Noardeast-Fryslân

Opinie: Ga voor flexwoningen en voer erfpacht in

10-11-2021

De woningnood is groot. Bouwen van tijdelijke woningen kan een oplossing zijn. Tijdelijke woningen zijn immers snel te realiseren, terwijl een normaal woningproject van planning tot oplevering tussen de 5 en 7 jaar duurt.

Gemeenten, woningcorporaties en particulieren hebben wel terreinen beschikbaar. Tijdelijke woningen zijn verplaatsbaar en kunnen staan op locaties zonder woonbestemming. Een tijdelijke eengezinswoning kost ongeveer een ton en om uit de kosten te komen is herplaatsing elders of een langere plaatsingstermijn noodzakelijk. Natuurlijk moet er wel goed gekeken worden welke woonvorm in welke omgeving past en welke doelgroepen goed kunnen samenwonen. De maatschappij is aan het veranderen. We hebben tegenwoordig te maken met verschillende soorten woningzoekers, mede door onverwachte gebeurtenissen in de wereld.

Flexibele schil

Om de woningnood tegen te gaan zijn tijdelijke woningen als flexibele schil voor de woningmarkt nodig. De belangstelling is er wel. Een bank wil de komende jaren twaalfduizend hoogwaardige flexwoningen bouwen. De bank pacht de grond van bereidwilligen voor dertig jaar. Dus de bouwgrond blijft in eigendom en er wordt een langdurige woonzekerheid gegeven.

Met de opkomst van nieuwe, meer flexibele, bouwtechnieken lijkt het dat opbouwen, weer afbreken en elders weer opbouwen van woningen makkelijker en minder milieubelastend is. Het huidige grondbeleid van vooral de gemeenten is veelal passief en faciliterend, mede als gevolg van de bovenmatige winstverwachtingen rondom grondexploitatie. Gevolg van dat passieve beleid is dat er alle ruimte voor de markt is om strategische grondposities op te kopen en zo een sterke onderhandelingspositie richting de gemeenten te krijgen. Hierdoor ontstaan hoge prijzen voor grond en bebouwing.

Via de wet voorkeursrecht kunnen gemeenten weer een actieve rol in het grondbeleid gaan nemen en zijn diverse keuzes rondom invulling mogelijk. Op dit moment is de erfpachtconstructie weer volop in het nieuws. Als de grond in handen is van de samenleving dan is het uiteindelijk makkelijker om toekomstige functieverandering te realiseren. De ongerealiseerde waardestijging van de grond speelt dan geen rol meer bij de besluitvorming. Een erfpachtconstructie draagt bij aan het tegengaan van grondspeculatie en heeft voor de gebruiker van de grond als voordeel dat er geen financiering voor aankoop van grond nodig is. Tevens zorgt het erfpachtstelsel voor een stabiele kasstroom via de jaarlijkse canon.

Sjoerd Keizer is gemeenteraadslid voor S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân)

 

<FD 09.11.21> 

Lees verder

DOKKUM | Jeannette Dekker stopt bij Thús Wonen

03-11-2021

Thús Wonen moet op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Jeannette Dekker heeft aangegeven met de functie te stoppen bij de woningcorporatie in Noordoost-Fryslân. Per 1 februari neemt ze vanwege privé-omstandigheden afscheid, dan heeft ze bijna zeven jaar aan het roer gestaan.
e RvC stelt dat Dekker ervoor heeft gezorgd dat Thús onder meer sterker is geworteld in de regio.

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

DOKKUM | Noardeast boos over missen miljoenen

09-09-2021

Ze vroegen om 16,9 miljoen euro, het werd 0. Noard-east-Fryslân is not amused dat het naast de miljoenen uit het Volkshuisvestingsfonds grijpt. ,,We staan er alleen voor.’’

De krimpgemeente heeft becijferd dat het 97 miljoen euro gaat kosten om de komende tien jaar 655 kwetsbare woningen en hun leefomgeving te verbeteren. Daarvoor komt ze 24 miljoen euro tekort. Bij het Volkshuisvestingsfonds diende Noardeast afgelopen zomer daarom een aanvraag voor 16,3 miljoen euro in. Volgens de regels zou het dat bedrag zelf moeten aanvullen tot 24 miljoen euro.

Het Volkshuisvestingsfonds is een pot geld met daarin 450 miljoen euro waarop gemeenten een beroep kunnen doen om de ‘leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden’ op te krikken. Het gaat dan vooral om het opknappen van verouderde woningen of nieuwbouw.

In de afwijzing die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Noard-east-Fryslân stuurde, staat onder meer dat de aanvraag onvoldoende is onderbouwd en dat het plan niet genoeg is uitgewerkt. In het bezwaar trekt Noardeast fel van leer en schrijft de gemeente ‘grote moeite’ met het besluit te hebben. In grote steden is de problematiek vaak eenduidiger en aanwijsbaar, vindt de gemeente.

‘Het te bestrijden probleem woekert in onze regio door het hele gebied, dus we zullen chirurgisch te werk moeten gaan, tot op pandniveau op basis van criteria die wij in onze aanvraag helder hebben benoemd.’ Volgens de gemeente kleeft aan de afwijzing een ‘zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek’.

Noardeast had meer verwacht van het ministerie, schrijft het. ‘De problematiek wordt groter en onbeheersbaarder naarmate we langer wachten met een robuuste aanpak. Wij zijn daar als gemeente met relatief beperkte middelen niet alleen toe in staat.’

 

<LC 08.09.21> 

 

 

Lees verder

FEANWALDEN | Derde Buurtkamer van Dantumadiel

07-08-2021

Tegen eenzaamheid

Dantumadiel opent op 16 augustus een derde Buurtkamer. De Buurtkamer komt in wijkcentrum De Mienskip aan de Haadstrjitte in Feanwâlden.

In de Westereen en Wâlterswâld bestaan al Buurtkamers. In buurgemeente Noardeast-Fryslân zijn Buurtkamers in Burgum, Dokkum, Holwerd en Kollum.

In de Buurtkamers kunnen mensen elkaar ontmoeten als ze daar behoefte aan hebben. Het is vooral een plek waar mensen zichzelf mogen zijn. Ze zijn bedoeld om eenzaamheid onder mensen te voorkomen. Soms zijn er activiteiten, zoals bingo, een lezing of een wandeling. Het programma wordt bepaald in overleg met de bezoekers.

Vrijwilligers van de organisaties Stjoer en welzijnsorganisatie Het Bolwerk houden de Buurtkamers draaiende. De organisaties zoekt overigens nog meer vrijwilligers.

De Buurtkamer in Feanwâlden is iedere maandagmiddag geopend van 14.00 tot 16.30 uur.

 

(FD 06.08.21)

Lees verder
 • Dokkum
 • Holwerd
 • Ternaard
 • Anjum
 • Oosternijkerk
 • Metslawier
 • Ee
 • Engwierum
 • Niawier
 • Hantum
 • Nes
 • Lioessens
 • Wierum
 • Paessens
 • Moddergat
 • Morra
 • Brantgum
 • Raard
 • Hantumhuizen
 • Oostrum
 • Aalsum
 • Bornwird
 • Hiaure
 • Foudgum
 • Hantumeruitburen
 • Oostmahorn
 • Wetsens
 • Joustwier
 • Waaxens
 • Hallum
 • Ferwert
 • Marrum
 • Burdaard
 • Blije
 • Wânswert
 • Reitsum
 • Hegebeintum
 • Ginnum
 • Lichtaard
 • Jislum
 • Jannum
 • Kollum
 • Kollumerzwaag
 • Oudwoude
 • Westergeest
 • Zwagerbosch
 • Burum
 • Munnekezijl
 • Kollumerpomp
 • Triemen
 • Warfstermolen
 • Veenklooster
 • Augsbuurt