Nieuwsberichten

Van het gas af, wat wordt het alternatief

03-08-2021

Abrupt afscheid nemen van aardgas als warmtebron is niet zonder consequenties. Voor een goed verloop van de energietransitie kunnen we het beste ons verbruik matigen.

Na de geplande sluiting van de kolencentrales lijkt de focus van de energietransitie nu te liggen op afscheid nemen van het gas. Alsof we, wanneer we van het gas afgaan, minder CO2 zouden gaan uitstoten.

Niets is helaas minder waar. Hoe meer we op korte termijn van het gas afgaan, hoe hoger onze CO2-uitstoot wordt. En een abrupte beëindiging van onze verslaving aan fossiele brandstoffen kan nog wel eens gepaard gaan met heftige afkickverschijnselen.

Onze kolencentrales produceren nu nog voor een groot deel de basiselektriciteitsbehoefte en flexibele gascentrales de pieken. Maar naast elektriciteit is er ’s winters ook grote behoefte aan warmte. Als we van het gas af willen, zijn warmtepompen en grootschalige warmtenetten de beoogde alternatieven voor onze cv-ketels. Dit lijkt heel simpel, maar warmtepompen draaien op elektriciteit en zorgen dus voor een grotere elektriciteitsbehoefte. En warmtenetten zijn lang niet zo duurzaam als vaak wordt gesuggereerd.

Van de huidige gascentrales wordt de restwarmte nauwelijks gebruikt, waarmee veel besparingspotentieel verloren gaat. Dat kan efficiënter. In de jaren negentig zijn er in Nederland honderden zogenaamde wkk’s (warmtekrachtkoppelingen) geplaatst, waarvan alleen al in Leeuwarden een tiental. Deze wkk’s zijn in feite mini-elektriciteitscentrales waarvan de warmte wél wordt benut. Veel grootverbruikers schaften indertijd een wkk aan voor warmtelevering aan het gebouw of proces en de geproduceerde elektriciteit werd geheel of gedeeltelijk aan het openbare net teruggeleverd.

Wkk’s zijn door de vrije elektriciteitsmarkt (marktwerking) de nek omgedraaid, omdat de focus op duurzame energie kwam te liggen en deze ‘duurzame’ elektriciteit sterk gesubsidieerd met voorrang op het elektriciteitsnet mag worden gedrukt. Dus ook op momenten dat daar totaal geen vraag naar is. Gevolg is een sterk verstoorde elektriciteitsmarkt en dientengevolge veel te lage elektriciteitsprijzen om wkk’s nog rendabel te kunnen exploiteren. We lijken te zijn vergeten dat wkk’s aardgas en/of waterstof zeer efficiënt kunnen benutten. Maar ze zijn officieel niet duurzaam, dus niet sexy voor beleidsmakers.

Een moderne wkk produceert per GJ (gigajoule, de eenheid van warmte) 15 kilogram CO2, een cv-ketel ruim 60 kilogram en de in Leeuwarden geplande geothermiecentrale naar schatting 35 kilogram. Terwijl men deze laatste warmte dan ook nog duurzaam durft te noemen.

Dat dergelijke warmtenetten uit kunnen, komt door de forse subsidie die op de aan deze netten geleverde ‘duurzame’ warmte wordt verstrekt en door doorberekenen van het effect van de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energie (ODE) aan de afnemers van deze warmte. Ongeveer twee derde deel van het warmtetarief voor kleinverbruikers bestaat hieruit en dit steekt de warmteleverancier, na afdracht van de btw daarover, in eigen zak. De overheid heft namelijk geen EB of ODE op warmte.

Het wordt tijd dat we ons niet langer gek laten maken door de beleidsmakers. Waar zijn de nuchtere Friezen? Als we afscheid nemen van het aardgas, zal de elektriciteitsvraag sterk toenemen en daar hebben wij nog geen alternatieven voor. Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde elektriciteitsprijs sterk zal stijgen. Ook zal een deel van onze inwoners de energierekening dan gewoon niet meer kunnen betalen en in de kou blijven zitten. Willen we dat?

Het belangrijkste en goedkoopste voor een efficiënte energietransitie is reductie van de energievraag. Dus geen jacuzzi in je tuin of andere energieverslindende speeltjes aanschaffen, maar gewoon je huis beter isoleren en minder energie consumeren. Zonnepanelen helpen ook niet als je dan denkt dat je maar raak kunt consumeren. Elke kWh die je niet rechtstreeks van je zonnepanelen betrekt, zorgt voor CO2-uitstoot. Daarnaast geeft teruggeleverde elektriciteit maar een geringe CO2-reductie als die wordt teruggeleverd op momenten dat er weinig vraag is.

Maar het meest inefficiënt is miljoenenverslindende warmtenetten aanleggen om daarmee de kas van buitenlandse energiereuzen te spekken. De enige energie die echt duurzaam is, is bespaarde energie.

 

Lieuwe Jensma komt uit Joure en is Master of business in Energy systems.

 

(LC 02.08.21) 

Lees verder

Roep om keurmerk tegen huisjesmelkers

03-08-2021

Er zou een keurmerk moeten komen om huurders attent te maken op huisjesmelkers. Dat bepleit Leeuwarder wethouder Hein de Haan nu het aantal particuliere huisbazen toeneemt en zwakkere groepen vaker aan hen zijn overgeleverd.

Uit een landelijke inventarisatie van RTL Nieuws bij huurteams en woonbonden blijken alleen al bij Huurteam Leeuwarden de afgelopen twee jaar 186 meldingen van problemen met huurbazen binnen te zijn gekomen. In 36 van die gevallen is er sprake van bedreiging en intimidatie. Het Huurteam is een door de gemeente gesubsidieerde organisatie waar huurders in de particuliere huur met klachten terecht kunnen.

Volgens de gemeente Leeuwarden ging het bij de klachten om in totaal vier verhuurders. Zulke vastgoedpartijen zijn voor de gemeente lastig aan te pakken, zegt wethouder de Haan. ,,Het is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee personen. Daar heb je als gemeente niet veel invloed op.” Toch zijn er volgens hem wel een paar zaken aan te pakken om zo particuliere verhuurders binnen de lijntjes te laten werken.

,,We toetsen voor we een vergunning geven strenger dan voorheen. Met de twintig miljoen euro die we van het rijk krijgen om huizen in Leeuwarden-Oost te verduurzamen proberen we ook huurbazen in het gareel te krijgen. Particuliere verhuurders komen alleen onder bepaalde voorwaarden, als ze bijvoorbeeld goed omgaan met hun huurders, voor deze subsidie in aanmerking.”

Leeuwarden ziet een groei in het aantal particuliere verhuurders. Hoewel er volgens de wethouder veel goede huurbazen zijn, zit er een aantal tussen voor wie het bij het verhuren alleen om zoveel mogelijk geld verdienen gaat. ,,Net zoals je op Funda kunt zien of je te maken hebt met een erkende makelaar zou er ook een keurmerk voor de particuliere verhuurmarkt moeten komen. Dan weet je als huurder wat voor vlees je in de kuip hebt.”

Dat het in deze tijd van woningnood lastig is om als huurder kieskeurig te zijn is wel een punt, geeft De Haan toe. ,,Er moeten natuurlijk snel veel meer woningen bijkomen.” Zelfbewoningsplicht voor huiseigenaren zou ook een goede rem zijn op de groei van de particuliere verhuurdersmarkt. ,,Maar voor een dergelijke ingreep hebben we het rijk nodig.

 

(FD 02.08.21)

Lees verder

Bitgum in beroering door fors sloopplan

30-07-2021

Verdeeldheid in Bitgum. Wonen Noordwest Friesland wil 46 huurhuizen tegen de vlakte gooien om er wat nieuws en groeners voor terug te bouwen. Gooi maar plat dat oude spul, zegt een deel van het dorp. Niks ervan, zegt de andere helft. Die wil dat de honderd jaar oude karakteristieke arbeiderswoningen gespaard blijven.

Bitgum is in beroering door een grootschalig sloopplan. Woningstichting Wonen Noordwest Friesland wil 46 huizen tegen de vlakte gooien om plaats te maken voor evenveel nieuwe. De ingrijpende operatie vindt plaats in vier straten: de Frânskeleane, Hemmemastrjitte, Hillige Kamp en Jonkersleane. De huurhuizen daar dateren uit de jaren ’50 en ’60 en een hele rij van omstreeks 1915. Ze zijn oud, klein, slecht geïsoleerd en drastisch aan onderhoud en vernieuwing toe.

De woningstichting praatte de bewoners onlangs bij tijdens een bijeenkomst in de Molewjuk in buurdorp Bitgummole. Het plan deed de gemoederen hoog oplopen, zegt Jeanine Kramer die erbij was en in een van de betreffende straten woont. Vooral de mededeling dat huurders binnen vijf dagen moesten reageren of ze de plannen zien zitten, viel verkeerd. ,,Zo snel en midden in de vakantie, dat kan niet.” Uiteindelijk is die termijn met enkele weken verlengd. Pas als 70 procent van de bewoners instemt met het voorstel, gaat het door.

De grootschaligheid doet Bitgumers terugdeinzen. En dat er geen garantie is op een nieuw huis op hun oude stek wakkeren boosheid en ongerustheid aan. Want wat gebeurt er met hun eigen investeringen als de sloophamer nietsontziend de straten leegveegt? Sommige bewoners hebben hun krappe behuizing uitgebreid door zelf een garage te bouwen of door van de berging een slaapkamer te maken of er een douche te bouwen.

En dan is er nog een groep bewoners die het onverteerbaar vindt dat ook de karakteristieke arbeiderswoninkjes uit 1915 ten prooi vallen aan de slopershamer. ,,Die zijn ontzettend bepalend voor het aanzicht van het dorp”, zegt Kramer. ,,Ze zijn in de stijl van W.C. de Groot en de Hollanderwijk in Leeuwarden. Wat daar met zorg wordt behouden, gooien ze hier plat. En ook nog in het hart van zo’n oud, klein dorp. Een kwart van het centrum knal je kapot.”

In Berltsum zijn vergelijkbare huizen wel gerenoveerd, zegt Kramer die net als een aantal buren vindt dat de woningcorporatie door onderhoud uit te stellen het bewust zover heeft laten komen. ,,Er wordt al twintig jaar gemeld dat het cement tussen de stenen wegvalt. Ze hebben het laten gebeuren.”

Gerard van Keulen, manager vastgoed bij Wonen Noordwest Friesland, legt uit dat renovatie echt geen optie is in Bitgum. De woningcorporatie heeft in totaal vierduizend woningen in beheer en probeert die gefaseerd te verduurzamen. Soms kan dat door opknappen en isoleren, soms is het omslagpunt bereikt en is het slimmer om te slopen en nieuw te bouwen, zodat beter kan worden aangesloten bij de behoefte van specifieke doelgroepen.

,,Hjir yn Bitgum is de boel sa ferâldere dat it better is om wat nijs del te setten”, zegt Van Keulen. De huidige woningen zijn energieslurpers en variëren van label B tot G. ,,Dy binne energy-lek”, zegt Van Keulen. Daar valt niks meer aan te renoveren. ,,Dat wurdt sa djoer, dat is net helber.” De nieuwe huizen gaan van het gas af en worden energiezuinig.

Van Keulen snapt dat sommige bewoners het jammer vinden dat de karakteristieke huizen ten prooi vallen aan sloop. ,,Dy húskes binne wichtich foar de útstrieling fan it doarp.” Hij wijst erop dat in samenspraak met de bewoners een architect wordt gezocht die in een passende architectuur iets nieuws maakt. ,,Yn Sint Anne ha we dat ek dien en dêr is elk tefreden.”

De indeling van de wijk gaat door de sloop ook op de schop. Het volkstuinencomplex in het midden achter de huizen, wordt met twee straten ontsloten en ook hieraan worden huizen gebouwd. Een stedenbouwkundig logischer indeling, zegt Van Keulen. Dit betekent dat niet alle huurders naar hun oude stek terug kunnen. ,,Dat sil dreech wurde”, geeft hij toe.

Sommige bewoners hebben in het schuurtje een badkamer gebouwd of een extra slaapkamer gemaakt. Die investeringen gaan met de sloop verloren. ,,Soks is maatwurk”, zegt Van Keulen. ,,Hjir moatte wy it mei de yndividuele hierders oer ha.” Alle huurders krijgen een verhuisvergoeding en voorrang bij het vinden van vervangende woonruimte.

Sybe Bloem, voorzitter van Dorpsbelang Bitgum, proeft de verdeeldheid over het ingrijpende plan in zijn dorp. ,,It is in hiele yngreep.” En ook hij ziet dat de oude huisjes een bepaalde charme hebben. ,,Minsken fine it skande, mar asto dan fregest: soesto der wenje wolle, dan roppe se: nee, fierstente lyts.”

De woningen staan op forse kavels, ooit bedoeld en gebruikt als moestuinen. Bloem: ,,Der is in protte hiemromte. Der binne guon dy ha de boel kreas op oarder, mar by guon is it ek in dikke wyldernis.” Dorpsbelang is blij dat er energiezuinige en levensloopbestendige huizen voor terug komen. ,,Minsken kinne langer op it doarp wenjen bliuwe.

Alles afwegende maakt dat Bloem en volgens hem de meerderheid binnen het dorpsbelangbestuur zegt: ,,Slope dy boel. Se binne echt net mear fan dizze tiid. Hûndert jier lyn wie it modern, no sitte guon mei kranten tichtplakt.”

 

(LC29.07.21) 

Lees verder

LEEUWARDEN | Nieuwe wijk slurpt stroom

27-07-2021

Liander ziet elektriciteitsnet verder onder druk komen door gasloze nieuwbouw.

Het aantal woningen zonder gasaansluiting groeit. Dat zet het stroomnet van netwerkbeheerder Liander verder onder druk. Van de ruim negenhonderd woningen die in het eerste kwartaal in Fryslân werden gebouwd, had 92 procent geen gasaansluiting meer.

Ongeveer een derde van de huidige nieuwbouwwoningen wordt aangesloten op een warmtenet, en een even groot deel is volledig elektrisch. Een wijk met louter aardgasloze woningen gebruikt drie tot vier keer meer elektriciteit dan normaal.

In veel gebieden in Nederland, waaronder een groot gedeelte van Fryslân, zit het stroomnet zo vol dat nieuwe aanvragen voor verbruik of levering van stroom soms jarenlang op de plank komen te liggen. Liander noemt de beschikbaarheid van grote hoeveelheden stroom ‘niet langer vanzelfsprekend’. Volgens Liander is het daarom noodzakelijk dat gemeenten, projectwikkelaars en de netbeheerder zelf in een vroeg stadium nadenken over de energievoorziening van een nieuwe wijk.

De Friese stroomkrapte is vorige week overigens toegenomen. In (delen van) Akkrum, Burgum, Herbaijum, Marnezijl en Oudehaske is het niet meer mogelijk om nieuwe grootschalige stroomopwekinstallaties (zoals een stal met zonnepanelen) aan te sluiten op het net.

 

(FD26.07.21)

Lees verder

WoonFriesland ook schade door prijsafspraken liftfabrikanten

27-07-2021

Liftfabrikanten Kone en Otis hebben 37 woningcorporaties een forse schade berokkend door jarenlang onderlinge prijsafspraken te maken. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een zaak die aangespannen was door Stichting De Glazen Lift. De twee liftbedrijven zijn aansprakelijk voor die schade, meldt de vereniging van huurcorporaties Aedes. Het zou gaan om zeker tientallen miljoenen euro’s.

Ook de in Grou gevestigde Stichting WoonFriesland deed mee in de rechtszaak. De corporatie toonde aan dat er bij Kone uit Den Haag contracten zijn afgesloten voor drie woonlocaties inzake het onderhoud van de liften en het doen van aanpassingen. De afspraken werden gemaakt door Corporatieholding Friesland en Woonbedrijf Talma Drachten, die later opgingen in WoonFriesland.

Het gaat in ieder geval om twee wooncomplexen in Drachten. Voor een servicecontract met Otis voor een appartementengebouw aan de Badweg in Leeuwarden vond de rechtbank Rotterdam de schade voor WoonFriesland niet aannemelijk, omdat er ook een vereniging van eigenaars bij betrokken was. Mogelijk is die benadeeld, maar de vve was niet bij de rechtszaak betrokken.

,,Het vonnis is voor ons een absolute mijlpaal, want Kone en Otis hebben jarenlang elke aansprakelijkheid voor schade van de hand gewezen”, aldus een woordvoerder van Stichting De Glazen Lift. ,,Met dit vonnis sluit het net zich rond de twee liftfabrikanten. Zij zullen de corporaties moeten compenseren voor de meerprijzen.”

 

Een miljard boete

Stichting De Glazen Lift is door de woningcorporaties al in 2008 opgericht, kort nadat de Europese Commissie had bepaald dat vijf liftfabrikanten, waaronder Otis en Kone, tussen 1998 en 2004 verboden kartelafspraken hadden gemaakt. Zij kregen van Brussel al een boete van bijna een miljard euro.

Een woordvoerder van WoonFriesland liet gisteren weten niet direct inhoudelijk op de zaak te kunnen reageren. Welk nadeel financieel geleden is door de Friese corporatie, met ruim 20.000 huurwoningen in de provincie, een kwart van het totaal, is dus niet bekend.

(FD26.07.21)

Lees verder
content image