Nieuws

Bitgum in beroering door fors sloopplan

30-07-2021

Verdeeldheid in Bitgum. Wonen Noordwest Friesland wil 46 huurhuizen tegen de vlakte gooien om er wat nieuws en groeners voor terug te bouwen. Gooi maar plat dat oude spul, zegt een deel van het dorp. Niks ervan, zegt de andere helft. Die wil dat de honderd jaar oude karakteristieke arbeiderswoningen gespaard blijven.

Bitgum is in beroering door een grootschalig sloopplan. Woningstichting Wonen Noordwest Friesland wil 46 huizen tegen de vlakte gooien om plaats te maken voor evenveel nieuwe. De ingrijpende operatie vindt plaats in vier straten: de Frânskeleane, Hemmemastrjitte, Hillige Kamp en Jonkersleane. De huurhuizen daar dateren uit de jaren ’50 en ’60 en een hele rij van omstreeks 1915. Ze zijn oud, klein, slecht geïsoleerd en drastisch aan onderhoud en vernieuwing toe.

De woningstichting praatte de bewoners onlangs bij tijdens een bijeenkomst in de Molewjuk in buurdorp Bitgummole. Het plan deed de gemoederen hoog oplopen, zegt Jeanine Kramer die erbij was en in een van de betreffende straten woont. Vooral de mededeling dat huurders binnen vijf dagen moesten reageren of ze de plannen zien zitten, viel verkeerd. ,,Zo snel en midden in de vakantie, dat kan niet.” Uiteindelijk is die termijn met enkele weken verlengd. Pas als 70 procent van de bewoners instemt met het voorstel, gaat het door.

De grootschaligheid doet Bitgumers terugdeinzen. En dat er geen garantie is op een nieuw huis op hun oude stek wakkeren boosheid en ongerustheid aan. Want wat gebeurt er met hun eigen investeringen als de sloophamer nietsontziend de straten leegveegt? Sommige bewoners hebben hun krappe behuizing uitgebreid door zelf een garage te bouwen of door van de berging een slaapkamer te maken of er een douche te bouwen.

En dan is er nog een groep bewoners die het onverteerbaar vindt dat ook de karakteristieke arbeiderswoninkjes uit 1915 ten prooi vallen aan de slopershamer. ,,Die zijn ontzettend bepalend voor het aanzicht van het dorp”, zegt Kramer. ,,Ze zijn in de stijl van W.C. de Groot en de Hollanderwijk in Leeuwarden. Wat daar met zorg wordt behouden, gooien ze hier plat. En ook nog in het hart van zo’n oud, klein dorp. Een kwart van het centrum knal je kapot.”

In Berltsum zijn vergelijkbare huizen wel gerenoveerd, zegt Kramer die net als een aantal buren vindt dat de woningcorporatie door onderhoud uit te stellen het bewust zover heeft laten komen. ,,Er wordt al twintig jaar gemeld dat het cement tussen de stenen wegvalt. Ze hebben het laten gebeuren.”

Gerard van Keulen, manager vastgoed bij Wonen Noordwest Friesland, legt uit dat renovatie echt geen optie is in Bitgum. De woningcorporatie heeft in totaal vierduizend woningen in beheer en probeert die gefaseerd te verduurzamen. Soms kan dat door opknappen en isoleren, soms is het omslagpunt bereikt en is het slimmer om te slopen en nieuw te bouwen, zodat beter kan worden aangesloten bij de behoefte van specifieke doelgroepen.

,,Hjir yn Bitgum is de boel sa ferâldere dat it better is om wat nijs del te setten”, zegt Van Keulen. De huidige woningen zijn energieslurpers en variëren van label B tot G. ,,Dy binne energy-lek”, zegt Van Keulen. Daar valt niks meer aan te renoveren. ,,Dat wurdt sa djoer, dat is net helber.” De nieuwe huizen gaan van het gas af en worden energiezuinig.

Van Keulen snapt dat sommige bewoners het jammer vinden dat de karakteristieke huizen ten prooi vallen aan sloop. ,,Dy húskes binne wichtich foar de útstrieling fan it doarp.” Hij wijst erop dat in samenspraak met de bewoners een architect wordt gezocht die in een passende architectuur iets nieuws maakt. ,,Yn Sint Anne ha we dat ek dien en dêr is elk tefreden.”

De indeling van de wijk gaat door de sloop ook op de schop. Het volkstuinencomplex in het midden achter de huizen, wordt met twee straten ontsloten en ook hieraan worden huizen gebouwd. Een stedenbouwkundig logischer indeling, zegt Van Keulen. Dit betekent dat niet alle huurders naar hun oude stek terug kunnen. ,,Dat sil dreech wurde”, geeft hij toe.

Sommige bewoners hebben in het schuurtje een badkamer gebouwd of een extra slaapkamer gemaakt. Die investeringen gaan met de sloop verloren. ,,Soks is maatwurk”, zegt Van Keulen. ,,Hjir moatte wy it mei de yndividuele hierders oer ha.” Alle huurders krijgen een verhuisvergoeding en voorrang bij het vinden van vervangende woonruimte.

Sybe Bloem, voorzitter van Dorpsbelang Bitgum, proeft de verdeeldheid over het ingrijpende plan in zijn dorp. ,,It is in hiele yngreep.” En ook hij ziet dat de oude huisjes een bepaalde charme hebben. ,,Minsken fine it skande, mar asto dan fregest: soesto der wenje wolle, dan roppe se: nee, fierstente lyts.”

De woningen staan op forse kavels, ooit bedoeld en gebruikt als moestuinen. Bloem: ,,Der is in protte hiemromte. Der binne guon dy ha de boel kreas op oarder, mar by guon is it ek in dikke wyldernis.” Dorpsbelang is blij dat er energiezuinige en levensloopbestendige huizen voor terug komen. ,,Minsken kinne langer op it doarp wenjen bliuwe.

Alles afwegende maakt dat Bloem en volgens hem de meerderheid binnen het dorpsbelangbestuur zegt: ,,Slope dy boel. Se binne echt net mear fan dizze tiid. Hûndert jier lyn wie it modern, no sitte guon mei kranten tichtplakt.”

 

(LC29.07.21) 

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe wijk slurpt stroom

27-07-2021

Liander ziet elektriciteitsnet verder onder druk komen door gasloze nieuwbouw.

Het aantal woningen zonder gasaansluiting groeit. Dat zet het stroomnet van netwerkbeheerder Liander verder onder druk. Van de ruim negenhonderd woningen die in het eerste kwartaal in Fryslân werden gebouwd, had 92 procent geen gasaansluiting meer.

Ongeveer een derde van de huidige nieuwbouwwoningen wordt aangesloten op een warmtenet, en een even groot deel is volledig elektrisch. Een wijk met louter aardgasloze woningen gebruikt drie tot vier keer meer elektriciteit dan normaal.

In veel gebieden in Nederland, waaronder een groot gedeelte van Fryslân, zit het stroomnet zo vol dat nieuwe aanvragen voor verbruik of levering van stroom soms jarenlang op de plank komen te liggen. Liander noemt de beschikbaarheid van grote hoeveelheden stroom ‘niet langer vanzelfsprekend’. Volgens Liander is het daarom noodzakelijk dat gemeenten, projectwikkelaars en de netbeheerder zelf in een vroeg stadium nadenken over de energievoorziening van een nieuwe wijk.

De Friese stroomkrapte is vorige week overigens toegenomen. In (delen van) Akkrum, Burgum, Herbaijum, Marnezijl en Oudehaske is het niet meer mogelijk om nieuwe grootschalige stroomopwekinstallaties (zoals een stal met zonnepanelen) aan te sluiten op het net.

 

(FD26.07.21)

Lees verder

WoonFriesland ook schade door prijsafspraken liftfabrikanten

27-07-2021

Liftfabrikanten Kone en Otis hebben 37 woningcorporaties een forse schade berokkend door jarenlang onderlinge prijsafspraken te maken. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een zaak die aangespannen was door Stichting De Glazen Lift. De twee liftbedrijven zijn aansprakelijk voor die schade, meldt de vereniging van huurcorporaties Aedes. Het zou gaan om zeker tientallen miljoenen euro’s.

Ook de in Grou gevestigde Stichting WoonFriesland deed mee in de rechtszaak. De corporatie toonde aan dat er bij Kone uit Den Haag contracten zijn afgesloten voor drie woonlocaties inzake het onderhoud van de liften en het doen van aanpassingen. De afspraken werden gemaakt door Corporatieholding Friesland en Woonbedrijf Talma Drachten, die later opgingen in WoonFriesland.

Het gaat in ieder geval om twee wooncomplexen in Drachten. Voor een servicecontract met Otis voor een appartementengebouw aan de Badweg in Leeuwarden vond de rechtbank Rotterdam de schade voor WoonFriesland niet aannemelijk, omdat er ook een vereniging van eigenaars bij betrokken was. Mogelijk is die benadeeld, maar de vve was niet bij de rechtszaak betrokken.

,,Het vonnis is voor ons een absolute mijlpaal, want Kone en Otis hebben jarenlang elke aansprakelijkheid voor schade van de hand gewezen”, aldus een woordvoerder van Stichting De Glazen Lift. ,,Met dit vonnis sluit het net zich rond de twee liftfabrikanten. Zij zullen de corporaties moeten compenseren voor de meerprijzen.”

 

Een miljard boete

Stichting De Glazen Lift is door de woningcorporaties al in 2008 opgericht, kort nadat de Europese Commissie had bepaald dat vijf liftfabrikanten, waaronder Otis en Kone, tussen 1998 en 2004 verboden kartelafspraken hadden gemaakt. Zij kregen van Brussel al een boete van bijna een miljard euro.

Een woordvoerder van WoonFriesland liet gisteren weten niet direct inhoudelijk op de zaak te kunnen reageren. Welk nadeel financieel geleden is door de Friese corporatie, met ruim 20.000 huurwoningen in de provincie, een kwart van het totaal, is dus niet bekend.

(FD26.07.21)

Lees verder

STIENS | Sloop en nieuwbouw huurhuizen

27-07-2021

WoonFriesland vervangt acht huurhuizen aan de Petterhústerdyk in Stiens door tien nieuwe woningen. De gemeente Leeuwarden is in grote lijnen akkoord.

De straat ligt vlak bij het dorpshart van Stiens. Het gaat om vier blokken twee-onder-een-kapwoningen uit de de naoorloogse tijd. Ze werden destijds opgetrokken in rode baksteen, typisch voor de stijl van het zogeheten Delfts rood.

WoonFriesland diende dit jaar een aanvraag in om huurwoningen te bouwen in een soortgelijke stijl. Het gaat om twee blokken van elk vijf huizen. Ze hebben slechts één verdieping, net als bij de huidige. Het ene blok bestaat uit eengezinswoningen, het tweede blok uit ‘levensloopbestendige huizen’. De nieuwbouw krijgt geen aardgasaansluiting en wordt voorzien van warmtepompen. Het aantal parkeerplaatsen groeit met zeven. Die worden via een nieuw zijstraatje bereikbaar.

De bodem verdient veel aandacht bij de bouw. Er is namelijk sprake van grond- en bodemwatervervuiling. Hoofdoorzaak is een oude slootdemping, waarbij onder andere PAK’s (verbrandingsresten) in de grond terecht zijn gekomen. De vervuilde grond moet verwijderd worden.

De plek ligt dicht bij de historische dorpsterp. Archeologisch vooronderzoek maakt duidelijk dat er terpresten in de bodem kunnen opduiken. Vooral vondsten uit de periode van de middeleeuwen en later worden hier verwacht. Er is daarom archeologische begeleiding nodig.

 

(LC26.07.21) 

 

Lees verder

Kollumerzwaag mist nog zo’n 10 huurwoningen

20-07-2021

Plaatselijk Belang trekt aan de bel bij corporatie Thús Wonen voor oplossing woonvraag. Mogelijk wordt andere partij benaderd die wil investeren in sociale woningbouw

Woningcorporatie Thús Wonen mag in Kollumerzwaag nog wel acht à tien sociale huurwoningen bouwen. Dat schrijft Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster in een brief aan de directie van Thús Wonen. Als tweede dorp van de gemeente Noardeast-Fryslân verdient Kollumerzwaag volgens het dorpsbelang een even hoge prioriteit bij de woningcorporatie als Dokkum of een andere grote kern.

Levensloopbestendig

Thús Wonen heeft in 2019 in Kollumerzwaag veertien levensloopbestendige huurwoningen gebouwd aan de Pieter Postmastrjitte, die in de plaats kwamen van verouderde seniorenwoningen. Aan de Kastanjehof en Bjirkehof zijn zestien kleine gezinswoningen gebouwd. Langs deze straten waren ook sociale huurwoningen voorzien in het oorspronkelijke herstructureringsplan, maar daarvan is niets meer vernomen. De beoogde percelen liggen al jarenlang braak.

„Der is in knip ûntstien yn it bouplan”, zegt voorzitter Douwe Keegstra van Plaatselijk Belang. „Der binne tritich wenten boud, mar in part fan de plannen paste net drekt yn it bestimmingsplan. By de gemeente is noch hieltyd gjin bestimmingsplan yntsjinne foar de perselen dy’t noch iepen lizze.”

Onbegrijpelijk

Volgens Thús Wonen zijn er inmiddels voldoende sociale huurwoningen in Kollumerzwaag, maar dat standpunt vindt Keegstra onbegrijpelijk. ,,Dat stiet heaks op har eigen sifers oer de wenfraach út ús doarp.”

Uit die cijfers van de woningcorporatie blijkt dat grondgebonden huurwoningen nog steeds zeer gewild zijn. Kollumerzwaag kent een hoge reactiegraad van zo’n 25 reacties per aangeboden woning. De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in deze regio is ongeveer tien maanden. „Wy merke dat it foar jongerein in hiele toer is om yn it doarp in hûs te finen”, zegt Keegstra. „Minsken dy’t hjir hikke en tein binne, wolle graach in plakje fine yn Kollumer-sweach. Mar as se hjir net telâne kinne, geane se nei De Westereen of Kollum.”

Andere partij

Als Thús Wonen het bouwproject niet wil doorzetten, wil Plaatselijk Belang dat de braakliggende grond beschikbaar wordt gesteld aan een andere partij die in betaalbare woningbouw of commerciële verhuur wil investeren.

 

<FD19.07.21>

Lees verder

Woudsend krijgt 30 nieuwbouwwoningen

19-07-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân wil dertig nieuwbouwwoningen in Woudsend laten bouwen. Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het gaat om het woningbouwplan It Skar 2 van zo’n drie hectare. In de wijk komen zowel huur- als koopwoningen. De gemeenteraad besluit op 30 september over de kredietaanvraag.

 

(FD17.07.21) 

Lees verder

Geldproblemen door schuldenbeleid

12-07-2021

oor het schuldenbeleid van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst, kwamen de afgelopen maanden mensen financieel in de knel.

Er werd een bedrag ingehouden, waardoor sommige mensen onder het bestaansminimum kwamen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de te veel ingehouden bedragen alsnog wil betalen. De Nationale Ombudsman en de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden wezen haar enkele maanden geleden op de problematiek.

Het is onduidelijk hoeveel mensen hierdoor geraakt zijn. Het gaat wel om een ‘vaste groep’ bij wie de verrekening in november 2020 is vastgesteld. Sindsdien is het innen van de schuld namelijk stopgezet wegens de coronacrisis.

Mensen die ‘toeslagschulden’ hebben – bijvoorbeeld omdat ze op een bepaald moment meer kregen dan waar ze recht op hadden – kunnen dit laten verrekenen met voorschotten van diezelfde toeslag: het bedrag wordt ingehouden op de voorschotten van nieuwe toeslagen. Dit beleid wordt automatisch toegepast als iemand niet reageert op een brief over de openstaande schuld.

Mensen die sterk afhankelijk zijn van toeslagen, kunnen hierdoor onder het bestaansminimum komen, terwijl het de bedoeling is dat iedereen altijd een klein bedrag overhoudt voor noodzakelijke kosten, zoals de boodschappen.

„Ik vind het van zeer groot belang dat we deze mensen, die de afgelopen maanden onder het bestaansminimum hebben moeten leven, tegemoetkomen door die verrekeningen actief terug te draaien en de vanaf januari 2021 te veel ingehouden bedragen uit te betalen”, zegt Van Huffelen. Sinds begin dit jaar geldt namelijk een wet die het bedrag waar mensen recht op houden automatisch moet berekenen. Het beleid van Toeslagen ”werkt niet conform deze wet”.

Mensen die hiervan de dupe zijn geworden, worden opgebeld. De ‘financieel vermoedelijk meest kwetsbare mensen’ krijgen als eerste een telefoontje. Voor de afgelopen tijd wordt dan een oplossing gezocht, maar ‘een structurele oplossing stuit op de korte termijn helaas op knelpunten in de uitvoering’, zegt Van Huffelen. Het ICT-systeem kan het namelijk niet aan het beslagvrije bedrag te verrekenen als straks de invorderingen weer opstarten wanneer de coronacrisis over is. Daarom gaat de staatssecretaris met alle betrokken ministeries werken aan een nieuwe ”invorderingsstrategie”, zo meldt ze aan de Kamer.

Intussen proberen Toeslagen en de Belastingdienst de groep die in de knel raakt voortdurend in beeld te brengen. Als blijkt dat ze onder het zogeheten beslagvrije bedrag uitkomen, wordt de verrekening gestopt en het bedrag terugbetaald. ”Hiermee wordt zo veel als mogelijk, maar niet voor de volle 100 procent, voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum kunnen raken door verrekeningen.”

(LC10.07.21)

Lees verder

Valse woningsites ook in Leeuwarden

07-07-2021

Na betaling starttarief blijken huurhuizen onbeschikbaar.

Criminelen maken misbruik van de krapte op de woningmarkt. Steeds vaker zien de politie en Autoriteit Consument & Markt (ACM) huurwoningwebsites die consumenten verleiden met een niet-bestaand woningaanbod.

De consumenten moeten daar een betaling doen om op de huurwoningen te kunnen reageren. Als mensen eenmaal betaald hebben (vaak twintig tot vijftig euro), blijken veel getoonde woningen niet beschikbaar of zelfs niet te bestaan. De verhuurmakelaar is veelal onbereikbaar.

De ACM krijgt hierover veel klachten, maar volgens de politie wordt zelden aangifte gedaan. De beide organisaties werken samen om de malafide praktijken tegen te gaan. ,,Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in een persbericht. ,,Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.”

De ACM doet research naar websites die landelijk opereren, en vooral huizen aanbieden in de grote steden. Leeuwarden valt daaronder, laat de organisatie desgevraagd weten. Omdat er mogelijk sprake is van oplichting is ook het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) ingeschakeld. Die kreeg de afgelopen maanden zo’n honderdvijftig aangiftes binnen. ,,We vermoeden dat mensen geen aangifte doen omdat het om een klein bedrag gaat. Aangifte is te veel moeite. Of ze denken dat de politie er toch niets mee doet”, aldus Gijs van der Linden, teamleider LMIO.

Volgens Van der Linden verdienen criminelen goed geld. ,,We deden met betaaldiensten onderzoek naar deze malafide praktijken. We vonden bankrekeningen met soms wel zesduizend transacties; allemaal kleine betalingen die tezamen een groot bedrag vormen. Zolang er geen aangifte van wordt gedaan, kan de crimineel ongehinderd zijn gang gaan.”

 

 

(FD 7 juli 2021)

Lees verder

Valse woningsites ook in Leeuwarden

07-07-2021

Na betaling starttarief blijken huurhuizen onbeschikbaar.

Criminelen maken misbruik van de krapte op de woningmarkt. Steeds vaker zien de politie en Autoriteit Consument & Markt (ACM) huurwoningwebsites die consumenten verleiden met een niet-bestaand woningaanbod.

De consumenten moeten daar een betaling doen om op de huurwoningen te kunnen reageren. Als mensen eenmaal betaald hebben (vaak twintig tot vijftig euro), blijken veel getoonde woningen niet beschikbaar of zelfs niet te bestaan. De verhuurmakelaar is veelal onbereikbaar.

De ACM krijgt hierover veel klachten, maar volgens de politie wordt zelden aangifte gedaan. De beide organisaties werken samen om de malafide praktijken tegen te gaan. ,,Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in een persbericht. ,,Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek.”

De ACM doet research naar websites die landelijk opereren, en vooral huizen aanbieden in de grote steden. Leeuwarden valt daaronder, laat de organisatie desgevraagd weten. Omdat er mogelijk sprake is van oplichting is ook het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) ingeschakeld. Die kreeg de afgelopen maanden zo’n honderdvijftig aangiftes binnen. ,,We vermoeden dat mensen geen aangifte doen omdat het om een klein bedrag gaat. Aangifte is te veel moeite. Of ze denken dat de politie er toch niets mee doet”, aldus Gijs van der Linden, teamleider LMIO.

Volgens Van der Linden verdienen criminelen goed geld. ,,We deden met betaaldiensten onderzoek naar deze malafide praktijken. We vonden bankrekeningen met soms wel zesduizend transacties; allemaal kleine betalingen die tezamen een groot bedrag vormen. Zolang er geen aangifte van wordt gedaan, kan de crimineel ongehinderd zijn gang gaan.”

 

 

(FD 7 juli 2021)

Lees verder

Verhuur studentenwoningen Drachten aan banden

07-07-2021

De verhuur van woningen aan studenten en arbeidsmigranten in Smallingerland wordt beperkt. Tijdens een inspraakbijeenkomst van Het Plein van de gemeenteraad dinsdagavond bleek dat omwonenden overlast ervaren. Met nieuwe maatregelen is verhuur alleen met vergunning mogelijk. Ook mantelzorg- of kangoeroewoningen moeten aan de nieuwe regels voldoen.

Lees het artikel van Wâldnet van 7 juli jl. 

Lees verder

Opinie: Geef de volkshuisvesting nieuw elan

05-07-2021

Het is de hoogste tijd dat er weer nieuw elan komt in de volkshuisvesting. Meer woningen, leefbaarheid en duurzaamheid vragen om grote investeringen. Het signaal dat demissionair minister Ollongren daarover afgaf, is nog niet afdoende.

Vorige week trok demissionair minister Ollongren aan de bel over het feit dat woningbouw niet meer de melkkoe van weleer is. Sterker nog: de minister gaf aan dat zonder financiële steun vanuit het rijk er onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen. Ze haalt daarbij het onderzoek aan naar veertien grootschalige woningbouw- en infrastructuur projecten onder andere in de gemeente Groningen. Het berekende tekort? Zo’n 20 miljard euro voor heel Nederland.

Het is goed dat de minister dit signaal richting een nieuw kabinet afgeeft, immers de aanpak van het woningtekort blijft onverminderd urgent. Ook in onze provincies. Wij denken overigens dat de minister met haar berekening aan de voorzichtige kant zit. Het gros van de veertien onderzochte projecten ligt in de Randstad en daar kunnen vanwege de hogere inkomens en de grotere krapte, hogere verkoopprijzen voor de woningen worden gevraagd. Dit verdienvermogen is buiten de Randstad lager. Daardoor is het publieke tekort (geld dat overheden moeten bijspringen) op de zeer noodzakelijke woningen nog wat hoger.

Nauwelijks nog te starten

Voor veel huishoudens is het moeilijk een woning te vinden die goed bij hun past en bij wat ze kunnen betalen. Een start maken op de woningmarkt is in de huidige krappe woningmarkt nauwelijks meer te doen. Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing minder investeren in nieuwbouw, woningverbetering en de leefomgeving. Daardoor zijn ook in de sociale huur de laatste jaren de wachttijden weer opgelopen.

De gewenste verduurzaming van hun bezit vormt een fikse uitdaging. Juist de woningcorporaties zijn onze partners in de uitdagingen die we zien bij het vernieuwen en herstructureren en gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. Om de woningcorporaties meer slagkracht te geven moet de verhuurdersheffing per direct door het nieuwe kabinet afgeschaft worden.

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats: volgens ons gaat de minister in haar brief slechts in op de helft van de woonopgave. De grootste uitdaging ligt bij de verduurzaming en herstructurering van de woningen die er al staan. Voor de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie wordt samen met het rijk, provincies en gemeenten een Omgevingsagenda Noord-Nederland opgesteld. Wijkvernieuwing en transformatie in steden en dorpen worden hierin als belangrijke opgaven gezien.

4,3 miljard erbij

Als Noorden willen wij hier graag mee aan de slag. Daarom is onderzoek gedaan naar welke achterstand Noord-Nederland heeft qua vernieuwing en verduurzaming van woningen ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Om het vernieuwingstempo gelijk te stellen aan het gemiddelde van Nederland, is een extra investering van circa 4,3 miljard euro nodig in de woningvoorraad. Dit bedrag is opgebouwd uit een inhaalslag voor het realiseren van extra nieuwbouw en kosten voor vervroegde sloop van verouderde woningen.

Het is de hoogste tijd dat door het nieuwe kabinet de volkshuisvesting weer nieuw elan krijgt. De uitdagingen in de volkshuisvesting en de leefbaarheid vragen om grootschalige investeringsprogramma’s. Bijvoorbeeld zoals de Amerikaanse president Joe Biden die heeft gelanceerd om de Amerikaanse infrastructuur weer toekomstbestendig te maken.

Laten we beginnen met het opnieuw introduceren van instrumenten die in het verleden hun nut hebben bewezen, zoals het budget voor stedelijke vernieuwing (ISV). Daarmee kunnen gemeenten slagvaardig de fysieke en sociale leefomgeving verbeteren. Wat ons betreft stap één op weg naar een duurzame woon-toekomst, en een nieuw elan voor de volkshuisvesting.

Klaas Fokkinga is gedeputeerde voor woningbouw in de provincie Fryslân, Hans Kuipers heeft diezelfde portefeuille als gedeputeerde in provincie Drenthe, net als gedeputeerde Tjeerd van Dekken in de provincie Groningen

 

 

(HFD 3 juli 2021)

Lees verder

LEEUWARDEN | Tegenvaller van een half miljoen

01-07-2021

De gemeente Leeuwarden had afgelopen jaar een tegenvaller van een half miljoen euro door haar bijdrage aan de herstructurering van corporatiehuizen in Grou.

De voormalige gemeente Boarnsterhim legde in 2006 in een convenant met corporatie Elkien vast, dat zij 5700 euro per huurwoning zou uitkeren. Dit gold ook de afgelopen jaren nog. Als rechtsopvolger van Boarnsterhim had de gemeente Leeuwarden deze kosten moeten voorzien en opnemen in haar begroting, maar dit gebeurde niet.

‘Dit leidt tot een nadeel van 524.000 euro’, schrijven burgemeester en wethouders in hun jaarstukken. Dit is de maximale bijdrage, dus hierna volgen geen extra kosten meer, zo laten zij weten.

‘De bijdrage is bedoeld voor de resterende 92 woningen van het programma zoals dat is gestart in de voormalige gemeente Boarnsterhim.’ De herstructurering was bedoeld om huurwoningen te vervangen of opknappen.

 

(LC 30-06-2021)

Lees verder

LEEUWARDEN | Huizenmarkt zit op slot: jongere lang in opvang

01-07-2021

LEEUWARDEN Opnieuw klopten het afgelopen jaar relatief veel jongeren aan bij de Leeuwarder nachtopvang. Vanwege een gebrek aan doorstroommogelijkheden bleven ze lang hangen.

Van de 247 bezoekers van de nachtopvang in 2020 was een op de vijf jonger dan 28 jaar, zo blijkt uit de jaarcijfers van Zienn. Dat was weliswaar minder dan in 2019, toen het om bijna een kwart ging. Maar opmerkelijk is dat ze langer bleven: gemiddeld 36 nachten, tegen 25 het jaar daarvoor.

Dat jongeren hun toevlucht zoeken in de nachtopvang heeft verschillende oorzaken, volgens Sjoerd Woudstra, regiohoofd bij Wender (sinds april de nieuwe naam van Zienn en het Kopland in Groningen). Zo is er sprake van een ‘corona-effect’. ,,Er waren meer jongeren die in conflict kwamen met hun ouders en niet meer thuis konden wonen.’’

Ook bezuinigingen bij Jeugdhulp en GGZ spelen een rol. ,,Dit soort instanties hebben minder opvangcapaciteit gekregen. Jongeren die voorheen in aanmerking zouden komen voor een beschermde woonplek bij de GGZ, gaan zwerven en kloppen uiteindelijk bij ons aan.’’

Verder krijgt Wender veel aanmeldingen van jongeren vanuit gebiedsteams. ,,Dan belt er een sociaal werker met de vraag: kan mijn jongere terecht in het Kamers met Kansen-project?’’ Dit zijn kamers voor jongvolwassenen met een instabiele thuissituatie. Het aantal plekken is evenwel beperkt.

De nachtopvang is bedoeld als tijdelijke voorziening. Er is een speciale unit met acht bedden voor jongeren, maar ideaal is dit niet, zegt Woudstra. ,,Je wilt ze daar niet hebben, want het is geen goede omgeving.’’ Dak- en thuislozen jonger dan 28 jaar worden in principe doorverwezen naar het Huis voor Jongeren, waar negen crisisplekken zijn en elf voor langere tijd. Maar ook deze voorziening zit vol, en niet iedereen komt in aanmerking.

Doorstromen naar een huurappartement is ook lastig, omdat de woningmarkt op slot zit. Woudstra: ,,Doordat de huizenprijzen ook hier enorm zijn gestegen, is er amper doorstroming en komt er weinig vrij voor deze jongeren.’’

Volgens Woudstra gaat het bovendien om een ,,hele nieuwe doelgroep’’ die nu aanklopt bij de nachtopvang. ,,Jongeren die tussen wal en schip vallen en het eigenlijk overal verpest hebben.’’ Deze groep is te ‘zwaar’ voor het Huis voor Jongeren. Voor hen zou Wender het liefst een nieuwe woonvorm optuigen. ,,Een 24-uursvoorziening met zeer gespecialiseerde begeleiding.’’

Hier lopen volgens hem gesprekken over met woningcorporaties en gemeenten. ,,De wil is er wel, de coördinatie ontbreekt. Maar als er morgen een gebouw is, heb ik daar zo 25 jongeren voor’’, aldus het regiohoofd dat ook verantwoordelijk is voor het Huis voor Jongeren.

Bij zorgopvang de Marene, een andere woonvoorziening van Wender, zijn gistermorgen zes tiny houses geplaatst. Ze zijn bedoeld voor mensen die in een rustige en prikkelarme omgeving willen wonen. Er is nu al een wachtlijst.

De huisjes van 35 vierkante meter hebben een eigen voordeur, een klein keukenblok en badkamer en zijn rolstoelvriendelijk. Mensen kunnen er zelfstandig wonen. ,,Ze leren hier hun eigen huishouding te runnen, koken en wassen, zodat ze na maximaal een jaar echt zelfstandig kunnen wonen’’, legt projectleider Theo Outhuyse uit.

 

(LC 30-6-2021)

 

Lees verder

HARLINGEN | Veel belangstelling plannen Almenum

01-07-2021

HARLINGEN Wooncentrum Almenum wordt de komende jaren gefaseerd gesloopt en herbouwd. De plannen aan de Midlumerlaan in Harlingen krijgen steeds meer vorm.

Bewoners, omwonenden, gemeenteraadsleden en Harlingers met een gezonde nieuwsgierigheid, ze waren er dinsdagavond allemaal. Voor velen was het sinds lange tijd na alle beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie de gelegenheid weer andere mensen te ontmoeten. De sfeer tijdens de informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen in de gemeenschapsruimte van Almenum was dan ook uiterst ontspannen.

Gezien de ingrijpende plannen en enkele spandoeken aan de Midlumerlaan waarop bewoners hun zorgen en afkeer uiten, mag dat opmerkelijk worden genoemd. Zo niet voor wethouder Erik de Groot, die als voorzitter van de Stuurgroep Almenum nauw bij het project is betrokken. In de stuurgroep zijn naast de gemeente ook Huurdersbelangen Almenum, initiatiefnemer De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging Harlingen vertegenwoordigd.

,,We hebben de afgelopen tijd veel met alle betrokken partijen gesproken. Ook omwonenden spreken mee. Zelf ben ik in ieder gebouw en op elke verdieping geweest om de zichtlijnen van de bewoners en omwonenden te bekijken. Het is een ingrijpend project.’’

In totaal worden in drie fases 162 appartementen gesloopt. Daarvoor keren 155 appartementen terug: 130 in de goedkope en middenklasse huur en 25 in de vrije huursector. De bijna 180 bewoners moeten in ruime meerderheid instemmen met de plannen. Aan een sociaal plan wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Ook ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Daarin is duidelijk te zien hoe de toekomstige bouwvolumes, -vormen en -hoogtes afwijken van de bestaande. Er wordt nog wel gekeken of het complex nog een stuk richting het Van Harinxmakanaal kan worden opgeschoven. Daarover zal met het provinciebestuur overeenstemming moeten worden bereikt, aldus De Groot.

Op het terrein van een voormalige tomatenkwekerij verrees in 1975 een toen uiterst modern woonzorgcentrum, waar de oudere Harlingers graag hun oude dag wilden doorbrengen. Zorgeloos en comfortabel wonen is het er echter al een tijdje niet meer. Een groot deel van de oudere bewoners wacht in de komende periode tweemaal een verhuizing.

Voor enkele directe buren is het duidelijk dat het bestaande complex moet worden gesloopt. ,,Het is gedateerd’’, meent een bewoonster van de Midlumerlaan. ,,We zijn blij dat er goed overleg mogelijk is, maar iedereen heeft zijn eigen belang. Wij zien de gebouwen nu wel een stuk dichterbij komen, dat is natuurlijk niet leuk.’’

 

LC 30-06-2021

 

Lees verder

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

28-06-2021

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te vragen via toeslagen.nl/huurtoeslag.

 

Lees hier het hele artikel: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/25/meer-huurders-hebben-recht-op-huurtoeslag-maar-niet-iedereen-weet-dit

 

Lees verder

Strengere regels voor verenigingen

28-06-2021

De eisen aan bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen worden vanaf 1 juli strenger. ,,Goed bestuur zit vooral in menselijk gedrag, maar zonder regels kun je niet”, zegt notaris Kanter Breuker uit Leeuwarden. Hij legt uit wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
 

Wat is de WBTR?

,,Deze wet gaat over goed bestuur van stichtingen en verenigingen. Daarvan zijn er heel veel en de verscheidenheid is groot. Voor de meeste gelden nog de oude, basale regels van zo’n vijftig jaar oud. Met de WBTR worden de regels aangescherpt en aangevuld. Dat is nodig omdat de maatschappelijke sector groot en belangrijk is, er gaat veel in om. Op deelgebieden, zoals de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties, is de regelgeving eerder al aangepast.”

 

Wat gaat er door de wet veranderen?

,,De hoofdregel blijft dat bestuurders en toezichthouders alleen bij een ernstig verwijt persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De nieuwe wet regelt dat zij aansprakelijk kunnen zijn voor een financieel tekort bij faillissement. Dat is het geval als ze hun taak onbehoorlijk hebben uitgevoerd én als aannemelijk is dat dit de oorzaak is van het faillissement. Dat laatste is in de huidige wetgeving nog niet expliciet opgenomen. Het wordt dus wat scherper dan het was. Voor professionele organisaties gaat het verder. Als zij hun boekhouding niet op orde hebben, zijn bestuurders en toezichthouders in principe aansprakelijk. Maar verder dan dit wilde de wetgever niet gaan. Je moet voorkomen dat door te strenge wetgeving niemand meer wil besturen.”

 

Wat mag er straks niet meer?

,,Als bestuurder of toezichthouder dien je het belang van de organisatie. Je zit er niet voor jezelf. Je moet straks de vergaderkamer verlaten als er een beslissing wordt genomen waarmee een persoonlijk belang is gemoeid. Denk aan de voorzitter van een voetbalclub van wie de partner eigenaar is van een bouwbedrijf. Als die onderneming de kantine mogelijk gaat verbouwen, dan mag zo’n voorzitter niet meepraten. Logisch, maar het was nog niet vastgelegd.

Wat soms nog voorkomt en straks niet meer kan, is dat iemand in het bestuur meer stemmen heeft dan een ander en zo de overhand krijgt. In de WBTR is ook de continuïteit van een vereniging of stichting een belangrijk punt. Wat doe je als een bestuurslid langdurig ziek is, of een heel bestuur opstapt? Voor dit soort situaties moet je nu een regeling opnemen in je statuten. Je mag in dat opzicht niet meer voor verrassingen komen te staan. Verder krijgt een rechter meer mogelijkheden om in te grijpen bij een stichting.”

 

Stichtingen en verenigingen hebben vaak nog oude statuten. Wat moeten ze doen?

,,Verenigingen en stichtingen die dat nog niet hebben gedaan, doen er goed aan om hun statuten te controleren. Als die niet aan de nieuwe eisen voldoen, dan moeten ze worden aangepast. Voor bestuurders en toezichthouders is door de WBTR duidelijker wat van hen verwacht wordt. Goed bestuur zit in de eerste plaats in menselijk gedrag, maar zonder regels kun je niet. 

 

(LC 26 juni 2021)

Lees verder

Wetterskip wil 780.000 euro bij minima halen

28-06-2021

Fikse bezuinigingen nodig in komende jaren

Wetterskip Fryslân moet flink aan de bak om de begroting de komende jaren sluitend te maken. Daartoe worden de belastingen meer verhoogd dan beloofd en wordt de kwijtscheldingsregeling voor minima versoberd. Met dat laatste wil het waterschap 780.000 euro op jaarbasis bezuinigen.

Dit staat in de Kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld en waarover deze week is gedebatteerd in het algemeen bestuur.
 

Mensen in de bijstand komen nu in aanmerking voor kwijtschelding van 100 procent van de waterschapsbelasting. Het dagelijks bestuur stelt voor deze norm op 80 procent vast te stellen. Ongeveer 13.000 huishoudens in Fryslân komen voor kwijtschelding in aanmerking. De financiële positie van het Wetterskip is zorgelijk, concludeert onderzoeksbureau Lysias in een rapport.
 

Evenwicht

Een evenwicht tussen de uitvoering van de taken, acceptabele belastingen en een gezonde schulden- en reservepositie is met de huidige koers niet te bereiken, aldus Lysias. Het algemeen bestuur heeft bepaald dat de belastingstijging de komende jaren beperkt blijft tot 2 procent, maar die ambitie is niet houdbaar. ‘Het Wetterskip heeft niet zoveel te kiezen’, aldus het rapport. De begroting over 2021, die afstevende op een tekort van 6,5 miljoen euro, valt nu gunstiger uit. De tussenrapportage laat nu een tekort van 3,8 miljoen zien.

Dagelijks bestuurslid Bé de Winter zei deze week dat het bestuur streeft naar een sluitend meerjarenperspectief 2022-2026 en een acceptabele reservepositie. In de commissievergadering uitten diverse fracties hun ongenoegen over de verlaging van de kwijtschelding; op 6 juli valt in de bestuursvergadering de definitieve beslissing. Dat is niet het enige bezuinigingsvoorstel. Ook het budget voor innovatie wordt verlaagd en de leges verhoogd, is het voorstel. En de belastingen worden toch meer verhoogd dan eerder beloofd.
 

Niet boven nul te krijgen

Afgesproken was dat de belastingverhoging voor watersysteembeheer jaarlijks 2 procent stijgt, met een uitschieter van 5 procent in 2024. Die op waterzuivering staat ook vast op 2 procent. Dat kwam in ruil voor een eenmalige forse verhoging in 2020. Maar daarmee is het verwachte jaarresultaat niet boven nul te krijgen, berekende Lysias. Twee tot drie miljoen zal het waterschap jaarlijks tekort komen als de huidige koers wordt aangehouden.

Hoewel het dagelijks bestuur op voorhand terughoudend is met het draaien aan de tariefknop, stelt het toch voor de forsere belastingverhoging door te voeren. Voor systeembeheer gaat het tussen 2022 en 2026 om 3,0 tot 3,1 procent en op zuiveringsgebied om 3,9 tot 4,2 procent. Voor meerpersoonshuishoudens gaat het om meerkosten tussen de tien en twintig euro. Boerenbedrijven betalen zo’n 220 euro meer per jaar.
 

 

(FD 28.06.21)

Lees verder

Vervolg samenwerkingsovereenkomst De Bewonersraad en WoonFriesland

18-06-2021

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland hebben onlangs een vervolg samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De vorige was verlopen in 2019. De hernieuwde samenwerkingsovereenkomt geldt voor de komende vier jaren. 

Uiteraard blijft De Bewonersraad de kritische luis in de pels, om de belangen van de huurders en met name de leden goed te behartigen. 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AnneMarieke Voortman, corporate communicatieadviseur. Telefoon: 06 532 385 23.
En bij Gert Brouwer, directeur De Bewonersraad, telefoon 058 - 216 5457.

 

 

 

Lees verder

‘Huizenmarkt loopt volledig vast’

03-06-2021

‘Voor deel van bevolking is het steeds moeilijker om huis te kopen’ den haag De woningmarkt dreigt volledig in het slot te vallen. Om dat te voorkomen moet een nieuw kabinet vol inzetten op extra bouw van huizen. Ook moet de hypotheekaftrek worden versoberd.

Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), gisteren in een gesprek met de Tweede Kamer.

„De woningmarkt is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen. Voor een deel van de bevolking wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.”

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, en Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, zijn het met deze analyse eens. Hasekamp: „Er is sprake van een sterk oververhitte huizenmarkt.

Huishoudens lopen risico op hoge schulden.” Ook hij vindt dat er gekeken moet worden naar de fiscale ondersteuning van woningkopers.

Als eerste advies geeft Knot mee dat er meer huizen moeten worden gebouwd.

„De schaarste zorgt voor structureel hoge prijzen en hoge huren.” Hij ziet in de kabinetsformatie een goed moment om de woningmarkt aan te pakken.

Van Geest waarschuwt dat juist niet de leennormen moeten worden versoepeld om kopers meer mogelijkheden te geven op de huizenmarkt: „Ik zou adviseren de leennormen niet te verruimen.”

Uit een internationale vergelijking blijkt volgens haar dat Nederlandse huizenkopers best veel ruimte krijgen voor het aangaan van een hypotheek. „De normen zijn nog steeds best wel ruig.” Uit eerdere rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat het tekort inmiddels 331.000 huizen is. Dat tekort loopt de komende jaren nog verder op. Daarmee is de schaarste groter dan in de jaren tachtig.

In april stegen de huizenprijzen met 11,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was de grootste prijsstijging in twintig jaar tijd. Hasekamp vreest voor de gevolgen van een plotse prijsdaling. „Bij een prijscorrectie kunnen kwetsbare groepen onder water komen staan.” Dan is de woningwaarde lager dan de hypotheekschuld.

Vergeleken met de vorige huizencrisis in 2013 zal het probleem minder groot zijn, verwacht de CPB-directeur: „Ons beeld is dat de potentieel kwetsbare groep kleiner is.”

Volgens Knot is het probleem dat de sociale huursector en de koopsector door de overheid gesteund worden en de vrije huurmarkt niet. „Als je twee van de drie sectoren subsidieert en eentje niet, dan moet je niet verrast zijn dat die ene een ondergeschoven kindje wordt.”

Hij stelt dat het aandeel vrije huur in de woningmarkt is afgenomen van 60 procent enkele decennia geleden naar 10 procent nu. Daardoor zijn er amper betaalbare huurwoningen in dat deel van de huurmarkt: „Dat leidt ertoe dat jonge mensen na een sociale huurwoning niet eerst naar een vrije huurwoning gaan, maar zichzelf moeten vastzetten in een koophuis met een hoge schuld.”

CPB-directeur Hasekamp vindt ook dat de fiscale stimulans in de koopmarkt minder moet zijn. „We stapelen verstoring op verstoring. Recent is de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft en daarmee is weer een extra verstorinkje toegevoegd.”

De drie economen waarschuwen ervoor kopen nóg meer te stimuleren nu er een tekort is aan huizen. „Elke stimulans die je geeft, komt één op één terug in hogere prijzen”, aldus Knot. „Daardoor komt er echt geen vierkante meter woongenot bij. Stimulering van de vraag heeft geen enkele zin.”

 

(LC 03.06.21)

Lees verder

Leeuwarden l Oude Leeuwarder huizen eerste gasloos

03-06-2021

Tot 2030 zal Leeuwarden waarschijnlijk vooral oudere stadswijken ‘van het aardgas af’ halen.

Deze huizen worden aangesloten op warmtenetten, waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van aardwarmte Dit bleek dinsdag bij de eerste openbare bijeenkomst over de toekomst van aardgasvrij wonen in Leeuwarden. Wethouder Bert Wassink verkent de komende maanden met de gemeenteraad en betrokkenen de beste methodes om Leeuwarden geleidelijk te laten overstappen op andere verwarmingstechnieken. Hier is nog veel tijd voor, want het is een proces dat tientallen jaren duurt.

In grote lijnen heeft de gemeente deze volgorde voor zich: eerst worden in de stad grote warmtenetten aangelegd, die mogelijk kunnen werken op geothermie (bodemwarmte). Dit systeem is handig om grote aantallen oudere woningen in één keer over te zetten.

Na 2030 richt de gemeente zich op nieuwere stadswijken als Zuiderburen, waar huizen al goed geïsoleerd zijn. Die kunnen elektrisch worden verwarmd, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen die de buitenlucht of oppervlaktewater (aquathermie) gebruiken.

Vervolgens komen ook de dorpen en buitengebieden aan de beurt. Voor hen heeft de gemeente biogas of waterstof in gedachten. Nu is zulk gas nog onvoldoende beschikbaar, maar in de verre toekomst kan het mogelijk via het gasnet worden aangeleverd. De komende weken zijn er weer informatiebijeenkomsten per gebied.

 

(LC 03.06.21)

Lees verder

Praat mee over de nieuwe woonvisie

02-06-2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan wonen in Ooststellingwerf? Dat leggen we vast in onze nieuwe woonvisie. Hierin bepalen we ons woonbeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de gemeente weet als geen ander wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we u om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 

1.      Wat voor woningen zijn er nodig? En voor wie?

2.      Hoe organiseren we wonen met zorg zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

3.      Welke maatregelen nemen we om woningen te verduurzamen?

4.      Hoe zorgen we ervoor dat ook de woonomgeving prettig is?

 

We geven u graag  de mogelijkheid  om online uw mening te geven. U kunt dit doen via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie


Niet zo handig met een computer?

Wilt u graag meedenken over het wonen in Ooststellingwerf, maar doet u dat liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0516, dan sturen wij u een exemplaar toe.

 

Bijeenkomsten > ook opnemen enquête

Wij organiseren in juli voor de verschillende dorpen online bijeenkomsten waar we met u in gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. De bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot 21.00  uur. U kunt aanmelden via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo                                                      maandag 12 juli

Oosterwolde                                                                                       woensdag 14 juli

Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop                      maandag 19 juli

Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek                                         woensdag 21 juli

 

Wanneer één van deze avonden u niet past, dan kunt aansluiten bij één de andere bijeenkomsten.  

Lees verder

Leeuwarden | Rem op koop huurhuizen door beleggers

01-06-2021

Veel gemeenten willen af van vastgoedbeleggers die goedkope koopwoningen kopen en ze dan te huur aanbieden. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een wetswijziging aan in de Woningwet die tegemoet komt aan de bezwaren. Die wijzigingligt nu bij de Eerste Kamer. Grote steden willen er de krapte op de woningmarkt mee te lijf, berichtte Het Financieel Dagbladgisteren.

Zodra de senaat akkoord gaat, zal ook de gemeente Leeuwarden ‘zo spoedig mogelijk’ een huisvestingsverordening opstellen, meldt voorlichter Tjalling Landman van de gemeente op vragen van deze krant.

De maatregel zal dan niet in de gehele gemeente gelden. Het idee van de wet is dat die gebieden beschermd worden waar veel goedkope koopwoningen zijn. Dat is niet overal het geval. Waar het opkoopverbod gaat gelden, moet nog onderzocht worden.

Het opkopen van goedkope woningen door beleggers leidt tot meerdere problemen, aldus Landman. Het aanbod van goedkope woningen daalt bijvoorbeeld. ,,Startende huishoudens die normaliter voldoende financiële middelen hebben om een koopwoning te kopen, vissen nu achter het net.” Bovendien zorgt een opdrijvende prijs onderin de woningmarkt er voor dat de prijs in hogere prijssegmenten ook gaat stijgen.

Méér particuliere huurwoningen is ook niet goed voor de leefbaarheid in buurten. In de particuliere huursector wordt vaker verhuisd. Zulke huurders zijn volgens Landman ,,vaak minder verbonden met de buurt, waardoor de sociale samenhang en binding in buurten onder druk komen te staan”.

Een ander sociaal onwenselijk effect is dat de maandelijkse lasten in de particuliere huur vaak hoger zijn dan voor huizenbezitters. Starters op de woningmarkt zijn vaak jonge mensen. Veel van hen kunnen nu geen koopwoning betalen, maar komen ook niet in aanmerking voor de sociale huursector. Zij zijn zo gedwongen particulier te huren. Dit kan volgens Landman soms zelfs tot uitstel van gezinsvorming leiden.

Op de wetswijziging is ook kritiek. Van vastgoedbeleggers, maar ook van De Nederlandsche Bank. Die ziet er geen oplossing in tegen krapte op de woningmarkt. DNB vermoedt zelfs dat dit de prijs voor particuliere huren juist gaat opdrijven. Leeuwarden is het daar niet mee eens. Particuliere verhuurders zullen volgens Landman hun geld dan anders inzetten, bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoren tot woningen. In het slechtste geval zal het aantal particuliere huurhuizen gelijk blijven, denkt hij, maar waarschijnlijker is het dat de woningvoorraad juist toe zal nemen.

(HFD 01.06.21)

Lees verder

Enquete over aardgasvrije gemeente Smallingerland

26-05-2021

De gemeente Smallingerland hoort graag van de inwoners hoe men denkt over een duurzame en aardgasvrije gemeente. Hierbij de oproep om mee te werken aan een enquête.

Wil jij meedenken over een duurzame en aardgasvrije gemeente? Dat kan! We nodigen je van harte uit om jouw tips, ideeën en eventuele zorgen te delen via een online vragenlijst. Daarnaast horen we graag aan welke informatie je behoefte hebt en hoe je betrokken wilt worden.

 

Net als de rest van Nederland moet ook gemeente Smallingerland in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dit is een grote verandering voor iedereen. Zo zijn we op zoek naar andere manieren om onze huizen en gebouwen te kunnen verwarmen. En is het nodig om energie te besparen en schone energie op te wekken.

 

De gemeente is benieuwd hoe jij, als inwoner van Smallingerland, hier tegenover staat. Heb jij je huis bijvoorbeeld al (deels) verduurzaamd? Ben je dat nog van plan of misschien juist niet? En hoe kan de gemeente hierbij helpen? Laat het ons weten via de online vragenlijst. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

 

Vul vóór maandag 7 juni de vragenlijst in via www.smallingerlandaardgasvrij.nl. Liever een vragenlijst op papier? Dat kan ook. Neem daarvoor contact op met onderzoeksbureau Citisens via tel. 0800-75 75 755 (gratis). Zij sturen je de vragenlijst dan toe. Citisens is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid!

Lees verder

Leeuwarden roept het Rijk op: Dicht de kloof!

26-05-2021

Een integraal programma voor Leeuwarden Oost voor de komende 20 jaar. Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterblijven. Dat is in een notendop de oproep “Dicht de Kloof!”. Burgemeester Buma deed deze oproep vanochtend samen met burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Oproep
De oproep schetst de kwetsbaarheid en de stapeling van problematiek in zestien aandachtsgebieden in Nederland. We zien dat inwoners door een opstapeling van problemen vastlopen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. De kloof die hierdoor ontstaat maakt dat het voor inwoners steeds moeilijker is om de aansluiting met de samenleving te houden. Dit zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving dusdanig onder druk, dat het vraagt om een nationaal programma leefbaarheid en
veiligheid. De verwachting is dat daarmee gemeenten samen met bewoners en maatschappelijke partners extra investeringen kunnen doen om de kloof kleiner te maken. Ook wordt gevraagd om te onderzoeken of er uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Gemeente Leeuwarden doet hierin mee samen met partners, wijkorganisaties én bewoners in Leeuwarden Oost.

Leeuwarden Oost
Het gebied Leeuwarden Oost bestaat uit een aantal wijken, namelijk:
Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. Ook Spoordok hoort erbij als ontwikkelingsgebied.
“De woonwijken in Leeuwarden Oost hebben allen een eigen karakter, kracht en potentie. De wijken en ongeveer 36.000 inwoners verdienen extra aandacht, zodat zij hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin in de toekomst kunnen verzilveren,” legt Sybrand
Buma uit. “Het komende jaar bepalen we samen met onze partners, de wijkvertegenwoordigers en natuurlijk de bewoners zelf de ambities
en thema’s waarmee we de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners van Leeuwarden Oost kunnen verbeteren en de kloof kunnen dichten. Aan het einde van het jaar willen we een programmaplan klaar hebben voor de komende twintig jaar”.

Ambities, thema’s en programmaplan
Rond de zomer van 2021 wil de gemeente samen met de bewoners, wijkorganisaties en partners de ambities en doelen voor Leeuwarden Oost opstellen. Het programmaplan moet aan het einde van het jaar klaar zijn. Hierin staan ook de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Dit plan kan dienen als aanvraag bij het Rijk voor extra rijksmiddelen. Er wordt op dit moment gedacht aan vier programmalijnen: gezondheid, school, werk en wonen. De gemeente wil daarin van het nationaal programma in Rotterdam leren en trekt ook met de andere steden op in een landelijk leernetwerk.

Een samenwerking van overheid, organisaties en bewoners
In Leeuwarden Oost werkt de gemeente samen met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de zorg, het veiligheidsdomein, de cultuur- en sportsector. Ook werkt de gemeente samen met partners als de woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en natuurlijk met de bewoners(organisaties) uit de wijken.*

Voor meer informatie kunt u bellen met persvoorlichting van gemeente Leeuwarden, via telefoonnummer 058 233 4002.


* We bouwen voortdurend aan de coalitie voor Leeuwarden Oost; er kunnen in de loop der tijd namen wijzigen of bijkomen.
Elkien, WoonFriesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad Friesland, NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Proloog, Politie, P.de Vries Installatietechnieken BV, Zorgverzekeraar De Friesland, Leeuwarden-Fryslân 2028, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, HKB stedenbouwkundigen, diverse bewonersorganisaties, Amaryllis, BV SPORT, Cambuur verbindt, Bouwzorg, Openbaar Ministerie, GGD Fryslân, Van Hall Larenstein, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), RUG/Campus Fryslân, diverse vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders.
 

Lees verder

Huurverlaging gekregen? Check uw huurtoeslag

25-05-2021

Huurverlaging gekregen van uw corporatie? Dan hoort uw corporatie de nieuwe (verlaagde) huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is slim om hier ook zelf op te letten.

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat de huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Huurverlaging: altijd voordeel
Belangrijk: als u huurverlaging krijgt, gaat u er altijd op vooruit. U heeft weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit uw huurverlaging teniet.

Toeslag is een voorschot
Het lastige van toeslagen is dat het om voorschotten gaat. En dat de berekening ervan vrij moeilijk is. Op hoeveel huurtoeslag u in 2021 recht heeft, kan pas berekend worden als het jaar al voorbij is, dus als uw toeslag al is uitgekeerd. Weet de Belastingdienst niet dat uw huur in 2021 is verlaagd, of valt uw inkomen onverhoopt hoger uit? Dan kan het zijn dat u een deel van de huurtoeslag achteraf moet terugbetalen. 

Terugvordering voorkomen
Toeslag moeten terugbetalen is enorm vervelend. En al helemaal als u weinig geld heeft en er niet op rekent. Dat u moet terugbetalen kunt u voorkomen door zelf scherp op te letten.

Zelf doen
U kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Ziet u daar dat uw woningcorporatie de verlaagde huurprijs nog niet heeft doorgegeven? Geeft u de verlaagde huurprijs dan zelf door. Daarmee voorkomt u dat u later moet terugbetalen.
Kijk ook naar uw inkomen. Als u verwacht dat u dit jaar meer gaat verdienen, stel het verwachte inkomen dan naar boven bij. Ook dat voorkomt dat u later moet terugbetalen.

 

Hulp vragen
Veel mensen vinden belastingen en toeslagen ingewikkeld. Of vinden inloggen op Mijn Toeslagen moeilijk. Vraagt u dan om hulp. Bij familie of vrienden. Of bij uw vakbond, ouderenbond, wijkcentrum, belastingwinkel, sociaal werker of formulierenbrigade. Er zijn veel vrijwilligers en professionals die dit soort hulp graag geven.

Lees verder

SNEEK | 500.000 euro voor woningen

22-05-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân trekt 500.000 euro uit om woningbouw te versnellen. Er wordt niet gewacht op de begroting om middelen beschikbaar te stellen. ‘It jild moat nei de doarpen, mar ferknoei ús doarpen net’

De versnelling die het college voorstelt, valt goed bij alle partijen, bleek vorige week in een commissievergadering. De omschrijving van de besteding van het geld werd wel vaag gevonden. Het college spreekt over een actievere rol richting alle kernen in de gemeente, meer sturing en marktpartijen uitnodigen. ,,Niks nieuws’’,constateerde Angeline Kerver van GroenLinks.

Súdwest-Fryslân kreeg eerder bij de provincie voor elkaar om tot 2030 meer te mogen bouwen dan de prognose van 1500 woningen. Buiten dit cijfer mag er vrij gebouwd worden in Sneek, Bolsward, Makkum en Workum.

(LC 21.05.21)

 

Lees verder

Geldtekort steeds vaker oorzaak dakloosheid

19-05-2021

Steeds vaker is geldgebrek voor daklozen de oorzaak van een leven op straat, concludeert woningcorporatiekoepel Aedes na bevraging van 140 woningcorporaties. Van deze woningcorporaties geeft 64% aan groeiend aantal mensen te zien dat na scheiding of baanverlies de maandelijkse woonlasten niet meer kan opbrengen.

 

De uitkomst van het onderzoek kantelt volgens woordvoerder Brenda Heidinga van Aedes het beeld van dakloze personen die door psychische problemen of verslavingsproblematiek op straat belanden: ‘Het zijn steeds vaker mensen met een baan van wie de samenleving niet ziet dat ze dakloos zijn. De maatschappij heeft ook geen last van hen, maar zij hebben natuurlijk wél last van het feit dat ze op straat staan’, aldus Heidinga.

 

Woningnood nekt oplossing

Woningcorporaties zijn verplicht om daklozen met urgentie in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning, maar die huizen zijn niet altijd beschikbaar. “Als je de huizen niet hebt, kun je ze niet verdelen. Binnen mensen die urgentie zijn verklaard, is er dus ook de vraag wie er het eerst in aanmerking komt”, aldus Heidinga. 'Hieruit blijkt opnieuw dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat de sociale huursector fors gaat groeien', aldus directeur Zeno Winkels van de Woonbond.

 

Dakloosheid groot probleem

Wie na een scheiding een huurwoning zoekt, komt niet altijd in aanmerking voor urgentie. Het leidt tot schrijnende situaties, waarvan de Woonbond veel meldingen krijgt via het Meldpunt Huuralarm. Het komt voor dat volwassen vaders of moeders noodgedwongen met hun eigen kinderen weer intrek nemen bij hun ouders. Het CBS schat dat in Nederland ruim 36.000 daklozen zijn, dat komt neer op 34 personen per 100.000 Nederlanders. Tussen 2009 en 2019 verdubbelde het aantal daklozen van 17.800 naar 39.300.

 

(210511 Woonbond.nl)

Lees verder

210516 NOS.nl In opkomst: met een groep een huis bouwen en dan van jezelf gaan huren

18-05-2021

Een koophuis is voor veel mensen onbetaalbaar en op een betaalbare huurwoning moet je vaak jarenlang wachten. Een kleine maar groeiende groep mensen stort zich nu op een alternatief: de wooncoöperatie, iets anders dus dan de woningcorporatie die sociale huurwoningen beheert.

Het werkt als volgt: een groep mensen richt een coöperatie op, een ideëel samenwerkingsverband. Die sprokkelt geld bijeen door bij een bank te lenen, maar ook door zelf geld in te leggen, te crowdfunden, of uit gemeentelijke of provinciale potjes.
Vervolgens bouwt de coöperatie met dat geld een nieuw huizenblok of wordt een bestaand blok aangekocht en gaan de leden van de coöperatie daar zelf wonen en huur betalen. Met de huuropbrengst worden vervolgens de leningen afbetaald en het blok onderhouden.

 

'Jaren naartoe gewerkt'

Ellen van der Helm is al zes jaar lid van wooncoöperatie Ecodorp Boekel in Noord-Brabant, dat deels in aanbouw is. In november kon ze haar woning in. "Ik vind het geweldig, hier hebben we jaren naartoe gewerkt."
Want zo'n wooncoöperatie opzetten is een project van lange adem. In Boekel zat zo'n twaalf jaar tussen idee en nu. "Het was een heel voortraject van onderzoeken, mensen bij elkaar krijgen en financiering regelen", zegt Van der Helm. Vooral die financiering is vaak moeilijk. "Het probleem is dat Nederlandse banken vaak alleen een hypotheek geven aan individuen of bedrijven, niet aan een groep mensen."

Voor de bouwhypotheek kon de wooncorporatie wel terecht bij een Duitse coöperatieve bank, die er wel vertrouwen in had. In Duitsland zijn wooncoöperaties al bekender.

Van der Helm betaalt nu een huur van iets onder 750 euro. "De gedachte is dat als je ecologisch wil wonen, dit ook moet kunnen in een betaalbare huurwoning en dat je niet alleen aangewezen bent op een dure koopwoning of vrijesector huurwoning."

 

Honderden woningen
Hoeveel coöperatiewoningen er in ontwikkeling zijn, wordt niet bijgehouden. Maar volgens Clemens Mol van !Woon, een stichting die coöperaties adviseert, zijn tientallen initiatieven met honderden woningen bezig. "In het buitenland komen wooncoöperaties meer voor. In Duitsland zijn er al meer dan 2 miljoen van zulke woningen. Dit is een Europese ontwikkeling waar Nederland nu ook stappen in zet."

 

Blijvertje
Naast een Duitse bank financiert ook de Rabobank wooncoöperatieprojecten. "Er is een groeiende interesse naar deze vorm en we denken dat het een blijvertje is en een duurzaam aandeel van de woningmarkt wordt", zegt vastgoedspecialist Aart Cooiman van de bank. Hij erkent dat financiering vaak een hobbel is. "Door regelgeving en de beperkingen van de huurinkomsten kunnen wij als bank maximaal 75 tot 80 procent financieren. Maar we zijn in gesprek met overheden om dat gat tussen 75 tot 80 en 100 procent op een bepaalde manier ingevuld te krijgen."

 

Amsterdam wil voortrekkersrol
De gemeente Amsterdam wil in dit verhaal een voortrekkersrol spelen. De stad is een fonds van 50 miljoen euro aan het opzetten, waaruit coöperaties een deel van de bouwkosten kunnen lenen. Ook geeft Amsterdam nieuwbouwkavels speciaal voor coöperaties vrij. Het doel is dat er in 2025 in de stad 7000 coöperatiewoningen gebouwd of in ontwikkeling zijn. In 2040 moet dat aantal zijn gegroeid tot 40.000.

Het Amsterdamse pilotproject, wooncoöperatie De Warren, viert deze week het begin van de bouw. Op IJburg komen 36 woningen met een midden- of sociale huur. "Wij willen als gemeenschap in deze overspannen huizenmarkt iets creëren waar we blij van worden", zegt voorzitter en toekomstig bewoner Chandar van der Zande. Volgend jaar augustus moet zijn woning af zijn. Hij gaat iets meer dan 1000 euro huur betalen en dat is voor Amsterdamse begrippen weinig. "We zijn straks onze eigen huisbaas, dus we hebben ook geen enkele prikkel om de huren te verhogen."

De eerste bewoners zijn dus de leden van de coöperatie die het project samen hebben opgezet. Als er later woningen vrijkomen, beslissen leden gezamenlijk wie er mag komen wonen. Je inkomen mag niet te hoog zijn. Kennisinstituut Platform 31 denkt dat de wooncoöperatie een derde vorm van bouwen en wonen kan worden naast koop en huur. "Maar nu moeten coöperaties vaak nog zelf het wiel uitvinden omdat het een vrij nieuw fenomeen is", zegt Tanja Morsheim van Platform 31. "Je moet wel echt doorzettingsvermogen hebben en initiatief nemen. Maar als het meer gemeengoed en makkelijker wordt, kan het snel gaan."

 

<210516 NOS.nl>

Lees verder

In de strijd om een woning

17-05-2021

De wooncrisis zet burgers tegenover elkaar. Wie komt er in aanmerking voor een sociale huurwoning? Jongeren of ouderen? Starters of statushouders?
Lees meer in dit artikel van NRC 14.05.21

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Buurtschap De Hem krijgt 60 sociale huurwoningen

17-05-2021

Woningbouwcorporatie WoonFriesland gaat mogelijk zestig sociale huurwoningen bouwen voor onder meer senioren in het nieuwe buurtschap De Hem in Leeuwarden. De gemeente praat met WoonFriesland over het tekenen van een intentieverklaring daartoe.
Het college van B en W heeft onlangs het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe wijk vastgesteld. Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die hier nog definitief mee in moet stemmen.

Onder meer om tekorten in de sociale huursector weg te werken en om het aanbod aan sociale huurwoningen meer te spreiden heeft de gemeente Leeuwarden in de volkshuisvestingsvisie bepaald dat nieuwe wijken voor 15 tot 30 procent uit sociale huurwoningen moeten bestaan. In het geval van De Hem gaat het om 15 procent van de in totaal vierhonderd woningen in de wijk. De afgelopen decennia was dit niet altijd het geval. Zo zijn er wijken ontwikkeld waar helemaal geen sociale huurwoningen zijn gebouwd, zoals Blitsaerd.

Het conceptplan voor de wijk in De Zuidlanden lag sinds februari ter inzage. Er werden 27 zienswijzen tegen ingediend, onder meer van Milieudefensie en dorpsbelang Goutum. Zij zijn tegen de bouw van de wijk omdat het te dicht bij polder de Houn ligt waar veel weidevogels voorkomen. De polder wordt speciaal bemaald om het land natter te houden wat prettiger is voor weidevogels. Woningen vlakbij de Houn zouden de vogels kunnen verstoren, zeggen de bezwaarmakers.

Bezwaren weidevogels terzijde
De gemeente heeft de plannen echter niet aangepast naar aanleiding van de bezwaren omdat de Houn geen officiële status heeft als weidevogelgebied. De Hempensermeerpolder, aan de andere kant van deN31, is in het verleden al aangewezen als compensatiegebied voor de verstoring van weidevogels als gevolg van de bouw. Daardoor kan de wijk prima bij de Houn worden gebouwd, aldus het college.

 

(LC 15.05.21)

 

Lees verder

Bouw 92 woningen in Harlingen-Zuid van start

08-05-2021

Laaste fase nieuwbouwproject Harlingen-Zuid

De eerste paal gaat deze maand de grond in en daarmee breekt de derde fase van het nieuwbouwproject Plan Zuid in Harlingen aan. Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt aan de Koningin Wilhelminastraat en de Prinses Margrietstraat in Harlingen 92 volledig elektrische woningen. Dat gebeurt in opdracht van De Bouwvereniging, die huurwoningen in de stad aanbiedt. De nieuwe woonwijk naast het station moet de entree van de wijk vanuit het centrum verbeteren.

In de wijk komen veertig zogeheten levensloopwoningen (gelijkvloerse huizen met badkamer en slaapkamer beneden), twaalf studio’s en veertig appartementen in een flatje. In de wijk komt ook een gezamenlijke binnentuin. Het is de bedoeling dat de variatie aan huizen een gemêleerde doelgroep aanspreekt.

Die huizen krijgen een buitenkant die verwijst naar de typisch Harlinger havenwoningen, zo meldt het bouwbedrijf. ,,In een aantal gevels zitten basaltblokken in de gevelstructuur”, vertelt Anja Feenstra van De Bouwvereniging. ,,Zo proberen we altijd in onze gebouwen iets te laten terugkomen met verwijzing naar de historie van de locatie waar webouwen.”
In Wijnaldum liet De Bouwvereniging bij tien nieuwe woningen een afbeelding van een kat in de gevel metselen. Dat is een verwijzing naar de Winamer Kat, de bijnaam voor de Wijnaldumer. Die woningen waren in december klaar.

Strijd
Voor de nieuwbouw van fase 3 werden in 2019 126 duplexwoningen gesloopt. De huizen van fase 2 werden in 2019 opgeleverd. Toen kwamen er 110 nieuwe woningen, waarvoor 48 huizen gesloopt werden. De eerste fase vond al in 2010 plaats. Tegen de sloop van die huizen in wijk Zuid voerden bewoners jaren geleden nog strijd. Toen spraken bewoners met de gemeente af dat niet alle huizen in de wijk tegen de vlakte zouden gaan.

De huizen van fase 3 worden volgende zomer opgeleverd. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden voor een huurwoning zich aanmelden.

 

(FD 07.05.21)

Lees verder

Flatbrand als in Londen kan ook in Nederland

07-05-2021

De brandweer heeft zorgen over brandgevaar in Nederland dat vergelijkbaar zou kunnen zijn met het Grenfell-dramain Londen in 2017.
Die conclusie trekt het tv-programma Zembla.

Volgens emeritus hoogleraar bouwkunde Jos Lichtenberg zijn er in Nederland driehonderd tot duizend risicogebouwen met een brandgevaarlijke gevel vergelijkbaar met de GrenfellTower in Londen, waar een brand in 2017 zich razendsnel kon verspreiden. Daarbij vielen 72 doden. Een combinatie van brandbare gevelplaten en kunststof isolatiebleek catastrofaal.

Risico-analist Jurjen Burghgraef wijst in de uitzending van Zembla bijvoorbeeld op een bliksemafleider, verwerkt in piepschuimisolatie aan de buitenkant van een flat in Nijmegen. „Als je een blikseminslag krijgt, komt er behoorlijk wat voltage naar beneden. Daar komt ook hitte bij vrij. Wat gebeurt er dan met deze gevel?”

In Nederland werd na het Londense drama een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met gevaarlijke gevels. Afgevaardigden van de isolatie-industrie zijn ook lid van de onderzoekswerkgroep van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). „Niemand in zo’n commissie is onafhankelijk”, zegt Burghgraef.
Het Verbond van Verzekeraars stapte eerder uit de NEN-commissies ‘omdat we  niet zo veel vertrouwen meer hebben in zelfregulering’, zei toenmalig directeur Leode Boer. De norm is uiteindelijk een compromis tussen wat veilig is en wathaalbaar is, oordeelt de brandweer.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beloofde deTweede Kamer in 2018 een inventarisatie van het aantal risicogebouwen in Nederland. De uitkomsten zijn, tot ontevredenheid van Kamerleden, nog altijd niet bekend.
Ollongren beloofde afgelopen maand dat het onderzoek dit jaar wordt afgerond.

 

(LC 06.05.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | PvdA stelt sociale koopwoningen voor

05-05-2021

De PvdA in Leeuwarden voelt wel voor de introductie van sociale koopwoningen tegen het woningtekort. De raadsfractie wijst op een voorbeeld uit Zaanstad, waar woningen worden gebouwd die de gemeente kan toewijzen aan starters of mensen die uit een socialehuurwoning komen.
De partij wil van het college van B en W weten of het ook de voordelen inziet van sociale koopwoningen en of zo’n constructie haalbaar is in Leeuwarden.

 

(FD 04.05.21)

Lees verder

Stalen huisjes tegen woningtekort

03-05-2021

‘De vraag naar betaalbare woonruimte is groot’

Een kleine woning van staal, betaalbaar en duurzaam. Dat is een van de oplossingen van eigenaar Mohammed Nadi van Kleine Woningen in Heerenveen voor het landelijke woningtekort. Hij levert er nu elk jaar honderd, maar wil fors uitbreiden.
Ondernemer Mohammed Nadi (36) uit Leeuwarden begon dertien jaar geleden zijn eigen bouwbedrijf Mosana. Als selfmade man stortte hij zich met succes op nieuwbouw, renovaties en verbouwingen. Maar het toenemende woningtekort hield hem bezig. ,,De vraag naar betaalbare woonruimte is groot. Starters kunnen amper een eigen huis bekostigen. Senioren willen meestal kleiner wonen. Mensen die gaan scheiden, hebben vaak geen plek.’’

Dat er in Japan na de tsunami in 2011 snel en gemakkelijk kleine, demontabele woningen van staal verrezen, intrigeerde hem. ,,Ik wilde dat hier ook doen en begon te schetsen en tekenen. De woningen moesten vooral betaalbaar zijn. Na veel gepuzzel was ik eruit.’’ Vier jaar geleden startte hij met Kleine Woningen (tien werknemers).
De kleine huisjes hebben een stalen frame en worden in de bedrijfshal in Heerenveen in elkaar gezet. Ze zijn er in drie maten: 40 m2, 65 m2 en 80 m2. Ze zijn te koop vanaf respectievelijk 69.000 euro, 90.000 euro en 105.000 euro inclusief btw, exclusief de grondprijs.

Buiten staat er een. Ze zijn rechthoekig en ogen als een container. Via een gangetje kom je in de woonkamer met open keuken. Een enkel kantelraam fungeert tevens als deur. Via een gangetje, met wc en douche, kom je bij de slaapkamer. Ook hier zo’n raam en een kleine ruimte voor de wasmachine. De woningen zijn duurzaam, onderstreept Nadi. ,,Ze gaan tachtig jaar mee, zijn gasloos, goed geïsoleerd en demontabel. Alle onderdelen kun je recyclen of hergebruiken.’’ De kleine huisjes kunnen ook tijdelijk ergens staan. Nadi: ,,Ik heb nu bijvoorbeeld klanten die er een neerzetten in hun tuin als aanleunwoning voor hun ouders.’’

Kleine Woningen is een bewust gekozen naam. Nadi: ,,Bij tiny houses hebben mensen vaak een beeld van een huis op wielen. Of er wordt gedacht aan een speciale groep mensen, met een andere leefstijl.’’ Dat is in de wijk Oosterwold in Almere niet het geval. Daar plaatst de Heerenveense onderneming op dit moment dertig sociale huurwoningen van 40 m2, bedoeld voor ,,economisch daklozen’’.Nadi: ,,Dat zijn sociale huurders die na een scheiding geen onderdak hebben. Het gaat om een grote groep mensen. In Almere is de wachtlijst voor een sociale huurwoning acht jaar.’’ In november worden de kleine woningen opgeleverd, in één straat.

Door het innen van huur verdient hij zijn miljoeneninvestering terug. De bouwondernemer wil zich als projectontwikkelaar volledig focussen op Kleine Woningen. ,,Wij bouwen nu 100 woningen per jaar, maar willen naar 500 tot 1000 per jaar. Daarvoor gaan we een nieuwe hal bouwen in Heerenveen.’’ Momenteel voert de ondernemer oriënterende gesprekken met de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland en Heerenveen over starterswoningen (van 65 m2) voor de verkoop. ,,Ook dorpsbelangen en woningcorporaties zijn geïnteresseerd’’, vertelt hij. ,,Volgend jaar verkopen we 150 woningen aan een woningcorporatie in Almere.’’

 

(LC01.05.21)

Lees verder

MAKKUM | Elkien sloopt en bouwt tien nieuwe woningen

28-04-2021

Tien woningen in de Klipperstraat in Makkum worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningstichting Elkien heeft dit in overleg met de bewoners besloten. Voor hen is vervangende huisvesting gevonden.

Na de sloop komen er opnieuw tien huizen terug, in een blok van vier en een blok van zes woningen. Ze worden meer naar achteren gebouwd zodat er meer groen en ruimte in de straat ontstaat. De nieuwe huizen worden energieneutraal en zijn geschikt voor kleine gezinnen.

 

(LC 27.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

26-04-2021

Volgende week start de gemeente Leeuwarden de campagne ‘Stap voor stap aardgasvrij’. Onder andere door middel van een enquête onder de bewoners wordt de mening gepolst van de inwoners, net als de bereidheid om stap voor stap mee te doen aan verduurzaming. 

Een visie op warmte voor Leeuwarden
Net als alle andere gemeenten moet de gemeente Leeuwarden in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave. Voor het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen schrijft de gemeente een Transitievisie Warmte (TVW). Daarbij kunnen vele betrokken partijen en ook inwoners hun ideeën inbrengen over hoe dorpen en wijken het beste duurzaam verwarmd kunnen worden. 

Campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’
De gemeente informeert de inwoners over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden via een infographic. Vanaf volgende week start de campagne ‘Stap voor stap naar aardgasvrij’ met het verzoek aan de inwoners om de enquête in te vullen via www.leeuwarden.nl/aardgasvrij

Enquete
Het onderzoek via de enquête moet inzicht geven in de stand van zaken tot nu toe. Hoe inwoners denken over, en bezig zijn met, de overstap naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor de diverse dialoogsessies die dit jaar voor de inwoners worden georganiseerd. Tijdens deze dialoogsessies wiordt verder gepraat over het verduurzamen van de woning en het stap voor stap aardgasvrij maken van wijken en dorpen.

Waar terecht met vragen?
Ter ondersteuning van de campagne is informatie te vinden op Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap . Hier staan de ‘meest gestelde vragen’. En een ‘stappenplan’, voor als inwoners nu graag al stappen richting aardgasvrij wonen willen zetten.

Mocht u naar aanleiding van deze campagne vragen hebben, dan verwijzen wij u naar:
- Energieloketleeuwarden.nl/stapvoorstap
- duurzaamheid@leeuwarden.nl
- het klantcontactcentrum van gemeente Leeuwarden via: tel. 14058

 

Lees verder

Achtkarspelen wil 1500 woningen extra

22-04-2021

De coalitiepartijen van Achtkarspelen willen graag dat er de komende tien jaar 1500 woningen extra worden gebouwd in de gemeente. Het CDA dient samen met coalitiegenoten ChristenUnie en Gemeentebelangen en met oppositiepartij VVD een motie in die hierin moet voorzien.

Ze roepen het college van B en W op om er bij het provinciebestuur op aan te dringen om de komende jaren 1500 woningen bij te bouwen in plaats van de 648 die het college in het woningbouwprogramma voorstelde. Dat programma wordt morgenavond in de raad besproken. De partijen die twaalf van de 21 raadszetels hebben, willen met het plan voorkomen dat Achtkarspelen te maken krijgt met bevolkingskrimp. Het programma voorziet met name in nieuwe woningen in Buitenpost (143) en Surhuisterveen (228).

 

(FD 22.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Groen gas kan helft huizen verwarmen

22-04-2021

Alleen al mest kan kwart warmte voor Fryslân leveren

In het gunstigste geval kan groen gas dat in Fryslân wordt geproduceerd over tien jaar de helft van de Friese woningen verwarmen.Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de provincie naar de mogelijke bijdrage van groen gas aan de energietransitie.

Het betreffende onderzoeksbureau gaat ervan uit dat er in 2030 16.275 terajoule (TJ) aan energie nodig is om alle Friese huizen en kantoren te verwarmen. Eén tera joule is gelijk aan 28.433 kubieke meter groen gas, het verbruik van ruim 22 huishoudens.
Alle Friese mest omgezet in groen gas, kan ruim een kwart daarvan leveren. Als daarbij ook alle andere biogrondstoffen, als zuiveringsslib,en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, gecombineerd met nog te ontwikkelen vergassingstechnieken, is bijna de helft van de warmtevraag met Fries groengas af te vangen.

Als de Friezen tegen 2030 allemaal zijn overgestapt op een hybridewarmtepomp, die deels op gas draait, is 94 procent van de huizen met groen gas te verwarmen. Gedeputeerde Sietske Poepjes noemde het een interessant rapport omdat het aangeeft dat groen gas voor ongeveer de helft de energiekant leveren om de huizen te verwarmen.

Veestapel
Ze hield wel een slag om de arm. ,,It feit dat it technysk kin, wol noch net sizze dat it yn de romtlike oardering yn te passen is, of sosjaal akseptearre wurdt.” Het rapport is volgens haar ook handig voor gemeenten met het oog op de warmtetransitie in het kader van de RES1.0.
Angst dat Fryslân bij een eventuele krimp van de veestapel mest moet importeren is volgens haar niet nodig. Vanuit de provincie wordt nu volgens de rapportage nog zo’n 366 kiloton mest afgevoerd.

 

(FD 21.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Dakloze moet sneller terug in regulier huis

22-04-2021

Overheid trekt 3,4 miljoen euro uit voor Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân

Sociaal Domein Fryslân wil de komende jaren meer werk maken van het voorkomen van dakloosheid in Fryslân en daklozen ondersteunen om sneller vanuit de maatschappelijke opvang over te gaan naar een woning. Om dit te bereiken is het plan Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân (BAD) opgesteld waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3,4 miljoen euro voor heeft uitgetrokken.
Het gaat om een proef van twee jaar waarin ook de knelpunten van de aanpak van dakloosheid nader worden onderzocht. ,,Dit is een soort aanjaagproject dat de lokale processen moet verbeteren”, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden die als centrumgemeente bij het project betrokken is.

Als het gaat om het voorkomen van dakloosheid wordt er onder meer ingezet op de aanpak van schuldenproblematiek en het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken partijen als zorgverleners of de GGZ.
Sociaal Domein Fryslân wil dit jaar in ieder geval honderd mensen een woonplek buiten de daklozenopvang aanbieden. ,,We proberen hierbij maatwerk te bieden”, zegt Evert Boomsma die vanuit Sociaal DomeinFryslân is aangesteld als kwartiermeester BAD. ,,Dit kan variëren van een reguliere woning tot onconventioneel wonen.”

Bij onconventioneel wonen gaat het bijvoorbeeld om containerwoningenaan de rand van een woonkern en dit soort woonvormen zijn vooral bedoeld voor mensen die dit zelf graag willen en moeite hebben om weer een plek te vinden in de reguliere maatschappij. ,,Het is alleen wel een heel kleine groep die hiervoor geschikt is. In Fryslân gaat om zo’n vijftien mensen.”

Het is niet de bedoeling dat het aantal plekken in de nachtopvang wordt verminderd. Tjeerdema: ,,De noodopvang blijft, maar we versnellen de stap naar een woonruimte voor langere termijn.”

Ook wordt er gezocht naar langdurige verblijven voor mensen met complexe problemen zoals een combinatie van verslaving, psychiatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking. In de BAD is een proef opgenomen voor maximaal twaalf mensen die een duurzaam verblijf moeten krijgen met 24-uurs begeleiding.

Om kwetsbare jongeren te helpen aan huisvesting wordt het aantal plekken van Kamers met Kansen van Zienn uitgebreid. Dit zijn kamers die schoolgaande jongeren kunnen huren. Zij krijgen begeleiding van een vrijwilliger die hen helpt hun studie en andere dagelijkse beslommeringen op de rit te krijgen. Kamers met Kansen zit in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten.

 

(FD22.04.21)

Lees verder

OOSTERWOLDE | Communicatie schuldhulp Ooststellingwerf kan beter

20-04-2021

Inwoners van Ooststellingwerf die in een langdurig schuldhulpverleningstraject zitten, vinden de communicatie van de gemeente vaak lastig te begrijpen. Ook vinden zij dat de gemeente hun problemen te traag behandelt. Sommige cliënten wantrouwen hulpgevende instanties, omdat zij het gevoel krijgen dat alles wat fout gaat, hen wordt aangerekend. Dat blijkt uit een onderzoek door de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf.

Er gaan ook dingen goed, concludeert de commissie. Zo wordt de weg naar de schuldhulpverlening in de gemeente steeds beter gevonden.Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal personen dat geholpen werd middels schuldhulpverlening van zestig naar tweehonderd. Volgens de commissie is het beleid van de gemeente, dat uit 2013 stamt, nu wel toe aan een herziening.

De gemeente zegt dat er inmiddels onder meer een communicatieplanopgesteld is voor omgang met laaggeletterden en anderstaligen.

Lees verder

OPINY: Bouwe blinder!

16-04-2021

Der is op ’t heden in grutte fraach nei wenromte. Mei de krapte fleane de prizen omheech, net allinne yn ’e stêd, ek op ’e doarpen. De keapers komme foar in part út ús eigen provinsje of út oare parten fan Nederlân. In oar part fan ’e keapers bestiet út minsken mei jild dy’t dat graach belizze yn wenningen, dy’t dêrnei ferhierd wurde of brûkt wurde as rekreaasjewente.

Dêr komt by dat der yn ’e ekonomyske krisis, oant 2018, net in soad nijbou west hat. Dat jildt ek foar de bou fan sosjale hierwenten, foaral op’e doarpen. De ferhierdersheffing, it jild dat wenningkorporaasjes oermeitsje moatte nei De Haach, hat dizze sitewaasje ek gjin goed dien. Wy fine it no heech tiid om op te hâlden mei dy heffing!


SIJBE KNOL:
‘It ferwyt dat de provinsje oanstjoere soe op krimp is net terjochte. De plannen lizze der, deromte om te bouwen is der, gemeenten kinne moarn oan ‘e slach. Bouwe blinder!’

It ferlet fan no en fan letter
De provinsje lit om de pear jier in prognoaze opstelle foar de ûntwikkeling fan it tal ynwenners en it tal húshâldens yn ús provinsje foar de kommende jierren. Al in jier as fyftjin wurdt der (op termyn) krimp foarsein foar Fryslân. It oantal ynwenners sil ôfnimme, mar it oantal húshâldens sil noch oant 2030 ta licht groeie, sa wurdt no tocht. Dêr komt no de grutte fraach by dy’t liedt ta krapte op ’e wenningmerk. It gefolch is dat benammen starters, minsken dy’t foar it earst graach in hûs keapje wolle, in probleem hawwe. De prizen fan keaphuzen binne heech en partikulier hiere is djoer.

De gemeenten binne ferantwurdlik foar de bou fan huzen. Dy meitsje út wêr’t boud wurdt. Ek oer de kwaliteit fan ’e huzen beslute de gemeenten, it ferlet fan wenningen foar âlderein, foar allinnesteanden, foar jongereinen ôfspraken mei wenningkorporaasjes bygelyks.

Ynvestearje yn de mienskip
It is fan grut belang dat der no, yn in tiid fan krapte, net allinne sjoen wurdt nei grutte útwreidingsplannen by de grutte stêden. Krekt yn de doarpen, ek de lytse, is der fraach nei wenromte. Foar de leefberens en desosjale gearhing yn doarpen is it fan grut belang dat der wenromte is foar benammen de jongerein dy’t graach yn in doarp wenje wol en âlderein dy’t der gjin ferlet fan hat om te ferhúzjen nei in appartemint yn in grutter plak. Mei-inoar soargje sy derfoar dat in doarpsmienskip aktyf bliuwt en omsjocht nei-inoar.

In moai doarp is in doarp mei in hechte mienskip, sa leart de ûnderfining.Yn ’e ôfrûne jierren hawwe de ynwenners mei-inoar, mei help fan provinsje en gemeente, de kearn fan har doarp opkreaze. Alde huzen binne restaureare en de omjouwing is tige opknapt. It risseltaat: in oantreklik doarp en in hechte mienskip fan mei-inoar ien. Dat hat oare doarpen ynspirearre om ek mei oare eagen nei har eigen doarp te sjen enoan ‘e slach te gean. Wy wolle dat sokke inisjativen trochset wurde troch de provinsje.

Oan ’e slach
Der bart dus fan alles, mar der moat noch mear barre. Der moat boud wurde. De wenaginda dy’t meikoarten behannele wurdt yn ProvinsjaleSteaten jildt oan 2023 ta en is basearre op de prognoazes foar 2020-2030.Op grûn dêrfan binne ôfspraken makke mei de gemeenten oer it tal huzen dat de kommende jierren boud wurde moatte soe. Takom jier wurde der opnij prognoazes opsteld, yn 2023 komt der in nije wenaginda en wurde de ôfspraken mei gemeenten tsjin it ljocht hâlden. As dat noadich is, moat der dan wer mear romte wêze foar nijbou. In part fan ‘e ekstra huzen dy’t yn hiel Nederlân noadich binne, kin ek yn Fryslân boud wurde. In pear tûzen foar de kommende jierren, dan binne wy moai opstreek.

Oant dy tiid ta lizze der by alle gemeenten mei-inoar op dit stuit noch hieltyd plannen foar nijbou fan mear as 10.000 huzen. Dy kinne moarn boud wurde. Yn ’e ôfspraken dy’t yn 2021 mei de gemeenten makke binne, sit dêr boppe op ekstra romte. Wy wolle dat der dêrnjonken ekstra romte is foar maatwurk, as dêr ferlet fan is.

It ferwyt dat de provinsje oanstjoere soe op krimp is net terjochte. De plannen lizze der, de romte om te bouwen is der, gemeenten kinne moarn oan ‘e slach. Bouwe blinder!

Sijbe Knol is Steatelid foar FNP, Durk Pool foar VVD, Maaike Prins foar CDA en Anne Zijlstra foar PvdA

 

(FD 15.04.21)

Lees verder

Starter heeft weinig aan nieuwe huizenregels

15-04-2021

Funda: koopvertrouwen neemt per maand af

Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks profijt van de genomen belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden. Juist de groep huiseigenaren die een nieuwe woning zoekt, profiteert van de nieuwe regels, denkt ABN Amro. Volgens de bank drijven de belastingregels de huizenprijzen juist verder op.

Per 1 januari 2021 hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen 2 procent overdrachtsbelasting meer te betalen over de koopsom van hun huis. Ook steeg het bedrag waarvoor mensen een NHG-hypotheek konden krijgen tot 325.000 euro. De zogenoemde Nationale Hypotheek Garantie biedt zekerheid bij het verliezen van een baan, bij ziekte of bij scheiding. Ook kunnen mensen met een partner of starters met een studieschuld meer geld lenen voor een hypotheek.

Door het afschaffen van de overdrachtsbelasting kochten veel mensen pas begin dit jaar een huis, stelt de bank. Daardoor steeg de vraag naar huizen en daarmee de huizenprijzen. Door deze stijging hebben starters weinig profijt van de belastingwijziging, omdat de kans op een woning voor deze groep door de prijsstijging daalt. Huiseigenaren die een woning zoeken zien hun huis juist in waarde toenemen. Volgens de bank waren woningen afgelopen februari ruim 10 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar ervoor, de hoogste prijsstijging in zo’n twintig jaar.

ABN Amro verwacht daarnaast dat de huizenprijzen dit jaar nog harder stijgen dan eerder voorzien. De bank ging uit van een prijsstijging van 5 procent, maar heeft dit nu bijgesteld naar 7,5 procent. Die stijging komt door de belastingmaatregelen die begin dit jaar van kracht werden, zegt de bank. Onlangs verhoogden economen van de Rabobank hun voorspelling voor de stijging van de huizenprijzen ook al flink. Ook de aanhoudende lage rentes spelen hierbij een rol.

ABN Amro denkt wel dat de prijzen volgend jaar minder hard zullen stijgen, namelijk 2,5 procent. Dit is wel meer dan de 1 procent die eerder werd voorspeld door de bank. Dat komt onder meer door een groeiende werkloosheid als de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd. Wat ook meespeelt is het aanhoudende gebrek aan nieuwbouwwoningen,onder meer door de stikstofcrisis. Dat zal de doorstroom en verkoop bij bestaande woningen afremmen. De bank denkt daarom dat het aantal verkochte huizen dit jaar met 10 procent daalt en volgend jaar nog eens met 5 procent terugloopt.

Vertrouwen
Makelaarswebsite Funda meldde gisteren dat het vertrouwen van woningzoekers met de maand daalt, en dat vooral in maart het vertrouwen een flinke knauw kreeg. ‘Steeds minder consumenten vinden de huidige woningmarkt gunstig voor kopers.’
Dat gaat niet alleen over de huidige markt, maar ook over de toekomstige ontwikkelingen. 12 procent van de geënquêteerden denkt dat de markt over een half jaar gunstiger is. Ook denken veel consumenten dat de verkiezingsuitslag weinig vertrouwen geeft dat de woningmarkt een prominente plek krijgt op de politieke agenda.

Volgens Quintin Schevernels, directeur van Funda, is vooral het grote verschil tussen koopvertrouwen en verkoopvertrouwen opvallend, terwijl de verkoopintentie iets is toegenomen. ,,De omstandigheden zijn voor verkopers nu natuurlijk zo gunstig dat mensen wellicht niet nog langer willen afwachten. Maar het gat tussen vraag en aanbod blijft dermate groot dat er weinig reden is om aan te nemen dat dit een nieuwe trend is.”

 

(FD 14.04.21)

Lees verder

Friese huurprijzen vrije sector blijven doorstijgen

15-04-2021

De huurprijzen in de vrije sector in Fryslân zijn in het eerste kwartaal van 2021 met 5,9 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Daarmee is Fryslân met een gemiddelde huurprijs van 679 euro per maand voor een woning van zeventig vierkante meter nog wel de goedkoopste provincie van Nederland.

Dat blijkt uit de huurmonitor van woningplatform Pararius. In de vijf grote steden was juist voor het eerst een daling van de huurprijzen tezien. Dit komt mogelijk doordat er door de coronacrisis minder expats naar Nederland komen. Hierdoor neemt de vraag naar huurwoningen af. Ook verkopen veel verhuurders hun dure woningen wegens de hoge woningprijzen.

In de middelgrote steden zijn wel dalingen te zien in de duurdere provincies als Noord- en Zuid-Holland. Daarbuiten stijgen de prijzen juist. Zo lag in Leeuwarden de huurprijs 7,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020.

 

(FD 14.04.21)

Lees verder

‘Gewoon bij Truus’ kijkt naar armoede

15-04-2021

Zet studenten van verschillende opleidingen bijelkaar en laat ze samen oplossingen zoeken voor mensen in armoede en met schulden. Dat is het idee achter het armoede- en schuldenlab van NHLStenden Hogeschool dat sinds kort in Huizum draait.

Aan tafels zitten groepjes studenten te brainstormen, in een hoekje overleggen twee docenten. Een andere student zet koffie in de keuken. Plaats van handeling is een schoolgebouw, maar niet dat van de hbo-instelling. We zijn hier in de OudeAmbachtsschool midden in de wijk Huizum-West in Leeuwarden. Een van de voormalige lokalen is sinds kort omgedoopt tot ‘Inclusive Community Lab Armoedeen Schulden’, ofwel ‘Gewoon bij Truus’ in de volksmond.

Drie opleidingen, economie en logistiek, international business administration en social studies, sloegen de handen ineen om op een andere manier naar armoede en schulden te kijken.
Bedenkers zijn teamleider social work Ellen de Bruin en Jelle Dijkstra, lector persoonlijk leiderschap. De Bruin: ,,We worden in Nederland platgegooid met onderzoeken over armoede en schulden, wat een groot probleem is. Iedereenvindt dat dit opgelost moet worden, maar hoe dan? Professionals zijn heel erg zoekende. Wij willen eens met een andere mindset naar het onderwerp kijken.’’

Mensen wijzen vaak automatisch naar de overheid, die moet het maar oplossen.,,Maar het gaat hier om maatschappelijke vraagstukken waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn, ook de hogeschool’’, stelt De Bruin. Die beschikt bovendien over denkkracht. ,,Studenten zijn ontzettend creatief. Ze kijken onbevangen naar dingen, kunnen out of the box denken.’’

Als voorbeeld noemt ze het woord ‘schulden’. ,,We kennen hiervoor maar één woord in het Nederlands met een heel negatieve betekenis. Schulden hebben, schuldig zijn, het ligt altijd aan de persoon. In het Engels zijn dit twee verschillende woorden: debts en guilty. Wat wij in het lab willen, is onderzoeken: wat maakt nou dat mensen in de schulden raken? Als samenleving kijken we toch wel heel erg neer op mensen met schulden, terwijl het systeem er vaak voor zorgt dat ze in de problemen komen. Hoe werken die systemen dan precies? En wat is het effect van stress?’’

Een belangrijk kenmerk van de werkwijze in het lab is dat alles gebeurt samen met de mensen om wie het gaat, vandaar ook de locatie in een woonwijk. ,,Dus kreeg de eerste groep studenten de opdracht contact te leggen met wijkbewoners en uit te zoeken waar ze behoefte aan hebben’’, vertelt kwartiermaker Tinke Noest.
Om ervoor te zorgen dat de bewoners binnen zouden komen lopen, bedachten ze een ‘stekjesactie’. Noest: ,,We vroegen of ze ook plantjes hadden voor de inrichting van Gewoon bij Truus.’’ De Bruin: ,,Mensen iets laten bijdragen en betrekken bij het vinden van oplossingen werkt vaak veel beter dan bijvoorbeeld een minimapas geven, waarmee je korting kunt krijgen. Want daarmee word je voortdurend bevestigd in je situatie.’’

Vanwege de coronacrisis was het lab de afgelopen maanden fysiek gesloten. De projecten liepen online door. Vorige week kwamen de studenten voor het eerst in maanden weer even bij elkaar in de ruimte.
Mart Vrancken (22), Femke Boonstra (22) en Arjan Mendel (23), derdejaarsstudenten social work, zitten aan tafel met buurtbewoner Bouwe Krol. Ze bespreken onder meer het plan om een wandelgroep op te zetten in de buurt. Mendel: ,,Armoede gaat vaak gepaard met stress. Bewegen werkt stressverminderend, zo kwamen we erop. Bovendien komen mensen zo met elkaar in contact.’’

Krol knikt. ,,Ja, de combinatie armoede en stress zie ik heel veel om me heen.’’ De55-jarige Leeuwarder zat ooit zelf in de schulden. Met hulp kwam hij eruit, en nu werkt hij zelf als vrijwilliger in de schuldhulp. Hij is aangeschoven in het lab om zijn ervaringen met de studenten te delen. ,,Wie in de schulden zit, heeft te maken met een woud aan regelgeving. Het zou mooi zijn als dat wat simpeler wordt.’’

Uiteindelijk moet het lab nieuwe, meer effectieve en onorthodoxe antwoorden opleveren voor problemen waar professionals ook echt iets mee kunnen.

 

(LC 14.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Middelsee echte stadswijk

09-04-2021

De bouw van de eerste huizen in Frieslands grootste nieuwbouwwijk Middelsee is begonnen. Leeuwarden imiteert hier geen dorpjes, maar kiest voor intensieve stedelijke bouw. Kleinere huishoudens en mensen met weinig geld krijgen hier ook een kans.

Veel Leeuwarders hebben het amper in de gaten, maar sinds vorige maand wordt er gebouwd aan de eerste huizen in het Goutumer Nieuwland. Wie in de wijk Nijlân woont, krijgt binnen afzienbare tijd overburen aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal. Daar ligt namelijk Middelsee.

Ze waren zomaar verkocht, de ‘rug-aan-rugwoningen’ die ontwikkelaar Zwanenburg afgelopen jaar in de markt zette. Het gaat om 44 kleine huizen zonder achtertuin: heel geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens.
Dat is geen toeval. Middelsee wijkt namelijk sterk af van de nieuwbouwwijken dieLeeuwarden de afgelopen twintig jaar bouwde. Wie in Blitsaerd en De Zuidlanden kijkt, ziet vooral ruime eengezinswoningen met grote tuinen. In deelwijkjes alsTechum, Goutum-Súd of De Klamp werd zelfs het uiterlijk en de sfeer van Friese dorpen geïmiteerd.

,,Middelsee wordt veel stedelijker’’, zegt projectdirecteur Durk Bergsma. De architectuur is soms industrieel en ademt de sfeer van nieuwbouw in de Amsterdamse en Rotterdamse havengebieden. De doelgroep is gevarieerder: ,,We mikken hier bijvoorbeeld ook op kleinere huishoudens.’’

Binnenkort begint de ontwikkeling van negentig appartementen in een complex van zeven bouwlagen: ,,Er hebben zich vijfhonderd geïnteresseerden gemeld’’, zegt wethouder Hein de Haan. De verkoop is nog niet begonnen, maar de voortekenen zijn gunstig.
,,We hebben een tekort aan planologische ruimte in Leeuwarden’’, zegt De Haan.De vraag naar huizen is enorm, maar voor veel bouwplekken is nog geen geldig bestemmingsplan. Fase 1 van Middelsee biedt dan ook kansen: hier kan Leeuwarden snel los met de bouw van 750 woningen.

‘Tempo opvoeren’
Volgens de huidige ramingen verrijzen er tot en met 2025 zo’n 600 huizen in Middelsee. Daarna wordt uitgegaan van een aanhoudend tempo van ongeveer 130 nieuwe huizen per jaar tot na 2040. In totaal gaat het om 3200 woningen. De Haan zou het tempo de komende jaren het liefst nog willen opvoeren: ,,We hebben deze huizen meer dan hard nodig.’’

Middelsee oogt op de kaart als een uitgestrekt gebied, ingeklemd tussen de Overijsselselaan en het spoor Leeuwarden-Heerenveen. De noordelijke begrenzing bestaat uit het Van Harinxmakanaal, de zuidzijde grenst aan buurtschap Barrahûs. Ook het zuidelijker gelegen gebied tussen het buurtschap en de Werpsterhoeke hoort bij het plangebied, maar wordt pas later ontwikkeld.
De huizenbouw concentreert zich voorlopig in het noorden, dus bij het Landbouwmuseum, de Hendrik Algraweg en de naastgelegen Boksumerdyk.Tegen het kanaal aan komt het deelwijkje Havenstad. Iets zuidelijker verrijst Waterstad.

480 Huurwoningen
In Middelsee moeten minstens 480 sociale huurwoningen komen. ,,We praten op dit moment met Eigen Brood Bovenal’’, zegt De Haan. Dit is een kleine corporatie, die bij de Oldegalileën een bescheiden aantal huizen bezit. ,,We voeren ook gesprekken met Elkien’’, zegt Bergsma. Als beide corporaties instappen, zullen er de komende jaren al zo’n 120 betaalbare huurwoningen worden gebouwd.
,,Verder zijn we met een stuk of vier, vijf commerciële ontwikkelaars in gesprek’’, zegt Bergsma. De hele wijk wordt aardgasvrij en alle woningen moeten voldoenaan strenge landelijke eisen aan isolatie en eigen energieopwekking.

Naast Waterstad en Havenstad kunnen ook enkele andere deelgebiedjes al snel ontwikkeld worden. Tussen het stadje en de Overijsselselaan is ruimte voor 500 tot 600 betaalbare huur- en koopwoningen. Langs de Overijsselselaan (tegenover deLidl) kan al vrij snel een complex van 110 appartementen worden gebouwd.

Horden
,,Het zwaartepunt van de stad verschuift naar het zuiden’’, zegt Bergsma. Hij vindt het dan ook belangrijk dat er snel voorzieningen in Middelsee komen, ,,zodat de bewoners niet voor alles en nog wat naar de andere kant van het kanaal moeten’’.
De gemeenteraad stemde gisteren in met het ontwikkelkader dat ruimte biedt voor twee tot drie basisscholen. Er is ook plek voor voortgezet onderwijs en mbo of hbo.Concrete plannen zijn er nog niet. Alleen de bouw van een protestants-christelijke basisschool in noordelijk Middelsee staat al vast.

,,Het moet een levendig stadje worden’’, zegt Bergsma. Verschillende horecazakenmogen zich vestigen bij de nieuwe haven, die een directe verbinding krijgt met het Van Harinxmakanaal en het verlengde Alddjip vanuit Techum. Kleinschalige detailhandel krijgt ook kansen in Middelsee.

De gemeente moet nog veel horden nemen, want het zwaar belaste elektriciteitsnet van Liander zit bijna aan zijn maximum, zo waarschuwde wethouder Bert Wassink vorige week. Voor de stroomaansluiting van grote nieuwe voorzieningen als scholen, horeca en zorgcomplexen kan het energiebedrijf geen garanties bieden.
Pas als Leeuwarden omstreeks 2027 een nieuw elektrisch ‘onderstation’ heeft, is er leveringszekerheid. De situatie is lastig voor Middelsee, erkent Bergsma. In 2022 moet immers de bouw van de eerste basisschool beginnen.

,,De GGZ wil ook al snel bouwen. We onderzoeken van alles om het te regelen met Liander.’’ De GGZ heeft een flinke lap grond gekocht ten oosten van Barrahûsen wil daar een complex voor hoog-intensieve zorg met 72 bedden bouwen.
Over de sportvoorzieningen lopen ingewikkelde gesprekken. De drie velden die eerst nabij het Landbouwmuseum gepland waren, bleken te klein voor de toekomstige behoefte. Het sportgebied werd verplaatst naar het westen, waarmeer ruimte is, bijvoorbeeld voor een sporthal en zes velden. Deze verschuiving bemoeilijkte echter de gesprekken met voetbalclub FVC als beoogd gebruiker.

Sinds vorig jaar heeft Middelsee kleinschalige horeca. Nabij het Landbouwmuseumstaat een informatiecentrum met eetcafé Docks. Dit opende in oktober zijn deuren, maar moest meteen weer dicht vanwege de zware coronaregels.

Vrij bouwen en wonen
Iets ten noorden van buurtschap Barrahûs komt een gebied waar kavelkopers grotevrijheid krijgen om zelf iets te ontwikkelen. Ze mogen er zonder welstandseisenbouwen en kunnen de omvang van hun kavel deels zelf bepalen. Dit naarvoorbeeld van de wijk Oosterwold in Almere.
,,We proberen te leren van de kinderziektes daar’’, zegt Bergsma: ,,Wij leggen bijvoorbeeld wel het riool en de wegen aan.’’ De nieuwe bebouwing moeten ergieneutraal worden. In eerste instantie wordt 6 tot 7 hectare grond uitgegeven voor dit project. Wanneer dit goed bevalt, is uitbreiding tot 20 hectare een optie.

Het laatste deel van de wijk komt aan de zuidkant van Barrahûs. Ooit moet daareen NS-station komen, maar Prorail en NS hebben geen duidelijkheid gegeven over een eventuele openingsdatum. Als het aan De Haan ligt, blijft de grond hieromheen voorlopig ongebruikt. Zo houdt Leeuwarden een locatie vrij om in tespelen op de toekomstige vraag, bijvoorbeeld naar huizen of juist bedrijven.

Oud asfalt
Veel Leeuwarders kennen het Goutumer Nieuwland vooral als de plek waar de –inmiddels afgesloten – Hendrik Algraweg doorheen liep. Deze voorganger van de Heak om Leeuwarden ligt er nog, maar wordt spoedig doorbroken voor de aanleg van de nieuwe haven.
Iets zuidelijker ligt ook nog een stukje van de oude Overijsselsestraatweg (A32), waarover je vroeger 100 kilometer per uur de stad uit kon razen. Ook dit asfalt verdwijnt op termijn, want de nieuwe GGZ-locatie komt hier bovenop.

De ligging aan het water stelt de gemeente voor interessante uitdagingen, zegt Bergsma. Het waterpeil gaat namelijk omhoog: straks is het boezempeil van het Van Harinxmakanaal bepalend, zodat recreatievaarders via de haven en het Alddjip rechtstreeks richting Techum kunnen varen.
De auto zal vooral ‘te gast’ zijn in de wijk, waar voetgangers en fietsers de beste verbindingen krijgen. Er wordt rekening gehouden met deelauto’s en laadpalen voor elektrische voertuigen. Toch is het lastig om te voorspellen welke verkeersbehoeften wijkbewoners over pakweg vijftien jaar hebben. ,,We onderzoeken nog hoe we centrale plekken voor geparkeerde auto’s kunneninrichten’’, zegt Bergsma. Mogelijk leidt dit tot overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen.

 

(LC 08.04.21)

 

Lees verder

Netkrapte doet zonneplannen de das om

07-04-2021

Fryslân moest in 2019 relatief vaak afzien van initiatieven

Steeds vaker gaan aangekondigde zonne-energieprojectentoch niet door. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor OndernemendNederland (RVO). Met name in Fryslân ging er in 2019 door veel projecten een streep.

De RVO keek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het aantal zonneprojecten dat in 2019 tot stand werdgebracht. In totaal was er in december van dat jaar voor zo’n 6784 megawattpiek aan vermogen van onder meer zonneparken in Nederland.Dat was 2265 megawatt meer dan in 2018, en goed voor ruim 4,2 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.
Van dat vermogen in 2019 stond ruim 3200 mw op daken van woningen.Dat was ruim 1000 mw meer dan in 2018. In Fryslân groeide het totalevermogen van 324 mw naar 430 mw.

Maar het totale vermogen had dus meer kunnen zijn. Voor veel zonneprojecten wordt een SDE-subsidie aangevraagd. Als een subsidie wordt toegekend, moet zo’n project wel binnen een bepaalde termijn afgerond zijn. Als dit niet lukt, vervalt de subsidie.
In 2019 moest de aanvraag voor bijna drieduizend projecten om die reden de prullenbak in, omgerekend goed voor bijna 1000 mw. Ruim een tiende daarvan zou in Fryslân gebouwd worden, een buitenproportioneel aandeel. Ter vergelijking: in 2018 verviel landelijk nog 346 mw, waarvan slechts 16 mw in Fryslân.

Netkrapte
RVO heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het niet doorgaan van specifieke projecten, maar constateert wel dat veel van de onuitgevoerde plannen met SDE-aanvragen in gebieden liggen met problemen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.
Onder meer in Fryslân zit het stroomnet momenteel propvol door een hausse aan zonnestroomprojecten. Hoewel netbeheerder Liander jaarlijks tientallen miljoenen investeert in nieuwe kabels en stations, is deverwachting dat de krapte hier nog jaren aanhoudt. Dit heeft ook een beperkend effect op de ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid op industrieterreinen, omdat er simpelweg geen stroom over is.
Het aantal zonneprojecten is sinds de peildatum van december 2019 vermoedelijk wel sterk toegenomen, want er zat op dat moment voor 12.670 megawatt aan projecten nog in de pijplijn. ‘Het is niet de verwachting dat al deze projecten kunnen worden gerealiseerd’, schrijft de dienst er wel bij. De vraag naar netcapaciteit groeit in Nederland nu eenmaal harder dan de capaciteit zelf. Vanwege de hardnekkigheid van de problemen met de netkrapte, werd vorig jaar al besloten om de termijn voordat de subsidie vervalt, te verlengen.

Overigens groeide het vermogen aan zonnestroom vorig jaar naar ruim10.000 megawatt, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 

(LC 06.04.21)

Lees verder

Bouw woningen moet 1050 Waadhoekers laten verhuizen

07-04-2021

Waadhoeke heeft de woonwensen gepolst in alle dorpen en wijken en heeft plannen liggen voor 350 nieuwe huizen. Die moeten 1050 verhuizingen op gang brengen.

In Waadhoeke staan momenteel 21.114 woningen. Als het aan de gemeente ligt komen daar ieder geval 350 bij. Die nieuwe huizen zorgen dat de dichtgeslibde woningmarkt weer wat doorstroming krijgt, vertelde ambtenaar Ruben Snuif gisteravond bij een raadspresentatie over de update Woonvisie 2020-2030.

De verwachting is dat de nieuwbouw 1050 Waadhoekers aanzet tot een verhuizing. De gemeente heeft overal gepolst. ,,Zo komt iedereen, oud en jong op de juiste plek terecht.” Maar voordat al die projecten kunnen worden uitgevoerd, zijn nog wel wat hobbels te nemen.
Het zogenoemde Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D), waarin geld zit voor bijvoorbeeld cofinanciering van bouwprojecten, is nagenoeg leeg en de raad zal moeten beslissen hoeveel ze er weer in wil stoppen. Nog een complicatie is dat de gemeentelijke organisatie met de ambitieuze plannen aan de top van haar kunnen presteert.
Ook het tempo van bouwen is uiterst ongewis. Het duurt volgens Snuif zeker drie tot vijf jaar voordat de nieuwe huizen staan. ,,Alleen het bestellen van materiaal kost soms al een jaar.”
CDA’er Tjerk Wijnia wil alles overziend niet dat de gemeente ,,as in gek begjint te ûntwikkeljen”, maar binnen de grenzen kijkt naar wat kan. ,,Der moat kapasiteit by yn de amtnerij om oan de fraach te fol-dwaan, mar yn de folgjende faze ûntstiet dochs noch in ynfarkt as materiaal sa lang op him wachtsje lit.”

 

(LC 07.04.21)

Lees verder

LEEUWARDEN | Zorgappartementen nu huurappartementen

02-04-2021

In de Prins Frederikkazerne aan de Amelandsdwinger in Leeuwarden heeft WoonFriesland 21 zorgappartementen omgebouwd tot 29 sociale huurappartementen.

De zorgappartementen en de algemene ruimte zijn geschikt gemaakt voor de reguliere verhuur en zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en studenten. Woningzoekenden jonger dan 23 jaar hebben voorrang bij deze woningen. In totaal heeft WoonFriesland hiermee 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in betaalbare sociale huurappartementen.

 

(LC 01.04.21)

Lees verder

Wst. Weststellingwerf: geen huurverhoging tot 1 juli 2023

26-03-2021

De meeste corporaties verhogen jaarlijks hun huren per 1 juli. Woningstichting Weststellingwerf doet dat per 1 januari. De huurders hadden dit jaar 1% verhoging gekregen. 

Toen het kabinet in februari besloot om de huren in de sociale huisvesting te bevriezen, heeft Wst. Weststellingwerf vervolgens het besluit genomen om pas weer een huurverhoging door te voeren per 1 juli 2023 (2,5 jaar later dan de huurverhoging op 1 januari 2021). Alle info leest u op hun website. 

 

 

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met drie wetsvoorstellen over betaalbare woningen

24-03-2021

Huren in de vrije sector stijgen de komende drie jaar maximaal inflatie plus één procent. Verhuurders kunnen huurders financieel tegemoetkomen met een tijdelijke huurkorting. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 1 januari 2022 voor drie jaar verhoogd. Dit alles is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen.

 

Maximale huurverhoging vrije sector

Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de jaarlijkse verhogingen. Als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is er de komende drie jaar wel een maximale toegestane huurstijging voor woningen in de vrije sector. Namelijk inflatie plus één procent. Dit kan dus al dit jaar gelden.

 

Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (= huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752,33 euro per maand.

 

Naast de beperkte huurstijging kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen over huurverhoging met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen alleen huurders die een sociale woning huren een beroep doen op de Huurcommissie.

 

Tijdelijke huurkorting en huurgewenning

Het is nu wettelijk mogelijk dat woningcorporaties huurders een tijdelijke huurkorting geven als zij tijdelijk met financiële problemen kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor een langere periode minder inkomen hebben. Een tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft de ruimte om te zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomen.

 

Bij nieuwe bewoners kan tijdelijk de huurprijs worden verlaagd als huurgewenning, zodat het makkelijker wordt om te verhuizen naar een meer geschikte woning.

 

Lokaal maatwerk

Vanaf 2022 krijgen woningcorporaties meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen bij hun woningtoewijzing. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, een sociale huurwoning toe te wijzen aan iemand die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De zogenoemde lokale vrije toewijzingsruimte was standaard 10 procent. Dit wordt 15 procent in gespannen woningmarkten. Indien lokaal maatwerk niet noodzakelijk is, dan wordt de vrije toewijzingsruimte 7,5 procent.

 

Inkomensgrens gezinnen

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (prijspeil 2021: van 40.024 euro naar 44.196 euro). De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro (prijspeil 2021).

 

Huurverhoging mensen met hoog middeninkomen

Verhuurders kunnen vanaf 1 juli 2022 de huur van mensen met een hoog middeninkomen (bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een inkomen boven de 54.478 euro, prijspeil 2021) bij de jaarlijkse huuraanpassing met maximaal vijftig euro verhogen. Mensen met een hoog inkomen, zoals eenpersoonshuishoudens met meer dan 1,5 keer modaal inkomen, mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand krijgen. Daardoor kunnen verhuurders aan huishoudens met een hoog (midden)inkomen een huur vragen die beter past bij de woningkwaliteit.

 

(Aedes.nl 23.03.21)

Lees verder
content image