Nieuws

DRACHTEN | Woonwagenbewoners: het wachten beloond?

20-01-2021

Woonwagenbewoners smeken al lang om meer plekken, de politiek wil het sinds een paar jaar ook. De praktijk is weerbarstiger. Smallingerland maakt het oude kamp bij Drachtstercompagnie weer gereed, wellicht dit jaar. Voor plekken binnen Drachten was – net als vroeger – lange tijd veel weerstand van omwonenden. De behandeling van het dossier op het gemeentehuis verliep lange tijd traag. Er zijn achttien nieuwe standplaatsen nodig. De meeste zijn bedoeld voor ‘huurwagens’ die de woningcorporatie moet leveren. Die gesprekken lopen nog.

 

(LC 19.01.21)

Lees verder

Lokale lasten huurders stijgen hard

20-01-2021

In veel grote gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Daardoor stijgen de lokale lasten voor huurders met gemiddeld 8%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 40 grote gemeenten onderzocht.
 

De afvalstoffenheffing gaat in veel gemeenten omhoog 
In 34 van de 40 grote gemeenten zijn huurders dit jaar meer geld kwijt aan lokale heffingen dan vorig jaar. In de zes andere gemeenten blijven de tarieven gelijk of gaan ze juist omlaag.

Gemiddelde stijging voor huurders 8%
In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning gemiddeld € 390 aan lokale heffingen, 29 euro méér dan in 2020. Dat de lokale lasten met gemiddeld 8% stijgen is al jaren niet meer voorgekomen. 

In aantal gemeenten veel hogere stijging
De sterkste stijging in euro's treft huurders in gemeente Westland. Zij gaan 99 euro meer betalen. In Amersfoort is de procentuele stijging het sterkst: 25,7% erbij betekent daar dat de rekening 78 euro hoger wordt. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht moeten huurders 60 tot 70 euro meer gaan betalen. Ook huurders in Leiden en Middelburg zien de rekening met meer dan 50 euro omhooggaan. 

Afvalstoffenheffing oorzaak
De afvalstoffenheffing is dé veroorzaker van de stijgende lasten voor huurders. Die gaat met gemiddeld 9,1% omhoog. Naast afvalstoffenheffing betalen huurders in 26 van de 40 gemeenten rioolheffing. Die wordt gemiddeld 2,1% duurder. De OZB –een lokale belasting die uitsluitend aan huiseigenaren wordt opgelegd– stijgt met gemiddeld 5,1%.

Stijging voor huiseigenaren 6,2%
Omdat de afvalstoffenheffing sterker stijgt dan de OZB pakt de procentuele stijging van lokale heffingen voor huurders hoger uit dan voor huiseigenaren. Huurders in grote gemeenten gaan gemiddeld 8% meer betalen, huiseigenaren 6,2%.

Cijfers over kleine gemeenten en waterschappen later bekend
Hoe de stijging van de lokale lasten eruitziet voor huurders in kleinere gemeenten blijkt later dit jaar. Nadat alle overheden hun tarieven hebben vastgesteld verschijnt de Atlas van Lokale Lasten. Die biedt een compleet overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten betalen én wat zij moeten afdragen aan waterschap en provincie. Dat verschilt per gemeente sterk.

Goedkoopste en duurste grote gemeente 
Ook de 40 grote gemeenten verschillen sterk in de tarieven die zij hanteren. Huurders in Nijmegen zijn op jaarbasis € 38 euro kwijt aan lokale heffingen,  in Zaanstad is dat maar liefst € 621. De andere grote gemeenten zitten daar met hun tarieven tussenin.


De Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten en de Atlas van Lokale Lasten zijn uitgaven van  COELO, het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden).  Dat is een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

(Woonbond 13.01.21)

 

 

Lees verder

Warmtetarieven blijven ongeveer gelijk

19-01-2021

De grote warmteleveranciers hebben hun warmtetarieven voor dit jaar bekend gemaakt. De totale warmtekosten voor huishoudens zullen min of meer gelijk blijven aan die van afgelopen jaar.

Eind 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven voor warmte volgens de Warmtewet bekend gemaakt. In de eerste twee weken van het nieuwe jaar bepalen de grote warmteleveranciers op basis van het maximale tarief hun eigen tarieven. Inmiddels is duidelijk dat de totale kosten voor warmte ongeveer gelijk blijven. De prijs voor warmte is gekoppeld aan de gasprijs en die daalt. Daar staat tegenover dat het vastrecht stijgt. Bij sommige aanbieders stijgt het vastrecht zelfs flink.

Maximale kosten gemiddeld €1.396

Een gemiddeld huishouden gebruikt 30 GigaJoule (GJ) warmte per jaar. Bij een warmteverbruik van 30 GJ komen de totale kosten inclusief het vastrecht neer op €1.396 per jaar als het maximumtarief van ACM wordt berekend. Alle grote warmteleveranciers hebben hun prijs lager vastgesteld. Ennatuurlijk is de goedkoopste en SVP de duurste. SVP zit bijna op het maximumtarief en totale kosten stijgen ook het meest.

Leverancier

Totale kosten (30 GJ)

Verschil met maximaal ACM-tariefVerschil met 2020
Ennatuurlijk€ 1.22412% lager2,2% lager
HVC€ 1.24011% lager0,2% lager
Vattenvall€ 1.2719% lager1,4% hoger
Eneco€ 1.2947% lager1,2% hoger
SVP€ 1.3344% lager3,8% hoger

Lokaal andere tariefafspraken

De kosten in de tabel zijn de algemene kosten per warmteleverancier. Soms hebben de warmteleveranciers lokaal andere afspraken gemaakt. Daardoor kunnen de tarieven in jouw regio afwijken. Opvallend zijn bijvoorbeeld de tarieven van Vattenfall voor Rotterdam. Daar is vooral het vastrecht veel lager. Daardoor komen de totale kosten bij een warmte-afname van 30 GJ door een huishouden veel lager uit  (€144 lager), namelijk op €1.127 in plaats van €1.271.

Relatie tussen warmte en gas oneerlijk

De ACM bepaalt de maximale tarieven op basis van een berekening. Daarbij gaat ACM uit van de kosten als je op gas zou stoken. Dit heet de Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) methode. Omdat de gasprijs als basis wordt gebruikt, komt de extra energiebelasting op gas ook in het warmtetarief terecht. De Woonbond vindt dat een slechte zaak. De hogere belasting op aardgas is immers bedoeld om mensen te prikkelen van het gas af te gaan. Dan is het niet logisch dat mensen die warmte in plaats van gas afnemen daar geen voordeel van hebben.

Door afleverset duurder uit

Huurders met een individuele aansluiting moeten bij warmtelevering de afleverset ook zelf betalen. Bij gas zitten de kosten voor een cv-installatie in de huur. Daardoor pakt het warmtetarief voor huurders meestal duurder uit dan wanneer zij op gas zouden verwarmen.

Sommige complexen hebben een gemeenschappelijke aansluiting op een warmtenet. Bijvoorbeeld bij complexen die eerder een centrale gasketel hadden. Het tarief voor een collectieve afleverset stijgt met 14% naar €3.279. Huurders zouden daar echter niets van moeten merken: verhuurders mogen volgens het huurrecht de kosten voor installaties niet doorrekenen aan de huurders.

 


(Woonbond 19.01.21)

 

Lees verder

Van de Weg nu ook bestuurder Elkien

18-01-2021

Peter van de Weg, die zestien jaar directeur is bij woningcorporatie Elkien, is benoemd tot directeur-bestuurder. Elkien heeft besloten, na het vertrek van directeur-bestuurder Harro Eppinga, een tweehoofdig bestuur aan te stellen. Naar de tweede bestuurder wordt nog gezocht. Van de Weg houdt zich bezig met de financiële en de vastgoedportefeuille. Hij heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting en ziet een uitdaging op het gebied van duurzaamheid en digitale transformatie.

 

(LC 15.01.21)

Lees verder

Woonvisie NOF moet meer ambitietonen

18-01-2021

Noardeast-Fryslân heeft meer bouwkavels nodig

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Noardeast-Fryslân moet meer ambitie en lef tonen. Dat is het pleidooi van makelaar Douwe van der Schaaf, die gisteravond insprak tijdens een online hoorzitting van de gemeente. De woonvisie, die de basis vormt voor het woonbeleid van de gemeente, is volgens hem te veel gefixeerd op een verwachte bevolkingsafname na 2030, terwijl er op dit moment in Nederland – ook in het noordoosten van Fryslân – nog nooit zo’n grote woonbehoefte is geweest.

„In Kollum stonden in 2015 120 huizen te koop en nu nog maar vijf. Er worden bouwkavels gekocht door mensen uit Groningen. De woonvisie zegt dat er in Kollum 25 tot vijftig woningen mogen worden gebouwd. Waarom zo veel voorzichtigheid? Kiezen we voor stilstand en krimp ofvoor vooruitgang?”
„We hebben een forse vraag naar woningen en er zijn maar heel beperkt bouwkavels beschikbaar”, vertelde gemeentelijk beleidsmedewerker Geert van der Wijk. Hij riep de raad op om de woonvisie te omarmen. In de tweede helft van dit jaar wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt, waarbij de woonwensen uit de dorpen worden meegenomen.
De werkgroep Masterplan Holwerd wil zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. In Holwerd staat nog maar één huis te koop. Jongeren hebben amper mogelijkheden om een toekomst in het eigen dorp op te bouwen.De doorstroming op de woningmarkt is geheel tot stilstand gekomen, schrijft de werkgroep in een brief aan het college. ‘Gevolg is dat starters genoodzaakt zijn om buiten Holwerd woonruimte te zoeken.’

„It slagjen fan dizze wenfyzje hinget bot ôf fan ús kolleezje”, vatte raadslid Pieter Braaksma van Gemeentebelangen samen in hetraadsdebat dat volgde op de hoorzitting. „At doarpen mei foarstellen komme, moatte se honoreard wurde. Soargje derfoar dat ús jongerein de kâns krijt om yn ús gemeente hûzen bouwe of keapje te kinnen.”

 

(FD 15.01.21)

Lees verder

Heerenveen denkt aangiftengrens

15-01-2021

Heerenveen grijpt in. De gemeente overweegtbijstandsgerechtigden toe te staan giften te ontvangen, tot eengrens. Zij denkt aan 1200 euro per jaar.

Heerenveen zegt de regels die de gemeente Amsterdam hanteert ‘interessant’ en‘goed’ te vinden. Die gemeente houdt als grens voor giften 1200 euro per jaar aan.Pas boven dit bedrag hoeven inwoners die van de gemeente een uitkeringontvangen extraatjes van familie of vrienden te melden bij hun contactpersoon. Hetgaat dan om bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, boodschappen, de huur ofeen envelop met geld die af en toe op de deurmat valt.


Wethouder Hedwich Rinkes noemt het Amsterdamse model ,,ynteressant om teferkennen’’. Zij wil dat samen met de gemeenteraad doen, te beginnen opdinsdagavond 19 januari, tijdens een extra vergadering over de bijstandsaffaire.Zo’n relatief hoog grensbedrag is een goed startpunt, aldus Rinkes. ,,It jout watminder stress.’’ De exacte hoogte mag de raad bepalen. Wel is het vaak maatwerken kan de situatie per persoon verschillen. ,,Mar in bedrach is it helderst.’’


Een concreet grensbedrag is er nu niet in Heerenveen. Het toekennen vanuitkeringen gebeurt op basis van gesprekken met inwoners. Daarnaast laat degemeente zich leiden door de Participatiewet. Los van de hoogte van het bedragbepaalt de gemeenteraad of het deels vrijlaten van giften überhaupt de gewensteoplossing is, benadrukt Rinkes.


De gemeente komt in actie na de onrust die in Heerenveen is ontstaan na hetterugvorderen van bijstandsgeld door gemeenten, omdat familieledenboodschappen hebben betaald. Dit speelt in heel Nederland. Na een eerstevoorbeeld in het Noord-Hollandse Wijdemeren kwamen ook in Friesland verhalenlos. Zo telt Heerenveen zeker twee zaken. De bijstandsgerechtigden worden somsals fraudeurs bestempeld. Dat is zorgelijk, vinden veel politieke partijen inHeerenveen.

Rinkes begrijpt de zorgen. Zij zegt dat ook de gemeente beslissingen wil nemenmet het hart, niet alleen met het hoofd. ,,De minsklike maat.’’ Zeker in dezecoronatijd blijkt het erg belangrijk familie en vrienden om je heen te hebben. Eennetwerk voor hulp. ,,Wy komme as maatskippij dochs yn in wat nije faze.’’

Wel zijn er regels. Die blijven ook nodig, vindt Heerenveen. Niet voor incidentelehulp en giften zoals een boodschap, maaltijd, sinterklaascadeaus, een bezoek aande voedselbank of – heel praktisch – een zak tuinaarde als steun van je buurman.Dat mag gewoon, zegt Rinkes. Wel voor structurele zaken, zoals inkomen uit werkof een erfenis. In die gevallen hoeft de gemeente soms minder bij te springen enkan Heerenveen bijvoorbeeld 60 procent van de uitkering betalen in plaats van 100procent. ,,Sa wurket it.’’

Het uiteindelijke doel is jezelf weer kunnen redden, gaat de CDA-wethouderverder. ,,Wy wolle ús ynwenners nei selsstannigens helpe. De bystân sette wy itleafst tydlik yn.’’ De bijstand is vooral ook een landelijk onderwerp, besluit Rinkes.Via de Vereniging van Friese Gemeenten stuurt Heerenveen aan op een nationaaldebat. Daarnaast sprak Rinkes haar partijgenoot in Den Haag, Kamerlid RenéPeters. Samen met Marijke van Beukering van D66 heeft Peters een amendementopgesteld om gemeenten die de wet volgen niet langer te dwingen tot forseterugvorderingen. Volgende maand wordt dit behandeld.

(LC 14.01.21)

Lees verder

Wat heeft het woningbouwbeleid van Ollongren opgeleverd?

14-01-2021

Twee jaar geleden ondertekende minister Kajsa Ollongren de eerste van haar zes woondeals, een belangrijk initiatief om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Hoe kijken de betrokken wethouders naar de resultaten?

 

Alsof het zo moet zijn, schijnt op een winterse woensdag in januari 2019 volop de zon. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken, D66) loopt naast – de dan nog Groningse burgemeester – Peter den Oudsten (PvdA) door de straten van de nieuwe woonwijk Ebbingekwartier. De buurt, vroeger een allegaartje van clubs, winkels en studentenwoningen, heeft een flinke opknapbeurt gehad; er zijn sinds 2015 veel nieuwbouwwoningen neergezet. De wijk heeft „een stormachtige ontwikkeling” doorgemaakt, zal de minister later in een persbericht schrijven.
 

Zo’n ontwikkeling wil de minister in het hele land. De realiteit is anders: Nederland heeft een groot woningtekort, inmiddels opgelopen tot 330.000. Starters kunnen geen huizen meer kopen, mensen met banen in de zorg en het onderwijs kunnen de huurprijzen in grote steden niet meer betalen. Daarom kijken Ollongren en de burgemeester die ochtend in Groningen blij als ze hun handtekening zetten op een banner met de kaart van Nederland. Bovenaan de banner staat: Woondeals 2019.


Het is het begin van een serie werkbezoeken en ondertekeningen die minister Ollongren in de daaropvolgende maanden doet. Met zes stedelijke regio’s sluit de minister een zogenoemde woondeal; een verzameling bestuurlijke afspraken tussen het Rijk, provincie en gemeenten over onder meer het aantal te bouwen woningen, wet- en regelgeving voor de aanpak van excessen op de woningmarkt en maatregelen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te bevorderen. Veel geld is er niet mee gemoeid – op wat tonnen voor onderzoeken en experimenten na.

Na Groningen volgen het stedelijk gebied Eindhoven, de zuidelijke Randstad (onder meer Rotterdam en Den Haag), de regio Utrecht en metropoolregio Amsterdam. Dit jaar tekent de regio Arnhem-Nijmegen de zesde woondeal.


Twee jaar na die eerste handtekening – en aan het einde van Ollongrens ambtstermijn, met de Tweede Kamerverkiezingen van maart in het vooruitzicht – blijken de woondeals een van haar belangrijkste initiatieven te zijn geweest om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het is Ollongrens antwoord geweest op de roep om landelijke regie. NRC benaderde de wethouders wonen van zeven steden die zo’n woondeal sloten met de vraag: wat hebben ze concreet opgeleverd?


Twee jaar terug hadden de deelnemende steden hun mond vol van de erkenning die zij dankzij de woondeals van het rijk kregen. „De problematiek op de Utrechtse woningmarkt doet er nu toe”, zo zei de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) vorig jaar tegen NRC .


Nog altijd zeggen gemeentebestuurders blij te zijn met het initiatief. „Eindelijk kregen we aandacht van de overheid voor het probleem waar we hier in onze regio mee kampen”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Groningen.

De contacten tussen gemeenten en de landelijke overheid zijn verbeterd. „De lijnen zijn nu veel korter”, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) uit Nijmegen. „Binnenlandse Zaken is echt onze partner in crime  geworden”, zegt de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu (PvdA). Ook de communicatie tussen de betrokken afdelingen van de gemeentelijke en landelijke overheden zijn beter, merkt Laurens Ivens (SP), wethouder in Amsterdam. „Ik ben heel enthousiast dat we een keer geen ruziënde overheidslagen hebben.”


Per regio zijn afspraken gemaakt over de woningbouwproductie voor de komende jaren. Zo moeten de metropoolregio Amsterdam en de zuidelijke Randstad vóór 2025 elk 100.000 nieuwe woningen neerzetten. In Groningen en Arnhem-Nijmegen gaat het om 20.000.


Dat zijn meer huizen dan de steden vóór de woondeals wilden bouwen. En het zijn duidelijke afspraken waar iedereen zich aan verbindt, zeggen de wethouders. Wethouder Torunoglu uit Eindhoven: „We hebben de voortdurende discussie over aantallen, die we continu met andere gemeenten in de regio en met de provincie hadden, achter ons gelaten.”


Aan de gemeenten nu de opdracht locaties te vinden voor die woningen. „Dat hebben we gedaan en daardoor liggen we nu op schema”, zegt wethouder Van der Schaaf uit Groningen. Maar, zo stelt hij, „dat is niet dankzij de woondeal”. Hij is ontstemd dat zijn stad geen geld heeft gekregen van het rijk. „Zonder middelen om woningen te bouwen op de beschikbare grond, blijft de woondeal een papieren tijger.”


Andere woondealregio’s hebben die financiële steun inmiddels wel gekregen. Eind 2019 maakte minister Ollongren bekend 1 miljard uit te trekken, via een ‘woningbouwimpuls’. Gemeenten konden een subsidieaanvraag indienen voor geld dat bedoeld is om bouwprojecten te versnellen, meer woningen neer te zetten of om meer betaalbare huizen te bouwen. In september werd het eerste deel van het geld, 290 miljoen euro, toegekend aan 27 projecten.


Hoewel de woningbouwimpuls losstaat van de woondeals, staan 21 van de 27 projecten die geld kregen, in regio’s met zo’n woondeal. „Met de 46 miljoen euro die we hebben gekregen, kunnen we 6100 woningen bouwen”, zegt wethouder Bas Kurvers (VVD) van Rotterdam. Hij noemt het geld „de boter bij de vis” van de woondeal. „Deze gebieden waren in de woondeal al benoemd als locaties waar snel woningen gebouwd konden worden. In mijn beleving hadden we als subsidieaanvrager met een woondeal absoluut een streepje voor.”

Meerdere wethouders zeggen dat zij hun subsidie uit de woningbouwimpuls deels te danken te hebben aan hun woondeal. Des te groter is dan ook de teleurstelling voor Groningen. Van der Schaaf: „We kregen te horen dat we onze aanvraag onvoldoende onderbouwd hadden. Maar we hebben de aanvraag samen met het ministerie geschreven, we hebben zo’n woondeal. Dan is het toch jammer dat je achter het net vist.”


Belangrijk in de woondeals zijn ook de afspraken over wet- en regelgeving. Die zijn hard nodig, zeggen de gemeentebestuurders, om misstanden aan te pakken. Overal kampen ze met malafide verhuurders, particuliere beleggers die huizen wegkapen voor de neus van starters en stijgende koop- en huurprijzen. „Ik heb te weinig regie over de markt”, zegt Torunoglu uit Eindhoven. „Daar heb ik het rijk voor nodig.”

Met juridische instrumenten zoals een noodknop (een maatregel die excessieve huurstijgingen in de vrijehuursector moet voorkomen), een vergunningenstelsel voor verhuurders of een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen om particuliere beleggers af te schrikken, wilden de regio’s graag aan de slag.


Vooralsnog is daar weinig van terecht gekomen. „De minister weet allang dat wij in Den Haag graag een vergunningstelsel willen invoeren”, zegt de Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA). Hij doelt op een systeem waarbij huiseigenaren een vergunning moeten aanvragen om hun woning te kunnen verhuren, die ook weer ingetrokken kan worden als ze zich niet aan de regels houden. Balster: „Daarvoor hebben we een juridisch kader nodig dat omschrijft wat goed verhuurderschap is, anders kan ik niet handhaven. Ik kan malafide verhuurders nu pas na twee overtredingen en pas als het faliekant fout is gegaan, aanpakken.” Alleen Groningen heeft bij wijze van proef een vergunningenstelsel kunnen invoeren.


Sommige steden zijn zelf maar aan de slag gegaan met regelgeving. Zo is een antispeculatiebeding, dat verbiedt dat mensen hun nieuwbouwhuis snel met winst doorverkopen kunnen worden, populair. Zo’n twintig gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, verplichten kopers van nieuwbouwhuizen een aantal jaar in hun nieuwe huis te wonen – gemeenten kunnen dat doen als ze de grond bezitten waarop nieuwbouwprojecten verrijzen, zo kunnen ze eisen stellen aan die projecten. Andere gemeenten hebben verkamering verboden – in Amsterdam is het in twaalf wijken niet meer toegestaan.

Tegen speculatie met en verhuur van bestaande woningen, het overgrote deel van alle huizen, kunnen wethouders zonder aanvullende wetgeving echter weinig doen. „Wij proberen het op te lossen met lokale overeenkomsten, maar ik doe het liever met wettelijke ondersteuning”, zegt wethouder Diepeveen uit Utrecht.

De minister heeft wel beleid opgesteld, maar dat gaat de wethouders niet ver genoeg. Neem het wetsvoorstel voor een opkoopbescherming; daarmee kunnen gemeenten wijken aanwijzen waar het kopen van een huis voor verhuur niet is toegestaan. Die moet in de plaats komen van de verplichting zelf in een gekocht huis te wonen. „Dat schrikt nieuwe verhuurders af, maar zo los ik het probleem met zittende verhuurders niet op”, zegt wethouder Kurvers uit Rotterdam.

In plaats van de noodknop is er een tijdelijk maximum gesteld aan huurprijsstijgingen. De huren in de vrije sector mogen voorlopig jaarlijks 1 procent plus inflatie stijgen, besloot het kabinet onlangs. Een goede stap, zegt Diepeveen, maar daarmee kan hij niks doen aan een stijging van de huur als nieuwe bewoners een woning betrekken. Juist dan verhogen verhuurders hun huren het meest.

Ook corporaties zijn erbij betrokken. Zij hebben, zeggen de wethouders, meer ruimte gekregen om te bouwen, ook in het middenhuursegment – woningen met huren tussen de pakweg 720 en 1100 euro. „Dit gaat ons de komende jaren enkele honderden woningen in dit segment opleveren”, zegt Van der Schaaf van Groningen.

Corporaties krijgen ook een korting van 25.000 euro per nieuwbouwwoning op de verhuurderheffing, een belastingmaatregel waar corporaties jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro aan kwijt zijn. Het is een financiële hervorming die de gemeentebestuurders toejuichen, maar liever nog zien ze de verhuurderheffing helemaal verdwijnen. „De corporaties in onze regio kampen met een structureel tekort van 10 miljard euro”, zegt Balster uit Den Haag.

Het past bij de oproep die alle zeven wethouders doen aan het rijk: maak van de financiële bijdrage aan de woningmarkt een blijvertje. „De woondeals zijn geen structurele aanpak, terwijl woningen neerzetten langetermijnprojecten zijn”, zegt Van der Schaaf uit Groningen. Een nieuwe woondeal met dezelfde afspraken zou niet veel toevoegen, zegt hij. Collega Balster uit Den Haag zou „zonder structurele financiële oplossingen” ook niet akkoord gaan met een nieuwe deal.

(13.01.21 NRCMedia)

Lees verder

SNEEK | PvdA wil inzet buurtbemiddeling

12-01-2021

Ondanks een eerdere verkenning heeft de gemeente Súdwest-Fryslân nog geen buurtbemiddeling ingesteld. De PvdA-fractie van de gemeente bracht het onderwerp in 2018 ter sprake en wil weten waarom er nog geen actie ondernomen is. De politie zag het aantal overlastincidenten in de gemeente tussen 2017 en 2019 met 25 procent toenemen.

 

(FD0801.21)

 

Lees verder

Regeringspartijen willen af van harde regels bijstand

11-01-2021

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer willen een versoepeling van de strenge regels die gelden voor de bijstand. In navolging van de ChristenUnie komen ook CDA en D66 met een voorstel om de scherpe kantjes van de huidige regelgeving af te halen.

Directe aanleiding is de zaak van een bijstandsmoeder die 7000 euro moest terugbetalen omdat zij niet had gemeld dat zij wekelijks
boodschappen kreeg van haar moeder. Daar was eind december veel politieke verontwaardiging over, maar de huidige wetgeving staat
gemeenten niet toe in schrijnende gevallen coulant te zijn. Het plan van CDA en D66 is om de zogeheten Participatiewet zo aan te passen dat gemeenten ruimte krijgen voor maatwerk voor mensen die door een vergissing in de problemen dreigen te komen. Alleen mensen die willens en wetens frauderen moeten hard worden aangepakt.

,,In deze tijd waarin we niemand willen laten vallen is het belangrijk dat we voorkomen dat mensen in de problemen komen als gevolg van te streng beleid”, zegt D66-Kamerlid Marijke van Beukering. CDA’er René Peters vindt het „totaal bizar” dat mensen door kleine foutjes in een volkomen uitzichtloze situatie belanden. De regeringspartijen hopen dat de wetswijziging nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart kan worden geregeld.

 

(FD 09.01.21)

Lees verder

Bijstand en boodschappen: het kan wel, De wethouder of ambtenaar moet weer barmhartig kunnen zijn

11-01-2021

Veel Friese gemeenten zeggen geen geld terug te vorderen als familie boodschappen doet voor een bijstandsgerechtigde. Dat blijkt uit een onderzoek van de LC. En de landelijke politiek, die vindt de eigen regels nu ineens toch te streng.

Duizenden euro’s moeten terug betalen omdat je ouders boodschappen voor je hebben gedaan. Het overkwam twee bijstandsgerechtigden in Heerenveen. Een vrouw moet 7.000 euro terugbetalen, een andere vrouw kreeg te horen dat ze 14.000 moest terugbetalen. In het eerste geval loopt nog een procedure, de vrouw die 14.000 moest terugbetalen werd uiteindelijk in het gelijk gelijk gesteld door de bezwaarcommissie. De gemeente had de terugvordering onvoldoende onderbouwd, het onderzoek deugde niet.

Landelijk zorgt de terugvordering van bijstand nadat familie boodschappen betaalde, voor ophef. Volgens deskundigen zouden er wel zo’n zeshonderd gevallen zijn. Maar hoeveel daarvan vonden dan in Friesland plaats tussen 2018 en 2020? Deze vraag stelden we – samen met een aantal andere vragen – aan alle achttien gemeenten. Tien gemeenten waren duidelijk: hier niet.
,,De gemeente Ameland heeft nog nooit geld teruggevorderd van mensen die financiële hulp kregen bij het boodschappen doen en dat gaat ook niet gebeuren”, reageert Ameland. Nee, zegt ook Súdwest-Fryslân stellig. ,,Het college heeft bepaald dat een schenking tot een bedrag van 183 euro per maand wordt vrijgelaten.” Wethouder Paul Schoute van Harlingen zegt dat er eerst gekeken wordt naar wat de cliënt nodig heeft, pas daarna naar de juridische kant. ,,Er wordt niet gehandhaafd op boodschappen, wel op werk of erfenissen. Ik ga liever aan de slag om mensen aan het werk te krijgen en de echte boefjes te pakken.”
Ook Leeuwarden, Terschelling, Vlieland, West- en Ooststellingwerf, Waadhoeke en Opsterland zeggen nooit gekort te hebben in wat intussen ook wel ‘boodschappengate’ wordt genoemd.

De Fryske Marren, Dantumadiel, Noard-east-Fryslân, Schiermonnikoog enTytsjerksteradiel hebben niet gereageerd op de schriftelijke vragen van de LC, die maandag zijn verstuurd. De gemeente Smallingerland schreef niet in staat te zijn om binnen vijf dagen een antwoord te geven en Achtkarspelen beantwoordde de vragen maar half. De gemeente Heerenveen heeft zoals bekend in twee gevallen geprobeerd de bijstand wel terug te vorderen. Tot de raadsbespreking op 14 januari gaat de gemeente niet in op vragen over nieuwe gevallen.

Tweede Kamer
De terugvorderingen van bijstand na het krijgen van boodschappen leidden in Den Haag tot verontwaardiging. En tot een initiatiefwet van Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. ,,De wethouder of de ambtenaar moet weer barmhartig kunnen zijn. En nu mag hij dat niet van de wet en moet hij hard zijn”.
,,Dit is niet de bedoeling geweest van de Participatiewet die in 2015 van kracht werd”, vervolgt Bruins. ,,Maar door de jaren heen hebben rechters bezwaren van bijstandsgerechtigden afgewezen door te stellen dat gemeenten de wet volgden als ze in soortgelijke gevallen bijstand terugvorderden. En daardoor is er zoveel jurisprudentie ontstaan, dat de menselijke maat is verdwenen. De ruimte voor ambtenaren en wethouders om in schrijnende gevallen menselijk te handelen is verdwenen omdat rechters de wet ‘hard interpreteerden’. Alleen levensbedreigende situaties worden nog als schrijnend beschouwd.”

Het wetsvoorstel betekent niet dat iedere ouder nu maar ongelimiteerd en structureel boodschappen kan gaan betalen als ze kinderen hebben die in de bijstand zitten. ,,Als dat structureel gebeurt en je meldt het niet dan ondermijn je de solidariteitsgedachte en kan terugvorderen terecht zijn. Maar dat is en blijft een grijs gebied. Belangrijk is dat de beslisruimte weer terecht komt bij de gemeenten.”

Ook de informatieplicht kan met het wetsvoorstel weer lokaal worden toegepast. Bijstandsgerechtigden zijn nu verplicht alles te melden wat ze krijgen. ,,Ik ken een geval in de gemeente Waalwijk waar een vrouw die in de bijstand zat, zorgde voor haar zieke moeder. En daar dan tussen de middag een broodje mee at. Omdat ze niet had aangegeven dat ze geregeld een maaltijd genoot bij haar moeder, werd ze bestempeld als fraudeur. Want dit was volgens die gemeente een vorm van ondersteuning. Waar gemeenten nu moeten handelen als er niet aan de informatieplicht zou zijn voldaan, verandert dat ‘moeten’ in ‘kunnen’. En mogen gemeenten afzien van maatregelen.”

Sociale advocatuur
Friese zaken waarbij bijstand werd teruggevorderd omdat mensen boodschappen kregen? Advocaat Jeroen Achterveld van het kantoor Friese Rechtshulp (voortgekomen uit het Buro voor Rechtshulp) kan zich niet herinneren zelf zo’n zaak gedaan te hebben. ,,Maar ik doe wel veel bijstandszaken in Friesland waarbij het gaat om schrijnende situaties en strikte naleving van de wet.”
Het probleem met de Participatiewet – waar de bijstand onder valt – is volgens Achterveld de zogenaamde inlichtingenplicht. Bijstandsgerechtigden moeten alles melden wat ze krijgen. Maar alles is wel heel breed, meent Achterveld.

,,De wet is heel streng, op het moment dat je iets vergeet te melden, bijvoorbeeld een tas boodschappen die je krijgt of de inkomsten die je haalt uit de verkoop van oude kinderkleding via Marktplaats, sta je met 2-0 achter. Dan moet jij bewijzen hoeveel waarde die tas boodschappen had, of hoeveel geld de verkoop van de kleding heeft opgeleverd. Ook als je bijvoorbeeld kinderkleding verkoopt om nieuwe kleren voor je kind te kopen.”
Een omkering van de bewijslast dus, die opgaat vanaf het moment dat een bijstandsgerechtigde iets niet gemeld heeft. ,,Als ik dit soort zaken krijg, zeg ik ook tegen cliënten dat ze alles moeten melden. Zelfs als ze een pak koffie krijgen. Alles. Tot en met de koekjes bij een theevisite bij de buren.

Die omgekeerde bewijslast kan leiden tot schrijnende gevallen, weet Achterveld uit ervaring. ,,Het komt voor dat mensen niet kunnen aantonen hoeveel geld ze hebben verkregen met de verkoop van goederen op Marktplaats. Als ze het niet gemeld hebben, kan een gemeente in zo’n geval zeggen dat ze ‘het recht opbijstand’ niet kunnen vaststellen. En dan komt het voor dat ze het hele bedrag aan ontvangen bijstand terugvorderen. Tot jaren terug. En het gebeurt dat de rechter daarin meegaat. En dat is dan vaak het begin van hele grote financiële ellende. Want het bedrag wordt ingehouden op de bijstand, tot in lengte van jaren. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op schuldsanering, want ze staan te boek als fraudeurs. En voor je het weet lopen ze een huurachterstand op en zakken ze verder en verder weg. Ik vraag me in dit soort gevallen wel eens af wat er uiteindelijk aan bijstand terugkomt bij de gemeente en hoe dat in verhouding staat tot de ellende die dat oplevert. Om over de kosten om dit soort ‘fraude’ op te sporen nog maar te zwijgen.”

(LC 09.01.21)

Lees verder

Vacature bestuurslid De Bewonersraad

08-01-2021

Reactietermijn is verstreken

 

Huurdersvereniging De Bewonersraad zoekt een

sociaal betrokken 
ALGEMEEN LID
van het Dagelijks bestuur

met hart voor én affiniteit met de sociale volkshuisvesting in Friesland.


Voor meer informatie over de bestuursfunctie vindt u hier de profielschets


Bij vragen of voor meer inlichtingen over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad, op telefoonnummer: 06 - 4162 3530.

Reageren kan tot 23 januari aanstaande naar:
De Bewonersraad
t.a.v. mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden

of via: info@debewonersraad.nl  ter attentie mevrouw G. Visser, voorzitter bestuur

Lees verder

DRACHTEN | Smallingerland zoekt inwonersmet schulden bij hulp thuis op

07-01-2021

Mensen in Smallingerland met drie of meer betalingsachterstanden kunnen dit jaar een huisbezoek van de gemeente verwachten.

Bij één of twee schulden volgt een telefoontje of email. Doel is om mensen met (beginnende) schulden sneller en beter te helpen. De nieuwe werkwijze begint op1 februari, aldus wethouder Bert Westerink.

De gemeenteraad krijgt nog nadere details. Smallingerland volgt voor een deel de praktijk die al is opgezet in andere gemeenten en wisselt gegevens van inwoners met betalingsachterstanden uit met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.
Dat uitwisselen is mogelijk nu op 1 januari de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is veranderd. Gemeenten zijn zelfs verplicht om mensen na een ‘schuldmelding’ te helpen. Burgers mogen zelf beslissen of ze de hulp accepteren.

Als zij om hulp vragen, moet een gemeente binnen een vaste termijn beslissen of iemand een schuldenregeling krijgt. In Smallingerland staat die termijn voorlopig op acht weken. Een deel van de gemeenteraad gaf gisteravond aan sneller een besluit te willen. Binnen acht weken kan zomaar een huisuitzetting plaatsvinden,waarschuwde Anita Merkus (ChristenUnie). De raad wil voorlopig echter afwachten hoe alles in de praktijk zal gaan lopen.

Burgemeester Jan Rijpstra hield in de digitale vergadering zijn nieuwjaarstoespraak voor de Smallingerlanders. Hij sprak zijn waardering uit voor alle hulpverleners in deze coronaperiode, en respect voor de inwoners die zich aan de beperkingen houden. De gemeente heeft veel om trots op te zijn, aldus Rijpstra. Er komt een nieuwe marketingcampagne om dat allemaal aan de man te brengen, zei hij.

 

(lc 6.1.21)

Lees verder

Bijstandsaffaire in Heerenveen staat niet op zichzelf

06-01-2021

Dat de gemeente Heerenveen bijstand terugvorderde omdat ouders boodschappen deden, is geen incident. Dat zegt Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR).

,,Het is niet iets wat plotseling opduikt maar wat nu pas zichtbaar wordt voor een groter publiek. En dat komt door de Toeslagenaffaire en de publieke verontwaardiging over hoe de overheid omgaat met haar burgers”, zegt Asantevan de Landelijke Cliëntenraad - een wettelijk orgaan dat de collectieve belangen van uitkeringsgerechtigden behartigt. Volgens haar zijn er honderden gevallen verspreid over Nederland.

Vorige week kwam het verhaal naar boven door een bijstandsgerechtigde die duizenden euro’s moest terugbetalen aan de gemeente Wijdemeren. Reden: de ouders deden boodschappen, welk bedrag werd verrekend met de bijstand.
Ook de gemeente Heerenveen kent minimaal twee gevallen waarbijbijstandsgerechtigden 7- en 14.000 euro moesten terugbetalen omdat ouders boodschappen deden voor hen.
In het eerste geval loopt er een procedure, in het tweede geval oordeelde de bezwarencommissie van de gemeente Heerenveen dat de boodschappen onterecht als ‘fraude’ waren bestempeld.

,,De regelgeving rondom de Participatiewet is de afgelopen jaren strenger geworden. De andere oorzaak is dat bestuurders en ambtenaren de beginselen van behoorlijk bestuur aan hun laars lappen en niet gebruik maken van hun bevoegdheid om dit soort boetes te voorkomen.
Ook wordt er onvoldoende maatwerk geleverd en te weinig gekeken naar de menselijke maat”, aldus Asante.

Volgens Asante zijn er de afgelopen jaren steeds meer plichten opgelegd. ,,En de rechten van de bijstandsgerechtigde zijn steeds meer ingeperkt. De hoogte van de uitkering is verlaagd. Zo zit je al heel snel in de armoede en daar kom je dan echt niet zo snel uit.”
En dat is in strijd met de uitgangspunten van de Participatiewet, vindt Asante. ,,In de participatiesamenleving moeten we eerst aankloppen bij familie, vrienden en bekenden voordat we ons voor hulp tot de overheid wenden. Het straffen van bijstandsgerechtigden als ze boodschappen hebben ontvangen is niet in lijn met deze wet.”

Ook op een ander punt is het handelen van de gemeente Heerenveen in strijd met uitgangspunten van de wet. ,,De bijstand moet bestaanszekerheid bieden. Als je dan bedragen terugvordert van 7- of 14.000 euro, dan tast je die bestaanszekerheid aan. Dit zijn bedragen die van een bijstandsuitkering niet zijn terug te betalen waardoor iemand jarenlang in armoede wordt gehouden. Het gaat hier niet om fraude. Kinderen die boodschappen krijgen van hun ouders, zijn geen fraudeurs. En het is ook geen misbruik, het is een puur menselijke daad. Misbruik is dat je willens wetens de boel bedriegt, het systeem belazert om er beter van te worden. Je kunt in dit land maar beter niet afhankelijk worden van de overheid die jou moet beschermen als je dat zelf niet kunt. Je bent aan de goden overgeleverd.”

Contact met De Bewonersraad
Misschien denkt u niet meteen aan uw huurdersvereniging, wanneer u tegen dit soort zaken aanloopt. Toch zijn betaalbaarheid en schuldenproblematiek onderwerpen waarmee leden bij de vereniging kunnen aankloppen.
Mocht u dit ook zijn overkomen? Neemt u dan contact op met De Bewonersraad, opdat we samen kunnen bekijken wat er in uw geval mogelijk is en welke stappen u kunt zetten. Bovendien, als wij op de hoogte komen van dergelijke signalen in Friesland, kunnen wij deze aankaarten in het overleg met gemeenten.

Contact, tijdens kantooruren:
Chat: via www.debewonersraad.nl
E-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl
Telefoon: 058 - 216 5457 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur)

 

(LC 05.01.21)

Lees verder

Heerenveen wilde 14.000 euro bijstand terugvorderen

04-01-2021


‘We hebben slapeloze nachten gehad, heel wat tranen vergoten’

De gemeente Heerenveen heeft bij meer bijstandsgerechtigden grote bedragen teruggevorderd, omdat ouders boodschappen voor hen betaalden.

Begin deze week bleek dat sommige gemeenten in Nederland grote bedragen terugeisen van bijstandsontvangers, omdat familieleden boodschappen voor hen deden. Deskundigen denken dat er honderden gevallen zijn in Nederland. Heerenveen kwam in minimaal twee gevallen in actie. Dat gaat niet op een prettigemanier, vertellen de ouders van een gedupeerde.

,,We zijn gemangeld. Weggezet als fraudeurs.” Het blijft even stil als de ouders van een vrouw in Heerenveen vertellen hoe ze zijn behandeld, omdat ze boodschappen voor hun kind betaalden. Hun dochter moest daarom 14.000 euro terugbetalen aan de gemeente Heerenveen. Het is het tweede voorbeeld dat deze week naar boven komt in Heerenveen. Om hun dochter te beschermen, willen de ouders anoniem hun verhaal doen. Hun namen zijn wel bij de redactie bekend.

,,Ja, we betaalden regelmatig boodschappen voor onze dochter. En tijdens een gesprek met een ambtenaar van sociale zaken in het voorjaar van 2018 vertelde ik dat. Ik had geen idee dat dat niet mocht”, vertelt de moeder. Die opmerking was het begin van een nachtmerrie die bijna een jaar duurde. ,,De gemeente wilde onze bankafschriften en kassabonnetjes zien van de afgelopen vier jaar”, zegt de vader. ,,Wie bewaart nu vier jaar kassabonnetjes van de supermarkt? Ze wilden bewijsstukken hebben van wat wij betaald hebben. Ik heb het vertikt die bankafschriften te geven.”

Desalniettemin trok de gemeente Heerenveen de conclusie dat er sprake was van fraude. Op basis van Nibud-cijfers voor dagelijks levensonderhoud berekende de gemeente dat de vrouw ruim 14.000 euro moest terugbetalen. ,,En dat geld moest in maandelijkse termijnen worden afbetaald. Ze zou 24 jaar bezig zijn om het bedrag te betalen’’, vervolgt de vader. ,,Ze kwam volgens de ambtenaren niet in aanmerking voor schuldsanering, er was immers sprake van fraude, zo lieten ze ons weten.”

De ouders lieten het er echter niet bij zitten. Niet alleen was het bedrag dat ze aan boodschappen voor hun dochter uitgegeven hadden bij lange niet zo hoog, de maatregel voelde als een groot onrecht. ,,Je bent te goeder trouw, je helpt je kind en je wordt weggezet als fraudeur. Ik word weer kwaad als ik er aan denk”, verteltde vader. ,,En het stomme is dat een ambtenaar ons vertelde dat boodschappen niet mogen, maar we hadden wel af en toe kleren voor haar mogen kopen”, zo verbaast zijn vrouw zich nog steeds.

Ze dienden een bezwaarschrift in en werden uitgenodigd voor een hoorzitting op het gemeentehuis. ,,De voorzitter van de bezwarencommissie vroeg aan de ambtenaren hoeveel geld deze operatie de gemeente gekost had. Ik vroeg de ambtenaren tot drie keer toe hoe ze dit verhaal met droge ogen konden vertellen.Dat het om mensen gaat.”

Het duurde nog drie maanden voordat de bezwarencommissie met haar oordeel kwam. De regels waren niet geschonden, het halen van boodschappen was niet onverenigbaar met de Participatiewet. De terugvordering van 14.000 euro kwam te vervallen. ,,We hebben slapeloze nachten gehad, heel wat tranen vergoten. Onze dochter en ons kleinkind hebben hier erg onder geleden. Alleen de gedachte al dat ze naar het gemeentehuis moet, doet haar in tranen uitbarsten.”

Ze hebben lang getwijfeld om hun verhaal te delen. Uit angst voor mogelijke gevolgen voor hun dochter, vertelt de vader. ,,Maar we doen dit ook om te voorkomen dat andere mensen hetzelfde moeten meemaken. Dit beleid moet gewoon stoppen. Wij konden voor onze dochter opkomen en ons verweren. Maar er zijn ook mensen in de bijstand die dat misschien niet kunnen. Het is nu bijna twee jaar geleden, maar we hebben nog steeds verdriet om wat ze je kunnen aandoen, hoe je bejegend wordt.”

(LC 02.01.21)

Lees verder

Kun je wel rondkomen van een bijstandsuitkering

02-01-2021

Voor de gemiddelde bijstandsontvanger is een gratis tas boodschappen soms echt nodig. Want de bijstand blijkt vaak maar nét voldoende te zijn.

Dat een vrouw in de bijstand ruim 7.000 euro moet terugbetalen omdat haar moeder hielp met de wekelijkse boodschappen, leidde deze week tot verontwaardigde reacties van Kamerleden. De vrouw had dit moeten melden aan de gemeente waar ze woont, oordeelde de rechter.
Net als in de toeslagenaffaire toont de overheid zich hier niet barmhartig, vindt Eppo Bruins van de ChristenUnie. Kamerleden van de PVV en SP zijn het met hem eens. Hoeveel geld krijg je eigenlijk in de bijstand? Kunnen mensen er wel van rondkomen? En wie maken er in Nederland gebruik van dit vangnet?

 

(De Volkskrant: 1 januari 2021)

Lees verder

HEEG | Wonen op het water voor starters en senioren

30-12-2020

‘We bewake dat it foar de doelgroep bliuwt’

Met een revolutionaire drijvende woonwijk met sociale huurhuizen en betaalbare seniorenwoningen wil Heeg zijn starters en ouderen binnen de dorpsgrenzen houden. ,,Sa kin jong en âld hjir bliuwe.”

Nu is het een zompig stuk veengrond direct aan de boorden van de Djippe Sleat aan de noordwestkant van Heeg. Ooit bedoeld voor woningbouw en eigendom van de gemeente. Maar zo’n natte lap is lastig en duur bouwrijp maken, dus bouwplannen lieten op zich wachten.

Tot nu. Want Plaatselijk Belang Heeg heeft een revolutionair plan met de drassige bouwgrond. De vereniging heeft met de architecten en ontwikkelaars van Nieuw Wonen op Water (NWW) uit Sneek het plan bedacht voor een drijvende woonwijk. Aan de Skatting tussen It Fabryk en de Djippe Sleat worden waterkavels gegraven aan twee pieren. Aan de ene liggen 26 drijvende huurwoningen aangemeerd voor
huurders onder de huursubsidiegrens. Het andere landhoofd is de toegang tot 21 ‘aanlegplekken’ waar geschakelde en vrijdrijvende huizen liggen voor senioren en doorstromers.

Dus de prachtige plek direct grenzend aan de natuur wordt geen prestigieus plan met watervilla’s voor toeristen of luxe buitenverblijven voor dikke portemonnees. Het wordt een permanente woonwijk voor oude en jonge Hegemers die in het dorp willen blijven wonen of op eigen benen willen staan.

Plaatselijk Belang heeft het plan zelf geïnitieerd, vertelt voorzitter Helga Kooijstra. Heeg heeft behoefte aan geschikte starterswoningen en aan betaalbare plekken voor ouderen die kleiner willen wonen maar in het dorp willen blijven. De gemeente en provincie zijn blij met ideeën tegen krimp, maar eisen dat huizen verwijderbaar zijn en watergeoriënteerd. Toen Kooijstra hoorde van drijvende woningen van NWW en dacht aan de nog immer lege drassige bouwgrond, was het plan geboren. Plaatselijk Belang ontwikkelt niet zelf, maar brengt de juiste partijen bij elkaar zodat er iets komt wat past bij wat Heeg zelf wil en nodig heeft. Door zelf de boel aan te zwengelen houdt de dorpsvereniging grip op de plannen. Kooijstra: ,,Der moat net wer wat komme dat troch fakânsjebewenners brûkt wurdt, mar echt foar de Hegemers is.”

Om te voorkomen dat starters over een paar jaar met winst de woning verkopen wordt op sociale huur ingezet en worden de arken ondergebracht in een coöperatie. ,,Sa bewake we dat it foar de doelgroep bliuwt.” Het plan kon direct op een overweldigende animo rekenen, blijkt uit een belangstellingregistratie. Dat formulier is dik 200 keer ingevuld, van die inschrijvers was 95 procent afkomstig uit Heeg. ,,Krekt wat we foar eagen ha”, zegt Kooijstra. De bal ligt nu bij de gemeente Súdwest-Fryslân, wil NWW het echt van de grond krijgen.

,,Der is noch gjin ja of nee fan de gemeente”, zegt Menno de Roos van NWW. ,,Mar it entûsjasme is grut.” Hij hoopt begin volgend jaar helderheid te krijgen. NWW won met hun Vlot, een drijvende en eenvoudig verplaatsbare huurwaterwoning, de gemeentelijke Duurzaamheidsprijs 2020. Ook de drijvende wijk bestaat puur uit gasloze en volledig op elektriciteit draaiende huizen die met circulair materiaal zijn gemaakt. De rijtjeshuizen bestaan uit twee woonlagen met een dakterras en zijn 6,5 bij 6,5 meter. De drijvende twee-onder-een-kappers zijn ruimer en mogelijk geschikt voor een kantoor aan huis. ,,It is allegear hiel grien en duorsum”, zegt Kooijstra
tevreden. ,,We tinke der sels oan om der in Dark Sky -gebiet fan te meitsjen mei hast gjin strjitferlochting. It sit sa moai yn de natoer. It is unyk, dêr halde we as Heech wol fan.”

(LC 29.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | Gezamenlijke visie voor Swettehiem

30-12-2020

Corporatie Habion wil ouderenwooncentrum Swettehiem in Leeuwarden afstoten. Friese corporaties denken mee over de toekomst van het complex.

Dit heeft Habion afgesproken met de gemeente Leeuwarden en huurdersorganisatie Nieuw Elan. PvdA-wethouder Hein de Haan is positief. Eerder botste de gemeente met deze corporatie, toen zij in 2018 het vroegere verzorgingshuis Het Nieuwe Hoe kin de binnenstad verkocht aan een commerciële verhuurder.
,,Dat hopen we nu te voorkomen’’, zegt De Haan. Hij ziet liever dat zulke complexen in handen blijven van woningcorporaties. Dit biedt in zijn ogen een betere garantie dat ze betaalbaar onderdak blijven bieden aan oudere mensen of andere woningzoekenden.
Swettehiem werd begin jaren zeventig gebouwd als protestants-christelijk serviceflatcomplex voor ‘bejaarden’, die de 129 appartementen zelfstandig bewoonden. Dat is nog grotendeels het geval. Palet heeft er ook zorgwoningen.,,Swettehiem kan door de nabijheid van voorzieningen een positieve bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave’’, aldus de toelichting van de afspraken. ,,Habion blijft tot overdracht het gebouw exploiteren en onderhouden zodat het complex blijft voldoen aan de huidige maatstaven, ook wordt leegstand zoveel mogelijk beperkt.’’

Habion is al jaren bezig om Friese bezittingen af te stoten. In november maakte de organisatie bekend dat ze haar woongebouw Drenningahof in Dronryp had verkocht aan de firma Holland Woningen in Nijkerk. Het betrof zestig appartementen en een dienstwoning.
In 2021 wil Leeuwarden met corporaties, zorgaanbieders en belangenclubs een visie maken over ouderenhuisvesting en zorgverlening.

(LC 29.12.20)

Lees verder

Hoe betaalbare huizen langzaam veranderen in caravans

27-12-2020

Nederland heeft er een term bij: zelfstandige daklozen. Mensen die goed voor zichzelf zorgen, maar geen huis kunnen betalen. Wat voor soort woningen willen wij voor hen bouwen de komende jaren?

(VPRO-programma Tegenlicht)

Lees verder

Warmterekening volgend jaar omlaag

27-12-2020

Huishoudens die via een warmtenet of stadsverwarmingwarmte geleverd krijgen, zijn daar volgend jaar iets minder voor kwijt.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verlaagt het maximumtarief met gemiddeld 0,7 procent. De reden voor de verlaging is het feit dat de kosten voorlevering en meting van warmte voor een doorsnee gebruiker niet hoger mogen zijn dan voor de gemiddelde persoon die zijn woning met gas verwarmt. Die koppeling is in de Warmtewet vastgelegd.
 

(LC 24.12.20)

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke vergoedt sportgeld volwassenen

24-12-2020

Waadhoeke is de eerste Friese gemeente die zich aansluit bij het landelijkeVolwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit kost de gemeente jaarlijks 37.000 euro.Via het Volwassenfonds kunnen inwoners van 18 jaar en ouder die op het bestaansminimum zitten sportmateriaal vergoed krijgen en/of de betaling van lesgeld bij verenigingen. Maximaal honderd inwoners kunnen hiervan gebruikmaken. De betaling gaat rechtstreeks naar de club die sport of cultuur aanbiedt. Een evaluatie volgt in 2021.

 

(LC 23.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | Gemeente wil sociale huur houden in Swettehiem

24-12-2020

Het college van burgemeester en wethouders wil dat woonzorgcentrum Swettehiem in de Leeuwarder wijk Westeinde behouden blijft voor de sociale huursector. Dat blijkt uit de prestatieafspraken die de gemeente maakte met de huidige eigenaar, woningcorporatie Habion.

Habion wil het pand volgend jaar verkopen. Het wordt gebruikt voor ouderen met zorg door Palet, onderdeel van de Kwadrantgroep. Habion komt uit Utrecht en wil zich terugtrekken uit Fryslân en zich meer concentreren op het midden en westen van het land. Twee jaar geleden werden al de voormalige bejaardentehuizen Het Nieuwe Hoek en de Amelandshof afgestoten in Leeuwarden. De gemeente wilde die panden toen ook behouden voor de sociale huursector, maar dat lukte niet.Wethouder Hein de Haan heeft goede hoop dat het nu wel lukt en is in gesprek met lokale corporaties. ,,We zitten nu veel eerder in het proces. De vorige keer werd het later kenbaar gemaakt, wat in ons nadeel was.”

 

(FD 23.12.20)

Lees verder

FRANEKER | Kwetsbare groepen in beeld bijwoonplannen

24-12-2020

De gemeente Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen willen bij woonplannen voldoende aandacht voor kwetsbare groepen als statushouders en personen met verward gedrag. Dat staat in de jaarlijkse prestatieafspraak. WonenNoordwest Friesland geeft daarin verder aan 36 huurwoningen te willen bouwen in Bitgum, Minnertsga en Sexbierum, terwijl Accolade bezig is met de realisatie vannieuwe huurwoningen aan de Marten Oostwoudstraat en het Noorderbleek in Franeker.

 

(LC 23.12.20)

 

Lees verder

HARLINGEN/FRANEKER | Kritiek op Provincie op Beleidsbrief wonen

24-12-2020

Onderschat de gevolgen van corona niet wat betreft toekomstig wonen in de provincie Friesland. Ook de aandacht voor gezond ouder worden beïnvloedt de markt. Deze oproep doen de gemeenten Harlingen en Waadhoeke in een reactie op de concept-Beleidsbrief Wonen van de provincie Fryslân. Eerder uitten de Zuidoosthoek en de Noordoosthoek kritiek.

Beide gemeenten vinden dat de provincie onvoldoende rekening houdt met de coronapandemie. Als gevolg daarvan is nu al zichtbaar dat mensen ruimer en groter willen wonen en mensen uit andere regio’s in het land willen verhuizen naar het uiterste Noorden. Ook zorgt corona ervoor dat er meer aandacht is voor gezond ouder worden. In dat opzicht, met meer mogelijkheden om te kunnen recreëren, kan het Noorden profiteren.
De beide wethouders van volkshuisvesting sluiten zich aan bij de kritiek van de vier gemeenten in Noordoost-Friesland. De nadruk ligt te veel op krimp bij het woningbouwbeleid. ‘U stuurt op de meest negatieve Friese prognoses.’

De provincie stuurt ‘te veel op het voorkomen van woningoverschot omdat er angst is voor leegstand, verpaupering, waardedaling of achteruitgang van de leefbaarheid’. Harlingen en Waadhoeke vinden dat de nadruk moet liggen op een duurzame woningvoorraad van goede kwaliteit. Ze pleiten voor ‘flexibeler sturen’. Zo blijkt dat effecten van krimp uitblijven of pas later in de tijd plaatsvinden. Op die specifieke plekken moet niet te behoudend gebouwd worden, aldus de reactie. De regio’s kunnen de bevolkingsontwikkeling prima inschatten en moeten de ruimte krijgen om te bouwen.

Er is verbazing in Noordwest-Friesland dat de provincie de tiny houses meetelt in de totale woningbehoefte. Eerder waren daar andere afspraken over gemaakt, namelijk dat tiny houses tijdelijk van aard zijn en voorzien in een behoefte op korte termijn voor een kleine doelgroep. Ze zouden niet meetellen in de regionale woningbouwaantallen.

De provincie geeft aan dat 200 tot 300 miljoen euro per jaar nodig is voor sloop en renovatie van woningen, zowel op de huur- als particuliere markt. Het Noordwesten stelt de noodzaak hiervan te onderschrijven, maar snapt niet dat daarvoor niet gelijk middelen zijn aangevraagd bij Provinciale Staten.

 

(LC 23.12.20)

Lees verder

Aanmelden voor (gratis) energiescan? Of zelf energiecoach worden?

21-12-2020

Een groot deel van de gemeenten in Friesland is actief als het gaat om het verminderen van het energieverbruik. Daarvoor zetten zij energiecoaches in die op huisbezoek gaan. Voor mensen met een laag inkomen is dat meestal gratis. De ervaringen tot nu toe laten zien dat het een energiecheck is die echt besparingen oplevert.

Om energiechecks te regelen, zijn sommige gemeenten ook op zoek naar energiecoaches. Helaas is het in elke gemeente weer anders. Dus wil je coach worden of wil je dat er iemand samen met jou kijkt naar je verbruik? Bel dan met je gemeente of kijk op hun website.

Voorbeelden

Gemeente Leeuwarden: De Energiecoach komt gratis en vrijblijvend langs bij huishoudens met een smalle beurs om hen te helpen bij het verlagen van het energieverbruik.
Smallingerland: Deelnemers krijgen tweemaal bezoek van de energiecoach. Je kunt je ook melden als je coach wilt worden.
Weststellingwerf: Stichting De Duurzame Toekomst voert het project energiecoaches uit. Kijk op de www.deduurzametoekomst.nl of meld je via: energiecoach@deduurzametoekomst.nl
Súdwest Fryslan – heeft het Klaas Hofman Interactief ingeschakeld: www.hofmaninteractief.nl. Tot nu toe zijn er nog geen aanmeldingen van inwoners op gebruik te maken van een energiecoach.
 

Lees verder

DRACHTEN | Corporaties investeren 17 miljoen euro

19-12-2020

De gemeente Smallingerland, Accolade, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt voor 2021. Accolade en WoonFriesland investeren in 2021 naar verwachting circa 17 miljoen euro in de sociale huurvoorraad. Er wordt geïnvesteerd in kwaliteit, comfort, energieprestatie en onderhoud. Er wordt nieuwgebouwd aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart en appartementen aan het Suderhiem in Drachten.

 

(LC 18.12.20)

Lees verder

Minima laten geld steunregeling liggen

18-12-2020

Lang niet alle mensen met een minimuminkomen maken gebruik van steunregelingen waar ze recht op hebben. 

Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau DataFryslân naar inkomensgegevens van Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân. Zij hebben als eerste Friese gemeenten zogeheten ‘microdata’ gebruikt om te kijken naar de effectiviteit van hun armoedebeleid.
,,Gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid, maar hebben geen gedetailleerd beeld van hun doelgroep. Dat heeft onder meer te maken met privacy. Ze weten bijvoorbeeld wel wie bijzondere bijstand hebben aangevraagd, maar niet hoeveel zzp’ers onder de lage inkomensgrens zitten’’, zegt Rudolf Simons, directeur van DataFryslân.

Het onderzoeksbureau koppelde de inkomensgegevens, die worden bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aan data van gemeenten over het gebruik van ondersteunende regelingen voor inwoners in armoede.
De analyses geven inzicht in de samenstelling van de groep mensen die in armoede leeft in de drie gemeenten en wie er wel en niet gebruik maakt van steun, zoals bijzondere bijstand. ,,We concluderen dat er een grote groep mensen is die geen gebruik maakt van de regelingen, terwijl ze er wel recht op hebben’’, vertelt data-wetenschapper Janneke Arntzen.

De onderzoekers keken onder meer naar het gebruik van individuele inkomenstoeslag. In Smallingerland laat een kwart dit liggen, in Leeuwarden eenderde (zevenhonderd huishoudens) en in Súdwest zelfs 60 procent.
,,Wat precies de oorzaak is, of het schaamte is of onwetendheid, weten we niet. Maar met hulp van deze gegevens krijgen gemeenten beter in beeld wie ze missen bij de armoederegelingen’’, zegt Arntzen.

DataFryslân bracht ook in beeld in welke dorpen of wijken de doelgroep zich bevindt en wat de gezinssamenstelling is. In Leeuwarden gaat het onder meer omde wijken Aldlân en Westeinde waar veel minima geld laten liggen, in Smallingerland betreft het vooral mensen in Drachten en in Súdwest springen Witmarsum en Pingjum er uit.

De gemeente kan de uitkomsten gebruiken om hun beleid aan te scherpen en doelgroepen gerichter te benaderen over de regelingen. Simons: ,,Op die manier kan het leiden tot minder armoede.’’ De bedoeling is dat in 2021 alle Friese gemeenten zijn aangehaakt bij het project. Friesland staat van alle provincies op de vierde plaats als het gaat om huishoudens in armoede. Het gaat om 22.900 huishoudens die een inkomen hebben onder de zogeheten ‘lage-inkomensgrens’ van het CBS, bleek in oktober uit cijfers.

(LC 17.12.20)


Voor regelingen en (financiële) steuntjes in de rug kunt u ook kijken op: www.frieshuurderssteunpunt.nl

 

Lees verder

BURGUM | Oplossing gezocht voor Burgumerdakpan-drama

15-12-2020

Een ontwerpfout zorgde ervoor dat bewoners aan de Tuorrebout in Burgum al veertien jaar last hebben van lekkage. De oplossing zit in nieuwe dakpannen, maar het is nog de vraag wie die gaat betalen.

Menno Steenland wordt nog emotioneel als hij terugblikt op de lekkage waar hij de afgelopen jaren mee te maken had. ,,Het is frustrerend als je dochter weer bij je komt met de boodschap: pap het lekt weer! En je weet dat er geen structurele oplossing komt.”
Steenland en zijn buurtgenoten klagen al sinds de oplevering van hun woningen aan de Tuorrebout over lekkage. ,,Vorig jaar hadden we zoiets van, dit gaat zo niet langer.” Met dertien buurtgenoten werd eenVereniging van Eigenaren (VVE) opgericht, met het doel een structurele oplossing voor het probleem te vinden.
De woningen werden in 2005 en 2006 gebouwd door bouwbedrijf Bokma uit Leeuwarden in opdracht van WoonFriesland, die destijds net als andere woningcorporaties nog als projectontwikkelaar op mocht treden.Sinds de aanpassing van de Woningwet in 2015 is dat niet meertoegestaan.
Vanwege het schuine dak hebben de bewoners van de Tuorrebout in Burgum te maken met lekkage. De dakpannendie er nu op liggen zijn alleen geschikt voor daken die schuiner zijn dan deze.

Bokma ging echter failliet, waarop WoonFriesland de reparatie voor eigen rekening moest nemen en een andere aannemer vroeg de lekkage aan te pakken. Dit gebeurde in 2011 door Reitsma Bouw, dat tegenwoordig Rottinghuis heet en onderdeel is van VolkerWessels.
De VVE stond gisteren in de rechtszaal tegenover WoonFriesland en Rottinghuis om een oplossing voor de lekkage te eisen. Die beide partijen legden het probleem echter bij elkaar en de VVE neer.

Coulance
Volgens WoonFriesland heeft de VVE geen poot om op te staan, omdat de garantietermijn van vijf jaar voor de woningen allang verstreken is. Dedakreparatie van 2011 was volgens de corporatie dan ook geen verantwoordelijkheid meer voor WoonFriesland. WoonFriesland heeftzelf nog tien vergelijkbare huurwoningen aan de Tuorrebout en deLohmanlaan en bood in 2011 ‘uit coulance’ aan om ook de daken van de woningeigenaren te repareren. ,,Dat hoefde WoonFriesland niet te doen”, zei advocaat Marco Dijsselhof. ,,Maar je wilt ook niet kinderachtig zijn.”

Rottinghuis die met de reparatie belast was, liet de constructie door een adviesbureau onderzoeken. Die concludeerde dat er een ontwerpfout in zat. De daken hebben een hellingshoek van 15 graden en zijn bedekt met platte betonnen dakpannen. ,,Dat kon toen eigenlijk helemaal niet”, zegt directeur Lammert Boeve van Rottinghuis. ,,In die tijd waren er helemaal nog geen dakpannen die je op daken met zo’n flauwe helling kon leggen.De dakpannen die gebruikt waren zijn ongeschikt voor een helling die kleiner is dan 25 graden. Anders stroomt het water moeilijker weg en heb je bij bepaalde buien last van een capillaire werking waarbij het water omhoog wordt gestuwd en tussen de dakpannen door stroomt.”

Volgens het adviesbureau moest de helling aangepast worden en zouden er andere dakpannen op gelegd moeten worden, wat een stuk duurder is.WoonFriesland nam dit advies echter niet over. ,,WoonFriesland besloot de constructie te handhaven en de dakpannen te hergebruiken”, zegt advocaat Jeroen Berlage namens Rottinghuis.

De woningeigenaren werden echter niet van dit advies op de hoogte gesteld en wisten tot voor kort niet dat het probleem te maken had meteen ontwerpfout. Steenland: ,,We kwamen hier pas kort geleden achter. Zo’n vergaand advies laat je als particulier ook niet zo snel zelf opstellen,dan ben je al gauw zo’n achtduizend euro kwijt. Terwijl het hier omstartershuizen gaat van zo’n 2,4 ton per stuk.”


Rottinghuis gaf een garantie van tien jaar af voor lekvrij houden van hetdak. Die termijn loopt volgend jaar af. De VVE beriep zich hierop in derechtszaak, maar volgens Berlage heeft deze garantie alleen betrekkingop de werkzaamheden die Rottinghuis uitvoerde en niet op de fouten die te maken hebben met het ontwerp.
Inmiddels zijn er dakpannen beschikbaar die wel geschikt zijn voor een helling van 15 graden. Rottinghuis besloot begin dit jaar deze pannen bij wijze van proef te gebruiken op het dak van Steenland. ,,We hebben sindsdien geen lekkage meer”, zegt Steenland. ,,Maar we gunnen dit derest van de buurt ook.”

De kosten van deze aanpak bedragen 45.000 euro per dak. Omdat het bij Steenland om een proef ging, nam Rottinghuis die kosten voor zijn rekening. Het bedrijf is niet bereid dit in zijn eentje voor de andere woningen ook te doen. Rechter Rob Giltay stelde voor om de kosten te verdelen over Rottinghuis, WoonFriesland en de woningeigenaren. ,,In een verdere procedure kan dan uitgezocht worden wie wat moet betalen,maar dan kan de lekkage in ieder geval aangepakt worden.”
De drie partijen besloten tot medio januari te onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is.

 

(fd 14-12-20)

Lees verder

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

14-12-2020

Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie krijgen komend jaar huurverlaging. Met deze eenmalige huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het sociaal huurakkoord over huurverlaging voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur. Het gaat om een eenmalige regeling. 

Automatische huurverlaging

Volgens berekeningen van het ministerie komen zo’n 260.000 hurende huishoudens in aanmerking voor huurverlaging. De corporatie vraagt voor huurders met een kale huur boven de aftoppingsgrens (als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd) bij de Belastingdienst op of ze in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging vielen. Deze huurders krijgen dan automatisch een voorstel tot huurverlaging en hoeven dit niet aan te vragen. De Belastingdienst kijkt naar 2019 omdat dit de meest recente vastgestelde inkomensgegevens zijn.

Inkomensdaling na 2019? Zelf aanvragen!

Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor je recht hebt op huurverlaging? Dan moet je dit zelf aanvragen bij je corporatie. Dat kan vanaf 1 januari 2021. 

Lees verder

IJLST | Requiem voor een modernmonument

14-12-2020


Woonzorgcomplex Nij Ylostins. ‘Eerst uitvoerig geprezen, nu alleen maar verguisd.’
De raad hield zich gedeisd en ging stilletjes door de pomp.

Rein Hofstra, architect, woont in Grou.

Het moest en het zou. En dus gaat wooncomplex NijYlostins in IJlst plat.
In de LC van 4 december stond het zoveelste artikel in een lange reeks over NijYlostins. Eigenlijk een reeks van een aangekondigde dood: alle partijen trekken hun handen af van dit wooncomplex, dat na de bouw in 1970 uitvoerig werd geprezen, in NRC‘een hoogtepunt in bouwkunst’ werd genoemd en landelijke status had op het gebied van experimentele woningbouw.

Nu wordt het alleen maar verguisd. Door hen die er over gaan. Door de steenrijke woningstichting Elkien, die geen cent over heeft voor renovatie, door het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân dat zwalkend beleid tot maatstaf verheft endoor een gemeenteraad, die na een aanvankelijke kritische houding zich nu toch laat wegzetten, onder het motto ‘hoe stiller, hoe better’.

Komt deze weergave u overdreven voor? Laten we eens naar de feiten kijken.Elkien wil een nieuw type van beschermd wonen aanbieden, niet omdat daaraan in IJlst zozeer behoefte bestaat, maar omdat deze vorm de meeste subsidie genereert. De corporatie heeft ondanks haar uitpuilende rijkdom geen zin geld in een goede renovatie te steken. Het gemeentebestuur gaat daarin mee: renovatievan dit beoogde monument kost te veel, is niet rendabel.

Twee kanttekeningen: een rijks- of gemeentelijk monument is op die manier nooit rendabel. Schrap dan alle restauraties maar. Of is het wellicht zo dat er eerder geld is voor een schilderachtig pand uit de zestiende eeuw dan voor een strak complex vier eeuwen later? Zijn de gemeentelijke vergaderpanden in Sneek eigenlijk wel rendabel? In de tweede plaats: het predicaat ‘te duur’ berust op gegevens van Elkien, een belanghebbende. Maar de gemeente verwijst letterlijk naar de kostenopgave van deze belanghebbende, om daarop haar beleid te baseren. Waar is hier de objectieve controle? Is dit niet een typisch geval van een slager die zijn eigen vlees keurt?

Dan is er nog de respectloze manier waarop gemeente en Elkien met bewoners en hun vertegenwoordigers zijn omgegaan. De laatsten werden aanvankelijk als gesprekspartners bejegend, maar hadden alras het gevoel dat ze ten gemeentehuize werden ondervraagd. Wat waren hun plannen? Welke volgende stappen?

De aap kwam kort voor de vergadering van de bezwarencommissie uit de mouw, toen vertegenwoordigers van oudere bewoners niet-ontvankelijk werden verklaard. Het bleek de doodsteek: men voelde zich verraden, lamgeslagen en niet meer in staat tot beroep bij de bestuursrechter. Voor de goede orde: er zijn tientallen uitspraken van de Raad van State die huurders in bijzondere posities – zoals bij NijYlostins – wel degelijk ontvankelijk verklaren.

Naast particuliere bezwaarmakers gooide gelukkig de Bond Heemschut zich in destrijd. Maar toen het er echt op aan kwam, trokken ook zij zich terug. De relatie met de gemeente moest niet bedorven, heette het, en Nij Ylostins werd aan de wolvenovergelaten. Als Bond Heemschut hier een factor van belang wil blijven, dan zullen ze toch strijdbaarder moeten zijn en niet weglopen voor een juridische procedure –die alleen al kansrijk was vanwege de rammelende onderbouwing door de gemeente.

Ook de gemeenteraad kon of wilde de sloop niet keren. Eerst stond ze in grote meerderheid achter het pand en de bewoners. Van die principiële houding is helemaal niets over. De raad – op Harmen de Wind na – hield zich gedeisd en ging stilletjes door de pomp. Omwille van gemoedsrust van bewoners, akkoord.Ondertussen vond geen onderhoud aan het gebouw plaats, kwamen er geen nieuwe bewoners, met leegloop en verpaupering tot gevolg. Kortom: een echtesterfhuisconstructie, een cynisch spel.

Een jaar geleden zei wethouder Erik Faber trots: ,,We hebben aanwijzing gegeven tot gemeentelijk monument, we laten bewoners zien hoe we er in staan. Dus men weet dat wij de waarde van Nij Ylostins zien en die kant op willen.’’

Ja hoor, mooi gesproken. Na alle gedraai, gekonkel, schijnbewegingen en obstructie zijn Elkien en de gemeente ten slotte waar ze altijd al wilden uitkomen.De gemeente steekt zelfs geld in onderzoek naar nieuwbouw, geld dat ze nooit in renovatie hebben willen steken. De raad juicht het toe. De sloop van het beoogdemonument doet ze blijkbaar geen zier. Nij Ylostins wordt opgeofferd. Het moet en het zal.

 

(LC 11.12.20)
 

Lees verder

Noord Oosten schreeuwt om aanpak Scheef Beleid

06-12-2020

Anders en flexibel bouwen is volgens 40 woningcorporaties de oplossing voor de wooncrisis in Noord – en Oost Nederland. Zij startten daarom een campagne tegen scheef beleid. Met deze campagne Scheef Beleid vragen 40 woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aandacht voor de wooncrisis in hun regio, die het gevolg is van scheef landelijk beleid. Op de actiesite scheefbeleid.nl(externe link) dragen de corporaties 10 concrete oplossingen aan voor de problemen in deze regio.

Lees meer..

Lees verder

IJLST | Onderzoek nieuw Nij Ylostins van start

05-12-2020

De plannenmakers voor nieuwbouw van Nij Ylostins kunnen beginnen. De politiek in Súdwest wil geld steken in de herontwikkeling van het complex in IJlst.

Er is lang voor gestreden om de slopershamer tegen te houden. Maar nu wooncomplex Nij Ylostins geen monument wordt en renovatie geen reële optie is, staat woningcorporatie Elkien niets in de weg om nieuwe plannen te maken voor het complex. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân willen samen met de corporatie en zorgverlener Patyna onderzoeken of herontwikkeling haalbaar isen maakt daar 57.000 euro voor vrij.

Het huidige pand gaat dan tegen de vlakte en maakt plaats voor 30 zorgwoningen en 32 huizen voor intensieve zorg.
De politiek is er blij mee, zo bleek gisteravond tijdens de raadscommissie Bestjoer en Finânsjes. ,,Der is ferlet fan dit soart wenten”, zegt Douwe Attema van het CDA.Angeline Kerver van GroenLinks vroeg zich wel af wat het voor de huidige bewoners betekent. Er is zorg over het verhuizen van de ouderen die veelal eenhoge leeftijd hebben. Wethouder Mark de Man zei dat de gemeente veel heeft gedaan om alle plooien glad te strijken, maar dat dit ,,een verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer”.

Lees verder

KIMSWERD | Grote zorgen bij buurtendorpshuizen over toekomst

05-12-2020

De coronacrisis pleegt een aanslag op het vermogen van dorps- en buurthuizen. Doarpswurk luidt de noodklok. Het‘sociale goud’ mag niet verloren gaan.

Tijdens de coronapandemie is de behoefte aan ontmoeting en verbinding meer dan ooit duidelijk geworden. Precies ook de rol die dorps- en buurthuizen vervullen, stelt Doarpswurk-directeur Theo Andreae. Maar door de gedwongen sluitingen zien veel dorpshuizen de toekomst somber in.

Uit een enquête van de Stichting Doarpswurk onder alle Friese buurt- en dorpshuizen naar hun financiële situatie en toekomstverwachtingen rijst een zorgwekkend beeld. Ondanks het feit dat velen nog in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, wordt de situatie naarmate de coronamaatregelen langer duren zorgelijker, aldus Andreae. ,,Financiële buffers verdwijnen als sneeuw voor de zon en vermogen dat is opgebouwd voor verbouw of verduurzaming, is niet of nog maar beperkt aanwezig. Omdat ze veelal het ‘sociale goud’ in een dorp of wijk zijn, zijn ze vanuit die optiek onmisbaar.’’

Ruim 6 op de 10 dorps- en buurt-huisbesturen maken zich zorgen over het voortbestaan, blijkt uit de enquête die door honderd respondenten is ingevuld. Dat is ruim een derde van het totaal aantal dorps-en buurthuizen in de provincie. Een meerderheid zegt tussen de 60 en 100 procent van de reguliere inkomsten mis te zijn gelopen.
Medio maart moesten de Dorpshuizen en mfc’s op gezag van de overheid de deuren sluiten. Zodra het kon gingen op 1 juni de eersten weer voorzichtig open. Er werden creatieve oplossingen bedacht om toch veilig volgens de RIVM-voorschriften bezoekers te ontvangen, aldus Doarpswurk. In oktober volgde eennieuwe, gedwongen sluiting.

Durk Grouwstra, voorzitter van het bestuur van zalencentrum De Klink in Koudum herkent het beeld. ,,We kunnen met de steun die we hebben ontvangen echt nog wel even door, maar de inkomsten waren dit jaar bijna nul. Jaarlijks komen hier 30.000 bezoekers, nu komt er bijna niemand. Wij zijn het hart van het dorp en zijner voor alle leeftijdscategorieën. Het gevaar is nu dat de ziel van het dorpsleven eruit gaat.’’
Door het organiseren van een aantal grote evenementen lukt het De Klink al jaren om ook de niet-rendabele activiteiten te organiseren, die voor de sociale samenhang juist zo belangrijk zijn, weet Grouwstra. ,,Het sociale aspect van elkaar ontmoeten, is ontzettend belangrijk. Wij willen mensen mobiliseren, maar dat lukt niet als je ze een appje stuurt. De grote vraag is nu hoe het straks gaat als de boel weer gaat draaien. Durven de mensen nog wel te komen?’’
In een enquête in mei gaven veel verenigingen al aan dat de bodem van de opgespaarde potjes in zicht kwam. De meeste verenigingen konden maar beperkt hun activiteiten uitvoeren, kwetsbare groepen durfden soms niet te komen en het horecagedeelte was tijdelijk gesloten. Ruim 70 procent gaf toen aan dat ze een tekort hadden, maar dit nog konden opvangen.
Een paar maanden later is het beeld een stuk minder hoopvol, constateert Doarpswurk. Ruim de helft van de verenigingen heeft financiële ondersteuning aangevraagd. ,,Samen met de besturen en anderen zullen we blijven zoeken naar oplossingen om dorps- en buurthuizen te behouden en te versterken.’’

In Kimswerd is mfc Piers’ Stee door de reserves heen, constateert penningmeesterTytsje Hibma. De vaste lasten in het relatief forse gebouw voor een dorp met 555 inwoners zijn een bron van zorg. ,,We sille besjen hoe as it oars kin.’’ Als in maart volgend jaar alle activiteiten weer mogen starten, zal Piers’ Stee de crisis net overleven, denkt Hibma. ,,Oars wurdt it lestich.’’ In het complex is dezer dagen alleen de kinderopvang geopend en gaan alleen yoga en jeugdactiviteiten door.

Met vrijwilligers in het dorp worden wel andere activiteiten georganiseerd, zoals een gemeenschappelijke ‘deelkist’. Op 20 december wordt een kerstmiddag gehouden, in navolging op de geslaagde Koningsdag om de onderlinge verbondenheid in stand te houden, aldus Hibma.

 

(LC 04.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | zorgen over dorps- en wijkkamers komen uit

05-12-2020

‘Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld’
Bij de totstandkoming van de dorps- en wijkkamersin Leeuwarden is er veel mis gegaan. De focus lag niet op deinhoud, stelt Vrijwilligersorganisaties Leeuwarden.

,,Er is heel veel tijd gaan zitten in het selecteren van de gebouwen en gesteggelover geld. Het haalt alle energie weg uit het op zich goed gekozen beleid om desociale basis te faciliteren”, zegt Den Hertog van de Vrijwillgersorganisaties Leeuwarden, de V-O-L.

,,De gemeente stelde dat je als vrijwilligersorganisatie zelf eventuele huur, koffie en zo zou moeten bekostigen in de dorps- en wijkkamers. Uiteindelijk gaven ze aan wel te willen bijdragen, maar hoe is nog onduidelijk”, zo geeft Den Hertog alsvoorbeeld.
Over de invulling van de kamers is volgens de V-O-L nog veel onduidelijk. In plaats van de invulling van onderop te laten komen – uit de samenleving – is er volgens hem sprake van een ‘top-down’-benadering.
En vrijwilligers zijn er genoeg, bestrijdt de V-O-L de lezing van Sjoerd Tolsma van Amaryllis. ,,Maar de vraag is of die uitgenodigd zijn door de gemeentelijke opbouwwerkers. En veel van de vrijwilligers zijn gepensioneerd en behoren tot de risicogroep voor corona. Als alles meezit, kunnen zij rond de zomer volop aan het werk. Stel de lancering van de dorps- en wijkkamers daarom uit.”

Wethouder Hein Kuiken zegt dat de gesprekken inderdaad een tijd lang te veel over facilitaire zaken gingen. ,,En die kregen de overhand. Ik heb een handreiking gedaan door budget voor koffie en dergelijke vrij te maken. En over de inhoud zijn we nog niet uitgepraat. We starten nu in januari in afgeslankte vorm met de dorps-en wijkkamers en moeten verder in gesprek over de inhoud.”

Dat de gemeente haar wil oplegt, bestrijdt Kuiken. ,,We willen juist aansluiten bij de behoefte van de dorpen en wijken en daaraan tegemoet komen. Dus alles behalve‘top-down’, het is aan ons als gemeente om daar samen met de organisaties een goede weg in te vinden.”

Ook de gemeenteraad reageert op de uitspraken van Tolsma van Amaryllis.,,Vanaf het begin hebben we gezegd dat je de huiskamers niet rondkrijgt met vrijwilligers alleen. We hebben vaker gevraagd of het wel op tijd klaar zou komen,het antwoord was steeds dat we er vertrouwen in moeten hebben”, reageert Carlijn Niesink van de ChristenUnie. ,,Dit probleem speelde ook al voor corona.”

,,Alles wordt onder de noemer van corona weggewimpeld”, vindt Marcel Visser van de VVD. ,,Maar de vragen rond de betrokkenheid en aanwezigheid van vrijwilligers worden al vanaf 2018 gesteld. Het plan is gewoon niet goed genoeg doordacht. En het ergste is, dit past in het verhaal.”
Dat vindt ook Femke Molenaar van PAL/GroenLinks. ,,Ik heb in 2018 gevraagd om een visie op de sociale basis. Die visie is er nog steeds niet. En die is nodig omvrijwilligers te werven, om duidelijk te maken welke taken ze kunnen vervullen en waarom. Het zou het fundament onder de plannen moeten zijn. Nu leeft de indrukdat de dorps- en buurtkamers alleen gaan om een bezuiniging, terwijl het de bedoeling is dat het betere zorg oplevert.”

,,Ja, de visie op de sociale basis had er idealiter al moeten liggen ik snap diewens”, reageert wethouder Kuiken. ,,Maar daarin heeft corona een grote rol gespeeld. Dat het fundament mist door het ontbreken van een visie op de sociale basis, bestrijd ik. Ik wil er namelijk voor waken dat de visie een keurslijf wordt, omdat iedere dorps- of wijkkamer een andere behoefte kent.’’

 

(LC 05.12.20)

Lees verder

DRACHTEN | Ook Smallingerland wil inkomenstoets hulp

05-12-2020

Het college van Smallingerland moet er samen met andere Friese gemeenten in Den Haag voor pleiten dat de huishoudelijke hulp weer inkomensafhankelijk wordt. Dat wil een meerderheid in de raad. Sinds de landelijke overheid de inkomenstoetsheeft losgelaten, zijn gemeenten veel meer geld kwijt aan de schoonmaaksubsidie.Krimpen aan de IJssel wil een proefproces uitlokken door alleen lagere inkomens deze hulp te geven. Die route wil Smallingerland echter niet volgen.

Lees verder

Zuidoosten van Fryslân herkent woonvisie provincie niet

03-12-2020

Vijf gemeenten sturen brief aan het provinciebestuur

Om het woonbeleid in Fryslân goed in te vullen moet de provincie meer oog hebben voor woonbehoeften op de korte termijn. Denk aan de effecten van de coronacrisis, de mogelijke komst van de Lelylijn, leegloop van winkels in het centrum van steden en de toename van woningbouwinitiatieven vanuit de dorpen. Dit schrijft burgemeester Ellen van Selm in een brief aan de provincie, namens haar eigen gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Leegstand
Van Selm reageert met de brief op het concept-beleidsplan Wonen 2020-2030 van de provincie Fryslân. In dit plan schetst de provincie welke prioriteiten er zijn voor woonbeleid in de komende tien jaar. De provincie legt de nadruk op het voorkomen van woningoverschot en leegstand, kwaliteitsverbetering van de verouderde woningvoorraad en het tegemoetkomen aan de vraag van mensen met een tijdelijke woonbehoefte, zoals seizoenswerkers, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Om tot een conceptvisie te komen, heeft de provincie overlegd met de Staten en met gemeenten, via het Wenje Oerlis. Ook is gekeken naar bevolkingsprognoses en naar de Omgevingsvisie. De provincie spreekt in de visie van ‘een plan met breed draagvlak’. Maar de vijf gemeenten inZuidoost-Fryslân missen nog veel punten in het plan en delen een lange lijst met tips, opmerkingen en aanbevelingen.
Ook spreken de gemeenten een aantal conclusies tegen die in de conceptvisie staan. Zo staat daarin te lezen dat in alle regio’s en gemeenten in Fryslân, behalve in Leeuwarden, sprake is van een sterkedaling van de bevolking de komende tien jaar. De vijf zuidoostgemeenten denken dat dit per gemeente verschilt.

Ook herkennen zij zich niet in de conclusie dat er per saldo voldoendewoningen in Fryslân beschikbaar komen in de komende tien jaar. ‘Wij zien in de regio Zuidoost een tekort voor de genoemde periode. Alhoewelwij behoedzaam omgaan met woningbouw in onze dorpen, hebben wij meer woningbouwruimte nodig dan geprognosticeerd’, schrijft Van Selmin de brief.

Lokaal initiatief
Volgens Van Selm zijn er in de dorpen veel initiatieven voor woningbouw, bijvoorbeeld in Terwispel waar een groep inwoners heel serieus bezig iseen uitbreidingsplan te ontwikkelen. ‘Ze hebben lokaal de financiering geregeld en het plan voorziet zelf in een aantal sociale huurwoningen’,aldus Van Selm. De gemeenten missen onderscheid tussen de regio’s in het beleidsplan.
Ook besteedt het plan wat hen betreft weinig aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen en het levendig houden van stedelijke centra als Drachten en Heerenveen en kernen als Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Dat vinden de vijf gemeenten een gemiste kans, zeker in het kader van het geld voor de Regiodeal dat mede besteed wordt aan dit doel.

(FD 02.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN |Bezoek energiecoach levert veel euro’s op voor minimagezin

03-12-2020

Een bezoek van de energiecoach laat het gasverbruik van een gemiddeld Leeuwarder minimagezin met 9 procent dalen. Het scheelt ook stroomkosten. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Sameen, dat de Leeuwarder ervaringen met energiecoaches onder de loep nam. De gemeente zet sinds 2016 zulke adviseurs in. Zij gaan langs bij gezinnen met een laag inkomen. Ze geven allerlei tips. Ze regelen bijvoorbeeld ook de cv-installaties anders in, waardoor er minder gas wordt verstookt.

Leeuwarden telt op dit moment drie coaches, die samen meer dan 1500 keer een gezinsbezoek hebben afgelegd. Ze komen bij ieder deelnemend huishouden drie keer langs. Sameen kreeg van vijftien gezinnen cijfers van hun energieverbruik in de afgelopen jaren.
Hieruit blijkt dat het gasverbruik significant omlaag ging na hulp van een coach.Gemiddeld verbruikten deze huishoudens in 2018 nog 1099 kubieke meter gas. In 2019 daalde dit naar 963 kuub. Gemiddeld was het gasverbruik dus met 126 kubieke meter afgenomen. Dat scheelt jaarlijks zeker tientallen euro’s.

Het stroomverbruik bleek iets lastiger te onderzoeken, maar bij veertien onderzochte huizen was gemiddeld wel een duidelijke kostendaling zichtbaar. Betaalde een gemiddeld gezin in 2018 nog 377 euro aan stroom, een jaar later was dit met 19 euro gedaald naar 358 euro.
Feitelijk was de besparing groter, want de stroombelasting ging dat jaar omhoog. Een gemiddeld Nederlands gezin zag de stroomkosten toen met meer dan 60 euro stijgen. De Leeuwarder gezinnen die hun rekening juist zagen slinken, maakten dus een flinke sprong vooruit.

Van de deelnemende gezinnen is het overgrote deel tevreden tot zeer tevreden over de de energiecoaches, zo constateert het bureau op basis van een enquête die door 57 gezinnen werd ingevuld. De gemeente is ook tevreden. Het helpt mensen met weinig geld een handje en leidt tot een lager energieverbruik.

 

(lc 03.12.20)

Lees verder

Woningcorporaties luiden de noodklok

02-12-2020

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat woningcorporaties in Groningen, Drenthe en Friesland meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid van wijken.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Kamerlid Henk Nijboer. Zo’n veertig woningcorporaties in het noorden en oosten van het land luidden afgelopen week de noodklok over de sociale woningbouw in deze delen van het land.
De situatie in dunbevolkte gebieden is totaal anders dan de crisis in de Randstad.Volgens de corporaties is daar in Den Haag te weinig aandacht voor. Ze stuurden een brandbrief.
Waar in de Randstad vooral huizen moeten worden bijgebouwd, moeten vanwege krimp en andere samenstelling van de wijken in het Noorden en Oosten juist woningen worden gesloopt en anders worden gebouwd. Daarnaast moeten corporaties de ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid. Die holt in sommigewijken achteruit, zeggen de corporaties. Directeur Bert Moormann van corporatie Domesta in Emmen spreekt in dat licht van een tikkende tijdbom.
Nijboer wil van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten wat ze doet om corporaties in dunbevolkte gebieden te stimuleren. ,,Welke stappen heeft u de afgelopen vier jaar gezet om dit te stimuleren?’’
Tot slot vraagt de PvdA’er of de minister bereid is woningcorporaties meer ruimte te geven om te investeren in leefbaarheid en goede voorzieningen.

 

(LC 01.12.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | ‘Bouw meer sociale huur buitenLeeuwarden’

01-12-2020

Stad houdt rekening met snellere groei dan verwacht

Grote Friese plaatsen als Drachten, Sneek enHeerenveen moeten de ruimte krijgen om meer sociale huurhuizen tebouwen. Hiervoor pleit Leeuwarden. ,,Wij hebben in Leeuwarden erg veel voorzieningen, bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk onderdak hebben bij beschermd wonen of maatschappelijke opvang’’, zegtD66-wethouder Hilde Tjeerdema. Veel van die mensen komen uit andere Friese gemeenten en willen daar later ook weer naar terug. Dan moeten er buiten Leeuwarden wel voldoende sociale huurhuizen beschikbaar zijn. Hier ontbreekt het nu aan.

‘Het is nodig dat andere stedelijke centra in de provincie hun deel van deze opgave op zich nemen’, zo staat te lezen in een brief die burgemeester en wethouders binnenkort aan het provinciebestuur zenden. Onderwerp is het woonbeleid voor de komende jaren. ‘Leeuwarden huisvest binnen de provincie in absolute en in relatieve zin de meeste kwetsbare huishoudens. Dit betekent ook dat wij de zwaarste lasten dragen waar het gaat over het voorzien in inkomen, zorg en begeleiding van deze groepen.’

De provincie overlegt op dit moment met Friese gemeenten over hun woningbouwbeleid. Op basis van de provinciale bevolkingsprognoses verwacht Leeuwarden voor zichzelf ‘een uitbreidingsvraag van circa 7000 woningen tot 2050’.Daar komen nog eens 3000 tot 6000 huizen bij, die dienen als vervanging van verouderde woningen, die gesloopt worden.
Studentenstudio’s werden de afgelopen jaren niet als woningen meegeteld door deprovincie en gemeente. Leeuwarden verwacht dat er de komende jaren nog veel meer van zulke kleine appartementen nodig zijn: ‘We blijven werken aan het reduceren van kamerverhuur in de woonwijken. Dit betekent dat wij uiteindelijk nog een substantieel aantal studio’s aan de voorraad zullen moeten toevoegen.’

Leeuwarden sluit niet uit dat de stad sneller zal groeien dan nu wordt verwacht. Dit houdt verband met betere spoorverbeteringen en meer thuiswerken. Mocht dit meer mensen naar Leeuwarden trekken, dan kan dit leiden tot ‘een schaalsprong die substantieel voorbij de 130.000 inwoners gaat in de periode na 2030. Dat willen we graag verder met u uitwerken.’

Dorpen moeten de kans krijgen om ‘van onderop plannen te ontwikkelen voor kleinschalige woningbouw die daadwerkelijk iets toevoegt aan het woningaanbod in het dorp. Dit soort plannen kent vaak een langjarige voorbereiding, waarin schaal en vorm kunnen variëren. Dit vraagt om een flexibele, uitnodigende en ondersteunende rol van de gemeente, maar ook van de provincie.’

Het provinciebestuur overweegt om de bouw van tijdelijke flexibele woningen te stimuleren, bijvoorbeeld voor seizoensarbeiders of studenten. Leeuwarden is hier niet enthousiast over: ‘We vinden het belangrijk dat een woning als een thuis voelt, en dat sluit in de meeste gevallen flexwonen al uit.’ Het is beter om te investeren in hoogkwalitatieve woningen die lang mee kunnen dan geld te steken in iets dat straks toch weer verdwijnt, vinden B en W.

(lc 30.11.2020)

Lees verder

Geld niet langer naar de Randstad

27-11-2020

Friese corporaties willen niet langer tientallenmiljoenen euro’s per jaar wegdragen naar de Randstad. Ze hebben het geld hard nodig om hun eigen gedateerde voorraad op te knappen.

Een noodkreet met die strekking is verstuurd naar politiek Den Haag. In januari gaan vertegenwoordigers in gesprek. Ook huurdersbelangenorganisaties sluiten aan. ,,Niet omdat we klagers zijn’’, benadrukt Rein Swart van Accolade. ,,Maar de periferie heeft zijn eigen problemen.’’

De landelijke politiek is te veel gericht op de woningnood in de Randstad, vinden de corporaties. Een kleine veertig uit Friesland, Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek hebben hun krachten gebundeld en de website www.scheefbeleid.nl opgericht. Swart, zegsman van de Friese corporaties, spreekt van een uniek initiatief. ,,Noem het een wondertje. Ik ben hier ongelooflijk trots op.’’ Steen des aanstoots is de verhuurderheffing, ooit ingesteld om de schatkist te spekken.Vanuit Friesland vloeit er jaarlijks een kleine 60 miljoen euro naar Den Haag. Alleen al Swarts eigen Accolade staat voor 11 miljoen euro per jaar aan de lat.

Het geld wordt opgebracht door huurders, veelal mensen met een kleine beurs. In Friesland zien ze daar niets van terug. ,,Wij vinden dat scheef. Het is onredelijk wat er nu gebeurt.’’ De politiek kwam tijdelijk een korting overeen, maar dat geld is grotendeels bestemd voor nieuwbouw in de Randstad.

De corporaties in de periferie willen de miljoenen in eigen regio houden. ,,Wij zeggen niet: schaf die verhuurderheffing af. Wij zeggen: maak er een investeringsvehikel van. Onze grootste opgave zit hier niet in nieuwbouw, maar in verduurzaming van de bestaande voorraad.’’ In Friesland staan rond de 80.000 corporatiewoningen. Een klein gedeelte daarvan is verduurzaamd. ,,Het gros moet nog. En dat zijn dure projecten.’’ Accolade is zelf onder meer bezig in Drachten aan De Hunze en in Joure. In die laatste plaats worden rijtjeswoningen aan De Ulekamp en aan De Keeringen momenteel voorzien van zolderisolatie.

Accolade schat dat ze de komende decennia minstens 840 miljoen euro kwijt is aan verduurzaming van de bestaande voorraad, grofweg tussen de 40.000 en 60.000 euro per woning. Als dat gebeurt, snijdt het mes aan twee kanten. Huurders zien door onder meer isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen hun maandlasten dalen en het milieu is erbij gebaat. Swart: ,,Wij houden als corporaties van de aardkloot. Wij willen graag verduurzamen, maar dat kan niet als wij ons geld jaar op jaar naar andere regio’s moeten brengen.’’
Deze zomer berekenden drie ministeries al dat de gezamenlijke corporaties tot 2035 30 miljard euro tekortkomen om aan de verduurzamingsopgave te voldoen.

Lees verder

BERLTSUM | Fidesta woonzorgvoorziening

26-11-2020

Fidesta Zorg begint een kleinschalige woonzorgvoorziening in appartementencomplex Berlinga State in Berltsum. Fidesta heeft hierover overeenstemming bereikt met Wonen Noordwest Friesland, die de appartementen verhuurt. Een zelfstandige zorgondernemer gaat het Fidesta huis runnen, waarbij Fidesta garant staat voor de kwaliteit van de zorg.
Berlinga State wordt het tiende Fidesta huis in Fryslân. De instellingheeft al woonzorgvoorzieningen in Grou, Hallum, Leeuwarden, Oentsjerk, Stiens, Workum en Harich. In december gaat het Fidesta huis in Heerenveen open, in het voorjaar van 2021 het huis in Dronryp. BerlingaState is vanaf 1 maart 2021 open.

Berlinga State bestaat uit 22 appartementen. Daarvan gaan er veertien tot het Fidesta huis behoren, zegt Rikus Sinnema, medeoprichter van Fidesta. De bewoners blijven huren van Wonen Noordwest Friesland. Decorporatie verhuurt de resterende acht appartementen aan bewoners diegeen zorg van Fidesta afnemen.

Brief
Sinnema heeft de huidige bewoners van Berlinga State gisteren per briefop de hoogte gebracht. In de brief worden de bewoners uitgenodigd vooreen informatiebijeenkomst op 1 december.
Sinnema zegt dat Fidesta contact heeft gezocht met Wonen NoordwestFriesland omdat er in Berltsum zorgen zijn over de toekomst van BerlingaState. Stichting Palet verzorgde er dagopvang maar heeft de huur opgezegd. Bewoners die afhankelijk zijn van thuiszorg en wijkverpleging kunnen er niet blijven wonen zodra ze zwaardere zorg nodig hebben.,,Minsken dy’t har hiele libben yn it doarp wenne ha, moatte dan nei in ferpleechhûs yn in oar plak. Dat wolle wy foarkomme. Wy ha as doel omminsken sa lang mooglik selsstannich wenje te litten”, verklaartSinnema.
Fidesta huizen zijn geschikt voor mensen die (tijdelijk) behoefte hebbenaan zorg, veiligheid en aandacht. In een Fidesta huis wordt zorg verleend aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Erworden vakspecialisten voor ingezet. De zorg wordt (deels) bekostigdvanuit de Wet langdurige zorg.

Sinnema benadrukt dat het afnemen van de zorg vrijwillig is. De huidigebewoners mogen, als ze dat willen, gebruik blijven maken van de thuiszorg of wijkverpleging. Zodra de thuiszorg of wijkverpleging niet meer kan voldoen aan de zorgvraag, kunnen de bewoners zich alsnog bijFidesta melden. Een huidige bewoonster die noodgedwongen vanuitBerlinga State naar de Hofwijck in Leeuwarden zou verhuizen, heeft zichal bij Fidesta gemeld, zegt Sinnema. ,,Sy bliuwt no yn Berltsum.”
Fidesta opent in Berlinga State ook weer een dagbesteding. Andere inwoners van het dorp zijn daar ook welkom, zegt Sinnema.

 

(FD 25.11.20)

Lees verder

Woningcorporaties doen gezamenlijk appel op rijk

26-11-2020


Woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland roepen gezamenlijk op tot lastenverlichting vanuit het rijk.
Ze wijzen op de ‘totaal andere dynamiek’ in Noord- en Oost-Nederland vergeleken met de Randstad. Op veel plekken stabiliseert of daalt het inwoneraantal en dan dreigt leegstand. ‘Daarom slopen we soms meerwoningen dan we terugbouwen. Dat heeft grote financiële gevolgen’, staat in de verklaring, want ‘nieuwe woningen leveren geld op, maartransformatie van bestaande woningen niet’, terwijl dat in de vergrijzende regio’s zonder bevolkingsgroei juist vooral nodig is.
‘Geef ons financiële ruimte en schaf de verhuurderheffing af’, roept directeur-bestuurder Rein Swart van Accolade in Heerenveen het rijk op.‘Deze heffing gaat rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor mensen die op een passend en duurzaam huiswachten. We vragen dus niet om extra geld, maar om lastenverlichting.’

Lees verder

GROU | WoonFriesland ligt voor op schema met verduurzaming

25-11-2020

Op het gebied van verduurzamen loopt WoonFriesland voor op schema. Eind 2019 al bereikte het verhuurbedrijf de ambitie voor 2021. Alle woningen hebben nu gemiddeld energielabel B.
Vooral het plaatsen van zonnepanelen werkte daar aan mee. Eind 2019 hadden 6445 huurwoningen van WoonFriesland zonnepanelen.
Naast het verduurzamen van de woningvoorraad kreeg sociaalwoonbedrijf WoonFriesland van koepelorganisatie Aedes ook een gunstige beoordeling wat het vaststellen van de huurprijzen betreft. Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie heeft gepubliceerd.
Met een gemiddelde huur van 499 euro zat de corporatie ook onder het landelijke gemiddelde van 544 euro. Gemiddeld stegen de huren van Woonfriesland vorig jaar met 1,2 procent.
Verder vermeldt de Aedes-publicatie dat de organisatiekosten van WoonFriesland vorig jaar 746 euro per woning bedroegen. Dat is per woning 82 euro minder dan het landelijk gemiddelde dat jaar.

Lees verder

LEEUWARDEN | AV FRIESO Leeuwarden wil minima helpen met tandartskosten

24-11-2020

De gemeente Leeuwarden gaat aanvragen van minima voortandartskosten in overweging nemen. Dat heeft het college van B en Wtoegezegd naar aanleiding van een brief van Platform Een- enTweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL).

Dat kreeg klachten van cliënten van AV Frieso, een aanvullendverzekeringspakket van De Friesland voor mensen met een laaginkomen.
Die cliënten hadden vanwege een slecht gebit, een aanvullendeverzekering voor tandartskosten. Met de komst van AV Frieso in 2018mochten ze deze verzekering houden. Ze kregen zo meer vergoed dan debedragen die AV Frieso hanteert.

De verzekerden kregen echter dit jaar te horen dat de dubbele verzekeringverleden tijd is. Wie het niet kon betalen moest bijzondere bijstand bij degemeente aanvragen, luidde het advies van Frieso volgens PEL.
Hoewel medische kosten niet vergoed worden via de bijzondere bijstand,wil de gemeente onder voorwaarden deze minima wel financieeltegemoet komen, meldt ze PEL.

 

(fd 23.11.20)

Lees verder

DRACHTEN | Kritiek op gasloze woonwagens

21-11-2020

De gasloze woonwagenwoningen die WoonFriesland in Smallingerland wil gaan verhuren, horen volgens critici eerder op een vakantiepark thuis.

,,Ik wil dit geen wagens noemen. Het lijken wel vakantiechalets. Dan kun je net zo goed op een camping gaan staan’’, zegt Antonio Corpier  Die de afgelopen jaren aandacht vroeg voor meer standplaatsen in Drachten. Ook op de Facebookpagina van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland klagen leden dat de woningen met hun 54 vierkante meter te klein zijn voor gezinnen en dat ze te veel op een vakantiehuisje of een bouwkeet lijken. In mei kondigde Smallingerland aan dat er na jarenlang wachten vijftien nieuwe
standplaatsen bij zouden komen, drie aan de Wetterwille in Drachten en twaalf op het voormalige woonwagenkamp bij Drachtstercompagnie. Huurders van deze vakken kunnen zelf een wagen plaatsen of huren van WoonFriesland. Deze
woonwagenwoningen van kunststof met plat dak en een losse berging zijn voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en vloerverwarming.

In een brief aan belangstellenden meldt de corporatie dat de te verhuren woonruimte speciaal voor de locaties is ontworpen. ‘De woningen zijn zo gebouwd dat ze kunnen worden verplaatst om te voldoen aan het woonwagengevoel’, schrijft WoonFriesland. Maar Corpier stelt dat een hokje op wielen nog geen woonwagen is. Omdat de standplaatsen zonder gas worden aangelegd – corporaties zijn sinds
medio vorig jaar verplicht om gasloos te bouwen – wordt een eigen woonwagen plaatsen volgens Corpier een dure aangelegenheid. ,,Je moet een splinternieuwe gasloze wagen kopen of een tweedehandse laten verbouwen.’’

De verwachting is dat de eerste woonwagenwoningen september volgend jaar worden geplaatst.

(lc 20.11.20)

Lees verder

IJLST | Nij Ylostins toch gesloopt

21-11-2020

Er komt een onderzoek naar nieuwbouw van 62 zorgwoningen op wooncomplex Nij Ylostins. Het huidige pand gaat na lang touwtrekken toch plat. Wooncomplex Nij Ylostins wordt onder de loep genomen door de gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien en zorginstelling Patyna. Ze onderzoeken of na sloop van de huidige 55 seniorenwoningen op de plek aan de rand IJlst 30 zorgwoningen en 32 huizen voor intensieve zorg kunnen worden gebouwd. Ook wordt bekeken of er een stads-welzijnsgebouw te realiseren is voor
bewoners uit het complex en de rest van de stad.

Twee jaar geleden maakte Elkien bekend dat ze het verouderde Nij Ylostins wilden slopen, maar concrete plannen voor nieuwbouw ontbraken. Bewoners en de stad stonden op de achterste benen en ondernamen actie om Nij Ylostins te redden. Ze wilden dat het pand werd gerenoveerd. Door een monumentenstatus aan te vragen hoopten ze de slopershamer af te wenden. Het college keurde dat verzoek af. De actievoerders maakten bezwaar, maar dat werd door de bezwaarschriftencommissie afgewezen. Door de protestgroep is
geen actie ondernomen richting de rechter. Hierdoor staat niets sloop meer in de weg.

 

(LC 20.11.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | 480 sociale huurwoningen in Middelsee

19-11-2020

Richtlijnen opgesteld voor nieuwbouwwijk van 3200 woningen

De nieuwe wijk Middelsee ten zuiden van het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden moet minimaal 480 sociale huurwoningen tellen. Dat stelt de gemeente in het ontwikkelkader voor de nieuwe wijk dat gisteren werd vastgesteld door het college van B en W. ,,Wij denken onder andere aan een buurtje als de Hollanderwijk in het noorden van de wijk bij de stoplichten bij de Overijsselselaan en het Fries Landbouwmuseum met vooral éénpersoonshuishoudens en wat meer sociale huurwoningen”, zegt wethouder Hein de Haan (PvdA). ,,Het doel is dat die woningen niet allemaal bij elkaar worden gebouwd, maar verspreid over het plan.”

De afgelopen jaren zijn er weinig sociale huurwoningen bijgebouwd in Leeuwarden. Blitsaerd bestaat bijvoorbeeld alleen uit duurdere
koopwoningen. Leeuwarden streeft ernaar dat in nieuwe wijken 20 tot 30 procent van de woningen in de sociale huursector zitten.
Middelsee wordt in drie fases gebouwd. De eerste fase telt 750 woningen waarvan de eerste kavels al verkocht zijn. Deze fase bestaat uit Havenstad en Waterstad en hiervoor is het stedenbouwkundig plan al vastgesteld. De eerste woningen moeten hier volgend jaar gebouwd worden. De overige twee fases die samen 2450 woningen moeten tellen, zijn meegenomen in het ontwikkelkader, dat een soort voorbode is voor het stedenbouwkundig plan. ,,We hebben het nog niet dichtgetimmerd, maar hier staan de richtingen in. Hier kan nog op gereageerd worden en daarna zal een stedenbouwkundig plan opgesteld worden.”

In tegenstelling tot de buurtschappen in de rest van de Zuidlanden aan de andere kant van de Overijsselselaan moet Middelsee meer een stedelijk karakter krijgen met diverse voorzieningen. Aanvankelijk waren er sportvelden gepland in het noordelijke deel van de wijk in de buurt van het Landbouwmuseum. In het ontwikkelkader is dit verplaatst naar het zuidwesten, tegen de spoorlijn naar Heerenveen. ,,Omdat dit een grote wijk wordt, verwachten we dat we op termijn meer velden nodig hebben en daar is op deze locatie meer ruimte voor.”

Ook het zuidelijker gelegen plan De Werp is meegenomen in het ontwikkelkader. Hier moet, volgens de planning in 2025, station
Werpsterhoek verrijzen. Aanvankelijk waren voor dit gebied bedrijven gepland, maar er wordt nu rekening mee gehouden dat er ook woningen gebouwd zouden kunnen wonen. ,,Dit is een bijzondere locatie vlakbij het nieuwe station en we willen de opties voor dit stukje graag nog langer open houden. Aanvankelijk werd er aan kantoorruimten gedacht, maar daar is nu geen behoefte aan in Leeuwarden. We willen het ook nog niet vol tekenen met woningen want voor hetzelfde geld wordt er toch een andere invulling voor gevonden.”

Belangstellenden kunnen via een digitale inspreekavond op 1 december vragen stellen over het plan dat tot 6 januari ter inzage ligt.

(FD 18.11.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | de komende weken worden cruciaal voor de WMO

19-11-2020

Nog maar twee van de 25 benodigde zorgaanbieders voor de WMO hebben een contract getekend. Toch vertrouwt de Leeuwarder wethouder Hein Kuiken erop dat het allemaal goedkomt.

Windkracht 058 biedt vanaf 1 januari de dagbesteding en thuisondersteuning binnen de WMO aan in Leeuwarden. Daarvoor heeft Windkracht 058 – die in maart de aanbesteding won – vijfentwintig andere zorgaanbieders op het oog. De contracten met die partijen zouden eind oktober rond moeten zijn. Maar dat is slechts in twee gevallen gelukt. ,,Er moet nog een hoop werk worden verricht, en de komende weken zijn daarin cruciaal. Moeten de puzzelstukjes in elkaar vallen. Maar ik verlaat me erop dat Windkracht 058 stevig onderweg is. Anton van der Kooij zei deze week nog tegen mij dat hij links- of rechtsom de afspraken rond krijgt”, aldus wethouder Hein
Kuiken. ,,We wisten dat er op deze periode een stevige druk zou komen te staan.”

Op de kritiek van Van der Kooij van Windkracht 058 dat hij zelf pas vorige week de benodigde gegevens van de gemeente kreeg en daardoor niet eerder contracten kon afsluiten, reageert Kuiken als volgt: ,,Ik denk dat hij het graag eerder had willen hebben. Maar wij hebben altijd gesteld dat de benodigde informatie op basis van perspectiefgesprekken met cliënten eind oktober, begin november zou worden aangeleverd. Misschien is hij iets te optimistisch geweest door te stellen dat de contracten eind oktober allemaal getekend zouden zijn.”

Toch is Kuiken er niet honderd procent van overtuigd dat alle contracten (op tijd) getekend worden. ,,Ik verkoop geen koelkasten. We zetten alles op alles en de continuïteit van de zorg staat voorop. Dat gaan we niet met voeten treden.”

(lc 18.11.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | PvdA: zorg over tekort aan sociale huurhuizen

18-11-2020

De Leeuwarder PvdA heeft de indruk dat de wachttijden voor sociale huurwoningen uit de hand lopen. Daarom wil ze van burgemeester en wethouders een goed overzicht van de wachttijd, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen corporatiehuizen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De partij denkt dat het aanbod van betaalbare huurwoningen fors is gedaald en vraagt of dit klopt. De partij vraagt ook om kritisch te kijken naar de opkoop van goedkope huizen door commerciële woningverhuurders.

 

(LC 17.11.20)

Lees verder

Inkomensgrens alleenstaanden blijft gelijk

18-11-2020

Het kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Dat plan gaat niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan. En voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog.

Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot veel protest.  

Deal met oppositie
Dankzij een deal die linkse oppositiepartijen met het Kabinet sloten is de lagere inkomensgrens voor alleenstaanden nu van de baan. In ruil voor steun van de oppositie aan de woonbegroting gaat het Kabinet meerdere woonplannen aanpassen. Het plan voor nieuwe inkomensgrenzen is één van die plannen.

Hogere inkomensgrens voor niet-alleenstaanden
Wat wél doorgaat is verhogen van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Daardoor komen meer stellen en gezinnen straks weer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Op dit moment geldt voor toegang tot sociale huur een inkomensgrens van € 39.055 (jaarinkomen). Daarbij is er geen onderscheid tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden blijft de inkomensgrens dus hetzelfde, voor meerpersoonshuishoudens gaat hij omhoog.

Nog geen duidelijkheid over huurverhoging
De plannen voor aangepaste inkomensgrenzen komen uit het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’. Met dit wetsvoorstel presenteerde het Kabinet in 2019 ook nieuwe plannen voor huurverhogingen. Het wetsvoorstel is nog niet door beide Kamers aangenomen. In welke vorm de plannen voor huurverhogingen doorgaan is op dit moment nog niet bekend.

 

201118 Woonbond.nl

 

Lees verder

HARLINGEN/FRANEKER: Energiecoaches

16-11-2020

Deze winter kunnen veertig huishoudens in Harlingen en veertig in de dorpen SintJacobiparochie en Tzum in Waadhoeke bezoek krijgen van een energiecoach. De gemeenten houden een proef waarbij de energiecoaches mensen bewust maken van hun energieverbruik en bespaartips geven. De coaches worden opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen. Zij nemen bij bezoek een gratis bespaarpakket mee. Nade proef moet duidelijk zijn hoe meer huishoudens geholpen kunnen worden.

Lees verder
content image