Nieuws

WOLVEGA | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

10-12-2018

Ook voor de gemeente Weststellingwerf zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Op de foto vlnr Frank van den Broek, algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad en directeur Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf heeft de afspraken eveneens ondertekend. 

Lees verder

KOUDUM | Huurhuizen grondig aangepakt en gesloopt

08-12-2018

WoonFriesland is gestart met het moderniseren van 41 woningen in Koudum. Het sociaal verhuurbedrijf steekt 1,4 miljoen euro in de
klus. Ze worden energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen, nieuwe badkamers, toiletten en keuken. Eerder dit jaar werden
al 96 huurhuizen op deze manier aangepakt in Koudum.

Voor 12 woningen aan de Jacobus van der Waeyenstraat en Oostenveldseweg liggen sloopplannen klaar. Met bewoners wordt overlegd over
vervangende nieuwbouw.

Lees verder

DOKKUM | DDFK-gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging ondertekenen Woon-prestatieafspraken 2019

05-12-2018

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

In de prestatieafspraken voor 2019 staan concrete activiteiten benoemd op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid,  en de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De bestuurders zien het werken aan de woningmarkt als een gezamenlijke puzzel waarbij iedere partij een bijdrage levert. “Alleen als we allemaal een stukje aanleggen, is de puzzel compleet”, aldus wethouder Jaap Hijma.

 

Bewonersraad

Sinds de nieuwe Woningwet 2015 is De Bewonersraad nauw betrokken bij het maken van de afspraken. Algemeen directeur Frank van den Broek spreekt van een ‘unieke samenwerking’: “Wij krijgen van de DDFK-gemeenten en coöperaties veel ruimte om ons in te zetten voor de belangen van de huurders. De dialoog is gelijkwaardig. De gemeenten en corporaties hechten veel waarde aan onze inbreng. Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere Friese gemeenten", aldus van den Broek. 

 

Visie

In 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen over het (sociale) woningbouwbeleid voor de lange termijn vastgelegd. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Voor 64 miljoen in huizen geïnvesteerd

05-12-2018

De Leeuwarder corporaties steken volgend jaar 28,3 miljoen euro in het opknappen van hun huizen. Hun totale investering in 2019 bedraagt ruim 64 miljoen. Dit hebben burgemeester en wethouders en de corporaties Elkien en WoonFriesland samen afgesproken
in een convenant. Het opknapgeld gaat vooral naar het energiezuiniger maken van meer dan duizend bestaande huizen. De gemeente vraagt hen ook in kaart te brengen welke huizen op termijn gasvrij gemaakt kunnen worden. Dit is erg duur.

De corporaties trekken 11,4 miljoen uit voor bouw van nieuwe woningen en 1,8 miljoen voor sloop. Nog eens 22,7 miljoen euro wordt
uitgegeven aan het normale onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk. Volgens de afspraken bouwt WoonFriesland 76 woningen. De gezamenlijke sloop van beide corporaties betreft 59 huizen. WoonFriesland stopt voorlopig met de verkoop van individuele huurwoningen. Hiermee wil ze het huurwoningenaanbod op peil houden. De corporatie is zelfs van plan hier en daar bestaande huizen weer aan te kopen om versnippering van het bezit tegen te gaan.

Lees verder

Energie 30 euro per maand duurder

05-12-2018

Door stijgende tarieven en fors hogere belastingen schiet de energienota omhoog. Een gemiddeld gezin gaat in 2019 liefst 360 euro meer betalen.

Stegen de energiekosten dit jaar al met gemiddeld 190 euro, in 2019 moeten consumenten opnieuw diep in de buidel tasten. Dat concludeert energievergelijker Gaslicht.com. aan de hand van de prijzen van diverse energiebedrijven.
Eneco, één van de drie grote energiebedrijven, verhoogt per 1 januari de gasprijs met 7 cent per kubieke meter. Stroom wordt iets duurder.
Een gezin (3500 kilowatt uur stroom en 1500 kuub gas) is daardoor in 2019 ruim 140 euro extra kwijt, heeft Gaslicht.com becijferd.
,,De energierekening wordt vanaf januari helaas een stuk duurder”, bevestigt Eneco-woordvoerder Kim Vogten de stijging. Eneco wijst op de hoge inkoopprijs van gas, de gestegen CO2-emissierechten en de goed draaiende economie. Het stilliggen van meerdere Belgische kernreactoren drijft de prijs verder op. Onze zuiderburen kopen daardoor meer Nederlandse stroom in. Geeft Eneco openheid van zaken,
Nuon en Essent weigeren hun consumententarieven te onthullen. Gaslicht.com voorziet voor hen echter soortgelijke stijgingen.

Bij Essent wijzen de al gepubliceerde zakelijke tarieven daar eveneens op. Die gaan op 1 januari flink omhoog. ,,De tarieven voor
consumenten gaan in ieder geval niet omlaag”, wil Essent slechts kwijt. Stijgen de energietarieven, de belastingen nemen nog harder toe. In 2019 betaalt een gemiddeld vierpersoonshuishouden voor energie 160 euro meer dan dit jaar. Zowel de gastaks (+54 euro) als de opslag duurzameenergie (+68 euro) gaan omhoog. Verder ontvangt een gemiddeld huishouden 61 euro minder belastingkorting op energie. De netbeheerkosten stijgen 7 euro. Een klein voordeeltje voor consumenten is er ook: de stroomtaks daalt net als vorig jaar met 30 euro. BenWoldring, directeur van Gaslicht. com is niet verbaasd. ,,De gasprijzen zijn flink gestegen dit jaar. En om alle klimaatdoelen te halen zijn flinke investeringen nodig in groene energie en de elektriciteitsnetten.”

Al met al bestaat de energierekening inmiddels voor twee derde uit belastingen. Het valt Woldring daarbij op dat gas steeds duurder wordt.
,,De belasting op stroom blijft dalen, terwijl gas een steeds groter deel van de energierekening vormt.” De Groninger is kritisch op de steeds hogere gaskosten. ,,Het is logisch dat we van het gas af moeten, maar het gaat nu wel erg snel.”
Ondanks de verhogingen kunnen consumenten flink besparen door aanbieders te vergelijken. Woldring adviseert gas en licht daarbij voor
een jaar vast te zetten. ,,Uit onderzoek blijkt dat je dan enkele honderden euro’s kunt besparen.”

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Leeuwarden, woningbouw- en huurdersorganisaties

04-12-2018

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2019 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. Dit zijn afspraken waarin de partijen de bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid vastleggen. De samenwerking in 2019 richt zich op de betaalbaarheid van het wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, en de gezamenlijke zorg voor kwetsbare huishoudens. De corporaties hebben plannen om voor in totaal € 64 miljoen te investeren in 2019 in de gemeente Leeuwarden.

 

Betaalbaar wonen blijft voor de partijen de hoogste prioriteit. Elke partij draagt op zijn manier bij: de gemeente met energiecoaches en het armoedebeleid, de corporaties via gematigde huren en met hun forse investeringen in het verlagen van de energierekening en de huurdersorganisaties door voorlichting en ondersteuning.

 

Toegankelijkheid huurmarkt

De huurmarkt moet voldoende toegankelijk blijven voor woningzoekenden. De gemeente heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de sociale huur dat in samenwerking met bovenstaande partijen is verricht. De uitkomsten worden nog dit jaar verwacht. De gemeente vertaalt dit in 2019  in een nieuwe visie waarin onderwerpen als betaalbaar wonen, sloop/ nieuwbouw, wijkenaanpak, verduurzaming en de zorg voor kwetsbare doelgroepen aan de orde komen.

 

Fors investeren in onderhoud en kwaliteit van de huurwoningen

Het vernieuwen en verbeteren van de woningvoorraad door WoonFriesland en Elkien is een continu proces. Ook in 2019 investeren beide corporaties fors in onderhoud en kwaliteitsverbetering. Daarnaast gaan partijen op initiatief van de gemeente onderzoeken hoe de energietransitie naar een op termijn CO2 vrije woningvoorraad vorm te geven is. Alle partijen zijn actief in de wijken: via de wijkenaanpak bundelen partijen hun inzet in wijken zoals Oud Oost, Schepenbuurt en Heechterp-Schieringen.

 

Zorg voor huishoudens vraagt om intensieve samenwerking

De corporaties huisvesten veel kwetsbare doelgroepen: huishoudens met geldzorgen of die zorg of begeleiding nodig hebben. Een goede afstemming tussen partijen is nodig. Hiermee krijgen huishoudens de zorg die ze nodig hebben, maar wordt ook voorkomen dat het woon- en leefklimaat in wijken te veel onder druk komt te staan. We gaan in 2019 onder andere aan de slag met het verbeteren van de afstemming tussen de partijen en betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, de draagkracht en draaglast van wijken en wat nodig is om statushouders een goede start te geven.

 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002

Lees verder

FRANEKER | Verlies gemeente in zaak nieuwbouwwijk

03-12-2018

Een uitspraak van de rechtbank die de voormalige gemeente Franekeradeel een betaling van 10 miljoen euro opleverde inzake woningbouw in Franeker-Zuid, staat op losse schroeven. Het Gerechtshof heeft de andere partij, de cv Franeker- Zuid, in het gelijk gesteld.

De gemeente had de cv niet mogen dwingen om op 31 december 2013 de afgesproken grond af te nemen en had moeten meedenken over
herontwikkeling.

Het college bekijkt nu wat de gevolgen voor Waadhoeke zijn.

Lees verder

FRANEKER | Geld voor wijken en dorpen in Waadhoeke

03-12-2018

De gemeente Waadhoeke heeft een dorpen- en wijkenfonds vastgesteld waarin 1,2 miljoen euro beschikbaar is tot 2021. Er zijn drie financieringsmogelijkheden voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid.

Alle dorpen en wijken krijgen een waarderingssubsidie van 500 euro. Voor onderzoek of begeleiding van een project kan tot 10.000
euro subsidie aangevraagd worden en voor de uitvoer van projecten kan tot 20.000 euro subsidie verleend worden. Het moeten projecten
zijn met een groot draagvlak.

Lees verder

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

01-12-2018

Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen.

Volgens de AVG, de Europese Privacywet, mogen er geen persoonsgegevens gevraagd worden zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Maar veel woonruimteverdeelsites doen dit dus wel. Er moeten inkomensverklaringen van de Belastingdienst worden verstrekt.

Uploaden inkomensverklaring

Om te reageren op woningen moeten woningzoekers hun inkomensgegevens uploaden, terwijl die gegevens pas nodig zijn op het moment dat er een woning wordt toegewezen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Mensen staan jaren ingeschreven voordat ze een woning toegewezen krijgen. Dat betekent dat je jaar in jaar uit je in inkomensgegevens moet delen. Terwijl pas op het moment dat je een woning toegewezen krijgt relevant is wat je verdient. Er is geen enkele reden om je inkomensgegevens in 2018 te delen voor  een woning die je vijf jaar later krijgt toegewezen.’

Kassa

Het consumentenprogramma BNNVARA KASSA dook in de zaak. Jurist Mathieu Paapst van ICTRecht wijst in de uitzending ook op een serieus veiligheidsrisico “Alle informatie kan online in de verkeerde handen vallen”. Hij doelt daarmee op de gegevens op de inkomensverklaring: naam, BSN-nummer en inkomen zijn interessant voor criminelen die identiteitsfraude willen plegen. Paapst raadt daarom de corporaties aan hun beleid te veranderen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan Kassa aan dat het niet is toegestaan om inkomensverklaringen te vragen wanneer dit pas op een veel later tijdstip nodig is. 

Lees verder

Tevredenheid huurders over woningcorporaties stagneert

29-11-2018

Het oordeel van huurders over de dienstverlening van hun woningcorporatie is voor het eerst in vijf jaar gestagneerd. Het oordeel van huurders over de kwaliteit van hun woning daalde zelfs licht, van 7 naar 6,9. Dit blijkt uit de landelijk Aedes benchmark 2018.

Het oordeel van huurders is een van de vijf onderdelen van de Aedes benchmark, die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. Aan de benchmark, die inmiddels vijf jaar bestaat, doet 90 procent van de corporaties mee.
 

Belangrijk instrument

De benchmark is voor huurdersorganisaties een belangrijk instrument om te zien hoe hun corporatie presteert. De andere vier onderdelen naast huurdersoordeel zijn: bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. De prestaties van de corporaties zijn te vinden op https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/0a0aae4755221e54/original/Aedes-benchmark-2018_Individuele-resultaten-woningcorporaties.xlsx

 

Net als vorig jaar gaat De Bewonersraad de prestaties van de Friese corporaties op een rij zetten.

Lees verder

Statushouders houden voorrang in Amsterdam

28-11-2018

Door een wetswijziging die het parlement in 2016 goedkeurde, is het geen automatisme meer dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Gemeenten mogen sinds vorig jaar beslissen of ze wel of geen voorrang geven.

In Amsterdam houden asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang als ze op zoek gaan naar een sociale huurwoning. Dat schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de Partij van de Ouderen.

Lees verder

‘Record buitenlands geld in huurwoningen’

28-11-2018

HONGKONG - Buitenlandse investeerders hebben dit jaar circa 2 miljard euro in Nederlandse huurwoningen gestoken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar en een nieuw record, stelt marktonderzoeker Value Capital. Volgens de onderzoeker kwamen er dit jaar 7 nieuwe buitenlandse partijen bij, waardoor in totaal 32 internationale investeerders actief zijn op de huurwoningmarkt. Naar schatting hebben zij in totaal 45.000 Nederlandse huurwoningen in bezit.

Volgens de studie vloeit er nog meer geld van over de grens naar de Nederlandse huursector, omdat investeerders tevreden zijn over
het stabiele rendement.

Lees verder

Vacature Bewonersraad regiomanager 16-20 uur

27-11-2018

Collega gevraagd voor de functie van regiomanager.
Vooralsnog betreft het een functie voor maximaal 6 maanden, in verband met ziektevervanging.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank van den Broek, algemeen directeur. Hij is bereikbaar via info@debewonersraad.nl of telefoonnummer 058 – 216 54 57.


De regiomanager ressorteert binnen het werkapparaat van de vereniging rechtstreeks onder de algemeen directeur en legt aan deze periodiek verantwoording af. De regiomanager acteert op operationeel, tactisch en strategisch nivea, en kan tussen deze niveaus gemakkelijk schakelen. Het functie-accent ligt overigens in de volgorde van deze opsomming. De regiomanager is doorgaans werkzaam in een gedeelte van het werkgebied van de vereniging, waarvan deel uitmaken een of meer corporaties, een of meer gemeenten, een of meer bewonerscommissies en/of een of meer collega-huurdersorganisaties.

We zijn een professionele huurdersorganisatie. De Bewonersraad kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. De functie van regiomanager kent een bruto basissalaris bij een 36-urige werkweek van minimaal € 3.689,- en maximaal € 5.241,- per maand, afhankelijk van ervaring.

Klik hier voor meer informatie over de functie
 

Lees verder

OOSTERWOLDE | Petitie tegen kiloprijs afval Ooststellingwerf

27-11-2018

Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf zijn een petitie gestart tegen de kiloprijs die de gemeente Ooststellingwerf wil instellen voor restafval. Er moet straks per kilo 25 cent worden betaald plus één euro per lediging, en daarnaast 45 euro voor een slot op de container om te voorkomen dat mensen afval in andermans container doen.

De inwoners stellen dat dit hen geld kost.

Lees verder

HEERENVEEN | Litouws bedrijf plaatst zonnepanelen op gemeentepand

27-11-2018

De gemeente Heerenveen laat zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentelijke pand Werkstate aan de Trambaan in Heerenveen, als onderdeel van de gemeentelijke doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Het bedrijf uit de Litouwse hoofdstad Vilnius plaatst de panelen als onderaannemer van Zonel Energy uit Heerenveen.

Lees verder

Subsidie voor wijk-GGD’er in twee Friese gemeenten

27-11-2018

De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen kunnen een wijk-GGD’er aanstellen. De gemeenten horen bij de negen gemeenten
die ieder 20.000 euro rijkssubsidie krijgen voor het aanstellen van zo’n zorgmedewerker.
Een wijk-GGD’er probeert in samenwerking met zorg- en veiligheidsdiensten mensen te helpen die verward gedrag vertonen. Deze mensen zorgen steeds vaker voor overlast en hebben vaak zorg nodig. De GGD’er werkt als verbinder tussen de verschillende diensten, zodat de personen goed geholpen worden en de overlast afneemt.

De gemeenten krijgen bij het aanstellen van de wijk-GGD’er hulp van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
Heerenveen is een van de dertien proefgemeenten die al een wijk- GGD’er hebben. In deze gemeenten lijkt de aanpak tot goede resultaten te leiden, aldus het CCV. In 2019 volgen nog twee subsidierondes.

Lees verder

Súdwest-Fryslân komt met pas voor mantelzorgers

27-11-2018

De gemeente Súdwest-Fryslân komt met een mantelzorgpas voor mantelzorgers in de gemeente. In de gemeente zijn ruim 3600 mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een naaste. Met de pas kunnen de mantelzorgers ondersteuning vragen. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om vervangende mantelzorg of professionele diensten als huishoudelijke hulp, maar ook voor uitstapjes.

Volgens de gemeente is er nu een te grote drempel om om hulp te vragen, wat tot overbelasting en isolement leidt. De gemeente
refereert daarbij aan een onderzoek, waaruit eerder bleek dat een groot deel van de mantelzorgers overbelast is. De pas vervangt de Himmelsjekregeling, die per 1 juli 2018 eindigde. Daarmee kon huishoudelijke hulp worden aangevraagd. Deze bon werd soms oneigenlijk gebruikt. De bon wordt begin volgend jaar geïntroduceerd.

Lees verder

DRACHTEn | Woonwagenbewoners vechten tegen vooroordelen

26-11-2018

Het is vechten tegen vooroordelen. De strijd ommeer woonwagenplekken in Drachten is vooral een gevecht tegen vooroordelen. Woordvoerder Antonio Corpier over hoe het voelt om afgeschilderd te worden als tuig.

Voor zijn afkomst heeft hij zich nooit geschaamd. Toch moet Antonio Corpier – een 37-jarige schilder uit Drachten, getrouwd en vader
van twee – bekennen dat hij die wel vaak heeft verzwegen. ,,Als je zegt dat je van het kamp komt, dan weet je zeker dat je benadeeld wordt. Als de baas weet waar je vandaan komt, het wordt niet gezegd, maar dan krijg je de baan niet.’’ Antonio wierp zich op als woordvoerder van de woonwagenbewoners in hun strijd voor meer standplaatsen in Drachten. Een aantal van hen bezette in oktober het voormalig woonwagenkamp in Drachtstercompagnie. ,,Het interesseert me niet meer wat anderen van mijn achtergrond vinden. Ik vecht voor erkenning en behoud van onze cultuur.’’

De zegsman doet z’n verhaal aan de keukentafel in zijn hoekwoning in de vernieuwde Vogeltjesbuurt. Dat hij daar woont, in een huis zonder wielen, is een wens van zijn vrouw. Met een blik op zijn spelende zoontjes van 3 en 6 verzucht Antonio: ,,Ik doe dit ook voor mijn jongens. Als die ooit zeggen: ik wil een wagen pappa, dan moet dat mogelijk zijn.’’

Door zijn vrienden wordt Antonio gekscherend een boerenreiziger genoemd. Omdat hij niet in een woonwagen geboren werd, maar in een
rijtjeshuis in Drachten waar zijn vader en moeder tijdelijk verbleven. Het was de woning van opa en oma aan moeders kant die net als Antonio’s echtgenote geen woonwagenbewoners, maar ‘burgers’ waren. Tot z’n vijfde leidde Antonio een zwervend bestaan. Met de auto en een caravan reisden zijn ouders in een groepje met familieleden het hele land door, naar plekken waar zijn vader aan de slag kon als stoelenmatter. Overwinteren deden ze naast opoe, de moeder van zijn vader, op het woonwagenkamp in Drachtstercompagnie, waar het gezin later een vaste plek kreeg. Van pesterijen was in dit dorp niet of nauwelijks sprake, bezweert Antonio. ,,Er gebeurde wel eens wel
wat, maar wij voelden ons daar geaccepteerd.’’

Hoe anders was dat in Drachten, waar de woonwagengemeenschap tussen 1994 en 1996 naartoe verhuisde, uit elkaar gerukt
en verdeeld over vijf kampjes, omdat ‘Drachtstercompagnie’ door de overheid werd ontmanteld. In Drachten voelt de groep zich
weggezet als woonwagentuig. Als onaangepaste, belastingontduikende, wiettelende, criminele en agressieve profiteurs. Vieze vuile kampers. De schilder gaat harder praten. ,,Je hoort hier niet. Als kind heb ik het zo vaak gehoord. Terwijl ik hier geboren en getogen ben. En als er iets was gestolen of kapotgemaakt op school, hadden wij het gedaan. Klasgenoten mochten niet bij ons thuis komen. Ik ben zelfs wel eens door de ouders van een vriendinnetje uit huis gezet.’’ Stilte. ,,In de pubertijd zijn dat heftige dingen hoor.’’

Nog altijd, en naar eigen zeggen is het hem inmiddels wel honderd keer gevraagd, moet hij uitleggen dat woonwagenbewoners gewoon
huur en belasting moeten betalen. ,,Ze denken dat wij gratis wonen. Ha, was het maar waar. Een vak en een beetje knappe wagen kosten samen al gauw 1000 euro per maand.’’ Het heeft hem hard gemaakt, die voortdurende strijd tegen vooroordelen. ,,Ik heb een hele brede rug gekregen. Mijn vader zei altijd: laat ze maar gaan, jij weet het toch beter dan die boeren.’’ Maar soms wordt het hem toch te gortig. Bijvoorbeeld als hij in de raadsstukken leest waarom Vrijburgh en Fennereed in Drachten zijn afgevallen als woonwagenlocaties. ,,In
Vrijburgh gaan huizen met fundering voor huizen op wielen. En over de Fennereed wordt gemeld dat hier al te veel bijzondere  woonfuncties zijn. Oftewel: met onze komst verwachten ze problemen. Hier kan ik verschrikkelijk kwaad om worden. Het is pure discriminatie.’’

Natuurlijk zijn niet alle woonwagenbewoners lieverdjes, dat weet ook Antonio. ,,Er zitten ook criminelen tussen, net als in de  burgergemeenschap. Maar als er op het kamp iets gebeurt, een inval vanwege een wietkwekerij bijvoorbeeld, dan wordt dat breed uitgemeten in de media. Vooroordelen worden zo alsmaar weer bevestigd.’’
Hij haalt, tot slot, het landelijke woonwagenprotest aan. ,,Wij voeren op veertig plekken in Nederland actieomaandacht te vragen voor de
standplaatsenproblematiek.

Lees verder

Samenwerking WoonFriesland en Humanitas van start

22-11-2018

Vrijwillige en laagdrempelige hulp voor huurders

Vandaag is de samenwerking tussen het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en vrijwilligersorganisatie Humanitas bekrachtigd. Bert van Krieken, penningmeester districtsbestuur Humanitas Noord en Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland gaven het startsein door samen een animatie te starten. Met de samenwerking gaan beide organisaties een stap verder om huurders te helpen bij onder andere thuisadministratie, eenzaamheid en ondersteuning bij toenemende digitaliseringDe samenwerking is een initiatief van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

Soms kunnen huurders wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij lezen en schrijven, bij computerwerk, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Maar ook bij het op orde brengen en houden van hun thuisadministratie, of bij eenzaamheid of verlies. Humanitas is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers en die net als WoonFriesland in de hele provincie actief is.

 

Vrijwillig en laagdrempelig

Sigrid Hoekstra is blij met de samenwerking. “Er komt hiermee extra, laagdrempelige ondersteuning beschikbaar voor huurders die dat nodig hebben. Altijd op vrijwillige basis en zonder kosten”. Via de website maar ook bijvoorbeeld als wijkconsulenten en buurtbeheerders signalen krijgen, worden huurders actief geïnformeerd over de mogelijkheden die Humanitas biedt. Zij kunnen hiervan zonder tussenkomst van WoonFriesland gebruik maken. Van een terugkoppeling of verantwoording aan WoonFriesland is geen sprake.

 

Unieke samenwerking

Het is de eerste keer dat Humanitas en een woningcorporatie in Noord-Nederland zo intensief gaan samenwerken. Ook Bert van Krieken is enthousiast: “Beide partijen zijn actief in heel Friesland en dus kunnen we hier spreken over een logische en unieke combinatie. Door de samenwerking neemt het bereik van Humanitas aanzienlijk toe. Onze vrijwilligers kunnen nu hulp bieden aan huurders die eerder niet op de hoogte waren van onze mogelijkheden, maar weldegelijk behoefte hebben aan ondersteuning”.

 

Fotobijschrift:

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland en Bert van Krieken, penningmeester districtsbestuur Humanitas Noord activeren de animatie en bekrachtigen hiermee de samenwerking. Een initiatief van Frank van den Broek, directeur van De Bewonersraad (links op de foto).

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Statushouder krijgt voorrang huurhuis

21-11-2018

Vluchtelingen met een asielstatus krijgen voortaan voorrang voor een sociale huurwoning in Leeuwarden, hebben burgemeester en
wethouders besloten. Ze reageren hiermee op gewijzigd landelijk beleid.

De vluchtelingenstroom naar Nederland is op dit moment beperkt, maar het blijkt voor vluchtelingen met een status lastig om een asielzoekerscentrum te verlaten. Daarom neemt de gemeente deze verantwoordelijkheid op zich.
Jonge vluchtelingen gaan soms op kamers. Ze krijgen dan geen huis.

Lees verder

‘Grote zonneparken nodig om in 2050 stroombehoefte te dekken’

21-11-2018

Friesland zal grootschalige zonneparken in het buitengebied moeten toestaan om in 2050 CO2-vrij in de eigen stroombehoefte te kunnen voorzien. Deze aanbeveling doen gedeputeerde staten na evaluatie van hun zonnestroombeleid sinds 2015.

Romte foar Sinne, dat nog door het vorige college was opgesteld, ging uit van 500 megawatt aan opgesteld fotovoltaïsch vermogen in het jaar 2020. Een jaar later werd dit doel uitgebreid naar 1300 megawatt in 2025. De teller staat nu op 226 MW, waardoor het kantje boord wordt of het streven voor 2020 zal slagen. Tot 2025 is er nog een vervijfvoudiging nodig, aldus de evaluatie.

De aanwas van zonnepanelen op daken valt milieugedeputeerde Michiel Schrier (SP) tegen. Het totaal ligt nu op ruim 135 MW, veel minder dan de 350 MW die voor 2020 als streefdoel werd aangehouden. In de praktijk zijn het vooral particulieren en agrariërs die zonnestroomopwekking omarmen. Volgens Schrier kunnen gemeenten nog meer werk maken van stimulering van zonnedaken, vooral in steden en dorpen.

Zonneparken in het open veld zijn door de provincie gereguleerd in de Verordening Romte. Die schrijft onder meer voor dat grote parken ,,een redelijke aansluiting’’ hebben op stad of dorp. Een uitzondering is mogelijk als de bebouwde kom voorzienbaar naar het aan te leggen park zal toegroeien. Dit regime is misschien te conservatief, zo blijkt uit de aanbevelingen van GS. Maar om wildgroei te voorkomen
blijven een strakke regie en minnelijk overleg met gemeenten noodzakelijk.

Om de opwekcapaciteit aan te jagen moet beter worden gelet op de aansluitkans op het stroomtransportnet. Bij Buitenpost, Oosterwolde
en Ameland is het net van Liander op dit moment ontoereikend, aldus de evaluatienota.

Lees verder

Zorg dat mensen aan het werk zijn

21-11-2018

OPINIE

Wijken met veel sociale huurwoningen kennen een afnemende leefbaarheid. Het bijbouwen van dure huizen helpt niet. Zorg voor werk, ook voor de sociaal zwakkeren.

Recentelijk presenteerde Aedes, de brancheorganisatie voor de woningcorporaties, een onderzoek van onderzoeksbureau Rigo over de relatie tussen het huisvesten van mensen met lage inkomens in sociale huurhuizen en de afnemende leefbaarheid in wijken met veel sociale huur. Volgens de onderzoekers is er een direct verband tussen de instroom van lage inkomens in de sociale huur en de afnemende leefbaarheid.

 

Bert Moormann is directeur van woningcorporatie Domesta

Lees verder

Dringend verzoek aanpassing Woningwet

20-11-2018

Vandaag publiceert Atrivé het rapport van haar evaluatieonderzoek naar de werking en effecten van de Woningwet in de praktijk. De Bewonersraad leverde daaraan een belangrijke bijdrage.

Atrivé voerde de evaluatie uit in opdracht van de Aedescommissie ‘Evaluatie Woningwet’ die onder voorzitterschap staat van de heer Bas Jan van Bochove. Gisteren publiceerde de commissie haar advies, met het evaluatierapport van Atrivé als onderlegger. Zowel de commissie als Atrivé roepen op tot meer (experimenteer)ruimte voor lokaal woonbeleid, zodat volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven adequaat kunnen worden opgepakt, nu en in de toekomst.

Dringend verzoek aanpassing Woningwet
Het evaluatieonderzoek haalt een dringend verzoek tot aanpassing van de Woningwet op. Sectorpartijen willen dat de wet -en de uitwerking en handhaving van de wet- hen minder bevoogdt en meer bijdraagt aan het gezamenlijk oppakken van (toekomstige) volkshuisvestelijke opgaven. Dat vraagt om meer ruimte voor corporaties en hun partners om samen, vanuit het gezonde verstand en ‘de bedoeling’, initiatief te nemen tot effectief maatwerk en vernieuwing. Daarbij moet de maatschappelijke opgave het vertrekpunt vormen en niet (de letter van) de wet zelf. Zie (de samenvatting van) het evaluatierapport voor de concrete voorstellen voor verandering vanuit de sector.

De korte samenvatting, het overzicht ‘De evaluatie in een notendop’ of het volledige onderzoeksrapport en het adviesrapport van de Aedescommissie-Van Bochove kunt u hier downloaden.

 

Lees verder

WoonFriesland, Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

18-11-2018

Vernieuwers worden uitgedaagd het huis van de toekomst mee te ontwikkelen. 

In het voorjaar van 2019 komen op The Green Village van de TU Delft drie woningen te staan. Vernieuwers worden uitgedaagd om hier betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen te bedenken en te testen. Hiermee willen de partijen hun droom waarmaken: een slimme versnelling geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

De Bewonersraad is mede-initiatiefnemer. 

Meer info op: www.dreamhus.nl

Lees verder

RTL.nl: Half miljoen huurhuizen met schimmel en vocht, kamer eist actie minister

17-11-2018

Schimmel- en vochtproblemen in huurwoningen moeten eindelijk eens goed worden aangepakt. Dat eist de Tweede Kamer van minister Ollongren, na een voorstel van de VVD en de SP.

Het RIVM schatte in 2012 dat ongeveer een half miljoen huizen schimmelproblemen hebben. Bewoners lopen risico op luchtweginfecties. Toch moeten ze vaak lang wachten op een aanpak van de problemen.

Betaalbaar
Daarom wil een ruime meerderheid in de Kamer dat minister Ollongren een actieplan maakt.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: "Ik vind dat de minister woningbouwcorporaties die niet ingrijpen, moet gaan dwingen om dat wel te doen. Als daarbij financiële tekorten ontstaan, moet de minister zorgen dat dit betaalbaar wordt. Want niemand mag ziek worden van zijn eigen huis."

Lees verder

Friesland vraagt rijk maatwerk op woningmarkt in ‘noordoost’

15-11-2018

Friesland is blij dat het ministerie van Binnenlandse Zaken maatwerkafspraken wil met krimpregio’s. De provincie vraagt om een pilot voor de woningmarkt.

In Noordoost-Friesland zit spanning op de woningmarkt, zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Er is sprake van bevolkingsdaling, maar tegelijk is er vraag naar nieuwbouw. ,,Hoe kinne jo dêrop ynspylje? Dêr wolle wygraach in eksperiment foar’’, zegt hij.
Minister Kajsa Ollongren maakte gisteren bekend dat ze met krimpgebieden afspraken wil over wonen, werken en spreiding van voorzieningen. 

,,Grote regionale verschillen vragen om een gebiedsgerichte aanpak en om maatwerk in de samenwerking tussen rijk en regio’’, schrijft de
minister. Die samenwerking is onder andere nodig op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en de overgang naar  kringlooplandbouw. De minister wil in 2019 twee experimenten: het eerste op de woningmarkt en het tweede op het terrein van klimaat en energie. Friesland wil in aanmerking komen voor het eerste experiment, zegt Kramer.
Als landelijk beleid in regio’s ‘ongewenste effecten’ sorteert, wil Ollongren die aanpakken. Ze zegt daarmee ook oog te hebben voor een motie van de Kamerleden Stieneke van de Graaf en Harry van der Molen. Die vroegen om een standaard ‘regiocheck’ op landelijke plannen.

Lees verder

DRACHTEN | Fennereed valt ook af als woonwagenlocatie

15-11-2018

Na woonwijk Vrijburgh valt ook Fennereed in Drachten af als nieuwe locatie voor woonwagens. Bewoners van deze straat vinden dat er al genoeg speciale woonvormen in de buurt zijn. Ze krijgen gelijk van burgemeester en wethouders die het formeel ‘cumulatie van bijzondere woonfuncties’ noemen. 

Ook zou de ontsluiting ongelukkig zijn. Om in de standplaatsbehoefte te voorzien is uitbreiding van locatie Wetterwille nog in beeld. Net als de heringebruikname van het kamp in Drachtstercompagnie.

Lees verder

7500 nieuwe woningen door transformatie van panden

14-11-2018

De transformatie van leegstaande kantoren, fabrieken, maatschappelijk vastgoed en winkels heeft vorig jaar 7500 nieuwe woningenopgeleverd. Het zijn vooral kleinere huurwoningen voor alleenstaanden.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, in opdracht van het ministerie van BZK. In totaal zijn 1900 panden verbouwd tot woonruimte. Het aandeel van transformatie in de totale toename van de woningvoorraad bedroeg vorige jaar 8 procent.

Vooral kantoren verbouwd

De verbouw van kantoren leverde de meeste nieuwe woningen op: ruim 3100; 17 procent van de woningen was oorspronkelijk maatschappelijk vastgoed, zoals een zorginstelling. De transformatie van winkels en fabrieken leverde nog eens 1500 woningen op.

Zuid-Holland en Amsterdam koplopers

Zuid-Holland leverde als dichtstbevolkte provincie de meeste nieuwe woningen door transformatie op: 20 procent. Vooral in Den Haag en Delft werden veel panden verbouwd tot woonruimte. Van alle gemeenten is Amsterdam transformatiekoploper met 635 nieuwe woningen.

Vooral kleine huurwoningen

Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de kenmerken van de nieuwe woningen. Hierbij is gekeken naar de periode 2014-2016. Het gaat met name om kleinere huurwoningen met een oppervlakte minder dan 50 m2. De bewoners zijn vooral alleenstaanden met een laag inkomen, van wie een aanzienlijk deel studenten. Woningcorporaties hebben 8 procent van de nieuwe woningen in bezit, overige verhuurders 82 procent. De rest zijn koopwoningen.

Lees verder

Coalitie wil onderzoek verbeteren investeringsruimte corporaties

13-11-2018

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD, dienden gisteren een motie in waarmee ze minister Ollongren verzoeken te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat corporaties voldoende financiële ruimte hebben om de grote maatschappelijke opgave op te pakken waar ze voor staan.

De partijen wijzen onder meer op de noodzaak van nieuwbouw om de schaarste op de woningmarkt tegen te gaan en het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Ook moeten er voldoende goedkopere huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang of vanuit GGZ-instellingen.

Voldoende financiële slagkracht

De ‘totale financiële slagkracht’ moet in balans zijn met de maatschappelijke opgave van corporaties, schrijven de partijen. De partijen wijzen er op dat deze slagkracht sterk afhankelijk is van de verhuurderheffing en andere belastingen voor de corporatiesector. Aedes becijferde al dat de belastingdruk voor de sector oploopt tot 3 miljard euro in 2021. Op dit moment is er in verschillende regio’s een ‘mismatch’ tussen investeringsruimte en de maatschappelijke opgave, schrijven de partijen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Proef geslaagd met spreekuurrechter

12-11-2018

Een proef met zogeheten spreekuurrechters bij de rechtbank Noord-Nederland is een succes, meldt de rechtbank. Bij de spreekuurrechter kunnen mensen een eenvoudig geschil (bijvoorbeeld een burenruzie of een geschil met een aannemer) voorleggen zonder dagvaarding of advocaat. De rechter adviseert over een schikking. Dat resulteerde in 91 procent van de gevallen in een akkoord.

Lees verder

Vacatures: word Regioraadslid van De Bewonersraad?

12-11-2018

Via het korte filmpje krijgt u een indruk van de werkzaamheden. 

Alleen voor leden
Aanmelden voor de Regioraad kan alleen voor leden van De Bewonersraad.
Regioraadsleden krijgen scholing en een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Wees er dan snel bij.

Aanmelden
Voor het aanvragen van een belangstellingsformulier kunt u terecht bij info@debewonersraad.nl 
Meer informatie vindt u ook op: https://www.debewonersraad.nl/over-de-bewonersraad/regioraad 

Lees verder

JOURE | Corporaties doen 380 huizen weg

08-11-2018

De woningcorporaties in De Fryske Marren zijn van plan tot 2025 zo’n 180 woningen te slopen en 200 wat duurdere huurwoningen te verkopen. Daar moeten 300 nieuwe en kleinere huizen voor in de plaats komen. Met de verkoop van bestaande huurhuizen verwachten
Wonen Zuidwest Friesland, Accolade en Lyaemer Wonen ‘koopstarters’ te bedienen. De onderkomens zullen veelal in het lagere prijssegment
worden aangeboden.

In Joure, Lemmer en Balk is veel vraag naar sociale huurwoningen.

Lees verder

Aedes: Leefbare dorpen: meebewegen met krimp

08-11-2018

Uit: Aedes-Magazine november 2018

Het novembernummer van Aedes-Magazine gaat onder andere over het leefbaar houden van dorpen in een regio die met krimp te maken heeft. Wetenschapper Gerard van Bortel vertelt over de start van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en dorpen. En deelnemers en docenten van de Leergang Compliance vertellen hoe zij ermee omgaan als het schuurt tussen de wet en verantwoord handelen.
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

 

In het novembernummer van Aedes-Magazine:

Leefbare dorpen
Met verschillende maatregelen verzacht woningcorporatie Thús Wonen in Noordoost-Friesland de gevolgen van krimp en houdt ze de dorpen in haar werkgebied leefbaar. Samen met onder andere de gemeente en de verenigingen Dorpsbelangen. De eerste stappen daarvoor kwamen vanuit de dorpen zelf.
Lees de reportage in het online Aedes-Magazine

Gerard van Bortel: ‘Ik werk graag mee aan innovatie in leefbaarheid’
Prangende kwesties op het gebied van de leefbaarheid in wijken en buurten op een vernieuwende manier oplossen met elkaar. Dat is het doel van de Innovatiechallenge 2018-2019. Een uitstekend initiatief, vindt Gerard van Bortel, universitair docent Housing Management aan de TU Delft en lid van de Raad van Inspiratie van de challenge.
Lees het interview in het online Aedes-Magazine

Lees verder

Gemeente op de vingers getikt: Weigeren traplift onterecht

07-11-2018

Een gemeente is door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de vingers getikt vanwege het afwijzen van een aanvraag voor een traplift op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De gemeente stelde dat de bewoner had kunnen voorzien dat ze op den duur minder goed te been zou zijn in verband met ouderdom en dat ze daarom zelf tijdig maatregelen had moeten nemen. Dit is door de CRvB van tafel geveegd. De gemeente moet de aanvraag opnieuw behandelen.

Wat was er aan de hand?
Een oudere inwoonster van de gemeente Noordenveld in Drenthe vroeg bij de gemeente op grond van de WMO een traplift aan. Met een traplift zou ze ondanks haar beperkingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Precies wat de overheid ook wil. De traplift werd door de gemeente echter geweigerd. Het argument van de gemeente: de vrouw had gezien haar leeftijd kunnen voorzien dat ze minder mobiel zou worden en had zich dus tijdig moeten inschrijven voor een gelijkvloerse seniorenwoning. Dan was de aanvraag voor een traplift niet nodig geweest. Deze weigeringsgrond heet ‘voorzienbaarheid’ en wordt regelmatig door gemeenten gegeven.

Beroep
De aanvraagster liet zich niet met een kluitje het riet in sturen en ging in beroep tegen de afwijzing van haar aanvraag. In eerste instantie werd de gemeente door de rechtbank in het gelijk gesteld. Vervolgens kwam de zaak bij de Centrale Raad van Beroep voor. Dit is een van de hoogste bestuursrechters in Nederland. De CRvB oordeelde dat de reden voor de weigering niet juist was. Als ‘voorzienbaarheid’ op deze manier wordt toegepast, dan zou het namelijk betekenen dat ouderen nooit meer in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening in het kader van de WMO. Iedereen weet immers dat ouder worden gepaard gaat met een toenemende kans op gezondheidsklachten en verlies van mobiliteit. En volgens de redenatie van de gemeente moet iedereen dan tijdig allerlei maatregelen treffen om eventuele (onzekere) gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. En dat kan niet de bedoeling van de WMO zijn, zo oordeelde het CRvB.

Wat betekent dit voor WMO aanvragen?
Deze uitspraak van de CRvB levert belangrijke jurisprudentie op. Voorzienbaarheid kan niet te pas en te onpas door een gemeente als reden worden gegeven voor het weigeren van een WMO voorziening. De gemeente moet veel beter kijken naar de werkelijke situatie en hoe ze ouderen kunnen ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Ze mogen niet van burgers verwachten dat die zelf alle maatregelen treffen om een mogelijke verslechtering van de gezondheid in de toekomst op te vangen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet afschuiven op de burger onder het mom van zelfredzaamheid.

Lees verder

Bewonersraadonderzoek naar mate van beschikbaarheid van (typen) sociale huurwoningen medio 2017-medio 2018

05-11-2018

De Bewonersraad heeft in de prestatieafspraken toegezegd onder zijn leden periodiek onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Leden zijn hier te verstaan als ‘actief woningzoekenden’. Hoe lang hebben zij moeten wachten voordat de benodigde woning werd toegewezen, en is de woning feitelijk ook naar wens van de bewoner?

De uitkomsten van dit voortschrijdende onderzoek geven ons inziens goed inzicht in de mate van beschikbaarheid van de sociale voorraad in het woningmarktgebied Fryslân.

Lees verder

Bewoners recreatiewoningen dreigen dakloos te worden

05-11-2018

Zeker 160.000 mensen zijn voor onderdak aangewezen op vakantiehuisjes en caravans op verloederde recreatieparken, meldt het Financieel Dagblad (FD) vandaag. Zij dreigen op straat te komen staan omdat veel vakantieparken moeten sluiten.

Het FD vroeg ZKA Leisure Consultants te berekenen hoeveel mensen op vakantieparken wonen. 'Wij denken echter dat het om veel meer mensen dan 160.000 gaat', reageert voorzitter Cees Slager van Recron, de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven. Tientallen vakantieparken en campings worden gesloopt. Slager: 'Die sloop is onvermijdelijk. Je kunt de mensen wel wegjagen, maar waar gaan ze naar toe?'

 

Nationaal actieplan

Het gaat om een diverse groep bewoners. Soms gaat het om tijdelijke arbeidsmigranten, maar ook om een grote groep mensen die door de woningnood geen betaalbare huurwoning kan vinden en die tegen wil en dank in een stacaravan of vakantiewoning terecht komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een Nationaal actieplan om een einde te maken aan de illegale bewoning van vakantiehuisjes. Aan het eind van de maand houdt het ministerie een ‘vakantieparkentop’.

Lees verder

Wolvega | Corporatie hoeft vrouw geen woning te geven

02-11-2018

Woningcorporatie WoonFriesland hoeft een 47-jarige vrouw uit Wolvega geen woning toe te wijzen. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw woont nu op een camping, nadat ze eerder uit haar woning in Wolvega was gezet door Woonstichting Weststellingwerf. Ze veroorzaakte daar overlast en kreeg een negatieve huurdersverklaring. De vrouw schreef zich vervolgens in bij WoonFriesland. Ze eiste nu voorrang vanwege medische urgentie, omdat ze begin dit jaar een hartinfarct heeft gehad. WoonFriesland wil haar vanwege de negatieve verklaring geen woning geven. De corporatie zegt dat er geen overeenkomst is met de vrouw, en de rechter geeft WoonFriesland daarin gelijk. Het beroep op medische urgentie is daardoor ook niet van toepassing. Tevens vindt de rechter dat de stichting zelf mag weten met wie ze een overeenkomst aangaat. Ook is de reden gegrond om de vrouw te weigeren, aldus de rechter, omdat eerder is aangetoond dat ze geen goede huurder is. 

Lees verder

ALDEBOARN | Zoektocht naar huizen voor jongeren

01-11-2018

Jongeren uit Aldeboarn die in eigen dorp op zichzelf willen gaan wonen, kunnen volgende week donderdag meepraten met de gemeente Heerenveen en woningcorporatie Elkien. De instanties willen precies weten hoe jongeren hun woontoekomst zien. Uit onderzoek van de werkgroep Takomst Aldeboarn blijkt dat ongeveer negentig jongeren tussen de 16 en 35 jaar in het dorp willen blijven  wonen. Een kwart wil dat nu al wel, maar kan een huis niet betalen. De gemeente en Elkien willen hier iets aan doen.

Lees verder

Burgum | Burgum krijgt 28 nieuwe appartementen

01-11-2018

WoonFriesland gaat 28 nieuwe appartementen bouwen in Burgum. Ze vervangen verouderde appartementen die worden gesloopt. Het gaat om woningen aan de Kupersstrjitte in het centrum. Volgens de wooncorporatie zijn de woningen verouderd. De bewoners hebben een jaar de  tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning.

Lees verder

Monitor: Ameland is de duurzaamste gemeente van Fryslân

01-11-2018

Volgens de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 is Ameland de duurzaamste gemeente van Fryslân. Op de lijst van Telos kenniscentrum duurzame ontwikkeling van de Tilburg University staan Vlieland en Terschelling op nummer twee en drie. Het slechtst van de Friese gemeenten scoren Harlingen, Achtkarspelen en Ooststellingwerf.

Voor de duurzaamheidsscore kijkt Telos hoe goed een gemeente scoort op de zogenoemde 3 P’s: people, planet en profit (mens, aarde en
winst) Daarbij worden 126 indicatoren tegen het licht gehouden. Landelijk staat Ameland, met een zevende plek, als enige Friese gemeente in de top tien. Het eiland scoort het hoogst op het vlak people en planet. De gemeente Leeuwarden scoort in Fryslân het best op profit. 

Het is voor de vijfde keer dat deze lijst is gemaakt. In die periode gaan volgens Telos bijna alle gemeenten op het terrein van duurzaamheid
vooruit. Ameland verbeterde in vergelijking met vorig jaar haar score het meest.
De duurzaamste gemeente van Nederland wordt vandaag bekend gemaakt.

Lees verder

‘Politiek onderschat negatieve effecten klimaatplannen’

01-11-2018

De politiek heeft geen idee van de mogelijkenegatieve effecten voor burgers van de klimaatplannen. Zo is onduidelijk hoeveel Nederlanders in de toekomst in financiële problemen dreigen te komen door een hogere energierekening. Die waarschuwing heeft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het belangrijkste adviesorgaan voor energie, gisteren in de Tweede Kamer afgegeven.

,,Het aantal burgers dat moeite heeft de energierekening te betalen of groepen burgers die daar in de toekomst problemen mee kunnen
krijgen: we weten het op dit moment niet,” zegt onderzoeker Koen Straver van ECN. In een gesprek met Kamerleden adviseert Straver de
overheid om snel uit te zoeken op welke manier Nederlanders in de knel kunnen komen door de klimaatplannen van dit kabinet. ,,De
ruimtelijke inpassing, mobiliteit, aardgasvrije wijken, werkgelegenheid en het invoeren van flexibele energietarieven zouden een probleem
kunnen worden”, zegt Straver.

Hij waarschuwde eerder al dat zonder ingrijpen ‘echte pechvogels’ te maken kunnen krijgen met een opeenstapeling van problemen: ze
kunnen hun baan verliezen, uitkijken op ongewenste windmolens, steeds hogere energierekeningen krijgen en in onverkoopbare huizen
wonen. ,,Dit wordt nu niet gemonitord, waardoor beleidsmakers mogelijke nadelige neveneffecten van de energietransitie over het hoofd
zien”, zegt Straver. Het kabinet wil dat de schadelijke CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent vermindert ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit zelfs 95 procent lager zijn, zo leggen zeven politieke partijen vast in een klimaatwet. De kosten van de operatie bedragen 3 tot 4 miljard euro in 2030, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving.

Grote vraag is wie die klimaatrekening op zijn bordje krijgt. ,,Een gemiddeld gezin geeft op dit moment 35.000 euro uit aan energie, in vijftien jaar tijd”, zegt Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda, die zich inzet voor een duurzaam Nederland. ,,Daarvoor kunnen wij een
huis energie-neutraal maken.’’

Lees verder

Telegraaf: Economische dakloze rukt op

25-10-2018

AMSTERDAM - Hulporganisaties merken dat er onvoldoende laagdrempelige kortdurende opvang beschikbaar is in Nederland. Naast de gebruikelijke bewoners daarvan, mensen aan de rand van de samenleving zoals drugsverslaafden en mensen met psychische problemen, melden zich daar steeds meer zogenaamde ’economische’ daklozen. Dit zijn mensen uit de middenmoot van de samenleving die door een flinke tegenslag geen huis meer hebben, bijvoorbeeld door een faillissement of een echtscheiding.

Afgelopen jaar opende het Leger des Heils onder de noemer ’huis te leen’ zelfs een speciale vestiging voor deze economische daklozen in het oosten van het land.

Tekort aan betaalbare woningen
De Nederlandse opvangcentra zitten ’barstensvol’, volgens Jan Laurier – voorzitter van brancheorganisatie Federatie Opvang. Hij zegt: „Het aantal mensen dat beroep doet op opvang, neemt toe. Doordat er een tekort is aan betaalbare woningen lopen de opvanglocaties over.”

Het aantal daklozen verdubbelde tussen 2009 en 2015 bijna. Eind 2016 telde Nederland 31.000 mensen zonder huis. Het is onduidelijk hoe groot het aandeel economische daklozen precies is omdat de organisaties hulpaanvragen niet op die manier tellen.

Leger des Heils-voorzitter Cornel Vader merkt dat het aantal mensen zonder een dak boven hun hoofd groeit ondanks een aantrekkende economie. Vader: „Zeventig procent van de mensen die zich meldt in de Randstad voor kortdurende opvang wordt afgewezen. Dat zijn vaak economische daklozen en arbeidsmigranten uit Oost-Europa.”

Deze mensen worden afgewezen omdat ze zelfredzaam zouden zijn, vertelt Vader. Er is geen sprake van meervoudige problematiek. Daarom komen ze niet in aanmerking voor het opvangcentrum. Vader: „In de provinciesteden is het aannamebeleid iets ruimer. Daar hoef je niet heel veel te mankeren om in de opvang terecht te komen.”

De hulporganisaties zijn het erover eens dat de economische dakloze niet thuishoort in deze vorm van opvang.

 

Zwerfjongeren

Marleen van der Kolk, woordvoerder van de Stichting Zwerfjongeren Nederland: „Het is een te zware voorziening en een giftige omgeving. Daar wil je de jongeren, die ook in deze categorie vallen, liever niet in de buurt hebben. Eenmaal in de opvang kom je er niet meer zo makkelijk uit. De problematiek groeit.”

Het aantal dakloze jongeren nam in de afgelopen vijf jaar met 50 procent toe tot 12.400, vertelt Van der Kolk. „Jongeren beginnen niet als economische zwerfjongere. Ze hebben immers nog geen startkwalificatie of werk en inkomen. Maar de kans dat ze zo eindigen neemt toe door onvoldoende doorstroom op de woningmarkt.”

Jan Laurier van Federatie Opvang vindt het merkwaardig dat dit probleem kan blijven toenemen. „Hoe kan er niemand ingrijpen in een land dat zo welvarend is als het onze? Waar blijft de publieke verontwaardiging? Waar blijft de politiek?”

Lees verder

LEEUWARDEN | Duizenden gezinnen zijn te veel kwijt aan wonen en zorg

24-10-2018

De gemeente Leeuwarden schiet niet op met hulp aan mensen die hun inkomen zien verdampen aan woon- en zorgkosten.
Het PEL en de Bewonersraad dringen aan op een woonfonds.

Duizenden huishoudens in Leeuwarden geven meer dan 40 procent van hun inkomen uit aan woon- en zorgkosten. Dat is eigenlijk ondoenlijk, constateerde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) eerder al. Zulke gezinnen houden te weinig over voor eten, kleren, sparen en kindervoorzieningen. De gemeente Leeuwarden belooft al jaren er iets aan te doen. ,,Maar er is nog niets van terechtgekomen’’, constateert Johan Bakker van Platform Een- en twee Persoonshuishoudens Leeuwarden (PEL). Daarom komt hij nu zelf met een voorstel aan de politiek: ,,Richt een fonds op, waar de mensen een beroep op kunnen doen.’’

Jaarlijks is er zo’n 4 miljoen euro nodig om de betrokken huishoudens te helpen, schat hij in. ,,Dat hoeft de gemeente niet allemaal zelf te betalen, dat kun je samen met corporaties en andere organisaties doen.’’ 
,,En geef veel meer aandacht aan social return, probeer mensen uit de de bijstand een baan of opleiding te geven bij het energiezuinig maken van woningen’’, zegt directeur Frank van den Broek van de Bewonersraad, die opkomt voor de huurders van WoonFriesland. Met deze twee componenten zou de armoede van heel veel gezinnen verminderd kunnen worden, denken beiden.

Alarmerend
Wie 35 procent van zijn inkomen aanwonenen zorg kwijt is, heeft nog een redelijk leven, maar wie er meer aan moet uitgeven, zit te krap, aldus het Nibud. In 2014 begon toenmalig PAL/GroenLinks-wethouder Isabelle Diks hier aandacht aan te besteden in haar nieuwe woonbeleid. Zij streefde naar een zogeheten ‘woonzorgquote’ van maximaal 40 procent voor alle Leeuwarders. De gemeenteraad liet vervolgens een onderzoek doen onder ruim 5700 minimahuishoudens in Leeuwarden. Hierbij werden huur, servicekosten, gemeentelijke belastingen en heffingen, energielasten en de premie basisverzekering–minus zorgtoeslag – onder de loep genomen. De uitkomsten waren alarmerend.

Bijna de helft van de onderzochte huishoudens gaf meer dan 40 procent van de inkomsten uit aan wonen en zorg. Eénoudergezinnen kampen met de ergste problemen, omdat zij een relatief groot huis nodig hebben op basis van één inkomen. Belangenclubs denken overigens dat het probleem nog groter is dan in het onderzoek naar voren komt. Het merendeel van de armere gezinnen is namelijk niet ondervraagd.

Plan van aanpak?
Enkele politieke partijen benoemden de kwestie vorig jaar vaag inhun verkiezingsprogramma’s, de PvdA (grootste coalitiepartij) was heel duidelijk: ,,Er komt een Plan van Aanpak. Doel isomin 2022 iedereen binnen de zogenaamde woonzorgquote van 40 procent te krijgen.’’
Het dit jaar gepresenteerde collegeprogramma is vager, maar de belangenorganisaties werd wel beloofd dat er snel een werkgroep zou komen om oplossingen te bedenken. Tot nu toe kwam dit niet op gang. De gemeente zegt dat er volgende week alsnog een werkgroep start.

De huurtoeslag, die eigenlijk bedoeld was om mensen te behoeden voor hoge woonkosten, werkt onvoldoende, constateren Bakker en Van den Broek. Ondertussen blijven de huren en de energielasten stijgen en verliezen corporaties terrein. Den Haag wil namelijk dat particuliere verhuurders meer kansen krijgen. In Leeuwarden gebeurt dit op grote schaal, maar dit leidt niet tot lagere huren, constateert Bakker. Zij bouwen veel appartementen die nog net recht geven op huurtoeslag. Dit wil echter niet zeggen dat de huurhoogte redelijk is, vindt PEL.

 

Artikel n.a.v. interview door Erwin Boers / Leeuwarder Courant
 

 

Lees verder

DRACHTEN | Streep door woonwagens in Drachtster wijk Vrijburgh

24-10-2018

Er komen geen woonwagenstandplaatsen in de Drachtster nieuwbouwwijk Vrijburgh. Het oude kamp in Drachtstercompagnie is mogelijk een alternatief.

In een brief aan de gemeenteraad lichten burgemeester en wethouders van Smallingerland toe waarom een woonwagenlocatie in Vrijburgh uit beeld verdwijnt. Ze willen in de wijk, waar verzet was tegen de komst van de woonwagens, voorrang geven aan woningbouw en de realisatie van de campus ‘Samen Kansrijk’ voor speciaal onderwijs. Volgens het college heeft een spoedig begin van woningbouw in Vrijburgh prioriteit gekregen als gevolg van de toenemende krapte op de huizenmarkt. Daarnaast moet het nieuwe scholencomplex er in 2020 staan. Het is redelijkerwijs niet haalbaar vast te houden aan het gelijktijdig ontwikkelen van woningbouw, ‘Samen Kansrijk’ en de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen, aldus burgemeester en wethouders.

In Smallingerland wordt als sinds 2015 gesproken over uitbreiding van het aantal woonwagen-standplaatsen. Uit een enquête bleek destijds dat er behoefte was aan 33 extra plekken. Twee weken geleden vonden landelijke demonstraties plaats tegen het tekort aan standplaatsen. Reden voor een groep kampbewoners om het oude woonwagencomplex in Drachtstercompagnie te bezetten.
Mede op verzoek van deze tijdelijke bewoners stelt het college aan de gemeenteraad vooromte onderzoeken of het voormalig kamp opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Naast uitbreiding van de standplaatsen aan de Wetterwille en nieuwe plekken aan de Fennereed zou het terrein aan de Kromme Wyk in Drachtstercompagnie de derde uitbreidingslocatie kunnen worden. ,,Het steekt wel dat er in Vrijburgh om economische redenen wordt  gekozen voor huizen’’, zegt woordvoerder Antonio Corpier namens de groep die het complex in Drachtstercompagnie heeft bezet. Hij noemt dit terrein een mooi alternatief. Getergd: ,,De gemeenteraad moet wel snel een knoop doorhakken over de woonwagenlocaties. Het gaat allemaal erg langzaam. We hebben met de gemeente afgesproken dat we de actie niet uitbreiden. Maar als die ons probleem weer op de lange baan schuift, zorg ik dat er elke dag een caravan bij komt in Drachtstercompagnie.’’

Lees verder

HEERENVEEN | Snellere afname werklozen

22-10-2018

Meer uitkeringsgerechtigden dan verwacht zijn de afgelopen negen maanden in de gemeente Heerenveen aan een baan geholpen. Sinds
januari verruilden 118 mensen hun uitkering voor een baan. Hiermee is het doel van de gemeente bereikt.

De ambitie van Heerenveen was voor het einde van het jaar honderd mensen aan werk te helpen. Ambtenaren onderhouden zeer intensief contact met zowel werkzoekenden als bedrijven in de regio. Hierdoor zijn matches sneller mogelijk.

Lees verder

BURGUM | Hoge bomen werpen schaduw over zonnepanelen op daken

20-10-2018

Meerdere inwoners van Burgum hebben last van hoge bomen die hun zonnepanelen in de  schaduw zetten. De gemeenteraad
wil dat er beleid voor komt. 

Zowel Freddy de Haan (FNP) als Age Kramer (CDA) zeiden dat nogal wat mensen in Burgum last hebben van hetzelfde probleem. ,,Beammen hearre by de Wâlden, mar wy wolle yn 2050 enerzjyneutraal wêze’’, aldus De Haan. Zijn oproep om met beleid te komen, kreeg instemming van meerdere partijen.
Wethouder Andries Bouwman zei dat de gemeente momenteel de gedragslijn volgt die inhoudt dat er niet gekapt of drastisch gesnoeid
wordt voor zonnepanelen. Bij woningbouwplannen wordt er wel rekening mee gehouden. De wethouder zal broeden op nieuw beleid.

Lees verder

DRACHTEN | Raket moet voor verbinding zorgen

20-10-2018

Tussen de Tjaardaflats in Drachten staat sinds kort een raket met wel heel bijzondere functies. Maar brengt hij flatbewoners ook nader tot elkaar? Op 9 november is de officiële oplevering van de raket, met daarbij de eerste verloting. ,,Dan kan het verbinden beginnen.’’

De komende tien jaar maken de 234 huishoudens, die verspreid over de drie Tjaardaflats wonen, onderdeel uit van een soort prijzencircus.
Het begin deze week geplaatste raketkunstwerk, waarin een computer elke maand willekeurig een nieuwe kleur, een nieuw adres en dus een nieuwe prijswinnaar aanwijst, vormt hiervan het markante middelpunt. 

Er was iets nodig dat hen allemaal bindt, kunstenaar Koolen bedacht daarvoor het ludieke idee van de gezamenlijke loterij.Om de zes maanden verschijnt er een krantje, waarin de winnaars van de voorbije zes maanden worden voorgesteld. Dit magazine wordt huis-aan-huis in de drie woontorens verspreid. 

 

Lees verder

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

19-10-2018

In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village op de campus van TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met verschillende energielabels.
Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om
betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen
te bedenken en te testen. Hiermee willen partijen een slimme versnelling geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen.

De Bewonersraad verleent steun aan het project Dreamhûs en opereert daarin als kritisch observator. Frank van den Broek, algemeen directeur: “voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen.”

De Bewonersraad brengt een expertisegroep van 5 nieuwsgierige huurders in die, samen met de tijdelijke bewoners van de proefwoningen, ervaringen met innovaties gaan opdoen. Een regiomanager van de huurdersvereniging fungeert daarbij ook als adviseur van de stuurgroep onder leiding van WoonFriesland.

Meer info op: dreamhus.nl 

Lees verder

Pandjesbaas geweerd uit Nieuwebrug

18-10-2018

De vergunning voor kamerverhuur in Nieuwebrug is van de baan. Er komen definitief geen twaalf wooneenheden in een woonboerderij aan
de Leeuwarderstraat. Dat advies heeft de bezwarencommissie van de gemeente Heerenveen gegeven. Deze commissie was ingeschakeld vanwege een geschil tussen de adspirant koper en de omwonenden.

Het college van burgemeester en wethouders had de vergunning voor het realiseren van twaalf wooneenheden in de woonboerderij aan de Leeuwarderstraat 220 toegezegd, mits de aanvrager in gesprek zou gaan met het dorp. De partijen kwamen niet tot een compromis en
de omwonenden dienden een bezwaar in bij de gemeente. Inmiddels is het pand verkocht aan een derde partij.

De bezwarencommissie vindt dat ,,de aanvrager niet als belanghebbende kan worden aangemerkt’’. Op het momentdat hij de vergunning kreeg, was hij namelijk geen eigenaar van het pand. De gemeente was van dit feit niet op de hoogte; alleen de vergunningaanvraag
was bekend en toegewezen. Aanvrager van de vergunning is een pandjesbaas die in Heerenveen en omstreken meerdere panden bezit en ombouwt voor kamerverhuur. Omwonenden hebben vaker hun verhaal gedaan rondom misstanden in zijn huizen. Er zou sprake zijn van excessief drugsgebruik en de panden zouden onveilig zijn. Omwonenden van het pand wilden daarom voorkomen dat deze man zijn imperium uit zou breiden naar Nieuwebrug.
Daarnaast is het pand, zo wordt in het rapport van de bezwarencommissie beschreven, in slechte staat. Er is een grote investering nodig om de woonboerderij op te knappen. Dorpelingen zijn bang dat de pandjesbaas dat niet zou doen.
Als laatste adviseert de commissie de gemeente een beleid rondom kamerverhuur op te stellen. Dit is niet de eerste keer dat hiertoe opgeroepen wordt: buren van andere panden van de pandjesbaas vroegen in juli al om adequate maatregelen van de gemeente.

Betrokken wethouder Jaap van Veen zei twee weken geleden tegen de raad dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is rondom kamerverhuur.

 

Lees verder

Klimaatdebat energietransitie

18-10-2018

Met z’n allen de schouders eronder. Dat was de stemming over de energietransitie gisteravond tijdens het LC-Klimaatdebat, met Ed Nijpels van het Klimaatberaad als hoofdspreker. Toch lagen de ergernissen op de loer.

,,Wij kunnen allemaal ontzettend ons best gaan doen, maar als de echte vervuiler niet gaat betalen...’’, klonk het vanuit het publiek. De een
ergerde zich aan winkeldeuren die ’s winters openstaan terwijl de hete lucht naar buiten briest. De ander nam aanstoot aan de verlichting die hij zag vanaf de snelweg. ,,Hoeveel kantoren er wel niet verlicht zijn zonder dat er iemand werkt...’’
Ook VVD’er Nijpels kon zijn irritatie soms niet onderdrukken. 130 op de snelweg, kan dat niet wat lager? ,,De politieke partijen die het regeerakkoord hebben ondertekend, sluiten die maatregel helaas uit.’’ Een lichtpunt binnen de luchtvaart zijn volgens hem de eerste
vluchten op frituurvet. Maar ook daar mogen de ontwikkelingen best wat vlotter, vond Nijpels. ,,Voor 20 euro kunnen we tegenwoordig al op
en neer naar Barcelona. Dat is schandelijk.’’

Toch bracht Nijpels vooral een vleug optimisme mee. De klimaatdoelstellingen duur? Welnee. ,,Bedenk dat wij Nederlanders jaarlijks 4
miljard euro uitgeven aan roken.’’ Bovendien: uiteindelijk verdient de energietransitie zich terug, zo stelde hij. ,,Energiebesparing is een
feest voor de portemonnee.’’

Maar kunnen mensen met een kleine portemonnee de energietransitie nog wel bijbenen? Rein Swart vanwoningcorporatie Accolade had
daar zijn zorgen over. ,,Gemeenten denken: met het verduurzamen van huurwoningen kunnen we snel slagen maken. Maar onze huurders
zeggen: wij zitten aan de onderkant van de samenleving en wij draaien er nu voor op. Daar ontstaat een ongelijkheid.’’

Iets verdienen aan de klimaatakkoorden, dat was het stokpaardje van Marga Waanders. De burgemeester van Dongeradeel sprak namens
de Friese energiekoepel Ús Kooperaasje. ,,Ik geloof dat Friesland in 2050 energieneutraal kan zijn. Maar niet zonder draagvlak. Niet zonder gevoel van eigenbelang.’’ Kortom: wie investeert in het klimaat, moet daar iets van terugzien. Maar Waanders waarschuwde dat
burgers ook zelf moeten aankloppen bij de politiek. ,,Iets van bovenaf uitrollen, dat werkt gewoon niet meer. De energietransitie moet wel
van de mensen zelf worden.’’ Wat dat betreft viel de samenstelling van de zaal haar tegen. ,,Jonge mensen zie ik heel weinig op dit
soort bijeenkomsten.’’ Veel insprekers vonden dat de overheden best een tandje mogen bijzetten. ,,We hebben geen tijd meer. Een deltaplan is nodig’’, zei een man. Via Twitter kon zijn opmerking op instemming rekenen van weerman Gerrit Hiemstra. GedeputeerdeMichiel Schrier was tot slot hoopvol. ,,Ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Dat moet wel. We hebben geen keuze.’’

Lees verder
content image