergea konden de afgelopen twee weken weer terecht in hun dorpscafé, ’s Lands Welvaren. Een groep van elf mannen uit het dorp besloot de kroeg over te nemen. Een mooi voorbeeld van een initiatief uit het dorp. 


Afgelopen augustus ging het failliet, het honderdveertig jaar oude dorpscafé ’s Lands Welvaren bij de brug in Wergea. Al enkele jaren trok het etablissement steeds minder gasten. Darters, biljarters, kaarters en toneelspelers kwamen er nog wel, maar verteerden te weinig om de zaak overeind te houden. Maanden stond het leeg. En dat was eigenlijk toch wel heel jammer, vonden veel dorpsbewoners. Een koper diende zich niet aan voor het behoorlijk verwaarloosde pand. In november stak een groep mannen de koppen bij elkaar: als wij het café nou eens overnemen? ,,Wergea moat al in kroech hawwe, fûnen wy’’, zegt Adrie Boermans, een van de elf. ,,Sa’nlibbendoarp kineinsnet sûnder in kroech’’, vindt ook Sikke Reinsma (27). ,,Sûnder kafee is it moetingsplak foar de âldere jeugd fuort’’, vult Arjen Wielinga (30) aan. Ze zochten contact met de pandeigenaar, vastgoedman Piet Siderius uit Menaam. Die vond dat ze het maar moesten proberen. Ze legden met zijn elven een startkapitaal bij elkaar om de inventaris te kopen en investeringen te doen. Begin december kregen ze de sleutel. Aanvankelijk was hetidee: even schoonmaken en dan los. Maar dat bleek te optimistisch gedacht. Drie weken waren ze bezig met opruimen en het interieur opfrissen. De houten vloer werd geschuurd, de bar in de lak gezet, oude foto’s van het dorp aan de wand gehangen. Er kwam een nieuwe houtkachel, het biljart werd verplaatst, een ploegje vrouwen stortte zich op de inrichting. Het was keihard werken voor één doel: open op kerstavond. En dat lukte. Maar liefst 180 dorpelingen kwamen er, en iedereen was enthousiast. Boermans: ,,Elkenien woe wol wat dwaan.’’ De groep had een tijdelijke vergunning van de gemeente gekregen om twaalf dagen open te kunnen,tot enmet1januari. De definitieve vergunningaanvraag is net de deur uit. De mannen zitten vol plannen voor hun café: wijnproeverijen, bingoavonden, biljartcompetities. De pubquiz op oudejaarsavond was alvast een succes. Boermans : ,,Der moat wol wat aksje komme, wat organisearre wurde om minsken út it doarp te lûken.’’

De mannen hopen een vaste barman te kunnen aantrekken. De rest van het werk – schoonmaken, inkoop, onderhoud – doen ze met zijn allen, met hulp van dorpsbewoners, is het idee. De groep is zo samengesteld, dat ieder zijn eigen deskundigheid inbrengt; er zijn twee timmermannen bij, Boermans is bouwkundig tekenaar, Wielinga is als medewerker van de Makro verantwoordelijk voor de inkoop, een ander heeft verstand van boekhouden. Er moet nog ontzettend veel gebeurenaanhet pandwaaraandecennialang amper onderhoud is gepleegd. Boermans: ,,Wy sille in mearjierreplan meitsje; earst it dak oanpakke, en dan wer fierder sjen.’’ De mannen hopen dat de vereiste papieren snel binnen zijn. Boermans: ,,Dat kin wol acht wiken duorje, mar wy hoopje datit wat earder is, want wy hawwe no krekt de loop der wer yn.’’ Ze kregen al bezoek van een televisieploeg, EenVandaag kwam filmen voor een reportage over het behoud van dorpskroegen in plattelandsgebieden, als voorbeeld van burgerinitiatieven (6 januari uitgezonden). Lutz Jacobi, inwoner van Wergea, werd hierover tevens geïnterviewd.  

Lees verder

Wat verandert er voor huurders in 2018?

28-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving die voor huurders en woningzoekenden belangrijk zijn. 

Inkomens- en huurgrenzen. 

Vanaf 1 januari 2018 moet de verhuurder minstens 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 41.056,- en tenminste 80 procent moet gaan naar huishoudens met een inkomen tot €36.798,-. Net als voorgaande jaren zal de liberalisatiegrens € 710,68 zijn, indien u een woning huurt boven dit bedrag kunt u geen huurtoeslag aanvragen. 

Passend toewijzen

Heeft u recht op huurtoeslag en gaat u in 2018 een woning huren van de woningcorporatie? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan (voor één- of twee persoonshuidhouden) € 597,30 of € 640,16 voor huishoudens met drie of meer personen. Dat komt omdat de woningcorporaties ook in 2018 ‘passend’ moeten toewijzen. In 5% van de toewijzingen mag de corporatie hiervan afwijken.

Huurverhoging

De woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4% verhogen. Bij het schrijven van het advies staat uw betaalbaarheid voorop en zal onder andere gekeken worden naar de financiële positie en de investeringsopgave van de corporatie. De maximumpercentages voor 2018 zijn:

-    tot en met 41.056 euro stijgt de huur maximaal 3,9% (de inflatie + opslag van 2,5 procentpunt)

-    boven 41.056 euro stijgt de huur maximaal 5,4% (de inflatie + opslag van 4 procentpunt).

-    Is uw inkomen hoger dan € 41.056,- maar heeft u de AOW-leeftijd al bereikt of bestaat uw huishouden uit vier of meer mensen? Dan mag de huurverhoging maximaal 3,9% zijn.

 

 

Lees verder

Woningstichting WoonFriesland neemt huizen Mooiland over

28-12-2017

Woningstichting WoonFriesland verwerft 297 bestaande huurwoningen in negen Friese gemeenten. Het is verspreid bezit, waarvan Tytsjerksteradiel (75) en Súdwest- Fryslân (71) de helft herbergen. De huizen en appartementen worden afgestoten door de Brabantse corporatie Mooiland, die zich op zijn kerngebied wil terugtrekken. Mooiland verwierf de panden door een fusie met Vitalis, een sociale belegger die landelijk actief was. Over de prijs laten WoonFriesland en Mooiland niks los.

Lees verder

BURGUM | Burger verlost van hogere waterprijs

22-12-2017

De inwoners van Tytsjerksteradiel draaien toch niet op voor een 100 euro hogere rekening voor drinkwater. Wethouder Geerling Schippers heeft dit toegezegd. Het signaal van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel was gisteravond duidelijk: een bijna 100 euro hogere rekening voor drinkwater is niet acceptabel. Wethouder Geerling Schippers deed daarop de toezegging dat hij opnieuw met Vitens in gesprek gaat. 

Schippers toonde zich geërgerd over de manier waarop Vitens de gemeente onder druk had gezet door het bedrag in rekening te brengen,
maar gaf uiteindelijk toe aan de wens van de raad om met de hoed in de hand naar Vitens af te reizen.

Lees verder

Den Haag | Huurder krijgt minder toeslag

20-12-2017

Huurders lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis. Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Woningcorporaties vrezen betalingsproblemen door de wetswijziging. Het kabinet wil vanaf 2019 de huurtoeslagwet aanpassen. Uit berekeningen van de Woonbond blijkt dat huurders hierdoor tot bijna honderd euro mislopen in 2022.De lagere huurtoeslag is het gevolg van het afschaffen van de wettelijke Kan-bepaling, die regelt dat de eigen bijdrage voor huurders jaarlijks minder sterk stijgt dan de gemiddelde huurprijzen. Het schrappen van de Kan-bepaling levert het kabinet in 2022 een bezuiniging op van 138 miljoen euro. ,,Schandalig”, vindt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ,,De Kanbepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen  tegen grote huurstijgingen.’’

Lees verder

Woningplan Winsum

20-12-2017

Bouwbedrijf Van der Sloot en Bouwgroep Noord gaan 24 woningen bouwen in Winsum aan de oostkant van het dorp: De Driehoek.
Dit omvat het gebied tussen Molepaed, de Meamerterdyk en de Pier Winsemiusleane. Daar komen straks 8 sociale koopwoningen en
16 sociale huurwoningen. Het bouwplan is tot stand gekomen na een enquête naar de woonwensen van de inwoners. 

Lees verder

Oosterbierum | Levensloopbestendige woningen

20-12-2017

Aan de Buorren in Oosterbierum zijn vier huizen gesloopt voor twee levensloopbestendige huizen. De nieuwe bewoners van de huurwoningen van Wonen Noordwest Friesland kregen onlangs de sleutel.

Volgens de woningbouwcorporatie doet de nieuwbouw recht aan de omgeving: de oude terp achter de huizen is nu zichtbaarder geworden.
In de woningen met een historiserend karakter zijn de slaapkamer en de badkamer op de begane grond. Ook in Dronryp en Menaam
staan zulke huizen.

Lees verder

Huurwoningen zeer populair bij beleggers

17-12-2017

Beleggers en pensioenfondsen schuiven met honderden miljoenen aan huurwoningbezit. Door de lage rente is er veel kapitaal op zoek naar rendement en stabiliteit.

Begin december maakte de Duitse megabelegger Patrizia (1 miljard belegd in Nederlands vastgoed) bekend dat ze 1728 woningen verkopen aan corporatie Woonzorg en investeerder Amvest. Het gaat om woningen die Patrizia in 2014 kocht van woningcorporatie Vestia, die door financieel mismanagement miljarden verlies had geleden. Het is de grootste woningdeal van 2017, die 200 miljoen euro oplevert. Er gaan 422 vrijesectorwoningen naar Amvest, terwijl Woonzorg 1306 sociale seniorenhuurwoningen koopt.

700 tot 800 miljoen
Volgens Het Financieele Dagblad is dit nog maar het begin. Ook beleggers Vesteda, Syntrus Achmea, Bouwinvest en Pensioenfonds Wonen zouden in de startblokken staan om woningen te verkopen. Daarbij worden bedragen genoemd van 50 tot 250 miljoen euro. Voor het eind van het jaar zou in totaal nog 700 tot 800 miljoen aan huizenbezit van eigenaar moeten wisselen, schrijft de krant (externe link).

Prijzen omhoog
Door de overvloed aan beleggingskapitaal gaan de prijzen omhoog. Drie jaar geleden betaalden beleggers nog 80 of 90 procent van de leegwaarde van een huurwoning. Inmiddels leggen ze 100 of zelfs 120 procent van de leegwaarde neer. Vaak gaat het om ‘opschonen’ van de vastgoedportefeuille, waarbij oudere woningen in minder populaire gebieden worden verkocht, om dat geld te steken in nieuwe projecten in de Randstad of andere stedelijke regio’s.

Huurders de dupe?
Huurders kunnen de dupe worden van al deze vastgoedtransacties. De rendementen moeten namelijk uit de huren worden betaald. 

Lees verder
content image