Online ledenpanel van De Bewonersraad in het algemeen tevreden over de communicatie van corporatie bij woningverbeteringen

Regelmatig investeren corporaties in verbeteringen van de woningvoorraad om deze te laten blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. De daarbij behorende werkzaamheden zijn vaak intensief. De communicatie met de huurder hieromtrent vormt een steeds belangrijk wordende voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van de geplande verbeteringen.

Onlangs hebben we ons online leden panel een aantal vragen gesteld over hoe zij deze communicatie momenteel ervaren.  Wij willen de uitkomsten graag met u delen.

Uitslag enquête
Van ons online ledenpanel heeft bijna 40% de afgelopen 2 jaar ervaringen opgedaan met werkzaamheden rondom woningverbeteringen. Leden, die huren bij de corporaties Elkien en Wonen Noordwest Friesland bleken de afgelopen 2 jaar minder vaak ervaring te hebben opgedaan met woningverbeteringen in verhouding tot de andere corporaties.

Respondenten/leden mét ervaring met woningverbeteringen
De communicatie bij woningverbeteringen richting huurders bleek met name schriftelijk (54%) en via een contactpersoon (52%) van de corporatie te zijn verlopen. Alternatieven, bijvoorbeeld via aannemer, huisbezoek en informatiebijeenkomsten werden veel minder vaak genoemd.

77% is tevreden (55%) of zeer tevreden (22%) over de communicatie. De communicatie was in veel gevallen duidelijk en afspraken werden goed nagekomen.

Uit de kleinere groep minder-/ontevreden respondenten kwamen toch enkele relevante verbeterpunten naar voren. Men wenst bijvoorbeeld meer (tussentijdse) schriftelijke informatie over het feitelijke verloop van de werkzaamheden en voorafgaand aan de start een voor huurders duidelijke en inzichtelijke planning van de werkzaamheden.

Men hecht tevens aan een vaste contactpersoon tijdens deze werkzaamheden.

Respondenten/leden die geen ervaring hebben met woningverbeteringen
We hebben aan onze online panelleden die geen ervaring hadden met woningverbeteringen gevraagd hoe de communicatie bij woningverbeteringen in hun ogen dan idealiter zou moeten verlopen.

Op dezelfde vraag kwam als reactie, dat dit met name via een vaste contactpersoon van de corporatie (69%) zou moeten verlopen. Ook huisbezoeken (43%) en informatiebijeenkomsten (40%) werden opvallend vaker genoemd dan bij de panelleden die wél ervaring hebben met woningverbeteringen.

Ook uit de vele tips en suggesties hoe de communicatie idealiter zou moeten verlopen wordt een persoonlijke benadering regelmatig genoemd. Men gaf belang te hechten aan processtappen in de communicatie, bestaande uit een schriftelijk vooraankondiging, periodieke informatiebijeenkomst en een tussentijds een vast persoonlijk contact.

Op tijd, betrouwbaarheid en volledigheid zijn de onderdelen waaraan de kwaliteit van de communicatie wordt afgemeten.

 

Eindconclusie
De Bewonersraad is constateert dat leden van het online panel over het algemeen tevreden zijn met de gepleegde communicatie rondom woningverbeteringsprojecten.

Wij hebben dit aan de corporaties meegedeeld maar ook dat ze de hierboven verwoorde aanbevelingen ter harte moet nemen.