Nieuwsberichten

LEEUWARDEN | Verhuurders hoeven nog geen vergunning

04-03-2021

De gemeente Leeuwarden ziet voorlopig af van de invoering van een verhuurdersvergunning.
De resultaten van proeven met zo’n vergunning elders laten te weinig resultaatzien. Een verhuurdersvergunning zou de gemeente meer mogelijkheden moeten bieden slechte huurbazen aan te pakken, is het idee.

Nadat er problemen in de Vlietzone aan het licht kwamen, vroeg de gemeenteraad om onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n systeem. Maar volgens wethouder Hein de Haan zijn de resultaten in steden als Groningen en Schiedam nog niet voldoende om er in Leeuwarden mee aan de slag te gaan. ,,Groningen heeft duizenden vergunningen afgegeven, maar nog niet een keer gehandhaafd op overtredingen. Ook zijn er nog geen juridische procedures op basis van zo’n vergunning gestart.”

Vorige week maakte de gemeente Leeuwarden wel een andere maatregel bekend, die misstanden op de huurmarkt moet voorkomen. Het is niet meer mogelijk woningen te splitsen in meerdere appartementen zonder toestemming van de gemeente.

 

(LC 03.03.21)

Lees verder

Leeuwarden biedt bouw 10.000 extra huizen aan

03-03-2021

De Friese hoofdstad biedt aan om 5000 tot 10.000 extra woningen te bouwen ter verlichting van het landelijk huizentekort. Het aanbod sluit aan bij het Deltaplan voor Noord-Nederland.

,,Als we hiervoor kiezen, gaat het om hoogstedelijke bouw’’, zegt PvdA-wethouder De Haan, die het plan maandag samen met CDA-wethouder Friso Douwstra presenteerde. Voor de extra woningbouw is vooral ruimte beschikbaar in het spoorgebied tussen De Werpsterhoeke en de NDC Mediagroep.

,,We brengen dit in bij het Deltaplan voor Noord-Nederland’’, zegt Douwstra. Op aandringen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer zet het kabinet voor 1 mei op een rijtje welke kansen er in Noord-Nederland zijn om grote stappen te zetten met woningbouw, economische stimulering en de aanleg van de Lelylijn.
Die lijn kan extra werkgelegenheid en dus inwoners aantrekken. Het is hard nodig om extra mensen naar Friesland te halen, want er dreigt volgens Douwstra krapte op de arbeidsmarkt. ,,Die zit vooral in de zorg, de techniek en de bouw.’’

Sowieso wilde Leeuwarden al flink bouwen. ,,Onze bestaande plannen gingen al uit van 10.000 nieuwe woningen tot 2030’’, zegt De Haan. Hiervan staan er 4000 in nieuwe wijken als De Zuidlanden en Middelsee. De overige komen in de bestaande stad.

Het nieuwe aanbod komt hier dus bovenop. Leeuwarden heeft de ruimte, denkende wethouders. Een deel van de huizen kan verrijzen in het verwaarloosde Spoordokgebied ten zuiden van de Harlingervaart. In Middelsee is ook intensievere huizenbouw mogelijk. Verder denken de wethouders aan woningen bij het nieuwe station bij De Werpsterhoeke en in bedrijvengebied Zwette.
Bij zulke plannen is een forse herinrichting van het spoor wel een eis, zegt Douwstra. ,,Wij hebben nieuw onderzoek laten doen om het spoor naar min 1 te brengen.’’ Dit idee gaat ervan uit dat het spoor vanaf De Werpsterhoeke geleidelijkverlaagd wordt, zodat het via een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal doorkan en ondergronds aankomt bij het NS-station in de binnenstad.
Ook het spoor richting Camminghaburen zou een flink stuk verlaagd aangelegd kunnen worden. Movares heeft voor dit oostelijke spoordeel een berekening gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een 1650 meter lange tunnelbak van het station tot voorbij de Pieter Stuyvesantweg. Zo worden vijf overwegen overbodig.

Daarna gaat het spoor geleidelijk weer omhoog richting de brug over de Tynje. Het ondertunnelde stuk levert de stad een langgerekt gebied op van 30 meter breedte. Hierop kan een ‘Willem Lodewijkpark’ ontstaan. ,,Technisch is het haalbaar’’, aldus Ynze Haitsma van de gemeente. Het kost wel 180 miljoen euro, althans voor een enkelspoors oplossing.

Douwstra verwacht dat uit Den Haag binnen enkele maanden helderheid geeft over de openingsdatum van het nieuwe station bij De Werpsterhoeke. Eerder wilde ProRail hierover geen uitspraken doen.
De voorbereidingen voor grootschalige woningbouw in het Spoordokgebied zijn al ingezet. Een extern bureau brengt momenteel samen met grondeigenaren in kaart welke wensen en mogelijkheden er zijn. Rond de zomer kan concretere planvorming beginnen. ,,We denken aan ruilverkaveling’’, zei Renske Keijzer van de gemeente. Dit leidt tot handige uitruil tussen grondeigenaren.

De wethouders mikken met hun plannen nadrukkelijk op bouw binnen de Heak(N31). Ze willen dus geen nieuwe uitbreidingswijken ontwikkelen. Extra woningbouwmogelijkheden voor dorpen zijn wel bespreekbaar, volgens De Haan.

 

(LC02.03.21)

Lees verder

HARLINGEN | Gemeenten: regelingen voor minima onbekend

24-02-2021

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke hebben gezamenlijk een overzicht ontwikkeld om mensen te informeren over welke minimaregelingen er zijn en waar ze gebruik van kunnen maken. Veel inwoners van Noordwest-Friesland met een laag inkomen, maken geen gebruik van de ondersteuning van gemeenten en fondsen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle regelingen even bekend zijn bij alle inwoners. Inwoners met een laag inkomen laten zo honderden euro’s per jaar liggen.

 

(LC 23.02.21)

Lees verder

Huuraanpassing Wst. Weststellingwerf

23-02-2021

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 besloten dat sociale huurwoningen per 1 juli dit jaar geen huurverhoging mogen krijgen. Hoe zit het als de huur door uw verhuurder al op 1 januari is verhoogd? In Friesland is dat het geval bij Woningstichting Weststellingwerf. De Bewonersraad nam contact op. Woningstichting Weststellingwerf heeft een plan in uitwerking

Lees verder

LEEUWARDEN | PvdA: investeren in huizen en kapitaalinjectie voor Noorden

22-02-2021

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt, er moeten meer nieuwe huizen komen en het Noorden verdient een kapitaalinjectie.
Dat zei Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de PvdA gisteren in Leeuwarden.

Een beter decor dan wijkcentrum de Klomp had Ploumen niet kunnen kiezen, tussen de oude velden van VV Leeuwarden – waar een nieuwe wijk moet verrijzen – en de Insulindestraat waar oude woningen wijken voor nieuwbouw. En ook nog eens op de rand van de Vlietzone, de wijk die kampt met huisjesmelkers. ,,Huisjesmelkers moeten belasting gaan betalen over hun huuropbrengsten”, trapte Ploumen af. ,,Een Prins Bernhard-tax noemen wij dat.”

En corporaties moeten veel huizen gaan bouwen. Honderdduizend in totaal. Dat de corporaties de afgelopen jaren niet voldoende konden investeren, lag volgens hen aan de verhuurdersheffing, die mede door de PvdA tot stand kwam in 2013. ,,We zijn tot de conclusie gekomendat we die beter kunnen afschaffen”, aldus Ploumen.

Dat het Noorden door een herverdeling van het gemeentefonds zwaar wordt geraakt, zit Ploumen ook dwars. ,,Bibliotheken en zwembaden moeten dicht, dat willen wij niet.” Over dat de PvdA ook medeverantwoordelijk is voor de penibelesituatie van veel gemeenten – door de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten in 2015 – zei Ploumen: ,,We kwamen uit de crisis en erfden een lege schatkist. Iedereen lijkt wel vergeten hoe zwaar het toen was.”

Er moet fors worden geïnvesteerd in het Noorden. ,,In de Lelylijn, in het openbaar vervoer. Het huidige kabinet is een Randstadkabinet. We willen honderden miljoenen uitgeven om bezuinigingen ongedaan te maken of te voorkomen.”

 

(LC 20.02.21)

Lees verder
content image