Nieuws

LEEUWARDEN | Zestien buurten gaan als eerste van het gas af

06-12-2021

Elf stadswijken en vijf dorpen in de gemeente Leeuwarden krijgen prioriteit bij het aardgasvrij maken van woningen. Deze wijken moeten bij voorkeur voor 2030 van het gas af zijn. Uiterlijk in 2050 moet de gemeente helemaal van het aardgas af zijn.

Dit staat in de Warmtevisie Leeuwarden, waarmee de raad woensdagavond instemde. De wijken die voor 2030 van het gas af gaan zijn Nylân, Harlingervaart Noord, Oranjewijk, Heechterp, Aldlân West, Helicon, Bilgaard, Vrijheidswijk West, Camminghaburen Noord, Rapenburg en het Valeriuskwartier. De dorpen die als meest kansrijk worden gezien zijn Stiens, Baard, Easterlittens, Húns en Leons. Het idee is dat er per wijk of dorp een plan op maat wordt gemaakt.

Als alternatief van het gas kijkt de gemeente naar drie vormen. De eerste is geheel elektrisch verwarmen (vaak bij nieuwbouw), een (hybride) warmtepomp in combinatie met groengas en een collectief warmtenet. Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie).

 

<FD 03.12.21>

Lees verder

Kartonnen huisjes uit Alde Leie

03-12-2021

Kartonnen huisjes naar Amsterdams concept worden binnenkort ook in Alde Leie gemaakt. ‘De duurzaamheidsbeweging in Friesland is op stoom.’

Het Amsterdamse Wikkelhouse opent in Alde Leie een werkplaats voor de bouw van prefab-huisjes. Het bedrijf zoekt de komende tijd ongeveer twintig timmerlieden.

Wikkelhouse is de merknaam van een kartonnen huisje, opgebouwd uit segmenten. In de Amsterdamse werkplaats zijn tot nu toe ongeveer honderd exemplaren gebouwd. Ze zijn verkocht in binnen- en buitenland, en worden meestal als recreatiewoninkje bewoond. In Friesland staan er vijf: vier in Stavoren en één in Aldeboarn.

De aanhoudende vraag maakt een tweede bouwplek wenselijk, aldus oprichter Oep Schilling. Alde Leie kwam op zijn netvlies door vrienden die eigenaar zijn van het voormalige productiecomplex van heftruckbouwer Kooi B.V. (bekend van de kooi-aap). ,,De fabriek is 6000 vierkante meter groot, en wij pakken daar 1000 vierkante meter van’’, zegt Schilling.

Het complex functioneert al enkele jaren als ‘Kultuurfabriek KooiAap’, waarin uiteenlopende bedrijven een plek hebben. De familie Kooi wil vooral ook graag duurzame bedrijven een plek bieden. ,,De natuur kent geen afval. Hoe kunnen we dat gegeven doortrekken in ons pand? Daar zijn we mee bezig’’, licht Berber Kooi toe. ,,We willen graag goed zorgen voor de grond, voor de aarde. Op dit moment zoeken we naar een biodynamische tuinder. Daar hebben we 2 hectare voor gereserveerd.’’ De familie heeft 50 hectare in eigendom.

De nabijheid van landbouwgrond is voor Oep Schilling beslist een pré. ,,Het is mooi als je grondstoffen in de buurt kan laten verbouwen. We overwegen met vlas als isolatiemateriaal te gaan werken. Ik heb al contact met een boer in de buurt die dat wel wil verbouwen voor ons.’’ Schilling is zelf boerenzoon.

Alde Leie trekt ook, zegt hij, omdat het dorp vrij snel te bereiken is vanuit Amsterdam, en omdat de duurzaamheidsbeweging in Friesland op stoom is. Dat is een vruchtbare omgeving om het concept verder te ontwikkelen, meent hij. De circulaire beweging in Friesland heeft zich ten doel gesteld in 2025 de meeste circulaire regio van Europa te zijn.

In Alde Leie voorziet hij een productie van ongeveer vijftig huisjes per jaar. De werkplaats zou in het tweede kwartaal moeten gaan draaien. De drie of vier kwartiermakers krijgen eerst een opleiding in Amsterdam. Daarna wordt er gestaag opgeschaald, zo is het plan.

 

<LC 02.12.21>

Lees verder

Súdwest moet concreter aan de slag met sociale woningbouw

03-12-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân moet duidelijker de leiding pakken om voldoende woningen beschikbaar te houden in de sociale huursector en voor mensen die op thuiszorg zijn aangewezen. Woningcorporaties en huurdersorganisaties missen nu die regierol.

Die aanbeveling staat in een rapport over het woonbeleid van de gemeente in de sectoren sociale huur en woon&zorg, dat de gemeentelijke rekenkamer woensdagavond openbaar maakte. De rekenkamer bestudeerde onder meer acht beleidsdocumenten op het gebied van wonen en woningbouw, onder meer de Woonstrategie 2020-2030 , die het college vorige week naar de gemeenteraad stuurde, en de Woonvisie 2017-2022 .

De gemeente heeft goed voor ogen waar de behoefte aan nieuwe woningen in deze sectoren is, constateert de rekenkamer. Met name in de grote kernen is er een tekort, in de kleinere dorpen speelt dat minder. Maar dat er een goed beeld is van de opgaven die er liggen, is niet voldoende. De rekenkamer mist de vertaalslag naar concrete doelstellingen, zowel voor wat betreft het beschikbaar houden of maken van voldoende sociale huurwoningen, als voor woningen voor mensen met een zorgvraag.

College mist onderbouwing

Het college van burgemeester en wethouders herkent zich niet in deze conclusie. ‘Wij missen een onderbouwing hiervan’, schrijft het college in zijn reactie. ‘Er zijn naar onze mening al veel concrete doelstellingen in onze beleidsdocumenten terug te vinden.’

Geen duidelijke visie

Een van de aanbevelingen van de rekenkamer is dat het college bij de doelen van het woonbeleid expliciet vermeldt wanneer ze gerealiseerd moeten zijn, wat de beoogde effecten zijn, en welke instantie wat doet en betaalt. Met name op het gebied van wonen&zorg heeft de gemeente nog geen duidelijke visie, concludeert de rekenkamer.

Ook moet het college duidelijker de leiding nemen in de samenwerking met woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor en andere betrokken instanties. Die weten niet goed wat de gemeente van hen en van zichzelf verwacht. ‘De verwachtingen die de samenwerkingspartners van de gemeente hebben, blijken niet geheel overeen te komen met het beeld dat er binnen de gemeente bestaat van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die zij heeft in het kader van (de uitvoering van) het woonbeleid.’

Verwachtingen afstemmen

Ook de conclusie dat die duidelijke regierol ontbreekt vindt het college te kort door de bocht. Het stelt dat de rekenkamer ‘een nadere theoretische verdieping’ had moeten geven over de rol van de gemeente in relatie tot de betrokken partijen. ‘Wij zijn en blijven in gesprek met onze samenwerkingspartners en proberen verwachtingen op elkaar af te stemmen.’

De gemeenteraad debatteert dinsdag over het rekenkamerrapport.

 

<FD 0212.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Invoering diftar een jaar later

25-11-2021

Leeuwarders hoeven komend jaar nog niet te betalen per kilo afval. Er is nog te veel onzekerheid over de tellingen bij de verzamelcontainers voor hoogbouw.

Dit heeft wethouder Bert Wassink bekendgemaakt. Het was bedoeling dat er voortaan per kilo en per geleegde sortibak betaald zou worden in de laagbouw. Bewoners van de binnenstad en van hoogbouw zouden kunnen worden afgerekend voor het storten van afval in ondergrondse verzamelcontainers.

Hierbij wordt geteld hoe vaak iemand de klep opent. Dit laatste systeem blijkt echter nog niet goed op orde. Er is geen zekerheid of de gegevens bij deze containers goed worden afgelezen en doorgegeven, zo liet Omrin de gemeente eerder deze maand weten. De problemen liggen niet zozeer bij het afvalbedrijf zelf, maar bij de toeleverbedrijven.

Het systeem zou wel goed werken bij de paarse sortibakken die de meeste gezinnen hebben. De invoering moet echter in één keer voor hoog- en laagbouw tegelijk: ,,Als we met dit majeure project beginnen, moeten we het ook 100 procent voor elkaar hebben’’, zegt Wassink.

Daarom stelt hij de gemeenteraad voor om de invoering van het nieuwe stelsel een jaar uit te stellen. ,,We werken dus nog een jaar met een vast tarief’’, zegt Wassink. Het wordt een overgangsjaar, stelt de gemeente. ,,Mensen kunnen er nu langer aan wennen.’’

Het telsysteem begint namelijk al wel. Leeuwarders kunnen in 2022 dus al inzien hoeveel afval ze iedere keer bij de weg gezet hebben. Ook de plaatsing van luiercontainers in de stad en de grote dorpen gaat al door, zegt Wassink.

De plaatsing van verzamelcontainers in flatwijken zal sowieso al effect kunnen hebben. Veel flatbewoners konden tot nu toe hun afval niet scheiden. Niet alleen in de hoogbouw, maar ook in de andere wijken belandt veel meer groenafval in grijze bakken dan in gemeenten waar diftar al is ingevoerd. Dit slechte scheidingsgedrag leidt tot hoge tarieven, want de inhoud van grijze bakken is prijzig om te verwerken.

Het CDA kwam gisteren onmiddellijk met bericht waarin het zijn blijdschap uit. De partij is tegen diftar in Leeuwarden en wil van uitstel dan ook afstel maken. Weststellingwerf besloot deze maand ook om de invoer van diftar uit te stellen. Daar was het CDA juist een van de voorstanders van dit ophaalsysteem.

 

<LC 24.11.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuw afvalbeleid is vragen om ellende

24-11-2021

‘Niemand wil de rekening van buurmans afval betalen.’

De naam die de gemeente Leeuwarden heeft toegekend aan haar nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ belooft een substantiële reductie van het restafval vanaf 2022. In september ontvingen alle inwoners een brief met de mededeling dat het afvalbeleid wordt gewijzigd om verdere kostenstijgingen te vermijden. Als we actiever sorteren, is dat ‘beter voor het milieu en voor onze portemonnee’.

Maar behalve de omstreden kleur van het deksel van de sortibak en afrekening op basis van gewicht, verandert er helemaal niks. Kennelijk heeft Omrin – dat veel geld heeft geïnvesteerd in een nasorteermachine – geen belang bij een verdere uitsortering door de burger.

Ervan uitgaande dat de meeste huishoudens nu al optimaal afval scheiden, concludeer ik dat we worden gestraft voor restafval waar we in volume nauwelijks invloed op hebben. Niemand wil straks de rekening van buurmans afval betalen, maar wat gebeurt er met de overtollige zakken die nu regelmatig in andermans container belanden? Het onderling wantrouwen neemt toe en dat kan niet de bedoeling zijn.

Ter bescherming van afvaltoerisme biedt de gemeente de mogelijkheid om een slot aan te schaffen. Ik vrees dat die eenmalige uitgave van 40 euro voor veel inwoners geen optie is. Dus wordt het knokken met de buurman, op je ton zitten tot de leging, of dumpen. Dit laatste leidt enerzijds tot zwerfvuil, maar wanneer huisvuil wordt gestort in een gft- of papierbak, beperkt dit in ernstige mate de recycling. Papier kan bijvoorbeeld niet worden hergebruikt wanneer het vervuild is.

Ik besloot achter de containerwagens aan te fietsen en raakte in gesprek met de mannen die dagelijks ons afval ophalen. Zij verdienen veel respect voor het feit dat ze ook afval meenemen dat naast de bakken ligt. Straks mogen ze dit niet meer doen in verband met de individuele weging. Helaas functioneert het wegen (nog) niet optimaal, dus ik ben benieuwd naar de afrekening; u bent alvast gewaarschuwd.

Er zijn ook inwoners die geen last hebben van de uitdagingen van de paarse ton: zij kunnen met gebruik van hun milieupas restafval kwijt in een ondergrondse container. Deze huishoudens worden niet op gewicht afgerekend en zo ontstaat er een tweedeling in onze gemeente.

In zijn jaarverslag schrijft Omrin dat men zich committeert aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn de zogenoemde SDG’s; en deze vormen het kompas voor een leefbare toekomst: duurzame steden en gemeenten en leven in het water en op het land. Met het mogelijk dumpen van afval in ons waterrijk gebied komt er zeker leven, maar van een ongewenste soort.

Er was al veel verdeeldheid over het nieuwe afvalbeleid en ik hoop dat de gemeente nog eens aandachtig wil kijken naar draagvlak en alternatieven.

Burgers opzadelen met hogere lasten die ook nog eens ongelijk verdeeld worden, is vragen om ellende. Bovendien is er geen uitweg door betere scheiding en daarmee is ‘Goed terecht in Leeuwarden’ alweer een voorbeeld van een autocratische overheid die weinig oog lijkt te hebben voor de realiteit en haar burgers.

HANNEKE SCHAAFSMA, Leeuwarden

 

<LC 23.11.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | 100 huishoudens schulden kwijtgescholden

24-11-2021

Van honderd huishoudens in Leeuwarden-Oost wordt komend voorjaar de schuld kwijtgescholden. Dit experiment is een van de onderdelen van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden.

De pilot is een van de concrete plannen in de visie ‘Armoede en schuldhulp, samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden’ die het college heeft gepresenteerd. Hierin staat beschreven welke kant Leeuwarden de komende jaren uit wil met het armoedebeleid.

Armoede is een hardnekkig probleem in de gemeente, die al jaren in de top 10 staat van plaatsen met de meeste armoede. Een op de vijf huishoudens heeft een inkomen lager dan 125 procent van het wettelijk sociaal minimum. Een op de acht kinderen groeit op in een arm gezin. Vooral in Heechterp-Schieringen, de Vrijheidswijk en Bilgaard wonen relatief veel minimahuishoudens.

Deze aantallen zijn al jaren min of meer stabiel; de talloze instrumenten en regelingen hebben de Leeuwarder armen de afgelopen jaren amper vooruit geholpen. Dus moet het anders, aldus wethouder Hein Kuiken van armoede- en schuldhulpverlening.

De nieuwe visie, die tot stand kwam in samenwerking met ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties, berust op drie pijlers: het doorbreken van de armoede van generatie op generatie, het vergroten van de bestaanszekerheid en het vereenvoudigen van de schuldenaanpak. Voor elk onderdeel zijn korte en lange-termijndoelen geformuleerd.

Om te voorkomen dat geldgebrek van ouder op kind overgaat, wordt de komende jaren meer gefocust op kinderen die nu opgroeien in armoede. Hun ‘ontwikkelingskansen’ moeten groter worden. Zo kunnen integrale kindcentra (IKC’s) in armere wijken tot 2028 extra geld, personeel en ondersteuning krijgen om de leef- en leeromstandigheden voor kinderen te verbeteren en de kans op achterstanden te verkleinen. Kuiken: ,,Het is belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen, ongeacht het inkomen van hun ouders.’’

Bij bestaanszekerheid gaat het er om dat iemand voldoende geld heeft om een dak boven het hoofd te hebben, te eten en kleding te kopen. Maar ook dat je een beetje kunt sparen zodat er een financiële buffer is. Concrete doelen bij deze pijler: energiecoaches leggen 10 procent meer huisbezoeken af, geen huisuitzettingen op grond van huurachterstanden en een stijging in het gebruik van minimaregelingen.

Zoveel mogelijk mensen moeten aan het werk. Dit wordt gestimuleerd met een ‘deeltijdpremie’: iedere uitkeringsgerechtigde van boven de 27 jaar krijgt eens per half jaar een premie van 8 procent van de inkomsten over dat half jaar. Parttime werk wordt zo lonend gemaakt en voorkomt dat mensen te maken krijgen met de armoedeval (het verschijnsel dat ontvangers van een uitkering die aan het werk gaan, er financieel op achteruit gaan, omdat ze niet meer in aanmerking komen voor bepaalde regelingen, red.).

De ruimte voor het krijgen van giften wordt verruimd van 500 naar 1200 euro per jaar.

Het schuldenexperiment maakt deel uit van de derde pijler, een nieuwe schuldenaanpak waarin het vroeg signaleren van mogelijke financiële problemen na levensgebeurtenissen en snel ingrijpen centraal staan. Het doel is om huishoudens versneld ‘schulden- en stressvrij’ te maken. Door hun financiële zelfredzaamheid tegelijkertijd te vergroten en ze perspectief te bieden, ontstaat er ruimte om aan persoonlijke doelen te werken, is de gedachte.

Misschien wel de belangrijkste verandering in het nieuwe beleid, aldus wethouder Kuiken, is dat ambtenaren ‘stress-sensitief’ gaan werken. Deze bejegening houdt rekening met de gevolgen van armoede en is gericht op het verminderen van stress. ,,Er is te veel geïnstitutionaliseerd wantrouwen, daar moeten we van af. Dat hebben we wel geleerd van de Toeslagenaffaire. Je hebt niet per definitie een fraudeur voor je, we gaan veel meer de mens centraal stellen. Je kunt bijvoorbeeld niet verwachten dat iemand actief op zoek gaat naar werk als die persoon elke dag weer vecht voor zijn bestaan.’’

Jaarlijks is structureel 9 miljoen euro beschikbaar voor armoedebeleid. Voor de komende twee jaar komt daar in totaal 1 miljoen bij. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor de inzet van ervaringsdeskundigen, die een brug moeten slaan tussen de ‘systeemwereld’ van ambtenaren en mensen in armoede.

 

<LC 23.11.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Wijkaanpak Heechterp

24-11-2021

Stadswijk Heechterp in Leeuwarden gaat de komende tien jaar drastisch veranderen. Niet alleen gaan er 24 portiekflats, gebouwd tussen 1950 en 1968, tegen de vlakte. Ook komen er woningen voor de dikkere portemonnee en een hoge flat bij het Vrijheidsplein.

Met een aandeel van 27,7 procent inwoners in armoede voerde Heechterp-Schieringen jarenlang de armoedelijstjes van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) aan. Door wijkvernieuwing in Schieringen, onder andere in de Vuurdoornstraat, kwamen er ook andere inkomensgroepen naar de wijk. In 2017 zakte het gemiddeld aantal inwoners dat in armoede leeft in de wijken daardoor naar 17,4 procent. Dat resulteerde in een 16e plek landelijk. Maar het liefst ziet de gemeente Leeuwarden de zorgenwijk nog verder op de ranglijst kelderen.

Daarvoor is actie nodig, weet Vincent Childs van het wijkpanel Heechterp-Schieringen. ,,Ik woon precies op de grens van Schieringen en Heechterp en zie het publiek aan de Schieringenkant veranderen, maar dat van Heechterp niet.”

Momenteel bestaat 90 procent van de woningen in Heechterp uit sociale huurwoningen. ,,Het is belangrijk dat er voor deze groep genoeg aanbod is in de stad, maar spreiding zou goed zijn”, vindt Childs. ,,Nu zijn we zo’n beetje het ziekenhuis van de gemeente. En zodra het mensen financieel wat beter gaat, vertrekken ze hier. Er is hier voor de iets ruimere portemonnee immers niks te krijgen.”

Bij de gemeente willen ze ook niets liever dan spreiding van sociale woningbouw. Dus pleitte wethouder Hein de Haan in het ‘Masterplan Heechterp’ dat hij deze week presenteerde voor een mix aan woonmilieus en woningtypes. In totaal worden er de komende tien jaar 610 zelfstandige wooneenheden neergezet. Dat zijn er 35 meer dan er gesloopt worden. Woningcorporatie Elkien, die de meeste woningen bezit, investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw.

Daarbij blijft de hoofdstructuur van de wijk wel behouden. Want de wijk is het toonbeeld van de wederopbouwwijken die in de periode 1945-1968 in veel meer steden werden gebouwd. De wijken waren groen, maar ook eentonig van opzet. Een groot probleem bij de portiekflats is dat de eerste woonlaag is ‘opgetild’ en daardoor geen contact maakt met de groene hofjes tussen de flats.
 

Niet veel soeps

Ook Childs ziet dat er van het groen, ,,dat er toch echt veel is hier in de wijk”, nauwelijks gebruik wordt gemaakt. ,,Dat komt ook doordat de speeltuintjes niet veel soeps zijn”. In het Masterplan Heechterp zit er meer groen tussen de flats en worden daar doorheen wandel- en fietspaden aangelegd. In de drie tot vier speeltuinen die er in de wijk zijn komen natuurlijke speelelementen zoals een speelboom, elementen van wilgentakken en bijenhotels.

,,Ik ben wel enthousiast over het ontwerp en heb er hoge verwachtingen van”, zegt Childs. Zo’n twintig bewoners van verschillende portiekflats dachten mee over de opzet. Op 27 november is er nog een inloopbijeenkomst in de wijk. ,,Wat ik wel jammer vind is dat die drie grote flats, helemaal aan de Noordzijde, blijven staan. Gedrochten noem ik ze wel eens. Ik kan me voorstellen dat ook daar op den duur naar gekeken wordt”.

Maar in het plan zelf pleit de gemeente juist voor een vierde flat op de hoek van de wijk bij het Vrijheidsplein. Een ankerpunt stelt de gemeente daar voor, van maximaal twaalf bouwlagen hoog.

 

<FD 23.11.21> 

 

Lees verder

BURGUM | Bezwaren tegen vijf bouwlocaties

19-11-2021

Alle vijf locaties die Ty-tsjerksteradiel in beeld heeft voor nieuwbouw in Burgum stuiten op bezwaren van omwonenden. Zij zien liever woningen in De Warren.

Burgum zit te springen om extra woningen, maar het vinden van een plek ervoor is een taaie klus. Dat bleek gisteravond ook weer tijdens het Iepen Poadium van de gemeenteraad. Van dreigende verkeersdrukte tot lichthinder voor de sterrenwacht van het Observeum, er zijn tal van redenen waarom mensen in de rats zitten over de nieuwbouwplannen.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 3 november bleek dat voor geen van de vijf mogelijke locaties (Elingsloane, manege Heechhiem, Kloosterlaan Noord en Zuid en Tuincentrum Nieuwstad) draagvlak bestond, aldus inspreker Mirjan Zijlstra. Maar voor bouwen in De Warren, een landelijk gebied ten westen van het dorp, kwam wel een duidelijk signaal, zei zij.

In De Warren wilde de gemeente tot twee jaar geleden ook bouwen, maar een nipte raadsmeerderheid schoot dat plan om uiteenlopende redenen af. Inspreker Hendrik de Haan riep de raad op zich te herbezinnen. ,,Een genomen besluit kan heroverwogen worden, ook in Tytsjerksteradiel’’, sprak hij.

Voorzitter Piet Bruining van Dorpsbelangen Burgum riep de gemeenteraad op vooral zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze. Er moet niet alleen afgegaan worden op de meningen van de aanwezigen op de informatieavond, zei hij. Ook veel mensen die er niet waren, vinden er iets van, maar hebben dat niet laten horen. De meningen zijn verdeeld, zowel in het dorp als binnen Dorpsbelangen, zei hij.

In september tekende zich binnen de raad een duidelijke meerderheid af voor de Kloosterlaan Noord en de locatie Heechhiem, maar daarna bleek dat de bewoners niet geïnformeerd waren. Daarom buigt de gemeenteraad zich komende donderdagavond opnieuw over het vraagstuk. Uiteindelijk moet dit leiden tot de bouw van 68 ‘buitenstedelijke’ woningen, oftewel aan de randen van het dorp.

<LC 191121>

Lees verder

LEEUWARDEN | Het tijdelijke huurcontract is aan een opmars bezig in Leeuwarden

19-11-2021

Steeds vaker krijgen huurders een tijdelijk contract. En dat beperkt zich niet tot de Randstad, ook in Leeuwarden wordt het meer en meer praktijk, stelt het Huurteam Leeuwarden.

,,De krapte op de huurmarkt zorgt ervoor dat huurders steeds vaker een contract voor bepaalde tijd krijgen. En als je dan klaagt over de huurprijs of achterstallig onderhoud, dan raak je je woning kwijt.” Theda Heijs en Dieuwke Prins van het Huurteam Leeuwarden - een organisatie die er is voor mensen die bij particuliere verhuurders een woning of kamer hebben - horen en zien het steeds vaker. Al ontbreken absolute getallen. ,,Maar de huurder is wel steeds meer vogelvrij”, concludeert Heijs in De Klomp in Leeuwarden. De afgelopen week hield het Huurteam spreekuren voor mensen met klachten over hun particuliere verhuurder.

Een voorbeeld? ,,Een poos terug hadden we een klacht van iemand over de hoogte van zijn huur. Die was 750 euro. Wij hebben die woning na laten meten en kwamen uit op een maximale huur van 550 euro. De huurder zijn contract werd niet verlengd, nu betaalt de nieuwe bewoner 900 euro.”

Deze week voert het Huurteam actie in de Vlietzone, de wijk waar bijna de helft van het aantal woningen in handen is van particuliere verhuurders, pandjesbazen en huisjesmelkers. Toch loopt het niet storm: slechts tien mensen meldden zich. ,,Als je kijkt naar het aantal woningen hier en hoe sommige er aan toe zijn, dan is dat misschien niet veel. Maar het is de eerste keer dat we dit doen”, legt Heijs uit. Corona zou een reden kunnen zijn voor de lage opkomst. Maar ook angst voor de verhuurder speelt vaak een rol bij mensen, denken Heijs en Prins.

Daarbij komt dat een procedure om de huurprijs te verlagen, best lang kan duren. Nadat het Huurteam heeft geconstateerd dat de prijs te hoog is voor de woning of kamer, kan er protest worden aangetekend bij de Huurcommissie. Voordat er een uitspraak is, ben je zomaar een jaar verder. ,,Zeker in een wijk als de Vlietzone is dat een lange periode, de doorloopsnelheid is hier hoog. Daarom zou het goed zijn als er een uitspraak is, dat die geldt voor een adres en niet voor een huurder”, ziet Heijs mogelijkheden voor verbetering.

<LC 191121>

Lees verder

RAERD | Elkien in gesprek over ‘dure’ startershuizen

19-11-2021

Op initiatief van woningcorporatie Elkien komen er nieuwe gesprekken over de geplande starterswoningen in Raerd. Op de Sélânswei zouden zeven betaalbare woningen komen met een prijs vanaf 160.000 euro. Die is door stijgende bouwprijzen opgelopen naar 208.000 tot 218.000 euro. Het dorp kwam in protest en trok aan de bel bij de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente kan weinig betekenen, maar het college noemt het positief dat alle betrokkenen opnieuw naar de situatie kijken.

<LC191121>

Lees verder

DEN HAAG | Formerende partijen willen weer aparte woonminister

17-11-2021

De nijpende woningnood moet worden aangepakt door een aparte Woonminister die regie voert over woningbouw en ruimtelijke ordening.

Door meer zeggenschap over grond en geld zouden er in rap tempo veel huizen moeten worden gebouwd. Dat plan ligt volgens ingewijden op de formatietafel en zou kunnen rekenen op steun van onderhandelende partijen. Door de compleet vastgelopen woningmarkt is er nu behoefte aan een bewindspersoon die uitsluitend oog heeft voor de woningmarkt.

Woningen zijn broodnodig nu er een tekort van zo’n 300.000 is. Starters komen er nauwelijks tussen op de woningmarkt en er zitten nog ongeveer 11.000 asielzoekers met verblijfvergunning in de asielopvang omdat ze niet kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning. Het voornemen is om er in tien jaar ongeveer een miljoen bij te bouwen.

De plannen worden nog besproken en het is geen uitgemaakte zaak dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie overeenstemming bereiken. Volgens een nauw betrokkene zit de formatie momenteel in een ,,klassieke fase’’. Wekenlang is er gewerkt aan mogelijke oplossingen voor hete hangijzers zoals de wooncrisis, stikstof, asiel, het leenstelsel, klimaat en kilometerbeprijzing. Bepaald moet worden wie er op welk dossier zijn zin krijgt. Dat grote uitruilen moet nu beginnen.

Volgens ingewijden is Flevoland in beeld om het hoofd te bieden aan woningnood en stikstofproblematiek. Door een uitruil van overheidsgrond kunnen kavels worden aangeboden aan projectontwikkelaars en boeren. In Flevoland zou veel mogelijk zijn omdat de overheid daar veel grond in eigen bezit heeft. Het rijk is er eigenaar-verpachter van circa 22 procent van de provincie, dat gaat om liefst 31.000 hectare. Er wordt ook gesproken over het uitruilen van grondgebied. Daarbij zou boeren die elders in het land bij kwetsbare natuurgebieden zijn gevestigd – en veel stikstofuitstoot produceren – worden gevraagd om te verkassen naar de polder.

 

 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Plan Heechterp, 610 woningen en meer groen

17-11-2021

Met de aanleg van parkzones en hofjes wordt het ‘nieuwe’ Heechterp een stuk groener dan nu. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte en er komt een duurzaam watersysteem. In totaal worden er 610 nieuwe woningen en appartementen gebouwd.

De groene hofjes worden meer betrokken bij de huizen

Dat blijkt uit het ‘Masterplan Heechterp’ dat het Leeuwarder college gisteren heeft gepresenteerd.

De wijk aan de oostkant van de ringweg, gebouwd tussen 1958 en 1963, gaat de komende jaren ingrijpend op de schop. 24 verouderde portiekflats, met in totaal 576 sociale huurwoningen, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De hoofdstructuur blijft behouden, maar er komt een nieuwe mix aan woningtypen en een andere invulling van de openbare ruimte.

Doel is om een leefomgeving te creëren waar het prettig, veilig en duurzaam wonen is. Nadat in april 2020 de Toekomstvisie Heechterp was vastgesteld, mochten wijkbewoners en andere belanghebbenden meedenken over de verdere uitwerking van de plannen.

De wensen van de bewoners zijn er zoveel mogelijk in verwerkt. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg. In het masterplan zijn de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd, op het gebied van de nieuwbouw, het groen, verkeer en parkeren.

Acht identieke ‘stempels’, met lage flatjes en rijtjeshuizen rond een groen binnenterrein, beslaan nu het grootste deel van de wijk. Deze worden omgevormd tot ‘woonvelden’ die elk hun eigen karakter krijgen. De groene hofjes, die nu amper gebruikt worden doordat bewoners er geen directe toegang tot hebben, worden veel meer betrokken bij de huizen.

Een van de woonvelden wordt ingericht als ‘erfgoedcluster’, bedoeld als ode aan de opbouwarchitectuur van na de oorlog. Hier komt een reconstructie van de strokenbouw met verschillende woningtypen rond een groene hof.

Bij de belangrijkste entrees van de wijk, de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek Archipelweg -Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als ankerpunten functioneren.

Het aantal routes voor autoverkeer wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’ vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg wordt vergroend en veilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.

Bij de uitvoering van de plannen kan het merendeel van de 567 bomen blijven staan. Alleen bomen die in slechte staat verkeren of de sloop en nieuwbouw niet zullen overleven, moeten wijken. Deze kap wordt gecompenseerd met nieuwe aanplant. Verder wordt bij de groeninrichting gelet op het terugdringen van hittestress.

Net als wethouder Hein de Haan (volkshuisvesting) zei Peter van de Weg, directeur-bestuurder van Elkien, ,,blij en trots’’ te zijn op het masterplan. ,,Het is een eerste stap naar een nieuw Heechterp. Nu is er veel eenzijdig woningaanbod dat sterk verouderd is. Straks is de wijk aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen.’’ Gemikt wordt op gezinnen en ouderen.

De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw. Verreweg het grootste deel (532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in het middensegment (200.000 - 250.000 euro).

De herinrichting zal een jaar of tien in beslag nemen. Om de overlast te beperken, gebeurt de sloop en nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De eerste fase is in de Wilgenstraat, op de plek van de voormalige Wilgenflat. De hier nieuw te bouwen huizen worden gebruikt als wisselwoning, waar bewoners van de portiekflats tijdelijk kunnen wonen totdat ze in hun nieuwe huis kunnen. Daarna wordt stap voor stap richting de noordrand gewerkt.

Op zaterdag 27 november is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. In december praat de gemeenteraad over het plan.

 

<LC 171121>

Lees verder

LEEUWARDEN | Actieweek huurprijscontrole

16-11-2021

Huurteam Leeuwarden houdt volgende week een wijkactie voor huurders van particuliere woningen rondom het Vliet. Zij kunnen een afspraak maken voor een huurprijscheck of onderhoudscontrole. Waar mogelijk wordt de controle nog dezelfde dag uitgevoerd. Het Huurteam kan helpen bij het starten van een procedure bij de Huurcommissie en ondersteunt huurders bij het overleg met hun verhuurder. De actieweek wordt gehouden vanuit netwerkcentrum De Klomp.

 

<lc 121121>

Lees verder

SNEEK | Sudwest steekt extra geld in dorpshuizen Ton extra voor bestrijding van armoede onder kinderen

15-11-2021

Om sociale ontmoetingsplekken in dorpen en steden ook in de toekomst gezond te houden heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân een extra budget van 500.000 euro vrijgemaakt. Voor armoedebestrijding onder kinderen is een ton extra vrijgemaakt. 

Bij de begrotingsvergadering werd donderdagavond een amendement van CDA, FNP, PvdA en Lijst-Poiesz-Zijlstra aangenomen om meer geld ter beschikking te stellen voor ontmoetingsgebouwen in dorpen en wijken. In de begroting was al 535.315 euro gereserveerd voor dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen. De raad heeft daar vijf ton aan toegevoegd. Er wordt een nieuw investeringsfonds voor sociale ontmoetingsplekken voor in het leven geroepen. Het extra geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

Een amendement van PvdA, ChristenUnie, FNP, Gemeentebelangen Totaal Lokaal en de lijsten De Wind en Poiesz-Zijlstra om meer geld te steken in armoedebestrijding onder kinderen, werd ook aangenomen. Boven op de vier ton rijksgeld die hiervoor is (de zogenoemde Klijnsma-gelden) wordt jaarlijks structureel een ton toegevoegd uit de algemene reserve. Ook komt er een proef voor schoolontbijt. De Thomas van Aquinoschool in Sneek mag daarmee gaan experimenteren.

Súdwest heeft 89 kernen en steden, waar 65 dorpshuizen, mfc’s en buurtcentra staan. In de toelichting op het amendement gaf Douwe Attema (CDA) aan dat de exploitatie van veel ontmoetingsplaatsen onder druk staat. In de coronacrisis is het sociale en verenigingsleven nagenoeg stil komen te liggen. Ook zijn vrijwilligers afgehaakt. Er waren nauwelijks inkomsten en de besturen moesten interen op de buffers.

Wethouder Bauke Dam betoonde zich blij met het amendement. ,,Hartstikke moai dat jo hjir ekstra jild foar útlûke wolle”, zei hij tegen de raad. ,,Ek it kolleezje wol in ekstra ympuls jaan oan ús moetingsplakken. It binne brûzjende middelpunten wêr’t ynwenners elkoar moetsje en wêr’t it ferieningslibben en kulturele en sportive aktiviteiten plakfine.”

Meer dan stenen

Toekomstbestendigheid is breder dan alleen het onderhoud van de gebouwen, zei Dam. ,,Wy moatte fierder sjen as allinnich de stiennen. Oars soene guon doarpshuzen net yn oanmerking komme kinne, omdat dy goed op oarder binne. Takomstbestendigens hat ek te krijen mei it gebrûk en de eksploitaasje.”

 

<HFD 121121>

Lees verder

HEERENVEEN | Vier woningen voor starters erbij

11-11-2021

Aan de Van Cuyckstraat in Heerenveen komen vier huurwoningen voor starters. De woningen krijgen één slaapkamer, een tuintje en losstaande berging en ook een warmtepomp en zonnepanelen.

Woningcorporatie Accolade en aannemer VDM Woningen hebben een overeenkomst voor de bouw getekend. De woningen moeten volgende zomer klaar zijn.

 

<FD 10.11.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Spreekuur – Advies voor huurders rond het Vliet

11-11-2021

Verhuurders en huurders van woningen op en rond het Vliet in Leeuwarden kunnen volgende week vier ochtenden voor advies terecht in Netwerkcentrum De Klomp. Leden van het Huurteam Leeuwarden houden daar spreekuur. Zo kan er een huurprijscheck worden gedaan. Huurders kunnen onder andere vragen stellen over hun huurcontract of de borg.

 

<FD 10.11.21> 

Lees verder

Minima moeten nu ook deel belasting Wetterskip betalen

11-11-2021

De voorgenomen verlaging van de kwijtschelding van waterschapsbelasting van 100 naar 90 procent wordt komend jaar hoogstwaarschijnlijk ingevoerd. Bij de begrotingsbehandeling in de commissievergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân tekende zich een meerderheid af voor de maatregel, die het waterschap zo’n 390.000 euro per jaar oplevert.

Eerder was er sprake van kwijtschelding van 80 procent, een lastenverzwaring van zestig euro per jaar voor 13.000 minimagezinnen.

Henni van Asten (PvdA) is ook tegen 90 procent: ,,Wij kunnen er niet mee leven. Het gaat om mensen die het gewoon niet kunnen betalen.”

Cees-Pieter Burgsteden (geborgde landbouwfractie) noemde de verlaging ,,sympathiek”. ,,Maar het moet niet het ventieltje worden om de begroting op orde te krijgen. Stel die kwijtscheldingsvoet voor langere periode vast, zodat er niet ieder jaar aan gesleuteld gaat worden.”

Andere coalitiefracties wezen op het ,,waterbewustzijn” dat de belasting zou creëren bij minima. Ids de Groot (VVD): ,,Elke inwoner loost op het riool, dus vinden we het ook belangrijk dat iedereen belasting betaalt en waterbewustzijn krijgt.” Corrie van Noort (geborgde bedrijvenfractie): ,,Inkomenspolitiek hoort bij gemeenten, niet bij de waterschappen.” Ook Dirk Jan Kuiken (ChristenUnie) wees op het waterbewustzijn.

Van Asten was het daar niet mee eens. ,,Dit is geen kwestie van opvoeding, het gaat om gezinnen die aan het eind van de maand gewoon heel veel dagen over hebben.”

Uitleg

Portefeuillehouder Bé de Winter beloofde dat minima extra uitleg krijgen over de belasting. ,,Deze groep is niet gewend deze belasting te betalen, dus zullen er vragen komen. Die vragen zullen ook bij de gemeenten terecht komen, dus gaan we ook in overleg met de gemeenten.”

 

<FD 10.11.21>

Lees verder

Opinie: Ga voor flexwoningen en voer erfpacht in

10-11-2021

De woningnood is groot. Bouwen van tijdelijke woningen kan een oplossing zijn. Tijdelijke woningen zijn immers snel te realiseren, terwijl een normaal woningproject van planning tot oplevering tussen de 5 en 7 jaar duurt.

Gemeenten, woningcorporaties en particulieren hebben wel terreinen beschikbaar. Tijdelijke woningen zijn verplaatsbaar en kunnen staan op locaties zonder woonbestemming. Een tijdelijke eengezinswoning kost ongeveer een ton en om uit de kosten te komen is herplaatsing elders of een langere plaatsingstermijn noodzakelijk. Natuurlijk moet er wel goed gekeken worden welke woonvorm in welke omgeving past en welke doelgroepen goed kunnen samenwonen. De maatschappij is aan het veranderen. We hebben tegenwoordig te maken met verschillende soorten woningzoekers, mede door onverwachte gebeurtenissen in de wereld.

Flexibele schil

Om de woningnood tegen te gaan zijn tijdelijke woningen als flexibele schil voor de woningmarkt nodig. De belangstelling is er wel. Een bank wil de komende jaren twaalfduizend hoogwaardige flexwoningen bouwen. De bank pacht de grond van bereidwilligen voor dertig jaar. Dus de bouwgrond blijft in eigendom en er wordt een langdurige woonzekerheid gegeven.

Met de opkomst van nieuwe, meer flexibele, bouwtechnieken lijkt het dat opbouwen, weer afbreken en elders weer opbouwen van woningen makkelijker en minder milieubelastend is. Het huidige grondbeleid van vooral de gemeenten is veelal passief en faciliterend, mede als gevolg van de bovenmatige winstverwachtingen rondom grondexploitatie. Gevolg van dat passieve beleid is dat er alle ruimte voor de markt is om strategische grondposities op te kopen en zo een sterke onderhandelingspositie richting de gemeenten te krijgen. Hierdoor ontstaan hoge prijzen voor grond en bebouwing.

Via de wet voorkeursrecht kunnen gemeenten weer een actieve rol in het grondbeleid gaan nemen en zijn diverse keuzes rondom invulling mogelijk. Op dit moment is de erfpachtconstructie weer volop in het nieuws. Als de grond in handen is van de samenleving dan is het uiteindelijk makkelijker om toekomstige functieverandering te realiseren. De ongerealiseerde waardestijging van de grond speelt dan geen rol meer bij de besluitvorming. Een erfpachtconstructie draagt bij aan het tegengaan van grondspeculatie en heeft voor de gebruiker van de grond als voordeel dat er geen financiering voor aankoop van grond nodig is. Tevens zorgt het erfpachtstelsel voor een stabiele kasstroom via de jaarlijkse canon.

Sjoerd Keizer is gemeenteraadslid voor S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân)

 

<FD 09.11.21> 

Lees verder

LEEUWARDEN | Containerwoningen oplossing woningnood

10-11-2021

Zowel het college als de gemeenteraad ziet in tijdelijke containerwoningen voor verschillende doelgroepen een oplossing voor de woningnood in Leeuwarden.

Directe aanleiding is de grote achterstand die de gemeente Leeuwarden heeft als het gaat om het huisvesten van statushouders. Iedere gemeente moet elk jaar een aantal statushouders een woning aanbieden. In Friesland springt Leeuwarden er in negatieve zin uit: per 1 juli was er een achterstand van 103 woningen. Tot 1 januari moet Leeuwarden 187 woningen beschikbaar hebben.

,,De reden dat het niet lukt om statushouders te huisvesten, is het geringe aanbod van woningen”, erkent wethouder Hein de Haan. Oorzaken daarvoor? De grote herstructurering van Elkien in Heechterp Schieringen waardoor er minder huizen vrijkomen. De aantallen mensen die vanuit de zorg weer zelfstandig gaan wonen. En ook corona speelt een rol, aldus De Haan. ,,Er zijn veel groepen in Leeuwarden die voorrang hebben op de woningmarkt.”

De gemeente onderzoekt nu of containerwoningen een oplossing kunnen bieden voor het grote tekort. ,,De nood is hoog, maar zoiets moet wel tijdelijk zijn”, vindt De Haan. Ook een kantoorgebouw omvormen tot een soort structurele plek voor mensen met ‘een tijdelijke woonbehoefte’ is een optie. ,,Dan kun je denken aan statushouders, maar ook mensen die door een scheiding snel een plek nodig hebben. Of studenten.” Of de gemeente al locaties op het oog heeft voor containerwoningen of kantoorpanden, wil De Haan niet zeggen. ,,Ik wil alle ruimte hebben om te onderhandelen en onderzoeken.”

Overigens is Leeuwarden niet de enige gemeente in Friesland die achterloopt bij het huisvesten van statushouders. Wel heeft Leeuwarden de grootste achterstand van alle gemeenten. Zodanig dat er bestuurlijke gesprekken met de provincie lopen over hoe die achterstand moet worden ingelopen; ook moet de gemeente een plan van aanpak maken.

De VVD diende maandagavond tijdens de begrotingsbehandeling samen met het CDA, D66 en de FNP een motie in voor een onderzoek naar tijdelijke containerwoningen voor statushouders. Die motie kreeg steun van bijna alle partijen.

,,We hebben vorige week gezien hoe vluchtelingen tijdelijk in het WTC worden opgevangen. Dat is verre van ideaal en je hoopt dat mensen zo snel mogelijk door kunnen stromen”, verklaarde Marcel Visser van de VVD.

Wat Visser betreft zijn de containerwoningen enkel bedoeld voor statushouders, en niet voor andere doelgroepen. Daarmee verspeelde hij de steun van Gemeentebelangen. ,,Wij zijn alleen voor als het breder is dan alleen statushouders”, aldus Gijs Jacobse. Waarmee zijn partij als enige tegenstemde.

Bij de gemeente ligt overigens al een verzoek van NHL Stenden om voor een periode van twee jaar noodwoningen voor studenten bij de hogeschool neer te zetten.

 

<LC 09.11.21>

Lees verder

Servicekostenprocedure bij Huurcommissie gewijzigd

05-11-2021

Als je de jaarafrekening voor je servicekosten te hoog vindt of als je geen jaarafrekening hebt gekregen, kun je als sociale huurder bij de Huurcommissie terecht. Daarbij gelden sinds juli dit jaar wel een aantal nieuwe spelregels.

 

Eerst een brief

Je moet je verhuurder voortaan eerst schriftelijk laten weten dat je het niet eens bent met de servicekostenafrekening (of het voorschotbedrag voor gas-water-elektra). In de brief zet je ook wat je redenen daarvoor zijn en dat je in overleg wilt. Je moet je verhuurder dan drie weken de tijd geven om te reageren. Als je verhuurder niet reageert of niet in overleg wil, kun je een procedure ‘Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen’ starten bij de Huurcommissie.

 

Ook schriftelijk de jaarafrekening opvragen

Ook als je niet op tijd een jaarafrekening hebt ontvangen (doorgaans vóór 1 juli voor de servicekosten over het voorafgaande kalenderjaar), moet je je verhuurder eerst schriftelijk vragen om de afrekening alsnog op te sturen. Reageert je verhuurder niet binnen drie weken op je verzoek? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Die bepaalt dan hoeveel je moet betalen.

 

Modelbrief beschikbaar

Zonder die schriftelijke stap, neemt de Huurcommissie je verzoek niet in behandeling. De Huurcommissie heeft een modelbrief voor huurders op haar website beschikbaar gesteld om deze stap te vergemakkelijken.

 

Ook extra schriftelijke stap voor verhuurders

Ook aan de verhuurderskant is een schriftelijke stap ingevoerd. De Huurcommissie heeft een invulformulier voor de verhuurder gemaakt zodat die zijn administratie met betrekking tot de werkelijk gemaakte servicekosten op orde moet brengen, voordat de Huurcommisie de zaak in behandeling neemt.

 

Zaken sneller afhandelen

Aanleiding voor de procedurewijziging was voor de Huurcommissie om servicekostengeschillen sneller af te kunnen handelen. Ook wilde de Huurcommissie zorgen dat verhuurders bij een servicekostengeschil hun huiswerk zouden doen. Steeds vaker gooiden verhuurders hun ongeadministreerde rekeningen voor servicekosten bij de Huurcommissie over de schutting, wat de commissie buitengewoon veel werk opleverde.
 

Vervaltermijn

Er is een vervaltermijn bij servicekosten waarbij je (bijvoorbeeld) tot uiterlijk 30 juni 2022 de servicekostenafrekening van 2019 voor kunt leggen aan de Huurcommissie. Als een huurder pas tegen het einde van deze termijn een brief aan de verhuurder stuurt en vervolgens nog drie weken moet wachten, dan is hij mogelijk al te laat. Geadviseerd wordt in zulke gevallen om de brief aan de verhuurder te sturen en meteen daarna al de procedure bij de Huurcommissie op te starten.

 

<05.11.21 Woonbond.nl>

Lees verder

DOKKUM | Jeannette Dekker stopt bij Thús Wonen

03-11-2021

Thús Wonen moet op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Jeannette Dekker heeft aangegeven met de functie te stoppen bij de woningcorporatie in Noordoost-Fryslân. Per 1 februari neemt ze vanwege privé-omstandigheden afscheid, dan heeft ze bijna zeven jaar aan het roer gestaan.
e RvC stelt dat Dekker ervoor heeft gezorgd dat Thús onder meer sterker is geworteld in de regio.

Lees verder

LEEUWARDEN | Grote herinrichting voor De Kei

27-10-2021

De Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard krijgt volgend jaar een ingrijpende herinrichting, waarbij het riool en asfalt vervangen worden. De gemeente probeert bij deze ingreep ook een oplossing te vinden voor wateroverlast. Bij hevige regenbuien blijft nu water staan in deze straat.

De gemeente kiest voor een circulaire aanpak. Dit betekent dat zoveel mogelijk asfalt en ander beton wordt verzameld voor hergebruik. Er loopt nog onderzoek naar het benodigde aantal parkeerplaatsen en het behoud van de bomen.

 

 

Lees verder

Starters in Raerd boos, wij krijgen zo geen kans

26-10-2021

Inwoners van Raerd protesteerden zondagmiddag tegen de fors verhoogde koopprijzen voor zeven nieuwe woningen in het dorp.

Tientallen inwoners van Raerd protesteerden gisteren tegen het plan om aan de Sélânswei zeven vrijstaande koopwoningen te bouwen. Ze zijn voor starters onbetaalbaar.

‘De één zijn brood is de ander zijn woningnood’, staat er op een van de protestborden die verspreid staan over het bouwterrein. ‘Elkien geef ons de grond dan blijft Raerd gezond’, staat iets verderop geschreven. Vuurtonnen, kratten bier en Nederlandstalige muziek uit de luidsprekers: ,,Er zijn geen rozen zonder doornen en daarom krijg je ze erbij.’’

De sfeer lijkt gezellig, maar dat neemt niet weg dat de dorpelingen zich hier verzamelen omdat ze boos zijn over de fors gestegen prijs voor de nieuwe koopwoningen. In januari was die nog 160.000 euro, inmiddels vraagt bouwbedrijf Zijlstra uit Berltsum prijzen vanaf 208.000 euro.

Daarmee zijn de woningen volgens Plaatselijk Belang onbetaalbaar geworden voor starters uit het dorp en dat was, aldus voorzitter Baukje van Vilsteren, precies de doelgroep die de vereniging en Elkien voor ogen hadden toen ze ongeveer twee jaar geleden met elkaar in gesprek gingen over een nieuwe invulling van het terrein.

Plaatselijk Belang wil nu een nieuw plan ontwikkelen en zegt al een aannemer te hebben gevonden die voor de oorspronkelijke prijs wil bouwen. Elkien heeft de grond tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden aan het bouwbedrijf en zou die nu, aldus Van Vilsteren, voor een vergelijkbaar bedrag beschikbaar moeten stellen voor een plan dat alsnog gericht is op starters.

Via bezwaarprocedures zal de vereniging zich in ieder geval verzetten tegen het huidige plan. ,,It wurdt noch in hiel swiere dobber’’, stelt Van Vilsteren, ,,mar wy fjochtsje foar ús doarp en foar ús jongerein.’’

Jeen Brinksma (23) is een van de jongvolwassenen die zich met zijn vriendin tijdens een informatiebijeenkomst eind vorig jaar had aangemeld als belangstellende, maar de nieuwe prijzen vindt hij onacceptabel. ,,Dat berjocht wie in klap foar ús. Dêr hienen wy net op rekkene. Wy krije sa gjin kâns.’’

Zijn kameraad Sjoerd Dijkstra woont noodgedwongen in Jirnsum waar hij particulier een woning huurt. ,,Mar dat is net myn doarp. De minsken yn Raerd binne folle mear mei inoar. Dat sjochst hjir ek wer. Wy steane der mei syn allen. Voor Raerd, door Raerd .’’

Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân laat weten dat de gemeente geen invloed heeft op de gestegen vraagprijs. ,,Daar waar onze rol en verantwoordelijkheid ligt, hebben we meegewerkt aan het doel om zo betaalbaar mogelijke woningen te realiseren. We zien wel dat er erg veel belangstelling is getoond voor deze duurzame woningen.’’

 

<LC 25.10.21>

Lees verder

RAERD | Starterswoningen, te mooi om waar te zijn

25-10-2021

Plaatselijk Belang Raerd is boos op woningcorporatie Elkien, Zijlstra Bouw in Berltsum en architect Eugène Wijffels in Langezwaag. De beloofde starterswoningen blijken volgens de vereniging veel duurder dan was afgesproken.

De zeven nieuwe duurzame woningen aan de Sélânswei, op de plek waar eerder bejaardenwoningen van Elkien stonden, zouden volgens het oorspronkelijke plan 150.000 euro moeten kosten, maar worden sinds kort voor 208.000 euro aangeboden op Funda. Volgens Plaatselijk Belang komen daar nog behoorlijk wat extra kosten overheen, bijvoorbeeld voor de te plaatsen keuken.

Begin januari werd volgens voorzitter Baukje van Vilsteren al duidelijk dat de vrijstaande woningen wat duurder zouden worden vanwege de hogere kosten. ,,Doe waard noch sprutsen fan 160.000 euro. In net al te grut ferskil. ‘Prima’ ha wy doe sein.’’ In mei bleek dat het bouwbedrijf de woningen voor minimaal 208.000 euro wilde verkopen.

Plaatselijk Belang ging opnieuw in overleg met grondeigenaar Elkien. Volgens Van Vilsteren kende de vereniging wel een andere aannemer die het voor 160.000 euro zou willen doen. Aanvankelijk zou Elkien daar positief op hebben gereageerd, aldus Van Vilsteren, maar een paar weken later zou de corporatie toch aan de bestaande partners hebben vastgehouden.

Door de prijsverhoging zijn de huizen voor starters onbetaalbaar geworden, stelt Plaatselijk Belang. ,,It like in dreamplan foar us jeugd’’, zegt Van Vilsteren. ,,Enerzjyneutrale wenten foar in reedlike priis, mar it wie te moai om wier te wêzen. Wy, de jeugd, ja it hiele doarp is no lilk.’’

Jongere belangstellenden worden met de huidige koopprijzen en het gebrek aan huurwoningen gedwongen om naar andere plaatsen uit te wijken, vindt Plaatselijk Belang. ,,En as de jeugd fuortgiet, giet ek de sosjale kohesy fuort.’’

Van Vilsteren benadrukt dat de bouwgrond, met steun van Plaatselijk Belang, door Elkien ver onder de marktwaarde aan het bouwbedrijf is verkocht en dat de bouwleges door de gemeente Súdwest-Fryslân zijn betaald, alles om de kosten voor de kopers zo laag mogelijk te houden.

Zondagmiddag houdt Plaatselijk Belang een protestactie bij het bouwterrein. ,,Yn feite binne wy gewoan brûkt om it projekt fan ’e grûn te krijen’’, stelt Van Vilsteren. ,,Hjirmei wurdt it doarp deaslein.’’

Ytsen Strikwerda, relatiemanager bij Elkien, zegt de teleurstelling goed te begrijpen. ,,It is gewoan sneu foar dyjingen dy’t in hûs op it each hienen mar it no net mear betelje kinne. It binne gjin starterswenten mear.’’ Tegelijkertijd zegt hij dat de kosten de laatste tijd enorm gestegen zijn. ,,Miskien is dat net genôch kommunisearre. It is Pleatselik Belang blykber rau op it dak fallen. Wy ha alles neirekkene en der wurdt net eksorbitant op fertsjinne.’’ In elk geval is Strikwerda ervan overtuigd dat er geen bouwbedrijven zijn die dergelijke huizen alsnog voor 160.000 euro kunnen of willen realiseren.

In dit stadium is het niet redelijk om alsnog met andere partners in zee te gaan, vindt Strikwerda. Ook Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum zegt de frustraties goed te kunnen begrijpen. Hij benadrukt dat 150.000 euro twee jaar geleden een richtprijs was en dat allerlei onvoorziene kosten (onder meer voor grondstoffen) in de tussentijd de prijs hebben opgedreven. ,,Mar as der in gefoel libbet dat wy profitearje wolle fan de hjoeddeiske oerspannen wenningmerk, dan kloppet dat net.’’ Ook zegt hij dat het bouwbedrijf en niet de gemeente de leges heeft betaald.

 

<LC 23.10.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Appartementengebouw in wijk Heechterp

22-10-2021

astgoedverhuurder Steen Invest wil achter de voormalige school aan de Leeuwarder Beukenstraat een appartementengebouw van zes bouwlagen ontwikkelen.

Afgelopen jaar werd de oude Oranje Nassauschool zelf al verbouwd. Hierin bevinden zich nu tien huurappartementen. Op het achtererf is nog veel ruimte. Daar moet straks het nieuwe gebouw met zeventien appartementen verrijzen.

Elke verdieping gaat drie driekamerappartementen met een oppervlakte van 65 tot 70 vierkante meter tellen. Ze hebben ingebouwde balkons. Adema Architecten uit Dokkum heeft de eerste schetsen al getoond aan omwonenden.

,,Bij het ontwerp hebben we aansluiting gezocht bij de school’’, zegt architect Bernd Bove. De nieuwbouw wordt opgetrokken in ,,een robuuste baksteenstructuur’’ en krijgt een schuin dak, net als de school van 1953. ,,Dat vinden we ook vriendelijker ogen.’’ De parkeerplaatsen komen deels op eigen terrein en deels in openbaar gebied. Voor de bouw is een tijdrovende bestemmingsplanwijziging nodig. Die zal dan ook niet eerder dan 2023 beginnen, denkt Bove: ,,We zijn nu nog bezig met schetsen.’’ Er is nog veel onderzoek nodig voordat er een definitief plan op tafel ligt.

De plannen zijn eerder al besproken met de gemeente en corporatie Elkien, die grote sloop- en nieuwbouwplannen hebben in Heechterp. Zij willen graag dat er straks meer woningvariatie komt, naast de sociale huurwoningen.

De nieuwe appartementen zorgen hiervoor, zegt Bove. ,,De huur komt straks iets boven de huurtoeslaggrens.’’ Gedacht wordt aan ongeveer 800 euro per maand. Er hebben zich al belangstellenden gemeld. ,,Dan moet je bijvoorbeeld denken aan jonge gezinnen en starters op de woningmarkt.’’

De nieuwbouw komt achter de voormalige Sint-Franciscuskerk aan de Archipelweg. Pal ten noorden van de nieuwbouw ligt de oudste heemtuin van de stad langs de Kastanjestraat. Hierin staan enkele waardevolle bomen die gehandhaafd blijven. Bove: ,,Alleen op eigen terrein worden enkele bomen gekapt.’’ Iets oostelijker staat een modern huurcomplex van Elkien aan de Acaciastraat. Met de omwonenden wordt de komende tijd nog verder overlegd.

 

<LC 21.10.21>

Lees verder

Kabinet compenseert hoge energierekening

19-10-2021

Het demissionaire kabinet compenseert huishoudens volgend jaar voor de stijgende energierekening als gevolg van de hoge gasprijs.

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken) maakte dat bekend na de ministerraad. Het gaat ,,voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik” om ongeveer 400 euro. Het pakket kost in totaal 3,2 miljard euro, waarvan een deel wordt geleend.

Het kabinet had onlangs op aandringen van de Tweede Kamer toegezegd te zullen kijken naar maatregelen om de verwachte hogere kosten door de stijgende gasprijzen te beperken. Die rijzen de afgelopen tijd de pan uit door internationale ontwikkelingen.

De rekening wordt gedrukt doordat de korting op de energiebelasting wordt verhoogd met 230 euro. Daarnaast worden ook de elektriciteitstarieven verlaagd, kondigde Yesilgöz aan. Hoeveel dat uiteindelijk zal schelen, zal per geval anders zijn.

 

 

Lees verder

SNEEK | Huurders krijgen energiesubsidie

19-10-2021

Nadat eigenaren van koopwoningen er eerder gebruik van konden maken, stelt Súdwest-Fryslân een subsidieregeling voor energiemaatregelen nu ook open voor huurders. Ze kunnen tot 70 euro subsidie krijgen voor kleine energiebesparende maatregelen in huis. Bij de lokale bouwmarkt kunnen producten gekocht worden, waarvan de kosten vergoed worden. Te denken valt aan radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. De regeling loopt tot en met 31 juli 2022. Er is 300.000 euro beschikbaar.

 

 

Lees verder

DRACHTEN | Sociale huurwoningen naast jongeren

19-10-2021

Woningcorporatie Accolade bouwt acht sociale huurwoningen aan de Stationsweg in Drachten. De plannen zijn al gedeeld met omwonenden. Op het lege terrein van een oude meubelzaak bouwde de corporatie eerder 24 tijdelijke appartementen voor jongeren. Dat gebouw staat er tot uiterlijk 2027. Gezien de woningschaarste blijft het pand nog even staan.

De acht sociale huurwoningen worden erbij gebouwd, huizen voor een of twee personen met een huurprijs van maximaal 633,25 euro per maand.

 

Lees verder

Nieuwbouwwoningen speciaal voor jonge Friezen

19-10-2021

Met nieuwbouwwoningen speciaal voor jonge inwoners en Friezen ‘om utens’ wil de FNP de dorpen leefbaar houden. Trekken ze geen muur op voor anderen?

Met vijf punten zet de Fryske Nasjonale Partij (FNP) het woondebat in de provincie op scherp. Het frustreert de partij dat Friese gemeenten achteroverleunen in het bouwen van huizen en het ontwikkelen van bouwgrond. In hun ‘oanfalsplan wenjen’ zet de partij de gemeenten in de regisserende rol: zíj moeten nu huisvestingsplannen gaan maken, anders loopt Friesland leeg.

Politiek leider en fractievoorzitter in Provinciale Staten Sijbe Knol en raadslid Aant-Jelle Soepboer van Noardeast-Fryslân ontvouwden gisteren op het Provinsjehûs hun plannen.

Waarom nu dit aanvalsplan?

Sijbe Knol: ,,De jongerein komt der net mear tusken. Se wenje noch thús, lûke út ’e doarpen, wenje yn garaazjes. Se kinne gjin kant mear út. De tiid fan roppe en raze is foarby. Der moat no boud wurde.’’

Wat willen jullie?

Knol: ,,Dat gemeenten stik foar stik mei harren eigen húsfestingsferoardening komme. Wêryn beskreaun stiet hoe’t se de doarpen leefber hâlde, huzen bouwe foar de jongeren en harren foar it doarp behâlde.’’

Alleen voor jongeren?

Aant-Jelle Soepboer: ,,No regearret it grutte jild. Je moatte djip ta de bûse om in hûs te keapjen, it is allinne foar de minsken mei jild, dat binne net altiten ús jongeren.’’

Knol: ,,Do meist op in bepaalde proporsjonele manier bêst wol dy sympaty toane mei de jongerein en de starters. We sizze ek net dat der gjin wenning mear oan in oar ferkocht wurde mei, mar ús waarme hert leit by ús jongeren.’’

Soepboer: ,,Dêr knypt it, der is de urginsje it heechst.’’

Jullie schrijven: we geven inwoners en Friezen om utens voorrang. Jullie gaan bepalen wie waar mag wonen. Dat is gevaarlijk om te zeggen.

Knol: ,,Dit frame sille we faker om ’e earren krije, mar de fraach is oft it terjochte is.’’

Soepboer: ,,We sizze net eigen ynwenners, it giet ús om minsken dy’t in sosjaal-ekonomyske bining mei it gebiet ha. Op in bepaalde manier kinst ferantwurdzje datst dy foarrang joust. Oarst jeist se fuort. Je kinne bygelyks ek sizze: eltsenien dy’t studearjen giet bûten de provinsje en nei in oantal jier wer weromkomt, der ha we in plakje foar. No bliuwe se fuort en binne we se kwyt oan ’e stêd of búten de provinsje.’’

Dat zie je nu in Hindeloopen, zoals de Leeuwarder Courant zaterdag meldde. Jongeren die daar geen woning vinden, trekken weg uit het stadje en daarmee verdwijnt ook de cultuur.

Knol: ,,Mar at wy dit hurdop sizze, dat we harren wolle behâlde foar doarp of stêd, dan binne we ing, trekken we minsken foar. Mar it is sa, en wy binne der as folksfertsjintwurdigers ek foar om dat te agendearjen. Wy wolle de diskusje oangean.’’

Soepboer: ,,We stekke no in hân út.’’

Nu hoor je van de provincie dat gemeenten alle vrijheid hebben om te bouwen, gemeenten zeggen juist dat ze door de provincie beperkt worden in hun woonplannen. Waar ligt nu de bal?

Knol: ,,By de gemeenten. Mar dêr libbet ûnwittendheid. Dy tinke allegear dat de plannen fan it Provinsjehûs komme moatte. Mar se kinne hjoed oan ’e bak, der is romte foar 10.000 wenten. Mar se dogge it gewoan net.’’

Voor woningen zorgen is één, maar hoe zorg je voor betaalbare woningen?

Knol: ,,Wy yntrodusearje it ‘Frysk Startersmodel’, dêryn stiet beskreaun dat de gemeenten eigner bliuwe fan ’e grûn. It model wurket mei in oerheids-bv dy’t de grûn dêr’t de wenning op stiet yn erfpacht hâldt, en dy’t der fia in privaatrjochtolike oerienkomst en in gemeenteferoardening foar soarget dat in keaper dy’t in bining mei de gemeente hat foarrang krijt.’’

Een moderne erfpacht, zoals oud-politicus Hayo Apotheker laatste deelde in de Leeuwarder Courant.

Knol: ,,Hy wie ús moai foar.’’

Soepboer: ,,Mar op dizze manier soargje wy foar dat de keaper foar in geunstige priis in hûs keapje kin en it giet tsjin dat dyselde keaper it hús in pear jier letter mei grutte winst ferkeapet. It hûs giet op dizze manier net ferlern foar de doelgroep.’’

Jullie gaan in tegen het Deltaplan voor het Noorden, een huizenplan in ruil voor de Lelylijn. Dat wordt ondersteund door jullie eigen college van Gedeputeerde Staten.

Soepboer: ,,Welk Deltaplan?’’

Knol: ,,It hinget hjir wat yn ’e keamertjes.’’

Soepboer: ,,Ik hear dêr net ien mear oer. It is in bestjoerlike lobby dy’t net fierder komt. We ha no aksje nedich.’’

Knol: ,,Mei helbere plannen. Mei plannen dy’t út te fieren binne. Wêr’t je fuortendaliks mei út de fuotten kinne. It Deltaplan is in kolleezje-ferantwurdlikens, dit is ús ferantwurdlikens. Wy jouwe ús eigen lûd.’’

Hoe moet dit plan z’n beslag krijgen? De FNP wil dit, maar dan is het nog geen beleid.

Knol: ,,Dit jouwe wy oan eltsenien ta kundskip. En ús fraksjes yn de ferskate gemeenten geane hjir mei oan ’e slach. We moatte no gemeenten en oare partijen ree krije.’’

Soepboer: ,,Dit moatte we no oanpakke. Net wachtsje oan’t de gemeenterieferkiezings, dan ferlieze we wer moannen.’’

 

<LC 12.10.21>

Lees verder

Hoe help je nu vooral mensen in de kou?

19-10-2021

Het kabinet wil huishoudens helpen die last hebben van de fors gestegen gasprijs. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
 

Ingelast overleg tussen zes bewindspersonen inclusief premier Mark Rutte, ministeries die aan nieuwe koopkrachtplaatjes rekenen en ministers die voor de camera’s zeggen dat het probleem „serieus” en „complex” is. Het kabinet zoekt al dagen naar een oplossing voor de explosief gestegen gasprijs en de gevolgen daarvan voor huishoudens.

„We moeten zorgen dat mensen de komende winter de rekening kunnen blijven betalen”, zei demissionair minister Stef Blok (VVD, Economische Zaken en Klimaat) dinsdag na overleg met de andere ministers. Waar het kabinet op mikt: „dat voor huishoudens en mkb’ers, die te maken hebben met forse prijsstijging, een deel daarvan gecompenseerd wordt”. Dat moet wel gericht gebeuren, vindt het kabinet. Zodat het „daar terecht komt waar het echt nodig is”, zei Blok. Want bij een compensatie voor iedereen „gaat het heel snel om heel grote bedragen.”

Het halve miljard euro dat direct na Prinsjesdag werd uitgetrokken om de stijgende energierekening te verzachten is nu al niet meer genoeg, vinden veel politieke partijen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen besloot de Tweede Kamer de belasting op de energierekening te verlagen. Maar inmiddels is de gasprijs verder gestegen. En broedt het kabinet op een manier om huishoudens en mkb-bedrijven te helpen die al gauw miljarden euro’s kost.

De hoge prijzen raken huishoudens in slecht geïsoleerde huizen en mensen met lage inkomens extra. Volgens het budgetinstituut Nibud komen honderdduizenden Nederlanders financieel in de knel. Voor 1 november moeten demissionaire ministers Wopke Hoekstra (CDA, Financiën), Blok, Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Dilan Yesilgöz (VVD, Klimaat) met een plan komen van de Tweede Kamer. Het besluit zou al vandaag kunnen vallen in de ministerraad, maar het kan ook pas komen na het herfstreces volgende week, zeggen bronnen rond het kabinet.

Duidelijk is in elk geval dat een hoge energierekening politiek gezien gevoelig ligt. Zeker als die deze winter bij veel huishoudens op de deurmat valt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In 2019 greep het kabinet ook al in toen de energieprijzen plots meer stegen dan verwacht, met 172 euro voor een gemiddeld huishouden. De stijgende belasting op de energierekening deed daar nog 162 euro bovenop. Toen werd die belastingstijging verzacht.

Nu zou de rekening nog veel hoger kunnen uitvallen. Hoeveel precies, verschilt per huishouden en is ook in zijn algemeenheid nog niet duidelijk; de gasprijs is nog steeds erg hoog, maar daalde de afgelopen dagen ook weer ten opzichte van de torenhoge prijzen vorige week. Dat kan een reden zijn voor het kabinet om nog even te wachten met een oplossing: misschien dalen de prijzen verder.

 

De oplossing lijkt op het eerste oog simpel: verlaag de belasting. Vóór de prijzen stegen, bestond de energierekening voor een huishouden met gemiddeld verbruik voor zo’n 40 procent uit belasting, schat het ministerie van Financiën. Die belasting verlagen kan uiteraard, maar daarvan profiteert iedereen. Ook huishoudens die de gestegen prijzen prima kunnen betalen, of nog voor jaren een vaste energieprijs in hun contract vastgelegd hebben, of in goed geïsoleerde huizen wonen. En helpt het huishoudens die echt in de knel komen wel genoeg? „Ik vind dat het kabinet een zorgplicht heeft voor mensen die onder water komen te staan”, zegt Tweede Kamerlid Henri Bontenbal (CDA). „Maar als je ongericht compenseert, dan wordt het ontzettend duur. Dat is een sigaar uit eigen doos, want daar betalen alle Nederlanders zelf voor.”

 

Eenzelfde probleem geldt bij een verlaging van de inkomstenbelasting voor mensen met een laag inkomen, waaraan het kabinet ook denkt. „Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn ook energiearm, een deel van hen heeft namelijk wél een goed geïsoleerd huis”, zegt Peter Mulder, energie-econoom van onderzoeksorganisatie TNO. De energie- of inkomstenbelasting verlagen is dus haast onvermijdelijk schieten met een kanon op een mug. Mulder: „Het lost bovendien het probleem van tochtige huizen niet op.”

Eigenlijk, zegt Mulder, is het probleem best overzichtelijk. De hoge gasprijzen raken natuurlijk veel huishoudens, maar de groep die echt in de knel komt, is kleiner. Voor TNO schatte hij onlangs dat ruim een half miljoen huishoudens kampt met energie-armoede. Dat was op basis van cijfers uit 2019. Het gaat om mensen met een laag inkomen die of hoge energiekosten hebben of een slecht geïsoleerd huis, of allebei. Vaak zitten ze in de bijstand of zijn het gepensioneerden. Het overgrote deel woont in een huurhuis van een woningcorporatie. Ze kunnen daarom zelf hun huis niet verduurzamen.

Mulder liet in een heel ruwe berekening de huidige gasprijs op zijn gegevens over huishoudens los. En de impact is groot, zegt hij met veel slagen om de arm. Als de gasprijs de komende jaren zo hoog blijft, huizen niet worden geïsoleerd en het kabinet huishoudens niet compenseert, neemt het aantal huishoudens in energie-armoede aanzienlijk toe, vooral in de grote en middelgrote steden. Er komen dan zo’n 130.000 tot 170.000 huishoudens bij. „Dit is geen inschatting van de energie-armoede aankomende winter, maar het laat zien hoeveel huishoudens kwetsbaar zijn.”

 

Het half miljoen huishoudens dat TNO eerder al als energie-arm kwalificeerde, zat juist buiten de Randstad, vooral in het noordoosten van Nederland. Mulder: „Vooral in de steden zijn er relatief veel mensen die net boven de energie-armoedegrens zitten. Daar komt de hoge gasprijs ook hard aan.”

Deze hele groep huishoudens zou het kabinet heel gericht kunnen helpen door hun huizen te isoleren. Het TNO-onderzoek wijst specifieke wijken aan waar de nood het hoogst is. Mulder: „Maar dat lukt je natuurlijk niet voor kerst.”

Wat kan het kabinet nog wel snel doen? Misschien kunnen gemeenten helpen. Die zouden een voucher of een tegoedbon kunnen uitdelen aan mensen die een laag inkomen hebben en in een slecht geïsoleerd huis wonen. Die voucher kan gebruikt worden als inkomenssteun of om het huis mee te isoleren. „Maar ook deze route is niet eenvoudig. Het vraagt veel van gemeenten en er zijn allerlei praktische problemen: hoe bereik je de doelgroep, wie precies heeft er recht op steun, enzovoort.”

© NRC Media

 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Intentieovereenkomst Leeuwarden Oost

19-10-2021

Kinderburgemeester Thirza Huitema van Leeuwarden tekende op 14 oktober de intentieovereenkomst voor Leeuwarden Oost.

Ze verwoordde daarbij ook het beoogde resultaat: ,,Iedereen heeft dan een goede, betaalbare woning in een mooie omgeving. En kinderen kunnen spelen waar ze willen.” De kinderburgemeester sprak over het jaar 2041, waarin ze zelf dertig is.

Want de plannen om Leeuwarden Oost te verbeteren hebben een tijdspad van twintig jaar. Twintig jaar waarin de armoede moet worden teruggedrongen, woningen en wijken in oost worden verbeterd en verduurzaamd. De problemen van nu moeten dan tot het verleden behoren.

Niet alleen de kinderburgemeester ondertekende de intentieovereenkomst tussen meer dan 40 partijen - van wijkorganisaties tot de gemeente, van scholen tot bedrijven - ook de ‘grote mensen burgemeester’ Sybrand Buma zette zijn handtekening.

De plannen voor de wijken in het oosten van de stad, maken deel uit van een groter geheel. Vijftien burgemeesters dienden dit voor jaar het manifest ‘Dicht de kloof!’ in bij het demissionaire kabinet. Het manifest roept het (nog te vormen) nieuwe kabinet op om zestien wijken, waarin een miljoen mensen wonen, over een periode van twintig jaar extra geld te geven. Het gaat om een bedrag van 400 miljoen per jaar.

Maar het doorgaan van de plannen en ambities voor het oosten van Leeuwarden is niet alleen afhankelijk van een ja of nee van het nieuwe kabinet. Ook zonder de gevraagde miljoenen kan er een boel worden gedaan, meent Buma. ,,Heel veel kan je ook doen door samen te werken. We vragen ook om het doorbreken van regels die nu kunnen hinderen bij het aanpakken van problemen. Met aandacht en samenwerking kan je ook veel bereiken. En het enthousiasme is er bij alle partijen.”

In afwachting van een besluit van een nieuw kabinet is het ministerie van Binnenlandse Zaken al actief bij de plannen in Leeuwarden en de andere steden. ,,We zijn er voor de buurten die een zetje nodig hebben. Om te helpen met regelgeving en steun. En hopelijk ook met geld als er een nieuw kabinet is”, zei Ellen van Doorn van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

 

 

Lees verder

FNP: bouw voor Friezen zelf

19-10-2021

Partij komt met plan om huisvesting aan te pakken

Inwoners van Fryslân en Friezen om utens die naar de provincie willen terugkeren, moeten voorrang krijgen bij de koop van een starterswoning of het huren van een huurwoning. Dat stelt de FNP in het gisteren gepresenteerde Oanfalsplan wenjen .

Met het huisvestingsplan wil de FNP een alternatief bieden voor de Bouwstenen van het Deltaplan voor het Noorden . Daarin stellen de vier noordelijke provincies aan het rijk voor om er 220.000 woningen te bouwen.

Dat gaat de FNP te ver. Ze wijst erop dat de woningnood voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door speculerende beleggers en een mismatch tussen de vraag naar bepaalde typen woningen en het aanbod.

Doelgroepen

De partij pleit ervoor dat Friese gemeenten doelgroepenverordeningen opstellen, waarin kan worden bepaald welke groepen in aanmerking komen voor sociale starterswoningen. Inwoners of anderen die een binding hebben met een Friese gemeente kunnen dan voorrang krijgen.

Ook zouden gemeenten huisvestingsverordeningen moeten aannemen, waarbij voor (sociale) huurwoningen hetzelfde geregeld kan worden. De opkoop door beleggers en het gebruik van woningen als vakantiehuisje kan daarmee worden tegengegaan. Dat laatste kan ook worden ontmoetigd met een forenzenbelasting.

Met de voorstellen, die vooral gemeenten zouden moeten uitvoeren, wil de FNP voorkomen dat nodeloos veel groene ruimte ten prooi valt aan bouwwoede.

 

 

Lees verder

170.000 energiearme huishoudens erbij

19-10-2021

Als er niets verandert, kunnen de hoge gasprijzen ervoor zorgen dat 170.000 extra huishoudens in ‘energiearmoede’ terechtkomen, zegt onderzoeksbureau TNO. Onderzoeker Peter Mulder sprak tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer van een ,,hele simpele rudimentaire” berekening met veel aannames, die desondanks een ,,aardige inschatting” oplevert.

TNO gaf woensdag uitleg aan Kamerleden over onderzoek naar energiearmoede, waarvan sprake is als een huishouden een laag inkomen heeft, in combinatie met ofwel hoge energiekosten ofwel een energie zeer onzuinige woning. Zo’n 550.000 huishoudens kampen met energiearmoede, becijferde de onderzoeksinstantie op basis van cijfers uit 2019. Het gaat dan om ongeveer 7 procent van de Nederlandse huishoudens. Voeg daar de huidige hoge gasprijzen aan toe, en dat percentage kan groeien naar 9 procent, vertelde Mulder op een vraag van PVV-Kamerlid Alexander Kops.

De onderzoeker benadrukt wel dat er nogal wat aannames worden gedaan. Niet elk energiecontract wordt zomaar duurder als de gasprijs stijgt, aldus de onderzoeker. ,,Maar als de gasprijs twee, drie jaar zo hoog blijft, als er geen extra compensatie komt, en als we niet extra sneller gaan renoveren, dan is dit getal van 170.000 extra een aardige inschatting voor wat we kunnen verwachten voor over een paar jaar”, zei Mulder.

De gasprijs waarmee is gerekend, ligt ongeveer 60 procent hoger dan de prijs vorig jaar, en 30 procent hoger dan in 2019. Voor een huishouden met gemiddeld gebruik zou de energierekening ongeveer 20 procent duurder worden, schat onderzoeksbureau TNO in.

 

 

 

Lees verder

Externe inhuur bij woningbouw vergoed

19-10-2021

 

Externe inhuur bij woningbouw vergoed

 

Provinciale steun voor gemeentelijke plannen

Om de woningbouw in Fryslân te versnellen, kunnen gemeenten externe deskundigen inhuren opdat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden. De provincie en het rijk stellen daar geld voor beschikbaar. Gemeenten willen wel bouwen, maar hebben niet altijd zelf de menskracht om dat vlot in gang te zetten, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. ,,Bestimmingsplannen dy’t oanpast wurde moatte, kontakten mei bou-ûndernimmers, it regeljen fan foarfinansiering – op ferskate punten kin it heakje.”

Het inkopen van de externe krachten uit de vrije sector is bedoeld voor het versnellen van de bestaande plannen voor in totaal meer dan 10.000 woningen in Fryslân. Ook kunnen ze worden ingezet bij het opknappen en aanpassen van bestaande woningen en buurten.

Gemeenten kunnen eenmalig een aanvraag doen voor maximaal 25.000 euro. Ze kunnen de experts zelf kiezen, al wil de provincie daar wel over meedenken, aldus Fokkinga. In totaal is er tot en met 2023 zes ton voor beschikbaar, waarvan 150.000 euro van de provincie en de rest van het rijk.

Huisvestingsplan FNP

Fokkinga spreekt zich desgevraagd niet uit over het huisvestingsplan dat zijn eigen FNP maandag presenteerde. Daarin pleit de partij ervoor dat gemeenten via verordeningen voorrang geven aan de huisvesting van eigen inwoners en van Friezen om utens die een binding hebben met die gemeente.

,,As lid fan Deputearre Steaten haw ik dêr gjin miening oer”, zegt Fokkinga. ,,It plan is yn alle gefallen net yn tsjinspraak mei it provinsjale Utfieringsprogramma Wenjen.” Hij benadrukt dat het hoe dan ook niet de provincie maar de gemeente is die gaat over de vraag voor welke doelgroepen welk type woningen moeten worden gebouwd.

 

<FD 13.10.21>

Lees verder

WoonFriesland bouwt 16 huurhuizen op Schiermonnikoog

19-10-2021

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat voor WoonFriesland zestien huurhuizen bouwen op Schiermonnikoog. De vier woonblokken verrijzen aan de oostkant van het dorp. De gasloze eengezinswoningen krijgen een woonkamer, open keuken en drie slaapkamers. Met deze uitbreiding groeit de sociale woningvoorraad op het eiland met meer dan 10 procent. Recent leverde WoonFriesland negentien huizen voor Vlieland. Volgend jaar krijgt Terschelling negentien extra huurhuizen.

 

 

Lees verder

GROU | Elkien kan door met sloop nieuwbouw

06-10-2021

Woningbouwcorporatie Elkien kan verder met het slopen en nieuwbouwen rond de Nijdjipstrjitte in Grou. De raad is akkoord met de benodigde bestemmingsplanwijziging.

Dat de raad akkoord ging met de wijziging van het bestemmingsplan, ging niet zonder slag of stoot. Vanuit het dorp werd er gevraagd om uitstel van de plannen. Reden: door de plannen nu uit te voeren zou het dorp mogelijk ‘op slot’ komen te zitten. En dat terwijl het dorp juist bezig is met een nieuwe dorpsvisie over hoe Grou er in de toekomst uit moet komen te zien.

Maar uitstel van de sloop van in totaal 122 woningen en de nieuwbouw van 114 huizen en appartementen zou leiden tot hogere kosten, stelde Elkien. En dat zou ook voor de bewoners die al sinds 2013 wachten onacceptabel zijn, vonden het college van B en W en een deel van de raad.

Uiteindelijk werd er afgelopen week onder aanvoering van Gijs Jacobse van Gemeentebelangen aan een compromis gewerkt. De plek waar volgens het nieuwe bestemmingsplan zo’n tachtig parkeerplaatsen zouden moeten komen, wordt nu niet meegenomen in het bestemmingsplan. Dat betekent dat er op een later moment bekeken kan worden wat er met dat gebied gedaan kan worden. Daarmee zou het geen belemmering meer opleveren voor de nieuwe dorpsvisie.

Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met het – iets gewijzigde – bestemmingsplan.

 

<LC 6.10.21>

Lees verder

Motie Sudwest – transitie alleen zonder energiearmoede

04-10-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân kan stappen gaan zetten in de warmtetransitie. De gemeenteraad heeft daar deze week groen licht voor gegeven. Wel moet het betaalbaar zijn voor de inwoners.

De Transitievisie Warmte geeft onder meer de eerste stappen aan om woningen aardgasvrij te maken. In drie moties gaf de raad aan dat energie-armoede, waarbij bewoners meer dan 10 procent van hun inkomen aan energie kwijt zijn, moet worden voorkomen. Naast een vangnetregeling kan ook isoleren en verduurzamen van huurwoningen energiearmoede voorkomen.

Súdwest-Fryslân wil voor 2030 8000 woningen in woonwijken en dorpen aardgasvrij maken.

 

<FD 02.10.21> 

Lees verder

Huurtoeslagaffaire neemt toe

27-09-2021

Honderden huurders trokken aan de bel over het onterecht terugbetalen en niet ontvangen van huurtoeslag. Tientallen van hen geven aan op een zwarte lijst te staan, net zoals dat bij anderen bij het kinderopvangtoeslagschandaal het geval is. Veel andere huurders weten niet of ze op zo’n lijst staan.

Het tv-programma Kassa besteedde op 25 september jl. aandacht aan de huurtoeslagaffaire.

Lees verder

Energiearmoede bedreiging voor Fryslân

27-09-2021

Zo’n 550.000 Nederlandse huishoudens – ongeveer 7 procent – leeft in energiearmoede. Dat stelt onderzoeksinstituut TNO in een rapport dat donderdag werd gepubliceerd. Vier van de twintig landelijk slechtst scorende gemeenten liggen in Fryslân.

De energiearme huishoudens hebben een laag inkomen, hoge energiekosten, en een woning met slechte energiekwaliteit. Van de huishoudens in de gemeente Dantumadiel leeft 11,12 procent in energiearmoede: dat is het hoogste percentage van Fryslân en ver boven het landelijke percentage. Achtkarspelen staat met 10,54 procent op plek twee in de provincie en Noardeast-Fryslân volgt met 9,9 procent. De vierde Friese gemeente in de Nederlandse top twintig is Smallingerland, waar 9,14 procent van de huishoudens energiearm is. De Waddeneilanden doen het wel goed: Terschelling scoort het laagste percentage van Fryslân; daar leeft maar 4,53 procent van de huishoudens in energiearmoede.

Corporatiewoning

Energiearme huishoudens geven gemiddeld 13 tot 20 procent van hun inkomen uit aan energie, tegenover een gemiddelde van 5 procent voor alle huishoudens. In landelijk opzicht zijn het vooral de eenpersoonshuishoudens en dan met name een-oudergezinnen die energiearm zijn. En van de energiearme huishoudens woont ongeveer drie kwart in een corporatiewoning, stelt TNO.

,,Zeker in het noorden van Fryslân is de energiearmoede relatief hoog’’, zegt Peter Mulder, TNO-onderzoeker en hoofdauteur van dit rapport. ,,Er zijn veel mensen met een laag inkomen en een lage woningkwaliteit. Die combinatie komt relatief veel voor in Fryslân.”

Behalve de groep huishoudens die nu al energiearm zijn, is er ook nog een grote groep die het risico loopt om energiearm te worden. Ongeveer 48 procent – dus bijna de helft – van alle huishoudens in Nederland woont in een slecht of matig geïsoleerd huis, maar kan daar zelf niets aan veranderen. Het gaat dan om huurders, die voor het verduurzamen afhankelijk zijn van de verhuurder, en eigenaren van een huis met een lage energiekwaliteit en die geen geld hebben om daarin te investeren.

,,De meesten van deze groep hebben op dit moment geen betalingsproblemen, maar wel een slechte woning die ze niet kunnen verduurzamen. Die groep is potentieel wel kwetsbaar. Als we niks doen en de gasprijzen blijven stijgen, dan zal dat percentage energiearme huishoudens op gaan lopen’’, zegt Mulder.

Ook deze groep is volgens Mulder groot in de provincie: ,,Met name de groep die eigenaar is van een huis met lage energiekwaliteit en onvoldoende financieel kapitaal, is relatief hoog in Fryslân. En dan vooral aan de noordkant. Maar ook de groep huurders is vrij hoog: dat is verspreid over de hele provincie Fryslân.’’

Daarom doet TNO een oproep aan verschillende partijen, waaronder corporaties, particuliere eigenaren, gemeenten en de rijksoverheid, om met gericht beleid te komen. ,,Deze energiearmoedepercentages zijn een wake-upcall en een aansporing om de verduurzaming van huizen op te schalen en te versnellen. En de hoge gasprijzen zijn een extra aansporing om dit echt op gang te brengen’’, zegt Mulder. ,,We zijn bezig met een soort wedloop. Kunnen we sneller verduurzamen dan dat de energieprijzen stijgen?’’

 

<FD 21.09.21>

Lees verder

De rek is er uit

27-09-2021

Woningnood, geschonden vertrouwen door de toeslagenaffaire, ecologische kaalslag en een klimaatcrisis waarvan de gevolgen nu al zichtbaar zijn. Politiek Den Haag lijkt er niet wakker van te liggen. Voor Fries Sociaal Planbureau-directeur Ingrid van de Vegte is de maat meer dan vol. ,,Heb je Rutte wel eens gehoord over de betaalbaarheid van de coronacrisis?”

Hufterig en onverantwoordelijk gedrag van de rijken der aarde, gestimuleerd door corrupte en/of lobbygevoelige regimes, dictatoriaal, of overgevoelig voor populistische massa’s, voedt het gevoel van onrechtvaardigheid en maakt immuun voor overheidscampagnes om ons gedrag te veranderen en daagt velen uit om tegen te stemmen. Nog één keer ‘een beter milieu begint bij jezelf’, of ‘de supermarkt verkoopt wat je zelf wilt’ en ik sta niet meer voor mezelf in. Voor mijn redelijke zelf.”
 

Herkenning

Hier is geen boze ontevreden burger aan het woord maar Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Het citaat komt uit haar column die 12 september in het Friesch Dagblad stond en veel los maakte. Nooit eerder kreeg ze zoveel reacties, de meeste van herkenning.

Als iemand met behoorlijk wat invloed in de politiek en het maatschappelijk leven zoiets schrijft is er meer aan de hand, geeft ze ook zelf toe. ,,Ik ben altijd iemand geweest van samenwerken, kleine stapjes maken, overleggen en met vertrouwen in de overheid. Maar de huidige besluiteloosheid en slappe houding van de politiek heeft ook mijn vertrouwen aangetast. Terwijl we afgelopen zomer wereldwijd al de gevolgen van de klimaatcrisis konden aanschouwen, we kampen met een enorme woningnood en de biodiversiteit op instorten staat, om een paar zaken te noemen, suddert de overheid maar door.”

Ze staat met haar onlustgevoel niet alleen, merkte ze aan de vele reacties die ze kreeg. ,,Dat baart me ook zorgen. Veel mensen in een vergelijkbare positie als ik vragen zich af waar het naartoe moet. Het FSP en gelijksoortige organisaties geven al jaren wetenschappelijke input aan overheden om ze inzichten te geven voor betere beslissingen.

Maar steeds vaker merken we dat daar niets mee gedaan wordt. Men grijpt liever naar kortetermijnoplossingen die vervolgens weer nieuwe problemen opleveren. Pas al de wal het schip keert, wordt ingegrepen met alle kosten en frustraties van dien. Dat leidt niet tot beleid dat gebaseerd is op een gecontroleerd verstandig keuzeproces.

We weten voor welke maatschappelijke problemen we staan, we hebben er oplossingen voor, maar Den Haag blijft hangen in het oude denken dat juist voor die problemen heeft gezorgd.”
 

Woningnood

Een goed voorbeeld vindt Van de Vegte de huidige woningnood. ,,Die is echt niet van de ene dag op de andere ontstaan. Wat er nu speelt, zag je al heel lang aankomen maar alle signalen werden genegeerd. De markt zou het wel oplossen. Nu roept Den Haag dat er acuut wat moet gebeuren, maar zie jij wat gebeuren?”

De problemen waar Nederland mee kampt zijn volgens haar niet met de oude beproefde middelen op te lossen.

,,We zitten midden in een transitie die fundamentele veranderingen in cultuur, economie en instituties meebrengt. In het verleden gingen zulke transities, zoals de Industriële Revolutie, ook altijd met spanningen en strijd gepaard. Maar zonder een uitgewerkte visie hoe Nederland er over dertig jaar uit komt te zien en sturing omdat te bereiken wordt zo’n periode alleen maar moeizamer en krijg je meer polarisatie in de samenleving.”

De overheid zal de bevolking duidelijk moeten maken dat de tijd van een groeiende welvaart voorbij is vindt ze. ,,Je kunt niet meer bij weer meer passagiers op Schiphol ‘joepie’ roepen. Iedereen weet dat dat niet door kan blijven gaan. Er zijn bewijzen genoeg dat de aarde onze huidige levensstijl niet aan kan. Maar de politiek durft niet te kiezen voor een echte omslag en blijft hangen in pleisters plakken tegen de ergste uitwassen van het huidige systeem. Dat is geen oplossing.

Ik snap best dat boeren boos met hun trekker naar Den Haag gaan bij de zoveelste beleidsmaatregel om met het oude model toch maar aan de Europese regels te kunnen voldoen. Stop toch met marchanderen om iedereen een beetje te vriend te houden en zet een helder beleid uit voor de komende decennia waar boeren echt mee zijn geholpen en onze bodem en natuur ook.”

Betaalbaar

Dat ook het laatste IPCC-rapport Den Haag niet tot meer actie leidt en demissionair-premier Mark Rutte in een reactie niet de noodzaak van de transities benadrukt maar de haalbaar- en betaalbaarheid ervan, doet Van de Vegte de tenen krommen.

,,Je kunt van alles wel zeggen dat het betaalbaar moet zijn. Betaalbaarheid is een keuze. Heb je hem wel eens gehoord over de betaalbaarheid van het coronabeleid? Verduurzaming is niet iets dat morgen is gerealiseerd en vandaag moet worden betaald. Het is een lange termijnzaak die je nu in gang moet zetten. Maar we blijven weer hangen in gekissebis.”

Het gaat Van de Vegte niet om de persoon Rutte, hij heeft volgens haar de afgelopen tien jaar ook genoeg dingen goed gedaan, ,,maar zijn regeerstijl van wheelen en dealen werkt niet voor de problemen waar we nu voor staan. Voorheen pleitte hij voor groen rechts wat vooral een vergroening van de bestaande economie behelsde, maar zelfs daar hoor je hem niet meer over.”

Lobbypartijen

Ze had de hoop dat een nieuw kabinet onder zijn leiding wel daadkrachtig de benodigde keuzes zou gaan maken. ,,Rutte kan de komende vier jaar alle besluiten nemen die ons voor de komende dertig jaar door de transitie slepen. Hij heeft met corona bewezen een crisis te kunnen leiden. Maar daar lijkt hij bij de andere crises waar we voor staan niet op aan te sturen. Dat verbaast me zeer.

Natuurlijk, daar zitten vervelende besluiten tussen als minder hard rijden, minder vlees eten en vliegen en vervuilende bedrijven aanpakken, maar het roer móet om. De gevoeligheid voor de sterke lobbypartijen met gevestigde belangen lijkt bij hem echter onverminderd groot.”

Nog verbazingwekkender vindt ze dat uitgerekend de VVD stijgt in de peilingen. ,,Ik denk dat de mensen geen alternatief zien. De helft van de bevolking heeft het heel goed en denkt: Rutte heeft ervaring, laat hem nog maar zitten. Wie buiten de boot valt stemt misschien links, maar waarschijnlijk helemaal niet meer. Liever laat ik me niet uit over politieke partijen en koester ik de onafhankelijkheid van mijn positie.”

Het huidige probleemdoorschuifbeleid raakt haar nog meer, omdat de meeste mensen best inzien dat er wat moet gebeuren. ,,Als FSP merken wij steeds in onze onderzoeken dat er onder de meeste burgers wel degelijk behoefte is nu grote keuzes te maken met het oog op de toekomst van Nederland.

Als overheid kun je niet iedereen tevreden stellen, maar voor ingrijpende keuzes is draagvlak. Mits helder uitgelegd en vanuit een rechtvaardigheidsbeleving, iedereen moet dan inleveren, en juist de grote vervuilers moeten mee gaan oplossen.”

De politiek laat volgens haar te veel de oren hangen naar populistische schreeuwers. ,,We durven uit angst voor populisme niet meer politiek correct te zijn. Dat zie je ook in de media. Bij het coronabeleid laten ze alle meningen evenredig aan bod komen. Dan lijkt het of er heel veel mensen tegen zijn.

Uit ons Fries panelonderzoek over coronabeleid bleek het tegendeel. Dat was voor burgemeesters een eyeopener. Die dachten op basis van de media dat er heel veel onrust was. Maar de meeste mensen snappen dat de overheid iets moet doen. Ze zijn ook blij dat er dankzij maatregelen voldoende zorgcapaciteit was.”

Een verbod op lobbyen in Den Haag zou in haar ogen ook verstandig zijn. ,,Ik zag lobbyen vroeger als een onderdeel van het poldermodel. Maar dat doet alleen opgeld als alle partijen aan tafel zitten en evenveel invloed hebben. Daar is nu geen sprake van, het zijn vooral grote clubs die via hun netwerken en directe contacten, mee sturen aan het beleid.

De vleesindustrie weet best dat er over dertig jaar de helft minder vlees wordt gegeten en de fossiele branche weet dat er dan geen auto meer op benzine of diesel rijdt. In plaats van daarop in te spelen zijn belangenorganisaties aan het tijdrekken om zo een betere onderhandelingspositie te krijgen. Vervolgens laten ze de overheid betalen voor hun medewerking.

Per saldo betalen wij burgers de kosten voor de vergroening van bedrijven. Diezelfde bedrijven boeken mede dankzij de goede infrastructuur, belastingklimaat en stabiliteit waar Nederland voor zorgt, al jarenlang grote winsten. Die schrijven ze op hun eigen conto. Maar zodra er ontwikkelingen zijn waar ze last van krijgen moet de overheid over de brug komen en de omschakeling naar groengas en waterstof betalen.”

Hoop

Van de Vegte wil er voor waken cynisch te worden, maar ze merkt dat ze somberder wordt. ,,Het is lastig er de moed in te houden als je steeds weer merkt dat Nederland vastloopt maar de politiek niets doet. Ik ben ook pessimistischer geworden over de toekomst en ben niet de enige merkte ik aan alle reacties op mijn column. En juist dat is zorgelijk.”

Wat haar wel hoop en moed geeft is dat de Friese politiek heeft gekozen voor een politiek gestoeld op Brede Welvaart. Niet economisch gewin staat voorop maar het geluk en welzijn van de bevolking. In Fryslân hebben we de mogelijkheid om te doen wat er landelijk niet lukt: samen aan de brede welvaart werken voor onze kinderen.

Ze wil dit ook graag stimuleren bij gemeenten, zodat het in de gemeentelijke coalitieakkoorden komt.

,,Als FSP zijn we van het onderzoek en de cijfers, maar dat doen we om Fryslân beter en mooier te maken, om de leefbaarheid te verbeteren en te behouden. Nu zie je gemeentes vaak belang tegen belang afwegen en soms per vergunningsaanvraag de grenzen opzoeken, zonder visie op de toekomst. Maar het geluk van de huidige inwoners beschermen kan ten koste gaan van onze kinderen.

Met het principe van brede welvaart als leidraad van gemeentepolitiek kun je dat voorkomen. En wij kunnen onze analyses dan koppelen aan hoe ontwikkelingen en keuzen van invloed zijn op die brede welvaart. Daarmee helpen we de politiek en de samenleving om goede en toekomstgerichte afwegingen te maken. In gesprek met belanghebbenden kan een wethouder de beleidskeuze duidelijk maken.

Met die keuze zal niet iedereen het eens zijn, maar je voorkomt dat je groepen tegen elkaar op zet en geeft alle inwoners de kans mee te bewegen in de transities.”
 

<FD26.09.21>

Lees verder

Verhuurderheffing half miljard omlaag

24-09-2021

Friese corporaties komen door belasting niet aan taken toe

Ook al wil een Kamermeerderheid in principe wel af van de verhuurderheffing, meer dan een verlaging zit er voorlopig niet in. Dat bleek gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Veel partijen wezen er in het debat op dat de belasting voor de woningbouwcorporaties de bouw van nieuwe huurwoningen en de verduurzaming van oudere huizen in de weg zit.

Corporaties en (aspirant-)huurders snakken dan ook naar afschaffing, maar de vier partijen in de scheidende coalitie ging dat vooralsnog te ver. Zij werden het gisteravond eens over een verlaging van de belasting met 500 miljoen euro (op een geraamd bedrag van 1,4 miljard euro in 2022) en hoopten de partijen die pleiten voor afschaffing zo voldoende tegemoet te komen.

Demissionair premier Mark Rutte had eerder in het debat gezegd dat hij ,,niet getrouwd” is met de heffing, maar dat afschaffing duur uitpakt.

De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) luidde vorig jaar al de noodklok over de uitholling van de eigen reserves als gevolg van de heffing, die in 2013 van kracht werd. De aangesloten sociale verhuurders in de provincie schatten vorig jaar in dat er een gat van honderden miljoenen euro’s dreigt voor de komende jaren. Geld dat volgens hen nodig is om aan de opgaven te voldoen die de samenleving hen stelt.

Reserves straks uitgeput

Jeannette Dekker, directeur Thús Wonen en voorzitter van de VFW, ziet de heffing dan ook het liefst zo snel mogelijk uit de boeken verdwijnen, maar waarschuwt tegelijk voor al te hoge verwachtingen.

,,Mocht de heffing inderdaad verdwijnen, dan betekent dat vooral dat we de dingen die we doen, veel sneller kunnen doen. Nu spreiden we onze activiteiten noodgedwongen in de tijd, omdat de financiële ruimte er niet voor is. Als de heffing vervalt, kunnen we weer veel meer voor elkaar krijgen: aan onderhoud, aan nieuwe woningen, aan verduurzaming, aan investeringen in een leefbare buurt.”

Op dit moment onderzoekt de VFW in detail de opgaven en de middelen van de corporaties in Fryslân, en het beeld dat dit oplevert voor de Friese volkshuisvesting. Onderzoek dat over enkele maanden klaar zal zijn. ,,Een van de conclusies is dat zonder terugdraaien van de heffing de gemiddelde corporatie in onze provincie per 2030 geen reserves meer over heeft.”

De gevolgen van afschaffing of verdere verlaging van de verhuurderheffing voelen de Friese huurders rechtstreeks. Dekker wil nog niet vooruitlopen op gevolgen voor de ontwikkeling van de Friese huurtarieven als de heffing van tafel gaat. Maar goed nieuws voor de huurder zal het zijn, ook als de aandacht gaat naar het sneller opknappen en verduurzamen van de woningen. ,,Zeker nu de energiekosten zo hard stijgen.”

 

<FD 24.09.21> 

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

Plannen Prinsjesdag doen niets tegen wooncrisis

22-09-2021

Op Prinsjesdag 21 september is de miljoenennota gepubliceerd. Daarin staan ook de plannen van het demissionaire Kabinet op het gebied van huren en wonen.

 

Demonstranten tijdens Woonprotest 12 september

Het gevoel van urgentie om de wooncrisis echt aan te pakken ontbreekt volledig. Er worden wat pleisters geplakt met 100 miljoen per jaar extra voor woningbouw, terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Die boete op betaalbare huurwoningen moet er af zodat er meer sociale huurwoningen verduurzaamd en gebouwd kunnen worden en de woningen betaalbaarder kunnen worden verhuurd. In de miljoenennota is de verhuurderheffing in stand gehouden. Komend jaar kost die huurders en woningzoekenden zo’n anderhalf miljard euro. 

 

 

 

 

210922 woonbond.nl 

Lees verder

Vacature RvC Woningstichting Weststellingwerf

20-09-2021

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf zoeken wij een ervaren en verbindende toezichthouder met aandachtsgebied management, organisatie- en bedrijfskunde

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Weststellingwerf bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van De Bewonersraad.

De RvC van Woningstichting Weststellingwerf heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat tevens de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woningstichting Weststellingwerf.

Per 1 januari 2022 zal er in de RvC van Woningstichting Weststellingwerf een vacature ontstaan voor een lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Management, Organisatie- en Bedrijfskunde. Het betreft een zetel op voordracht van De Bewonersraad.

Huurdersvereniging De Bewonersraad

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad Friesland werkt in 14 gemeenten.

De vereniging kent een formele overlegovereenkomst met 6 corporaties, waaronder Woningstichting Weststellingwerf, en onderhoudt functionele contacten met alle corporaties in Friesland. De Bewonersraad kent eenzelfde overeenkomst met de commerciële verhuurders Stichting Woningmaatschap Leeuwarden (VSN) voor huurders in Drachten en Burgum, alsmede Estea Capital voor huurders verspreid over heel Friesland.

Profiel huurderscommissaris

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

   • Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft;
   • Vanuit een bedrijfskundige achtergrond ruime ervaring heeft met organisatieontwikkeling en veranderprocessen;
   • Aantoonbaar kennis en/of ervaring heeft met huurdersbelangen;
   • Zicht heeft op de leefwereld van huurders en de huurderinvalshoek goed kan verwoorden in de RvC;
   • Zich bewust is van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar is;
   • Een duidelijke visie heeft op toezicht en governance ‘nieuwe stijl’;
   • Kennis heeft van en ervaring heeft met governance vraagstukken en de rol van de RvC;
   • Door werken en/of wonen aantoonbare kennis heeft van- en zich betrokken voelt bij de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied en de regio.

De profielschets kunt u hier downloaden.


De RvC van Woningstichting Weststellingwerf streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en overige competenties.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van De Bewonersraad voor Woningstichting Weststellingwerf? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39275.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Lees verder

Kabinet steekt miljard extra in versnelling woningbouw

18-09-2021

Het demissionaire kabinet maakt volgend jaar nog eens een miljard euro vrij om sneller woningen te kunnen bouwen. De eenmalige extra investering wordt volgende week op Prinsjesdag aangekondigd, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.

Het kabinet stak sinds 2019 via de zogenoemde woningbouwimpuls ook al in totaal een miljard euro in versnelling van de woningbouw. Gemeenten konden dat geld gebruiken om drempels voor de bouw van nieuwe huizen weg te nemen. Bijvoorbeeld als vervuilde grond of een slechte bereikbaarheid een project in de weg stonden.

Deze aanpak heeft volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) goed gewerkt, maar de pot is nu leeg. Omdat de bouw van woningen topprioriteit heeft, en het aantreden van een nieuw kabinet op zich laat wachten, is volgens ingewijden besloten nog eens een miljard beschikbaar te stellen. Naar verwachting is daar brede steun voor in de Tweede Kamer.

Maar hoewel er extra geld komt voor de aanpak van de woningbouw, zal het kabinet geen ingrijpende plannen presenteren om de huidige woningnood aan te pakken. Het opheffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek is politiek te omstreden.

 

<FD 17.09.21>

Lees verder

18-09-2021

Zeker 80.000 sociale huurwoningen in Nederland vertonen flinke gebreken. Hun onderhoudsconditie is matig tot zeer slecht blijkt uit cijfers van de Autoriteit woningcorporaties, die RTL Nieuws onderzocht. Bij dergelijke scores is snel onderhoud noodzakelijk volgens deskundigen. "Dat ze oud zijn is geen excuus."

Lees hier het artikel van RTL Nieuws

Lees verder

Nederland is klaar met de huizencrisis

14-09-2021

„Er zijn in Nederland 330.000 woningzoekenden, en 800.000 mensen betalen een veel te hoge huur. De woningmarkt is compleet verziekt, daar moet nu iets aan gebeuren”, zegt een woordvoerder van de Woonbond op het podium bij het woonprotest in Amsterdam.

’Los de wooncrisis nú op!’ De simpele zin op het protestbord van een van de naar schatting meer dan 10.000 demonstranten, die gisteren in het Amsterdamse Westerpark bijeenkwamen voor het landelijke woonprotest, lijkt de hartenkreet van álle deelnemers te zijn. Want iedereen in Nederland is klaar met onvoldoende betaalbare huizen, zowel koop- als huur, en jongeren die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. Maar vooral ook met beleggers, die goedkope huurwoningen opkopen, om ze vervolgens voor 1800 euro in de maand weer in de markt te zetten.

Kelley Danes (37), werkzaam in de zorg, loopt tijdens de demonstratie met een verhuisdoos om haar middel, met daarop de tekst: huur 1800 euro per maand.

„Ik woon samen met mijn man en mijn dochtertje van 5 in een sociale huurwoning in Amsterdam-West. We werken allebei fulltime, maar meer dan dit kunnen we ons in deze tijd gewoon niet veroorloven. Wij willen graag verhuizen naar iets anders, misschien iets groters voor ons gezin. Ondanks dat we allebei een baan hebben kunnen we nergens terecht. Ja, voor een huur van 1800 euro kunnen we iets vergelijkbaars krijgen. Dat is toch verschrikkelijk? Er moet écht iets veranderen.”

Thomas Weusthof (27) komt oorspronkelijk uit het Overijsselse dorpje Rossum.

„Veel vrienden van mij wonen nog thuis. Het is voor hen vrijwel ondoenlijk om een huis te krijgen, óók in die regio. En komt er iets te koop, dan zijn er zoveel mensen die het willen hebben, dat degene met het meeste geld het huis krijgt. Er wordt ook daar meestal flink overboden. Het zijn vrijwel nooit de jongeren die aan het langste eind trekken. Ik vind dat oneerlijk en daarom ben ik vandaag hier om mijn ongenoegen daarover te uiten.”

Met haar rode ’koningsmantel’ en haar kroontje op het hoofd valt Lilian Seip (31) uit de hoofdstad op tussen de rest van de demonstranten. Haar uitdossing is een ’protest-knipoog’ naar prins Bernhard, die in Amsterdam een groot aantal panden bezit. Lilian stond ruim tien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning en woont nu in een klein appartementje van 35 m2 bij het Amstelstation.

„Het is echt piepklein, maar ik ben er blij mee. Voordat ik dit huis kreeg, ben ik erg vaak verhuisd; dan zat ik er weer in onderhuur, of anti-kraak. Het is voor jonge mensen werkelijk een crime om een betaalbare woning te krijgen. Je kunt wel weer nieuwe huizen gaan bouwen, maar als ze meteen worden opgekocht door beleggers, zoals nu vaak gebeurt, dan schiet je er nog niks mee op.”

De drie vrienden Kees van der Sanden (63), Ramon te Velde (49) en Allard Noordanus (65) uit Amsterdam protesteren vooral tegen het feit, dat beleggers of huisjesmelkers de ene na de andere goedkopere huurwoning opkopen, om er vervolgens een megabedrag voor te vragen en er een expat in te zetten.

„Ik woon in een portiek met acht sociale huurwoningen. Zes ervan zijn verkocht en daar wonen nu dus allemaal expats in. Gewone Amsterdammers komen daar niet meer in. Het wordt er bovendien niet echt veel gezelliger op in de wijk. De sociale cohesie verdwijnt totaal.”

’Ik word er moehh van’, staat er op het protestbord van Maaike Krom (22) uit Nijmegen. Ze heeft zich uitgedost als koe omdat ze zich als huurder een melkkoe voelt.

„Op een gegeven moment wil je, als je klaar bent met studeren, bij de grote mensen horen. Daar hoort ook een grote-mensenhuis bij, wat mij betreft. Maar ik ken echt heel veel mensen, ook van rond de 30 al, die nog thuis wonen. Er moet bijvoorbeeld een studieschuld worden afgelost, dus zo veel geld komt er niet binnen. Met die torenhoge vraagprijzen tegenwoordig kun je het als starter gewoon vergeten.”

Achttien jaar geleden tekenden Els Stapersma (61) en haar man Frans Peterse (63) uit Leiden het contract voor hun huurwoning.

„We voldeden precies aan de inkomsten die nodig waren, dus dat zat wel snor. In de loop van de jaren zijn we meer gaan verdienen, maar de de huizenprijzen stegen navenant. Wij worden nu als het ware beschuldigd van scheefwonen, met een te hoog inkomen wonen in deze huurwoning, maar we zitten helemaal klem. Een koopwoning die een paar jaar geleden nog tweeënhalve ton kostte, daar betaal je nu vier ton voor. En dat is voor ons weer niet te betalen. Wij zijn gewoon veroordeeld tot scheefwonen.”

Robert en Natasja van Galen uit Rotterdam zitten ook ’muurvast’ op de woningmarkt. Het jonge stel (29 en 27 jaar oud) woont zelfs in huis bij de moeder van Robert.

„Gelukkig heeft zij een grote woning en zijn wel elkaar niet echt tot last, maar ideaal is dit natuurlijk niet. Je wil als jonge mensen toch een keertje uitvliegen? Maar genoeg geld om een huis te kopen is er niet, want ook in Rotterdam leg je flinke bedragen neer voor starterswoningen, als die er al zijn. Een huurwoning van 2000 euro, ja dat kunnen we krijgen, maar betaalbare huur, daarvoor staan we op een wachtlijst. En die is nog héél lang…”

De Haagse politiek krijgt er tijdens het protest flink van langs. Er wordt te weinig gedaan om beleggers tegen te gaan die panden opkopen, er wordt te weinig gedaan om nieuwe betaalbare huizen te bouwen en te verdelen. Het woningbeleid is (al jaren) prut. „We zitten in de grootste wooncrisis ooit in Nederland”, wordt er geroepen.

„Er zijn in Nederland 330.000 woningzoekenden, en 800.000 mensen betalen een veel te hoge huur. De woningmarkt is compleet verziekt, daar moet nu iets aan gebeuren”, zegt een woordvoerder van de Woonbond op het podium.

De demonstratie was gisteren aan het begin van de avond afgelopen. Maar een harde kern van de betogers bleef achter en verplaatste zich naar de Nieuwezijds Voorburgwal, achter het Paleis op de Dam. De politie arresteerde tientallen mensen die een pand in de Gravenstraat in de buurt van de Dam zouden willen kraken. Tegen 21.00 uur vertrok de politie van de Dam.

 

<LC13.09.21>

 

Lees verder

DOKKUM | Noardeast boos over missen miljoenen

09-09-2021

Ze vroegen om 16,9 miljoen euro, het werd 0. Noard-east-Fryslân is not amused dat het naast de miljoenen uit het Volkshuisvestingsfonds grijpt. ,,We staan er alleen voor.’’

De krimpgemeente heeft becijferd dat het 97 miljoen euro gaat kosten om de komende tien jaar 655 kwetsbare woningen en hun leefomgeving te verbeteren. Daarvoor komt ze 24 miljoen euro tekort. Bij het Volkshuisvestingsfonds diende Noardeast afgelopen zomer daarom een aanvraag voor 16,3 miljoen euro in. Volgens de regels zou het dat bedrag zelf moeten aanvullen tot 24 miljoen euro.

Het Volkshuisvestingsfonds is een pot geld met daarin 450 miljoen euro waarop gemeenten een beroep kunnen doen om de ‘leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden’ op te krikken. Het gaat dan vooral om het opknappen van verouderde woningen of nieuwbouw.

In de afwijzing die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Noard-east-Fryslân stuurde, staat onder meer dat de aanvraag onvoldoende is onderbouwd en dat het plan niet genoeg is uitgewerkt. In het bezwaar trekt Noardeast fel van leer en schrijft de gemeente ‘grote moeite’ met het besluit te hebben. In grote steden is de problematiek vaak eenduidiger en aanwijsbaar, vindt de gemeente.

‘Het te bestrijden probleem woekert in onze regio door het hele gebied, dus we zullen chirurgisch te werk moeten gaan, tot op pandniveau op basis van criteria die wij in onze aanvraag helder hebben benoemd.’ Volgens de gemeente kleeft aan de afwijzing een ‘zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek’.

Noardeast had meer verwacht van het ministerie, schrijft het. ‘De problematiek wordt groter en onbeheersbaarder naarmate we langer wachten met een robuuste aanpak. Wij zijn daar als gemeente met relatief beperkte middelen niet alleen toe in staat.’

 

<LC 08.09.21> 

 

 

Lees verder

Gevangen in gouden kooi

08-09-2021

Gevangen in gouden kooI

Als ik overstap ben ik een dief van mijn eigen portemonnee

 

Woonschaamte is het woord van de week. Babyboomers moeten zich schuldig voelen dat ze alleen of met hun tweetjes in hun vijfkamer-paleisjes blijven zitten. Opzouten, plaatsmaken voor jonge nestjes, wordt er geroepen. Pensionado’s voelen zich hierdoor allerminst aangesproken. Velen willen dolgraag verkassen, maar zitten vast in hun eigen gouden kooi. „Ik voel me een gevangene van mijn huis.”

Van zijn huis met vier slaapkamers wil Frans Barten (70), alleenstaand na het overlijden van zijn vrouw, dolgraag af. „Woonschaamte heb ik niet, maar ik besef donders goed dat ik in mijn eentje de plek inneem van een heel gezin. Hier in Apeldoorn ben ik op zoek gegaan naar een huurappartement, maar dan ben ik aangewezen op de vrije sector. Komen mijn woonlasten maandelijks op minimaal 1000 euro, terwijl ik nu aan rente en aflossing 350 euro kwijt ben. Dat verschil is me te groot. Verkopen en de overwaarde opsouperen? Nee, ik wil wel wat nalaten aan mijn kinderen én aan mijn kleinkinderen die nu tot sint-juttemis thuis moeten wonen. Als de overheid elke maand het verschil tussen 1000 en 350 euro zou bijpassen, pak ik meteen de verhuisdozen in.” Barten zucht: „Hebben wij dan niets geleerd van de jaren 50 en -80, toen de woningnood ook hoog was?”

Zijn verhaal staat niet op zich. De meeste 65-plussers willen graag verkassen naar iets kleiners, maar het is om financiële redenen niet voor ze weggelegd. En daarom blijven ze zitten waar ze zitten.

Voor Jaap Denkers (72) uit Maassluis leek het een logische stap om van zijn koophuis naar een gelijkvloers appartement te gaan. Maar daar is hij rap van teruggekomen. „Ik heb mijn huis weer uit de verkoop gehaald. Voor mijn zeilboot en mijn bridgeclub wil ik graag in Maassluis blijven, maar het appartement dat ik op het oog had, kost vier ton. Een jaren 70-flat van 80 vierkante meter aan de waterkant, is een ton duurder dan mijn goed geïsoleerde huis van 140 vierkante meter met tuin. Daar komen in een appartement ook nog servicekosten bij en de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Als ik die overstap maak ben ik een dief van mijn eigen portemonnee en dat doe ik dus niet.”

Schaamt hij zich geen seconde voor. „Kan zijn dat door de boomers de hele huizenmarkt op slot zit, maar ik heb vijftig jaar hard gewerkt en zuinig geleefd.”

Met trots toont hij zijn ’paleisje’, inclusief een balzaal van een extra verdieping. „Heb ik er in 1997 meteen bovenop laten zetten, investeren in stenen, deed iedereen. In de kast daar berg ik in de winter de zeilen op van mijn boot. Tegen de tijd dat ik de trap niet meer op kan, laat ik wel een lift installeren. En het kan zijn dat het tuinonderhoud me te veel wordt over een paar jaar, maar dát zien we dan wel.”

Voor de 79-jarige Ineke Kruizinga is het al zover. „Het bijhouden van de voor- en achtertuin wordt me weleens te veel.” In haar eentje bewoont ze een koophuis in Sleen. „Vier slaapkamers en een zolder. Ik sta ingeschreven voor een huurappartement, en weet niet hoe lang dat duurt… Liefst zou ik met anderen een ’knarrenhofje’ starten, maar mijn zoon heeft me voorgerekend dat ik tien jaar verder ben voordat daar de basis van gelegd is…”

De 57-jarige Mirjam Janssen uit Leeuwarden zou graag haar sociale aard volgen. „Mijn kinderen zijn het huis uit, hier is ruimte voor een groot gezin, ik wil graag plaatsmaken. Maar voor een fatsoenlijk appartement zit de huur ergens tussen de 700 en 1200 euro en ik zit nu op hypotheeklasten van 150 euro per maand. Door mijn vermogen kom ik niet in aanmerking voor een subsidie of toeslag, en mijn inkomen is door ziekte minimaal. Ik heb weinig pensioenopbouw, en zal het in de toekomst van een aow’tje moeten doen. Ik ben dus gekke Gerritje als ik doorstroom.”

Ton Harder (65) zit in Almere in een sociale huurwoning. „Vijf kamers in mijn eentje. Wat ik met al die ruimte moet? Afstoffen! In mijn riante tuin zit ik nooit omdat ik door mijn ziekte geen zonlicht verdraag.” Ook voor hem is de portemonnee een beletsel om te verhuizen. „Toen ik hier dertig jaar geleden introk met mijn ex, was de badkamer niet meer dan een beschimmelde douche, met vies vinylbehang. Heb ik de boel mooi betegeld, een bad geïnstalleerd. En wat denk je? Als ik nu verhuis moet ik dat eruit laten halen en de boel in de oude staat herstellen. Zelf kan ik dat niet meer. Laat ik dat doen, kost het me 5000 tot 6000 euro. Dat heb ik niet, dus kan ik niet vertrekken. Daarnaast moet ik voor een kleiner huis eerst weer jaren op een wachtlijst. Laat maar, dus.”

Harder weet dat hij niet alleen staat. „Om de hoek woont een man van 100 jaar alleen in een huis met zes kamers. Vijf jaar geleden maakte hij kans op een tweekamerappartement, maar dat kostte hem 1500 euro huur per maand, terwijl hij hier 750 betaalt. Niet normaal!” De eeuweling bleef dus ook zitten. „Omdat hij slecht ter been is, woont hij beneden. Hij heeft de bovenverdiepingen afgesloten, anders moet hij dat allemaal schoonhouden. Daar zit hij, in zijn ’spookhuis’. Hoe krom is dit allemaal?”

In Grashoek, gemeente Peel en Maas, bemant Jan Waterschoot (70) een gezinswoning met twee grote en een kleine slaapkamer. „Plus een zolderverdieping! Royaal om alleen in te wonen, maar hier in het dorp vind ik niks anders.”

Coen Nijhof en zijn vrouw Marja uit Almere-Buiten zijn allebei net 60 jaar. „We staan voor een andere levensfase, en daarmee zijn wij eigenlijk toe aan een volgende woonstap. Maar weet je wie er veel meer toe zijn aan een volgende stap? Onze twee thuiswonende dochters, Lisa van 26 jaar en Jenny van 24. Twee volwassen vrouwen die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Bekend verhaal, salariëring, de woningmarkt die op slot zit en verrot is. Mijn vrouw en ik waren op ons achttiende het ouderlijk huis uit, onze dochters kunnen niet uitvliegen. Natuurlijk is het fijn dát ze bij ons kunnen wonen, maar ze zijn op een leeftijd dat ze behoefte hebben aan privacy met hun vriendje. Schrijnend is het.”

Nijhof maakt zijn vaste grap om wat lucht te brengen in zijn betoog: „Voor later hebben wij de mantelzorgers alvast in huis. Zonder gekheid: kennissen hebben hun 40-jarige zoon nog thuis wonen. Ik kan maar één ding zeggen: regering doe iets!” Hij betwijfelt het of hij zelf de volgende stap wel zal zetten. „Wij wonen nu spotgoedkoop, de hypotheek is bijna afgelost. Verhuizen we naar een appartement dan komen daar gelijk hoge kosten bij kijken. Wat dat betreft zitten we in een spagaat.”

Ineke Padding (64) voelt zich al jaren een beetje de gevangene van haar huis. „Ik woon in een sociale huurwoning in Zoetermeer en wil naar iets kleiners en goedkopers, maar dat lukt niet. Ooit had ik een koophuis, na mijn scheiding belandde ik in een huurhuis, waar ik mijn twee kinderen heb opgevoed. Nu zij het huis uit zijn, is het te groot en te duur. Ik heb carrière gemaakt, en omdat ik meer verdien mag de corporatie de huur met 5 procent verhogen. Reken maar uit, ik betaal nu 805 euro per maand. En dat wordt dus ieder jaar meer.”

„Van vrienden met koophuizen hoor ik dat hun maandlasten dalen, tot nog maar 100 euro per maand. Vraag ik me af hoe het kan dat die corporaties hun hypotheken niet afgelost hebben. Daar zit een kronkel. Nu moet de corporatie wel een verhuurdersheffing afdragen aan de overheid, maar die betaal ik dus eigenlijk.”

Woningruil zit er niet in voor Ineke Padding. „Omdat ik boven de inkomensgrens zit, kom ik niet meer in aanmerking voor sociale huur. Kopen gaat ook niet. Ik heb wel wat spaargeld, – veel hypotheek krijg ik niet op mijn leeftijd – maar daarmee koop ik hooguit een flatje in Den Haag. Drie trappen op, zeulen met de boodschappen, nu kan ik het nog, maar over tien of twintig jaar? Het frustreert me dat ik zo knel zit. En kan ik straks, als mijn inkomen na mijn pensioendatum minder is, die stijgende huur nog betalen? Hoog tijd dat dit breed op de overheidsagenda wordt gezet!”

 

<LC 07.08.21>

Lees verder

Weer uitstel woonwagenkamp

07-09-2021

Liander heeft nog geen tijd om stroom aan te sluiten

Opnieuw loopt de heropening van het woonwagenkamp bij Drachtstercompagnie vertraging op. Liander komt er voorlopig niet aan toe om elektriciteit aan te leggen.

De netwerkbeheerder heeft in het land de handen vol aan het verbeteren van het hoofdnetwerk. Dat zorgt overal voor vertraging bij het aansluiten van woningen op stroom, zegt woordvoerder Peter Hofland. ,,Onze monteurs hebben het heel druk. Er zijn wachttijden van veertig weken.”

Er is jaren gepraat over het opnieuw openen van het oude kamp ten zuiden van het dorp. Smallingerland deed meer dan eens een toezegging, maar het kwam er nooit van. Vorig jaar besloot Smallingerland definitief dat er twaalf woonwagens mogen komen. Na het bouwrijp maken zou het terrein deze zomer beschikbaar zijn.

De drukte bij Liander gooit roet in het eten. Leden van de Drachtster woonwagengemeenschap zijn vorige week tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis bijgepraat. De eerste huurwoonwagens van WoonFriesland worden niet eerder dan in maart 2022 geplaatst. ,,Het was zoals we het al vaker hebben meegemaakt”, zegt een teleurgestelde Bauke Tel, die voor een wagen op de wachtlijst staat. ,,Je kon in de zomer trouwens al zien dat er op het terrein nog niets was gebeurd.”

Volgens Hofland van Liander is er nog een reden dat het bij Drachtercompagnie ,,speciaal wat langer duurt” met de stroomaanleg. ,,De aanvraag is pas deze zomer bij ons ingediend.”

Volgens gemeentewoordvoerder Jennifer Zwierstra was het niet mogelijk om dat heel veel eerder te doen. ,,Eerst moesten er nog zaken goed worden geregeld en afgesproken, bijvoorbeeld met WoonFriesland, voor we een volgende stap konden zetten.” Het heeft de aanvraag bij Liander met maximaal een maand vertraagd.

,,Een bittere pil”, noemde wethouder Bert Westerink de vertraging eerder deze week. Smallingerland betreurt de situatie en heeft Liander gevraagd zoveel mogelijk haast te maken. Die wil dat wel, maar volgens woordvoerder Hofland wordt het lastig. ,,Ook het hoofdnetwerk bij het kamp moet iets worden aangepast.” De woonwagens krijgen een warmtepomp en zonnepanelen, en zullen stroom terugleveren naar het net.

 

<LC 4.09.21> 

 

Lees verder
content image