Nieuwsberichten

DRACHTEN | Woonwagenplekken binnen handbereik

12-12-2018

Smallingerland moet nog voor de zomer nieuwe locaties voor woonwagenbewoners onder de loep nemen, en waar mogelijk al een paar standplaatsen aanleggen. Er is haast bij, als het aan de gemeenteraad ligt. Op plekken waar het realiseren van nieuwe standplaatsen vrij probleemloos kan gebeuren, zoals op het oude kamp bij Drachtstercompagnie, moet het college de  komende maanden al de handschoen oppakken.

Het oude plan, waarin het college eigenlijk alleen nog opties zag in de heringebruikname van het oude woonwagenpark bij  Drachtstercompagnie en uitbreiding van de locatie Wetterwille in Drachten, sneuvelde gisteravond. Via een amendement kwamen de coalitiepartijen met een nieuw voorstel. In de zoektocht naar geschikte locaties moet Smallingerland nu ook plekken onderzoeken met een bestemming voor wonen en werken, zoals bedrijventerrein A7 of – in Drachten zelf – een stuk braakliggende grond aan de Heideanjer. Het college komt voor de zomer met een voorstel, maar de eerste nieuwe standplaatsen zijn er dan waarschijnlijk al.

Bij Drachtstercompagnie ziet wethouder Eric ter Keurs ruimte voor maximaal acht plekken. Bij de Wetterwille is uitbreiding met drie woonwagens mogelijk. In het oude plan was ruimte voor maximaal twintig nieuwe standplaatsen, in het nieuwe voorstel is dat harde plafond geschrapt. De woonwagengemeenschap geeft zelf aan dat er behoefte is aan dertig nieuwe plekken.

De Drachtster politiek is eensgezind in de opvatting dat de woonwagenbewoners een plek krijgen tussen de andere bewoners, en niet tegen hun zin in de buitengebieden belanden. Dat vraagt volgens PvdAraadslid Dinie Mulder om een sterk en besluitvaardig college, doelend op omwonenden van eerder beoogde locaties die protesteerden tegen de komst van woonwagens. ,,Het kan niet zo zijn dat in onze gemeente de beter gesitueerden bepalen wie waar mag wonen.”

Het voorstel werd unaniem aangenomen, wat de woonwagenbewoners op de tribune met applaus beantwoordden. ,,Ik ben blij en opgelucht”, reageert hun woordvoerder Antonio Corpier. ,,Maar dat er na twintig jaar nu echt iets verandert kan ik nog niet echt bevatten.”

Lees verder

Blokhuis: Geen huisuitzetting meer door schulden

11-12-2018

Er moet een eind komen aan huisuitzettingen door schuldenproblematiek. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis gisteren bij de uitreiking van de eerste ‘mensenrechtenmens award’.

De prijs stond dit jaar in het teken van dak en thuisloosheid. Blokhuis riep op tot afspraken tussen gemeenten en corporaties om te zorgen dat een huurachterstand niet meer tot uitzetting leidt.

Winnaar 2018
De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman, die zich al jaren inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten, wint de titel Mensenrechtenmens 2018. De twee andere genomineerden waren Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep. Edo Paardekooper Overman maakt zich al jaren hard voor dak- en thuisloze mensen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt deze doelgroep als ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Hij geeft zo een stem aan dak- en thuisloze mensen. “Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je niet meer mee mag doen.", aldus Paardekooper Overman.

Lees verder

WOLVEGA | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

10-12-2018

Ook voor de gemeente Weststellingwerf zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Op de foto vlnr Frank van den Broek, algemeen directeur huurdersvereniging De Bewonersraad en directeur Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf. De gemeente Weststellingwerf heeft de afspraken eveneens ondertekend. 

Lees verder

KOUDUM | Huurhuizen grondig aangepakt en gesloopt

08-12-2018

WoonFriesland is gestart met het moderniseren van 41 woningen in Koudum. Het sociaal verhuurbedrijf steekt 1,4 miljoen euro in de klus. Ze worden energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen, nieuwe badkamers, toiletten en keuken. Eerder dit jaar werden al 96 huurhuizen op deze manier aangepakt in Koudum.

Voor 12 woningen aan de Jacobus van der Waeyenstraat en Oostenveldseweg liggen sloopplannen klaar. Met bewoners wordt overlegd over vervangende nieuwbouw.

Lees verder

DOKKUM | DDFK-gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging ondertekenen Woon-prestatieafspraken 2019

05-12-2018

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum.

In de prestatieafspraken voor 2019 staan concrete activiteiten benoemd op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid,  en de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De bestuurders zien het werken aan de woningmarkt als een gezamenlijke puzzel waarbij iedere partij een bijdrage levert. “Alleen als we allemaal een stukje aanleggen, is de puzzel compleet”, aldus wethouder Jaap Hijma.

 

Bewonersraad

Sinds de nieuwe Woningwet 2015 is De Bewonersraad nauw betrokken bij het maken van de afspraken. Algemeen directeur Frank van den Broek spreekt van een ‘unieke samenwerking’: “Wij krijgen van de DDFK-gemeenten en coöperaties veel ruimte om ons in te zetten voor de belangen van de huurders. De dialoog is gelijkwaardig. De gemeenten en corporaties hechten veel waarde aan onze inbreng. Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere Friese gemeenten", aldus van den Broek. 

 

Visie

In 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen over het (sociale) woningbouwbeleid voor de lange termijn vastgelegd. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Lees verder
content image