Nieuws

SEXBIERUM | Zes woningen maken plaats voor vier

16-04-2019

In Sexbierum worden aan de Sixtuswei zes woningen gesloopt en vijf woningen
terug gebouwd. Het plan komt van corporatie Wonen Noordwest Friesland.

De nieuwe huurwoningen bestaan uit een blokje van drie en een blokje van twee. Het
gaat om levensloopbestendige gezinswoningen. Het college van Waadhoeke stelt
de raad voor een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. Als deze
verklaring gepubliceerd is en er geen zienswijzen zijn, kan de vergunning verleend
worden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Friese huizenprijs stijgt nog

12-04-2019

Terwijl elders in Nederland de woningmarkt weer een beetje lijkt af te koelen, stijgen de Friese huizenprijzen nog altijd. Het prijsniveau steeg het afgelopen jaar met bijna 10 procent.

,,De krapte op de woningmarkt houdt aan’’, concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. ,,Toch neemt de gekte af.’’ In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 3,2 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode van 2018. ,,Prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was’’, stelt Jaarsma. ,,Daarbij vlakt ook de vierkantemeterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is.” De landelijke voorzitter ziet dat kopers met een krap budget minder te kiezen hebben.

Zijn Friese collega Willem Donker: ,,De oplossing moet gezocht worden in het realiseren van meer betaalbare nieuwbouw in met name het middensegment.” In Friesland ligt de gemiddelde prijs nog altijd 9,4 procent hoger dan een jaar geleden. Een koophuis in de provincie kost nu gemiddeld 235.000 euro. Landelijk is dat 294.000 euro.

Het lijkt kopers amper af te schrikken: 16 procent van de huizen wordt voor een prijs hoger dan de vraagprijs verkocht. In de noordelijke helft van de provincie worden de huizen voor gemiddeld 213.500 euro van de markt gehaald, tegenover 250.000 euro in het zuiden.
Het komt geregeld voor dat tien tot twintig geïnteresseerden zich melden op de eerste dag dat een woning op Funda wordt geplaatst. De verkooptijd in de noordelijke helft van Friesland lag op 95 dagen, in Leeuwarden en het zuiden op 55 dagen. Het landelijk gemiddelde ligt op 45 dagen.
In de stad Groningen is de woningmarkt nog altijd op een kookpunt. Daar duurt het gemiddeld slechts 28 dagen voor dat verkoper en koper elkaar de hand kunnen schudden. In de gemeenten rondom de stad laat de verkoop soms 100 dagen op zich wachten.

Lees verder

LEEUWARDEN | Einde dreigt voor woongroep

12-04-2019

De Leeuwarder woongroep Blyn Anker wordt met opheffing bedreigd nu
WoonFriesland de huurovereenkomst voor de  gemeenschappelijke ruimte stopzet.
De bewoners zijn ten einde raad.

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21
appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen
appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke
activiteiten. ,,We hebben hier filmmiddagen, etentjes, muziek- en
meditatieavonden, quizzen en vergaderingen. De ruimte wordt haast dagelijks
gebruikt’’, vertelt Truus Holwerda (81), lid van het eerste uur.

Alle leden van de woongroep betalen een maandelijkse bijdrage van 26,30 euro
voor gebruik van ontmoetingsruimte ’t Bynt, waarmee de wooncorporatie de kosten
kan dekken. Althans, tot voor kort, want de afgelopen twee jaar hebben vier
bewoners om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap van de woongroep
opgezegd. Ze zijn wel in hun appartement blijven wonen, met als gevolg dat de
groep geen nieuwe leden kan verwelkomen.

Tot nu toe vulde WoonFriesland het tekort zelf aan, maar ‘wet- en regelgeving
staan zo’n vorm van sponsoring niet meer toe’, kreeg de woongroep vorig jaar te
horen. Na een ‘crisisberaad’ met de corporatie onderzocht het bestuur de
mogelijkheden om zelf het huurtekort aan te vullen, bijvoorbeeld door iedereen
meer huur te laten betalen of fondsen aan te schrijven. Het bood allemaal niet
voldoende soelaas, en dus kregen ze eind maart te horen dat de corporatie de
stekker eruit trekt.

‘We zijn genoodzaakt om het gebruik van de ruimte te stoppen’, schreef
WoonFriesland op 8 april aan de leden van Blyn Anker. Op 1 juli moeten de
ruimtes schoon en leeg worden opgeleverd, zodat de gemeenschappelijk ruimte
verhuurd kan worden als appartement.

De leden voelden zich ,,compleet overvallen’’ door de boodschap dat ze binnen
drie maanden uit hun woonkamer moeten. Voorzitter Joke de Wit (74): ,,We
snappen best dat WoonFriesland zich aan de regels moet houden, maar het
betekent wel het einde van onze woongroep.’’

Een van de oplossingen zou zijn dat de vertrokken leden ook verhuizen, zodat de
appartementen vrijkomen voor nieuwe aanwas van de woongroep. De Wit: ,,Er
staan verschillende aspirant-leden op de wachtlijst die hier graag zouden
intrekken. Ook op de open dagen die we twee keer per jaar hielden, bleek dat er
genoeg mensen zijn die belangstelling hebben, maar zich niet inschreven omdat er
toch geen plek is.’’

WoonFriesland kan huurders er niet uitzetten, vanwege de huurbescherming.
Holwerda: ,,En de mensen gaan ook niet uit zichzelf weg, want de huurmarkt zit
compleet op slot.’’ Kortom, het einde van Blyn Anker lijkt nabij.

Doodzonde, vinden de leden, zeker omdat de overheid juist wil dat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen. ,,Wij zijn hier niemand tot last en kijken om naar elkaar.
We verlenen geen medische zorg, maar als het nodig is, brengen we elkaar
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis’’, vertelt Truus Holwerda. Hes Rinsma (67): ,,Op
de lange duur is de overheid veel duurder uit als iedereen weer op zichzelf
aangewezen is en we aanspraak moeten maken op WMO-voorzieningen.’’
Zonder gemeenschapsruimte valt het fundament van het groepswonen weg,
vinden de bewoners. De Wit: ,,Dit is de levensader van de woongroep.’’ Rinsma:
,,Het is mijn tweede woonkamer.’’ De negentien bewoners – onder wie twee stellen
– in leeftijd variërend van 67 tot 86 jaar, zijn niet van plan om zich zomaar neer te
leggen bij het besluit van WoonFriesland. Tijdens een ingelaste vergadering vorige
week bespraken de leden welke stappen ze nog kunnen nemen. De Wit: ,,We
hebben contact opgenomen met de Bewonersraad, de OuderenOmbudsman en de
juridische ombudsman van Omroep MAX.’’ Verder zijn ze van plan om de politiek
te benaderen en de LOS, de Leeuwarder Onafhankelijke Senioren.

Ook het nieuws van vorige week dat het kabinet geld beschikbaar stelt voor
nieuwe woonvormen voor ouderen, stemt hen enigszins hoopvol. Rinsma: ,,We
hebben het hier zo goed samen. De overheid moet dat juist stimuleren.’’

Lees verder

Gevaarlijke CV's in Friese huurhuizen?

10-04-2019

In het Friesch Dagblad van vandaag een artikel over

“Gevaarlijke cv’s in duizenden huurhuizen”
Friese corporaties laten spoedonderhoud doen wegens brandgevaar

 Friese woningcorporaties gaan bij al hun woningen na of brandgevaarlijke cv-ketels wel voldoende zijn onderhouden. In duizenden woningen wordt nog deze maand een extra onderhoudsbeurt uitgevoerd. Het gaat om verschillende cv-ketels van leverancier Agpo Ferroli met een productiedatum van voor 2011.

Deze kunnen in brand vliegen als de warmtewisselaar verstopt raakt. Het televisieprogramma Kassa besteedde hieraan de afgelopen weken aandacht. De cv-ketel is ook geïnstalleerd in veel Friese huurwoningen. Directeur Frank van den Broek van  huurdersvereniging De Bewonersraad schat dat dit geldt voor zo’n achtduizend van de honderdduizend Friese sociale huurwoningen.
 

CV-ketels in Friesland goed onderhouden

Van den Broek zegt dat de corporaties in overleg met de huurdersvereniging hebben besloten achterstallig onderhoud - waarbij installateurs de warmtewisselaars reinigen - zo snel mogelijk in te halen.

Cv-ketels in huurwoningen worden over het algemeen goed onderhouden, zegt Van den Broek, maar soms worden beurten overgeslagen omdat mensen ziek zijn of om een andere reden geen mensen willen toelaten in hun huis. Ook komt het voor dat mensen niet thuis zijn of niet reageren op verzoeken om een afspraak te maken, of dat ze niet willen meewerken.” Al deze mensen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek alsnog een installateur toe te laten tot hun woning.

Bij corporatie Accolade hebben zo’n zevenhonderd van de zestienduizend woningen een dergelijke cv-ketel. De corporatie zal al die ketels extra laten controleren door installateur Breman. De betreffende huurders hebben daarover eind vorige maand een brief gekregen, met het verzoek een afspraak te maken met de installateur.

Wonen Noordwest Friesland gaat er op een wat andere manier mee om. Deze corporatie, waar duizend van de vierduizend woningen zo’n ketel hebben, heeft alleen de bewoners aangeschreven waarvan bekend is dat er recent geen onderhoud is geweest.
Zij moeten snel een installateur toelaten. Volgens installateur Feenstra is het onderhoud in het overgrote deel van de woningen op orde. Directeur Hagenaars zegt geen reden te hebben daaraan te twijfelen. ,,Als wij weten dat een half jaar geleden onderhoud is gedaan, is het zonde van het geld nu extra onderhoud te doen.”

 

Meewerken aan onderhoud

Bewoners zijn vaak contractueel verplicht onderhoud toe te laten, maar een installateur kan niet zomaar een woning betreden zonder instemming.
Corporaties kunnen naar de rechter stappen om huurders te dwingen onderhoud te laten doen. Accolade en Wonen NWF zeggen dat ze dit achter de hand houden, mochten  bewoners een installateur blijven weigeren.

Risico’s

Overigens zeggen zowel huurders als corporaties dat ze het gevaar minder groot inschatten als Kassa doet voorkomen. Een technisch onderzoeker bestempelde de cv-ketels in het programma als ,,levensgevaarlijk”, en Kassa stelt dat het probleem inmiddels onbeheersbaar is geworden. Van den Broek van de Bewonersraad weerspreekt dat. Hij zegt dat er geen gevaar is zolang regulier onderhoud wordt gepleegd. ,,Aangezien corporaties dat over het algemeen goed doen, is het risico lang niet zo groot als Kassa dat heeft gepresenteerd.”

 

Lees verder

DEINUM | Start bouw zeven duurzame gezinshuizen

09-04-2019

In de nieuwe gasloze woonwijk aan de oostkant van Deinum is bouwbedrijf Van Wijnen gestart met de realisatie van zeven kleine gezinswoningen. Op de verdieping komen twee slaapkamers. De woningen worden all-electric en zijn zogenaamde nul-op-de-meter
(NOM) huizen. Ze moeten in hun eigen energiebehoefte voorzien.

De verhuurwoningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland worden in juli 2019 opgeleverd. De wijk kon er komen door verplaatsing
van de sportvelden.

Lees verder

Warmtelevering vanaf 1 juli niet meer onder de warmtewet

09-04-2019

Vanaf 1 juli 2019 vallen verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de dan in werking tredende gewijzigde Warmtewet. De levering van warmte maakt vanaf dan deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig. 

Gevolgen voor huurders

  • De corporatie kan de kosten van de levering van warmte via de servicekosten (naast de huurprijs) in rekening brengen. De bedoeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat is dat corporaties ook de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties kunnen doorberekenen in de servicekosten. Maar het is juridisch onduidelijk of dit wel kan. Om alle onduidelijkheid hierover weg te nemen, heeft minister Ollongren (BZK) toegezegd  dit op te nemen in het Besluit Servicekosten. Dat is echter nog niet gerealiseerd.
  • Als u daarom vraagt, blijft de corporatie wel verplicht om individuele meters aan te brengen. Ook blijft de verhuurder verplicht om de kostenverdeling te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling.
  • Geschillen tussen huurder en verhuurder over de levering van warmte en de afrekening van de kosten kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Huurcommissie. 


Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten van warmte tegen de leverancier van warmte. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten. De wet hield echter geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid.

 

 

Lees verder

MAKKUM | Manische Makkumer gewoon terug naar dorp

08-04-2019

De 59-jarige man met een bipolaire stoornis die in een manische periode in augustus meerdere keren over de schreef ging, mag straks gewoon weer in Makkum wonen. De officier van justitie had twee weken geleden om een vestigingsverbod voor de Makkumer gevraagd,
maar de rechtbank vindt deze zeer uitzonderlijke bijzondere voorwaarde te ver gaan. Het weren van de Makkumer is een te zware ingreep in het leven van de man, oordeelt de Leeuwarder rechtbank.

De man ging in augustus vorig jaar meerdere keren door het lint, nadat zijn overlast gevende honden bij hem waren weggehaald. Hij
schopte en sloeg een beenloze buurman, verstopte de sleutels van een andere buurman en maakte in Heerenveen een proefrit met een Citroen. Hij reed de halve provincie door en botste in Leeuwarden op een andere auto, waarna hij ervandoor ging.

De rechtbank neemt het advies van deskundigen over dat de Makkumer verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij hoeft niet terug
naar de gevangenis, maar krijgt een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen. Hij moet doorgaan met zijn behandeling in een kliniek, waarna een ambulante behandeling volgt.
Zijn behandeling gaat goed, aldus de rechtbank, en hij werkt goed mee aan het nemen van zijn medicatie. Ook moet hij meewerken met alcohol- en drugscontroles.

Lees verder

IJlst | Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst wordt gesloopt

05-04-2019

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst gaat tegen de vlakte. Het pand is volgens eigenaar woningcorporatie Elkien in meerdere opzichten verouderd. Wat ervoor terugkomt is nog onduidelijk.

Het complex aan de Ylostinslaan werd in 1972 geopend en heeft 56 aanleunwoningen, waarvan 42 bewoond zijn. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van Elkien kwamen recent bij een inspectie van de brandweer meerdere gebreken naar voren. Door enkele maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van brandvertragend materiaal tussen appartementen, kreeg Elkientwee jaar respijt van de brandweer. Maar als er verder niets gebeurt, moet het pand voor 2021 gesloopt zijn. Anders wordt het afgekeurd.

Volgens Smit zijn onder meer de gangen niet brandveilig genoeg. Op het glas zit geen brandvertragende codering en het aanbrengen daarvan vergt een aanzienlijke investering. Ook is het brandmeldsysteem verouderd, waardoor veel valse meldingen komen. ,,Bij wijze van spreken als iemand een waxinelampje aansteekt.”

Gezien de staat van het gebouw gaat Elkien er niet verder in investeren. ,,Dan kijkenwe bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid. Dan moeten we alles opnieuw isoleren en alle cv’s vervangen. Sloop is de enige optie.” Overigens gaat het nu formeel nog om een voorgenomen besluit tot sloop, in de zomer moet het definitieve besluit volgen.

Ook zorggroep Patyna, die de zorg verleentin het complex, vindt het gebouw verouderd. ,,Het is niet meer geschikt om zwaardere goede zorg verlenen”, meldt woordvoerder Christel Pieper. ,,Zo is de badkamer te kleinenzittener veel drempels inhet pand, wat lastig is voor mensen met een rollator of rolstoel. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan kan dit niet meer.”

Elkien en Patyna hebben de intentie om een nieuwe zorglocatie in IJlst op te zetten, zegt Smit, maar concrete plannen zijn er nog niet. Er is een voorkeur voor een multifunctioneel complex, met bijvoorbeeld een activiteitenhal en een huisarts. ,,Maar dat is afhankelijk van gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, Patyna en de inwoners van IJlst.” Dat het nabije voormalige gemeentehuis in IJlst daarbij wordt betrokken is volgens Smit een optie. ,,Maar ook hier zijn geen concrete plannen voor.”

De inwoners van het complex zijn geinformeerd over de voorgenomen sloop. Er komt voor hen een sociaal plan. Smit: ,,Zij krijgen een verhuisvergoeding en voorrang op huurwoningen van Elkien in de buurt.” Ook wordt gekeken naar andere aanleunwoningen van Patyna, zoals in Sneek, Heeg of Blauwhuis. ,,Er wordt per individu gekeken wat de wensen zijn”, meldt Pieper van Patyna.

Smit begrijpt dat de verhuizing ingrijpend is voor de oudere bewoners. ,,Hetis voor ouderennooitleuk om te verhuizen en dan eventueel terug te keren. Maar het is al langer duidelijk dat het pand gesloopt moet worden, dus de inwonerswaren niet compleet verrast.” De bewonerscommissie wilde niet reageren.

Lees verder

Irakees zakte met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou

05-04-2019

Conflict jurist en Elkien over huurder met angststoornis

In mei vorig jaar zakte een Irakees met bed en al door de vloer van zijn huurhuis in Grou. Zijn leven staat sindsdien stil. Verhuizen is dé oplossing, maar Elkien ziet daar geen reden voor.

Plotseling was daar die enorme knal in het huis aan de Mr. P.J. Troelstrawei. Hetzelfde moment zakten de bewoner en zijn vriendin door de
vloer. Het was 3 uur in de ochtend van vrijdag 19 mei. De man was zo in shock dat hij de rest van de nacht in een hoek van de kamer bleef zitten. De maandag erna kwam een technisch adviseur van woningcorporatie Elkien poolshoogte nemen. Meteen was duidelijk dat de vloer moest worden vervangen. Een plaatselijk bouwbedrijf werd ingehuurd voor de herstelwerkzaamheden en de bewoner kreeg tijdelijk een kamer in het Leeuwarder Van der Valkhotel.

Na tien dagen kon hij weer terug naar huis. Al snel bleek dat Al Askar dermate geshockeerd was geraakt door het voorval dat hij amper nog kon slapen. Een psycholoog constateerde dat hij sinds het voorval kampt met psycho-traumatische klachten en een angststoornis, ofwel een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Deze man stond vol in het leven. Hij studeerde aan sportopleiding Cios, maar is sinds mei geen dag meer naar school geweest’’, zegt Johan Klijnsma. De letselschadejurist heeft Elkien aansprakelijk gesteld. ,,Het gaat om inkomstenderving en smartengeld.’’ Een letselschadebureau is namens de verzekeraar nog bezig met het onderzoek.
Nu, bijna een jaar na het voorval, heeft de 25-jarige Irakees, die sinds twaalf jaar in Nederland woont, nog altijd psychische klachten waarvoor hij in behandeling is. Zijn psycholoog schreef in een brief aan de verzekeraar van Elkien dat het ontbreken van een eigen veilige plek (woning) het herstel belemmert. Volgens Klijnsma ligt de oplossing voor de hand en moet de man zo snel mogelijk verhuizen naar een
andere woning.

Tot nu toe ziet Elkien evenwel geen reden om urgentie te verlenen. De corporatie stelt dat de vloer is gerepareerd en de woning dus weer bewoonbaar is. ‘Er is geen grondslag voor een urgentieverlening door Elkien’, schrijft de bedrijfsjurist aan Klijnsma. De advocaat noemt deze reactie ,,onbegrijpelijk’’. ,,Ieder weldenkend mens kan zich toch indenken dat je niet op de plek kunt blijven wonen die je constant herinnert aan een traumatische ervaring? Ze gaan volledig voorbij aan de klachten van mijn cliënt. Het gaat hier nota bene om een situatie waar Elkien zelf schuld aan heeft.’’ 

,,We kunnen geen urgentie verlenen zonder dat de PTSS officieel is vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd’’, meldt Elkien-woordvoerster
Nikkie Smit. Klijnsma: ,,Voordat PTSS officieel is vastgesteld, ben je twee tot drie jaar verder. Dit gebeurt namelijk door een onafhankelijke
deskundige na een medische eindsituatie. Zo lang kan hij niet wachten.’’

 

Lees verder

Miljoenen Nederlanders hebben vocht of schimmel in huis

05-04-2019

Bijna een op de vijf Nederlanders woont in een huis met vochtplekken of schimmel. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Van de oude huurwoningen zit zelfs 40 procent vol vocht en schimmel. De SP en de Woonbond willen dat minister Kajsa Ollongren (D66) snel in actie komt. Een vochtig huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals hoesten, benauwdheid, allergieën en zelfs astma. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt het onverantwoord dat miljoenen Nederlanders - het gaat in totaal om 1,5 miljoen woningen
– in dit soort omstandigheden moeten leven. 

Huurders kunnen een huurverlagingsprocedure starten bij de huurcommissie, als de verhuurder er niets aan doet. Als je particulier huurt, kun je naar de rechter als je verhuurder niets doet aan de problemen. Maar dat is voor veel mensen een grote stap.

Ollongren laat via een woordvoerder weten de vocht- en schimmelproblematiek ‘heel serieus’ te nemen. De minister van Binnenlandse
Zaken is met Aedes, de koepel van woningcorporaties, in overleg over maatregelen die het aantal ongezonde huizen omlaag moeten brengen. Daarnaast wil Ollongren ook in gesprek met de vereniging van particuliere verhuurders, Vastgoed Belang en de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Het WoonOnderzoek leert dat rond de 40 procent van de huurwoningen die voor 1960 zijn gebouwd met vocht en schimmel te maken
hebben. Bij koopwoningen van die leeftijd ligt het percentage rond de 20 procent. Bij recent gebouwde huizen is de problematiek vele malen kleiner.

Lees verder

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst wordt gesloopt

05-04-2019

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst gaat tegen de vlakte. Het pand is volgens eigenaar woningcorporatie Elkien in meerdere opzichten verouderd. Wat ervoor terugkomt is nog onduidelijk.

Het complex aan de Ylostinslaan werd in 1972 geopend en heeft 56 aanleunwoningen, waarvan 42 bewoond zijn. Volgens woordvoerder
Nikkie Smit van Elkien kwamen recent bij een inspectie van de brandweer meerdere gebreken naar voren. Door enkele maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van brandvertragend materiaal tussen appartementen, kreeg Elkien twee jaar respijt van de brandweer. Maar als er verder niets gebeurt, moet het pand voor 2021 gesloopt zijn. Anders wordt het afgekeurd.

Gezien de staat van het gebouw gaat Elkien er niet verder in investeren. Sloop is de enige optie. Overigens gaat het nu formeel nog
om een voorgenomen besluit tot sloop, in de zomer moet het definitieve besluit volgen.

 

Lees verder

TWIJZEL | Start woningbouw op sportcomplex

05-04-2019

Het voormalige sportcomplex in Twijzel krijgt een woonbestemming. Er verrijzen de komende jaren acht woningen, waarvan de
helft bestaat uit sociale huurwoningen. De gemeente Achtkarspelen en Stichting Woningbouw Achtkarspelen hebben hun samenwerking
reeds bekrachtigd.

Omwonenden en verenigingen zijn bij de plannen betrokken. In 2015 stelde de gemeente geld beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe sportaccommodatie voor de korf- en voetbalclub.

Lees verder

Toespraak van minister Ollongren op het WoON-congres 'Ruimte voor Wonen'

04-04-2019

Toespraak van minister Ollongren (BZK) op het WoON-congres ‘Ruimte voor Wonen’ in Den Haag op 4 april 2019.

 

Dames en heren,

 

Wat een volle zaal. Geweldig om zoveel betrokken professionals bij elkaar te zien. Een hele veelzijdige, brede sector - in 1 grote zaal bij elkaar. Allemaal samen voor een groter doel: prettig wonen voor iedereen in Nederland.

 

Ik zeg dit bewust, omdat er geen week voorbij gaat zonder debat over wonen - over woningprijzen, over woningbouw, over verduurzaming…

 

Wat me daaraan zo opvalt, is dat het debat alle kanten opgaat. Het is een debat van uitersten: óf we moeten de corporaties een grotere rol geven - óf we moeten hun rol juist inperken. We moeten de prijzen in de middenhuur reguleren - óf we moeten de markt vrij spel geven. We willen te snel verduurzamen, óf het gaat juist veel te langzaam.

 

Nu is het publieke debat mij zeer lief - ik ben en blijf tenslotte een democraat. Laat u dus horen!

 

Maar laat die woorden nooit zonder daden gaan. Natuurlijk mag iedereen zijn eigen mening hebben. Maar uiteindelijk moeten we doen wat écht werkt in de praktijk - zodat mensen prettig kunnen wonen.

 

En toen ik vanmorgen in de auto zat, moest ik denken aan een werkbezoek dat bol stond van de actie en het optimisme. Dat was een bezoek aan Utrecht, samen met de Koning. Wat me het meeste is bijgebleven is de enorme energie, van ontwikkelaars en corporaties, van bouwers, gemeente en bewoners. Alle grote woonvragen kwamen daar voorbij: de vraag naar nieuwe woningen, naar de juiste woningen en naar duurzame woningen…

 

En ik wil u vanmorgen dus even mee terug nemen naar dat bezoek.

 

Allereerst iets over die nieuwe woningen.

 

U ziet hier een prachtige nieuwe stadswijk - waar vroeger de Utrechtse Veemarkt stond. Toen stonden hier grote hallen vol koeien en paarden, waar je de hele dag het vee kon ruiken en het handjeklap van de handelaren kon horen. Nu zijn er 8 mooie, kleine woonbuurten, met elk een eigen uitstraling.

 

De Veemarkt is een van de vele plekken in het land waar heel hard wordt gebouwd aan de 75.000 nieuwe woningen, die we per jaar nodig hebben. De vraag is op veel plaatsen groot - en het tempo voor sommigen te langzaam.

 

Maar als we goed kijken naar de cijfers, dan zaten we afgelopen jaar al bijna op dat jaarlijkse doel . En de prognose voor dit jaar is dat we het halen. We doen dus wat werkt - en we blijven koersvast.

 

De Veemarkt is een prachtige kans voor Utrecht om een bestaand terrein opnieuw te ontwikkelen. Gelukkig had de financiële crisis is hier weinig invloed op en is het grootste deel van de wijk al bewoond.

 

Maar niet elke stad of regio heeft zo'n mooi Veemarkt-terrein. De ruimte is schaars - het blijft Nederland - en het is soms lastig om snel nieuwe bouwprogramma's van de grond te krijgen. Daarom ben ik druk bezig met 5 Woondeals, om woningbouw te versnellen in die regio's waar de opgave het meest taai is.

 

In Groningen en Eindhoven heb ik gemerkt hoeveel enthousiasme het losmaakt in de regio. Dat belooft veel voor de 3 andere stedelijke regio's waarmee we ook een Woondeal voorbereiden: Utrecht, Amsterdam en Den Haag/Rotterdam.

 

Misschien denkt u nu: leuk, die 5 regio's, maar bij mij gebeurt er ook veel. Of u denkt: leuk dat bouwen, maar bij mij is krimp juist de grote opgave.

Ik zie die verschillen.

 

En neemt u van mij aan: iedere regio is mij even lief. Juist daarom wil ik niet zomaar een groot landelijk programma over u allemaal uitstorten.

 

Dat voelt misschien daadkrachtig. Maar het helpt u echt niet altijd.

 

Ik wil doen wat werkt. En in dit geval is dat: overheden, marktpartijen en corporaties samen aan het stuur zetten in de eigen regio. Zoals hier in Den Haag al gebeurt aan de Haagse Tafel Wonen.

 

Van zulke initiatieven verwacht ik veel. Daarom kijk ik ook met veel belangstelling naar de 12 provincies, waar nu druk onderhandeld wordt over nieuwe coalities. We hebben de ambitieuze plannen én de actieve rol van provincies nodig, om iedereen prettig te laten wonen. Elke regio heeft een gezamenlijk programma nodig - of dat nu gaat over woningbouw of over krimp.

 

Ik wil hier dus een oproep doen aan de onderhandelende partijen: blijf volop ruimte bieden voor nieuwe bouwplannen. Maar zorg er ook voor dat die plannen snel te realiseren zijn. En breng daarvoor regionale partijen bij elkaar.

 

Ik sta dus te trappelen om met de nieuwe provinciale colleges samen te werken. En mocht u dan tegen knelpunten aanlopen, dan wil ik dat natuurlijk horen. Zodat we er samen iets aan kunnen doen.

 

Dan mijn 2e punt: de vraag naar de juiste woning.

 

U ziet hier bewoners van de Veemarkt-wijk, die heel blij waren dat ze een fijne woning konden vinden - die past bij hun woonwensen. En het leuke is dat in deze 8 hofjes veel verschillende soorten huizen gebouwd zijn. Eengezinswoningen en appartementen. Koop en huur. Wat je woonwens of levensfase ook is, je kunt er terecht.

 

De Veemarkt is voor mij een prachtig lokaal voorbeeld van de landelijke opgave. Want prettig wonen is per definitie maatwerk:

we hebben niet alleen nieuwe woningen nodig - we ook de juiste woningen nodig. Voor studenten én voor ouderen. Voor het gezin met kinderen én voor de happy single. Voor de kleine én de grotere portemonnee.

 

Mijn doel is een woningvoorraad die alle woonwensen ruimte geeft. De cijfers uit het WoON-onderzoek laten zien dat we de goede kant op gaan. Want veel mensen die tijdens de crisis niet durfden te verhuizen, hebben dat alsnog gedaan - ze zijn bijvoorbeeld in de Veemarkt gaan wonen. De gemiddelde relatieve woonlasten van Nederlanders zijn stabiel gebleven of zelfs gedaald.

 

En scheefwonen is afgenomen. Sociale huurwoningen komen weer meer terecht bij mensen die ervoor in aanmerking komen. Bovendien is het aantal huurwoningen in het middensegment toegenomen - onder andere in de Veemarkt. Dat zijn mooie conclusies, waar u samen alle credits voor verdient.

 

Maar ik zie het echt als een tussenresultaat. Want dat einddoel hebben nog niet bereikt. Mijn focus ligt op wat werkt voor de lange termijn. Zodat de huursector niet alleen nu, maar ook morgen betaalbaar en toegankelijk is. Zodat de prijzen van koophuizen minder omhoog of omlaag schieten in lastige tijden.

 

Daarom kijkt het Centraal Plan Bureau op mijn verzoek wat we daarvoor het beste kunnen doen. De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord helpen mensen met een laag inkomen om betaalbaar te wonen. Afspraken die overigens door huurders en verhuurders zélf zijn gemaakt.

 

Ik wil gemeenten de ruimte geven om woningen in de middenhuur betaalbaar te houden, voor mensen die daar het beste terecht kunnen. Voor kopers - zeker voor starters - blijf de NHG een baken van veiligheid. En we zitten bovenop malafide verhuurders en laten AirBnB-huizen registreren.

 

Maar ik geloof ook in meer ruimte voor flexwonen: zodat mensen die vanwege werk, een gestrande relatie - of een andere reden - snel woonruimte kunnen vinden. Uiteindelijk vraagt dat vooral lokaal om bestuurlijke lef.

 

Hier in de stad Den Haag ligt er een stevige lokale Woonagenda, met veel focus op middenhuur en op het aantrekken en behouden van leraren, verplegers en politiepersoneel. De ruimte is er dus.

 

Maar ook die ambitie vraagt om samenwerken - en de woonwensen van mensen centraal zetten. Want die wensen trekken zich - terecht! - niets aan van gemeentegrenzen. En laat het me ook hier weer weten als er knelpunten zijn, zodat ik - waar mogelijk - kan helpen.

 

Het 3e punt waar ik het met u over wil hebben, is de vraag naar duurzaam wonen.

 

Ook daarover spraken we uitgebreid met bewoners en professionals in Utrecht. Dat deden we in Overvecht. U kent de wijk vast: er is veel hoogbouw uit de jaren 60. Huizen die vaak aan renovatie en aan verduurzaming toe zijn.

 

Er lopen al allerlei mooie proeven. Zoals hier op de foto: een flat met zonnepanelen en warmtepompen aan de gevel - en een windturbine op het dak. De Koning en ik spraken met een jong stel dat heel blij was om bij de voorlopers te horen - ook al woonden ze letterlijk in een proefproject en kon er van alles misgaan. Maar ze willen graag actief meewerken aan de omslag naar een nieuw, duurzaam tijdperk.

 

Dit soort enthousiaste pioniers hebben we keihard nodig. Net als wethouders en corporaties die hun nek ervoor uitsteken. Want er ligt een grote klus op ons te wachten. Een klus die we stap voor stap - en wijk voor wijk - gaan uitvoeren. Zodat het proces goed te overzien is.

 

We nemen 30 jaar de tijd, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. En natuurlijk is dat spannend: want het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar kunnen zijn. Gelukkig worden we scherp gehouden door de planbureaus. De doorrekening laat zien dat het kan: verduurzamen zonder dat je er duurder van gaat wonen. Dat is cruciaal. Ik krijg daar energie van - en ik hoop u ook.

 

Maar dat neemt niet weg dat het voor veel mensen een grote opgave is. Zeker als je je maar net een koopwoning kunt veroorloven, maar geen spaargeld hebt voor isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen. De mensen die u hier ziet, maakten zich daar ook echt zorgen over.

 

Daar heb ik alle begrip voor. Want het is niet niks. Dus nemen we ruim de tijd. En kijken we naar maatregelen om mensen erbij te helpen. Zoals het Warmtefonds, dat zoveel mogelijk mensen moet kunnen helpen om de overstap betaalbaar te maken.

 

Ook hier geldt: we gaan het samen doen. Op een manier die comfortabel en duurzaam wonen voor iedereen mogelijk maakt. Die de tegenstelling overbrugt tussen de enthousiaste voorlopers en de mensen die zich oprecht zorgen maken.

 

En ook daar heb ik u allemaal heel hard bij nodig. De corporaties, om samen de schouders te zetten onder de verduurzaming. Bouwers en projectontwikkelaars, om samen de omslag te maken naar klimaatneutraal bouwen en renoveren. En gemeenten, om wijk voor wijk goede en haalbare plannen te maken - en die samen met bewoners uit te voeren in een tempo dat voor iedereen te behappen is.

 

Dames en heren,

 

We hebben veel te doen met elkaar, om samen dat einddoel dichterbij te brengen: ruimte voor prettig wonen - voor iedereen. Prettig en comfortabel. Betaalbaar en duurzaam. Door te bouwen, door huren betaalbaar en kopen mogelijk te houden, door foute praktijken aan te pakken

en door samen de schouders te zetten onder verduurzaming. En uiteindelijk moet dat een sector opleveren die nog beter tegen een stootje kan.

 

Waar u als corporaties en ontwikkelaars, bouwers en wethouders - in nog meer harmonie met elkaar samenwerkt. Waar de woningmarkt minder uitschieters kent. En waarin iedereen uiteindelijk duurzaam woont.

 

Natuurlijk is dit niet morgen af. En niemand van ons kan het alleen. Maar ik reken wel op uw vakmanschap en energie. Dus zoek elkaar op.

Laat van u horen.

 

We hebben een bestuurscultuur in dit land, waarin samenwerking diep verankerd is. Laten we Nederland opnieuw bewijzen wat die cultuur voor elkaar krijgt. Dat kan vandaag al - nu we hier met de hele sector bij elkaar zijn. Ik daag u uit om vandaag niet naar huis te gaan zonder een nieuw idee of een nieuwe samenwerkingspartner. En weet dat u altijd ook op mij kunt rekenen.

 

Dank u wel!

Lees verder

CBS: Woonlasten ten opzichte inkomen niet verder gestegen

04-04-2019

De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, komt in 2018 voor huurders gemiddeld uit op 38,1. Eigenaren besteden in 2018 met gemiddeld 29 procent een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen aan wonen. Dit meldt het CBS op basis van het woononderzoek Nederland (WoON) 2018, een driejaarlijkse enquête onder ruim 60 duizend Nederlanders.

De totale woonlasten van huurders zijn gemiddeld met 14 procent toegenomen ten opzichte van 2012, vanaf 2015 bleef de stijging beperkt tot 4 procent. De stijging van woonlasten komt volledig voor rekening van hogere huren. De hoogte van de bijkomende woonlasten, zoals gemeentebelastingen en uitgaven aan energie en water, is ten opzichte van 2012 nauwelijks veranderd en het hogere gemiddeld ontvangen bedrag aan huurtoeslag had een verlagend effect op de woonlasten van de groep huurders in 2018.

Lees verder

Kamerbrief wettelijke doorlooptijd zaken Huurcommissie

03-04-2019

Kamerbrief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beantwoorden van vragen over het voldoen van de Huurcommissie aan de wettelijke doorlooptijden.

Lees verder

Stijging lokale lasten voor huurders

03-04-2019

Huurders zijn in 2019 weer meer kwijt aan lokale lasten dan in 2018. Gemiddeld 10 euro meer voor gemeentelijke heffingen en 6 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2019 betalen huurders gemiddeld 812 euro. Daarvan gaat 368 euro naar de gemeente en 259 euro naar het waterschap. Autobezitters -huurder of juist niet-  betalen gemiddeld 179 euro aan provinciale heffingen, zogenaamde ‘opcenten’ op de motorrijtuigenbelasting.
 

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding

Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er vrijwel overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt.

 

Lees verder

Ombudsman tikt Huurcommissie op de vingers

02-04-2019

De Nationale ombudsman heeft een klacht gegrond verklaard over de manier waarop de Huurcommissie gegevens verstrekt in servicekostenprocedures. De Huurcommissie verstrekt de zogeheten ASK-gegevens – de nota’s die de Huurcommissie van een verhuurder krijgt voor het verantwoorden van de in rekening gebrachte servicekosten – niet meer als een huurder hierom vraagt. Hij kan deze gegevens alleen nog inzien op het kantoor van de Huurcommissie in Den Haag.

Juridisch adviesbureau Frently uit Groningen heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend tegen deze nieuwe werkwijze. Een huurder kan volgens Frently op deze manier namelijk niet meer controleren of de gegevens juist zijn. Op 28 maart werd Frently door de ombudsman in het gelijk gesteld.  

De Huurcommissie krijgt van de ombudsman een behoorlijke tik op de vingers, zo blijkt uit de toelichting bij de uitspraak. ‘De ombudsman vindt de huidige werkwijze van de Huurcommissie niet behoorlijk en in strijd met het vereiste van fair-play. De Huurcommissie waarborgt niet voldoende dat partijen kennis kunnen nemen van de informatie die van belang kan zijn voor het verdedigen van hun standpunt of  het bestrijden van het standpunt van de tegenpartij. Het is daarvoor niet voldoende dat de Huurcommissie de mogelijkheid biedt om die informatie in te zien. Een huurder moet daarvoor immers, ongeacht waar hij woont, naar Den Haag afreizen. Dat past niet bij een overheid die toegankelijk wil zijn voor iedere burger. Ook past het niet bij de laagdrempelige rechtsgang die een procedure bij de Huurcommissie huurders biedt’, aldus het rapport van de ombudsman.

 

Werkwijze aanpassen

De ombudsman beveelt de Huurcommissie aan om haar werkwijze aan te passen. De Huurcommissie moet de ombudsman binnen drie maanden laten weten of zij de aanbeveling opvolgt.

Lees verder

Bijna half miljoen woningen in particuliere verhuur

01-04-2019

In 2018 bezaten ruim 280 duizend personen een of meer woningen voor de verhuur. Deze particuliere verhuurders verhuurden samen ruim 475 duizend woningen. Dat is 6 procent van de totale woningvoorraad. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Lees verder

De Bewonersraad biedt leden gratis individuele ondersteuning

01-04-2019

De Bewonersraad is met meer dan 30.000 leden de veruit grootste huurdersbelangenorganisatie in Friesland. De Bewonersraad ondersteunt alleen leden bij individuele vragen/klachten op het gebied van wonen, leefbaarheid en zorg in relatie met wonen.

Het 'reglement individuele ondersteuning' leden is onlangs aangepast. O.a. omdat De Bewonersraad met ingang van 2018 ook de huurders vertegenwoordigt van:
• Estea Capital in de gemeente Weststellingwerf
• VSN (:Vastgoed Syndicering Nederland) in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel

De Bewonersraad behartigt verder de belangen van huurders van: 
• WoonFriesland (met uitzondering van de gemeente Heerenveen)
• Elkien (met uitzondering van de stad Leeuwarden en de stad Sneek)
• Wonen Noordwest Friesland
• Weststellingwerf
• Thús Wonen
• Accolade, gemeente Smallingerland


 

 

Lees verder

Flinke besparing administratieve lasten woningcorporaties

29-03-2019

De administratieve lasten voor woningcorporaties die samenhangen met het aanleveren van verplichte verantwoordingsinformatie gaan met een kwart omlaag. Dat is het gevolg van eenvoudiger regels voor de verslaglegging die vandaag door minister Ollongren (BZK) in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

 

De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk bevestigt de berekende besparingen op de administratieve lasten. Vorig jaar zijn de administratieve lasten voor corporaties van het aanleveren van de prognose-informatie ook al met een kwart gedaald door uitvoering van het convenant.

 

In het convenant spraken toezichthouder Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de vereniging van woningcorporaties Aedes af, het mes te zetten in de administratieve lasten. De nieuwe regels besparen over het verslagjaar 2018 meteen al 25 procent op de kosten en de administratieve rompslomp die voortkomen uit het aanleveren van verantwoordingsinformatie. Daar bovenop levert de vermindering van de gegevensstroom nog een structurele besparing op van 10 procent op de accountantskosten.

 

Kern van de vereenvoudiging is dat de uitvraag van ministerie en andere instanties zo compact mogelijk is en met een ‘druk op de knop’ kan worden gedeeld. Pas als uit risicoanalyses blijkt dat er aanvullende informatie nodig is, volgt een gerichte uitvraag voor specifieke corporaties.

Lees verder

Leeuwarden | Vogelvlaggen weer van flat gehaald

28-03-2019

De gele vlaggetjes die vogels moesten weghouden van het dak van een flat aan het Raaigras in Leeuwarden, zijn op last van de provincie weggehaald.

De provincie vindt dat woningcorporatie Elkien, de verhuurder van de flatwoningen, eerst goed moet onderzoeken welke vogelsoorten er  jaarlijks op het dak neerstrijken en om hoeveel nestparen het per soort gaat. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de vogels op het kiezeldak meeuwen zijn of visdieven. De visdief is geen meeuw maar een sternachtige. De populatie van deze kolonievogel is in Friesland kwetsbaar. Dit betekent dat voor alle ingrepen een provinciale ontheffing nodig is. Eerste vereiste hiervoor is dat er een ecologische toets wordt verricht, zegt provinciaal woordvoerder Renate Gerbrandy. Pas als alle feiten op een rij staan, kan worden bepaald in hoeverre ingrepen de instandhouding van een populatie bedreigen. In voorkomende gevallen kan wel worden geschoven met visdiefkolonies. In De
Westereen is het de bedoeling dat de vogels dit seizoen van het te renoveren dak van woonzorgcentrum It Sikkemahûs verkassen naar een kunstmatig eiland in de Zwagermieden. De vaste kolonie op het dak van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden moest vorig jaar een stukje inschikken en opschuiven om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken.

De vlaggetjes op de Leeuwarder Raaigras-flat werden vorige week opgehangen om vogels te ontmoedigen hier te nestelen. Elkien  schakelde hiervoor het bestrijdingsbedrijf Anticimex in Lelystad in. ,,Wy woene de bewenners graach temjitte komme, want dy ûnderfine echt wol serieus oerlêst. Se wurde oanfallen en ha hinder fan de poep. Mar it wie net de bedoeling dit bûten de regels om te dwaan’’, zegt Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma. Jeroen Koole van Anticimex klom gisteren opnieuw naar boven om de vlaggenlijnen op te ruimen. Coole: ,,Voor nu is ‘het feest’ even over. We hebben dit te goeder trouw gedaan. We wisten niet dat er bijzondere regels van toepassing
zijn, maar als dat zo is, willen we ons daar ook aan houden.’’ Voor de flatbewoners zal het wel even slikken zijn, vermoedt Koole. ,,We zullen dit jaar hoe dan ook niet weer terugkomen met vlaggetjes. Tegen de tijd dat is uitgezocht en gemonitord welke vogels hier nestelen, zitten we al volop in het broedseizoen.’’

Lees verder

Aedes: Extra verduurzaming woningen alleen als tarieven warmtenetten dalen

28-03-2019

Zo’n 200.000 huurwoningen van woningcorporaties kunnen binnen drie jaar worden aangesloten op een bestaand warmtenet, blijkt uit een inventarisatie van Aedes. Dat is financieel haalbaar bij een aanpak op grote schaal. Dan kan het tarief van warmtebedrijven namelijk dalen, zo is afgesproken. ‘Maar voorlopig maken ze dat niet waar’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Het project de Startmotor is opgezet om de verduurzaming van Nederlandse huizen op te schalen en te versnellen. Aanpak is om telkens tegelijkertijd een groot aantal huizen in een wijk aan te sluiten op een warmtenet. Warmteaanbieders hebben toegezegd dat de prijs aanzienlijk kan zakken als dat planmatig gebeurt. Door een lager tarief worden de projecten financieel haalbaar, waarbij ook de overheid een bijdrage levert. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huurders niet hoger worden zodat de verduurzaming niet op kosten gaat van mensen met de laagste inkomens.

 

‘Aanbod prijsdaling onvoldoende’

Inmiddels heeft Aedes met corporaties en warmtebedrijven een landelijke inventarisatie gemaakt van 200.000 kansrijke sociale huurwoningen. Dat is een verdubbeling van de ambitie van 100.000 in de komende drie jaar. Marnix Norder is echter niet te spreken over het aanbod van de warmtebedrijven: ‘Voorlopig is het absoluut onvoldoende voor de overstap van gas naar warmte. Er komen allerlei extra randvoorwaarden op tafel.’ Hij verbaast zich over het gebrek aan transparantie: ‘Wat wordt verrekend in de aansluitkosten, hoe komt het tarief tot stand? Ik snap het dat warmtenetten rendementen moeten maken, maar de afspraak was prijsdaling op basis van grote aantallen en een slimme bundeling van de vraag.’

 

Landelijke afspraken nodig

Norder: ‘Woningcorporaties zitten al lang aan tafel zonder resultaat. De lokale situatie en de rol van de gemeente speelt natuurlijk mee. Maar er moet een landelijk kader komen voor de bijdrage van warmtebedrijven. Zowel voor de aansluitkosten en de gebruikerstarieven als voor de dienstverlening en de verduurzaming van de warmtebron.’

‘We zijn een commitment aangegaan: corporaties investeren, de overheid betaalt mee. Ik doe een beroep op warmtebedrijven om hun bijdrage te leveren. De Startmotor is meer dan een project op zich, het moet de verduurzaming van alle Nederlandse woningen aanjagen. Die kans mogen we niet missen.

Lees verder

Zweeds bedrijf koopt huizen in Nederland

28-03-2019

De Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden neemt ruim 9500 Nederlandse huurwoningen over van zijn Britse branchegenoot Round Hill. Met de deal is 1,4 miljard euro gemoeid. Heimstaden wordt hiermee de op twee na grootste particuliere eigenaar van onroerend goed in Nederland.

In oktober vorig jaar deed hij de eerste Nederlandse acquisitie. Heimstaden vindt de Nederlandse huurmarkt erg interessant. De Zweden wijzen in dat verband op het grote woningtekort en de mogelijkheid voor vastgoedbedrijven om de huur jaarlijks flink te verhogen.

Lees verder

JOURE | tiny houses als vervanger huurhuizen

28-03-2019

Tiny houses gaan in De Fryske Marren mogelijk fungeren als sociale huurwoningen. Dit moet de krapte op de huizenmarkt doen afnemen.

De fracties van CDA en FNP kaartten deze optie gisteravond aan tijdens de behandeling van de Woonvisie 2019-2023 in de gemeenteraad. Wethouder Jos Boerland zei toe deze mogelijkheid te zullen onderzoeken. ,,It ynsetten fan tiny houses yn lytse kearnen soe de oplossing wêze kinne foar it ferdwinen fan sosjale hierwenten’’, zei Meine van Dijk namens het CDA. Tegelijkertijd achtte hij dit een manier om jeugd aan een betaalbaar onderkomen te helpen. FNP’er Chris van Hes benadrukte dat de kleine optrekjes niet voor een specifieke doelgroep moeten zijn. ,,It kin dochs breder oppakt wurde. It soe best in oplossing wêze kinne foar wenteneed.’’

In de Woonvisie geeft De Fryske Marren aan vooral te willen bouwen in de grote kernen Joure, Lemmer en Balk. Dit tot ongenoegen van kleinere plaatsen. Die komen volgens het rapport pas aan bod als ze zelf een concreet plan op tafel leggen. Volgens een aantal dorpsbelangen wil de plaatselijke jeugd dolgraag blijven, maar vertrekt die bij gebrek aan geschikte onderkomens noodgedwongen naar grotere plaatsen. Huurwoningen zijn er nauwelijks. De wachttijd in een plaats als Balk daarvoor bedraagt momenteel veertig maanden, haalde CDA’er Van Dijk aan. Koophuizen zijn voor starters simpelweg te duur. 

Volgens een staatje in de gemeentelijke woonvisie zit er eerst nog een flinke groei in het aantal huishoudens. Pas later neemt de behoefte aan woningen af. Tiny houses zijn in dat geval ideaal, aldus CDA en FNP. Die zijn vrij snel en gemakkelijk te realiseren en kunnen na tien, vijftien jaar weer verplaatst worden. Daarnaast vroeg Van Dijk namens de christendemocraten aandacht voor ,,de houdgreep fan Balk’’: het Balkster woonplan Havendiken dat maar niet van de grond komt.
Ontwikkelaar Heutink uit Genemuiden sprak tien jaar geleden met het toenmalige Gaasterlân-Sleat af er huizen te zullen bouwen, maar de tweede fase laat op zich wachten. De werkgroep ‘Bouwen aan Balk’ sprak zich eerder zijn zorgen er over uit. Van Dijk vroeg het college nog eens met de ontwikkelaar te praten. De huizen elders realiseren, kan volgens de huidige afspraak niet, aldus wethouder Boerland.

Lees verder

Hilversum | Kassa: oude cv ketels Agpo Ferroli gevaarlijk

26-03-2019

UPDATE: 26 maart 2019

Op 16 maart 2019 heeft Kassa aandacht besteed aan de zorgen rondom cv-ketels van Agpo Ferreli. Het gaat om de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Bij het niet goed schoonmaken van de warmtewisselaar bestaat er een kans dat de aluminium behuizing van de ketel doorbrandt. In het ergste geval kan brand in de woning ontstaan.

De Bewonersraad heeft direct actie ondernomen richting de verhuurders naar aanleiding van deze uitzending. Binnen enkele dagen hebben de corporaties antwoord gegeven op de vraag hoe ze er voor zorgdragen dat de huurders geen risico lopen.

De corporaties hebben geïnventariseerd hoeveel woningen beschikken over deze ketels. Met de installatiebedrijven (o.a. Feenstra, Energiewacht) hebben de corporaties overleg gevoerd in hoeverre deze huurders risico lopen. Bij regulier onderhoud, waarbij de warmtewisselaar regelmatig wordt gereinigd, loopt de huurder geen risico. De onderhoudsbedrijven zijn extra alert op het reinigen van de warmtewisselaar bij een onderhoudsbeurt. Bij huurders waarbij het bekend is dat deze de laatste twee jaren geen onderhoud hebben laten uitvoeren, wordt extra inzet gepleegd om toch de ketel na te kijken.

 Bent u in het bezit van een Agpo Ferreli ketel van de typen Econpact, Ultima, Megadens of Megalux van voor 2011? Is uw ketel al geruime tijd niet  gecontroleerd? Mogelijk heeft uw ketel dan een verhoogd risico op vervuiling van de warmtewisselaar. Dit levert een verhoogd risico op doorbranden van de ketel op. Om dit te voorkomen probeert men een afspraak te maken met u om de ketel te onderhouden. Dit onderhoud dient u wel toe te staan. U bent zelf immers mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning.

 Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel gerust met onze hulpdienst op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via 058 – 216 54 57.

In Nederland hangen ongeveer 150.000 „mogelijk levensgevaarlijke” cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Dat heeft het consumentenprogramma Kassa uitgezocht. Er zouden al enkele woningbranden zijn ontstaan.

Onderhoudsbedrijf Breman vindt de veiligheid van de ketels „onbeheersbaar” en dat wordt onderschreven door onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale die Kassa raadpleegde. Zij stellen dat alle 150.000 ketels vervangen moeten worden. 

De problemen ontstaan volgens het programma als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en smelt het aluminium eromheen.

Aanpassing

In 2009 is voor het eerst melding gemaakt van problemen. De fabrikant heeft toen verbeteringen doorgevoerd en ook zijn de handleidingen en communicatie met consumenten en monteurs aangepast.

Fabrikant Agpo Ferroli herkent zich niet in de problemen en stelt op zijn site dat het altijd volledig openheid van zaken heeft gegeven, ook aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. Het probleem zou alleen optreden bij zwaar vervuilde wisselaars. Die moeten eigenlijk elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren.

De Bewonersraad gaat bij haar verhuurders na of zij in het bezit zijn van deze ketels en wat de eventuele acties zullen zijn. 

Lees verder

Burgum | Oude huurwoningen wijken voor duurzame gasloze huizen

26-03-2019

 In Burgum worden 70 huurwoningen gesloopt om ze te vervangen door 76 energiezuinige en gasloze huizen. De sloop is inmiddels in volle gang.

Slopers zetten deze week hun tanden in huizen aan de Burgemeester Steenhuisenlaan in Burgum. Daar worden huizen gesloopt – uit de jaren vijftig, ze waren gedateerd – om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De operatie kost WoonFriesland 15 miljoen euro.

De 76 energiezuinige en gasloze woningen krijgen nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invlieg-openingen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna 600 euro.

Ook aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel wordt gesloopt en nieuw gebouwd; ook daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Vanwege de verhuizing van de bewoners van de gesloopte huizen wordt de sloop in twee delen opgeknipt. Ongeveer de helft van de huidige bewoners keert terug naar de nieuwbouw. De andere helft verhuist. Een deel van de woningen wordt voor de zomer opgeleverd, het andere deel zal in het najaar klaar zijn.

Lees verder

Amersfoort | Alarmbel wegens tekort sociale huurwoningen

25-03-2019

Het tekort aan sociale  woningen is dusdanig groot, dat tegenwoordig zelfs mensen met een baan dakloos raken, zomeldt de FederatieOpvang.
Debrancheorganisatie voor maatschappelijke opvang pleit voor een nationaal deltaplan om het probleem op te lossen, zo bevestigt een woordvoerster berichtgeving door de NOS.

,,Dakloosheid bereikt groepen  die dat normaal niet overkomt”, aldus de woordvoerster. Ze schetst het voorbeeld van een stel dat gaat scheiden en van wie er eentje het huis houdt. ,,De ander kan misschien een tijdje bij familie of vrienden verblijven, maar na een tijdje moet je wat anders. Dan is er geen woning. Steeds vaker belanden deze mensen ergens op een camping of in een chalet op een vakantiepark.”


Omdat bij dat soort woningen permanente bewoning vaak verboden is, vervalt in dit soort gevallen iemands inschrijving bij de gemeente.  Met alle gevolgen van dien. ,,Je kunt dan geen paspoort aanvragen of je rijbewijs verlengen. Je belandt tussen wal en schip.” De  organisatie pleit ervoor dat de politiek het woningcorporaties makkelijker maakt sociale huurwoningen bij te bouwen. Ook moeten er ,,massieve” investeringen komen in Nederlandse  woningen.

Lees verder

Amsterdam | Vaste lasten slokken ruim helft inkomen op

18-03-2019

Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten*. Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. En iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50 procent.

Dit blijkt uit cijfers die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2019. Een jaarlijks terugkerend naslagwerk over de gemiddelde inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van zijn inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Tien jaar geleden lag het percentage gemiddeld 5 procent lager dan nu. Hoe meer mensen kwijt zijn aan de vaste lasten hoe planmatiger ze met hun geld moeten omgaan en hoe minder er overblijft voor voeding en andere noodzakelijke uitgaven.

Lees verder

Drachten | Hûs en Hiem: maak huurhuizen monument

16-03-2019

De 34 historische arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in verdienen de monumentenstatus. Tot die conclusie komt adviescommissie Hûs en Hiem. De woningen van rond 1920 zijn eigendom van corporatie Accolade, die ze wil slopen voor
nieuwbouw. Na onrust onder bewoners en protest uit de gemeenteraad besloot het college de monumentenprocedure te starten. Hûs 
en Hiem stuurt het positieve advies volgende week naar de gemeente, die het finale besluit neemt.

Lees verder

Stavoren | Sloop en renovatie voor huurhuizen Stavoren

15-03-2019

Verhuurder WoonFriesland start met de sloop van zestien woningen aan de Achterdelft en Voorstraat in Stavoren. Daarvoor in de plaats komen duurzame huizen met een warmtepomp en zonnepanelen, waar de bewoners straks op elektra koken. Daarnaast worden nog eens zestien huizen verduurzaamd en gemoderniseerd. Ze krijgen nieuwe keukens, badkamers en toiletten, en worden voorzien van zonnepanelen en dubbel glas. Totale kosten van de operatie: 4 miljoen euro. De klus moet in december klaar zijn.

 

Lees verder

Burgum | Meer huurhuizen door woningen te splitsen

12-03-2019

De gemeente Tytsjerksteradiel wil grote woningen en boerderijen opsplitsen in kleinere woningen voor een- of tweepersoons huishoudens. Naar de grotere woningen is op den duur weinig vraag, aldus de gemeente in de Woonvisie, terwijl er juist een grote behoefte is aan huizen voor mensen zonder gezin.

Volgens de gemeente is er een grote vraag naar nieuwe huizen, maar bestaat het risico dat de bestaande voorraad onaantrekkelijk wordt als er veel nieuwbouw komt. Particulieren worden daarom gestimuleerd hun huis energiezuinig te maken. Ze kunnen daarvoor aankloppen bij het Energieloket.

Blijverslening

Dat Energieloket krijgt er overigens een taak bij: Tytsjerksteradiel laat uitzoeken of het mogelijk is een zogeheten blijverslenining in het leven te roepen voor ouderen die willen investeren in domotica - door elektronicatoepassingen processen in een woning automatiseren - of andere zaken die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De gemeente telt relatief weinig huurhuizen (2650 om precies te zijn, 20 procent van het totaal aantal woningen) en de vraag is ook kleiner dan elders. De huurhuizen die er komen, moeten vooral in Burgum komen, vindt Tytsjerksteradiel omdat daar wel vraag is naar huurhuizen. Verderwil Tytsjerksteradiel dat de huurhuizen in 2025 allemaal energielabel B krijgen en dat de lagere energielasten uiteindelijk ten goede komen aan de huurders

Lees verder

DONKERBROEK | Drone ingezet voor woninginspectie

07-03-2019

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland heeft onlangs voor het eerst een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. Het ging om een proef in Donkerbroek. De drone heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan precies de staat van onder meer gevels, dakbedekking en kozijnen worden bekeken en weet de corporatie waar onderhoud nodig is. Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit.

Lees verder

Werkende armen

07-03-2019

Nederland kent honderdduizenden werkende armen. Zij werken wel, maar hebben te weinig geld voor de huur of energierekening, laat staan een dagje dierentuin of nieuwe schoenen. Waarom zijn er toch zoveel mensen die ondanks een salaris nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen?

"Lange tijd was het idee: zodra mensen een betaalde baan hebben, verdwijnt armoede als sneeuw voor de zon. Dat is inmiddels geen zekerheid meer", zegt Roeland van Geuns, lector armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. "Werk is niet voor iedereen meer een ontsnapping uit armoede."

Het aantal werkende armen is volgens Van Geuns nu fors hoger dan aan het begin van deze eeuw. De belangrijkste oorzaak: "De flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van werk zonder een zeker en vast inkomen." Zo werkt een groeiende groep via zzp-constructies, uitzendbaantjes en wisselende diensten.

Tel daarbij op dat het leven duurder is geworden. Van Geuns: "De afgelopen tien jaar zijn de prijzen van vaste lasten zoals huur, energie en de zorgverzekering fors gestegen. Mensen hebben daardoor relatief minder over voor hun overige uitgaven."

"Ik ben zo blij dat er mensen zijn die op Facebook eten, drinken en kleding aanbieden. Maar af en toe breekt het me echt op dat we alleen op deze manier rond kunnen komen." Brigitte (41, Hoogvliet) heeft voor haar gezin van vijf een weekbudget van 100 euro, waar behalve eten en drinken, ook de benzine, onverwachte rekeningen zoals fietsreparaties en dure medicatie voor haar zoon (18) van betaald moet worden.

Hij is meervoudig beperkt een heeft 24 uur per dag begeleiding nodig. Toch valt hij net buiten de boot bij alle regelingen die soelaas kunnen bieden. Brigitte: "Ik draai elk dubbeltje drie keer om. Maar de meeste begeleiding en zorg voor hem moeten we toch uit eigen zak betalen." Ze heeft geld bij familie geleend om deurwaarders op afstand te houden.

Brigitte werkt 28 uur per week als beveiliger in de metro van Rotterdam. "Door diensten ‘s avonds en ’s nachts te draaien, hoeft ik geen opvang te betalen voor mijn jongste dochter (3) en zoon", zegt Brigitte. Haar andere dochter (17) studeert aan het mbo.

De situatie van Brigitte en haar gezin staat niet op zich. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waren er in 2014 in Nederland 320.000 werkende armen. Dat komt neer op 4,6 procent van alle mensen die werken.

Wanneer is iemand arm? In 2017 was het 'niet-veel-maar-toereikend'-budget van het SCP 1.135 euro per maand voor een alleenstaand persoon. Dat bedrag zou genoeg moeten zijn om de minimale kosten te dekken voor wonen, voeding, kleding, verzekeringen en een klein bedrag voor ontspanning en sociale activiteiten. Maar een onverwachte rekening kan snel roet in het eten gooien.

"Uit onderzoek weten we dat mensen die in armoede leven permanent stress hebben. Daardoor hebben ze letterlijk minder ruimte in hun hoofd voor andere zaken, zoals de schoolprestaties van hun kinderen", zegt Van Geuns.

Omdat Brigittes man fulltime werkt bij de sociale werkplaats zitten ze net boven de inkomensgrens en hebben ze geen recht op huurtoeslag of zorgtoeslag. De "armoedeval" noemt Van Geuns dat. "Dat is een groep die op papier een modaal inkomen heeft, maar daardoor geen recht meer hebben op toeslagen en netto soms minder overhouden dan mensen die minder verdienen."

Er is één oplossing die al op korte termijn een grote groep uit de brand kan helpen. Van Geuns: "Verhoog het minimumloon. En zorg ervoor dat het in verhouding blijft groeien met de prijsstijgingen van de vaste lasten." Voor Brigitte zou het betekenen: eindelijk de verjaardag van haar kinderen kunnen vieren.

Lees verder

Sexbierum | Eerste gasloze woningen corporatie

01-03-2019

,,Het zal even wennen zijn, zeker voor ouderen”, zegt Gerard van Keulen, manager vastgoed bij Wonen Noordwest Friesland. ,,Ze zijn gewend aan een gasfornuis en centrale verwarming op gas. Dan is een gasloos huis best een omschakeling.”

In Sexbierum is de omschakeling in volle gang. Hier werden gistermiddag vier gasloze woningen aan de Kade officieel opgeleverd. Een van de bewoners draaide symbolisch de gaskraan dicht, met assistentie van wethouders Nel Haarsma van gemeente Waadhoeke.

De bewoners van de vier huizen kregen de sleutel van hun huurwoning een maand of twee geleden. De eerste paal van de nieuwbouw ging september vorig jaar de grond in. De vier woningen zijn in de plaats gekomen van zes verouderde huizenaan de Kade. Deze huizen waren slecht geïsoleerd en dringend aan vervanging toe, zegt Van Keulen. De woningen gingen in februari 2018 plat.

De vier nieuwe huizen zijn de eerste gasloze woningen die Wonen Noordwest Friesland heeft laten bouwen. Voor nieuwbouwwoningen geldt sinds juli vorig jaar dat ze in principe gasloos moeten zijn. ,,Daarspelen wij op in”, zegt Van Keulen. De corporatie werkte in Sexbierum nauw samen met Zijlstra architecten uit Harich en bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum. Dit resulteerde inde bouwvanlevensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de verdieping is een tweede slaapkamer te vinden.

Er is geen gasaansluiting. De huizen worden warm gehouden met een warmtepomp en op het dak liggen zonnepanelen. De bewoners koken elektrisch en hebben elektrische vloerverwarming. De ventilatie is geregeld via aan ingebouwd ventilatiesysteem. ,,Voor de ventilatie hoef je de ramen niet meer open te doen”, aldus Van Keulen.

Veranderde vraag

Volgens de manager voldoet Wonen Noordwest Friesland met de nieuwbouw niet alleen aan de nieuwe duurzaamheidseisen. ,,We spelen ook in op de veranderde vraag. Mensen willen langer op zichzelf blijven wonen. Daar moeten wij onze woningvoorraad op aanpassen. We hebben die levensloopbestendige huizen nodig.” Wonen Noordwest Friesland levert in de loop van dit jaar op meer plekken energieneutrale nieuwbouwwoningen op. In Berltsum komen tien nieuwe huizen in nieuwbouwwijk De Pôlle, aan de Gasthuisstraat in Ferwert wordt gewerkt aan acht nieuwbouwwoningen en aan de oostkant van Deinum begint binnenkort de bouw van zeven gasloze woningen. ,,Daarnaast hebben we natuurlijk nog ons reguliere renovatieen onderhoudsprogramma”, aldus Van Keulen.

Lees verder

Vlieland | Woningbouw ‘Zeester’start voor de zomer

27-02-2019

Nog voor de zomer wordt een begin gemaakt met woningbouw op de locatie Zeester op Vlieland. Dat belooft wethouder Rients Hoekstra. Op de plek van de voormalige basisschool komen 25 nieuwe woningen. WoonFriesland bouwt 19 sociale huurwoningen. Er komen ook 6 koopwoningen. Hierover is de gemeente in gesprek met bouwbedrijf Dijkstra-Draisma uit Makkum. In de gemeenteraad was enige onrust over de voortgang van het project. Met de belofte van Hoekstra lijkt de kou uit de lucht.

 

Lees verder

Kollum | Ruim 2 miljoen voor duurzame woningen

26-02-2019

Eind deze maand start WoonFriesland met het moderniseren en verduurzamen van 64 woningen in Kollum. Het gaat om de straten Tibeert, Cantaart en de Tsjerk Hiddesstraat. Half juli moeten de bouwborden weer weg zijn. Er worden badkamers en keukens vervangen en  energiebesparende maatregelen genomen, zoals zonnepanelen en vloerisolatie. In een deel van de huizen wordt de meterkast vervangen. Het vergt een investering van ruim 2 miljoen euro.

Lees verder

Den Haag | Kabinet neemt maatregelen voor beter betaalbare huurmarkt

26-02-2019

Bij woningcorporaties wordt de gemiddelde huurprijsstijging beperkt tot de inflatie en wordt de toewijzingsgrens van de sociale huur afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Het rijk ondersteunt verder de invoering van een systeem waarbij lagere energielasten de kosten van verduurzaming in de huurprijs meer dan compenseren. In de vrije huursector komen er maatregelen om woningen in schaarsteregio’s waar dat nodig is zoveel mogelijk te behouden voor het middenhuursegment. Voor hoge inkomens in de sociale huursector worden stappen gezet voor een beter passende huur. Dat staat in een Kamerbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met de maatregelen reageert het kabinet onder andere op het Sociaal Huurakkoord dat de woningcorporaties en de Woonbond onlangs afsloten en de evaluatie van de herziene Woningwet waarmee in 2015 een nieuwe corporatiebestel werd ingevoerd.

Met de nieuwe Woningwet gaf het vorige kabinet uitvoering aan de uitkomsten van een parlementaire enquête. Die werd ingesteld na misstanden in de corporatiesector. In het nieuwe corporatiebestel is het taakgebied van woningcorporaties duidelijker afgebakend en is het toezicht versterkt. Aan commerciële projecten zijn grenzen gesteld om verliezen ten koste van huurders te voorkomen. Bij de lokale prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties hebben huurders meer zeggenschap.

Uit de evaluatie blijkt dat met de nieuwe wet de hoofddoelen zijn bereikt en dat alle spelers het belang van de stelselherziening onderstrepen. Tegelijk stellen woningcorporaties, gemeenten en huurders dat sommige regels te gedetailleerd zijn waardoor zij onnodige belemmerd worden in hun taken. Het kabinet gaat waar mogelijk uitvoeringsvoorschriften schrappen of vervangen. Het wordt dan bijvoorbeeld in een aantal gevallen beter mogelijk kleinschalige bedrijvigheid toe te staan, zoals een winkelvoorziening bij een ouderencomplex.

De inkomensgrens voor de sociale huur (nu 38.000 euro) wil het kabinet laten afhangen van de samenstelling van het huishouden. Dit moet gezinnen met lage middeninkomens soelaas bieden. Deze groep houdt na aftrek van vaste lasten minder over dan een eenpersoonshuishouden met eenzelfde inkomen. Met een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens komen gezinnen met lage middeninkomens wel in aanmerking voor een sociale huurwoning. De draagkracht van de verschillende huishoudentypes zal het kabinet nadrukkelijk laten meewegen bij de uitwerking van de maatregel. 

Bij woningcorporaties mag het totaal aan huurstijgingen niet hoger zijn dan de inflatie. Het kabinet volgt daarmee de afspraak uit het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond. De begrenzing geldt niet voor aanpassingen van de huurprijs bij een nieuwe verhuring of bij woningverbetering. Het kabinet ondersteunt een systeem van Aedes en de Woonbond waarbij de besparing op de energielasten altijd hoger gaat uitvallen dan de doorberekening van verduurzaming in de huurprijs.

Voor hogere inkomens in de sociale huursector wordt het mogelijk gemaakt dat zij in snellere sprongen een huur gaan betalen die past bij hun inkomen. Daarmee dragen zij ook bij aan de betaalbaarheid voor mensen die op de sociale huursector zijn aangewezen.

Het kabinet werkt verder aan het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment. In aanvulling op het ingediende wetsvoorstel Vereenvoudiging Markttoets, dat corporaties meer ruimte geeft om middenhuur te bouwen, werkt het kabinet een ‘noodknop middenhuur’ uit. Hiermee kunnen gemeenten in regio’s met excessieve huurprijzen de aanvangshuurprijs van een vrije sectorhuurwoning maximeren op basis van een percentage van de WOZ-waarde.

De WOZ speelt sinds enkele jaren al een rol in het Woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de maximale huur voor gereguleerde huurwoningen wordt vastgesteld. In steden met veel vraag naar woningen zorgen de stijgende WOZ-waardes voor uitschieters in het WWS. Het kabinet overweegt daarom de rol van de WOZ te begrenzen 

Lees verder

Nieuwegein | Huizen dreigen door droogte te verzakken

25-02-2019

Huiseigenaren van ongeveer een miljoen huizen moeten hun woning in de gaten houden, omdat die zou kunnen verzakken. De droge zomer van vorig jaar heeft geleid tot laag grondwater en dat heeft eventuele funderingsproblemen vergroot. Directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bevestigt berichtgeving hierover door tv-programma De Monitor.

De probleemwoningen staan in alle provincies in Nederland, verdeeld over minstens 83 verschillende gemeenten. Met name huizen van voor 1970 lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken volgens het kenniscentrum.

Verzakkingen kunnen in het ergste geval betekenen dat een woning niet meer veilig isom in te wonen, aldus De Jong, die zegt dat slechts ongeveer tien gemeenten actief met de problematiek bezig zijn.

Hij raadt eigenaren van woningen met een aangetaste fundering aan om ermee aan de slag te gaan en in gesprek te gaan met de gemeenten. In sommige gevallen kan worden gezorgd dat het grondwaterpeil weer stijgt. 

,,Maar het kan ook dat zo zijn dat de hele fundering moet worden vernieuwd. Dit kost 50.000à60.000 euro  voor een doorsneewoning en wel 100.000 euro of meer voor een groter huis.” De vernieuwingskosten zijn voor rekening van de woningeigenaar. Verzekeringen die zulke schade dekken, bestaan niet. Er is wel een speciaal fonds waaruit een lening kan worden verstrekt. 

Het KCAF krijgt elke dag nieuwe meldingen binnen van verzakkingen. De Jong: ,,Ook van mensen die panden uit moeten vluchten wegens de scheuren die zijn ontstaan.” Hij adviseert mensen die een woning van voor 1970 willen kopen, zich goed op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de fundering.

Het KCAF heeft een zogenoemde ‘funderingsviewer’ op zijn website, waar bewoners op basis van de postcode kunnen checken hoe de bodemgesteldheid is.
Volgens De Jong is het wenselijk na te denken of ,,maatregelen op rijksniveau” moeten worden genomen. ,,Dat hoort immers ook bij goed klimaatbeleid.”

Lees verder

Den Haag | Hogere energierekening brengt kabinet in het nauw

20-02-2019

Het kabinet zit met de handen in het haar nu blijkt dat de energierekening van huishoudens hoger uitvalt dan gedacht.

Het kabinet heeft maanden volgehouden dat 96 procent van de huishoudens er dit jaar in koopkracht op vooruit gaat. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent nu of die voorspelling nog steeds klopt.

,,Dit is een serieuze zorg”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gisteren in de Tweede Kamer. Het is Wiebes’ ministerie die verantwoordelijk is voor de verouderde schatting van de energiekosten toen de koopkrachtcijfers berekend werden. Het ging om een schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017, toen het er nog op leek dat de marktprijzen voor gas en elektriciteit veel minder zouden stijgen dan ze later deden. ,,We hadden nooit zo stellig mogen zijn over onze verwachtingen”, aldus Wiebes. ,,Toen al was duidelijk dat de cijfers waarop we ons baseerden oud waren.”

In het kabinet kijkt men nu met angst enbevenuitnaar waar het CPB binnenkort mee komt. Daarna zullen de betrokken ministers zich buigen over eventuele maatregelen. Inmiddels is het PBL al wel gevraagd om met een actuelere voorspelling te komen die daarin kan worden meegenomen. Overigens verwacht Wiebes dat de gevolgen voor de koopkracht mee zullen vallen. ,,Koopkracht hangtniet alleenaf van de energierekening. Het lijkt erop dat energie duurder is geworden dan verwacht, maar andere zaken juist goedkoper.”

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen niet dat het kabinet lang wacht en nu al ingrijpt. ,,Het kabinet moet de energierekening verlagen”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. Ook andere partijen willen dat.

De regeringspartijen laten nog niet het achterste van hun tong zien over wat er moet gebeuren. VVDfractievoorzitter Klaas Dijkhoff benadrukt dat hij ,,geen geld in zijn zak heeft zitten om nu iets te doen voor de burger”. Ook CDA-leider Sybrand Buma wil nog niet vooruit lopen op een reparatie van de koopkracht voor burgers.

,,Eerst moeten de feiten op tafel. Hoe hoog wordt de energierekening nou dit jaar? Pas daarna moeten we het hebben over de consequenties."

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil wel dat de energiebelasting voor huishoudens en kleine ondernemers wordt verlaagd. ,,Maar dat zal niet meer dit jaar kunnen. We hebben al lastenverlichting gegeven via de loonbelasting."

In het verleden hebben kabinetten tussentijds wel maatregelen genomen toen vroeg in het jaar bleek dat de koopkracht tegenviel. Zo trok het kabinet-Paars I aan de vooravond van de verkiezingen in 1998 850 miljoen gulden uit om de koopkracht te repareren. Mensen kregen toen in april een bedrag van de Belastingdienst.

Lees verder

Burgum | Bestemmingsplan aangepast om herbouw

15-02-2019

Het bestemmingsplan voor de burgemeester Steenhuisenlaan, de burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel in Burgum moet binnenkort worden aangepast. WoonFriesland vervangt hier een deel van de verouderde woningen uit de jaren vijftig door 76 energiezuinige, gasloze huizen. De bouwvlakken passen echter niet helemaal in het bestaande bestemmingsplan. Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Lees verder

Den Haag | Nieuwbouw huurhuizen stokt

14-02-2019

De nieuwbouw van sociale huurhuizen loopt flinke vertraging op. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwlocaties.

Daardoor moeten woningzoekenden nog langer wachten op een huis, terwijl de wachttijden al hoog zijn. 

Uit een enquête onder 171 woningcorporaties blijkt dat zij steeds meer problemen ondervinden bij de nieuwbouw van huurhuizen. ,,Woningcorporaties willen 34.000 huizen per jaar bouwen”, zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes, de koepel van corporaties. ,,Maar we komen nu nog maar tot de helft. Ik vind dat onacceptabel, want de woningnood is hoog. Iedereen kent wel een jongere of een gezin in een uitzichtloze situatie doordat ze geen huis kunnen vinden.” 

Bijna de helft van de ondervraagde corporaties noemt stijgende bouwkosten als belangrijke belemmering bij de nieuwbouw van huizen. Door een tekort aan personeel in de bouw stijgen de kosten, ook worden bouwmaterialen steeds duurder. Daardoor kan er minder worden gebouwd. Daarnaast wijst 40 procent van de corporaties op een tekort aan locaties om nieuwe huurwoningen te bouwen. 

Bijna net zoveel corporaties vinden dat ze onvoldoende worden gesteund  door gemeenten, die bijvoorbeeld te lage percentages sociale huur vastleggen bij nieuwbouwprojecten. ,,Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning”, zegt Norder. ,,Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties.”

Ook grijpt Norder de uitkomst van de enquête aan voor een oproep aan het kabinet om harde afspraken met gemeenten te maken over het aantal huizen dat erbij moet komen. Minister Kajsa Ollongren van Wonen wil dat tot 2025 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland. Dat aantal wordt  volgens deskundigen dit jaar bij lange na niet gehaald.

Ongeveer de helft van alle nieuw te bouwen huizen moet door corporaties worden  neergezet. Vorig jaar bouwden de corporaties ruim 17.000 woningen, de helft minder dan gewenst. 

Volgens Aedes stagneert de bouw van nieuwe huizen ook door de verhuurderheffing, een belasting voor corporaties. Sinds de invoering van deze belasting in 2013 is de nieuwbouw gehalveerd. Naast de gewraakte verhuurderheffing leiden andere extra belastingen tot minder ruimte om te investeren, klaagt Aedes.

Vorig jaar bleek dat mensen gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst staan voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In sommige gemeenten loopt de wachttijd op tot dertig jaar. 

Lees verder

Sneek | Sûdwest maakt weg vrij voor bouwplan IJlsterkade Sneek

13-02-2019

Langs de Geau in Sneek komen zestig nieuwe (betaalbare) huurhuizen. De gemeente is vol lof over het plan van vastgoedfirma Hegie.

Sûdwest-Fryslân heeft gisteravond de bouwplannen voor appartementencomplexen aan de Sneker IJlsterkade met enthousiasme ontvangen. Op het oude industrieterrein langs de Geau is nu ruimte voor twee gebouwen met vijf bouwlagen, die 24 en 36 appartementen herbergen. Een complex is bestemd voor de sociale woningbouw.

Het initiatief voor het bouwproject komt van vastgoedontwikkelaar Hegie & Hegie uit Sneek. Dat een particuliere partij zich toelegt op sociale woningbouw is lovenswaardig, vond de PvdA. Habtamu de Hoop: ,,Dat mei wol faker soe ik sizze.’’ Anneke Koster (CDA) noemt plan IJlsterkade een upgrading van de stad, in een tijd dat er veel behoefte is aanbetaalbare huurhuizen. ,,Hoe sneller de schep de grond in gaat, hoe beter.’’

De raadscommissie Doarp, Sted en Omkriten (DSO) boog zich gisteravond over de benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan. Dit deel van de IJlsterkade was vroeger een bedrijventerrein. De panden zijn een paar jaar geleden gesloopt. Het heeft jaren geduurd voordat het licht op groen stond voor de firma Hegie. De provincie heeft vorig jaar bezwaar gemaakt omdat de gebouwen te dicht langs de vaarweg zouden komen. Ook een buurman kwam in verzet. De partijen lijken daar in goed overleg uit te komen.

Wethouder Gea Wielinga: ,,Er zijn in 3,5 jaar erg veel concessies gedaan. Er is rekening gehouden met de buren. Er ligt nu een mooi plan.’’ GroenLinks is naast ingenomen ook bezorgd over de verontreiniging die nog in de grond zit. Dat gaat de projectontwikkelaar oplossen, kon de wethouder toezeggen. In de nieuwe vorm komt er ook een kleine haven voor publiek gebruik.

Lees verder

Leeuwarden | WoonFriesland steekt 2,2 miljoen in renovatie

13-02-2019

Corporatie WoonFriesland knapt 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde op. Tot in de zomer wordt gewerkt aan vernieuwing van badkamers, wc’s, deuren en keukens. Ook wordt centrale verwarming aangebracht in de woningen die dat nog niet hebben. De huizen worden energiezuiniger gemaakt met modern isolerend glas en zonnepanelen. Asbest wordt verwijderd, er komt betere mechanische ventilatie en oude meterkasten worden vervangen. De kosten: 2,2 miljoen euro.

Lees verder

Utrecht | DNB: aandacht voor huurwoning

12-02-2019

De vrije huursector is de afgelopen decennia te veel een ,,ondergeschoven kindje” geweest in het Nederlandse woningmarktbeleid. Dat stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). In een speech hamerde het centralebankhoofd er gisteren op dat er meer aandacht nodig is voor vrije huurwoningen. 

Volgens Knot hadden beleidsmakers  jarenlang vooral oog voor de sociale huursector en de koopmarkt, met als gevolg dat er nu veel te weinig vrije huurwoningen zijn. ,,Waar net na de Tweede Wereldoorlog de woningvoorraad nog voor 60 procent uit  vrije huur bestond, is daar anno 2019 nog geen 10 procent van over.”

Knot signaleert de laatste jaren wel weer een lichte stijging van het aanbod. ,,Middenhuur is door het kabinet dan ook hoog op de agenda gezet. Maar dat is niet genoeg”, vindt hij. De DNB-baas zou graag zien dat huren, onder meer vanwege de doorstroming, weer een aantrekkelijk alternatief wordt voor het kopen van een huis.

Volgens Knot betekent dit ook dat bijvoorbeeld fiscale voordelen voor eigenwoningbezit, denk aan de hypotheekrenteaftrek, tot het verleden gaan behoren. Dat laatste punt stipt Knot vaker aan, mede omdat Nederland een relatief hoge hypotheekschuld heeft.

Het woningtekort in Nederland is overigens sneller opgelopen dan gedacht. Er zijn momenteel 263.000 woningen te weinig, stellen Capital Value en ABF Research. Vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen. 

De extra woningen zijn vooral nodig voor ouderen en starters. Ook de  toename van het aantal huishoudens speelt bij de groei van het tekort.Om  het tekort in te lopen, moeten jaarlijks in plaats van 75.000 woningen tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd. Aan huurwoningen is er een tekort van 175.000. 

Lees verder

De Bewonersraad zoekt een adviseur bewonerscommissies en een regiomanager

09-02-2019

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich al 25 jaar in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten. De vereniging vertegenwoordigt bijna 31.000 leden. Wij behartigen individuele zaken en onderwerpen die meerdere huurders in een straat, wijk of gemeente aangaan.

De Bewonersraad is op zoek naar twee nieuwe medewerkers, te weten:

  • Adviseur bewonerscommissies​ 
    • Voor 28 uren per week (0,778 FTE)
  • Regiomanager 
    • Voor 18 uren per week (0,5 FTE)

De adviseur bewonerscommissies houdt zich bezig met het adviseren en ondersteunen van de ruim zestig bewonerscommissies, die op dit moment al gelieerd zijn aan De Bewonersraad, alsmede met ondersteuning bieden bij het oprichten van nieuwe commissies. Tevens fungeert deze collega als ondersteuner voor de Hulpdienst van De Bewonersraad.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, met een proeftijd van een maand, en de mogelijkheid tot verlenging. De functie vereist periodiek inzetbaarheid buiten reguliere ‘kantoortijden’. Flexibiliteit wordt verondersteld. Aan de functie is, afhankelijk van relevante ervaring, een basissalaris verbonden tussen € 2.600 en € 3.300,- bij een 36-urige werkweek. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw G. Herz, regiomanager of met mevrouw N. Tamsma, adviseur Klant en Informatie, via info@debewonersraad.nl of 058 216 5457.

Functiebeschrijving adviseur bewonerscommissies

De regiomanager behartigt de belangen van de leden, woonachtig in de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, met een proeftijd van een maand, en de mogelijkheid tot verlenging. De functie vereist periodiek inzetbaarheid buiten reguliere ‘kantoortijden’. Flexibiliteit in verband met externe overlegmomenten wordt verondersteld. Aan de functie is, afhankelijk van relevante ervaring, een basissalaris verbonden tussen € 3.800 en € 4.800,- bij een 36-urige werkweek. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Velden, regiomanager, op dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op nummer 058 216 5457 of via info@debewonersraad.nl

Functiebeschrijving regiomanager

We zien uw schriftelijke reactie graag voor 24 februari 2019 tegemoet. Het reactie termijn is gesloten.

 

Lees verder

BERLTSUM | Huurwoningen in nieuwbouw De Polle

06-02-2019

Nieuwbouwwijk De Polle in Berltsum krijgt aan de rand tien levensloopbestendige huurwoningen. Het project van Wonen Noordwest Friesland bestaat uit zes woningen met een plat dak en vier met een kap. Alle huizen hebben twee slaapkamers en een badkamer op de begane grond. Bij de toewijzing krijgen 55-plussers voorrang. Het casco staat inmiddels. Het buurtje is ontworpen door Alynia Architecten. Tot 11 februari kan  ingeschreven worden. Om twaalf uur op die dag vindt de toewijzing plaats. 

Lees verder

Waadhoeke laat zich adviseren bij knellende huisvesting arbeidsmigranten

05-02-2019

De arbeidsmigrant moet maar afwachten waar straks zijn wekker staat. In een gebouw bij agrariërs, een pand op een bedrijventerrein of een leegstaand verzorgingshuis?

De gemeente Waadhoeke heeft deskundigen ingeschakeld om te helpen bij de knellende huisvesting voor arbeidsmigranten. Op een brede informatieavond in Marsum, waar alle partijen aanwezig waren van werkgevers tot dorpsbelangen en huisvesters, gaven zij donderdag uitleg. 

Het gaat om KAW Architecten en het Expertisecentrum Flexwonen. Johan van der Craats van Flexwonen liet weten dat de problematiek die nu in Waadhoeke speelt niet uniek is. Het speelt in heel veel gemeenten. Maar het is wel de eerste keer dat het expertisecentrum in Friesland wordt ingezet en boven Zwolle actief is, vertelde hij.

Tekort aan 100.000 plekken

Hij kwam met voorbeelden uit de rest van het land en met landelijke cijfers. De schatting is dat Nederland momenteel 450.000 tot 500.000 arbeidsmigranten telt. Omdat de economie aantrekt, groeit deze groep. Er is een tekort aan 100.000 plekken om deze arbeiders onder te brengen. Gaat het in Waadhoeke voornamelijk om kasarbeiders en logistiek personeel, in de rest van het land gaat het ook om zorgmedewerkers, horecapersoneel en arbeiders in de metaalindustrie.

Een van de oplossingen is de werknemers te huisvesten bij agrarische bedrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Noordoostpolder op zogenaamde cultuurboerderijen. De Flevohoeve is er een voorbeeld van. Er wonen 112 arbeidsmigranten. Het gebouw heeft een beheerder, wat bij deze grote aantallen noodzakelijk is, aldus Van der Craats. Ook de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden zijn van belang. Nadeel bij deze variant is dat de integratie moeilijk op gang komt.

Bij woonkernen of op bedrijventerreinen

Een oplossing die op meer plekken bevalt, is het neerzetten van panden voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Waalwijk heeft zo’n wooncampus voor 400 arbeidsmigranten die voornamelijk werken bij Cool Blue en Bol.com. Het gaat meestal om panden die er tijdelijk staan voor een periode van tien jaar. Ook hier is de integratie een nadeel. Als voordeel wordt ervaren dat de tijdelijke bewoners als extra ogen en oren voor het bedrijventerrein kunnen dienen dat daardoor als veiliger wordt ervaren.

Huisvesting in of nabij woonkernen is beter voor de integratie. Zo kent Bergen op Zoom zogenaamde Job Lodges, kleinschalige woonvormen met respectievelijk 12 en 48 kamers. Eindhoven ziet vooral heil in flexwonen. Daar loopt een project waarbij het deels leegstaande verzorgingshuis Genderhof is opengesteld voor studenten, mensen die net gescheiden zijn en arbeidsmigranten. Zij helpen op hun beurt de oudere bewoners. ,,Een magic mix onder één dak.’’

'Sneller resultaat'

Waadhoeke gaat een werkgroep instellen die begeleid wordt door KAW Architecten en in mei met een eerste aanzet voor een oplossing moet komen. Er komen vertegenwoordigers in van dorpsbelangen, werkgevers, uitzendbureaus, de gemeente, huurdersvereniging, particuliere huisvesters, woningcorporatie en arbeidsmigranten.

De aanwezigen zeiden donderdagavond dat er sneller resultaat moet komen omdat de oogst straks alweer in volle gang is en vele buitenlanders hier aan het werk zijn. Ook wees Robert van der Spek van Berlikumer Belangen erop dat de aangedragen oplossingen werken in grote steden, maar dat het in Waadhoeke om veertig kleinere dorpen gaat. 

Daar komt volgens de huurdersvereniging uit Franeker een ander probleem bij. Deze stad staat qua huisvesting al onder druk omdat er relatief veel cliënten van de GGZ wonen en statushouders er een plek zoeken.

De zaal drong erop aan eerst goed in kaart te brengen om welke aantallen het gaat. In Waadhoeke zouden het er volgens de gemeente 1200 zijn, maar er zijn ook schattingen van 3500. In de werkgroep moeten de werkgevers eerst maar eens met concrete cijfers komen.

 

Update 5 februari 2019

Inmiddels is er een werkgroep Huisvesting arbeidsmigranten geformeerd, op 6 februari komen zij voor de eerste keer bijeen. Zowel Huurdersvereniging Franeker als De Bewonersraad zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. Doel is om uiterlijk in mei 2019 een advies te presenteren in een publiekssessie van het kernteam Omgeving hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees verder

Drachten | Geen nieuwe woningen op kassencomplex

01-02-2019

De gemeente Smallingerland werkt niet mee aan een plan van een vastgoedbedrijf om 48 tot 80 woningen te bouwen op het voormalige  kassenterrein aan De Warren in Drachten. De plannenmakers hadden een verzoek ingediend voor energieneutrale woningen. De gemeente wijst dit af omdat het gebied zoveel extra woningen niet aan kan en de woningcorporaties zelf al inspelen op de behoefte voor sociale  woningbouw. Een plan voor (vrijstaande) koophuizen is wel welkom, aldus de gemeente.

Lees verder

Let op post over WOZ-waarde

29-01-2019

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2019 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Voor onze leden heeft De Bewonersraad een modelbrief voor het maken van bezwaar. U kunt deze aanvragen via de e-mail, chat of telefonisch. 

 

 

Lees verder

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen.

29-01-2019

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen. Te beginnen in de gemeente Leeuwarden.

Huurders van woningen in de commerciele sector moeten meer bescherming krijgen over alles wat speelt binnen huren en wonen. Dit vindt de Bewonersraad.
Kwaliteit ten opzichte van kosten van wonen en de betaalbaarheid van het verduurzamen van woningen in de commerciele huurmarkt zijn  belangrijke onderwerpen waar ook deze huurders mee te maken krijgen. Daar staat maar weinig medezeggenschap richting verhuurders tegenover. Bovendien bestaat er nauwelijks geregeld overleg tussen deze huurders, hun verhuurders en de gemeenten. Van een periodiek overleg tussen deze partijen, zoals voor de volkshuisvesting is voorgeschreven in de Woningwet van 2015, is al helemaal geen sprake.

De Bewonersraad is een invloedrijke huurdersvereniging en werkt al jaren intensief samen met vele corporaties en bijna alle gemeenten in Friesland. Wij nodigen huurders en huurdersgroepen binnen de commerciele verhuurmarkt uit samen met ons een platform in te richten, waarmee hun belangen op breed georganiseerde wijze behartigd kunnen worden. Gezamenlijk en individueel. Jegens verhuurders en gemeenten. De Bewonersraad nodigt huurdersgroepen en individuele huurders uit contact ons op te nemen.

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland en is gevestigd in Leeuwarden.

Lees verder
content image