Noardeast-Fryslân

BUITENPOST | Woningbouwafspraken Noordoost- Fryslân vertraagd

13-01-2020

Er zijn nog geen nieuwe woningbouwafspraken gemaakt tussen de provincie en gemeenten in de regio Noordoost-Fryslân, terwijl
de bestaande afspraken op 1 januari afliepen. De gemeenten in de noordoosthoek willen voorlopig met de oude afspraken blijven werken,
schrijven de burgemeesters van Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân aan de provincie.

De gemeenten stellen dat er wel ‘intensief en constructief’ met de provincie is gesproken, maar dat heeft nog niet tot resultaten geleid.
Volgens Achtkarspelen heeft de vertraging te maken met de verkiezingen en coalitievorming in de verschillende gemeenten en de overstap van gedeputeerde Johannes Kramer naar het burgemeesterschap van Noardeast-Fryslân.

De gemeenten willen zonder beperking kunnen blijven bouwen binnen de bebouwde kom. Ook willen ze ‘definitieve afspraken’ met de provincie maken over de ruimte voor woningbouw als compensatie voor hun bijdrage aan de Sintrale As.

Lees verder

DOKKUM | Gemeenten zetten krabbel voor duidelijker taalgebruik

11-12-2019

Ambtenaren gaan speciale cursus volgen

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel ondertekenden gisteren op het gemeentehuis in Dokkum de zogeheten Direct Duidelijk-overeenkomst. Doel hiervan is om de geschreven taal van ambtenaren makkelijker leesbaar te maken voor de burgers.
De bijeenkomst was georganiseerd door de Direct Duidelijk Brigade, die op 23 oktober door staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties Raymond Knips is opgestart. Teksten in brieven, formulieren en folders zijn lastig te begrijpen, stelt de brigade.
‘Krachtens’ en ‘accorderen’ 

Wethouder Rommy Kempenaar, die namens de gemeente Dantumadiel de handtekening zette, kan zich daar in vinden. ,,Do moatst net ferjitte, dat men as gemeente dúdlik oerkomme moat nei de boargers ta. Sy binne nammentlik de doelgroep foar wa’t men skriuwt. Do sitst der as amtner foar dy minsken.” Voorbeelden van onnodig moeilijke woorden staan op de site van Direct Duidelijk. Woorden als ‘accorderen’, ‘achten’ en ‘krachtens’ zouden plaats horen te maken voor ‘goedkeuren’, ‘vinden’ en ‘volgens’, zo valt
er te lezen.

Kempenaar kreeg signalen dat bewoners anders willen worden aangesproken. ,,Ik wie yn petear mei saakkundigen oer de earmoed yn
Nederlân. Hja joegen oan dat se as minima mei ferskeidene regeltsjes te krijen hawwe. Dêrom is it wichtich dat dy yn alle gefallen dúdlik
omskreaun wurde. ‘Wêrom stiet it der net yn normale-minsketaal’, frege ien. Sokke opmerkings moatst sjen foar te kommen.”
Ambtenaren van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel krijgen naar aanleiding van de ondertekening een cursus om hun taalgebruik
toegankelijker te maken. 

Laaggeletterdheid
,,Dy minsken sitte alhiel yn it fakjargon. Dêrom brûke hja wurden dy’t foar har hiel gewoan binne, mar by oaren foar ûndúdlikheid soargje”,
zegt Pytsje de Graaf, wethouder van Noardeast-Fryslân. ,,Yn de gemeente is dit ûnderwerp ekstra wichtich, omdat 16 persint leechlettere is. Wy hearre bygelyks dat it om dy reden better is om koarte sinnen te brûken en fansels yn begryplike taal te skriuwen. It is in moaie útdaging om dat fan no ôf te feroarjen.”

Beide wethouders zijn blij met het initiatief en hopen dat ook andere gemeenten in onze provincie de Direct Duidelijk-overeenkomst
ondertekenen. ,,Eins soe de lanlike oerheid dat ek oppakke moatte”, aldus Kempenaar.

Lees verder

Prestatieafspraken getekend Noardeast en Dantumadiel

04-12-2019

Ook voor 2020 hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen weer prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar.

 

Donderdag 28 november 2019 werden de gemaakte afspraken op het kantoor van Thús Wonen door de vijf partijen ondertekend. Een feestelijk moment om een succesvolle samenwerking te vieren.

 

Het moment van ondertekening van de prestatieafspraken werd aangegrepen om voor een groep medewerkers vanuit de verschillende organisaties een gezamenlijke lunch te organiseren. Door deze mensen is in diverse werkgroepen gewerkt aan de verdere uitwerking, bewaking en evaluatie van de prestatieafspraken. Dit vijfde jaar – een jubileumjaar – is benut om hen in het zonnetje te zetten. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat met elkaar veel wordt gerealiseerd. En daar zijn we trots op!

 

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken maken de corporaties jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie over de prestaties die ze gaan leveren met betrekking tot belangrijke zaken waar huurders mee te maken hebben. De afspraken tussen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen zijn in de afgelopen vijf jaar steeds uitgebreider geworden. De partijen maken niet alleen afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale huurwoningen in de twee gemeenten, maar ook over zorg en ondersteuning aan de huurders. Ook wordt er rekening gehouden met de specifieke kenmerken per kern.

Lees verder

DAMWALD | Dantumadiel staat er slecht voor

03-10-2019

Dantumadiel gaat op vrijwel alle mogelijke manieren bezuinigen. Het mfc in Feanwâlden is het grootste slachtoffer, maar er gebeurt nog veel meer. 

Eind mei bleek dat Dantumadiel een tekort van 3,9 miljoen euro had op de jaarrekening over 2018. Vooral hoge zorgkosten, een lagere uitkering uit het Gemeentefonds en extra kosten voor pensioenvoorzieningen en wachtgelden voor wethouders zorgden voor rode cijfers.
Wethouder Rommy Kempenaar liet weten dat de gemeente acuut moest bijsturen en ingrijpende maatregelen moest nemen om de financiële positie te herstellen. De noodzaak daartoe is alleen maar groter geworden, doordat er nog steeds veel meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Zonder ingrijpen komt de algemene reserve dit jaar al ruim 800.000 euro in de min te staan.

Gisteren kwam het college met het herstelplan dat de gemeente van de financiële ondergang moet redden. Zoals aangekondigd liegen de maatregelen er niet om. Het gaat onder meer om forse bezuinigingen op allerlei gebieden, hogere belastingen voor inwoners, de verkoop van gemeentelijk vastgoed en besparingen op de personeelskosten. Het schrappen van de toegezegde bijdrage aan het gewenste multifunctioneel centrum in Feanwâlden levert de gemeente ruim 1 miljoen euro op. Intrekken van de subsidie zou kunnen omdat er geen wettelijke verplichting aan zit. Aanzienlijk kleinere bedragen, tussen de 20.000 en 200.000 euro, bespaart de gemeente op uitgaven voor biodiversiteit, de Omgevingswet en afwaardering van de Bûtenfjildsterdyk.

Uit de reserve voor openbare verlichting wordt 600.000 euro gehaald en uit het potje voor wegenonderhoud verdwijnt 700.000 euro.
De woonlasten voor inwoners gaan omhoog naar het gemiddelde niveau in Noordoost-Friesland (Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen). Dit komt voor meerpersoonshuishoudens met een gemiddelde woning neer op een tegenvaller van 48 euro. Alleenwonenden in een gemiddeld huis moeten rekenen op 15 euro hogere woonlasten. De gemeente haalt hiermee 543.000 euro extra binnen.

Een andere maatregel is het verkopen van gebouwen en ander vastgoed van de gemeente. Het gaat om de bibliotheken in De Westereen en Feanwâlden, de passantenhaven, zwembad De Frosk, een woonhuis aan de Van Harinxmaloane en recreatieterrein It Sylersplak, allemaal in De Westereen en recreatie- en natuurterrein Rinsma Pôle in Driezum. Ook wordt er gesneden in de personeelskosten van de gemeente. De kosten van ‘het apparaat’ van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân blijken 2 procent hoger te zijn dan gemiddeld en met datzelfde percentage wordt erop bezuinigd. Dit levert Dantumadiel zo’n 265.000 euro per jaar op. Verder wil de gemeente 23,3 miljoen euro aan leningen herfinancieren omdat de rente nu laag is. Dit scheelt in 2020 al 300.000 euro. Vorige maand is er nog een gunstige lening afgesloten van 6 miljoen euro.

Uiteraard wordt er ook bezuinigd op de zorgtaken die de geldnood grotendeels veroorzaken. Burgemeester en wethouders willen de besparingen vooral zoeken in efficiëntere organisatie en slimmer inkopen. Aan de kwaliteit van de zorg mag geen afbreuk gedaan worden, vindt het college.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de bezuinigingsvoorstellen van het college. De begroting en het herstelplan staan op de agenda voor 4 november.

Lees verder

Wonen Noordwest Friesland sluit zich aan bij Frieslandhuurt.nl

02-09-2019

Als eerste corporatie in Friesland sluit Wonen NWF zich aan bij het woningzoekendenportaal van woningcorporaties Accolade en Elkien.

Dit portaal is een initiatief van woningcorporaties Accolade en Elkien. Het systeem geeft mensen die op zoek zijn naar een huurwoning de mogelijkheid om in een groter gebied te zoeken naar en te reageren op een geschikte woning. Het maakt het vinden van een geschikte woning voor woningzoekenden gemakkelijker.

Woningzoekenden hoeven maar één keer in te loggen, waarna in het systeem voor een groter gebied de beschikbare huurwoningen zichtbaar worden. Op al deze woningen kan worden gereageerd, dus niet alleen de woningen van de eigen corporatie. Het systeem is gebruikersvriendelijk voor zowel toekomstige huurders als voor de medewerkers van de woningcorporatie.

Wij verwachten dat de implementatie van en het aansluiten bij Frieslandhuurt.nl in de loop van het jaar plaats gaat vinden. De woningzoekenden van Wonen NWF worden hier tijdig over geïnformeerd.

De link naar het woningzoekendenportaal is www.frieslandhuurt.nl

Lees verder
 • Dokkum
 • Holwerd
 • Ternaard
 • Anjum
 • Oosternijkerk
 • Metslawier
 • Ee
 • Engwierum
 • Niawier
 • Hantum
 • Nes
 • Lioessens
 • Wierum
 • Paessens
 • Moddergat
 • Morra
 • Brantgum
 • Raard
 • Hantumhuizen
 • Oostrum
 • Aalsum
 • Bornwird
 • Hiaure
 • Foudgum
 • Hantumeruitburen
 • Oostmahorn
 • Wetsens
 • Joustwier
 • Waaxens
 • Hallum
 • Ferwert
 • Marrum
 • Burdaard
 • Blije
 • Wânswert
 • Reitsum
 • Hegebeintum
 • Ginnum
 • Lichtaard
 • Jislum
 • Jannum
 • Kollum
 • Kollumerzwaag
 • Oudwoude
 • Westergeest
 • Zwagerbosch
 • Burum
 • Munnekezijl
 • Kollumerpomp
 • Triemen
 • Warfstermolen
 • Veenklooster
 • Augsbuurt