Nieuws

LEEUWARDEN | Uitstel executie voor woongroep Blyn Anker

19-06-2019

De gemeenschappelijke ruimte van woongroep Blyn Anker in Leeuwarden blijft voorlopig beschikbaar, waardoor de woongroep vooralsnog blijft bestaan. De huurovereenkomst wordt wel veranderd. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de woongroep en WoonFriesland.

De Leeuwarder 50plus-woongroep werd in april met opheffing bedreigd doordat WoonFriesland de huurovereenkomst voor de gemeenschappelijke ruimte per 1 juli wilde stopzetten. De reden was dat niet alle bewoners meer meebetaalden en de corporatie het ontstane tekort niet langer zelf wilde aanvullen.
De huur van de ruimte (It Bynt) is gebaseerd op 21 woningen terwijl de woongroep er vanaf volgende maand nog maar 13 in gebruik heeft. Het gat, een bedrag van ruim 2500 euro per jaar, moeten de leden zelf aanvullen. ,,En dat houden we natuurlijk niet lang vol’’, zegt voorzitter Joke de Wit.

WoonFriesland zal It Bynt niet per 1 juli sluiten, maar verandert wel de huurovereenkomst. Nu betaalt elk lid afzonderlijk de huurprijs voor It Bynt bij zijn gewone huur. Vanaf 1 juli moet Blyn Anker een contract afsluiten met de corporatie en moeten de leden de gezamenlijke huur aan Blyn Anker betalen.
De Wit: ,,Er komt dan ruim 200 euro per maand bij. Dat kunnen we eerst van ons spaargeld betalen, maar dat is op een gegeven moment op.’’

De woongroep rest nu nog twee opties. ,,We proberen fondsen aan te schrijven. En onze hoop is nog steeds gevestigd op de politiek want ik vrees dat wij niet enige woongroep zijn die hiermee te maken krijgt.’’

De PvdA stelde in april vragen over de kwestie. Zo wilden de sociaal-democraten weten wat het college van B en W kon doen aan de problemen van Blyn Anker. Het college erkent dat woongroepen voorzien in een behoefte. ,,Wij willen daarom met betrokken partijen kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat bestaande woongroepen goed blijven functioneren.’’

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21 appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte.

Lees verder

FRANEKER | Woningmarktonderzoek of bouwadvies?

19-06-2019

Het woningmarktonderzoek van Harlingen en Waadhoeke roept bij inwoners veel vragen op. De politiek houdt de kaarten nog tegen de borst.

Onderzoeker Emiel Heuff van het Groningse bureau KAW, Architecten en woningmarktadviseurs, presenteerde de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek gisteren in een redelijk gevuld gemeentehuis in Franeker. Vertegenwoordigers van diverse dorpsbelangen en geïnteresseerde burgers hadden de nodige vragen en zorgen, zo bleek. De politieke partijen hielden zich tamelijk afzijdig. Op 4 juli bespreekt Waadhoeke de resultaten, Harlingen heeft nog geen datum geprikt.

Duidelijk is dat beide gemeenten voordat zij een nieuwe woonvisie opstellen, hun
bouwplannen moeten bijstellen. Het aanbod is groter dan de vraag. Toch moedigde
Heuff Harlingen aan om met bouwplannen aan de slag te gaan, om te kijken of er
daadwerkelijk behoefte is. De provincie is namelijk nogal terughoudend over de
Harlinger ambities, tot ergernis van gemeente en ontwikkelaars.
Hoewel na 2024 vrijwel overal sprake is van krimp, pleit Heuff ervoor om zowel in
grotere plaatsen als kleinere dorpen te blijven vernieuwen en te investeren in
kwaliteit. Met dorpen moet goed worden gekeken naar invulling van de bestaande
ruimte. Plannen moeten een toegevoegde waarde hebben. Ook moet duidelijk zijn
waar wonen met zorg moet plaatsvinden.
Diverse belangstellenden meenden dat er meer aandacht voor huurwoningen moet
zijn. ,,Is dit een bouwadvies of marktonderzoek?’’ vroeg iemand zich af. In
Waadhoeke zal ook aandacht moeten komen voor de arbeidsmigranten. Met zo’n
2500 mensen doen zij een beroep op ongeveer 400 tot 500 woorden. In het
onderzoek is hieraan weinig aandacht besteed, erkende Heuff. Dorpsbelang
Minnertsga wil zo snel mogelijk met de kwaliteitsverbetering aan de slag.

Lees verder

De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

19-06-2019

Provincie staat onbeperkt bouwen in kernen toe. Oppositie ziet nog veel open einden in plannen nieuw provinciebestuur.
De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werden gisteren gepresenteerd aan de boorden van de Hegemer Mar.

Binnen de bebouwde kom mogen dorpen en steden de komende jaren onbeperkt bijbouwen. De provincie legt geen beperkingen op.
De bouw is wel afhankelijk van goedkeuring door gemeenten, stelt de nieuwe provinciale coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP. Voorwaarde is ook dat provincie en gemeenten eerst afspraken maken over uitbreiding van kernen. Volgens statenlid Sijbe Knol (FNP) is er in heel veel plaatsen binnen de bebouwde kom bouwruimte. Mensen moeten daarom in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze huisvesting zoeken die op hun persoonlijke situatie toegesneden is. Maar gemeenten en woningcorporaties gaan over de hoeveelheid huizen.

Lees verder

Prefabhuizen uit Zuid-Afrika

18-06-2019

‘Muren eromheen, ramen erin en je kunt erin wonen’

De eerste Zuid-Afrikaanse prefabhuizen voor de Nederlandse woningmarkt moeten nog worden gemaakt, maar het enthousiasme is er niet minder om. Danny Wijnbelt van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Eigen Haard steekt zijn enthousiasme voor het nieuwste project van start-up Thorb niet onder stoelen of banken. Eigen Haard heeft bij Thorb als proef 96 prefabhuizen besteld, in de fabriek geproduceerde huizen die ter plaatse als een bouwpakket in elkaar kunnen worden gezet. De huizen zullen grotendeels in Zuid-Afrika worden gemaakt en in containers naar Nederland komen.

De relatief lage kosten van de Zuid-Afrikaanse fabriekswoningen gaven wat Wijnbelt betreft de doorslag voor dit avontuur. Die lage kosten stellen de corporatie immers in staat om de huren nog enigszins binnen de perken te houden. ,,Voor de eerste woningen betalen we minimaal 15 procent minder dan voor vergelijkbare huizen. Wie weet is dit wel hét antwoord op de grote vraag naar betaalbaar
wonen.’’

Onder meer door een schreeuwend tekort aan bouwvakkers lukt het bouwbedrijven maar niet om de grote vraag naar nieuwe huizen bij te houden. Prefabwoningen omzeilen dit probleem. Thorb, dat zich financieel gesteund weet door de BAM, het grootste bouwbedrijf van Nederland, zag het gat in de markt en springt daar nu in.
Thorb-oprichter Rick van de Bos spreekt van ‘unieke huizen’ die grotendeels machinaal vanuit het interieur worden opgebouwd. ,,Over een paar maanden komen de eerste drie huizen per schip naar Nederland. Hier worden ze uitgepakt en dan hoeven er alleen nog maar wat muren omheen. Binnen twee maanden zijn ze woonklaar.’’

De eerste drie proefhuizen worden in Delft gebouwd. ,,Iedereen kan zich aanmelden’’, zegt Van de Bos. ,,Geïnteresseerde huurders en medewerkers van woningcorporaties bijvoorbeeld. Ze kunnen er een paar dagen of een week slapen en zelfs een feestje geven. Laat ze maar kijken of ze dan geluidsoverlast veroorzaken. Van alle feedback die we krijgen, kunnen we alleen maar leren.’’
De vraag of het een soort containerwoningen zullen worden, doet Van de Bos opveren: ,,Nee, absoluut niet. Ze zijn veel luxer dan we in Nederland van sociale woningbouw gewend zijn en hebben ieder hun eigen unieke vorm en uitstraling.
Dat komt puur door het productieproces. Grotendeels worden ze machinaal in elkaar gezet, maar het is geen massaproductie zonder keuzemogelijkheden. We geven afnemers de kans om zelf de kleuren en indelingen te kiezen.’’

Zeker zo uniek is dat ook de binnenkant van de woningen kant en klaar wordt opgeleverd. ,,Ja alles, van de tegels in de badkamer, de vloeren, het bad, de muren. We kunnen zelfs het bed meeleveren en werken ook aan een eenvoudige integratie van Ikea-producten. Dan zouden we kasten en andere meubels er al in kunnen zetten. Muren eromheen, ramen erin en je kunt erin wonen. Alles naar
keuze van de huurder natuurlijk.’’

Voorlopig concentreert Thorb zich op de sociale woningbouw. ,,Eén huis op deze manier neerzetten is duur, maar hoe meer je er verkoopt, hoe sneller de prijs zakt. Tot 2022 werken we met een productiecapaciteit van 550 huizen per jaar. We willen binnen vijf jaar op een veelvoud daarvan zitten.’’

Lees verder

LEEUWARDEN | Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen

18-06-2019

Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen. En ook voor werkgevers die seizoenswerkers willen huisvesten. Dit staat in het provinciale bestuursakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP voor de periode 2019-2023.

Flexibele, circulaire woningen zijn bedoeld om een relatief korte periode, bijvoorbeeld vijftien jaar, te gebruiken. Daarna komen verplaatsing en hergebruik in beeld. Jongeren en ouderen, voor wie het nu vaak lastig is om in eigen dorp te blijven wonen, zijn hiermee geholpen, verwachten de partijen. Ze willen onderzoeken in hoeverre het nodig is om landelijke regelgeving hiervoor aan te passen. Er is 2
miljoen euro voor gereserveerd. Gemeenten moeten onderling afspraken maken over verdeling van (reguliere) nieuwbouw. De nieuwe coalitie wil dat inbreiding daarbij voorrang krijgt op uitbreiding aan de rand van dorpen en steden. 

 

Lees verder

Vacature algemeen directeur De Bewonersraad

18-06-2019

Het einde van de arbeidsovereenkomst met De Bewonersraad nadert. "Soms moet een mens loslaten om andere dromen te realiseren", aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad. Met ingang van 2020 zal een nieuwe algemeen directeur de taken voor de huurdersvereniging voortzetten.

Bekijk hier alle info over de vacature

 

Lees verder

BURGUM | Provincie kritisch op ruime woonvisie Tytsjerksteradiel

17-06-2019

Gedeputeerde staten zijn kritisch op de conceptwoonvisie van Tytsjerksteradiel. Die houdt te weinig rekening met de komende krimp.
De provincie verwacht dat ergens tussen 2025 en 2030 ook in Tytsjerksteradiel het aantal huishoudens zal afnemen, wat betekent dat er vanaf die tijd minder huizen nodig zullen zijn.

De eerstkomende jaren is er door gezinsverdunning nog wel behoefte aan meer woningen, maar in de woonvisie staan geen verwachte aantallen. De provincie verwacht dat er tot 2025 nog ongeveer 185 tot 405 woningen nodig zullen zijn. Die groei beperkt zich grotendeels tot kleine huishoudens en senioren. 

De vraag naar nieuwbouw is de afgelopen jaren toegenomen, omdat tijdens de economische crisis weinig gebouwd is en omdat de rentestand laag is. Maar volgens de provincie is het de komende jaren vooral zaak de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden en te verbeteren. Nieuwbouw moet geen concurrent worden van bestaande woningen en daarom moeten er niet meer woningen gebouwd worden dan op basis van de bevolkingsprognoses verstandig is.Tytsjerksteradiel houdt in zijn woonvisie vast aan de bouw van 150 extra woningen: de gemeente meent dat zij recht heeft op deze woningen, als compensatie voor de 12 miljoen euro die betaald werd voor de Sintrale As. GS zijn het er niet mee eens dat deze woningen niet getoetst hoeven te worden aan regionale woningbouwafspraken.

Lees verder

LEEUWARDEN | WMO-plan kan veel eenvoudiger

17-06-2019

Afgelopen maanden heeft de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leeuwarden, in een zeer moeizaam proces, getracht een nieuwe weg in te slaan om de noodzakelijke WMO-bezuinigingen te realiseren. En hoewel de ambtelijke trukendoos volop is benut (er werden daarvoor onder andere goed betaalde externe krachten ingevlogen als procesbegeleiders), lijkt het resultaat vooralsnog pover.

De vele open eindjes, de ‘partners’ die al voor het akkoord de bui zagen hangen en zich van de plannen wilden distantiëren, maken dat dit gevoelige project op voorhand tot mislukken gedoemd lijkt. En dat nog zonder te weten of de beoogde vrijwilligers voldoende beschikbaar èn inzetbaar zullen zijn. De gemeente Leeuwarden moet ‘dealen’ met veel partijen. Bijvoorbeeld de diverse zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, de club van vrijwilligers en de eigen ambtelijke organisatie. Die laatste, hoewel nu opdrachtgever, is tevens medeveroorzaker
van het probleem. Het optuigen van een steeds grotere organisatie, om de WMO-problematiek te tackelen, gaat immers gepaard met structureel stijgende kosten.

Kan het ook anders en beter? Is de wil er? En kan die weg (juridisch) worden bewandeld?
‘Is het logisch dat er vier tot zes organisaties soms tot vijf maal per dag binnendruppelen?’

Om met dat laatste te beginnen: wat te denken van heroriëntatie op de markt? Of is het logisch dat bijvoorbeeld in een appartementen-gebouw van acht woonlagen met acht appartementen per laag, vier tot zes organisaties, soms tot vijf maal per dag, binnendruppelen om zorg te verlenen? Is het niet veel handiger dat, als er ingeschreven moet worden, de hulpvraag wordt verkaveld naar postcodegebied of
woonwijk?
En verder zijn er in Leeuwarden al diverse wijkteams actief als centraal punt voor maatschappelijke ondersteuning. Kunnen die medewerkers een actievere rol (eventueel opgelegd) krijgen, om wijkbewoners te verbinden en daarmee ook sociaal te activeren? Is daar ooit op gestuurd? Nu zitten er bewoners thuis (ja inderdaad, een aantal met een uitkering), die er niet alleen toe bereid zijn maar er
ook mee geholpen worden, als ze ingezet worden in dit proces. Dat mes snijdt dan aan twee kanten; hulpvragers krijgen niet alleen meer aandacht, maar kunnen ook, in een aantal gevallen, iets terug doen.

Kan en moet de intake voor de WMO door ambtenaren worden gedaan, of kan dit, op basis van de juiste criteria door anderen, bijvoorbeeld zorgaanbieders, worden opgepakt? En kan er in het proces nog meer bureaucratie worden vermeden?
Op basis van het voorgaande en uit eigen waarneming is te constateren dat directe, effectieve en eenvoudiger bezuinigingen mogelijk zijn, als de wil er is. Te denken valt aan: efficiënter inzetten van zorgaanbieders; in de wijken inwoners meer met elkaar verbinden; de aanwezige menskracht (wijkteams) actiever inzetten; verminderen van het aantal ambtenaren door slimmer te werken; stoppen
met de inzet van externen bij de gemeente. 

Mocht toch het besluit worden genomen de weg van de ‘buurthuizen’ in te slaan, dan is een pilot op één locatie het meest voor de hand liggend. Benoem de doelen scherp en vooraf en zorg er dan voor dat een nulmeting wordt gedaan. Bewaak het proces en toets de voortgang. In de zomer van 2021 evalueren? 

Dit advies is gratis.

RONALD PLANTING
Leeuwarden

Lees verder

Winsumer gat eindelijk ingevuld

14-06-2019

,,Moarn mar bouwe’’, zei voorzitter Eddie Koops van Winsum gisteravond tegen de raad van Waadhoeke. ,,Wy bin tige bliid mei dit plan.’’ Het dorp wacht al sinds 2017 op invulling van de driehoek tussen de Pier Winsemiusleane, Meamerterdyk en het Molepaed, vlakbij de Coop supermarkt.

Met Bouwgroep Noord werd in april 2017 overeenstemming bereikt. Vervolgens gaf de raad van Littenseradiel in december 2017 groen licht voor de komst van 24 woningen. De gemeente Waadhoeke, waar Winsum nu onder valt, heeft echter een andere stedebouwkundige visie, legde wethouder Nel Haarsma uit. Deze gemeente ziet in dorpen liever vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap dan rijtjeswoningen. Ook op de plek in Winsum worden rijtjeswoningen niet passend gevonden. Die zijn er in de directe omgeving ook niet, aldus Haarsma.

Zij zei blij te zijn dat Bouwgroep Noord in de aanpassingen mee wil gaan en in plaats van 24 woningen er 20 gaat bouwen. Er komen zeven twee-onder-een-kappers en twee drie-onder-een-kappers. De vier woningen die vervallen mag de Bouwgroep Noord elders in de gemeente realiseren.

In Winsum is de vraag naar woningen groot en er zijn al sinds 2017 verwachtingen gewekt. Daarom moet de bouw snel doorgang vinden, aldus het collegevoorstel.

Gemeentebelangen en FNP plaatsten wel een kanttekening. In Deinum speelt eenzelfde verhaal met nieuwe woningen rond de haven. Ook dat plan was al rond en vastgesteld door Menameradiel. Ook hier wijkt Waadhoeke af en komen er minder woningen. Het voorstel voor Deinum zou aanvankelijk tegelijk met Winsum behandeld worden, maar is door felle tegenstand uit het dorp van de agenda gehaald. De twee partijen willen niet dat door akkoord te gaan met Winsum straks verwacht wordt dat de partijen zullen instemmen met vermindering in Deinum of dat van dat dorp verwacht wordt dat ze in moeten schikken.

Ook Sexbierum krijgt er woningen bij. Op het terrein van het voormalige speel- en doepark Aeolus komen 24 woningen, besloot de raad gisteren. Het dorp is er blij mee, aldus Wiebe Goodijk van Dorpsbelang.
 

Lees verder

Vooral ouders zuchten onder toeslagschulden

14-06-2019

Huishoudens met kinderen, en met name eenoudergezinnen, kampen het vaakst en het langst met belastingschulden als gevolg van te veel ontvangen toeslagen. Dat meldt de Algemene Rekenkamer op basis van onderzoek bij zeven miljoen huishoudens die tussen 2012 en 2017 toeslagen ontvingen.

De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen en het kindgebonden budget worden als voorschotten uitbetaald. Achteraf wordt definitief vastgesteld op welk bedrag de ontvanger recht had en wordt eventueel te veel ontvangen geld teruggevorderd. Drie op de vier mensen die in de onderzochte periode toeslagen ontvingen, kregen te maken met minstens een terugvordering.

De meeste huishoudens kunnen zo’n toeslagschuld relatief snel terugbetalen. ,,Er is echter ook een groep van enkele honderdduizenden huishoudens die langdurig te maken heeft met toeslagschulden”, zegt collegelid Ewout Irrgang van de Rekenkamer. Vaak zijn dat dus mensen met kinderen.

Niet alleen gezinnen met een laag inkomen zijn vaak lang bezig met terugbetalen, maar ook huishoudens met een jaarinkomen tot 71.000 euro (twee keer modaal).

Lees verder

WOMMELS | Voormalige gemeentehuis wordt appartementencomplex senioren

14-06-2019

Het voormalige gemeentehuis in Wommels mag verkocht worden om verbouwd te worden tot appartementencomplex voor senioren en een zogenoemde dorpskamer.

Zorgorganisatie Patyna wil achttien appartementen en een gemeenschappelijke recreatieruimte voor bewoners en dorpelingen realiseren in het gebouw aan de Keatsebaen. Eerder liep de verkoop aan Patyna spaak, omdat er mogelijk sprake zou zijn van staatssteun.

Dat wordt nu omzeild, vertelt woordvoerder Louis Westhof van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Er is een andere verkoopconstructie gemaakt. Patyna is niet de kopende partij, maar het pand wordt eigendom van investeringsmaatschappij Frisia Invest, die het aan Patyna verhuurt.”

Voorafgaand aan het tekenen van de definitieve papieren wil Patyna eerst weten of er in het dorp belangstelling is voor de appartementen. Daartoe is er een inloopbijeenkomst op vrijdag 21 juni, van 16.00 tot 20.00 uur.

Lees verder

Geen uitstel WMO-plan Leeuwarden

12-06-2019

Het Leeuwarder WMO-plan wordt niet uitgesteld. Per januari 2021 kunnen Leeuwarders met een hulpvraag terecht in buurt- en dorpskamers. Dit staat in het ‘uitvoeringsplan herijking ondersteuning Wmo’ dat wethouder Herwil van Gelder gisteren presenteerde. Het plan is geschreven in samenwerking met een werkgroep van twaalf zorgaanbieders. Vier ervan vroegen eind mei in een brief evenwel om uitstel.

Zij vonden dat het voorstel nog onvoldoende uitgewerkt was en dat er te weinig draagvlak was bij collega-aanbieders. Het college wees hun verzoek af; het stelt dat de partijen inhoudelijk wel achter de plannen staan. Bovendien loopt de bezuinigingsdoelstelling van 3,6 miljoen euro anders gevaar.

De kern van de nieuwe werkwijze is dat een inwoner met een hulpvraag straks terecht kan in een buurt- of dorpskamer, waar vrijwilligers en beroepskrachten samen zorgen voor de juiste ondersteuning. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten veel meer dan nu gaan samenwerken. Maar, zegt Van Gelder: ,,Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de toegang tot zorg straks in handen ligt van een vrijwilliger.’’ Hulp wordt zoveel mogelijk zonder beschikkingen verleend en met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.

Hoeveel buurt- en dorpskamers er komen en op welke locaties, is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel vrijwilligers er straks nodig zijn. Het is niet uitgesloten dat locaties van sociale wijkteams, die zijn opgericht in 2015, dicht moeten. Van Gelder: ,,We inventariseren per wijk en dorp wat een geschikte locatie is. We kijken ook naar buurt- en dorpshuizen.’’

Ook wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht in de buurt- en dorpskamers. Die verwijzen dan door. Het aantal uren, dat nu in Leeuwarden boven het gemiddelde ligt, wordt teruggeschroefd naar de landelijke norm.

Lees verder

DRACHTEN | Massaal protest tegen zonneplan

12-06-2019

Bewoners komen massaal in protest over het idee van de gemeente om de geluidswal aan de overkant van de Drachtster Feart te beleggen met zonnepanelen. Ze willen dat de gemeente de voormalige vuilstortlocatie schrapt van de lijst van mogelijke zonneparken, zeiden ze gisteren bij een inspraakavond van de gemeenteraad. De publieke tribune zat met zo’n zeventig bezoekers overvol.

De locatie is benoemd in het Zonneplan Smallingerland, waarin de gemeente haar ambities op een rij zet voor de opwekking van zonne-energie. De geluidswal is een van de negentien locaties die worden genoemd als ‘geschikte locatie’.

De Drachtster Feart vormt de entree van Drachten voor watertoeristen. Van veel bewoners grenst de achtertuin aan het water en zij hebben direct uitzicht op de geluidswal, die nu is ingericht als groengebied.

Petra van der Veen, die sprak namens enkele bewoners van de Cornelis Rienks de Boerstraat, wees erop dat de gemeente van hen juist vraagt dat zij de entree van Drachten aantrekkelijk maken voor waterrecreanten. Zo mogen ze, zei ze, geen dakkapellen plaatsen en gelden restricties voor het inrichten van hun achtertuinen.

Ze zei dat zo’n zonnepark ,,van twintig meter hoog” dan niet past bij een entree van Drachten. ,,Als ze binnenvaren, moeten ze vooral naar rechts kijken naar onze mooie tuintjes en onze daken zonder dakkapellen. En vooral níét naar links.” Van der Veen wees verder op de brandrisico’s van de panelen, met het oog op de rommel in de dijk uit de tijd dat er nog vuil werd gestort.

Medebewoner Anouschka Doddema, die sprak namens de bewoners van zo’n 75 huizen en woonboten aan de Cornelis Rienks de Boerstraat, de Gerben van Manenstraat en de Passchier Bollemanhaven, sloot zich daarbij aan. Ze voegde toe dat op de dijk, ‘de bult’ zoals veel bewoners zeggen, veel vogels verblijven: van koekoek, bonte specht en valk tot ,,zelfs een heuse oehoe”.

Doddema zei dat het met het oog op de rommel in de grond niet eens is toegestaan om de dijk te beleggen met panelen. Bij een eerder idee van de gemeente zou milieudienst Fumo dat ook al hebben gezegd.

Bij de insprekers was ook veel onvrede over de communicatie van de gemeente. ,,We wisten als belanghebbenden van niets, hebben niets gehoord en zijn nergens bij betrokken”, zei Van der Veen. ,,Dat klopt niet.” Ze zei dat de bewoners pas vorige week ontdekten dat het beleggen van de wal voor de gemeente een mogelijkheid is, toen ze de stukken van de gemeenteraad onder ogen kregen. Dat zorgde voor onvrede, te meer omdat in het verleden bij het idee voor een fiets- en wandelpad al eens hetzelfde was gebeurd, en toen beterschap zou zijn beloofd.

Namens omwonenden van het Kiryat Onoplein sprak Willem Wilstra zich nog uit tegen het idee voor een carport op dat plein, belegd met zonnepanelen. Die bewoners hadden al wel eerder van zich laten horen.

De gemeenteraad spreekt er 25 juni over.

Lees verder

Aedes.nl Lokale Monitor Wonen: Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen

12-06-2019

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32 procent van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen update van de Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.

 

De Lokale Monitor Wonen biedt inzicht in de betaalbaarheid van (huur)woningen en de kenmerken van de woningvoorraad per regio, gemeente en soms zelfs per wijk. De monitor is onderdeel van de website www.waarstaatjegemeente.nl. Dit platform bundelt, bewerkt en presenteert data van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

 

Lage inkomens: wel huurtoeslag, toch hoge woonlasten

De Lokale Monitor Wonen (LMW) brengt ook verschillen in woonlasten tussen inkomensgroepen in beeld. De woonlasten bestaan uit de huur (verminderd met eventuele huurtoeslag), het energie- en waterverbruik, de lokale lasten en de waterschapslasten. Huurders met huurtoeslag betalen in euro's minder woonlasten dan huurders die geen recht hebben op huurtoeslag, maar ze geven wel een groter deel van hun inkomen uit aan woonlasten: 33,3 procent versus 30,5 procent voor huurders zonder huurtoeslag.

 

Middenhuur: woonlasten particuliere huurders het hoogst

Middenhuurwoningen hebben een huur tussen de liberalisatiegrens van 710 en 950 euro per maand. Huurders van middenhuurwoningen van woningcorporaties besteden gemiddeld 35,4 procent van hun inkomen aan woonuitgaven. De meeste middenhuurwoningen zijn echter van particuliere (commerciële) verhuurders. Huurders van dergelijke woningen besteden gemiddeld 40,9 procent van hun inkomen aan woonuitgaven, dus meer dan bij corporaties. De verklaring is dat de huren van particuliere verhuurders in het middensegment gemiddeld hoger liggen en de inkomens van de huurders juist wat lager.

 

Andere resultaten uit de monitor

Bijna 12 procent van de huurders in corporatiewoningen heeft een te laag inkomen om zijn woonlasten en andere noodzakelijke uitgaven te betalen. Dit noemen we een betaalrisico. In Oost-Groningen komt dit naar verhouding het meest voor (15,9 procent) en in IJmond en Oost-Zuid-Holland 8,9 procent.

12 procent van de huurders in corporatiewoningen heeft een te hoog inkomen in vergelijking met de huur (zogenoemde goedkope scheefheid). In Oost-Groningen is dat percentage het laagst (5,8 procent). In IJmond is het aandeel juist het hoogst (16,9 procent).

Landelijk heeft bijna 12 procent van de huurders van corporaties een hoge huur in vergelijking met het inkomen (dure scheefheid). In Flevoland is dat aandeel het hoogst (24 procent). In Zuidoost-Drenthe en Noord-Friesland hebben de minste huurders een relatief hoge huur (onder de 6 procent).

Lees verder

DRACHTEN | Accolade zet sloop 34 woningen in Drachten toch door

11-06-2019

Woningcorporatie Accolade legt het advies van de Bewonersraad naast zich neer als het gaat om de sloop van 34 woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten. Uit een enquête blijkt dat 10 van de 33 bewoners tegen de sloop zijn. In percentages uitgedrukt is 69,7 procent dus voor de sloop. Hiermee is niet aan de wettelijke grens van 70 procent voldaan. Omdat dat percentage niet is gehaald, heeft De Bewonersraad negatief geadviseerd over de sloopplannen.​


Daar is een huurdersvereniging voor!

De Bewonersraad behartigt en bewaakt de belangen van haar leden. "De 70%-norm is indertijd niet zomaar uit de lucht komen vallen. De 2e Kamer wilde met dat percentage twee zaken vastleggen: ten eerste, dat een zo ingrijpende beslissing als sloop/nieuwbouw niet genomen kan worden zonder een officieel vastgesteld draagvlak onder een aanzienlijk deel van de bewoners die er mee te maken gaan krijgen. En ten tweede: indien bij zo een ingrijpende beslissing een aanzienlijk deel van de bewoners inderdaad voor stemt, het niet zo kan zijn dat een aanzienlijke minderheid dit dan weer kan tegenhouden. Zo is deze norm tot stand gekomen Dat zijn de wettelijke spelregels en dat weet Accolade ook zelf heel goed", aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

Op dit moment beraadt De Bewonersraad zich met de betrokken leden over juridische stappen tegen Accolade.

Bovendien doet de gemeente nog onderzoek naar een mogelijke monumentenstatus van de woningen. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Accolade kan ook daarom nog niet beginnen met de sloopwerkzaamheden.

 

Lees verder

'Er blijft genoeg te saneren’

06-06-2019

De Eerste Kamer heeft het voorstel om asbestdaken per 2025 te verbieden, weggestemd. Friese asbestsaneerders zijn niet verbolgen.
Volgens Nis Baar van Nivo Asbest & Milieutechniek in Bolsward zou er te weinig capaciteit in de markt zijn geweest om de klus voor eind 2024 te klaren: ,,Op basis van de kennis van nu was een verbod op asbest lichtelijk overdreven geweest. De gezondheidsrisico’s van die daken blijken toch redelijk beperkt. We zouden binnen Europa het braafste jongetje van de klas zijn geweest.’’

Bijkomend voordeel vindt Baar dat de branche nu meer tijd heeft voor robotisering van de asbestsanering. ,,Extra lucht, dat is prettig.’’ Meer tijd is er ook om een oplossing te bedenken voor gesaneerd asbest. ,,Hoe je het ook wendt of keert, aan het eind hou je asbestvezels over. Die storten we nu op bulten. We verplaatsen het probleem. Onderzoeksinstituut Kiwa test momenteel in het laboratorium een duurzame oplossing: schimmels die asbestvezels opeten. Dat kan perspectief bieden.’’

Volgens Cor van der Zee van sloop- en asbestsaneerder Sake Zittema in Leeuwarden blijft er ondanks het senaatsbesluit werk genoeg. ,,Heel veel daken zijn slecht, die moeten op den duur toch vervangen worden. Niet alleen op boerderijen, ook op heel veel schuurtjes. De levensduur van een golfplatendak is ongeveer 30 jaar.’’

De laatste asbestdaken zijn in 1993 gelegd, het jaar waarin asbest in Nederland als bouwmateriaal verboden werd. ,,Zodra er mos op komt, is dat een teken dat ze lek zijn. Dan komt de asbestvezel los van het cement.’’ Per 1000 vierkante meter dak spoelt en waait er jaarlijks gemiddeld 1,5 kilogram asbest weg, weet Van der Zee, die als oud-voorzitter van de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en
gevaarlijke Bouwmaterialen veel over het asbestprobleem vergaderd heeft. Hij betreurt het besluit. ,,We hebben er jaren over gesproken, en dat is niet voor niks: er is en blijft gewoon een gezondheidsrisico.’’

Noordelijke boeren hebben kennelijk goed ingeschat dat het zo’n vaart niet zou lopen met een verbod, want ze waren ,,bepaald niet happig op inventarisaties’’, zegt Menno Rozendal van Asbest Inventarisatie Bureau Friesland (ABF) in Sexbierum. Asbestsaneringen mogen pas van start na bemonstering door en een gedegen rapport van een gecertificeerd inventarisatiebureau, zoals ABF. De gevolgen van het uitblijven van een verbod op asbestdaken zijn volgens hem relatief. ,,De aandacht gaat uit naar daken. Maar asbest heeft 3500 toepassingen. Het zit in biljarttafels, in vloeren, in oude brandweerpakken, op allerlei plekken in huizen, noem maar op. Er blijft genoeg te saneren.’’

Boerenorganisatie LTO Nederland is zeer ingenomen met het besluit van de Eerste Kamer. ,,Een verbod in 2024 was sowieso niet haalbaar en met een verruiming naar 2028 hadden we het ook niet gehaald. Er zijn domweg te weinig saneerders en voor sommigen is zo’n sanering een enorm bedrag”, verklaart Alfred Jansen, portefeuillehouder veiligheid bij LTO. De boerenorganisatie vindt dat het verbod prima opgeschoven kan worden naar om en nabij 2040, te meer omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat de gezondheidsrisico’s van asbestdaken veel geringer zijn dan gedacht. ,,En tegen die tijd zijn die daken ook echt wel aan vervanging toe.” Jansen wijst erop dat de tijdsdruk die Den Haag wilde opleggen zeer nadelig was voor ondernemers en particulieren. ,,Een switch naar een andere verzekeraar was
niet mogelijk of uiterst lastig. Ook banken gingen extra eisen stellen bij de aanwezigheid van asbest.”

Is het Kamerbesluit niet sneu voor boeren en particulieren die al wel hun gesaneerd hebben? ,,Enerzijds natuurlijk wel, maar anderzijds hebben ze wel een zorg minder”, zegt Jansen. ,,Bovendien hebben velen hun asbestdak verwijderd met een financiële stimuleringsregeling.”

Lees verder

Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken

05-06-2019

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet verworpen om het kankerverwekkende dakbedekkingsmateriaal uit te bannen. Den Haag Het uitstel waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat en twijfelen of de volksgezondheid er inderdaad wel zo bij gebaat is. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen het voornemen van het kabinet.

Het oorspronkelijke plan was om per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren. De Eerste Kamer twijfelde of het plan vanwege de omvang en de bijbehorende kosten wel kans van slagen zou hebben binnen het oorspronkelijke tijdvak. Het gaat namelijk om naar schatting 400.000 panden, oftewel tachtig miljoen vierkante meter aan dak waar nog asbest inzit.
Ongeveer 100.000 van deze panden zijn woonhuizen. Huiseigenaren vrezen torenhoge kosten voor het laten saneren van hun dak. Omdat er maar weinig bedrijven zijn die asbest mogen verwijderen, stijgen de prijzen per vierkante meter verwijderd dak nu al fors.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM) zijn opgelucht. Ze vinden dat de kosten niet eenzijdig bij consumenten kunnen worden gelegd. ,,Het is goed dat dit niet doorgaat, want het zou in de praktijk een drama zijn geworden. Het voorstel om asbestdaken op zo’n korte termijn te verbieden was ondoordacht en onuitvoerbaar. Er was niet over nagedacht hoe huizenbezitters, bijvoorbeeld met subsidie, geholpen konden worden die wet na te leven”, aldus Hans André de la Porte (VEH).

Van Veldhoven betreurt dat het voorstel is gesneuveld. Ze wijst erop dat er ,,tien jaar lang over het verbod gesproken is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad”. Nu het verbod is weggestemd, is er ,,geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van deze laatste grote bron aan asbest in ons leefmilieu”. De staatssecretaris deed gisterochtend nog een ultieme poging het asbestverbod te redden. Ze bood aan de ingangsdatum ruim drie jaar op te schuiven, naar 2028. Maar met die concessie vermurwde ze alleen 50PLUS, en dat was niet genoeg.

Van een verbod op asbestdaken is al vele jaren sprake, maar het komt er maar niet van. Ditmaal leek het voorstel toch kansrijk, omdat Van Veldhoven het soepel door de Tweede Kamer had geloodst. Meer dan driekwart van de asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven. Boerenorganisatie LTO en de woningcorporaties zijn fel tegen een verbod. Voor de verwijdering van asbest kondigde Van Veldhoven eerder al een speciaal fonds aan voor mensen die bijvoorbeeld van een AOW-uitkering leven of wier vermogen vastzit in het huis. Er werd ook vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor schrijnende gevallen.

Lees verder

Vacature adviseur bewonerscommissies, 28 uur/week

05-06-2019

(reactietermijn gesloten)

Bij De Bewonersraad zijn we op zoek naar een Adviseur Bewonerscommissies (28 uren per week (0,778 FTE)

 

Bedrijfsdetails

Onze huurdersvereniging behartigt de belangen van circa 31.000 leden. Wij zetten ons in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in de hele provincie Friesland. Dit doen wij in overleg en samenwerking met woningcorporaties, gemeenten, bewonerscommissies en collega-huurderorganisaties. Hierbij gaat het om individuele zaken en onderwerpen die meerdere huurders in een straat, wijk of gemeente aangaan.

 

Werken bij De Bewonersraad is dynamisch en uitdagend. Een team van 10 personen werkt samen in een goede, open sfeer. Ons kantoor is gevestigd in Leeuwarden.

 

Functiebeschrijving adviseur bewonerscommissies

In deze uitdagende functie zorg je voor een optimale dienstverlening aan onze klanten. Je bent het aanspreekpunt voor ruim 60 bewonerscommissies en helpt om nieuwe commissies op te richten. Je werkt zelfstandig en geeft bewonerscommissies advies en ondersteuning daar waar nodig. Je helpt als coach bij het versterken van hun rol.

Door de diversiteit van onze commissies is het van belang dat je snel kan schakelen en stevig in je schoenen staat. Communiceren op elk niveau is voor jou geen probleem. Je zit zelf de vergaderingen voor en durft groepen mensen aan te spreken. Enige levenservaring is daarbij mooi meegenomen. Je kunt individuele vragen omdenken naar thema’s die van algemeen belang kunnen zijn voor kwetsbare groepen huurders. Hierdoor draag je bij aan kansen voor De Bewonersraad.

 
Als Adviseur Bewonerscommissies voel jij je thuis in een omgeving met veel klantcontact en een diversiteit aan werkzaamheden. Je weet overzicht te houden, zelfstandig beslissingen te nemen en stappen te zetten.

 

Daarnaast ondersteun je de Hulpdienst van De Bewonersraad en ben je op drukke momenten en bij afwezigheid de vaste stand-in. Hierbij sta je leden te woord, voornamelijk telefonisch, om individuele vragen te beantwoorden. Uiteraard kun je sparren met collega’s.

 

Meer informatie vind je in de officiële functiebeschrijving.  

 

Functie-eisen

Om deze functie goed in te kunnen vullen, beschik je over: 

·        MBO+ werk- en denkniveau. 

·        Kennis van zaken op het gebied van volkshuisvesting en de overlegwet.  

·        Klant-, service- en resultaatgerichtheid. 

·        Het kunnen omzetten van individuele zaken naar groepsbelang.

·        Uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij je weet te schakelen tussen verschillende communicatieniveaus en- stijlen. 

·        Schriftelijke uitdrukking op verschillende niveaus. 

·        Bereidheid tot het werken in de avonduren (vergaderingen). 

·        Accuratesse, klantgerichtheid, sensitiviteit en goede gespreksvaardigheden.

 

 

Salaris

Het fulltime salaris bedraagt afhankelijk van ervaring tussen de € 2.600,- en € 3.300,- bruto per maand. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

 

Solliciteren

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 13 juni via de e-mail. De gesprekken zijn op dinsdag 18 en 25 juni. Ben je geïnteresseerd en heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze regiomanager Anneke Broersma of met Nynke Tamsma, adviseur Klant en Informatie, via info@debewonersraad.nl of 058-2165457.

Lees verder

DEN HAAG | Huurders sociale woningbouw zien huur minder hard stijgen

03-06-2019

De huur gaat vanaf 1 juli bij iedereen die in een huis van een corporatie woont omhoog, maar bij de meeste bewoners stijgt
de huur minder hard dan voorheen.

Uit een enquête van koepelorganisatie Aedes onder 228 woningcorporaties blijkt dat de huur gemiddeld stijgt met het inflatiepercentage van 1,6 procent (peilmaand november 2018). Huurders hebben dat te danken aan een akkoord dat de Woonbond en Aedes in december vorig jaar sloten. Dat huurakkoord bepaalt dat de prijzen voor sociaal wonen niet verder mogen stijgen dan de gemiddelde consumentenprijzen. Dat staat pas vanaf volgend jaar in de wet, maar volgens Aedes wordt dit jaar al ‘gehandeld in de geest van het akkoord’. In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procentpunt) boven de inflatie, de jaren ervoor een stuk hoger. Sommige corporaties lieten de huren tot wel 4 tot 6 procent stijgen.

Dat had alles te maken met de verhuurderheffing die werd ingevoerd. Die kost de corporaties inmiddels 2 miljard euro per jaar. Vorig jaar kwam daar een andere belasting bovenop. Corporaties kunnen de rente van investeringen niet meer aftrekken. Dat kost ze nog eens 500 miljoen euro per jaar, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ,,Het is bijzonder dat de huurverhogingen beperkt blijven, want daarmee stoppen corporaties met het doorschuiven van de extra belastingen naar hun huurders.’’ Overigens stijgt de huursom (alle huren bij elkaar opgeteld) vanaf 1 juli met 2 procent, onder meer doordat nieuwe bewoners op een huurverhoging kunnen rekenen.

Lees verder

DRACHTEN | Drachtster ouderen in verzet om horecadrukte

03-06-2019

Bewoners van de appartementen boven de winkeruimte naast Mango zijn niet blij met de komst van restaurantketen De Beren.

‘Aanst sitte wy hjir alle jûnen yn de frituerlucht’
Ze willen op tijd onder de wol kruipen. Zonder nachtelijk gebral. De oudere bewoners van het Drachtster Raadhuisplein komen in opstand.

Na de bouwvak komt er een nieuwe horecazaak aan het plein: restaurantketen De Beren. Mét terras. ,,Allegear gedoch’’, verzucht Anne de Graaf (79). Samen met zeventien medebewoners van appartementengebouw B komt hij in opstand. ,,Wy binne bang foar oerlêst.’’ In een brief aan de gemeente Smallingerland dreigen ze de komst van de restaurantketen met alle mogelijke middelen te bevechten.
Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het naastgelegen woonblok met 45 woningen is woest. De bewoners hebben al genoeg lawaai te dulden, vinden ze. ,,En aanst sitte wy hjir alle jûnen yn de frituerlucht.’’ Keten De Beren vroeg de VvE of de pijp voor een nieuwe afzuiginstallatie door het halletje van het wooncomplex mag lopen. Niks ervan, vertelt voorzitter Bauke Postma. ,,Geen haar op ons
hoofd.’’ 

De bewoners van het Raadhuisplein was in 2010, tijdens het passeren van de aktes, beloofd dat ze boven winkels zouden komen te wonen. Hooguit twee panden zouden worden bestemd voor horeca. Dat leek prima. Maar winkelpanden zijn in Drachten niet te slijten. Zoetjesaan rukt de horeca op. Er zit een Chinees, een New York Pizza, een Lachende Koe en wereldrestaurant Omnia. Postma: ,,Daar hebben we soms al stank-overlast van’’. 

De Beren is een keten met 43 restaurants en 24 bezorgrestaurants door heel Nederland. De bezorgkoeriers zijn bekend van hun gele berenhelm. Drachten moet na de zomer de eerste Friese vestiging worden. De enige noordelijke vestiging is tot nog toe Groningen.
Het concern liet zijn oog vallen op een leegstaande plek aan het Raadhuisplein naast modewinkel Mango, waar drie ruimten op rij sinds 2014 leegstaan. Afgelopen week kregen De Graaf en Postma de bevestiging. Sindsdien zijn ze in koortsachtig overleg.

Bestemmingsplantechnisch valt er weinig te halen. Maar Postma heeft andere ijzers in het vuur. Zoals de afzuiginstallatie. ,,Als ze daarvoor
een vergunning aanvragen, gaan wij bezwaar maken. En door onze entree komt-ie sowieso niet.’’
De Graaf en zijn buren, die huren via Accolade, vrezen vooral het rumoer. ,,Hjir wenje minsken op leeftiid. Dy wolle net te let op bêd.’’ Winkels gaan om zes uur dicht, de horeca leeft ‘s avonds. ,,Om tolve oere sitte se hjirûnder noch op de bankjes.’’

De Graaf is al eens op sloffen naar buiten gegaan om bezoekers tot rust te manen. De komst van een terras boezemt hem extra angst in. Hij overweegt te verhuizen. ,,En dat dogge mear.’’ Postma van het belendende woonblok vindt dat op zijn beurt jammer. ,,Dan komen
hier jongeren te wonen, dat kun je op je klompen aanvoelen. En dat woont toch anders.’’ Binnenkort vergadert zijn VvE met de collega-VvE’s van het Drachtster Raadhuisplein over een strijdplan om de komst van de restaurantketen te keren. ,,We hopen dat dit onzalige plan van tafel gaat’’, schrijven ze in een brief aan de gemeente en Accolade.

Lees verder

Minister komt met landelijke aanpak vocht en schimmel

03-06-2019

Er komt een landelijke aanpak om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen en verhelpen. Dit kondigt minister Ollongren (BZK) aan in een brief aan de Tweede Kamer op 31 mei 2019. Aanleiding is een motie en recent onderzoek dat laat zien dat veel bewoners last hebben van vocht- en schimmel in hun woning.

De minister verwacht verder veel van een lokale, integrale aanpak gedragen door gemeente, corporaties en huurders. De gezamenlijke aanpak in Den Haag/Haaglanden van GGD Haaglanden, woningcorporaties en huurdersverenigingen ziet zij als voorbeeld hiervoor omdat deze heeft geleid tot een grotere tevredenheid bij huurders.

Meer informatie
Lees meer over de aanpak in Den Haag/Haaglanden op https://gezondwonen.nl, waar GGC Haaglanden samen met woningcorporaties Haag Wonen, Staedion, Vidomes en Woonbron samen de strijd aanbinden tegen vocht en schimmel.


 

Lees verder

LEEUWARDEN | Nauwelijks krapte Friese woningmarkt

31-05-2019

Vrijwel nergens in Nederland ziet het woningaanbod er zo evenwichtig uit als in Friesland. De bouwplannen die er al liggen, zijn ruim voldoende.

Dit blijkt uit de Staat van de Volkshuisvesting, Jaarrapportage 2019 , die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze week heeft uitgebracht. In de Tweede Kamer is de woningmarkt een heet hangijzer. Jonge gezinnen kunnen amper nog een betaalbaar huis vinden in de grote steden in de Randstad en zuidelijk Flevoland. Ollongren staat dan ook onder druk om de woningbouw stevig op te voeren. Ze
onderzoekt hierbij allerlei oplossingen, waarbij ze mikt op ,,gespannen regio’s’’, zoals de Randstad en daarbuiten steden als Groningen en Eindhoven. 

"Geen tekort in Friesland"
De laatste tijd klinkt ook in Friesland de roep om meer huizenbouw mogelijk te maken. Nu de vraagprijzen stijgen en het aanbod daalt, wordt het zeker op het platteland en in het zuiden van de provincie lastiger om een betaalbaar huis te vinden voor gezinnen. De roep om ook hier meer snelheid te maken met bouwen neemt toe. Dorpen willen meer vrijheid van de provincie.
de opstellers van het rapport schrijven echter: ,,Er is geen tekort in Zeeland en een gering tekort in Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg.’’ Er moeten in deze provincies heus nog wel huizen gebouwd worden, maar de ontwikkelplannen die er nu al liggen, zijn ruim voldoende, luidt hun verwachting. ,,Op de langere termijn, de periode 2019 tot en met 2029, is er in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg meer dan voldoende plancapaciteit aanwezig om in de verwachte toename van de woningbehoefte te voldoen.’’
Volgens de berekeningen heeft Friesland in de periode tot 2030 nog ongeveer 9000 extra huizen nodig. Gemeenten en de provincie hebben al heel wat plannen gemaakt. Er zullen 3500 huizen worden gesloopt en 14.000 gebouwd, zo blijkt uit de jongste prognoses. Dit leidt tot een uitbreiding van de Friese woningvoorraad met 10.500 woningen. Op dit moment telt Friesland 300.000 huizen.

Geen actuele cijfers door Friesland
De onderzoekers wijzen er wel op dat het Friese provinciebestuur onvolledige en achterhaalde cijfers heeft aangeleverd voor het onderzoek. ,,In Friesland zijn er hoogstwaarschijnlijk nog meer plannen dan opgevoerd.’’ Met andere woorden: het aantal bouwprojecten loopt verder op, terwijl dit niet misschien niet echt nodig is. Het Rijk voorziet dat de bevolking in de Randstad nog flink doorstijgt, waardoor
Nederland in 2030 omstreeks 18 miljoen mensen telt. Voor Friesland, Drenthe en Limburg wordt in die periode echter bevolkingskrimp voorspeld. Door gezinsverdunning stijgt het aantal huishoudens er nog wel. Dit verklaart waarom Friesland nog steeds een beetje moet bijbouwen.

Daling aantal huurwoningen
Opvallend in het rapport is dat het aantal sociale huurwoningen in Friesland zal dalen in de periode tot 2030. Elders in het land wordt bijna overal nog een uitbreiding van deze goedkopere categorie huizen voorzien.

Lees verder

IJLST | Woningcorporatie Elkien laat geliefd Nij Ylostins toch staan

29-05-2019

Elkien trekt het fel aangevochten plan voor afbraak van zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst voorlopig terug. ,,De druk moat fan de tsjettel.’’

De geplande sloop van zorgcomplex Nij Ylostins wordt in ieder geval tot ergens in 2022 uitgesteld. De veertig oude bewoners aan de Ylostinslaan hebben gisteren aan het eind van de middag een brief met die mededeling gekregen van de gemeente Súdwest-Fryslân, Elkien, zorginstantie Patyna en Stadsbelang IJlst samen.

Elkien wilde het verouderde, maar architectonisch waardevolle gebouw volgend jaar afbreken. De bewoners, inwoners van de stad IJlst en architecten verzetten zich stevig tegen dit voornemen. Na een gesprek tussen de belanghebbende partijen, op 23 mei, is Elkien blijkbaar tot nieuwe inzichten gekomen. Volgende week krijgen de IJlsters een tweede brief over de vervolgstappen, zo is hen beloofd. Er is nu geen uitleg gegeven. De corporatie was gisteravond onbereikbaar voor commentaar.

Volgens gemeentewoordvoerder Louis Westhof is dit drastische besluit eenvoudig te verklaren: ,,Wy wolle de ûngerêstens by de minsken fuortnimme. De druk moat earst fan de tsjettel. Dit jout tiid om alle mooglikheden te ûndersykjen.’’

Reinder Hoomans uit Joure, zoon van een bewoonster, kreeg de brief ook. Hij beschouwt het respijt als goed nieuws. ,,Er is zoveel spanning bij de mensen. Nu even rust. Dit geeft de ruimte om tot een constructieve oplossing te komen.’’
Hoomans staat versteld van de toewijding waarmee IJlst opkomt voor zijn oudste stadgenoten. ,,Dat al die mensen een paar weken geleden in een cirkel om het gebouw stonden; we waren zo blij met die actie.’’

Een IJlster actiegroep gaat proberen Nij Ylostins op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Het zorgcomplex is een van de 64 landelijke ‘experimentele woningbouwprojecten’ die in de jaren zeventig met steun van de overheid gerealiseerd zijn.

Lees verder

Huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke

29-05-2019

De werkgroep met vertegenwoordigers van bewoners uit dorpen en wijken, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente heeft haar advies maandag 13 mei aangeboden aan de burgemeester. Op 28 mei is in een publieksessie van het kernteam Omgeving het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten gepresenteerd. Deze interactieve sessie was vooral bedoeld om nog laatste aanbevelingen richting de raad te doen voordat definitieve besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt.

Met de inzet van alle betrokken partijen en met behulp van het Expertisecentrum Flexwonen is eerst de omvang en de aard van de huisvestingsopgave in beeld gebracht. Zonder dit inzicht in de (globale) aantallen arbeidsmigranten is het lastig oplossingen te bedenken. In diverse groepsinterviews zijn inwoners uitgenodigd om hun mening te geven.

Aanbevelingen opgenomen in het advies van de werkgroep zijn onder andere de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten. De huisvesting moet aan een minimale norm voldoen door het gebruik van het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Daarnaast zijn normen opgenomen om de druk op de dorpen en wijken te spreiden. Ook is er oog voor maatwerk door te kijken of er mogelijkheden zijn voor huisvesting bij de werkgever op het eigen terrein, op recreatieve accommodaties en in het buitengebied.

Woningcorporaties kunnen ook arbeidsmigranten huisvesten, dit thema is een van de onderwerp van gesprek in de prestatieafspraken tussen de corporatie, gemeente en huurdersorganisaties.

Belangrijke thema’s voor de nog te maken prestatieafspraken 2020 zijn de huisvesting van arbeidsmigranten met een (bij voorkeur) langere verblijfduur, de leefbaarheid in de dorpen/wijken en de stapeling van de huisvestingsvraagdruk door de huisvesting van overige bijzondere doelgroepen.

Lees verder

nrc.nl Verhuurders maken misbruik van krapte in vrije sector

29-05-2019

Huurwoningen Verhuurders in de vrije sector maken misbruik van de krappe situatie op de woningmarkt: aan onderhoud doen ze weinig en ze berekenen te hoge servicekosten.

Op de krappe woningmarkt zien steeds meer mensen – ook met lagere inkomens – zich gedwongen te huren in de vrije sector, waar minder rechtsbescherming is dan in de sociale huur. Verhuurders maken misbruik van die situatie: aan onderhoud doen ze weinig en ze berekenen te hoge servicekosten.

 

Dat zeggen huurders en hun belangenorganisaties tegen NRC, dat onderzoek deed naar problemen rond hoge servicekosten in de vrije sector.

 

In de vrije sector hebben huurders geen recht op huurprijsbescherming, huurtoeslag of een gang naar de huurcommissie als zij een conflict hebben met hun verhuurder, zegt directeur Paulus Jansen van huurdersorganisatie de Woonbond. „De vrije sector is flink gegroeid, maar de consumentenbescherming is niet meegegroeid.”

 

De Woonbond, die van oudsher opkomt voor bewoners van sociale huurwoningen, is bezig zijn belangenbehartiging uit te breiden naar de vrije sector. Om een beeld te krijgen van de problemen die zich in deze sector voordoen, werd eind maart een meldpunt geopend. Sindsdien zijn daar meer dan 160 meldingen binnengekomen.

 

De meeste gaan over achterstallig onderhoud (77) en te hoge huurprijzen (60). Ook is twintig keer melding gedaan over bedreiging of intimidatie door de verhuurder en twaalf keer over te hoge servicekosten.

 

Dat laatste speelt onder meer bij Vesteda, een van de grootste commerciële verhuurders van Nederland met 27.000 woningen. Huurders van verschillende complexen zeggen dat Vesteda „laks” is en vooral aan zichzelf denkt. Het berekent te hoge servicekosten door en onderhoud blijft liggen.

 

In Amsterdam bereidt de huurdersbelangenvereniging van het Vesteda-complex Detroit, waar bewoners tussen de 1.300 en 4.000 euro kale huur betalen voor een appartement en toegang tot een gym, sauna’s, een zwembad en wasserette, een gang naar de rechter voor vanwege onenigheid over de servicekosten. Volgens de bewoners wordt het pand slecht onderhouden en betalen ze gezamenlijk jaarlijks een ton aan servicekosten te veel.

 

Vesteda zegt zich niet in het door de huurders geschetste beeld te herkennen. Het bedrijf zegt de bewoners van Detroit een „redelijk” aanbod te hebben gedaan over de servicekosten. Nu ze dat niet hebben geaccepteerd, is het „wellicht beter dat een rechter hier uitspraak over doet”, schrijft Vesteda.

 

De problemen tussen huurders en verhuurders in de vrije sector worden verscherpt door demografische trends. Zo neemt het aantal huurders met een modaal inkomen af, terwijl het aantal mensen dat is aangewezen op een huurwoning in de vrije sector (met een huur van meer dan 720 euro per maand) juist toeneemt, blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Woonbond pleit er al langer voor om een gang naar de huurcommissie – die tegen lage kosten bindende uitspraken kan doen in geschillen over huurwoningen – ook mogelijk te maken voor huurders in de vrije sector. Een motie daartoe werd begin vorig jaar in de Tweede Kamer afgewezen.

 

Goed verhuurderschap is een belangrijk thema van de Nationale Woonagenda van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De minister wil misstanden en excessen op de geliberaliseerde huurmarkt tegengaan door extra voorlichting aan huurders, zelfregulering in de sector en extra handhaving en aanvullende wet- en regelgeving.

Lees verder

‘Verbieden van asbestdak krankzinnig’

28-05-2019

Jan van Willigenburg hekelt de asbestplannen waarover de Eerste Kamer vandaag moet stemmen.
 
‘Kanker ontstaat bijna alleen bij mensen die met asbest werken’
 
Als de Eerste Kamer vandaag akkoord gaat, zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden.
„Onzinnig”, stelt asbestdeskundige Jan van Willigenburg.

Asbestdeskundige Van Willenburg zegt het beslist: „Laat mij één rapport zien
waaruit blijkt dat mensen asbestkanker kunnen krijgen door een asbestdak op een
schuurtje of een oude stal op de boerderij. Die rapporten zijn er niet.’’ En dus, vindt
de specialist uit Nieuwegein, is het asbestverbod op daken, waarover de Eerste
Kamer vandaag stemt, onzinnig. ,,Er is niks dat klopt aan dit plan. Het heeft
financieel enorme consequenties en is operationeel volstrekt onhaalbaar. Het is de
grootste hoax die je maar kunt bedenken.’’

Stevige uitspraken. Wie is die Van Willigenburg, dat hij zo hard in de bus durft te
blazen? ,,Tot 1992 wist ik niets van asbest’’, zegt hij. ,,Tot mijn toenmalige
werkgever me vroeg om me in het onderwerp te verdiepen. Inmiddels is er volgens
mij geen vraag meer die ik niet kan beantwoorden.’’ Anno 2019 adviseert Van
Willigenburg overheden, bedrijven en woningcorporaties over asbestbeleid en is hij
voorzitter van de NEN-commissie Asbest in lucht, die normen ontwikkelt voor de
maximaal aanvaardbare blootstelling aan asbest.

Hij heeft dus recht van spreken en is, benadrukt hij, onafhankelijk. Met verbazing
keek Van Willigenburg de laatste tien jaar toe hoe het verbod op asbestdaken per
2024 tot stand kwam. ,,Het was de SP die de datum van 1 januari 2024 tijdens een
debat in 2011 noemde. Toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA, red.) vond
het wel prima. Zo is het tot stand gekomen. De SP is de enige partij in de Kamer
die zich serieus in asbest heeft verdiept. Als zij zeggen dat asbestvezels rood-wit
van kleur zijn, gelooft de rest van de Tweede Kamer het.’’

En zo moeten alle particulieren, boeren en ondernemers met asbest op hun daken
de komende jaren aan de slag als de Eerste Kamer er geen stokje voor steekt. Van
Willigenburg schat dat er nog 80 miljoen vierkante meter asbestdak ligt in
Nederland. Dat moet allemaal worden verwijderd, voor een groot deel voor
rekening van de eigenaren zelf.

,Normaal kost het een tientje per vierkante meter. Nu hoor ik dat er op plekken,
200 euro wordt gevraagd. Absurd. Er zijn gewoon te weinig bedrijven om het
allemaal te doen.’’ Van Willigenburg schat de totale verwijderingskosten op 1,5
miljard euro. ,,En dan moet je nog een nieuw dak leggen, al dan niet met
zonnepanelen. Waar halen de mensen het geld vandaan?’’

Terug naar het gezondheidsaspect. In 2007 schreef TNO een rapport van acht
A4’tjes. De conclusie: een asbestdak dat rustig op zijn plek ligt, is ongevaarlijk. Een
uitzondering zou kunnen zijn als er onder het dak een ‘directe inlooproute’ naar de
woning is, waardoor verweerde asbestdeeltjes onder schoenzolen mee naar
binnen kunnen worden genomen. ,,Maar ook dat is nooit onderbouwd.’’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt dat iemand alleen
asbestkanker kan krijgen als die persoon ‘vele jaren veel asbestvezels’ heeft
ingeademd. In bijna alle gevallen gebeurt dat beroepsmatig. Een asbestbrand,
waarbij deeltjes over de verre omgeving worden verspreid, valt daar niet onder,
meldt het RIVM expliciet. Een dak dat gewoon op zijn plaats ligt en waarmee
verder niets gebeurt dus al helemaal niet.

De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) noemt het
asbestverbod een vorm van ‘sentimentpolitiek’. De NVMM stelt in een brief aan de
Eerste Kamer vast dat het merendeel van de asbestdaken in Nederland de
gezondheid niet in gevaar brengt. De vereniging merkt ook op dat het aantal
gevallen van asbestkanker gestaag afneemt.

Toch schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Verkeer en Infrastructuur)
deze maand in haar laatste brief aan de Eerste Kamer: ‘Er bestaat geen verschil
van inzicht over de gevaarseigenschappen van asbest’. Van Veldhoven vindt dat
‘blootstelling via de leefomgeving’ zoveel mogelijk voorkomen moet worden, en zo
snel mogelijk.

Dus moeten de daken weg, allemaal. Terwijl de hoeveelheid asbest in de lucht in
de verste verte niet in de buurt komt van de wettelijke normen, zegt Van
Willigenburg. ,,Dit gaat niet over gezondheid, maar over geld’’, is zijn conclusie.
,,De verzekeraars zijn er goed mee. Die halen de asbestdaken nu uit de dekking,
omdat die hen bij een brand miljoenen kosten. Op zich is dat een legitieme reden.
Maar vertel dan dat eerlijke verhaal. Dat wij met zijn allen een paar miljard op
moeten brengen om de verzekeraars te helpen.’’

Ook Van Willigenburg schreef de 75 leden van de Eerste Kamer afgelopen week
nog een brief. ,,Een laatste poging ze op andere gedachten te brengen.’’ Hij
waarschuwt voor de ‘maatschappelijke ontwrichting’, de ‘duizenden gezinnen’ die
in grote financiële problemen komen. De expert stelt, net als de Vereniging Eigen
Huis, voor om de asbestdaken gefaseerd te vervangen: eerst de oudste en meest
verweerde, daarna stap voor stap de rest. ,,Smeer het uit over twintig jaar. Dan
kost het een stuk minder en kun je het veel beter inpassen in lopende
verbouwingen en renovaties.’’

Lees verder

Nieuwsbrief huurverhoging WoonFriesland

27-05-2019

Naar aanleiding van telefoontjes over onze Nieuwsbrief 30 over de huurverhoging klopt het dat er voor huurders van #WoonFriesland moet staan:
voor huurbedragen onder de streefhuur:
een verhoging van 1,6% inflatie + maximaal 1,5% (ipv de genoemde 1%).

Lees verder

Platform 31.nl : Doorbreek het taboe op schulden

27-05-2019

Geldproblemen houden we in Nederland vaak voor onszelf. Hierdoor kunnen schulden zich opstapelen. Erover praten, in het eigen netwerk en met hulpverlening, kan echter een eerste stap zijn naar een oplossing. Met de landelijke campagne: ‘Kom uit je Schuld’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het heersende taboe op geldproblemen en schulden doorbreken. Door inwoners actief te benaderen en hun vertrouwen te winnen, kunnen gemeenten beter rekening houden met de schaamte die hun inwoners ervaren voor hun problemen. Maar ook verhalen van ervaringsdeskundigen die, door te spreken over hun probleem, uit de schulden zijn gekomen, kunnen daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

“De eerste stap naar hulp- of dienstverlening bleek voor iedereen heel lastig”, vertelt voormalig projectleider van Platform31 Anne-Marie Rijssenbeek naar aanleiding van haar gesprekken vorig jaar met bewoners over het delen van hun verhalen. “Er is inderdaad veel schaamte en een hoge ervaren drempel om financiële problemen met iemand te bespreken. Maar achteraf raadden ze allemaal aan het wel te doen, iemand in vertrouwen te nemen en erover te praten. En iedereen had wel eerder hulp willen hebben. Ook bleek dat de meeste mensen na afloop van hun traject ook graag zelf iets willen betekenen voor anderen die in een moeilijke of gelijke situatie zitten. Ze weten dan hoe belangrijk het is om je verhaal kwijt te kunnen en gehoord te worden. Het delen van succesverhalen lijkt dan een mooie optie. Maar blijf wel altijd rekening houden met de inwoner zelf en wat het met ze doet.”

www.frieshuurderssteunpunt.nl: is er voor een steuntje in de rug voor huurders. Hierin staan per gemeente ook de adressen voor hulp bij schulden.

Lees verder

Elkien op vingers getikt om privacy

25-05-2019

Een organisatie die een telefoongesprek met burgers opneemt, moet dit vrijgeven als de desbetreffende persoon hier om vraagt. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP heeft woningcorporatie Elkien op de vingers getikt na het weigeren van inzage in opgenomen telefoongesprekken met klanten. Elkien heeft toegezegd haar procedures in lijn te brengen met de AP. Een en ander gebeurt naar aanleiding van een klacht van Jelle Bralts uit Leeuwarden in oktober vorig jaar. Hij wilde telefoongesprekken, die vaak worden opgenomen voor trainingsdoeleinden, zelf beluisteren. Ook wilde hij een transcriptie van het gevoerde gesprek kunnen inzien. Elkien weigerde dit, waarop de man een klacht indiende. De AP stelde hem deze maand in het gelijk op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Volgens Bralts zijn mensen met het oog op hun privacy ongerust over het op band vastleggen van telefoontjes. Het bevreemdde hem bovendien dat de klant zelf geen gesprekken met de woningcorporatie mocht opnemen. ,,Dit ondanks het feit dat organisaties persoonsgegevens van je verwerken.” Dat organisaties, instellingen en bedrijven nu inzagerecht moeten toestaan vindt hij een goede zaak.

Lees verder

DRACHTEN | Geen vergoeding boete na woonwagenbesluit

25-05-2019

De koper van een bouwkavel op de Heideanjer in Drachten krijgt een notariële boete van 1590 euro voor het te laat afnemen van de grond, niet door de gemeente vergoed. De koper liet de overdracht naar eigen zeggen te laat passeren vanwege de onrust rond de Heideanjer als locatie voor woonwagenplekken.

De koper vroeg de gemeente de boete te vergoeden. Die weigert dit. Het raadsbesluit om de komst van woonwagens op de Heideanjer te
onderzoeken heeft geen invloed op de koopafspraak, vindt het college.

Lees verder

SNEEK | ‘Doorbraak Nij Ylostins aanstaande’

22-05-2019

Deze week nog wordt waarschijnlijk duidelijk of de bewoners van Nij Ylostins bij elkaar kunnen blijven wonen in IJlst. Wethouder Stella van Gent verwacht op korte termijn een doorbraak. Die toezegging deed ze gisteravond in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten.
Morgen gaat de wethouder van Súdwest-Fryslân om de tafel met Elkien, Patyna en stadsbelang IJlst om te komen tot een oplossing voor de toekomst van Nij Ylostins.

Elkien wil het ouderencomplex met 55 appartementen tegen de vlakte gooien omdat het pand volgens de woningcorporatie gedateerd is. Het sloopplan betekent dat de dik veertig bewoners uit IJlst zouden moeten vertrekken,. IJlst liep in een manifestatie massaal te hoop tegen het sloopplan. Bij de commissie hield voorvechtster Joke Schilling opnieuw een maatschappelijk pleidooi.

Architect Rein Hofstra vulde aan met een cultuurhistorisch pleidooi. Nij Ylostins was, toen het gebouwd werd in 1972, een architectonisch hoogstandje van vooruitstrevende ouderenhuisvesting. ,,It soe foardroegen wurde moatte as gemeentlik monumint.” PvdA’er Habtamu de Hoop wilde van Van Gent weten of dat mogelijk is. ,,Als er aanleiding toe is, zijn wij daartoe bereid”, antwoordde de wethouder.

Lees verder

Klacht over huurhuis loont vaak

21-05-2019

Het aantal huurders dat opkomt voor z’n rechten groeit stevig. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie.
Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar schoot het aantal meldingen opnieuw omhoog. De meeste geschillen gaan over de huurprijs en de servicekosten.

Huurders werden in 57 procent van de uitspraken in het gelijk gesteld. Dat is evenveel als in 2017. Huurders en verhuurders moeten wel steeds langer wachten op een uitspraak van de Huurcommissie, want door de vele meldingen duurt de behandeling van klachten langer dan normaal, ondanks het aantrekken van extra personeel. Zo staat in het jaarverslag dat gisteren uitkwam.

Veel klachten gaan over onderhoud van de woningen en aangetroffen schimmel. In een groot woononderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek in april al dat een op de vijf Nederlanders in een huis met vochtplekken of schimmel woont.
Van de oude huurwoningen zit zelfs 40 procent vol vocht en schimmel.

Het kan flink lonen om naar de Huurcommissie te stappen, want het juridische overheidsorgaan kan met de wet in handen een bindende verlaging van de huurprijs afdwingen. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde in 2018 een gemiddelde huurverlaging op van 231 euro per maand. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld 248 euro per jaar op. Gemiddeld genomen ging de prijs 79 euro per maand naar beneden omdat bij aanvang van het huurcontract de prijs te hoog lag. Een huurder kan tot zes maanden na ingang van het huurcontract nagaan of de prijs klopt.

Lees verder

De rol van de raad was alleen een formaliteit, was de Haagse boodschap

21-05-2019

 

De gemeenteraad van Leeuwarden moet zwijgen over de burgemeestersbenoeming. Die mediastilte steekt af bij het oorverdovende lawaai in Den Haag.

De gemeenteraadsleden van Leeuwarden hebben zich keurig gehouden aan de voorgeschreven vertrouwelijkheid bij de procedure voor de benoeming van Sybrand Buma. Kaken stijf op elkaar, niks gelekt. Ze zijn er zaterdag in deze krant uitvoerig voor geprezen.

Het compliment smaakt wat wrang want de Leeuwarder stilte steekt wel erg af bij het oorverdovende lawaai uit Den Haag over de sollicitatie van Buma. In de gemeente is het lekken over een burgemeesterskandidaat een strafbaar feit. In het nationale parlement hoort het kennelijk bij de normale omgangsvormen. Zo kon De Telegraaf begin deze maand rustig meedelen dat de CDA-leider in de race was voor de burgemeesterspost in Leeuwarden.

Buma was niet in de gelegenheid het te ontkennen en dus kon de parlementaire pers los gaan. Niks geen verontwaardiging over het schenden van vertrouwelijkheid. Al snel was het een voldongen feit. Buma ging naar Leeuwarden. Er volgden beschouwingen en commentaren met de teksten die je vaker hoort bij een vertrek dat niemand echt jammer vindt. Spijtig dat je weggaat, maar alle begrip en veel succes. Daarna ging het vooral over het CDA na Buma.

En de gemeenteraad van Leeuwarden dan? Zeker, die speelde ook een rol, maar moest zich geen illusies maken. Nu Buma zich had gemeld, was zijn rol alleen maar een formaliteit, was de boodschap uit Den Haag. De vertrouwenscommissie kon ophouden met de procedure. Leeuwarden moest dankbaar zijn met de belangstelling van zo’n zwaargewicht uit de nationale politiek.

Sybrand van Haersma Buma is een achtenswaardig man uit een achtenswaardige familie en van een partij met hoge morele pretenties. Hem mogen we niet verdenken van een opzetje. Feit is dat het lek vaart gaf aan zijn sollicitatie. Afgelopen donderdag kwam de ontknoping. De NOS had er kennelijk op gerekend dat de zaak in Leeuwarden nog tijdens het achtuurjournaal rond zou komen. Niet dus. Is het dan helemaal zeker Ron, vroeg de presentator van dienst. ,,Niemand hier gaat er vanuit dat hij niet vertrekt’’, wist parlementair verslaggever Ron Fresen uit Den Haag te melden. Dat zegt veel over hoe ze daar over de lokale democratie denken.

De raad deed er wat langer over dan verwacht. Waardoor? Ook dat valt onder de geheimhoudingsplicht, althans dat is de raadsleden ingepeperd. In Leeuwarden waren ze er kennelijk niet gerust op, want de raadsleden werden zorgvuldig weggehouden van de massaal opgekomen pers. Er zou eens iemand haar of zijn mond voorbij kunnen praten. Of uiting geven aan begrijpelijk ongenoegen over de Haagse bemoeienis. Doen wij er dan helemaal niet toe?

Tegenwoordig kiest de gemeenteraad feitelijk zijn eigen voorzitter en de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. Dat is grote winst voor de lokale democratie. De raad mag zelfstandig zijn keuze maken. Maar dat geldt wat minder als zich een Haagse hotemetoot meldt.

Leeuwarden hoeft zich over Buma geen zorgen te maken. Hij zal vast een goede burgemeester zijn. Wel jammer en ook raar dat de raad over zo’n belangrijk besluit geen verantwoording mag afleggen. De benoeming van Buma heeft veel weg van een ouderwetse procedure. Eind vorige eeuw nog werden in Haagse onderonsjes de burgemeestersposten verdeeld en bepaald wie er naar een gemeente mocht.

Deze keer was weer Den Haag bepalend, maar dan nu niet in alle stilte.

Rimmer Mulder is oud-hoofdredacteur van de LC

 

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke krijgt gemeentewapen

21-05-2019

De in 2018 gevormde gemeente Waadhoeke wil begin 2020 over een nieuw gemeentewapen beschikken. Dat wapen is mede de basis voor de nieuwe ambtsketen en eventueel een nieuwe gemeentevlag.

Er is een commissie ingesteld met leden uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en Littenseradiel. Een nieuw wapen wordt vaak gevormd uit elementen in wapens van de voormalige gemeenten of elementen die kenmerkend zijn voor de nieuwe gemeente.

Lees verder

Aedes.nl: Incidenten met brand door zonnepanelen

21-05-2019

Na 27 branden met zonnepanelen heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Hieruit blijkt dat het grootste risico op brand bestaat bij ‘in-dak PV-systemen’, de zonnepanelen zijn dan geïntegreerd in het dak zelf. Dat schrijft minister Wiebes van EZ aan de Tweede Kamer. Het aantal branden bij daken met zonnepanelen is in Nederland overigens zeer beperkt, aldus de minister.

 

Bij de zogeheten ‘in-dak PV-systemen’ zijn de dakpannen feitelijk vervangen door zonnepanelen. Woningcorporaties gebruiken meestal het ‘op-dak-systeem’, waarbij de zonnepanelen op de dakpannen worden geplaatst. ‘Dit systeem is veel minder brandgevoelig, omdat bij kortsluiting de dakpannen een brandwerende werking hebben’, schrijft minister Wiebes.

 

De exacte oorzaak van een brand op een dak met zonnepanelen is volgens het TNO-onderzoek echter niet altijd te achterhalen. Schade-experts schatten in dat de oorzaak van de branden met zonnepanelen op daken van woningen voor 80 tot 90 procent te wijten is aan verbindingsproblemen met connectoren.

 

Informatiecampagne installateurs

Naar aanleiding van de TNO-studie zijn de betrokken brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland direct gestart met een informatiecampagne over de installatie van zonnepanelen. Daarbij krijgen installateurs voorlichting over installatie en de noodzaak van deugdelijke connectorverbindingen.

 

De minister schrijft verder dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen in Nederland zeer beperkt is. Hij verwacht dat door de gerichte voorlichting van de branche aan met name de installateurs dit nog verder beperkt kan worden.

Lees verder

IJLST | Parel Nij Ylostins moet blijven

20-05-2019

Nij Ylostins mag niet worden gesloopt, vinden architectuur-kenners. ,,Het is een parel.’’

Nij Ylostins in IJlst plat? Dat zou eeuwig zonde zijn, oordelen architectuurkenners. Elkien moet zo’n bijzonder gebouw koesteren.
Steeds luider klinkt de oproep aan Elkien om zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst niet met de grond gelijk te maken. Ook architecten en bouwkundigen roeren zich in het verzet tegen de sloopplannen van de woningbouwcorporatie. ,,Ik denk niet dat Elkien beseft wat voor parel het bezit’’, zegt architect/onderzoeker Marcel Barzilay. Hij deed in 2018 onderzoek naar de staat van 64 bijzondere, experimentele
bouwprojecten uit de jaren zeventig, waaronder in IJlst.

Een groep strijdvaardige inwoners van IJlst, die opkomt voor hun oudste stadgenoten, krijgt veel bijval uit de architectuurwereld. De stad probeert het zorgcomplex nu op de gemeentelijke monumentenlijst in Súdwest-Fryslân te krijgen. Het pleidooi: koester de kracht van het gebouw. Waardeer het geluk van de bewoners. En pas het aan deze tijd aan. Elkien wil Nij Ylostins ruimen en op dezelfde plek een nieuw zorgcentrum oprichten. Ook kunsthistoricus en architectuurkenner Peter Karstkarel uit Leeuwarden is ,,zéér voor’’ behoud van het pand en de aanwijzing als monument. ,,Het is een opmerkelijk complex, opzienbarend en vernieuwend voor die tijd.’’

,,Nij Ylostins markeert een bijzondere periode van bouwend Nederland. Het verdient daarmee om te worden beschermd en in oude luister te worden hersteld’’, schrijft architect Rein Hofstra uit Grou in een ingezonden brief in de . ,,De samenwerkende architecten van toen (of hun erfgenamen) zouden de kans moeten krijgen om het – met behoud van de essentie – aan te passen aan de eisen van deze tijd.’’
Het zorgcomplex, dat stamt uit 1972, is uitgerust met een opvallende status. In 1968 lanceerde de toenmalige minister van Volkshuisvesting het programma Experimentele Woningbouw. Het doel was om het niveau van de volkshuisvesting en woon-zorg te verbeteren. Er werden 64 bouwprojecten gesteund.

Bijzondere buurten zijn uit de grond geschoten. Een wijk vol paalwoningen in Hengelo, de eerste houtskeletbouw in Alkmaar (van Abe Bonnema), de kubushuizen in Helmond en futuristische bolwoningen in Den Bosch. En dus ook: Nij Ylostins, het enige project in Friesland.
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Barzilay een inventarisatie gemaakt van die projecten. ,,Voor zover wij weten is Nij Ylostins het enige project met dit predicaat dat op de nominatie staat om afgebroken te worden.’’ Eeuwig zonde zou dat zijn, vindt de architect. ,,Ik zou Elkien adviseren eerst cultuurhistorisch onderzoek te laten doen.’’ Nij Ylostins gold als een voorbeeldproject. Barzilay: ,,Veelvormig, kleurig. Vóór die tijd waren ‘bejaardenhuizen’ kleine kamertjes aan lange gangen. Hier kregen de bewoners een appartement aan een speelse binnenstraat. Het was de bedoeling een soort gemeenschap te stichten. Dat is blijkbaar gelukt.’’

Een gemeente kan besluiten om een gebouw aan te wijzen als monument, als het van plaatselijk belang is. Een belanghebbende kan zo’n verzoek ook indienen. Peter Karstkarel: ,,Laat ze dat in IJlst doen. Nij Ylostins als monument; dat zou prachtig zijn. Dan kan Elkien het niet zomaar slopen.’’ Er zijn tal van mogelijkheden om het zorgcomplex overeind te houden voor de toekomst, is de inschatting van de architect. ,,Dat betekent niet: stolp erover en niks aan doen. Het huidige adagium is juist: behoud door ontwikkelingen. Alleen al
zo’n groot, plat dak: daar kunnen toch zonnecellen op. Slopen is ook niet bepaald duurzaam.’’

Voor Elkien blijft de sloop de enige optie. Communicatie-adviseur Nikkie Smit: ,,De investering voor een grootschalige renovatie is te hoog ten opzichte van wat je ervoor terug krijgt.’’ Smit noemt onder meer asbest, isolatie, leidingwerk, brandveiligheid en duurzaamheid als kostenposten.

Lees verder

TZUM | Vervanging veertien woningen

20-05-2019

Aan de Dekemastraat, het Dekemaplein en de Meester Klaas Douwesstraat in Tzum worden veertien woningen gesloopt om plaats te maken voor veertien moderne gezinswoningen. Ze worden neergezet in de vorm van drie-onder-éénkap- en twee-onder-één-kapwoningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente Waadhoeke verwacht daarbij geen problemen omdat tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend.

Lees verder

FRANEKER | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

20-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen.
Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien.

Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder

BERLTSUM | Partijen willen vaart achter ouderenhofje

18-05-2019

Voor 1 april 2020 moet duidelijk zijn of Berltsum het plan met kleinere woningen voor ouderen op de plek van basisschool Lyts Libben uit kan voeren. Het college van Waadhoeke moet het bestemmingsplan aanpassen, schrijven de partijen Gemeentebelangen, FNP en VVD in een initiatiefvoorstel. Het college liet onlangs weten dat het plan niet meer mee kan liften in een pilot, omdat er meer ontwikkelingen in het dorp zijn en er een bredere afweging gemaakt moet worden.

Lees verder

Franeker | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

17-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen. Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien. Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder

EARNEWALD | Raad wil berekening woningplan dorp

17-05-2019

De haalbaarheid van een plan voor zestien woningen in het verlengde van het Mindertsfean in Earnewâld moet voor 4 juli
worden berekend. Een motie van FNP, GroenLinks en VVD met deze opdracht voor het college haalde gisteravond een meerderheid.

Een ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ ijvert al drie jaar voor de bouw van woningen op de locatie bij het Mindertsfean. In Earnewâld is sprake van een serieus woonprobleem, zei inspreker Sytze Kobus. Er is in het dorp al jaren geen huis te koop of te huur. In 25 jaar is er geen woning gebouwd. Jongeren trekken inmiddels uit het dorp weg. De inwoners willen graag dat de schep zo gauw
mogelijk de grond in gaat.

Het college wil echter wachten met verdere stappen tot de woonvisie klaar is en de gesprekken met de provincie over de te bouwen aantallen woningen achter de rug zijn. Eén dorp eruit lichten zou niet goed zijn, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra.
De indieners van de motie vonden dat er toch een berekening moet worden gemaakt voor Earnewâld. Zij kregen steun van D66.

Lees verder

Leeuwarden | Nieuwe jarenzeventighuizen als duurzaam oefenterrein

16-05-2019

Friezen leren in Delft hoe oude huizen zijn te verduurzamen

Hoe kun je het slimst en goedkoopst oudere huurhuizen verduurzamen? WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland zoeken dat in Delft uit met het project DreamHûs.

Samen met het start-upcentrum YesDelft bouwden ze in The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, drie jarenzeventigwoningen om te kijken hoe die het best en betaalbaar verduurzaamd kunnen worden. De woningen worden bijna opgeleverd, vertelt AnneMarieke Voortman, woordvoerder van wooncorporatie WoonFriesland. Op 19 juni is er een eerste bijeenkomst waar ondernemers en start-ups met oplossingen komen om de huizen te verduurzamen in de hoop die ook uit te mogen voeren.

Twee van de nieuwe woningen hebben een energielabel B en één label F. Dat is het op één na slechtste label dat een woning wat betreft
energieverbruik kan krijgen. Dat er is gekozen voor Delft en geen vergelijkbare woningen in Fryslân zijn uitgezocht, heeft volgens Voortman onder andere te maken met de proeftuin Green Village, waar zonder wet- en regelgeving naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd. ,,Zo’n centrum hebben we niet in Fryslân. Bovendien zitten we daar ook vlakbij de TU Delft, met veel bouwkennis, en YesDelft, waar innovatieve start-ups bij betrokken zijn.”

Ander verhaal

Een ouder huis verduurzamen en van het gas afhalen is niet zo’n probleem. Maar om dat betaalbaar te doen en ook gebruiksvriendelijk voor de bewoners is een ander verhaal, stelt Voortman. ,,Met nieuwbouw is het vrij eenvoudig. We bouwen nu een aantal woningen in Hurdegaryp met zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische kookgelegenheid,
waar de huurders zo’n 600 euro per maand voor betalen. Voorkomen dat huurders van oudere huizen na verduurzaming met veel hogere
maandlasten komen te zitten is minder eenvoudig. Het liefst willen we de maandlasten zelfs omlaag krijgen. Hoe dat het beste kan, en ook op zo’n manier dat de bewoner de nieuwe techniek simpel kan gebruiken, hopen we in Delft te ontdekken.” 

Hoeveel het project kost kan Voortman niet zeggen. Ook niet hoe lang de proef duurt. ,,Dat hangt af van de slimme ideeën die we krijgen aangereikt. We zien het vooral als een investering. We hopen te ontdekken hoe we op een goedkope en snelle manier ons oude huizenbestand kunnen verduurzamen. En misschien kunnen ook andere woningcorporaties ervan leren.” Om een reëel beeld te krijgen of maatregelen werken worden de
woningen ook bewoond. ,,Huurders betalen minder huur dan normaal, maar ze moeten er wel tegen kunnen dat het huis met regelmaat wordt verbouwd als er iets nieuws wordt aangelegd.”

Lees verder

Drachten | Langer wachten op woonwagenplan

16-05-2019

Woonwagenbewoners in Smallingerland moeten langer wachten op duidelijkheid over de uitbreiding van het aantal te verhuren standplaatsen. De belofte om voor de zomer met een plan te komen, is volgens wethouder Eric ter Keurs te ambitieus geweest. In december verzocht de raad het college om in de zoektocht naar geschikte locaties ook plekken mee te nemen met een een bestemming voor wonen en werken. Ter Keurs heeft de raad beloofd snel een brief met de stand van zaken te sturen.

Lees verder

Hallum | Plan voor nieuwbouw in het dorpshart

15-05-2019

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen voor nieuwbouw in Hallum. Veertien dorpswoningen van de coöperatie zijn verouderd en worden  binnenkort gesloopt. Daar komen vijf twee-onder-een-kapwoningen voor terug. Architectenbureau Lautenbag uit Leeuwarden heeft een eerste ontwerp vorige week aan de bewoners gepresenteerd. Wonen Noordwest-Friesland meldt dat de sloop begin volgende maand start. De corporatie hoopt in 2020 te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Lees verder

IJlst | 'Verkoop Nij Ylostins in IJlst is geen optie’

14-05-2019

Elkien is niet van plan zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst te verkopen aan een investeerder. Dat meldde de woningcorporatie gistermiddag in  en brief aan de bewoners van het complex. ,,Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke ‘kat in de zak’ verkopen’’, schrijft directeur-bestuurder Harro Eppinga in de brief. De corporatie wil de grond bovendien behouden om zelf nieuwbouw te kunnen plegen. Het ouderencomplex met 55 appartementen is volgens Elkien gedateerd en moet daarom tegen de vlakte. Tegen de sloop  is veel weerstand omdat het betekent dat de ruim veertig bewoners uit IJlst moeten vertrekken. Verhuizen binnen de stad is geen optie omdat er niet genoeg seniorenwoningen zijn. Ook veel stadsgenoten zijn fel gekant tegen de sloopplannen.

Lees verder

SNEEK | Unanieme steun raad Súdwest voor bewoners Nij Ylostins

10-05-2019

De raad van Súdwest-Fryslân roept het college unaniem op om de regie te pakken rondom de kwestie Nij Ylostins.
Daarmee komt er een politiek vervolg op de demonstratie van afgelopen dinsdag, toen inwoners van IJlst in actie kwamen om de geplande sloop van het seniorencomplex te voorkomen.

Aan het begin van de vergadering overhandigden inwoners van IJlst duizend handtekeningen voor het behoud van Nij Ylostins aan de raad. Elkien is voornemens het pand te slopen. Daarmee zouden woningen van ouderen uit IJlst verdwijnen. Wethouder Stella van Gent: „Het is voor mij ondenkbaar dat er geen woningen voor ouderen zijn in IJlst. Wij zijn dan ook zeer ongelukkig met de gang van zaken.’’ Uit de gemeenteraad klonken soortgelijke geluiden: „We ha it oer minsken, net oer kninen dy’tst yn in oar hok stoppest.’’

Over mogelijke seniorenwoningen in het voormalige gemeentehuis is nog geen duidelijkheid. „Maar wij nemen de regie zodat de ouderen in IJlst kunnen blijven wonen’’, aldus Van Gent. De gemeenteraad en IJlst worden hierover op de hoogte gehouden, met een eerste verslag binnen twee weken.

Van Gent: „De gemeenteraad stelt u niet teleur en het college is dat ook niet van plan.’’ Mogelijk is er een koper voor het complex, zo berichtte deze krant eerder. Van Gent liep daar niet op vooruit. „Elkien mag niet zomaar aan een derde partij verkopen.’’

Lees verder

SNEEK | Súdwest wil meer huizen op platteland

10-05-2019

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân gaat beter zijn best doen om woningen, en dan vooral sociale huur, op het platteland te bouwen.

Dat was de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond. Veel raadsfracties vinden dat het evenwicht tussen stad en platteland zoek is. Twee moties die opriepen tot een grotere rol voor het platteland werden door de raad aangenomen.
Een motie van PvdA, D66, FNP en de zelfstandige raadsleden Harmen de Wind en Rinske Poiesz-Zijlstra droeg het college op zich uitermate in te spannen om 25 procent van het totale woningaanbod op het platteland sociale huur te laten zijn. „Korporaasjes dogge it plattelân echt tekoart”, lichtte Habtamu de Hoop (PvdA) zijn motie toe.

Dat is geen dwingende eis maar voor verantwoordelijk wethouder Stella van Gent „wel een steuntje in de rug om de onderhandelingen met de corporaties steviger in te gaan.” Maar, waarschuwde ze ook: „Die 25 procent sociale huur op het platteland is wel ambitieus.”

Lees verder

JOURE | Nieuwe huizen aan Wietske Tademalaan

09-05-2019

Vijftien gedateerde huizen aan de Wietske Tademalaan in Joure gaan plaatsmaken voor zestien nieuwe. Het betreft de nummers 1 tot en met 29. De optrekjes stammen uit 1960. De nieuwe woningen worden gasloos, krijgen twee slaapkamers en een tweede toilet op de verdieping. De overige onderkomens in de straat, gebouwd in 1987, krijgen een grondige onderhoudsbeurt. Zo worden ze beter geïsoleerd. Tot 1 april 2020 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een nieuw optrekje, meldt Accolade.

Lees verder

HEERENVEEN | 38 sociale huurhuizen in wijk Skoatterwâld

09-05-2019

In de Heerenveense wijk Skoatterwâld start aan het eind van dit jaar de bouw van 38 sociale huurwoningen. De huizen zijn duurzaam en betaalbaar (de huur bedraagt maximaal 607 euro), laten de gemeente, verhuurder WoonFriesland en vastgoedbedrijf MooiZEN weten. De woningen worden gasloos en functioneren volledig op elektriciteit. Op het dak komen zonnepanelen te liggen. In het voorjaar
van 2020 zijn de huizen klaar. WoonFriesland trekt hier ruim 6 miljoen euro voor uit.

Lees verder

SNEEK | Meer sociale huur op platteland Súdwest

09-05-2019

FNP, PvdA, D66 en zelfstandig raadslid De Wind willen graag meer sociale huurwoningen op het platteland van Súdwest-Fryslân. Ze dienen vanavond een motie in bij de raadsvergadering over het woonbeleid.

De partijen willen dat in alle deelgebieden van de gemeente 25 procent van het woningaanbod uit sociale huurwoningen bestaat. Uit gemeentelijk woononderzoek blijkt dat nu ongeveer 20 procent van de woningen in de regio’s buiten Sneek en Bolsward sociale huur is.

Lees verder
content image