Nieuws ledenservice

Hier vindt u het laatste nieuws, persberichten van De Bewonersraad en onderwerpen die huurders aangaan in de media.

LEEUWARDEN | Friese huizenprijs stijgt nog

12-04-2019

Terwijl elders in Nederland de woningmarkt weer een beetje lijkt af te koelen, stijgen de Friese huizenprijzen nog altijd. Het prijsniveau steeg het afgelopen jaar met bijna 10 procent.

,,De krapte op de woningmarkt houdt aan’’, concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. ,,Toch neemt de gekte af.’’ In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 3,2 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode van 2018. ,,Prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was’’, stelt Jaarsma. ,,Daarbij vlakt ook de vierkantemeterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is.” De landelijke voorzitter ziet dat kopers met een krap budget minder te kiezen hebben.

Zijn Friese collega Willem Donker: ,,De oplossing moet gezocht worden in het realiseren van meer betaalbare nieuwbouw in met name het middensegment.” In Friesland ligt de gemiddelde prijs nog altijd 9,4 procent hoger dan een jaar geleden. Een koophuis in de provincie kost nu gemiddeld 235.000 euro. Landelijk is dat 294.000 euro.

Het lijkt kopers amper af te schrikken: 16 procent van de huizen wordt voor een prijs hoger dan de vraagprijs verkocht. In de noordelijke helft van de provincie worden de huizen voor gemiddeld 213.500 euro van de markt gehaald, tegenover 250.000 euro in het zuiden.
Het komt geregeld voor dat tien tot twintig geïnteresseerden zich melden op de eerste dag dat een woning op Funda wordt geplaatst. De verkooptijd in de noordelijke helft van Friesland lag op 95 dagen, in Leeuwarden en het zuiden op 55 dagen. Het landelijk gemiddelde ligt op 45 dagen.
In de stad Groningen is de woningmarkt nog altijd op een kookpunt. Daar duurt het gemiddeld slechts 28 dagen voor dat verkoper en koper elkaar de hand kunnen schudden. In de gemeenten rondom de stad laat de verkoop soms 100 dagen op zich wachten.

Lees verder

LEEUWARDEN | Einde dreigt voor woongroep

12-04-2019

De Leeuwarder woongroep Blyn Anker wordt met opheffing bedreigd nu
WoonFriesland de huurovereenkomst voor de  gemeenschappelijke ruimte stopzet.
De bewoners zijn ten einde raad.

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21
appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen
appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke
activiteiten. ,,We hebben hier filmmiddagen, etentjes, muziek- en
meditatieavonden, quizzen en vergaderingen. De ruimte wordt haast dagelijks
gebruikt’’, vertelt Truus Holwerda (81), lid van het eerste uur.

Alle leden van de woongroep betalen een maandelijkse bijdrage van 26,30 euro
voor gebruik van ontmoetingsruimte ’t Bynt, waarmee de wooncorporatie de kosten
kan dekken. Althans, tot voor kort, want de afgelopen twee jaar hebben vier
bewoners om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap van de woongroep
opgezegd. Ze zijn wel in hun appartement blijven wonen, met als gevolg dat de
groep geen nieuwe leden kan verwelkomen.

Tot nu toe vulde WoonFriesland het tekort zelf aan, maar ‘wet- en regelgeving
staan zo’n vorm van sponsoring niet meer toe’, kreeg de woongroep vorig jaar te
horen. Na een ‘crisisberaad’ met de corporatie onderzocht het bestuur de
mogelijkheden om zelf het huurtekort aan te vullen, bijvoorbeeld door iedereen
meer huur te laten betalen of fondsen aan te schrijven. Het bood allemaal niet
voldoende soelaas, en dus kregen ze eind maart te horen dat de corporatie de
stekker eruit trekt.

‘We zijn genoodzaakt om het gebruik van de ruimte te stoppen’, schreef
WoonFriesland op 8 april aan de leden van Blyn Anker. Op 1 juli moeten de
ruimtes schoon en leeg worden opgeleverd, zodat de gemeenschappelijk ruimte
verhuurd kan worden als appartement.

De leden voelden zich ,,compleet overvallen’’ door de boodschap dat ze binnen
drie maanden uit hun woonkamer moeten. Voorzitter Joke de Wit (74): ,,We
snappen best dat WoonFriesland zich aan de regels moet houden, maar het
betekent wel het einde van onze woongroep.’’

Een van de oplossingen zou zijn dat de vertrokken leden ook verhuizen, zodat de
appartementen vrijkomen voor nieuwe aanwas van de woongroep. De Wit: ,,Er
staan verschillende aspirant-leden op de wachtlijst die hier graag zouden
intrekken. Ook op de open dagen die we twee keer per jaar hielden, bleek dat er
genoeg mensen zijn die belangstelling hebben, maar zich niet inschreven omdat er
toch geen plek is.’’

WoonFriesland kan huurders er niet uitzetten, vanwege de huurbescherming.
Holwerda: ,,En de mensen gaan ook niet uit zichzelf weg, want de huurmarkt zit
compleet op slot.’’ Kortom, het einde van Blyn Anker lijkt nabij.

Doodzonde, vinden de leden, zeker omdat de overheid juist wil dat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen. ,,Wij zijn hier niemand tot last en kijken om naar elkaar.
We verlenen geen medische zorg, maar als het nodig is, brengen we elkaar
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis’’, vertelt Truus Holwerda. Hes Rinsma (67): ,,Op
de lange duur is de overheid veel duurder uit als iedereen weer op zichzelf
aangewezen is en we aanspraak moeten maken op WMO-voorzieningen.’’
Zonder gemeenschapsruimte valt het fundament van het groepswonen weg,
vinden de bewoners. De Wit: ,,Dit is de levensader van de woongroep.’’ Rinsma:
,,Het is mijn tweede woonkamer.’’ De negentien bewoners – onder wie twee stellen
– in leeftijd variërend van 67 tot 86 jaar, zijn niet van plan om zich zomaar neer te
leggen bij het besluit van WoonFriesland. Tijdens een ingelaste vergadering vorige
week bespraken de leden welke stappen ze nog kunnen nemen. De Wit: ,,We
hebben contact opgenomen met de Bewonersraad, de OuderenOmbudsman en de
juridische ombudsman van Omroep MAX.’’ Verder zijn ze van plan om de politiek
te benaderen en de LOS, de Leeuwarder Onafhankelijke Senioren.

Ook het nieuws van vorige week dat het kabinet geld beschikbaar stelt voor
nieuwe woonvormen voor ouderen, stemt hen enigszins hoopvol. Rinsma: ,,We
hebben het hier zo goed samen. De overheid moet dat juist stimuleren.’’

Lees verder

Gevaarlijke CV's in Friese huurhuizen?

10-04-2019

In het Friesch Dagblad van vandaag een artikel over

“Gevaarlijke cv’s in duizenden huurhuizen”
Friese corporaties laten spoedonderhoud doen wegens brandgevaar

 Friese woningcorporaties gaan bij al hun woningen na of brandgevaarlijke cv-ketels wel voldoende zijn onderhouden. In duizenden woningen wordt nog deze maand een extra onderhoudsbeurt uitgevoerd. Het gaat om verschillende cv-ketels van leverancier Agpo Ferroli met een productiedatum van voor 2011.

Deze kunnen in brand vliegen als de warmtewisselaar verstopt raakt. Het televisieprogramma Kassa besteedde hieraan de afgelopen weken aandacht. De cv-ketel is ook geïnstalleerd in veel Friese huurwoningen. Directeur Frank van den Broek van  huurdersvereniging De Bewonersraad schat dat dit geldt voor zo’n achtduizend van de honderdduizend Friese sociale huurwoningen.
 

CV-ketels in Friesland goed onderhouden

Van den Broek zegt dat de corporaties in overleg met de huurdersvereniging hebben besloten achterstallig onderhoud - waarbij installateurs de warmtewisselaars reinigen - zo snel mogelijk in te halen.

Cv-ketels in huurwoningen worden over het algemeen goed onderhouden, zegt Van den Broek, maar soms worden beurten overgeslagen omdat mensen ziek zijn of om een andere reden geen mensen willen toelaten in hun huis. Ook komt het voor dat mensen niet thuis zijn of niet reageren op verzoeken om een afspraak te maken, of dat ze niet willen meewerken.” Al deze mensen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek alsnog een installateur toe te laten tot hun woning.

Bij corporatie Accolade hebben zo’n zevenhonderd van de zestienduizend woningen een dergelijke cv-ketel. De corporatie zal al die ketels extra laten controleren door installateur Breman. De betreffende huurders hebben daarover eind vorige maand een brief gekregen, met het verzoek een afspraak te maken met de installateur.

Wonen Noordwest Friesland gaat er op een wat andere manier mee om. Deze corporatie, waar duizend van de vierduizend woningen zo’n ketel hebben, heeft alleen de bewoners aangeschreven waarvan bekend is dat er recent geen onderhoud is geweest.
Zij moeten snel een installateur toelaten. Volgens installateur Feenstra is het onderhoud in het overgrote deel van de woningen op orde. Directeur Hagenaars zegt geen reden te hebben daaraan te twijfelen. ,,Als wij weten dat een half jaar geleden onderhoud is gedaan, is het zonde van het geld nu extra onderhoud te doen.”

 

Meewerken aan onderhoud

Bewoners zijn vaak contractueel verplicht onderhoud toe te laten, maar een installateur kan niet zomaar een woning betreden zonder instemming.
Corporaties kunnen naar de rechter stappen om huurders te dwingen onderhoud te laten doen. Accolade en Wonen NWF zeggen dat ze dit achter de hand houden, mochten  bewoners een installateur blijven weigeren.

Risico’s

Overigens zeggen zowel huurders als corporaties dat ze het gevaar minder groot inschatten als Kassa doet voorkomen. Een technisch onderzoeker bestempelde de cv-ketels in het programma als ,,levensgevaarlijk”, en Kassa stelt dat het probleem inmiddels onbeheersbaar is geworden. Van den Broek van de Bewonersraad weerspreekt dat. Hij zegt dat er geen gevaar is zolang regulier onderhoud wordt gepleegd. ,,Aangezien corporaties dat over het algemeen goed doen, is het risico lang niet zo groot als Kassa dat heeft gepresenteerd.”

 

Lees verder

DEINUM | Start bouw zeven duurzame gezinshuizen

09-04-2019

In de nieuwe gasloze woonwijk aan de oostkant van Deinum is bouwbedrijf Van Wijnen gestart met de realisatie van zeven kleine gezinswoningen. Op de verdieping komen twee slaapkamers. De woningen worden all-electric en zijn zogenaamde nul-op-de-meter
(NOM) huizen. Ze moeten in hun eigen energiebehoefte voorzien.

De verhuurwoningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland worden in juli 2019 opgeleverd. De wijk kon er komen door verplaatsing
van de sportvelden.

Lees verder

Warmtelevering vanaf 1 juli niet meer onder de warmtewet

09-04-2019

Vanaf 1 juli 2019 vallen verhuurders die warmte leveren aan hun huurders niet meer onder de dan in werking tredende gewijzigde Warmtewet. De levering van warmte maakt vanaf dan deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig. 

Gevolgen voor huurders

  • De corporatie kan de kosten van de levering van warmte via de servicekosten (naast de huurprijs) in rekening brengen. De bedoeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat is dat corporaties ook de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties kunnen doorberekenen in de servicekosten. Maar het is juridisch onduidelijk of dit wel kan. Om alle onduidelijkheid hierover weg te nemen, heeft minister Ollongren (BZK) toegezegd  dit op te nemen in het Besluit Servicekosten. Dat is echter nog niet gerealiseerd.
  • Als u daarom vraagt, blijft de corporatie wel verplicht om individuele meters aan te brengen. Ook blijft de verhuurder verplicht om de kostenverdeling te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling.
  • Geschillen tussen huurder en verhuurder over de levering van warmte en de afrekening van de kosten kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Huurcommissie. 


Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten van warmte tegen de leverancier van warmte. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten. De wet hield echter geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid.

 

 

Lees verder
content image